PLANUL DE MANAGEMENT din 28 iulie 2016al sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 bis din 30 septembrie 2016
  Notă
  *) Aprobat de Ordinul nr. 1.525 din 28 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 30 septembrie 2016.


  CUPRINS
  Scurtă descriere a planului de management
  A. INTRODUCERE
  A.1. Procesul de elaborare a planului de management
  A.2. Baza legală a Planului de management

  B. DESCRIEREA SITULUI FĂGETUL CLUJULUI - VALEA MORII ROSCI0074
  B.1. Informații Generale
  B.1.1. Localizare
  B.1.2. Cadrul legal și administrativ pentru management
  B.1.3. Drepturi de proprietate, administrare și folosință a terenurilor
  B.1.4. Factorii interesați
  B.1.5. Resurse pentru management și infrastructură
  B.1.6. Planuri și programe relevante pentru managementul ariei protejate
  B.1.7. Sistemul de planificare a activităților, monitorizare și raportare
  B.1.8. Scurt istoric al managementului și al activităților majore de management

  B.2. Mediul fizic
  B.2.1. Aspecte fizico-geografice și geologice
  B.2.2 Gradul de înclinare a versanților
  B.2.3. Hidrologie
  B.2.4. Climă
  B.2.5. Soluri

  B.3. Mediul biotic
  B.3.1. Context biogeografic
  B.3.2. Habitate
  B.3.3. Flora
  B.3.4. Fauna
  B.3.5. Specii alohtone și specii invazive
  B.3.6. Ecosisteme
  B.3.7. Peisajul

  B.4. Informații socio-economice și culturale
  B.4.1. Economia locală
  B.4.2. Arheologie, istorie
  B.4.3. Recreere și turism

  B.5. Informare, conștientizare, educare și acțiuni de comunicare cu factorii interesați
  B.6. Cercetare

  C. EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE
  C.1. Valori
  C.2. Presiuni și amenințări
  C.3. Evaluarea situației și a tendinței valorilor ariei protejate

  D. STRATEGIA DE MANAGEMENT
  D.1. Organizarea teritorială a managementului
  D.2. Planul operațional
  D.3. Activități și măsuri de management specifice pentru implementarea Planului operațional

  E. ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MANAGEMENT
  E.1. Sistemul de luare a deciziilor
  E.2. Resurse umane
  E.3. Investiții - echipament și infrastructură -
  E.4. Resurse financiare necesare pentru implementarea Planului de Management
  E.5. Monitorizarea implementării Planului de Management

  BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
  Anexa nr. 1 la Planul de management. Hartă satelitară a Sitului Făgetul Clujului - Valea Morii.
  Anexa nr. 2 la Planul de management. Harta organizării teritoriale a managementului Sitului Făgetul Clujului - Valea Morii
  Anexa nr. 3 la Planul de management. Distribuția habitatelor de interes comunitar din Situl Făgetul Clujului - Valea Morii
  Anexa nr. 4 la Planul de management. Distribuția speciilor de interes comunitar și național în Situl Făgetul Clujului - Valea Morii
  Anexa nr. 5 la Planul de management. Limitele intravilanului Municipiului Cluj-Napoca pe harta Situl Făgetul Clujului - Valea Morii
  Anexa nr. 6 la Planul de management. Lista instituțiilor prezente la întâlnirile de informare și consultare pe planul de management
  Anexa nr. 7 la Planul de management. Fișele habitatelor și speciilor de interes comunitar care sunt incluse în Formularul Standard.
  Anexa nr. 8 la Planul de management. Planul financiar
  Anexa nr. 9 la Planul de management. Planul de monitoring
  Listă tabele
  Tabel 1. Alte acte normative care au stat la baza declarării ariei protejată
  Tabel 2. Situația ariei protejate la care se referă planul de management
  Tabel 3. Grupuri de proprietari și categoriile de terenuri pe care le dețin
  Tabel 4. Factorii interesați identificați în procesul de realizare a planului de management și rolul lor pentru ariile protejate
  Tabel 5. Planuri cu impact potențial asupra valorilor ariilor protejate
  Tabel 6. Studii care stau la baza întocmirii capitolului B.2.
  Tabel 7. Studii care stau la baza întocmirii capitolului B.3.
  Tabel 8. Corespondența între habitatele de interes comunitar, habitatele conform clasificării din România și asociațiile vegetale pentru habitatele de interes comunitar trecute pe formularul standard
  Tabel 9. Importanța habitatelor de interes comunitar incluse în formularul standard prezente în aria protejată
  Tabel 10. Situația actuală a suprafețelor ocupate de habitatele de interes comunitar incluse în formularul standard
  Tabel 11. Starea actuală de conservare a habitatelor de interes comunitar din formularul standard idițial, identificate în sit
  Tabel 12. Habitatele de interes comunitar care nu sunt incluse în formularul standard
  Tabel 13. Habitate importante pentru conservare, altele decât cele de interes comunitar
  Tabel 14. Speciile de plante de interes comunitar incluse în formularul standard
  Tabel 15. Situația speciilor de plante de interes comunitar incluse în formularul standard
  Tabel 16. Alte specii de plante de interes conservativ
  Tabel 17. Speciile de faună de interes comunitar menționate în formularul standard
  Tabel 18. Situația speciilor de faună de interes comunitar menționate în formularul standard
  Tabel 19. Alte specii de faună de interes comunitar care nu sunt incluse în formularul standard
  Tabel 20. Distribuția teritorială și demografică a Sitului Făgetul Clujului - Valea Morii
  Tabel 21. Valorile identificate în aria protejată și importanța lor
  Tabel 22. Nivelul presiunilor și amenințărilor - legendă
  Tabel 23. Presiuni și amenințări identificate în cadrul Sitului Făgetul Clujului - Valea Morii
  Tabel 24. Principalele direcții de management
  Tabel 25. Modalități de implementare ale măsurilor de management și măsuri specifice
  Tabel 26. Necesar de personal pentru implementarea Planului de management
  Tabel 27. Necesarul de resurse financiare pentru managementul ariei protejate - total
  Tabel 28. Fișa habitatului 7210*
  Tabel 29. Fișa habitatului 7230
  Tabel 30. Fișa habitatului 9170
  Tabel 31. Cerințele de habitat a speciei Adenophora liliifolia
  Tabel 32. Cerințele de habitat a speciei Eleocharis carniolica
  Tabel 33. Cerințele de habitat a speciei Ligularia sibirica
  Tabel 34. Cerințele de habitat a speciei Liparis loeselii
  Tabel 35. Cerințele de habitat a speciei Colias myrmidone
  Tabel 36. Cerințele de habitat a speciei Eriogaster catax
  Tabel 37. Cerințele de habitat a speciei Euphydryas maturna
  Tabel 38. Cerințele de habitat a speciei Isophya stysi
  Tabel 39. Cerințele de habitat a speciei Leptidea morsei
  Tabel 40. Cerințele de habitat a speciei Lycaena dispar
  Tabel 41. Cerințele de habitat a speciei Maculinea teleius
  Tabel 42. Planul financiar
  Tabel 43. Planul de monitoring

  Listă figuri
  Figura 1. Localizarea Sitului Făgetul Clujului - Valea Morii.
  Figura 2. Organigrama echipei de custodie Situl Făgetul Clujului - Valea Morii
  Figura 3. Concrețiunile de Feleac în Situl Făgetul Clujului - Valea Morii. Foto: Pal Zoltan 2014.
  Figura 4. Harta geologică a Situl Făgetul Clujului - Valea Morii.
  Figura 5. Gradul de înclinare al versanților în Situl Făgetul Clujului - Valea Morii.
  Figura 6. Ogaș în Situl Făgetul Clujului - Valea Morii. Foto: Pal Zoltan.
  Figura 7. Repartiția cantităților de precipitații medii anuale pentru Situl Făgetul Clujului - Valea Morii.
  Figura 8. Lungimea sezonului de creștere - temperatura medie peste 5,5°C - la Situl Făgetul Clujului - Valea Morii - CARPATCLIM.
  Figura 9. Numărul zilelor de vară - temperatura maximă peste 25°C - la Făgetul Clujului - Valea Morii - CARPATCLIM
  Figura 10. Harta solurilor din Situl Făgetul Clujului-Valea Morii.
  Figura 11. 11A. Habitatul 7210* și specia Cladium mariscus în smârcul II din Valea Morii
  Figura 12. 12A. Habitatul 7230 și specia Schoenus nigricans în sit
  Figura 13. Habitat 9170
  Figura 14. Adenophora liliifolia - planta și habitatul
  Figura 15. Eleocharis carniolica și habitatul
  Figura 16. Ligularia sibirica și habitatul
  Figura 17. Liparis loeselii
  Figura 18. Colias myrmidone
  Figura 19. Eriogaster catax
  Figura 20. Euphydrias maturna
  Figura 21. Isophya stysi - mascul adult din Situl Făgetul Clujului - Valea Morii
  Figura 22. Leptidea morsei
  Figura 23. Lycaena dispar mascul la stânga și femelă la dreapta
  Figura 24. Maculinea teleius, partea ventrală a aripilor

  Scurtă descriere a planului de management
  Planul de management este structurat în așa fel încât să se poată face o analiză cât mai bună a informațiilor existente la data elaborării. Informațiile și analizele sunt redate astfel încât detaliile tehnice să fie prezentate cât mai succint pentru fiecare din domeniile relevante - în principal ecologie, biologie, hidrologie, silvicultură, agricultură - dar suficiente pentru a permite o bună înțelegere a legăturilor între situația actuală, tendințele de viitor și măsurile de management planificate. În cele ce urmează este redat succint conținutul fiecărui capitol.
  A. Introducere - De ce plan de management?
  De ce este nevoie de planul de management și care sunt prevederile legale în baza cărora s-a elaborat.

  B. Descrierea ariei protejate - Care este situația actuală în aria protejată? - aspecte care explică și/sau influențează aria protejată
  Conține o descriere a situației actuale a ariei protejate. Descrierea conține informații utile pentru elaborarea strategiei și a măsurilor de management
  B.1. Informații generale
  ● unde se află aria protejată și ce suprafață are,
  ● situația proprietarilor și gestionarilor de terenuri și resurse naturale,
  ● cine sunt cei ce au interese și care desfășoară activități în aria protejată - factori interesați,
  ● ce resurse are și ce activități s-au desfășurat până în prezent în aria protejată.

  B.2. Descrierea mediului fizic și biotic
  Informații minime despre relief, rețeaua hidrografică, climă - factori ce determină prezența habitatelor și speciilor.

  B.3. Descrierea mediului biotic
  Situația actuală cu privire la prezența speciilor și habitatelor - prezentarea rezultatelor inventarierilor de teren - va fi reflectată și în hărțile din anexe.

  B.4. Informații socio-economice și culturale
  Aria protejată este poziționată în contextul socio-economic existent. Ceea ce se întâmplă în zonă influențează în mod semnificativ biodiversitatea. Capitolul conține informații sumare cu privire la situația socio-economică, necesare pentru a defini situația ariei protejate pe teritoriile localităților/comunelor, tendințele de dezvoltare, interesul pentru terenurile și resursele naturale din zonă, situația sistemului educațional - pentru stabilirea programelor de educație pentru natură -, potențialul pentru noi activități legate de valorile naturale. Toate acestea pot influența semnificativ managementul ariei protejate, întrucât activitățile umane au, în general, impact asupra naturii.

  B.5. Informare, conștientizare, educare - activități desfășurate până în prezent. Ariile protejate au un rol important pentru educare și conștientizare cu privire la importanța protecției naturii. Este important să se știe ce s-a făcut până în prezent pentru a ajuta la planificarea acestui gen de activități pe viitor.
  B.6. Cercetare - ce aspecte relevante pentru managementul ariei protejate au fost cercetate până în prezent și ce infrastructură există pentru cercetare aplicată?

  C. Evaluarea situației actuale - Ce trebuie să păstrăm/îmbunătățim în zonă și de ce sunt necesare măsuri de management. Care sunt presiunile și amenințările?
  Informațiile de la capitolul C sunt analizate din perspectiva conservării valorilor pentru care au fost declarate ariile protejate.
  C.1. Valori - Ce trebuie să menținem sau să îmbunătățim în aria protejată? - Valori
  Se descriu valorile care trebuie păstrate sau îmbunătățite. În cazul siturilor Natura 2000 este vorba, obligatoriu, despre habitatele și speciile pentru care au fost declarate, conform Formularului Standard, dar au fost identificate și alte specii și habitate, respectiv alte valori considerate importante pentru zonă. Pe aceste valori se concentrează acțiunile de management viitoare - Capitolul D5.

  C.2. Presiuni și amenințări: Ce trebuie reglementat pentru a menține sau îmbunătăți valorile? Presiuni și amenințări
  Sunt descrise activitățile umane care, din cauza modului în care se desfășoară, au un impact asupra valorilor sau pot avea impact pe viitor.

  C.3. Evaluare - Care este starea actuală și tendințele în viitor în ce privește valorile ariei protejate?
  Se analizează dacă valorile sunt în stare corespunzătoare și care va fi evoluția amenințărilor?
  Analiza se face în baza celor descrise la Capitolul B.1 cu referire doar la valorile identificate în capitolul C.1. și luând în calcul tendințele viitoare din perspectiva amenințărilor identificate în capitolul C.2.

  D. Strategia de management - Ce vrem pentru zonă pe viitor? Cum se va face managementul?
  Natura și resursele naturale nu pot fi gestionate eficient pe termen scurt. Trebuie să definim ce anume vrem să obținem pe o perioadă mai lungă, iar PM să descrie ce anume ar trebui făcut în următorii cinci ani pentru a ne apropia de realizarea țelului -viziunii - propus. Cunoscând valorile avute, situația lor actuală, presiunile și amenințările la care sunt supuse, se definește o strategie pe termen mediu sau lung, răspunzând la întrebările de mai jos.
  D.1. Viziunea - Cum vrem să arate aria protejată peste 50 de ani?
  D.2. Organizarea teritorială a managementului -
  În ce zone din aria protejată trebuie să impunem condiții pentru desfășurarea activităților umane astfel încât să menținem sau să îmbunătățim valorile?
  Se stabilește dacă sunt necesare măsuri speciale de management în anumite zone. Zonele cu cerințe speciale în ceea ce privește măsurile de management sunt prezentate pe hartă. Această planificare "teritorială", din punct de vedere a măsurilor de management, este foarte importantă, întrucât anumite aspecte vor trebui reflectate în managementul terenurilor și resurselor.

  D.3. Strategia de management:
  Care este strategia pe termen mediu, definită în baza informațiilor din capitolele B și C? Domeniile pe care se vor concentra eforturile de management și obiectivele pentru fiecare din acestea.
  Se descrie cum anume va fi organizat managementul, definind domeniile pe care vor fi desfășurate activitățile de management și ce anume vrem să obținem pe fiecare din aceste domenii - obiective -

  D.4. Planul operațional pe cinci ani - Ce acțiuni de management sunt necesare pentru a realiza obiectivele definite la Capitolul D.3?
  Ce trebuie făcut în următorii cinci ani pentru a ne asigura că se menține sau se îmbunătățește starea speciilor și a habitatelor, respectiv a celorlalte valori, se reduc amenințările și se asigură un cadru corespunzător pentru ca zona să poată beneficia de o dezvoltare durabilă.

  D.5. Activități și măsuri de management specifice pentru implementarea planului operațional. Cum anume se pot realiza acțiunile din Planul operațional? Exemple de activități și măsuri de management.
  Se dau exemple de activități și măsuri de management, eventual restricții pentru câteva din acțiunile de management definite în capitolul D.4. Acest capitol cuprinde prevederi care se regăsesc și în Regulament.

  E. Asigurarea implementării Planului de management - Cum se implementează în mod eficient Planul de Management?
  E.1. Sistemul de luare a deciziilor - Cine ia deciziile în cazul în care trebuie modificate anumite prevederi din Planul de Management?
  E.2. Resurse necesare pentru implementarea Planului de management - Ce resurse umane și financiare sunt necesare pentru realizarea activităților din PM?
  E.3. Monitorizarea implementării Planului de management - Cum apreciem dacă ne atingem obiectivele și cum ne asigurăm că măsurile de management sunt adaptate - dacă este necesar - pentru atingerea obiectivelor?

  Scopul planului de management
  Acest plan de management a fost elaborat cu scopul de a conserva, menține și, acolo unde este cazul, readuce într-o stare de conservare favorabilă speciile și habitatele pentru care a fost declarat situl Făgetul Clujului - Valea Morii și ariile protejate incluse, zonă care găzduiește păduri și mlaștini valoroase, specii de plante și animale importante pentru echilibrul natural și pentru societatea umană, valori care sunt recunoscute atât la nivel național cât și la nivelul Uniunii Europene. Datorită acestor valori au fost declarate cele 3 arii protejate: ROSCI0074 Situl Făgetul Clujului - Valea Morii, rezervația Făget și rezervația Valea Morilor. Inventarierile din perioada elaborării planului de management au demonstrat că pentru menținerea speciilor și habitatelor valoroase din această zonă, va fi nevoie să se extindă ariile protejate existente și chiar să se declare noi rezervații.
  Situl fiind amplasat în imediata vecinătate a unuia dintre cele mai mari orașe din România, se află sub incidența unor amenințări majore care se vor menține sau chiar se vor amplifica în viitor. Problemele principale sunt legate de extinderea construcțiilor și dorința de modernizare a infrastructurii de transport, precum și de activitățile de recreere care nu țin cont de valorile naturale din aria protejată. Detalii despre acestea se regăsesc la capitolul C.2.
  Pentru păstrarea valorilor ariei naturale protejate vor fi planificate și realizate măsuri de management variate, grupate în acest plan pe domenii, și anume:
  Programul 1: Conservarea habitatelor și a speciilor de interes comunitar
  Obiectiv: Refacerea/menținerea stării favorabile de conservare pentru habitatele și speciile de interes comunitar și cele de interes național prin implicarea activă a factorilor interesați cheie.
  Subprogramul 1.1. Propuneri de îmbunătățirea limitelor ariilor protejate și măsuri generale de management
  Obiectiv specific: Asigurarea suprafețelor minime necesare conservării habitatelor și speciilor importante pentru conservare.

