ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 (*actualizată*)
privind Statutul personalului vamal
(actualizată până la data de 1 ianuarie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 243 din 9 iunie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004; ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005; LEGEA nr. 154 din 20 mai 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere că Autoritatea Naţională a Vămilor are obligaţia armonizării de urgenţă a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, cu modificările şi completările ulterioare,
  luând în considerare faptul că un nou statut al personalului vamal se impune de urgenţă a fi adoptat, ca urmare a cerinţelor Uniunii Europene referitoare la armonizarea legislaţiei române, inclusiv a necesităţii urgentării alinierii drepturilor, îndatoririlor specifice şi a incompatibilităţilor funcţionarilor vamali români cu cele ale funcţionarilor din administraţiile vamale din alte ţări,
  în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prevederile prezentului statut se aplică personalului vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi reglementează:
  a) funcţiile publice specifice din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor;
  b) drepturile şi îndatoririle specifice personalului vamal şi unele sporuri specifice la salariul de bază de care acesta beneficiază;
  c) incompatibilităţile şi conflictele de interese specifice personalului vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.


  Articolul 2

  Personalul vamal, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, are calitatea de funcţionar public cu statut special şi cuprinde persoanele numite în funcţiile publice generale şi specifice de conducere şi de execuţie din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.
  -----------
  Art. 2 a fost modificat prin pct. 1 din LEGEA nr. 243 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 14 iunie 2004.


  Articolul 3

  Ocuparea funcţiilor publice de execuţie, generale şi specifice se face cu respectarea condiţiilor de studii şi de vechime în specialitate, prevăzute de lege.


  Articolul 4

  Conducătorul Autorităţii Naţionale a Vămilor are rang de subsecretar de stat şi îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  --------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 20 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 27 mai 2005, care modifică pct. 1 al art. 6 din ORDONANŢĂ nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005.


  Capitolul II Funcţiile publice generale şi specifice din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor


  Articolul 5

  (1) În raport cu gradul de complexitate al atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general, îndeplinite de Autoritatea Naţională a Vămilor, funcţiile publice de execuţie ale personalului vamal din structura aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi direcţiile regionale vamale din subordine sunt:
  a) funcţii publice de execuţie din clasa I: consilier, inspector, consilier juridic, auditor;
  b) funcţii publice de execuţie din clasa a II-a: referent de specialitate;
  c) funcţii publice de execuţie din clasa a III-a: referent.
  (2) Gradele profesionale corespunzătoare funcţiilor publice din clasele prevăzute la alin. (1) sunt:
  a) superior, ca nivel maxim;
  b) principal;
  c) asistent;
  d) debutant.


  Articolul 6

  (1) Funcţiile publice generale de conducere din aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor sunt:
  a) director;
  b) director adjunct;
  c) şef serviciu;
  d) şef birou.
  (2) Funcţiile publice generale de conducere din direcţiile regionale vamale sunt:
  a) director executiv;
  b) director executiv adjunct;
  c) şef serviciu;
  d) şef birou.


  Articolul 7

  (1) În raport cu gradul de complexitate al atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter specific, îndeplinite de Autoritatea Naţională a Vămilor, funcţiile publice specifice de execuţie ale personalului vamal din structura birourilor vamale de frontieră şi de interior sunt:
  a) funcţii publice de execuţie din clasa I: inspector vamal;
  b) funcţii publice de execuţie din clasa a II-a: agent vamal;
  c) funcţii publice de execuţie din clasa a III-a: controlor vamal.
  (2) Gradele profesionale corespunzătoare funcţiilor publice specifice de excepţie sunt corespunzătoare celor prevăzute la art. 5 alin. (2).


  Articolul 8

  (1) Funcţiile publice specifice de conducere în birourile vamale de frontieră şi de interior sunt:
  a) şef birou vamal;
  b) şef adjunct birou vamal;
  c) şef de tură.
  (2) Salariile pentru funcţiile publice specifice de conducere de şef birou vamal, şef adjunct birou vamal şi şef de tură se stabilesc prin aplicarea procentului prevăzut în anexa nr. III lit. C pct. 6, 11 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare, la salariile de bază corespunzătoare funcţiilor de execuţie deţinute anterior reîncadrării efectuate în conformitate cu dispoziţiile Instrucţiunilor privind reîncadrarea funcţionarilor publici, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 218/2003, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar.


