ORDIN nr. 54 din 2 mai 2007
pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei de control utilizate de persoanele cu atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 8 mai 2007  Având în vedere prevederile art. 54 alin. (4) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006,
  preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul şi conţinutul legitimaţiei de control utilizate de persoanele cu atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Persoanele împuternicite de preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping să acţioneze ca agenţi constatatori pentru constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 227/2006, conform legii, primesc o legitimaţie de control.
  (2) Legitimaţia de control atestă o împuternicire specială a titularului şi are prevăzut spaţiu pentru viză semestrială.


  Articolul 3

  Evidenţa legitimaţiilor de control se ţine într-un registru special în care se vor menţiona, pentru fiecare legitimaţie, seria, numărul de ordine, numele, prenumele şi funcţia titularului.


  Articolul 4

  (1) Atunci când calitatea de agent constatator a titularului legitimaţiei încetează, acesta o va preda Agenţiei Naţionale Anti-Doping, în vederea anulării, ce va fi consemnată în evidenţă.
  (2) Pierderea sau furtul legitimaţiei se comunică Agenţiei Naţionale Anti-Doping în termen de 15 zile, atrăgând anularea acesteia, după publicarea anunţului în presă.


  Articolul 5

  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.


  Articolul 6

  Direcţia economică, resurse umane şi administrativ va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
  Florin Trandafir Man,
  vicepreşedinte
  Bucureşti, 2 mai 2007.
  Nr. 54.


  Anexă

  -------