  Subprogramul 1.2. Conservarea habitatelor umede și a celor de pajiști
  Obiectiv specific: Inițierea acțiunilor de refacere a stării favorabile de conservare pentru cel puțin 75% din habitatele mlăștinoase și 25% din habitatele de pajiști și pentru cele critice menținerii/refacerii populațiilor speciilor de interes conservativ prin măsuri active de management realizate cu proprietarii și gestionarii terenurilor respective.

  Subprogramul 1.3. Conservarea habitatelor forestiere
  Obiectiv specific: Asigurarea/refacerea stării favorabile de conservare pentru habitatele forestiere de interes comunitar prin menținerea și prin inițierea acțiunilor de refacere pentru cel puțin 25% din suprafața acestora și menținerea habitatelor forestiere de interes conservativ, critice pentru populațiile speciilor de interes conservativ.

  Subprogramul 1.4. Conservarea speciilor
  Obiectiv specific: Inițierea acțiunilor de refacere a stării favorabile de conservare pentru speciile de interes comunitar și pentru speciile de interes național, respectiv pentru cel puțin 25% din speciile de interes conservativ din sit.

  Programul 2: Managementul vizitatorilor
  Obiectiv: Asigurarea condițiilor necesare pentru ca ariile protejate din zona Făget - Valea Morii să devină o zonă de vizitare atractivă, fără a afecta valorile naturale pentru care au fost desemnate.

  Programul 3: Conștientizare și educație
  Obiectiv: Asigurarea colaborării și sprijinului factorilor interesați principali pentru refacerea condițiilor necesare habitatelor și speciilor de interes comunitar și îmbunătățirea nivelului de înțelegere a importanței naturii de către copii.

  Programul 4: Management și monitorizare
  Obiectiv: Asigurarea resurselor necesare pentru managementul eficient al sitului și monitorizarea biodiversității și a activităților umane.

  Realizarea acestor programe nu este doar responsabilitatea celui ce administrează aria protejată, respectiv a Custodelui, întrucât legea prevede responsabilități și obligații, atât pentru toți proprietarii și administratorii de terenuri, cât și pentru autorități. Ca urmare, este foarte important ca implementarea planului de management să se facă în parteneriat și prin colaborare cu factorii interesați.
  Planul se constituie într-un ghid extrem de important nu numai pentru administratorul ariilor protejate, cât și pentru autorități, instituții, proprietari și administratori de terenuri.

  A. INTRODUCERE
  Acest Plan de management s-a realizat în cadrul Proiectului "Elaborarea planurilor de management integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 - Făgetul Clujului - Valea Morii, ROSCI0356 - Poienile de la Șard și ROSCI0394 - Someșul Mic", elaborat și implementat de Asociația "Apathy Istvan Egyesulet". Proiectul a fost elaborat și implementarea lui a început înainte de atribuirea sitului de importanță comunitară Făgetul Clujului - Valea Morii ROSCI0074 în custodia Asociației Natura Transilvaniei. După atribuire, Custodele a devenit partener în implementarea activităților proiectului, participând la elaborarea planului de management și la implementarea activităților legate de acest sit.
  A.1. Procesul de elaborare a planului de management
  Planul de management a fost elaborat în vederea identificării strategiei de management a sitului de importanță comunitară Făgetul Clujului - Valea Morii ROSCI0074, numit în continuare Situl Făget și stabilirea măsurilor de management și de monitorizare, astfel încât să se realizeze obiectivele pentru care a fost desemnat situl.
  Complexitatea managementului acestei arii protejate este dată în principal de:
  a) numeroasele valori de interes comunitar pentru care a fost declarată aria protejată, dar și valorile de interes local prezente aici,
  b) presiunile și amenințările prezente în zonă,
  c) interesele proprietarilor și administratorilor de terenuri și resurse naturale, ale publicului, ale autorităților, și ale organizațiilor de conservare a naturii din zonă,
  d) faptul că responsabilitatea pentru implementarea activităților și măsurilor de management nu revine numai administratorului ariei protejate ci și factorilor interesați,
  e) necesitatea definirii clare a motivelor pentru care această arie protejată aflată în imediata apropiere a Clujului ar trebui menținută pentru a contribui cu valorile sale și prin serviciile de mediu pe care le asigură, la bunăstarea întregii populații din zonă,
  f) caracterul neprevăzut al schimbărilor din natură și necesitatea adaptării la aceste schimbări.

  Ca urmare, se impune o planificare atentă, asigurând-se cadrul necesar pentru un management adaptabil și participativ.
  Managementul adaptabil se referă la posibilitatea adaptării soluțiilor de management la realitățile caracteristice fiecărui moment. Având în vedere că acest plan trebuie să stabilească măsuri de management pentru gestionarea unor valori naturale supuse unor modificări greu de anticipat, modificări ce pot apărea atât din cauza unor factori naturali cât și din cauza unor factori antropici, Planul operațional a fost astfel stabilit încât să permită flexibilitate în stabilirea zonelor în care se fac intervențiile și în detalierea măsurilor de management, având astfel un caracter adaptabil.
  Principiul managementului participativ impune implicarea factorilor interesați, atât în procesul de elaborare a planului, cât și în implementarea acestuia. Pentru a se asigura o elaborare participativă a planului de management s-a constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai Custodelui, Agenția pentru Protecția Mediului Cluj și Direcției Silvice Cluj, precum și a Asociației "Apathy Istvan Egyesulet" și echipa tehnică desemnată de S.C. Greenviro S.R.L. și Fundația ProPark.
  Pe parcursul elaborării planului s-au organizat 2 întâlniri și dezbateri cu factorii interesați, pentru a se asigura că toți cei interesați au fost informați și consultați în mod corespunzător, fie prin aceste întâlniri publice organizate, fie prin întâlniri cu specialiști de la instituțiile principale, cu responsabilități în zona sitului.

  A.2. Baza legală a Planului de management
  Baza legală este constituită în principal de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Elaborarea planului de management a ținut cont și de prevederile altor acte normative și anume:
  a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare;
  c) Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare;
  d) Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate;
  e) Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
  f) Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3836/2010 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial;
  g) Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului, republicată;
  h) Ordinul ministrului mediului și ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice;
  i) Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și desfășurarea activităților de control și inspecție în domeniul protecției mediului, cu modificările și completările ulterioare;
  j) Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din floră și, respectiv, faună sălbatice și a importului acestora, cu modificările și completările ulterioare;
  k) Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național;
  l) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  m) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 38/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  n) Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare;
  o) Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare;
  p) Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3814/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, cu modificările și completările ulterioare;
  q) Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate;
  r) Legea nr. 407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare;
  s) Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor nr. 44/1195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare;
  t) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;
  u) Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului mediului și pădurilor nr. 159/1266/2011 privind aprobarea condițiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv și modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate;
  v) Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  w) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  x) Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
  y) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  z) Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare;
  aa) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
  bb) Hotărârea Guvernului nr. 493/2004 privind aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și a Metodologiei privind elaborarea și conținutul - cadru al planurilor de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;
  cc) Hotărârea Guvernului nr. 1268/2010 privind aprobarea Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, cu modificările și completările ulterioare;
  dd) Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  ee) Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare;
  ff) Ordinul ministrului mediului și pădurilor, ministrului administrației și internelor, ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;
  gg) Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
  hh) Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Arhus la 25 iunie 1998;
  ii) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  jj) Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările și completările ulterioare;
  kk) Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări);
  ll) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva Habitate);
  mm) Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979 - Convenția de la Berna.

  B. DESCRIEREA SITULUI FĂGETUL CLUJULUI - VALEA MORII ROSCI0074
  B.1. Informații Generale
  B.1.1. Localizare
  Situl Făgetul Clujului - Valea Morii se întinde pe o suprafață de 1.667 ha și este situat în zona centrală a județului Cluj, la sud de municipiul Cluj-Napoca, cuprinzând parțial teritoriile administrative ale următoarelor localități și comune: municipiul Cluj-Napoca, comuna Feleacu cu satele Feleacu, Casele Micești, Vâlcele, comuna Florești cu satele Florești, Tăuți, comuna Ciurila cu satele Ciurila, Sălicea, comuna Tureni cu satele Tureni, Micești.
  Coordonatele geografice ale centroidului ariei naturale protejate sunt: 390031.2714, 580143.5634.
  Din punct de vedere administrativ aria protejată se situează în totalitate pe teritoriul județului Cluj.
  Autostrada Transilvania - A3 - este paralelă cu situl pe direcția nord-sud, la o distanță cuprinsă între 6-9 km. De asemenea, și Drumul Național European E81 este paralel cu situl tot pe direcția nord-sud, intersectând o dată limita sitului. Drumul Național European E60 trece prin nordul sitului, la o distanță de 1.5 km. La limita sitului trece Drumul Sfântul Ioan dinspre municipiul Cluj-Napoca, iar drumul județean DJ107R traversează situl dinspre est către sud-vest și apoi trece pe limita sitului.
  Situl se poate accesa din următoarele localități: de pe Drumul Județean DJ107R din municipiul Cluj-Napoca, de pe drumurile comunale din satul Feleacu, satul Casele Micești, satul Florești, satul Tăuți, satul Sălicea, și de pe drumurile exterioare din satul Ciurila și satul Săliște.
  Figura 1. Localizarea sitului Făgetul Clujului - Valea Morii.

  B.1.2. Cadrul legal și administrativ pentru management
  Desemnarea, limitele și categoriile de management ale ariei protejată Sitului Făgetul Clujului - Valea Morii
  Situl Făgetul Clujului - Valea Morii este arie naturală protejată de interes comunitar conform Directivei 2009/147/CE, desemnată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările și completările ulterioare.
  Situl se suprapune peste alte arii protejate, după cum se prezintă în tabelul de mai jos:
  Tabelul nr. 1.
  Alte acte normative care au stat la baza declarării ariei protejată

  Aria protejată

  Declarată prin*

  Rezervația naturală Făgetul Clujului,
  inclusă integral în Situl Făgetul
  Clujului - Valea Morii
   

  Anul declarării: 1974.
  Hotărârea nr. 147/1994 a Consiliului
  Județean Cluj, Legea nr. 5/2000;
  având codul 2.335.

  Rezervația naturală Valea Morilor,
  inclusă integral în Situl Făgetul
  Clujului - Valea Morii

  Anul declarării: 1974.
  Legea nr. 5/2000; -având codul 2.329.
   

  Limitele sitului Făgetul Clujului - Valea Morii au fost stabilite prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările și completările ulterioare. Harta este pusă la dispoziția factorilor interesați de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului prin intermediul paginii de internet http://www.mmediu.ro/protecția_naturii/protecția_naturii.htm, conform actului normativ menționat, precum și în Anexa nr. 1.
  Limitele rezervațiilor naturale sunt prezentate în Anexa nr. 2.
  Tabelul nr. 2 prezintă suprafața fiecărei rezervații, categoria de management în care se încadrează fiecare, precum și în ce măsură se suprapun diferitele arii protejate. Aceste suprapuneri influențează măsurile de management, așa cum se va vedea la capitolul D.2.
  Organizarea teritorială a managementului.
  Categoria de management reflectă principalele obiective de management așa cum sunt definite de către Uniunea Internațională de Conservare a Naturii. Toate ariile protejate, indiferent de motivele desemnării sau de nivelul la care sunt desemnate - național sau european -, pot fi încadrate într-una din cele 6 categorii al Uniunii Internațională de Conservare a Naturii după Dudley, 2008. Ca urmare, pe lângă categoriile naționale definite în legislația românească, care corespund categoriilor Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii I, II, III, IV, V, și siturile Natura 2000 pot fi încadrate în categoriile respective. Încadrarea ajută la înțelegerea obiectivelor de management așa cum sunt descrise în ghidul Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii.
  Tabelul nr. 2
  Situația ariei protejate la care se referă planul de management

  Numele ariei protejate
   
   
   
   
   
   

  Categoria ariei protejate conform

  Suprafața
   
   
   
   
   
   

  Legislației
  Românești
   
   
   

  Categoria
  Uniunii
  Internaționale
  de Conservare
  a Naturii

  Cod
  European
   
   
   

  Situl Făgetul Clujului
  - Valea Morii
  ROSCI0074

  Sit Natura 2000
  - sit de importanță
  comunitară

  IV.
   
   

   
   
   

  1667 ha
   
   

  Rezervația Făgetul
  Clujului 2.335

  Rezervație naturală
   

  IV.
   

  11776
   

  272 ha*)
   

  Rezervația Valea
  Morilor 2.329

  Rezervație naturală
   

  IV.
   

  183799
   

  1,72 ha*)
   
  Notă
  *) Suprafața redată în tabelul 2 respectă suprafața delimitată după limitele puse la dispoziție de autoritatea publică pentru protecția mediului pe pagina de internet http://www.mmediu.ro/protecția_naturii/protecția_naturii.htm: Limitele rezervațiilor științifice, monumentelor naturii și rezervațiilor naturale în proiecție Stereo 1970. Aici se menționează că: "Limitele postate au fost realizate prin proiectul GEFIWB Managementul Conservării Biodiversității derulat de către Ministerul Mediului în perioada 1999-2005 și nu sunt aprobate printr-un act normativ".

  Conform Legii nr. 5/2000, suprafața rezervației Făgetul Clujului este de 10 ha, iar suprafața rezervației Valea Morilor de 1 ha., dar în acest act normativ nu se specifică limitele exacte.
  Arii protejate limitrofe
  În imediata apropiere a sitului se mai găsesc Valea Ierii ROSCI0263, Dealurile Clujului Est ROSCI0295, Pădurea de Stejar Pufos de la Hoia ROSCI0146, Poienile de la Șard ROSCI035, Suatu-Cojocna-Crairât ROSCI0238 și Rezervația Pârâul Dumbrava.
  În urma unor cercetări s-au identificat suprafețe semnificative pentru habitatele de mlaștini, de aniniș, speciile de amfibieni, de nevertebrate, de plante, care nu sunt desemnate în prezent ca și arii protejate dar pot avea un rol important ca și suprafețe resursă pentru refacerea populațiilor din aria protejată. Suprafețele au fost identificate în zonele Valea Morii, Colonia Făget, Râtul Penii, Valea Sf. Ioan - Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4.
  Administrarea Sitului Făgetul Clujului - Valea Morii
  Administratorul ariei protejate, împreună cu rezervațiile incluse, este Asociația Natura Transilvaniei, având calitatea de custode, conform Convenției de custode nr. 320 din 26.02.2014 încheiată între aceasta și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.
  Cinci din membrii asociației sunt implicați în mod direct în administrarea Sitului Făgetul Clujului - Valea Morii, aceștia fiind specializați în domenii legate de conservarea biodiversității, management de proiecte și comunicare.

  B.1.3. Drepturi de proprietate, administrare și folosință a terenurilor
  Din punct de vedere al distribuției teritoriale, pe localități, situl este împărțit după cum urmează: municipiul Cluj-Napoca - 67,66%, comuna Feleacu - 17,73%, comuna Florești - 4,15%, comuna Ciurila - 10,23%, comuna Tureni - <1%.
  Tabelul nr. 3.
  Grupuri de proprietari și categoriile de terenuri pe care le dețin

   
   

  Pădure
   

  Pajiști - pășuni și
  fânețe

  Statul Român

  525,80 ha

  -

  Primării

  243,40 ha

  -

  Biserici

  400,53 ha

  -

  Persoane fizice

  160,37 ha

  216,85 ha

  Total

  1330,10 ha

  216,85 ha

  B.1.4. Factorii interesați
  În tabelul de mai jos este prezentată lista instituțiilor și organizațiilor care au sarcini de aplicare a legislației, administrative, de gestionare a terenurilor și resurselor, economice sau interese de altă natură pe teritoriul ariei protejate - de exemplu de interes educativ.
  Tabelul nr. 4.
  Factorii interesați identificați în procesul de realizare a planului de management și rolul lor pentru ariile protejate

  Instituții, organizații,
  grupuri de interese pe
  categorii stabilite pe
  baza rolului și/sau a
  interesului în aria
  protejată

  Rol/interes
   
   
   
   
   

  Capacitatea/
  posibilitatea de a
  influența decizii
  importante de
  management: +++
  puternic/++ mediu/+redus

  Autorități de mediu, de
  reglementare și control
  activități

   
   
   

   
   
   

  Asociația Natura
  Transilvaniei

  Custode Reglementarea
  activităților

  +++
   

  Ministerul Mediului
  Apelor și Pădurilor -
  autoritatea publică
  centrală pentru protecția
  mediului
   
   
   
   
   

  Asigurarea cadrului
  legislativ, transcrierea
  directivelor UE,
  stabilirea politicilor de
  mediu la nivel național,
  responsabil pentru
  sistemul de arii
  protejate, responsabil
  pentru fondul forestier
  național.

  +++
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția pentru Protecția
  Mediului Cluj
   
   
   

  Implementarea politicilor
  de mediu la nivel
  teritorial. Eliberarea
  acordului de mediu pentru
  proiecte, activități.

  +++
   
   
   
   

  Ministerul Dezvoltării
  Regionale și
  Administrației Publice

  Reglementarea activității
  turistice.
   

  ++
   
   

  Garda Națională de Mediu
  Comisariatul Județean
  Cluj
   
   

  Inspecție și control din
  punct de vedere al
  protecției mediului,
  sancțiuni, amenzi,
  restricții

  ++
   
   
   
   

  Inspectoratul Teritorial
  de Regim Silvic și de
  Vânătoare Cluj Napoca
   
   
   

  Inspecție și control în
  silvicultură și vânătoare
  Reglementarea
  managementului forestier
  din afara fondului
  forestier.

  ++
   
   
   
   
   

  Inspectoratul de Poliție
  al Județului Cluj

  Ordine publică, urmărire
  penală, etc.