  Articolul 9

  (1) La analiza dosarului depus pentru concurs, candidaţii înscrişi pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie, generale şi specifice, în oricare dintre formele prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sunt supuşi testării psihologice. Rezultatele testului psihologic sunt obligatorii atât pentru candidat, cât şi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor.
  (2) Personalul vamal în funcţie care, datorită comportării necorespunzătoare la locul de muncă, afectează activitatea normală a compartimentului de lucru din care face parte va fi supus testării psihologice. Prevederile alin. (1) privind rezultatul testului se aplică în mod corespunzător.
  (3) Testarea personalului vamal în funcţie se face o dată la 2 ani. Testarea psihologică se poate face şi la solicitarea motivată a şefului ierarhic al funcţionarului aflat în situaţia prevăzută la alin. (2), cu aprobarea directorului, dar nu mai devreme de 6 luni de la testarea precedentă. Refuzul nejustificat al funcţionarului nominalizat de a se prezenta la testarea psihologică atrage eliberarea din funcţia publică deţinută, în condiţiile Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Testarea psihologică se efectuează de instituţii specializate ori de persoane autorizate în acest sens, în condiţiile legii.


  Capitolul III Drepturi şi îndatoriri specifice


  Secţiunea 1 Drepturile personalului vamal


  Articolul 10

  (1) Personalul vamal beneficiază de protecţia legii şi este apărat de orice ingerinţă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de execuţie, de decizie sau de control, cu consecinţe grave asupra îndeplinirii îndatoririlor de serviciu.
  (2) Personalul vamal supus ingerinţelor, influenţei sau oricărei alte forme de presiune este îndreptăţit să ceară şefului său direct şi, în cazul în care nu este mulţumit de măsurile luate, să solicite şefului ierarhic superior înlăturarea constrângerilor care îi alterează libertatea de apreciere, de execuţie, de decizie sau de control.


  Articolul 11

  Personalul vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor are dreptul ca, în afara serviciului, să îşi exprime liber ideile, opiniile sau convingerile politice, etice, religioase ori de altă natură.


  Articolul 12

  (1) Abrogat.
  --------
  Alin. (1) al art. 12 a fost abrogat de lit. b) a art. 45 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004.
  (2) Personalul vamal care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierelor beneficiază de un spor de frontieră de 20%, calculat la salariul de bază.
  (3) Personalului vamal cu activitate în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor mai mare de 5 ani i se acordă un spor de stabilitate la salariul de bază, după cum urmează:
  a) între 5 ani - 10 ani 3%;
  b) între 10 ani - 15 ani 5%;
  c) între 15 ani - 20 de ani 7%;
  d) peste 20 de ani 10%.
  (4) Sporul de stabilitate prevăzut la alin. (3) se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în funcţie corespunzătoare tranşei cuvenite.
  (4^1) Personalul vamal care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de un spor de 15%, calculat la salariul de bază.
  ----------
  Alin. (4^1) al art. 12 a fost introdus prin pct. 3 din LEGEA nr. 243 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 14 iunie 2004.
  (5) Munca prestată de personalul vamal în zilele de repaus săptămânal sau de sărbători legale, în cadrul schimbului normal de lucru, pentru asigurarea continuităţii activităţii vamale se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază şi se aprobă de către conducătorul unităţii. Munca prestată şi plătită în condiţiile de mai sus nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.
  (6) Abrogat.
  --------
  Alin. (6) al art. 12 a fost abrogat de lit. b) a art. 45 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004.


  Articolul 13

  (1) Programul de lucru al personalului vamal se stabileşte prin ordin al conducătorului Autorităţii Naţionale a Vămilor în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) În birourile vamale în care activitatea se desfăşoară în schimburi, durata normală a timpului de lucru pentru personalul vamal este de 12 ore consecutiv, fără a putea depăşi 48 de ore pe săptămână sau media orelor de muncă, calculată, potrivit legii, pe o perioadă de maximum 3 săptămâni.


  Articolul 14

  (1) În cursul programului normal de lucru, cu excepţia programului desfăşurat în schimburi, se poate acorda o pauză de masă de cel mult o jumătate de oră, care nu se include în durata normată a timpului de muncă.
  (2) Pauza de masă nu trebuie să afecteze desfăşurarea normală a activităţii vamale.


