HOTĂRÂRE nr. 552 din 19 iulie 2018privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 1 august 2018
  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, conform variantei finale a studiului de fezabilitate „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud“, potrivit planului de amplasament/documentației topocadastrale prevăzute în anexa nr. 1*).
  *) Anexa nr. 1 - Plan de situație a coridorului de expropriere se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.


  Articolul 2

  Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud“, prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A.


  Articolul 3

  Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național situate pe raza localității Mătăsari și Slivilești, județul Gorj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 4

  Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național prevăzut la art. 1, pe raza localității Mătăsari și Slivilești, județul Gorj, în cuantum total de 4.237.912,32 lei, și care sunt alocate de la bugetul de stat în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 și vor fi asigurate prin bugetul Ministerului Energiei, la capitolul 81.01 „Combustibili și energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.


  Articolul 5

  Suma de 4.237.912,32 lei se virează de la bugetul de stat de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Societății „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică și de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.


  Articolul 6

  Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 7

  Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Ilie Covrig,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 19 iulie 2018.
  Nr. 552.

  Anexa nr. 2

  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Lucrări pentru punerea în funcțiune
  a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud“
  situate pe raza comunelor Mătăsari și Slivilești, din județul Gorj,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor


  Nr. crt.

  Județul

  UAT

  Numărul parcelei pe planul de situație

  Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului

  Număr topografic

  Nr cadastral/ Nr. cartea funciară

  Extravilan/ Intravilan

  Categoria de folosință

  Suprafața de expropriat (mp)

  Valoare totală despăgubiri (lei)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  1

  Gorj

  Mătăsari

   

  ANCUTERU GHEORGHE

  T 20, P 148/3

   

  Extravilan

  A

  1.155

  577,50

  2

  Gorj

  Mătăsari

   

  ANCUTERU ION

  T 18, P 135/1

   

  Extravilan

  A

  497

  248,50

  3

  Gorj

  Mătăsari

   

  ANCUTERU ION

  T 18, P 244/244

   

  Extravilan

  A

  639

  319,50

  4

  Gorj

  Mătăsari

   

  ANCUTERU ION

  T 20, P 26

   

  Extravilan

  A

  1.750

  875,00

  5

  Gorj

  Mătăsari

   

  ANCUTERU ION

  T 20, P 26/26

   

  Extravilan

  A

  372

  186,00

  6

  Gorj

  Mătăsari

   

  ANCUTERU VASILICA

  T 18, P 148/3

   

  Extravilan

  A

  200

  100,00

  7

  Gorj

  Mătăsari

   

  ANGHELESCU ION

  T 20, P 29

   

  Extravilan

  A

  875

  437,50

  8

  Gorj

  Mătăsari

   

  ANGHELESCU ION

  T 20, P 29/29

   

  Extravilan

  A

  165

  82,50

  9

  Gorj

  Mătăsari

   

  ANGHELESCU VASILE

  T 20, P 31

   

  Extravilan

  A

  1.344

  672,00

  10

  Gorj

  Mătăsari

   

  ANGHELESCU VASILE

  T 20, P 31/31

   

  Extravilan

  A

  283

  141,50

  11

  Gorj

  Mătăsari

   

  AVRAMESCU C. CONSTANTIN

  T 20, P 178/1

   

  Extravilan

  AT

  1.226

  613,00

  12

  Gorj

  Mătăsari

   

  AVRAMESCU CONSTANTIN

  T 26 fost I, P 703/5

   

  Extravilan

  PS

  2.100

  525,00

  13

  Gorj

  Mătăsari

   

  AVRAMESCU CONSTANTIN

  T 20, P 122/122

   

  Extravilan

  A

  719

  359,50

  14

  Gorj

  Mătăsari

   

  AVRAMESCU CONSTANTIN

  T 20, P 146/146

   

  Extravilan

  A

  166

  83,00

  15

  Gorj

  Mătăsari

   

  AVRAMESCU CONSTANTIN

  T 21, P 149

   

  Extravilan

  PT

  210

  52,50

  16

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN CONSTANTIN

  T 21, P 103

   

  Extravilan

  Ar

  3.419

  1.709,50

  17

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN CONSTANTIN

  T 21, P 104

   

  Extravilan

  Ar

  1.760

  880,00

  18

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN CONSTANTIN

  T 21, P 105

   

  Extravilan

  Ps

  3.916

  979,00

  19

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN CONSTANTIN

  T 24, 323/1

   

  Extravilan

  PT

  944

  236,00

  20

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN CONSTANTIN

  T 32, P 12

   

  Extravilan

  A

  180

  90,00

  21

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN CONSTANTIN

  T 32, P 13

   

  Extravilan

  PT

  720

  180,00

  22

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN CONSTANTIN

  T 32, P 66

   

  Extravilan

  PT

  1.680

  420,00

  23

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN CONSTANTINA

  T 32, P 6/1

   

  Extravilan

  PT

  6.435

  1.608,75

  24

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN CONSTANTINA, BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIA

  T 30, P 7

   

  Extravilan

  PS

  1.326

  331,50

  25

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN CONSTANTINA, BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIA

  T 30, P 7

   

  Extravilan

  PS

  174

  43,50

  26

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN CONSTANTINA, BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIA

  T 21, P 286

   

  Extravilan

  FN

  690

  172,50

  27

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIA

  T 7, P 147

   