  +
   

  Inspectoratul de
  Jandarmerie Județean Cluj

  Ordine publică
   

  +
   

  Acordarea și controlul
  plaților pe suprafață

   
   

   
   

  Agenția de Plăți și
  Intervenție pentru
  Agricultură Cluj
   
   
   

  Derulează fondurile
  europene pentru
  implementarea măsurilor
  de sprijin finanțate din
  Fondul European pentru
  Garantare în Agricultură

  ++
   
   
   
   
   

  Autorități ale
  administrației publice
  locale

   
   
   

   
   
   

  Consiliul Județean Cluj
   
   

  Planificare teritorială
  și strategică Proprietar
  al drumurilor județene

  ++
   
   

  Primăria și Consiliul
  Local Cluj-Napoca,
  Feleacu, Tureni,
  Florești, Ciurila
   
   

  Rol în planificare
  teritorială și strategică
  întreținerea
  infrastructurii locale și
  în menținerea ariei
  protejate

  +++
   
   
   
   
   

  Comunități și grupuri de
  interese locale și
  regionale

   
   
   

   
   
   

  Populația locală din aria
  protejată și din imediata
  vecinătate

  Proprietari de terenuri,
  gestionari și/sau
  utilizatori de resurse

  +++
   
   

  Reprezentanți mass media

  Informare, conștientizare

  ++

  Cicliști

  Recreere

  +

  Bisericile din
  localitățile în care sunt
  proprietarii și
  localități din
  vecinătatea sitului

  Conștientizare
   
   
   
   

  +
   
   
   
   

  Vizitatori

  Recreere

  +

  Administrare
  infrastructură

   
   

   
   

  Regia Autonomă de
  Administrare a Domeniului
  Public și Privat a
  Județului Cluj

  Administrarea drumurilor
  județene
   
   

  +
   
   
   

  Compania Națională de
  Autostrăzi și Drumuri
  Naționale - Direcția
  Regională de Drumuri și
  Poduri Cluj Napoca

  Administrarea drumurilor
  naționale
   
   
   

  +
   
   
   
   

  Societatea Comercială de
  Distribuție și Furnizare
  a Energiei Electrice
  Electrica SA Filiala
  Electrica Distribuție
  Transilvania Nord
  Sucursala de Furnizare
  a Energiei Electrice
  Transilvania Nord
  Cluj-Napoca

  Furnizare energie
  electrică
   
   
   
   
   
   
   
   

  +
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Compania de Apă Someș SA
   
   

  Furnizare apă potabilă,
  colectare-epurare ape
  uzate

  +
   
   

  Administrare resurse

   

   

  Direcția Silvică Cluj
  prin Ocoalele Silvice
  Cluj și Turda
   

  Coordonare activități în
  fondul forestier de stat
  și privat, interes
  economic

  +++
   
   
   

  Ocolul Silvic Valea Ierii
  S.R.L. - privat

  Management forestier
   

  ++
   

  Școli, universități,
  muzee, institute de
  cercetare

   
   
   

   
   
   

  Universitatea
  Babeș-Bolyai - Facultatea
  de Geografie, Facultatea
  de Biologie și Geologie,
  Facultatea de Știința și
  Ingineria mediului,
  Facultatea de Istorie și
  Filosofie
   
   
   
   
   

  Activități educative, de
  informare, conștientizare
  cercetare, consiliere pe
  probleme de amenajarea
  teritoriului, urbanism.
  Activități educative,
  monitorizarea speciilor
  și habitatelor protejate,
  informare, conștientizare
  Activități educative,
  monitorizarea valorile
  arheologice,
  conștientizare.

  ++
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Școlile de pe teritoriul
  ariei protejate și din
  imediata vecinătate

  Activități educative,
  informare, conștientizare
   

  ++
   
   

  Universitatea Sapientia,
  Departamentul de Știința
  Mediului
   

  Activități educative,
  monitorizarea speciilor
  și habitatelor protejate,
  informare, conștientizare

  +
   
   
   

  Grădina Botanică a
  Universității
  Babeș-Bolyai
   

  Activități educative,
  monitorizarea speciilor
  și habitatelor protejate,
  informare, conștientizare

  +
   
   
   

  Muzeul Zoologic al
  Universității
  Babeș-Bolyai
   

  Activități educative,
  monitorizarea speciilor
  și habitatelor protejate,
  informare, conștientizare

  +
   
   
   

  Vivariul Universității
  Babeș-Bolyai
   
   

  Activități educative,
  monitorizarea speciilor
  și habitatelor protejate,
  informare, conștientizare

  +
   
   
   

  Institutul de Cercetări
  Biologice Cluj-Napoca

  Cercetare
   

  +
   

  Organizații
  neguvernamentale

   
   

   
   

  Asociația "Apathy Istvan
  Egyesulet"
   
   
   

  ONG susținerea și
  îmbunătățirea
  învățământului superior
  în limba maghiară și
  ocrotirea naturii

  ++
   
   
   
   

  Societatea Ornitologică
  Română Birou Teritorial
  Cluj

  ONG protecția mediului
   
   

  ++
   
   

  Societatea
  Lepidopterologică Română

  ONG protecția mediului
   

  ++
   

  Asociația Ecouri verzi
  Cluj-Napoca

  ONG protecția mediului
   

  ++
   

  Asociația Transilvania
  Verde - Zold Erdely
  Egyesulet

  ONG protecția mediului
   
   

  ++
   
   

  Asociația pentru
  Protecția Liliecilor din
  România

  ONG protecția mediului
   
   

  +
   
   

  Asociația pentru
  Protecția Păsărilor și a
  Naturii Grupul Milvus

  ONG protecția mediului
   
   

  +
   
   

  BOSZ la Uniunea
  Studențească Maghiară din
  Cluj-Napoca

  ONG studenților biologi
  și ecologi
   

  +
   
   

  Organizația Studenților
  pentru Natură

  ONG studenților
   

  +
   

  Asociația Ecologică
  Pădurea Verde

  ONG protecția mediului
   

  +
   

  Clubul Sportiv Clujul
  Pedalează

  ONG
   

  +
   

  Clubul de Cicloturism
  Napoca

  ONG
   

  +
   

  Societate Organizată
  Sustenabil

  ONG protecția mediului
   

  +
   

  Asociația Cabane de
  Creastă Magashegyi
  Menedekhazak Egyesulet

  ONG protecția mediului
   
   

  +
   
   

  Centrul Focal Asociația
  pentru Monitorizarea și
  Conservarea
  Biodiversității

  ONG protecția mediului
   
   
   

  +
   
   
   

  Asociația Green&Wild

  ONG protecția mediului

  +

  Organizații private

   

   

  Școala lui Gerula - Mugur
  Pop

  protecția mediului,
  recreere

  +
   

  Finanțatori

   

   

  Fundații, asociații,
  instituții ce gestionează
  fonduri nerambursabile
  sau sunt interesate în a
  sprijini activitatea
  ariei protejate

  Sprijin pentru activități
  de conservare, educație,
  conștientizare și
  ecoturism,
  responsabilitate
  socio-economică

  ++
   
   
   
   
   

  B.1.5. Resurse pentru management și infrastructură
  B.1.5.1. Administrare
  Custodele sitului Făgetul Clujului - Valea Morii și al rezervațiilor incluse este Asociația Natura Transilvaniei.
  Numărul convenției de custodie: 319/26.02.2014 încheiată cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Act adițional nr. 1/25.11.2014 la Convenția de custodie încheiată cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
  Figura 2. Organigrama echipei de custodie a sitului Făgetul Clujului - Valea Morii.

  B.1.5.2. Sistemul decizional
  Deciziile privind managementul de zi cu zi al sitului Făgetul Clujului - Valea Morii sunt luate de Custode, în cadrul stabilit de legislație și contractul de custodie.
  Deciziile finale legate de realizarea oricăror investiții sau proiecte se iau de către autoritățile de mediu, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, în baza prevederilor legale în vigoare, prin eliberarea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor de mediu. Custodele are obligația să analizeze impactul potențial și să își exprime punctul de vedere pentru toate proiectele și planurile de pe teritoriul ariei protejate, avizul acestuia fiind obligatoriu, conform legislației în vigoare.

  B.1.6. Planuri și programe relevante pentru managementul ariei protejate
  Menținerea, respectiv îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor din sit nu este posibilă decât prin armonizarea tuturor planurilor care fac referire la sau pot avea impact asupra resurselor naturale, respectiv a biodiversității. Conform prevederilor legale, armonizarea planurilor și programelor de pe teritoriul ariei protejate cu prevederile acestui plan de management va fi foarte importantă. În acest capitol sunt prezentate principalele planuri cu impact potențial asupra valorilor ariei protejate.
  Tabelul nr. 5.
  Planuri cu impact potențial asupra valorilor ariilor protejate

  Denumirea
   
   
   

  Stadiul de
  elaborare sau
  actul prin
  care este aprobat

  Perioada de
  valabilitate
   
   

  Relevanța pentru aria
  protejată
   
   

  Ansamblu de
  locuințe pe
  Valea
  Gârbăului,
  Beneficiar
  Agenția
  Națională de
  Locuințe
   
   
   
   

  Proiect blocat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nu sunt date
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Agenția Națională pentru
  Locuințe intenționează să
  construiască în imediata
  vecinătate a ariei protejate
  un cartier cu 2300 de
  locuințe pe un teren cu o
  suprafață de 12,6 ha ceea ce
  poate afecta iremediabil
  condițiile de recreere în
  zonă, aducând noi presiuni
  antropice într-o zonă deja
  afectată de acestea.

  Plan
  Urbanistic
  General
  Municipiul
  Cluj-Napoca
   
   
   
   
   

  Hotărâre de
  Consiliu Local
  Număr
  493/22.12.2014
   
   
   
   
   
   

  2015-2025
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  O suprafață de aproximativ
  35 ha din suprafața sitului
  este introdusă în intravilan
  O suprafață compactă de
  12 ha este reglementată
  printr-un Plan Urbanistic
  Zonal iar celelalte
  suprafețe fiind reglementate
  urbanistic ca Zonă de
  Agrement Public/Privat

  Inelul sudic
  de legătură
  dintre Drumul
  European E60
  și Autostrada
  Transilvaniei
  A3
   
   

  Variantă posibilă,
  este cuprins în
  Planul Urbanistic
  General al
  Municipiului
  Cluj-Napoca
   
   
   

  2015-
  Nedefinit
   
   
   
   
   
   
   

  Inelul sudic planificat
  traversează situl pe axa
  Sud - Nord - Est pe o
  lungime de aproximativ
  2,25 km și reprezintă un
  impact major care cauzează
  fragmentarea habitatelor,
  poluare fizică și fonică,
  alterarea peisajului natural

  Proiect Bază
  Sportivă,
  Beneficiar
  Primăria
  Comunei
  Feleacu
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Autorizație de
  construire
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nu sunt date
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Administrația Locală Feleacu
  construiește, în imediata
  vecinătate a ariei protejate
  la o distanță de 100 m de
  limita ariei protejate, o
  bază sportivă - un proiect
  ce poate afecta în mod
  semnificativ peisajul și
  care poate genera presiuni
  asupra valorilor ariei
  protejate și poate diminua
  șansa de succes în
  promovarea obiectivului de
  recreere indentificat ca
  fiind important pentru
  această zonă.

  Proiect rețea
  alimentare
  apă potabilă
  Comuna
  Ciurila
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nu s-a eliberat
  Avizul de Mediu
  pentru Partea
  a 2-a a
  Proiectului
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2015 -
  Nedefinit
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Proiectul este compus din 2
  etape.
  Etapa 1: Rețeaua are ca
  punct de plecare Comuna
  Feleacu și continuă paralel
  cu aria protejată până la
  satul Casele Micești.
  Etapa 2: Rețeaua își
  continuă traseul de la satul
  Casele Micești către Comuna
  Ciurila și traversează aria
  protejată pe o lungime de
  aproximativ 2,5 km,
  respectiv 2,9 pe la limita
  ariei protejate și
  Rezervația Făgetul Clujului
  pe o lungime de aproximativ
  300 m, 500 m având traseu pe
  la limita rezervației. Are
  în componența 1 rezervor de
  apă cu un volum de 200 mc,
  cu o amprentă la sol de 80
  mp. Considerăm că proiectul
  ar trebui refăcut în funcție
  de punctul de vedere al
  Custodelui ariei protejate
  și ar trebuie reproiectat
  astfel încât să traverseze
  cât mai puțin aria
  protejată. În timpul
  execuției ar trebui să se
  țină cont de o serie de
  măsuri de limitare,
  diminuare a impactului
  asupra mediului stabilite de
  Agenția pentru Protecția
  Mediului împreună cu
  Custodele ariei protejate.

  Amenajamente-
  le silvice în
  vigoare:
   
  Amenajamentul
  silvic al
  Ocolului
  Silvic Cluj
   
  Amenajamentul
  silvic al
  Ocolului
  Silvic Turda
   
  Amenajamentul
  silvic al
  Ocolului
  Silvic Valea
  Ierii
  - privat

  Aprobate prin
  Ordin de Ministru
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Diferită
  pentru fiecare
  amenajament
   
  2008-2018
   
   
   
   
  2011-2021
   
   
   
   
  2012-2022
   
   
   
   
   

  Lucrările stabilite prin
  acestea influențează starea
  de conservare a habitatelor
  forestiere și a speciilor
  dependente de acestea.
  Prevederile amenajamentelor
  vor trebui adaptate la
  cerințele habitatelor și
  speciilor din acest plan de
  management.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  B.1.7. Sistemul de planificare a activităților, monitorizare și raportare
  Planificarea și monitorizarea activităților de management se realizează trimestrial de colectivul de lucru al Custodelui, în cadrul unor ședințe de lucru. Sistemul de management este de tip adaptativ, se planifică și se implementează activități de conservare, se efectuează observații în teren și monitorizare. Pe baza monitorizării se ajustează măsurile de management. Preluarea, stocarea și analizarea informațiilor din procesul de management adaptativ se realizează în cadrul unui sistem integrat de management al datelor.
  Raportarea activităților către autoritățile resposabile pentru protecția mediului se realizează anual sau la cererea acestora.
  Surse de venit pentru managementul ariilor protejate s-au constituit din finanțări nerambursabile, sponsorizări și donații.

  B.1.8. Scurt istoric al managementului și al activităților majore de management
  Până în momentul de față, Asociația Natura Transilvaniei a desfășurat următoarele activități, defalcate pe direcții de acțiune:
  Administrarea de arii protejate
  a) Începând cu luna februarie 2014 Asociația Natura Transilvaniei este custode al sitului Natura 2000 ROSCI0074 - "Făgetul Clujului - Valea Morii" și a Rezervației Naturale de interes național 2.335 "Făgetul Clujului" prin Convenția de custodie nr. 320 din 26.02.2014 cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.
  b) Asociația Natura Transilvaniei a depus numeroase sesizări și informări către autorități în legătură cu nereguli semnalate în arii protejate: depozitarea unor deșeuri, extracții de piatră etc.

  Activități educative, informative și de conștientizare:
  a) Organizarea de expoziții foto
  b) Organizarea de proiecții publice de imagini și filme pe teme de ecologie și biodiversitate

  Cu ajutorul resurselor financiare identificate prin efortul Custodelui s-au realizat până în prezent următoarele:
  ● Proiectul "Omul, prieten al naturii", implementat în perioada mai 2014 - septembrie 2014. Scopul proiectului: îmbunătățirea nivelului de acceptare și apreciere a importanței siturilor Natura 2000 Făgetul Clujului - Valea Morii și Someșul Rece în rândul comunităților locale și al turiștilor care le vizitează. Proiectul a fost co-finanțat: Programul Spații Verzi - Arii Naturale Protejate, Fundația pentru Parteneriat Miercurea-Ciuc și MOL România. A fost implementat în parteneriat cu Asociația Ecouri Verzi Cluj-Napoca.
  Principalele rezultate ale proiectului includ:
  a) realizarea paginii web a ariilor protejate administrate de Asociația Natura Transilvaniei, www.fagetulclujului.ro
  b) publicarea pe site-ul propriu - www.naturatransilvaniei.ro - de știri și informații despre cele două arii protejate
  c) Realizarea de materiale de informare: afișe și pliante
  d) Participare cu un stand de prezentare/promovare la Târgul de turism și aventură "Mocănița"
  e) Coorganizarea evenimentului "Maraton Apuseni - Hoinari prin trecut"
  f) Prezența cu pliante de informare/promovare în cadrul Cortului Verde la Fân Fest, Roșia Montană
  g) Participări la emisiuni TV
  h) Realizarea și susținerea unor prezentări interactive a capitalului natural din siturile Natura 2000 în școlile din Cluj Napoca și zona învecinată
  i) Activități de educație non-formală pe tema importanței siturilor Natura 2000 Făgetul Clujului

  Principalele Activități de informare pentru acest sit au fost cele desfășurate în cadrul Proiectului "Elaborarea planurilor de management integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 - Făgetul Clujului - Valea Morii, ROSCI0356 - Poienile de la Șard și ROSCI0394 - Someșul Mic", elaborat și implementat de Asociația "Apathy Istvan Egyesulet", și anume:
  a) inventarul speciilor și habitatelor de interes comunitar
  b) întâlniri de consultare ale localnicilor și ale autoritățillor locale, respectiv a instituțiilor cu responsabilități în menținerea acestei arii protejate
  c) acțiuni de informare și conștientizare prezentate la Capitolul B.5.

  B.2. Mediul fizic
  Datele prezentate în acest capitol se bazează pe studiile elaborate în anul 2014 în urma inventarierilor de teren după cum urmează:
  Tabelul nr. 6.
  Studii care stau la baza întocmirii capitolului B.2.

  Denumire studiu/Raport
   

  Echipa de lucru
   

  Denumire
  prescurtată

  Hărți existente privind mediului fizic
  conspectul bibliografiei de
  specialitate

  Pal Zoltan-Ferenc dr.
  Imecs Zoltan dr. Bartos
  Elekes Zsombor
   
   
   
   
   

  RA.2.3.
   
   

  Cartarea mediului fizic - geologie,
  geomorfologie, hidrologie,
  climatologie și soluri - bazat pe
  rezultatele datelor de teren

  RA.3.2.
   
   
   

  B.2.1. Aspecte fizico-geografice și geologice
  Din punct de vedere geografic, situl Făgetul Clujului - Valea Morii se situează în partea nord, nord-vestică a Depresiunii Transilvaniei, fiind încadrată în subunitatea geografică a Dealurilor Feleacului din cadrul Podișului Someșan.
  Aria protejată și subzona dealului piemontan al Feleacului este alcătuită din nisipuri, gresii nisipoase, conglomerate și marno-argile cu intercalații de tufuri vulcanice. Depozitele sarmațiene determină semnificativ structura litologică, dar totuși trebuie să remarcăm că din cauza proceselor de denudare și nivelare la nord de creasta Feleacului, spre Municipiul Cluj-Napoca acestea se pot observa numai în cazuri foarte rare, mai ales de-a lungul câtorva pârâuri care coboară spre Someșul Mic.
  Aici mai putem să observăm concrețiunile grezoase, precum și depozitele nisipoase, marnoase. La sud de creasta Feleacului, de-a lungul Văii Căprioarei sarmațianul apare în continuitate de sedimentare cu depozite bugloviene, și cele tornoniene. Iar spre vest în zona Sălicei depozitele sarmațiene se evidențiază transgresiv și discordant, direct peste depozitele Eocene. O caracteristică specifică a depozitelor sarmațiene sunt formațiunile de natură diagenetică, denumite "concrețiunile de Feleac". Acestea sunt prezente adesea sub forma unor corpuri rotunjite, sferice, fiind rezultatul depunerii treptate a carbonatului de calciu existent între depozitele sarmațiene în jurul unui nucleu de precipitare.
  Figura 4. Harta geologică a sitului Făgetul Clujului - Valea Morii.