  Articolul 15

  Abrogat.
  -----------
  Art. 15 a fost abrogat de pct. 12 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.


  Articolul 16

  (1) La solicitarea agenţilor economici, a instituţiilor publice sau a instituţiilor private de pregătire profesională, funcţionarii publici din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor pot susţine cursuri şi alte forme de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul vamal, pentru personalul acestora.
  (2) Modalităţile de participare la acţiunile solicitate se stabilesc prin protocoale între entităţile interesate şi Autoritatea Naţională a Vămilor.


  Articolul 17

  Personalul vamal, cu excepţia funcţionarilor publici de conducere, poate înfiinţa, în condiţiile legii, organizaţii sindicale, poate adera la acestea şi poate fi ales în organele de conducere legal constituite.


  Articolul 18

  Organizaţiile sindicale îşi determină liber scopul pentru care au fost create, structura organizatorică, organele de conducere, drepturile şi îndatoririle membrilor. Lista cuprinzând numele membrilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale sau în celelalte forme de asociere va fi adusă la cunoştinţă Autorităţii Naţionale a Vămilor sau, după caz, direcţiei regionale vamale.


  Articolul 19

  Reuniunile organizaţiilor sindicale se desfăşoară în afara programului de lucru. Organizaţiile sindicale reprezentative pot organiza în timpul orelor de serviciu o reuniune lunară de informare. Durata acestei reuniuni nu poate depăşi o oră. În mod excepţional, limita maximă de 3 ore pe trimestru poate fi cumulată într-o singură lună. Cumulul poate fi autorizat de conducătorul Autorităţii Naţionale a Vămilor sau, după caz, de directorul executiv al direcţiei regionale vamale în a cărei rază se desfăşoară reuniunea.


  Articolul 20

  Spaţiile cu destinaţie culturală, sportivă, de servire a mesei şi de cazare, aflate în proprietatea Autorităţii Naţionale a Vămilor, pot fi folosite de organizaţiile sindicale, cu acordul Autorităţii Naţionale a Vămilor, respectiv al direcţiilor regionale vamale.


  Articolul 21

  Organizaţiile sindicale legal constituite sunt îndreptăţite să folosească mijloacele stabilite prin Legea sindicatelor nr. 54/2003 pentru apărarea drepturilor generale şi a celor specifice recunoscute personalului vamal prin prezentul statut, precum şi pentru realizarea scopurilor prevăzute în statutele proprii de organizare.


  Secţiunea a 2-a Îndatoririle personalului vamal


  Articolul 22

  Personalul vamal are obligaţia să cunoască, să respecte şi să aplice întocmai reglementările interne cu caracter general şi special din domeniul vamal, precum şi prevederile incidente în materie vamală din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.


  Articolul 23

  Personalul vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor are obligaţia să cunoască conţinutul tuturor reglementărilor cu caracter intern, concretizate în ordine, instrucţiuni, norme, proceduri şi orice alte dispoziţii de care depinde îndeplinirea la timp, în mod eficient şi în condiţii corespunzătoare a îndatoririlor de serviciu.


  Articolul 24

  Personalul vamal are îndatorirea să cunoască atribuţiile generale şi specifice care îi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale a Vămilor, prin fişa postului şi prin orice alt instrument juridic care modifică sau completează regimul drepturilor şi îndatoririlor profesionale şi să semnaleze intervenţiile operate în structura ori conţinutul funcţiei, susceptibile să îi afecteze capacitatea de îndeplinire a sarcinilor de serviciu.


  Articolul 25

  (1) Personalul vamal cu funcţii de conducere sau de execuţie este răspunzător, potrivit legii, pentru măsurile, acţiunile şi deciziile luate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi pentru săvârşirea actelor şi faptelor incompatibile cu reglementările stabilite prin Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin prezentul statut.
  (2) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite condiţiile atragerii răspunderii penale, personalul vamal cu funcţii de conducere sau de execuţie răspunde potrivit art. 998 din Codul civil.
  --------
  Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 2 al art. 6 din ORDONANŢĂ nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005.
  (3) Răspunderea stabilită în condiţiile alin. (2) nu restrânge dreptul persoanei vătămate prin actele de control de a se adresa instanţelor de judecată pentru repararea pagubelor ce i-au fost cauzate.