  B.2.2. Gradul de înclinare a versanților
  Gradul de înclinare a versanților prezintă o mare diversitate în funcție de condițiile geologice - structură și alcătuire litologică -, gradul de dezvoltare al rețelei hidrografice și procesele de versant.
  Figura 5. Gradul de înclinare al versanților în situl Făgetul Clujului - Valea Morii.

  Un areal destul de însemnat - 15,3% din aria protejată - este reprezentat de versanții cu înclinare mică: 2,1-5°. Prezența acestei formațiuni a determinat evoluția suprafețelor structurale carstice și abrupturi în profilul versanților.
  Eroziunea torențială este foarte prezentă în zona sitului, dată fiind alcătuirea geologică din nisipuri, gresii, călcare, conglomerate și marno-argile cu intercalații de tufuri vulcanice. Datorită alcătuirii din roci friabile, rigole și ogașe se formează foarte des și pe alocuri, chiar și văi torențiale.
  În prezent terenurile din situl sunt afectate mai ales de procese erozionale lineare - șiroire, ravenație, torențialitate. Aceasta se poate datora și numeroaselor izvoare care apar la suprafață, la contactul dintre zona de nivelare inferioară și terasele superioare. Izvoarele constituie obârșiile pâraielor ce traversează zona studiată.
  Figura 7. Repartiția cantităților de precipitații medii anuale pentru situl Făgetul Clujului - Valea Morii.

  B.2.3. Hidrologie
  Rețeaua hidrografică a sitului Făgetul Clujului - Valea Morii aparține râurilor Someșul Mic și Arieș.
  Pe teritoriul sitului se regăsesc următorii afluenți ai Someșului Mic: Valea Boșor, Valea Gârbăului, a Pleșcăi și Valea Popii, care colectează apele de pe versanții nordici al Dealurilor Feleacului. Afluenții râului Arieș sunt Valea Morii și Valea Căprioarei.

  B.2.4. Clima
  Potrivit clasificării climatologice a lui W. Koppen clima sitului Făget se încadrează în zona climatului temperat continental răcoros fără un sezon secetos bine individualizat și cu veri moderate. În luna cea mai caldă temperatura lunară multianuală nu depășește 22°C, iar în cel puțin patru luni din an temperatura medie lunară se află peste 10°C; sezonul cald și cel rece sunt bine delimitate din punct de vedere termic. Temperatura medie lunară a lunii celei mai calde se află peste 10°C, iar în cazul lunii celei mai reci sub -3°C.
  Luna cea mai caldă este iulie - 18,7°C -, iar luna cea mai rece este ianuarie - 3,9°C. Repartiția temperaturii aerului pe verticală este caracterizată mai ales de inversiunile de temperatură. Ele pot să apară în orice anotimp, dar au frecvență maximă în intervalul octombrie - ianuarie.
  Numărul mediu anual de zile cu îngheț în zona sitului, este de 119 medie, respectiv 118. La stația meteorologică Cluj-Napoca data medie de producere a primei zile cu îngheț este 8 octombrie, iar cea a ultimei zile cu îngheț este 24 aprilie, rezultând un interval cu îngheț de 188 de zile.
  Din punct de vedere ecologic, lungimea sezonului de creștere, adică numărul zilelor cu temperatura medii peste 5,5 °C, are un rol semnificativ. În regiunea studiată, lungimea medie a sezonului de creștere este de 240 de zile.
  Figura 8. Lungimea sezonului de creștere, când temperatura medie este peste 5,5° C la situl Făgetul Clujului - Valea Morii - CARPATCLIM.

  În Făgetul Clujului - Valea Morii numărul multianual al zilelor de vară, în care temperatura maximă a aerului depășește 25° C, este 55 de zile.
  În ansamblu, în cazul sitului nu există limite termice sau hidrice care să afecteze pădurea. Fenomenul de uscare apare rar, iar atunci când apare, cauza poate fi un fenomen extrem: secetă prelungită, înghețuri târzii, exces de apă stagnantă, defolieri provocate de insecte etc.
  Pădurea constituie un obstacol important în calea vântului, modificându-i direcția și intensitatea. Având o pădure cu densitate de vegetație ridicată, viteza medie a vântului de 1,69 m/s măsurată în punctul arealului deschis, scade la zero tot timpul în punctul de măsurare amplasat în pădure.
  Figura 9. Numărul zilelor de vară când temperatura maximă este peste 25° C la Făgetul Clujului - Valea Morii - CARPATCLIM

  B.2.5. Soluri
  În strânsă concordanță cu substratul litologic, relieful, sistemul hidrografic, condițiile climatice și vegetația, învelișul de sol al ariei protejate este variat și diversificat. Solurile cele mai extinse aparțin argiluvisolurilor - 80 % -, urmate de molisoluri slab dezvoltate - 8 %-, cambisoluri - 8 %, câteva areale restrânse cu vertisoluri tipice respectiv cu cele trunchiate neevoluate.
  Figura 10. Harta solurilor din situl Făgetul Clujului-Valea Morii.

  B.3. Mediul biotic
  Datele prezentate în acest capitol se bazează pe studiile elaborate în anul 2014 în urma inventarierilor de teren după cum urmează:
  Tabelul nr. 7.
  Studii care stau la baza întocmirii capitolului B.3.

  Denumire studiu/Raport
   

  Echipa de lucru
   

  Denumire
  prescurtată

  Metodologia și planificarea detaliată
  a activităților de evaluare, corelat
  cu datele bibliografice specifice
  pentru habitate

  dr. Fenesi Annamaria,
  dr. Ruprecht Eszter,
  dr. Bartha Csaba,
  Matis Attila

  RA.1.1.
   
   
   

  Metodologia și planificarea detaliată
  a activităților de evaluare, corelat
  cu datele bibliografice specifice
  pentru speciile de plante

  dr. Fenesi Annamaria,
  dr. Ruprecht Eszter,
  dr. Bartha Csaba,
  Matis Attila

  RA.1.2.
   
   
   

  Metodologia și planificarea detaliată
  a activităților de evaluare, corelat
  cu datele bibliografice specifice
  pentru speciile de mamifere.
  Distribuția speciei bazată pe datele
  preliminare de teren pentru speciile
  de mamifere.

  dr. Sike Tamasde lucru
   
   
   
   
   
   

  RA.1.3.
  numire
  prescurtată
   
   
   
   

  Metodologia și planificarea detaliată
  a activităților de evaluare, corelat
  cu datele bibliografice specifice
  pentru speciile de reptile și
  amfibieni

  dr. Szabo D. Zoltan,
  Benko Zoltan
   
   
   

  RA.1.4.
   
   
   
   

  Metodologia și planificarea detaliată
  a activităților de evaluare, corelat
  cu datele bibliografice specifice
  pentru speciile de pești

  Imecs Istvan,
  Nagy Anrdas Attila
   
   

  RA.1.5.
   
   
   

  Metodologia și planificarea detaliată
  a activităților de evaluare, corelat
  cu datele bibliografice specifice
  pentru speciile de nevertebrate

  dr. Rakosy Laszlo,
  dr. Urak Istvan,
  dr. Czekes Zsolt,
  Ferencz Marta

  RA.1.6.
   
   
   

  Cartarea și evaluarea stării de
  conservare a speciilor de mamifere

  dr. Sike Tamasde lucru
   

  RA.2.1.
   

  Inventarierea și cartarea speciilor de
  reptile și amfibieni

  dr. Szabo D. Zoltan,
  Benko Zoltan

  RA.2.2.
   

  Inventarierea și cartarea speciilor de
  nevertebrate - șase specii
   
   

  dr. Rakosy Laszlo,
  dr. Urak Istvan,
  dr. Czekes Zsolt,
  Ferencz Marta

  RA.3.1.
   
   
   

  Inventarierea și cartarea speciilor de
  plante
   
   

  dr. Fenesi Annamaria,
  dr. Ruprecht Eszter,
  dr. Bartha Csaba,
  Matis Attila

  RA.4.1.
   
   
   

  Inventarierea și cartarea speciilor de
  pești

  Imecs Istvan,
  Nagy Anrdas Attila

  RA.4.2.
   

  Inventarierea și cartarea speciilor de
  nevertebrate - două specii
   
   

  dr. Rakosy Laszlo,
  dr. Urak Istvan,
  dr. Czekes Zsolt,
  Ferencz Marta

  RA.4.3.
   
   
   

  Inventarierea și cartarea habitatelor
   
   
   

  dr. Fenesi Annamaria,
  dr. Ruprecht Eszter,
  dr. Bartha Csaba,
  Matis Attila

  RA.5.1.
   
   
   

  Evaluarea stării de conservare a
  speciilor de nevertebrate
   
   

  dr. Rakosy Laszlo,
  dr. Urak Istvan,
  dr. Czekes Zsolt,
  Ferencz Marta

  RA.5.2.
   
   
   

  Evaluarea stării de conservare a
  habitatelor
   
   

  dr. Fenesi Annamaria,
  dr. Ruprecht Eszter,
  dr. Bartha Csaba,
  Matis Attila

  RA.6.1.
   
   
   

  Evaluarea stării de conservare a
  speciilor de plante
   
   

  dr. Fenesi Annamaria,
  dr. Ruprecht Eszter,
  dr. Bartha Csaba,
  Matis Attila

  RA.6.2.
   
   
   

  Evaluarea stării de conservare a
  speciilor de reptile și amfibieni

  dr. Szabo D. Zoltan,
  Benko Zoltan

  RA.6.3.
   

  Evaluarea stării de conservare a
  speciilor de pești

  Imecs Istvan,
  Nagy Anrdas Attila

  RA.6.4.
   

  Situl Făgetul Clujului - Valea Morii a fost desemnat pentru 4 specii de plante, 1 specie de reptilă, 7 specii de nevertebrate și 3 habitate de interes comunitar. Situația acestora se prezintă în cele ce urmează. Pe lângă acestea, s-au mai identificat 4 specii de interes comunitar și 2 specii de interes național. De asemenea, s-au făcut observații legate de habitatele favorabile acestor specii, în special cu privire la speciile de floră gazdă, critice pentru aceste specii.
  B.3.1. Context biogeografic
  Situl Făgetul Clujului - Valea Morii face parte din Regiunea Biogeografică Continentală, care ocupă mare parte din teritoriul României, ca de altfel și mare parte a Europei Centrale și de Vest.

  B.3.2. Habitate
  În Făgetul Clujului-Valea Morii se regăsesc 2 habitate de mlaștini, 6 habitate forestiere și 5 habitate de pajiști de interes comunitar. Situl a fost declarat doar pentru o parte din acestea, așa cum reiese din Formularul Standard.
  Tabelul nr. 8.
  Corespondența între habitatele de interes comunitar, habitatele conform clasificării din România și asociațiile vegetale pentru habitatele de interes comunitar trecute pe formularul standard

  Tip habitat
  Natura 2000

  Tip habitat România
   

  Asociații vegetale
   

  9170
  Păduri de
  stejar cu
  carpen de
  tip Galio-
  Carpinetum

  R4123 -
  Păduri dacice de gorun - Quercus
  petraea -, fag - Fagus sylvatica - și
  carpen - Carpinus betulus - cu Carex
  pilosa
   

  Carici pilosae -
  Quercetum petraeae
  typicum Sanda et Popescu
  1999
   
   

  7230
  Mlaștini
  alcaline
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  R5405 - Mlaștini sud-est carpatice,
  eutrofe cu Carex flava și Eriophorum
  latifolium
  R5406 - Mlaștini sud-est carpatice,
  eutrofe cu Carex flava și Blysmus
  compressus
  R5413 - Mlaștini sud-est carpatice,
  mezo-eutrofe cu Carex davalliana
  R5414 - Mlaștini sud-est carpatice,
  eu-mezotrofe cu Schoenus nigricans
  R5415 - Mlaștini sud-est carpatice,
  mezo-eutrofe cu Sesleria uliginosa
   
   
   

  Carici flavae -
  Eriophoretum latifolii
  Soo 1944 Carici flavae -
  Blysmetum compressi
  Coldea 1997 Orchido -
  Schoenetum nigricantis
  Oberd. 1957 - syn.:
  Schoenetum nigricantis
  Pop et al. 1962;
  Schoeneto - Armerietum
  barcensis Morariu 1967,
  Caricetum davallianae
  Dutoit 1924 Seslerietum
  uliginosae - Palmgren
  1916, în Soo 1941

  7210*
  Mlaștini
  calcaroase
  cu Cladium
  mariscus și
  specii de
  Caricion
  davallianae

  Acest tip de habitat nu are
  corespondent în codificarea română a
  habitatelor
   
   
   
   
   

  Cladietum marisci
  Allorge 1922 ex Zobrist
  1935
   
   
   
   
   

  În cazul unui habitat, starea de conservare este dată de totalitatea factorilor ce acționează asupra sa și asupra speciilor tipice și care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura și funcțiile, precum și supraviețuirea speciilor tipice. Această stare se consideră "favorabilă" atunci când sunt îndeplinite condițiile după Directiva 92/43/CEE:
  ● arealul natural al habitatului și suprafețele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creștere;
  ● habitatul are structura și funcțiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menținerii acestora în viitorul previzibil este mare;
  ● speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

  Așadar, la nivelul fiecărei regiuni biogeografice - în siturile de importanță comunitară propuse și chiar în afara acestora -, pentru ca un anumit habitat considerat de importanță comunitară să aibe o stare de conservare favorabilă, trebuie să fie gospodărit, astfel încât să fie îndeplinite concomitent aceste trei condiții.
  Pentru habitate, descrierea caracteristicilor care indică structura necesară asigurării stării favorabile de conservare se găsește în Anexa nr. 7 - Fișele speciilor și habitatelor.
  Situația habitatelor prezente în aria protejată, la nivelul regiunii biogeografice și la nivel național
  Toate habitatele Natura 2000 sunt de interes conservativ și au fost incluse în această rețea deoarece la nivelul UE sunt rare fie pentru că au o arie de răspândire mică în mod natural, fie pentru că aria lor naturală s-a redus semnificativ din cauza activităților umane. Tabelul de mai jos redă sintetic situația fiecărui habitat la nivelul UE și al țării.
  Tabelul nr. 9.
  Importanța habitatelor de interes comunitar incluse în formularul standard prezente în aria protejată

  Habitat
   

  Situația / importanța habitatului la nivel național și
  comunitar

  9170
  Păduri de stejar
  cu carpen de tip
  Galio-Carpinetum
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Fitocenoze răspândite în zona de câmpie - mai mult în
  Europa de Vest - și deal - mai în mult Europa centrală și
  de Est - din Europa centrală și Europa sud-estică. Limitele
  distribuției sale țin de la vestul Franței până în Ucraina
  și de la sudul Lituaniei până la câmpia râului Po din
  nordul Italiei. Se dezvoltă într-un climat continental și
  este una dintre cele mai frecvente tipuri de habitate
  împădurite din această regiune biogeographică. Răspândită
  pe toate dealurile peri- și intra- carpatice din sudul și
  estul țării, este una dintre cele mai frecvente asociații
  de păduri din țară la altitudinile mai joase. Ocupă o
  suprafață de circa 45.000 ha, în special în sudul tării
  - 35.000.

  7230
  Mlaștini
  alcaline
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Acest tip de habitat de mlaștini eu-mezotrofe, se formează
  în apropierea izvoarelor și a râurilor, sau datorită pânzei
  freatice ridicate în urma stagnării apelor din ploi. Apare,
  în regiuni colinare și montane, între 460-1750 m, cu
  precipitații între 750-1100 mm. Acest tip de habitat are o
  distribuție largă în Europa, poate fi regăsită în mai multe
  regiuni biogeografice. Altitudinea, regiunea biogeografică
  în care se află, respectiv trăsăturile apei, care asigură
  alimentarea mlaștinii contribuie la formarea unor stațiuni
  variate în privința compoziției de specii și totuși
  similare din punct de vedere fiziognomic. În țara noastră
  este un habitat foarte rar, ce ocupă o suprafață de
  min. 630 - max. 1800 ha.

  7210*
  Mlaștini
  calcaroase cu
  Cladium mariscus
  și specii de
  Caricion
  davallianae
   
   
   

  Mlaștini oligo-mezotrofe sau mezotrofe, care se dezvoltă în
  regiunea de câmpie și cea colinară, sau chiar și
  submontană, pe soluri hidromorfe. Se caracterizează
  printr-un necesar de apă mai redusă, fiind acoperite la
  suprafață cu un strat de apă relativ subțire. Acest tip de
  habitat are o răspândire Atlantic-Mediteraneană și Central-
  Europeană. În România este foarte rară. Cu răspândire
  sporadică, având doar câteva locații semnalate de
  literatura de specialitate, ocupând o suprafață de min. 10
  - max. 100 ha.

  Situația actuală a habitatelor de interes comunitar din aria protejată a fost determinată prin inventarieri efectuate pe teren în 2014. În urma inventarierilor, s-au obținut datele prezentate sintetic în tabelul de mai jos.
  Tabelul nr. 10.
  Situația actuală a suprafețelor ocupate de habitatele de interes comunitar incluse în formularul standard

  Tip habitat
   
   
   
   
   
   

  Suprafața
  habitatului
  conform
  Formularului
  Standard
   
   

  Suprafața
  ocupată
  din
  suprafața
  totală
  a aria
  protejată

  Suprafața
  inventariată
  - prezent
   
   
   
   

  %
   
   
   
   
   
   

  Diferențe
  față de
  Formularul
  Standard
   
   
   

  9170
  Păduri de stejar cu
  carpen de tip
  Galio-Carpinetum

  166,7 ha
   
   
   

  10,00%
   
   
   

  155,21 ha
   
   
   

  9,31%
   
   
   

  -11,49 ha
   
   
   

  7230
  Mlaștini alcaline
   
   
   
   

  3,334 ha
   
   
   
   
   

  0,20%
   
   
   
   
   

  1,9616 ha,
  din care
  1,1914 ha
  sunt în
  afara
  sitului

  0,12%
   
   
   
   
   

  -1,3721 ha
   
   
   
   
   

  7210*
  Mlaștini calcaroase
  cu Cladium mariscus
  și specii de Caricion
  davallianae

  1,667 ha
   
   
   
   

  0,10%
   
   
   
   

  0,2021 ha,
  din care
  0,003 ha în
  afara
  sitului

  0,01%
   
   
   
   

  -1,4649 ha
   
   
   
   

  Suprafețele identificate pe teren pentru aceste habitate care au stat la baza desemnării sitului, sunt semnificativ mai mici decât cele indicate în Formularul Standard. Aceste diferențe trebuie însă atent analizate prin realizarea unui studiu aprofundat pentru inventarierea zonelor care au potențial ridicat pentru refacerea habitatelor de interes comunitar sau de conservare. În momentul de față nu se cunoaște potențialul zonei pentru eventuale reconstrucții ecologice. Este evident faptul că orice reconstrucție ecologică ar trebui să se facă pe terenuri proprietate privată.
  Pe lângă aceste habitate, s-au identificat alte 8 habitate de interes comunitar - tabelul 12 - și 11 habitate de interes conservativ - tabelul 13, ceea ce demonstrează că aria protejată are numeroase valori naturale importante. Aceste habitate au fost incluse pe formularul standard al sitului prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
  Habitatele care nu sunt de interes comunitar, dar sunt considerate importante pentru conservare, sunt cele de care depind specii de interes comunitar sau național.
  Tabelul nr. 11.
  Starea actuală de conservare a habitatelor de interes comunitar din formularul standard idițial, identificate în sit

  Habitat
   
   
   

  Suprafață
   
   
   

  Stare actuală de
  conservare

  *A

  *B

  *C

  7210*
   

  0,2021 ha, din care 0,003 ha în afara
  sitului

   
   

   
   

  X
   

  7230
   

  1,9616 ha, din care 1,1914 ha sunt în
  afara sitului

   
   

   
   

  X
   

  9170

  155,21 ha

   

   

  X
  Notă
  * A - Excelentă - se menține prin non-intervenție sau prin același tip de management ca până în prezent
  * B - Bună - îmbunătățirea stării de conservare se poate face cu măsuri de management fără a implica reconstrucții ecologice
  * C - Medie sau nefavorabilă - degradată din cauza unor intervenții antropice, dar recuperabil cu intervenții de reconstrucție ecologică

  Tabelul nr. 12.
  Habitatele de interes comunitar care nu sunt incluse în formularul standard inițial

  Tip habitat
  Natura 2000

  Sistemul român de habitate
   

  Asociații vegetale
  corespunzătoare

  Suprafața
  inventariată

  9110
  Păduri de
  fag de tip
  Luzulo-
  Fagetum

  R4110
  Păduri sud-est carpatice de
  fag - Fagus sylvatica - cu
  Festuca drymeia
   

  Festuco drymejae-
  Fagetum Morariu et
  al. 1968
   
   

  542,75 ha
   
   
   
   

  9130
  Păduri de
  fag de tip
  Asperulo-
  Fagetum
   
   
   
   

  R4118
  Păduri dacice de fag - Fagus
  sylvatica - și carpen -
  Carpinus betulus - cu Dentaria
  bulbifera
   
   
   
   

  Carpino-Fagetum
  Paucă 1941; Galio
  schultesii-Fagetum
  Burduja et al. 1973
  Chifu et Ștefan
  1994; Lathyro
  veneti-Fagetum
  Dobrescu et Kovacs
  1973 Chifu 1995.

  296,38 ha
   
   
   
   
   
   
   
   

  91E0*
  Păduri
  aluviale de
  Alnus
  glutinosa -
  Alno-Padion,
  Alnion
  incanae,
  Salicion
  albae
   
   
   
   
   
   
   
   

  R4402
  Păduri dacice - getice de
  lunci colinare de anin negru -
  Alnus glutinosa) cu Stellaria
  nemorum
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Stellario nemorum-
  Alnetum glutinosae
  - Kăstner 1938 -
  Lohmeyer 1957
  Carici
  brizoidis-Alnetum
  glutinosae Horvat
  1938 em. Oberd.
  1953 Carici
  remotae-Fraxinetum
  Koch ex Faber 1936
  Pruno
  padi-Fraxinetum
  Oberdorfer 1953
  Salicetum fragilis
  Passarge 1957,
  Salicetum albae
  Issler 1924

  87,56 ha,
  din care
  26,28 este
  în
  interiorul
  sitului
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  91H0
  Păduri
  panonice de
  Quercus
  pubescens

  R4160
  Păduri-rariști dacice de
  stejar pufos - Quercus
  pubescens) - cu Lithospermum
  purpureocaeruleum

  Corno-Quercetum
  pubescentis Jakucs
  et Zolyomi ex Mathe
  et Kovacs 1962.
   

  21,25 ha
   
   
   
   

  91Y0
  Păduri
  dacice de
  stejar și
  carpen
   

  R4124
  Păduri dacice de gorun -
  Quercus petraea -, fag - Fagus
  sylvatica) - și carpen -
  Carpinus betulus - cu Lathyrus
  hallersteinii

  Lathyro
  hallersteinii -
  Carpinetum Coldea
  75
   
   

  154,28 ha
   
   
   
   
   

  6410 Pajiști
  cu Molinia
  caerulea
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  R3710
  Pajiști dacice de Molinia
  caerulea
  R3711
  Pajiști dacice de Nardus
  stricta și Molinia caerulea
   
   
   
   
   
   
   

  Junco-Molinietum
  Preising 1951 ex
  Klapp 1954;
  Peucedano
  rocheliani
  Molinietum
  caeruleae Boșcaiu
  1965;
  Molinio-Salicetum
  rosmarinifoliae
  Magyar ex Soo 1933;
  Nardo - Molinietum
  Gergely 1958

  11 ha
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  6210
  Pajiști
  seminaturale
  uscate și
  faciesuri de
  tufișuri pe
  substraturi
  calcaroase
  Festuco -
  Brometalia

  R3404
  Pajiști ponto-panonice de
  Festuca rupicola și Koeleria
  macrantha
   
   
   
   
   
   

  Brachypodio pinnati
  - Festucetum
  rupicolae Ghișa
  1962; Carici
  humilis -
  Brachypodietum
  pinnati Soo 1947
  Polygalo majoris -
  Brachypodietum
  pinnati Wagner 1941

  Suprafața nu
  a fost
  inventariat
   
   
   
   
   
   
   

  6190
  Pajiști
  panonice de
  stâncării
  Stipo-
  Festucetalia
  pallentis
   
   

  R3405
  Pajiști sud-est carpatice de
  Sesleria heufleriana și
  Helianthemum canum
   
   
   
   
   

  Helianthemo cani-
  Seslerietum
  heufflerianae Borza
  1959, Popescu et
  Sanda 1992, Thymo
  comosi - Festucetum
  rupicolae Csiiros
  et Gergely 1959,
  Pop et Hodișan 1985

  Suprafața nu
  a fost
  inventariat
   
   
   
   
   
   

  Tabelul nr. 13.
  Habitate importante pentru conservare, altele decât cele de interes comunitar

  Habitat

  Specia

  Pajiști mezofile 6520 cu Veratrum, Prunus spinosa și
  Rubus sp.

  Isophya stysi
   

  Pajiști umede 6410 cu sorbestrea - Sanguisorba
  officinalis

  Maculinea teleius
   

  Pajiști xero-mezofile 6210, 6190 cu Cytisus sp. și
  Prunus spinosa și Rubus sp.

  Colias myrmidone
   

  Aninișurile cu Rumex hydrolapathum, R. aquaticus,
  Polygonum bistorta de-a lungul apelor curgătoare

  Lycaena dispar
   

  Luminișurile cu Fraxinus excelsior, Betula pendula,
  Fagus sylvatica, Populus tremula, Lonicera xylosteum

  Euphydryas maturna
   

  Pajiști xero-mezofile 6210, 6190 cu Prunus spinosa și
  Crataegus monogyna

  Eriogaster catax
   

  Liziere de păduri cu vegetație arbustivă cu Lathyrus
  niger și L. verna.

  Leptidea morsei,
  Neptis sappho

  Pajiști xero-mezofile 6210, 6190
   

  Pulsatilla patens,
  Maculinea arion

  Pajiști 6410 cu Molinia caerulea

  Maculinea nausithous

  Bălți temporare
   

  Bombina variegata și
  alte amfibieni

  Păduri cu arbori maturi
   

  Lilieci,
  Lucanus cervus

  B.3.3. Flora
  Situl Făgetul Clujului-Valea Morii a fost desemnat pentru 4 specii de plante. Situația acestora se prezintă în cele ce urmează. Pe lângă acestea, s-au mai identificat o specie de interes comunitar și 14 specii de plante de interes național. De asemenea, s-au făcut observații legate de habitatele favorabile acestor specii și de speciile de floră gazdă, critice pentru specii de nevertebrate.
  Tabelul nr. 14.
  Speciile de plante de interes comunitar incluse în formularul standard

  Specia
   
   
   
   
   
   
   
   

  Denumire
  populară
   
   
   
   
   
   
   

  Cod
  N2000
   
   
   
   
   
   
   

  Anexa din
  Directiva
  Habitate
   
   
   
   
   
   

  Anexa din
  Ordonanța de urgență
  a Guvernului
  nr. 57/2007, aprobată
  cu modificări și
  completări prin
  Legea nr. 49/2011, cu
  modificările și
  completările ulterioare

  Convenția
  de la Berna
   
   
   
   
   
   
   

  Eleocharis
  carniolica

  pipiriguț
   

  1898
   

  Anexa
  II., IV.

  Anexa III.
   

  Anexa I.
   

  Liparis
  loeselii

  moșișoare
   

  1903
   

  Anexa
  II., IV.

  Anexa III.
   

  Anexa I.
   

  Ligularia
  sibirica

  gălbenele
   

  1758
   

  Anexa
  II., IV.

  Anexa III.
   

  Anexa I.
   

  Adenophora
  liliifolia
   

  clopoțelul
  cu frunze
  de crin

  4068
   
   

  Anexa
  II., IV.
   

  Anexa III.
   
   

  -
   
   
  Notă
  *) Actualizat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Fișele speciilor de plante sunt prezentate în Anexa nr. 7.
  În cadrul procesului de realizare a planului de management, în perioada 05.-08.2014 s-au făcut inventarieri, rezultând următoarele:
  Tabelul nr. 15.
  Situația speciilor de plante de interes comunitar incluse în formularul standard

  Specia
   
   
   
   

  Efectiv populațional
  estimat
   
   
   

  Viabilitatea
   
   
   
   

  Nr. minim de
  indivizi
  estimat
  în sit
   

  Observații
   
   
   
   

  Stare
  actuală

  *
  A

  *
  B

  *
  C

  Eleocharis carniolica
   
   
   
   

  0
   
   
   
   

  -
   
   
   
   

  0
   
   
   
   

  Specia nu a fost
  regăsită în, deși este
  menționată de Săvulescu
  și colab. 1952 ca fiind
  prezentă în Făget.

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  X
   
   
   
   

  Liparis loeselii
   
   

  184 - 200
  + 86 - 100 în afara
  sitului

  nu este
  asigurată
   

  500 - 1000
  indivizi
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

  X
   
   

  Ligularia sibirica
   
   

  32 - 40 indivizi
  + 146 - 150 în afara
  sitului

  nu este
  asigurată
   

  1000 - 2000
  indivizi
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

  X
   
   

  Adenophora liliifolia
   

  41 - 50 în afara
  sitului

  nu este
  asigurată

  350 - 400
  indivizi

   
   

   
   

   
   

  X
   

  Legendă:
  * A - Excelentă - se menține prin non-intervenție sau prin același tip de management ca până în prezent
  * B - Bună - îmbunătățirea stării de conservare se poate face cu măsuri de management fără a implica reconstrucții ecologice
  * C - Medie sau redusă - degradată din cauza unor intervenții antropice, dar recuperabil cu intervenții de reconstrucție ecologică

  Pe lângă speciile de interes comunitar s-au identificat 24 de plante de interes conservativ, care sunt fie protejate la nivel național, fie sunt plante gazdă pentru specii de faună de interes comunitar - Tabelul nr. 16.
  Tabelul nr. 16.
  Alte specii de plante de interes conservativ

  Nume specie
   

  Denumire populară
   

  Cod
  N2000

  Observații
   

   
   

  Pulsatilla
  patens

  dediței
   

  1477
   

   
   

   
   

  Menyanthes
  trifoliata

  trifoiște de baltă,
  bobul broaștei

  -
   

  plantă medicinală
   

   
   

  Swertia
  perennis

  gențiană mov
   

  -
   

  un relict glaciar
   

   
   

  Tofieldia
  calyculata

   
   

  -
   

  un relict glaciar
   

   
   

  Trollius
  europaeus

  bulbuci de munte
   

  -
   

  un relict glaciar
   

   
   

  Phyteuma
  tetramerum

  bușca dracului
   

  -
   

  un endemism în Munții
  Carpați

   
   

  Veratrum sp.
   

  știrigoaie
   

   
   

  Plantă gazdă pentru
  Isophya stysi

   
   

  Prunus spinosa
   
   
   
   

  porumbar
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  Habitate favorabile
  pentru pentru Isophya
  stysi, Colias
  myrmidone și
  Eriogaster catax

   
   
   
   
   

  Crataegus
  monogyna
   

  păducel
   
   

   
   
   

  Specia gazdă pentru
  Isophya stysi și
  Eriogaster catax

   
   
   

  Rubus sp.
   
   

  mure
   
   

   
   
   

  Habitate favorabile
  pentru Isophya stysi
  și Colias myrmidone

   
   
   

  Sanguisorba
  officinalis

  sorbestrea
   

   
   

  Specia gazdă pentru
  Maculinea teleius

   
   

  Cytisus sp.
   
   

  bobițel/grozamă
   
   

   
   
   

  Specia de hrană
  pentru Colias
  myrmidone

   
   
   

  Rumex
  hydrolapathum,
  R. aquaticus

  ștevie de baltă
   
   

   
   
   

  Specia importantă
  pentru Lycaena dispar
   

   
   
   

  Fraxinus
  excelsior

  frasin
   

   
   

  Specia gazdă pentru
  Euphydryas maturna

   
   

  Lathyrus niger
  și L. vernus.

  orăștică pupezele
   

   
   

  Specia gazdă pentru
  Leptidea morsei

   
   
  Notă
  * Actualizat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Alte specii importante pentru conservare identificate în sit sunt: Galium pumilum, Galanthus nivalis - ghiocel -, Daphne cneorum - tulichină -, Waldsteinia geoides, Dactylorhiza incarnata - orhidee de munte -, Gladiolus imbricatus - săbiuță -, Ophioglossum vulgatum - limba șarpelui -, Parnassia palustris - șopârlica -, Phyteuma orbiculare - bănica.

  B.3.4. Fauna
  Situl Făgetul Clujului-Valea Morii a fost desemnat pentru 1 specie de reptilă și 7 specii de nevertebrate. Situația acestora e prezentată în cele ce urmează. Pe lângă acestea, s-au mai identificat 8 specii de amfibieni de interes comunitar, 4 specii de nevertebrate de interes comunitar, 2 specii de nevertebrate de interes național și 4 specii de lilieci de interes comunitar.
  Tabelul nr. 17.
  Speciile de faună de interes comunitar menționate în formularul standard

  Nume specie
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Denumire
  populară
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cod
  N2000
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Anexa din
  Directiva
  Habitate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Anexa din
  Ordonanța de
  urgență a
  Guvernului
  nr. 57/2007,
  aprobată cu
  modificări și
  completări
  prin Legea
  nr. 49/2011,
  cu modificările
  și completările
  ulterioare

  Lista roșie
  globală a
  Uniunii
  Internațio-
  nale de
  Conservare
  a Naturii
   
   
   
   
   
   

  Convenția
  de la
  Berna
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Emys
  orbicularis

  țestoasă
  de apă

  1220
   

  Anexa
  II, IV.

  Anexa III, IVA
   

  Aproape
  amenințat

  -
   

  Isophya
  stysi

  cosașul
  lui Stys

  4050
   

  Anexa
  II, IV.

  Anexa III, IVA
   

   
   

  Anexa I
   

  Maculinea
  teleius
   

  albăstrelul
  argintiu al
  furnicilor

  1059
   
   

  Anexa
  II, IV.
   

  Anexa III, IVA
   
   

  Aproape
  amenințat
   

  Anexa I
   
   

  Colias
  myrmidone

  gălbiorul
  roșcat

  4030
   

  Anexa
  II, IV.

  Anexa III, IVA
   

  Aproape
  amenințat

  Anexa I
   

  Lycaena
  dispar
   

  fluturele
  de foc al
  măcrișului

  1060
   
   

  Anexa II
   
   

  Anexa III
   
   

   
   
   

   
   
   

  Euphydryas
  maturna

  marmoratul
  frasinului

  1052
   

  Anexa
  II, IV.

  Anexa III, IVA
   

   
   

   
   

  Eriogaster
  catax
   
   
   

  molia
  catax,
  țesătorul
  porumbaru-
  lui

  1074
   
   
   
   

  Anexa
  II, IV.
   
   
   

  Anexa III, IVA
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  Leptidea
  morsei

  albilița de
  pădure

  4036
   

  Anexa
  II, IV.

  Anexa III, IVA
   

   
   

   
   
  Notă
  * Actualizat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare Fișele speciilor sunt prezentate în Anexa nr. 7.

  Tabelul nr. 18.
  Situația speciilor de faună de interes comunitar menționate în formularul standard

  Specia
   
   
   

  Efectiv populațional
   
   
   

  Viabilitatea
   
   
   

  Observații
   
   
   

  Stare
  actuală

  A

  B

  C

  Emys orbicularis
   

  0
   

  -
   

  Nu a fost găsită specia, nici
  habitatul

   
   

   
   

  X
   

  Isophya stysi
   

  129,00 ± 35,69
   

  Nu este
  asigurată

   
   

   
   

   
   

  X
   

  Maculinea teleius
   

  38,48 ± 5,70
   

  Nu este
  asigurată

   
   

   
   

   
   

  X
   

  Colias myrmidone
   
   
   

  0
   
   
   

  Nu este
  asigurată
   
   

  Nu este prezentă în aria protejată.
  A fost observată la o distanță de
  cca. 1,7 km de la marginea ariei
  protejate.