  Articolul 26

  Personalul vamal este obligat să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu numai în limitele competenţelor şi responsabilităţilor cu care a fost învestit.


  Articolul 27

  (1) Personalul vamal este obligat să aplice măsurile adoptate prin acte normative interne, precum şi cele stabilite prin acorduri şi înţelegeri internaţionale destinate prevenirii, constatării şi sancţionării fraudei vamale.
  (2) Personalul vamal are îndatorirea să acţioneze permanent pentru restrângerea şi eliminarea practicilor de eludare sau de sustragere de la plata datoriei vamale ori de la controlul vamal.


  Articolul 28

  Personalul vamal are obligaţia să cunoască dispoziţiile legale referitoare la regimul informaţiilor clasificate şi să le aplice în mod corespunzător documentelor, datelor şi oricăror alte înscrisuri de care ia cunoştinţă în cursul operaţiunilor vamale specifice. De asemenea, personalul vamal are îndatorirea să cunoască dispoziţiile legale cu privire la datele şi informaţiile confidenţiale sau care nu sunt destinate publicităţii.


  Articolul 29

  În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul vamal este obligat să adopte un comportament civilizat, o atitudine corectă şi fermă în relaţiile cu persoanele supuse procedurilor vamale şi să contribuie în mod constant la prevenirea, combaterea şi sancţionarea încălcărilor aduse reglementărilor vamale.


  Articolul 30

  (1) Personalul vamal este obligat să îşi perfecţioneze pregătirea profesională prin formele stabilite în Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Personalul vamal are îndatorirea să participe, cel puţin o dată la 2 ani, la un program general de documentare în materie de legislaţie vamală.


  Articolul 31

  (1) În timpul serviciului personalul vamal are îndatorirea de a purta uniforma cu însemnele şi accesoriile specifice. Este interzis portul uniformei cu însemnele şi accesoriile specifice în locuri şi în condiţii care ar putea afecta prestigiul funcţiei şi interesele Autorităţii Naţionale a Vămilor.
  (2) Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normală de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul care beneficiază de uniformă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


  Capitolul IV Incompatibilităţi specifice


  Articolul 32

  Funcţionarii publici din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor se află în conflict de interese în situaţiile expres stabilite prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ori de câte ori au de îndeplinit următoarele operaţiuni vamale pentru persoanele nominalizate în art. 79 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare:
  a) controlul vamal al mărfurilor, verificarea existenţei şi autenticităţii documentelor;
  b) controlul vamal ulterior al documentelor;
  c) controlul vamal al mijloacelor de transport;
  d) controlul vamal al bagajelor şi al altor mărfuri transportate sau aflate asupra persoanelor;
  e) efectuarea de anchete administrative şi alte acţiuni similare.


  Articolul 33

  Exercitarea funcţiilor publice de execuţie sau de conducere în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor este incompatibilă cu funcţiile, activităţile şi raporturile ierarhice stabilite în art. 94 şi 95 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu îndeplinirea atribuţiilor prevăzute pentru activitatea de comisionar în vamă.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 34

  (1) Încadrarea personalului contractual, promovarea sa în funcţie, modificarea contractului individual de muncă, drepturile şi îndatoririle, precum şi condiţiile de angajare a răspunderii juridice a acestuia sunt reglementate de legislaţia muncii.
  (2) Reglementările prin care se stabilesc drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi specifice, precum şi cele referitoare la funcţiile publice se completează, de drept, cu normele generale prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele care privesc drepturile de natură salarială ale funcţionarilor publici.


  Articolul 35

  (1) Denumirea funcţiei de secretar de stat al Autorităţii Naţionale a Vămilor se înlocuieşte în actele normative în vigoare cu cea de conducător al Autorităţii Naţionale a Vămilor cu rang de subsecretar de stat şi îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  --------
  Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 20 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 27 mai 2005, care modifică pct. 3 al art. 6 din ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005.
  (2) În anexa nr. 3/27/08 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, funcţia de director general şi o funcţie de director general adjunct se înlocuiesc cu secretar de stat, respectiv subsecretar de stat.


  Articolul 36

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 21, 22 şi art. 26-30 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul delegat pentru
  coordonarea autorităţilor de control,
  Ionel Blănculescu
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 18 martie 2004.
  Nr. 10.
  _________________