   
   
   
   

   
   
   
   

  X
   
   
   

  Lycaena dispar
   

  58.42 ± 4.77
   

  Nu este
  asigurată

   
   

   
   

   
   

  X
   

  Euphydryas maturna
   
   
   

  0
   
   
   

  Nu este
  asigurată
   
   

  Nu este prezentă în aria protejată.
  A fost observată la o distanță de
  cca. 2,7 km de la marginea ariei
  protejate.

   
   
   
   

   
   
   
   

  X
   
   
   

  Eriogaster catax
   

  0
   

  Nu este
  asigurată

  Specia nu a fost găsită în aria
  protejată

   
   

   
   

  X
   

  Leptidea morsei
   

  36,56 ± 1,75
   

  Nu este
  asigurată

   
   

   
   

   
   

  X
   

  Legendă:
  * A - Excelentă - se menține prin non-intervenție sau prin același tip de management ca până în prezent
  * B - Bună - îmbunătățirea stării de conservare se poate face cu măsuri de management fără a implica reconstrucții ecologice
  * C - Medie sau redusă - degradată din cauza unor intervenții antropice, dar recuparabil cu intervenții de reconstrucție ecologică

  Tabelul nr. 19.
  Alte specii de faună de interes comunitar care nu sunt incluse în formularul standard

  Nume specie

  Denumire populară

  Cod N2000

  Chilostoma banaticum

  melcul bănățean carenat

  4057

  Lucanus cervus

  rădașca

  1083

  Maculinea nausithous
   

  albăstrelul ciocolatiu al
  furnicilor

  1061
   

  Euplagia quadripunctaria

  fluturele vărgat

  1078

  Neptis sappho
   

  fluturele zebră
   

  Interes
  național

  Maculinea arion
   

  albăstrelul mare al
  cimbrișorului

  Interes
  național

  Bombina variegata

  buhai de baltă cu burta galbenă

  1193

  Triturus cristatus

  tritonul cu creastă

  1166

  Lissotriton - Triturus -
  vulgaris ampelensis

  tritonul comun transilvănean
   

  4008
   

  Pelobates fuscus

  broasca de pământ

  1197

  Bufo bufo

  broasca râioasă brună

  2361

  Hyla - intermedia - arborea

  brotăcel

  5358

  Rana temporaria

  broasca roșie de munte

  1213

  Rana dalmatina

  broasca roșie de pădure

  1209

  Eptesicus serotinus

  liliacul cu aripi late

  1327

  Nyctalus noctula

  liliacul de amurg

  1312

  Pipistrellus pipistrellus

  liliacul pitic

  1309

  Pipistrellus pygmaeus

  liliacul pigmeu

  5009

  B.3.5. Specii alohtone și specii invazive
  Un studiu concret privind răspândirea speciilor alohtone și a celor cu caracter invaziv, nu a fost realizat încă, dar cu ocazia inventarierilor au fost culese o serie de informații privind prezența unor specii invazive. Au fost observate 2 specii alogene: cătina albă - Hippophae rhamnoides - și salcâmul - Robinia pseudoacacia - specii lemnoase capabile de invazie puternică în multe zone afectate de activități umane. Sunt foarte puține specii erbacee care pot invada habitate de pădure, din care a fost observate Impatiens parviflora.

  B.3.6. Ecosisteme
  În sit au fost identificate următoarele categorii de ecosisteme:
  a) Ecosisteme forestiere 85,34 % din suprafața sitului - 1422,53 ha
  b) Ecosisteme de pajiști 13 % din suprafața sitului - 216,85 ha
  c) Ecosisteme de mlaștini 0,05 % din suprafața sitului - 1 ha + 1,2 în afara sitului
  d) Ecosisteme de ape 0,05 % din suprafața sitului - ≈ 1 ha
  e) Ecosisteme artificiale 0,2 % din suprafața sitului - ≈ 3 ha

  Toate aceste categorii de ecosisteme au rolul lor în cadrul sitului Făgetul Clujului - Valea Morii, inclusiv elementele antropice.

  B.3.7. Peisajul
  Peisajul este unul caracteristic zonelor de deal și munte, ecosistemelor de pădure de foioase. Deși în prezent acest peisaj este antropizat în anumite locuri, se mai păstrează zone mari cu aspecte caracteristice regiunii, fiind un peisaj divers, cu păduri, pajiști, fenomene geologice, ca de exemplu trovanți, relief carstic, zone umede.
  Un peisaj conservat, unitar, care nu este supus unor presiuni mari este unul din elementele cheie ce definește o zonă în întregul său. Datorită faptului că este o componentă a mediului înconjurător ușoară de reținut, arată cât de important este pentru imaginarul nostru, memoria vizuală acesta.

  B.4. Informații socio-economice și culturale
  Situl Făgetul Clujului - Valea Morii se întinde pe o suprafață de 1.667 ha și este situat în zona centrală a județului Cluj, la sud de municipiul Cluj-Napoca, cuprinzând parțial teritoriile administrative ale următoarelor localități și comune: municipiul Cluj-Napoca, comuna Feleacu cu satele Feleacu, Casele Micești, Vâlcele, comuna Florești cu satele Florești, Tăuți, comuna Ciurila cu satele Ciurila, Sălicea, comuna Tureni cu satele Tureni, Micești.
  Din punct de vedere al distribuției teritoriale, pe localități, situl este împărțit după cum urmează: municipiul Cluj-Napoca - 67,66%, comuna Feleacu - 17,73%, comuna Florești - 4,15%, comuna Ciurila - 10,23%, comuna Tureni - <1%.
  În cadrul ultimului referendum din anul 2011, conform informațiilor oficiale, numărul de locuitori se prezintă astfel:
  Tabelul nr. 20.
  Distribuția teritorială și demografică a sitului Făgetul Clujului - Valea Morii

  Localitate
   
   

  Suprafață
  în ha
   

  Populație
  din 2002
   

  Populație
  din 2011
   

  Densitate:
  populație/
  hectar

  Municipiul Cluj-Napoca

  17922

  321176

  324576

  18,1

  comuna Feleacu

  6194

  3810

  3923

  0,6

  comuna Florești

  6086

  7470

  22813

  3,7

  comuna Ciurila

  7233

  1509

  1594

  0,2

  comuna Tureni

  7396

  2584

  2278

  0,3

  Total

  44831

  336549

  355184

  7,9

  Localitățile au o populație de 44.831 locuitori conform recensământului din 2011. Grupul etnic predominant este cel român cu 76%. Maghiarii reprezintă 15%, celelalte etnii reprezentate fiind în principal romi și germani. Populația predominantă după religie este ortodoxă și reformată, celelalte religii reprezentante fiind în principal romano catolică și penticostală. În ceea ce privește dinamica temporală a factorilor demografici, se constată o tendință de creștere a populației la nivelul sitului. Tendința de creștere demografică determină, cel puțin în plan teoretic, o tendință de creștere a factorilor antropici asupra conservării speciilor și habitatelor. Această tendință este una potențială, determinarea gradului exact de impact trebuind analizat în corelație cu tendințele de utilizare a habitatelor de către speciile protejate.
  În municipiul Cluj, aflat în imediata vecinătate a ariei protejate, preponderentă este populația cu vârste cuprinse între 20-24 de ani, situație datorată prezenței studenților pe perioada anului universitar.
  B.4.1. Economia locală
  Din punct de vedere administrativ situl Făgetul Clujului -Valea Morii se află pe administrativul următoarelor localități: Cluj-Napoca, Feleacu, Tureni, Ciurila și Florești. Cele mai apropiate localități de sit sunt comuna Feleacu și casele Micești. Specificul economic al tuturor acestor zone limitrofe sitului, formate din sate, cătune este cel agricol, zootehnic, prin exploatații agricole mici de 1-3 ha. Se practică activități de subzistență, creșterea ovinelor, porcinelor, vitelor cu precădere și mai puțin a păsărilor sau a altor animale. Pe terenurile agricole arătoare sunt culturi de cartof, porumb izolat dar în cea mai mare parte terenurile sunt pajiști care se folosesc la pășunat. Pomicultura, legumicultura sau alte ramuri care ar avea potențial în zonă sunt slab dezvoltate. În ultimii ani proprietarii au posibilitatea să acceseze subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - instituție care oferă astfel un sprijin fermierilor. Funcționează o mini grădină zoo la Ciurila și mai multe centre de echitație pentru terapie cu cai, echitație, tir cu arcul și alte activități în jurul pădurii în Valea Gârbăului-Florești. În Feleacu este și un parc de aventură care, asemănător obiectivelor amintite mai sus, prestează activități economice legate de turism.
  Exploatările de pădure sunt limitate, punctuale ele fiind strict în sit și împrejurimi astfel acest sector nu poate fi considerat unul generator de venituri. În partea de Nord a sitului, zonă ce se află încadrată în administrativul Cluj-Napoca s-a dezvoltat o zonă turistică unde pe lângă numeroase case de vacanță private întâlnim pensiuni, moteluri, campinguri care desfășoară activitate tot timpul anului generând profituri pentru proprietari și localnici.
  Zona este una de maxim interes pentru recreere și drumeții pentru clujeni, în ultimii ani crescând rapid numărul ciclismului montan, a activităților de drumeție dar și de enduro, off-road.

  B.4.2. Arheologie, istorie
  Din punct de vedere arheologic, importanța sitului este recunoscută și pentru că:1. În zona Izvorului Sf. Ion au fost descoperite fragmente ceramice neolitice, pictate înainte de ardere cu motive liniare de culoare roșu-vișiniu după Lazarovici și Kalmar 1982.2. În Pădurea Cocinii, situată între Valea Gârbăului și Valea Cocinii, la sud de fosta unitate de tragere a armatei, se află o așezare eneolitică, aparținând culturii Coțofeni, suprapusă de o bogată așezare a grupului Copăceni, de la începutul epocii bronzului. La sud de așezare se află o necropolă tumulară ce aparține așezării Copăceni. Un alt tumul, de mari dimensiuni, se găsește la extremitatea nordică a platoului după Bereteu și Timofte 2011.3. Pe platoul superior de mari dimensiuni al dealului Sinitău - Pădurea Sf. Ion -, dar și pe terasele sale superioare, se află o mare așezare din prima epocă a fierului, cu ceramică canelată de tip Gava după Bereteu 2014.4. Pe terasele inferioare nordice ale Sinităului, înspre Valea Pleșca, se află o așezare dacică timpurie, databilă pe parcursul sec. II a. Chr., fiind descoperite și fragmente ceramice de factură celtică după Orosz 1905, și Bereteu 2013.

  B.4.3. Recreere și turism
  În partea de Nord a sitului s-a dezvoltat o zonă turistică unde pe lângă numeroase case de vacanță private întâlnim pensiuni, moteluri, campinguri care desfășoară activitate tot timpul anului generând profituri pentru proprietari și localnici.
  În 2014 a fost realizată poteca tematică cu titlul "Misterele Pădurii" de către Custodele, având o lungime de 2,7 km, traseu pe care au fost montate 6 panouri informative/educative despre importanța pădurii în general și a celei din zona Făgetul Clujului în special. Traseul potecii tematice a fost de asemenea curățat și marcat cu semne distinctive.
  Custodele a demarat activitatea de monitorizare a fluxului de vizitatori în 2014 și a activităților predilecte realizate de aceștia precum și a principalelor zone vizitate. Pe baza acestor informații va fi stabilită o strategie de management a vizitatorilor.
  Menținerea și promovarea zonelor importante din punct de vedere arheologic și introducerea lor în pachetele turistice pentru creșterea atractivității al ariei protejate.
  Zona sitului este una de maxim interes pentru recreere și drumeții pentru clujeni, în ultimii ani crescând rapid numărul iubitorilor ciclismului montan, a activităților de drumeție dar și de enduro, off-road.

  B.5. Informare, conștientizare, educare și acțiuni de comunicare cu factorii interesați
  Principalele activități de informare pentru acest sit au fost cele desfășurate în cadrul Proiectului "Elaborarea planurilor de management integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 - Făgetul Clujului - Valea Morii, ROSCI0356 - Poienile de la Șard și ROSCI0394 - Someșul Mic", elaborat și implementat de Asociația "Apathy Istvan Egyesulet", și anume:
  a) acțiuni de educație în școli din Cluj-Napoca și din localități relevante pentru sit,
  b) expoziție de fotografie în Cluj-Napoca,
  c) întâlniri de consultare ale localnicilor și ale autoritățillor locale, respectiv a instituțiilor cu responsabilități în menținerea acestei arii protejate,
  d) articole despre speciile protejate în mass-media locală.

  Activitățile de informare/conștientizare derulate de Custode au fost prezentate în Capitolul 1.8.

  B.6. Cercetare
  În zona sitului Făgetul Clujului - Valea Morii au fost realizate multe cercetări științifice de către universitățile clujene, în primul rând în domeniile: biologie, ecologie, geologice, geografie, arheologie și turism. Informațiile publicate de universități au fost folosite în procesul de elaborare a Planului de Management.

  C. EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE
  În această secțiune se prezintă principalele valori și amenințări din aria protejată și se analizează situația valorilor identificate, respectiv amenințările care afectează starea acestora în prezent sau le pot afecta pe viitor. Aceste analize stau la baza definirii măsurilor de management.
  C.1. Valori
  Principalele valori ale ariei protejate sunt reprezentate de:
  a) speciile și habitatele de interes comunitar prezentate în Formularul Standard și prezentate/descrise la capitolul B3;
  b) habitatele importante pentru speciile de interes comunitar, care nu sunt incluse în Formularul Standard, descrise la capitolul B3;
  c) speciile și habitatele care sunt importante pentru aria protejată, altele decât cele de interes comunitar, prezentate la capitolul B3.

  Valori naturale
  Tabelul nr. 21.
  Valorile identificate în aria protejată și importanța lor

  Valoarea
  identificată în
  sit și
  vecinătatea
  acestuia

  Importanța
   
   
   
   

  Ecosisteme
  forestiere
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Oferă importante servicii ecologice: reduc nivelul
  dioxidului de carbon - CO(2) - și produc oxigen - O(2);
  produc materiale organice, reglementează și curăță sursele
  de apă; asigură habitate pentru foarte multe specii, etc.
  În habitatele de pădure de stejar cu carpen 9170 se
  dezvoltă și înfloresc o mulțime de geofite, de exemplu
  Galanthus nivalis - ghiocel și hemicriptofiți, Pulmonaria
  officinalis - plămânărică. Pădurile panonice de stejar
  pufos oferă condiții favorabile pentru specii valoroase de
  liziere sau păduri termofile, speciile rare sau endemice.
  Reprezintă o valoare estetică și didactică pentru
  localnici.

  Ecosisteme de
  pajiști și fânețe
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Oferă servicii de ecosistem importante: asigurarea hranei
  pentru nenumărate specii; inclusiv pentru specii protejate
  și pentru animale domestice; sursă de plante medicinale;
  sursă de specii, cum sunt parazitoizii, prădătorii, pentru
  combaterea integrată a dăunătorilor agrari; asigură
  habitate pentru specii, stocare de carbon.
  Sunt elemente esențiale ale peisajului tradițional.
  Pajiștile mezofile 6520 cu Veratrum, Prunus spinosa și
  Rubus sp. sunt habitate favorabile pentru specia rară de
  nevertebrate de interes comunitar Isophya stysi - cosașul
  lui Stys. Pajiștile umede cu sorbestrea 6410 - Sanguisorba
  officinalis - sunt habitate favorabile pentru speciile de
  nevertebrate de interes comunitar foarte rare: Maculinea
  teleius - fluturașul albastru cu puncte negre -, Maculinea
  nausithous - fluturaș albastru. Habitatele de pajiști
  xero- mezofile - 6210, 6190 - cu Cytisus sp. și Prunus
  spinosa și Rubus sp. sunt foarte importante pentru specia
  foarte rară de nevertebrate de interes comunitar Colias
  myrmidone - gălbiorul roșcat. Pajiștile xero-mezofile -
  6210, 6190 - cu Prunus spinosa și Crataegus monogyna sunt
  importante pentru pentru specia rară de nevertebrate de
  interes comunitar Eriogaster catax - marmoratul
  frasinului. Iar pajiștile xero-mezofile - 6210, 6190 -
  sunt favorabile pentru specia de plantă de interes
  comunitar foarte rară Pulsatilla patens sau dediței și
  pentru specia de nevertebrate de interes național
  Maculinea arion saun albăstrița pătată.

  Ecosisteme de ape
  și umede
   

  Calitatea și cantitatea apei sunt esențiale pentru specii.
  În habitatele de mlaștini se regăsesc multe specii de
  plante relicte sau rare.

  91E0*
  Păduri aluviale
  de Alnus
  glutinosa - Alno
  - Padion, Alnion
  incanae, Salicion
  albae

  Habitate de interes comunitar, foarte rare la nivel de UE,
  cu o valoare conservativă foarte ridicată. Au un rol
  important în fixarea malurilor, fixarea azotului în sol,
  asigurarea de habitate pentru numeroase specii, printre
  care și specia de nevertebrate de interes comunitar
  Lycaena dispar - fluturașul purpuriu.
   

  7230
  Mlaștini alcaline
   
   

  Habitate de interes comunitar, mlaștini eu-mezotrofe, care
  se formează în apropierea izvoarelor și a râurilor cu
  multe specii de plante relicte sau rare. Habitatul este
  foarte rar în România.

  7210*
  Mlaștini
  calcaroase cu
  Cladium mariscus
  și specii de
  Caricion
  davallianae

  Habitate de interes comunitar, mlaștini oligo-mezotrofe
  sau mezotrofe, care se dezvoltă în regiunea de câmpie și
  cea colinară cu numeroase specii de plante relicte sau
  rare.
  Habitatul este foarte rar în România.
   
   

  Luminișurile cu
  Fraxinus
  excelsior, Betula
  pendula, Fagus
  sylvatica,
  Populus tremula,
  Lonicera
  xylosteum

  Habitate favorabile pentru specia de nevertebrate
  Euphydryas maturna - marmoratul frasinului.
   
   
   
   
   
   

  Liziere de păduri
  cu vegetație
  arbustivă cu
  Lathyrus niger și
  L. verna.

  Habitate favorabile pentru speciile de nevertebrate
  Leptidea morsei - albilița mică, Neptis sappho - fluture
  zebră.
   
   

  Eleocharis
  carniolica -
  pipiriguț

  Specie de interes comunitar, plantă endemică în Europa
  Centrală și Europa de Est.
   

  Liparis loeselii
  - moșișoare
   

  Specie de interes comunitar, plantă perenă din familia
  Orchideacea. În România specia este prezentă dar este
  critic periclitată.

  Ligularia
  sibirica -
  gălbenele

  Specie de plante de interes comunitar, un relict glaciar
  în flora României.
   

  Adenophora
  liliifolia -
  clopoțelul cu
  frunze de crin

  Specie de plante de interes comunitar, relict glaciar,
  vulnerabil în România.
   
   

  Pulsatilla patens
  - dediței

  Specie de plante de interes comunitar foarte rară. A fost
  regăsită în anii 2000-2005 doar în trei locuri în România.

  Isophya stysi -
  cosașul lui Stys

  Specie de nevertebrate de interes comunitar, endemică
  pentru bazinul Carpatic.

  Maculinea teleius
  - albăstrelul
  argintiu al
  furnicilor

  Specie de nevertebrate de interes comunitar periclitată,
  mirmecofil în mod obligatoriu, deoarece dezvoltarea lui în
  ultima fază larvară este legată de adoptarea de către o
  specie de furnică din genul Myrmica.

  Colias myrmidone
  - gălbiorul
  roșcat
   
   

  Specie rară de nevertebrate de interes comunitar. Extinctă
  din majoritatea localităților cunoscute în Europa
  Centrală, a devenit periclitată și în Transilvania.
  Populațiile din Transilvania constituie, probabil, cele
  mai viguroase resturi ale acestei specii în Europa.

  Lycaena dispar -
  fluturele de foc
  al măcrișului

  Specie de nevertebrate de interes comunitar rară, este
  considerată vulnerabilă.
   

  Euphydryas
  maturna -
  marmoratul
  frasinului

  Specie rară de nevertebrate de interes comunitar, ale
  cărei populații europene sunt în continuă dispariție.
  Specia este considerată ca fiind vulnerabilă la nivel de
  continent.

  Eriogaster catax
  - molia catax

  Specie periclitată de nevertebrate de interes comunitar.
  Deși apare în toată țara, este rar semnalată.

  Leptidea morsei -
  albilița de
  pădure

  Specie de nevertebrate de interes comunitar periclitată,
  distribuția speciei s-a redus considerabil.
   

  Maculinea
  nausithous -
  albăstrelul
  ciocolatiu al
  furnicilor

  Specie de nevertebrate de interes comunitar foarte rară,
  regăsită în ultimii ani doar în câteva locuri în România.
   
   
   

  Euplagia
  quadripunctaria -
  fluturele vărgat

  Specie de nevertebrate de interes comunitar comună.
   
   

  Neptis sappho -
  fluture zebră

  Specie de nevertebrate de interes național.
   

  Maculinea arion -
  albăstrelul mare
  al cimbrișorului
   

  Specie de nevertebrate de interes național, mirmecofil în
  mod obligatoriu, deoarece dezvoltarea lui în ultima fază
  larvară este legată de adoptarea de către o specie de
  furnică din genul Myrmica.

  Chilostoma
  banaticum

  Specie de nevertebrate de interes comunitar, un endemism
  în Munții Carpați.

  Bombina variegata
  - buhai de baltă
  cu burta galbenă

  Specie de amfibieni de interes comunitar. În Munții
  Carpații este comună în pofida faptului că populațiile
  scad în Vestul Europei.

  Eptesicus
  serotinus -
  liliacul cu aripi
  late

  Specie de liliac de interes comunitar comună, în
  expansiune.
   
   

  Nyctalus noctula
  - liliacul de
  amurg

  Specie de liliac de interes comunitar.
   
   

  Pipistrellus
  pipistrellus -
  liliacul pitic

  Specie de liliac de interes comunitar. Vânează de-a lungul
  vegetației ripariene.
   

  Pipistrellus
  pygmaeus -
  liliacul pigmeu

  Specie de liliac de interes comunitar. Vânează de-a lungul
  vegetației ripariene.
   

  Valori
  arheologice
   
   
   
   
   
   

  Fragmente ceramice neolitice, pictate înainte de ardere cu
  motive liniare de culoare roșu-vișiniu. Așezare
  eneolitică, aparținând culturii Coțofeni, suprapusă de o
  bogată așezare a grupului Copăceni, de la începutul epocii
  bronzului.
  Necropolă tumulară ce aparține așezării Copăceni.
  Fragmente ceramice de factură celtică. Mare așezare din
  prima epocă a fierului, cu ceramică canelată de tip Gava.

  Trovanți
   
   
   
   
   
   
   
   

  Caracteristică specifică a depozitelor sarmațiene,
  formațiunile de natură diagenetică, denumite
  "concrețiunile de Feleac". Prezente adesea sub forma unor
  corpuri rotunjite, sferice, cu un diametru de aproximativ
  2 m, fiind rezultatul depunerii treptate a carbonatului de
  calciu existent între depozitele sarmațiene în jurul unui
  nucleu de precipitare. Răspândite atât în partea
  superioară a versanților Dealului Feleac, cât și în aval,
  în zona Făgetului.

  Pe lângă valorile prezentate mai sus, aria protejată găzduiește numeroase specii de plante rare: Galium pumilum, Menyanthes trifoliata - trifoiște de baltă, Swertia perennis - gențiană mov, Tofieldia calyculata, Trollius europaeus - bulbuci de munte, Phyteuma tetramerum - bușca dracului, Galanthus nivalis - ghiocel, Daphne cneorum - tulichină, Waldsteinia geoides, Dactylorhiza incarnata - orhidee de munte, Gladiolus imbricatus - săbiuță, Ophioglossum vulgatum - limba șarpelui, Parnassia palustris - șopârlica, Phyteuma orbiculare - bănica.
  De asemenea, aria protejată găzduiește numeroase specii de amfibieni: Triturus cristatus - tritonul cu creastă -, Lissotriton vulgaris ampelensis - tritonul comun transilvănean, Pelobates fuscus - broasca de pământ, Bufo bufo - broasca râioasă brună, Hyla arborea - brotăcel, Rana temporaria - broasca roșie de munte, Rana dalmatina - broasca roșie de pădure. Totodată, o altă grupă de valori este reprezentată de următoarele specii de păsări, care sunt și specii de importanță comunitară: Dryocopus martius - ciocănitoare neagră, Corvus corax - corb, Ficedula albicollis - muscar gulerat, Regulus regulus - aușel cu cap galben, Prunella modularis - brumăriță de pădure, Asio otus - ciuful de pădure.

  C.2. Presiuni și amenințări
  Identificarea și evaluarea presiunilor și amenințărilor a fost realizată în grupul de lucru și în întâlniri cu factorii interesați, utilizând clasificarea Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii. Amenințările din Formularul Standard pot fi ușor asimilate cu cele din clasificarea Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii. Această clasificare internațională, realizată pentru amenințările din arii protejate, permite o analiză mai ușoară a categoriilor de amenințări.
  Presiunile, numite în continuare P, apar/există ca urmare a acțiunilor umane sau a fenomenelor naturale extreme din trecut sau care au loc în prezent și care afectează, în mod cumulat, ceea ce înseamnă efectul mai multor acțiuni și/sau fenomene sau separat viabilitatea pe termen lung sau mediu a speciei sau habitatului. Pentru analiza de mai jos, au fost luate în calcul presiunile identificate în prezent sau pe parcursul ultimilor cinci ani.
  Amenințările, numite în continuare A, pot apărea ca urmare a acțiunilor umane sau a fenomenelor naturale extreme pe viitor, putând afecta în mod cumulat sau, separat, viabilitatea pe termen lung sau mediu a speciei sau habitatului. Definirea amenințărilor se face luând în calcul acțiuni umane viitoare sau previzibile. Pentru analiza prezentată în continuare, s-au luat în calcul amenințările ce pot deriva în următorii cinci ani, din acțiuni umane în derulare sau previzibile și fenomene naturale extreme posibile.
  Tabelul nr. 22.
  Nivelul presiunilor și amenințărilor - legendă:

  Presiune/
  Amenințare minoră

  Presiune/
  Amenințare moderată

  Presiune/
  Amenințare majoră

  Necesită monitorizare dar
  nu și acțiuni specifice
  de management

  Necesită acțiuni
  specifice de management
  cât mai curând posibil

  Necesită acțiuni de
  management cu prioritate
   

  Cu impact mic

  Cu impact mediu

  Cu impact major

  1

  2

  3

  Tabelul nr. 23.
  Presiuni și amenințări identificate în cadrul sitului Făgetul Clujului - Valea Morii

  Presiunea/Amenințarea
  identificată și cauza
   

  Valoarea amenințată
   
   

  Explicații - impact
  potențial, localizare
   

   

   

  P

  A

  1. Dezvoltările rezidențiale și comerciale

  1.1. Case și așezări

  Cauza: extinderea
  legală și ilegală a
  construcțiilor,
  extinderea
  intravilanului în
  Planul Urbanistic
  General
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 7210* - Mlaștini
  calcaroase cu Cladium
  mariscus
  Habitatul 7230 - Mlaștini
  alcaline
  Habitatul speciei Eleocharis
  carniolica
  Habitatul speciei Ligularia
  sibirica
  Specia Ligularia sibirica
  Habitatul speciei Adenophora
  lilifoliia
  Specia Adenophora lilifoliia
  Habitatul speciei Lycaena
  dispar
  Specia Lycaena dispar
  Habitatul speciilor
  Maculinea teleius, Maculinea
  nausithous
  Specia Maculinea teleius,
  Maculinea nausithous

  Impact: - pierderea
  suprafeței habitatului
  prioritar și dispariția
  smârcurilor mlăștinoase,
  descreșterea populației
  speciilor
  Localizare:
  - pentru 7210*, 7230 și E.
  carniolica - Valea Morii,
  Colonia Făget
  - pentru L. sibirica și A.
  lilifoliia: Valea Morii,
  Colonia Făget
  - pentru L. dispar: Casele
  Miceșiti, Valea Gârbăului
  - pentru M. teleius: Valea
  Morii, în Colonia Făget
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul speciei Liparis
  loeselli
  Specia Liparis loeselli
   
  Habitatul speciei Lycaena
  dispar
  Specia Lycaena dispar
   
   
   

  Impact:
  - degradarea și dispariția
  habitatelor speciei și
  descreșterea populației
   
  Localizare:
  - pentru L. loeselli: Valea
  Morii, Colonia Făget
  - pentru L. dispar: Casele
  Miceșiti, Valea Gârbăului

  2
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cauza: Îndepărtarea
  vegetației lemnoase:
  tufișuri și arbori,
  din zonele pentru
  construcții
   
   
   
   
   

  Habitatul speciei Ligularia
  sibirica
  Specia Ligularia sibirica
  Habitatul speciei Adenophora
  lilifoliia
  Specia Adenophora lilifoliia
   
   
   
   

  Impact: afectează negativ
  microclimatul, periclitând
  supraviețuirea populației
  speciei
  Localizare
  - pentru L. sibirica Colonia
  Făget, iar în viitor apropiat
  în Valea Morii
  - pentru A. lilifoliia: Valea
  Morii, Colonia Făget

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2. Agricultură și acvacultură

  2.1. Creșterea animalelor și zootehnia

  Pășunatul cu ovine
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 91E0* - Păduri
  aluviale de Alnus glutinosa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Impact: - deteriorând
  semnificativ habitatul prin
  consumarea vegetației,
  distrugerea puieților de
  anin, și poluarea solului
  prin fecalii, provoacă
  eutrofizarea acestuia și
  facilitează invazia speciilor
  ruderale nitrofile.
   
  Localizare: în Valea
  Gârbăului

  2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 91H0 - Păduri
  panonice de Quercus
  pubescens
   
   
   

  Impact: deteriorarea
  stratului ierbos și a
  semințișului
   
  Localizare: distribuția
  habitatului în sit

  2
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   

  Habitatul 7210* - Mlaștini
  calcaroase cu Cladium
  mariscus
  Habitatul 7230 - Mlaștini
  alcaline

  Impact: deteriorarea
  habitatului prin călcarea
  vegetației, influențarea
  negativă a structurii
  solului, eutrofizarea

  2
   
   
   
   

  2
   
   
   
   

  Habitatul speciei Eleocharis
  carniolica

  Localizare: Valea Morii
   

   
   

   
   

  Habitatul speciei Liparis
  loeselli
  Specia Liparis loeselli
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Impact: reducerea efectivului
  populației.
  Prin călcare, integritatea
  turbei are de suferit iar
  prin dejecțile animalelor,
  crește nivelul nitrogenului
  în sol, ceea ce rezultă în
  apariția speciilor cu
  capacitate competitivă mai
  bună.
   
  Localizare: Valea Morii

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul speciilor
  Adenophora lilifoliia,
  Maculinea teleius
  Speciile Adenophora
  lilifoliia, Maculinea
  teleius

  Impact: reducerea efectivului
  populației Adenophora
  lilifoliia, M. teleius
   
  Localizare: Valea Morii
   

  2
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   

  Pășunatul cu ovine și
  îndepărtarea
  arbuștilor, oricărei
  specii sau a
  speciilor gazdă, cum
  ar fi de exemplu
  Prunus spinosa,
  Crataegus monogyna,
  Cytisus scoparius
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul speciei Ligularia
  sibirica
  Specia Ligularia sibirica
   

  Impact: reducerea efectivului
  populației L. sibirica
  Localizare: în Valea Morii,
  în Colonia Făget

  3
   
   
   

  3
   
   
   

  Habitatul speciei Isophya
  stysi
  Specia Isophya stysi
   
  Habitatul speciei Colias
  myrmidone
  Specia Colias myrmidone
   
   
   

  Impact: degradarea
  habitatelor speciei și
  descreșterea populației de
  I. stysi
   
  Localizare
  - pentru Isophya s.: Valea
  Gârbăului
  - pentru C. myrmidone: Casele
  Micești

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul speciilor
  Eriogaster catax, Leptidea
  morsei, Euphydryas maturna,
  Maculinea arion
  Specii Eriogaster catax,
  Leptidea morsei, Euphydryas
  maturna, Maculinea arion

  Impact: - degradarea și
  dispariția habitatelor
  speciilor și descreșterea
  populațiilor
   
  Localizare: Sălicea, Valea
  Morii

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  Pășunat ilegal în
  păduri
   
   
   
   
   
   

  Habitatul speciei Lycaena
  dispar
  Specia Lycaena dispar
   
   
   
   
   

  Localizare: - în toate
  pădurile de luncă și
  mlăștinoase
   
  Impact: - degradarea și
  dispariția habitatelor
  speciei și descreșterea
  populației de L. dispar

  3
   
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   

  Lipsa fânețelor
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul speciei Isophya
  stysi
  Specia Isophya stysi
   
   

  Impact: - degradarea și
  dispariția habitatelor
  speciilor și descreșterea
  populației de M. teleius,
  I. stysi

  3
   
   
   
   

  3
   
   
   
   

  Habitatul speciei Maculinea
  teleius
  Specia Maculinea teleius

  Localizare: - pe toată
  suprafața a sitului
   

   
   
   

   
   
   

  4. Transport și rețele de comunicații

  4.1. Șosele

  Construirea drumului
  de centură, legătură
  dintre Autostrada A3
  Transilvania și
  Drumul European E 60

  Toate valorile identificate
  în sit
   
   
   

  Impact: - fragmentare
   
  Localizare: - Axa Nord-Sud a
  sitului
   

  2
   
   
   
   

  2
   
   
   
   

  5. Utilizarea resurselor biologice și afectarea acestora

  5.1. Exploatare forestieră și extragerea lemnului.

  Tăierea integrală a
  subarboretului cu
  ocazia exploatărilor
  și extragerea
  lemnului mort
   
   
   
   
   

  Habitatul 9170 - Păduri de
  stejar cu carpen de tip
  Galio-Carpinetum
   
  Habitatul 9110 - Păduri de
  fag de tip Luzulo-Fagetum
  Habitatul 9130 - Păduri de
  fag de tip Asperulo-Fagetum
  Habitatul 91Y0 - Păduri
  dacice de stejar și carpen

  Impact: - pierderea
  biodiversității. Degradarea
  habitatul speciei
  C. banaticum
   
  Localizare: - în Pădurea
  Făget
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Extragerea arborilor
  bătrâni, scorburoși,
  a lemnului mort
   
   

  Speciile de lilieci:
  Eptesicus serotinus,
  Nyctalus noctula,
  Pipistrellus pipistrellus,
  Pipistrellus pygmaeus

  Impact: distrugerea
  habitatului a speciilor de
  lilieci
  Localizare: - în Pădurea
  Făget

  2
   
   
   
   

  3
   
   
   
   

  Lucrări
  necorespunzătoare de
  conducere a
  arboretelor
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 9170 - Păduri de
  stejar cu carpen de tip
  Galio-Carpinetum
  Habitatul 9110 - Păduri de
  fag de tip Luzulo-Fagetum
  Habitatul 9130 - Păduri de
  fag de tip Asperulo-Fagetum
  Habitatul 91Y0 - Păduri
  dacice de stejar și carpen
   
   
   
   
   
   

  Impact:- Schimbarea
  compoziției, structurii și
  funcționalității pădurii.
  În cazul arboretelor cu
  cvercinee, regenerarea
  dificilă a speciilor de
  Quercus face ca tăierea
  exemplarelor din aceste
  specii fără efectuarea cu
  maximă atenție a lucrărilor
  de regenerare, duce la
  pierderea habitatului.
   
  Localizare: - în Pădurea
  Făget

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 9170 - Păduri de
  stejar cu carpen de tip
  Galio-Carpinetum
   
   
   

  Impact: - schimbarea
  compoziției pădurii și
  pierderea habitatului
   
  Localizare: - pe toată
  suprafața identificată

  2
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   

  Habitatul 91Y0 - Păduri
  dacice de stejar și carpen
   
   
   
   
   

  Impact: - schimbarea
  compoziției pădurii și
  pierderea habitatului
   
  Localizare: - în Pădurea
  Făget, pe toată suprafața
  identificată

  3
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   

  Tăieri rase,
  defrișări
   
   
   
   
   

  Habitatul 91E0* - Păduri
  aluviale de Alnus glutinosa
   
   
   
   
   

  Impact: - pierderea din
  caracter și dispariția
  habitatului prioritar, aninul
  fiind specia edificatoare
   
  Localizare: - Colonia Făget,
  Valea Morii, Valea Gârbăului

  3
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   

  6. Intruziunea umană și perturbări generate de om în cadrul ariei protejate

  6.1. Activități de recreere și turism.

  Acces necontrolat al
  vizitatorilor
   
   
   

  Habitatele forestiere
   
   
   
   

  Impact: - deteriorarea
  habitatelor
   
  Localizare: - în Pădurea
  Făget

  1
   
   
   
   

  3
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 7210* - Mlaștini
  calcaroase cu Cladium
  mariscus
  Habitatul 7230 - Mlaștini
  alcaline
  Habitatul speciei Eleocharis
  carniolica

  Impact: - deteriorarea
  habitatului
   
  Localizare: - în Valea Morii
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   

  Infrastructură de
  vizitare
  necorespunzătoare:
  poteci dense
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 9170 - Păduri de
  stejar cu carpen de tip
  Galio-Carpinetum
   
   
   
   
   
   

  Impact: - fragmentarea
  habitatelor, favorizarea
  pătrunderii speciilor
  invazive și ruderale - astfel
  compoziția cenozelor devine
  mai puțin stabilă
   
  Localizare: - în Pădurea
  Făget - cele șase fragmente

  1
   
   
   
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul speciei Pulsatilla
  patens
  Specia Pulsatilla patens
   
  Habitatul speciilor
  Eriogaster catax, Leptidea
  morsei, Neptis sappho
  Lycaena dispar, Maculinea
  arion
  Specii Eriogaster catax,
  Leptidea morsei, Neptis
  sappho, Lycaena dispar,
  Maculinea arion

  Impact: - fragmentare,
  deteriorarea habitatului și
  dispariția speciilor
   
  Localizare: - Valea Gârbăului
   
   
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 91E0* - Păduri
  aluviale de Alnus glutinosa
   
  Habitatul 91H0 - Păduri
  panonice de Quercus
  pubescens
   
   
   
   
   
   

  Impact: - deteriorarea
  solului și vegetației
  fragile, favorizarea
  migrației pentru specii
  non-native și invazive
   
  Localizare
  pentru 91E0* - În Valea
  Gârbăului
  pentru 91H0 - Făgetul
  Clujului, pe toată suprafața
  identificată

  2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  6.2. Alte forme de perturbări

  Activități
  necontrolate - pe
  terenuri proprietate
  privată
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 7210* - Mlaștini
  calcaroase cu Cladium
  mariscus
  Habitatul 7230 - Mlaștini
  alcaline
  Habitatul speciei Eleocharis
  carniolica
   
  Habitatul speciei Ligularia
  sibirica
  Specia Ligularia sibirica

  Impact: - distrugerea
  habitatului, nu se poate
  asigura starea de conservare
  favorabilă a habitatului
   
  Localizare: - în Valea Morii,
  Smârcurile 2 și 7
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Acces motorizat
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul speciilor de
  amfibieni
  Specii de amfibieni: Bombina
  variegata, Triturus
  cristatus, Lissotriton
  vulgaris ampelensis,
  Pelobates fuscus, Bufo bufo,
  Hyla arborea, Rana
  temporaria, Rana dalmatina

  Impact: - deranj în perioada
  de reproducere - distrugerea
  pontelor și a mormolocilor,
  scăzând succesul de
  reproducere
   
  Localizare:
  - în Pădurea Făget
   

  2
   
   
   
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   
   
   

  7. Modificări ale sistemelor naturale.

  7.1. Incendii

  Curățarea terenurilor
  de resturi vegetale
  prin incendieri
   
   
   
   
   

  Habitatul speciei Adenophora
  lilifoliia
  Specia Adenophora lilifoliia
   
   
   
   
   

  Impact: - pierderea
  suprafeței habitatului
  prioritar și dispariția
  speciei A. lilifoliia
   
  Localizare: - în Valea Morii,
  în Colonia Făget pe toată
  suprafața a habitatului

  2
   
   
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   
   

  7.2. Baraje, management hidrologic și gestionarea/utilizarea resurselor de apă

  Devierea de apă și
  drenaje din cauza
  urbanizării
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 7210* - Mlaștini
  calcaroase cu Cladium
  mariscus
  Habitatul 7230 - Mlaștini
  alcaline
  Habitatul speciei Eleocharis
  carniolica
   
  Habitatul speciei Liparis
  loeselli
  Specia Liparis loeselli
   
  Habitatul speciei Ligularia
  sibirica
  Specia Ligularia sibirica
   
  Habitatul speciei Adenophora
  lilifoliia
  Specia Adenophora lilifoliia
  Habitatul speciilor
  Maculinea teleius, Maculinea
  nausithous
  Specia Maculinea teleius,
  Maculinea nausithous

  Impact: - pierderea
  suprafeței habitatului
  prioritar și dispariția
  smârcurilor mlăștinoase,
  respetiv a speciilor asociate
   
  Localizare: - Valea Morii,
  Colonia Făget pe toată
  suprafața a habitatului
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul speciei Lycaena
  dispar
  Specia Lycaena dispar
   
   
   

  Impact: - descreșterea
  habitatul și populației de
  L. dispar
   
  Localizare: - în Valea
  Gârbăului

  2
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   

  Bazin pentru captarea
  apei
   
   

  Habitatul 91Y0 - Păduri
  dacice de stejar și carpen
   
   

  Impact: drenarea habitatului
   
  Localizare: - distribuția
  habitatului în sit.

  1
   
   
   

  3
   
   
   

  7.3. Alte modificări ecologice

  Introducere specii
  alohtone prin
  împăduriri
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 9170 - Păduri de
  stejar cu carpen de tip
  Galio-Carpinetum
   
  Habitatul 9110 - Păduri de
  fag de tip Luzulo-Fagetum
  Habitatul 9130 - Păduri de
  fag de tip Asperulo-Fagetum
  Habitatul 91Y0 - Păduri
  dacice de stejar și carpen

  Impact: - pierderea
  habitatului
   
  Localizare: - în Pădurea
  Făget, plantații de molid
  Picea abies și alte conifere
  alogene Pseudotsuga sp.
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Succesiunea naturală
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul speciei Liparis
  loeselli
  Specia Liparis loeselli
   
   
   

  Impact: - reducerea
  populației de L. loeselii
   
  Localizare: - Valea Morii,
  Colonia Făget pe toată
  suprafața identificată

  1
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   

  Habitatul speciei Pulsatilla
  patens
  Specia Pulsatilla patens
   
   
   

  Impact: - dispariția
  populației de P. patens
   
  Localizare:- în Valea
  Gârbăului, pe toată suprafața
  identificată

  3
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   

  Populații scăzute,
  endogamia
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul speciei Ligularia
  sibirica
  Specia Ligularia sibirica
   
   
   
   

  Impact: - scăderea ratei
  reproducerii, descreșterea
  populației de L. sibirica
   
  Localizare: - în Valea Morii,
  în Colonia Făget pe toată
  suprafața identificată

  2
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   

  Habitatul speciei Adenophora
  lilifoliia
  Specia Adenophora lilifoliia
   
   
   
   

  Impact: - scăderea ratei
  reproducerii, descreșterea
  populației de A. lilifoliia
   
  Localizare: - în Valea Morii,
  în Colonia Făget pe toată
  suprafața identificată

  3
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   

  8. Specii și gene invazive și alte specii și gene problematice

  8.1. Plante invazive străine / care nu sunt native

  Prezența speciilor
  invazive: salcâm -
  Robinia pseudacacia,
  Impatiens parviflora
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 9170 - Păduri de
  stejar cu carpen de tip
  Galio-Carpinetum
   
  Habitatul 9110 - Păduri de
  fag de tip Luzulo-Fagetum
  Habitatul 9130 - Păduri de
  fag de tip Asperulo-Fagetum
  Habitatul 91H0 - Păduri
  panonice de Quercus
  pubescens
  Habitatul 91Y0 - Păduri
  dacice de stejar și carpen

  Impact: - schimbarea
  compoziției și structurii
  habitatului
   
  Localizare: - în Pădurea
  Făget
   
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  8.2. Specii native problematice

  Plantații de cătina
  albă Hippophae
  rhamnoides
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 7210* - Mlaștini
  calcaroase cu Cladium
  mariscus
  Habitatul 7230 - Mlaștini
  alcaline Habitatul speciei
  Eleocharis carniolica

  Impact:- se pot extinde pe
  toată aria și degradează
  habitatul
   
  Localizare: Valea Morii
   

  2
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   

  Habitatul 7210* - Mlaștini
  calcaroase cu Cladium
  mariscus
  Habitatul 7230 - Mlaștini
  alcaline
  Habitatul speciei Eleocharis
  carniolica
   
   

  Impact: se răspândește foarte
  rapid și deteriorează
  habitatul
   
  Localizare: în Valea Morii,
  actual în smârcurile 2 și 7,
  lângă drum, iar în viitor
  apropiat pe toată suprafața
  habitatului

  2
   
   
   
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul speciei Liparis
  loeselli
  Specia Liparis loeselli
   
   

  Impact: înlocuiește
  habitatele prezente
   
  Localizare: în Valea Morii,
  în Colonia Făget

  3
   
   
   
   

  3
   
   
   
   

  Densitate ridicată a
  stufului Phragmites
  australialis
   
   

  Habitatul speciei Liparis
  loeselli
  Specia Liparis loeselli
   
   

  Impact: descreșterea
  populației de L. loeselli
   
  Localizare: în Valea Morii,
  în Colonia Făget

  3
   
   
   
   

  3
   
   
   
   

  9. Poluarea care afectează aria protejată, provenind din surse din afara ariei sau
  generată în interiorul ariei protejate

  9.1. Gunoi și deșeuri solide

  Depozitarea
  deșeurilor menajere
  și de construcții
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Habitatul 9170 - Păduri de
  stejar cu carpen de tip
  Galio-Carpinetum
   
  Habitatul 9110 - Păduri de
  fag de tip Luzulo-Fagetum
  Habitatul 9130 - Păduri de
  fag de tip Asperulo-Fagetum
  Habitatul 91H0 - Păduri
  panonice de Quercus
  pubescens Specii de
  amfibieni

  Impact: - afectarea speciilor
  și a habitatelor, respectiv a
  valorii de recreere a ariei
  protejate
   
  Localizare: - în Pădurea
  Făget, în două fragmente,
  lângă drumuri sau localități
   
   
   
   

   
   
   
   
   
  1
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
  1
   
   
   
   
   
   

  Poluarea apelor și a
  solului cu deșeuri
  solide
   
   
   
   

  Habitatul 91E0* - Păduri
  aluviale de Alnus glutinosa
  -Alno-Padion, Alnion incanae
  Salicion albae
   
  Specii de amfibieni
   

  Impact: - deteriorarea
  solului, apei și vegetației
  fragilă.
   
  Localizare: - Colonia Făget,
  Valea Morii, Valea Gârbăului,
  Pădurea Făget

   
   
   
  2
   
   
   

   
   
   
  2
   
   
   

  Abandonarea
  deșeurilor de către
  vizitatori
   

  Habitatul speciei Ligularia
  sibirica
  Specia Ligularia sibirica
   

  Impact: - descreșterea
  populației de L. sibirica
   
  Localizare: - în Valea Morii

   
  1
   
   

   
  1
   
   

  10. Schimbări climatice și condiții climatice extreme

  10.1. Secete

  Secare, care rezultă
  ca urmare a
  schimbărilor în
  microhabitatul
  speciei

  Habitatul speciei Liparis
  loeselli
  Specia Liparis loeselli
   
   

  Impact: - descreșterea
  populației de L. loeselli
   
  Localizare: - în Valea Morii,
  în Colonia Făget

   
  1
   
   
   

   
  3
   
   
   

  C.3. Evaluarea situației și a tendinței valorilor ariei protejate
  Aria protejată este una complexă, având încorporate mai multe arii diferite, așa cum se arată la Capitolul B. Se constată însă o serie de inadvertențe și neclarități în privința rezervațiilor naturale Făgetul Clujului și Valea Morii, precum și situații necorespunzătoare cu privire la suprafețele incluse în situl Natura 2000. De exemplu Rezervația Valea Morii este amplasată greșit pe hartă, zonele în care se regăsesc speciile Ligularia sibirica și Adenophora liliifolia fiind acum clar identificate, cartate și evaluate. Rezervația reală Valea Morii include suprafețe cu condiții ideale pentru Ligularia sibirica, dar aflate sub o presiune antropică majoră. De asemenea, cea mai importantă populație de Adenophora liliifolia, în același timp importantă pentru Liparis loeselii și Maculinea teleius, se află în afara actualelor limite ale Sitului de Importanță Comunitară, în zona Colonia Făget, inclusă în 2007 în sit, dar scoasă la revizuirea din 2011. Îmbunătățirea delimitării ariei protejate și clarificarea situației rezervațiilor este deosebit de importantă pentru a se putea realiza un management eficient al ariei protejate.
  Deși unele din speciile care au stat la baza desemnării sitului Natura 2000 nu au fost regăsite cu ocazia inventarierilor de teren, se propune menținerea lor în Formularul Standard, întrucât habitatele lor există în aria protejată, iar în unele cazuri specia a fost observată în imediata vecinătate a sitului. Este cazul speciilor pentru care se confirmă existența habitatului:
  a) habitatele necesare pentru Eleocaris carniolica, Euphydryas maturna, Eriogaster catax sunt prezente în sit, dar starea lor de conservare este în general nefavorabilă,
  b) pentru Colias myrmidone s-a găsit habitatul și specia a fost observată în vecinătatea sitului,
  c) specia Euphydryas maturna a fost identificată și în vecinătatea sitului.

  În cazul speciei Emys orbicularis se solicită scoaterea sa din Formularul standard, întrucât acest sit nu oferă habitate corespunzătoare, neexistând bălți permanente cu vegetație deasă amplasate în apropiere de păduri.
  Habitatul prioritar 7210* Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus și habitatul 7230 Mlaștini alcaline au suprafețe mult prea reduse pentru a se putea asigura o stare favorabilă de conservare. Este critică conservarea tuturor suprafețelor cu aceste habitate, respectiv și a celor care în prezent nu sunt incluse în sit. Chiar și așa, aceste habitate ocupă o suprafață redusă, punându-se problema unor măsuri de refacere, mai ales dacă încălzirea climei continuă.
  Starea nefavorabilă a habitatelor de mlaștină influențează semnificativ speciile dependente de ele. În această situație sunt speciile de interes comunitar Adenophora liliifolia, Eleocharis carniolica, Ligularia sibirica și Liparis loeselii. Pentru unele din aceste specii, situl are o importanță deosebită, așa cum s-a arătat la Capitolul C1. Unele dintre speciile din sit, fiind foarte rare în România, ar fi de dorit să se încerce o reconstrucție ecologică a populației prin replantări. Pentru acestea este important să se identifice "zone sursă" de unde ar putea fi aduse, cum ar fi de exemplu zona Comșești în cazul speciei Ligilaria sibirica.
  Cu ocazia inventarierilor și cartărilor efectuate în 2014 și prin studii realizate în afara proiectului de către specialiști, în aria protejată Făget s-au identificat, pe lângă speciile și habitatele din Formularul Standard și alte specii și habitate importante pentru conservare: 5 specii de interes comunitar, 10 habitate de interes comunitar și 2 specii de interes național pentru a căror conservare se recomandă măsuri de management în acest plan. Având în vedere importanța acestor specii pentru conservare, se recomandă ca cele de interes comunitar să fie incluse în Formularul standard. Acest lucru este absolut necesar, mai ales pentru speciile Pulsatilla patens, Maculinea nausithous, Lucarnus cervus speciile de lilieci și habitatele 6410 - pajiști cu Molinia caerulea, 91H0 - arborete de stejar pufos și 91E0* - aninișuri, care sunt foarte rare în România.
  Menținerea sau refacerea stării favorabile de conservare a speciilor de interes conservativ în majoritatea cazurilor va presupune de fapt menținerea sau refacerea habitatelor de hrănire, reproducere, adăpost și a coridoarelor ecologice în cazul speciilor de faună, fără a se impune măsuri speciale de conservare a speciei. În cazul speciilor de plante de interes conservativ se constată că starea nefavorabilă a habitatului determină o stare nefavorabilă a speciei. Dar refacerea stării favorabile de conservare în acest caz se poate face nu numai prin refacerea habitatului, dar și prin măsuri de conservare specifice speciei în special în cazul următoarelor specii: Pulsatilla patens, Adenophora liliifolia, Liparis loeselii, Ligularia sibirica, Eleocaris carniolica.
  Pădurile bătrâne reprezintă un procent foarte redus din suprafața pădurilor gestionate de ocoalele silvice de stat. Nu se cunoaște procentul arboretelor bătrâne din suprafețele aflate în proprietate private.
  Acestea sunt de importanță critică pentru multe specii, ca urmare este de dorit să se mențină sau arboretele existente dintr-o anumită zonă a ariei protejate să fie conduse spre statutul de păduri seculare cel puțin pe o parte din suprafața ariei protejate, de exemplu prin extinderea Rezervației Făget. Pădurile bătrâne au valoare deosebită nu numai pentru conservare dar și pentru studierea proceselor naturale în arboretele gestionate de-a lungul ultimelor decenii. Aceste păduri oferă condiții de viață unui număr foarte mare de specii, nu numai celor de interes comunitar, cum ar fi de exemplu speciile de lilieci identificați aici. Aceste păduri ar aduce un plus de valoare semnificativ și pentru peisajul ariei protejate și ar putea deveni o componentă esențială a programului de educație și conștientizare, precum și a celui de turism și recreere în acest sit ce se află în imediata vecinătate a uneia din cele mai mari orașe din România. În același context, menținerea arborilor seculari rari și dispersați pe toată suprafața ariei protejate devine de importanță majoră.
  Deși reduse ca suprafață, pajiștile xerofile și mezoxerofile sunt importante pentru 3 din speciile de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl și pentru 2 specii identificate la inventarieri: Pulsatilla patens și Maculinea arion. Chiar dacă aceste categorii de ecosisteme nu sunt incluse în Formularul standard, refacerea stări de conservare a speciei Isophya stysi și refacerea populațiilor de Eriogaster c