  Intravilan

  Ar

  1.660

  7.262,50

  28

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIA

  T 7, P 148

   

  Intravilan

  Cc

  360

  1.800,00

  29

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIA

  T 4, P 81

   

  Intravilan

  Ar

  272

  1.190,00

  30

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 22, P 125

   

  Extravilan

  PT

  3.102

  775,50

  31

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 22, P 126

   

  Extravilan

  N

  3.217

  402,13

  32

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 22, P 127

   

  Extravilan

  PT

  2.145

  536,25

  33

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 22, P 131

   

  Extravilan

  PS

  1.870

  467,50

  34

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 22, P 132

   

  Extravilan

  N

  1.020

  127,50

  35

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 24, P 62

   

  Extravilan

  FN

  2.012

  503,00

  36

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 24, P 63

   

  Extravilan

  A

  6.700

  3.350,00

  37

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 24, P 64

   

  Extravilan

  PS

  5.400

  1.350,00

  38

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 24, P 80

   

  Extravilan

  PT

  150

  37,50

  39

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 24, P 81

   

  Extravilan

  PT

  3.200

  800,00

  40

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 24, P 82

   

  Extravilan

  A

  618

  309,00

  41

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 24, P 96

   

  Extravilan

  PT

  300

  75,00

  42

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 24, P 97

   

  Extravilan

  VII

  550

  412,50

  43

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 24, P 105

   

  Extravilan

  PT

  3.230

  807,50

  44

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 24, P 106

   

  Extravilan

  PS

  1.120

  280,00

  45

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 6, P 122

   

  Intravilan

  Lv

  346

  1.557,00

  46

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 6, P 123

   

  Intravilan

  Ar

  1.664

  7.280,00

  47

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 6, P 124

   

  Intravilan

  Cc

  1.182

  5.910,00

  48

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 6, P 125

   

  Intravilan

  Lv

  737

  3.316,50

  49

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 6, P 126

   

  Intravilan

  Vii

  795

  3.577,50

  50

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 6, P 127

   

  Intravilan

  Ar

  4.573

  20.006,88

  51

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACARIN I. CONSTANTIN

  T 2, P 34

   

  Intravilan

  Ar

  739

  3.233,13

  52

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACESCU P. ION

  T 18, P 145/2

   

  Extravilan

  A

  257

  128,50

  53

  Gorj

  Mătăsari

   

  BACESCU P. ION

  T 20, P 145/3

   

  Extravilan

  A

  2.310

  1.155,00

  54

  Gorj

  Mătăsari

   

  BADESCU I. MARIA

  T 30, P 14

   

  Extravilan

  PS

  3.676

  919,00

  55

  Gorj

  Mătăsari

   

  BADESCU I. MARIA

  T 30, P 14

   

  Extravilan

  PS

  2.264

  566,00

  56

  Gorj

  Mătăsari

   

  BADESCU I. MARIA

  T 23, P 32

   

  Extravilan

  A

  3.600

  1.800,00

  57

  Gorj

  Mătăsari

   

  BADESCU MARIA

  T 24, P 131

   

  Extravilan

  PS

  951

  237,75

  58

  Gorj

  Mătăsari

   

  BADESCU MARIA

  T 30, P 30

   

  Extravilan

  LV

  700

  525,00

  59

  Gorj

  Mătăsari

   

  BADESCU MARIA

  T 30, P 31

   

  Extravilan

  LV

  70

  52,50

  60

  Gorj

  Mătăsari

   

  BADESCU MARIA

  T 7, P 163/1

   

  Intravilan

  Fn

  1.530

  5.737,50

  61

  Gorj

  Mătăsari

   

  BADESCU MARIA

  T 7, P 164

   

  Intravilan

  Lv

  1.206

  5.427,00

  62

  Gorj

  Mătăsari

   

  BADESCU MARIA

  T 7, P 165

   

  Intravilan

  Cc

  1.088

  5.440,00

  63

  Gorj

  Mătăsari

   

  BADESCU MARIA

  T 7, P 166

   

  Intravilan

  Ar

  712

  3.115,00

  64

  Gorj

  Mătăsari

   

  BADESCU MARIA

  T 7, P 167

   

  Intravilan

  Ar

  2.694

  11.786,25

  65

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN C. NICOLAE

  T 18, P 165/165

   

  Extravilan

  A

  893

  446,50

  66

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN GH. D. VASILE

  T 18, P 131/1

   

  Extravilan

  A

  313

  156,50

  67

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN GH. D. VASILE

  T 18, P 228/228

   

  Extravilan

  A

  273

  136,50

  68

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN GH. D. VASILE

  T 18, P 240/240

   

  Extravilan

  A

  425

  212,50

  69

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN GH. VASILE

  T 18, P 209

   

  Extravilan

  A

  1.000

  500,00

  70

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN GH. VASILE

  T 18, P 209/209

   

  Extravilan

  A

  930

  465,00

  71

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN GH. VASILE

  T 18, P 241

   

  Extravilan

  A

  207

  103,50

  72

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN GHEORGHITA, PURDESCU CONSTANTIN

  T 20, P 170/170

   

  Extravilan

  A

  186

  93,00

  73

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN GRIGORE

  T 18, P 265/265

   

  Extravilan

  A

  427

  213,50

  74

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN GRIGORITA

  T 18, P 265

   

  Extravilan

  A

  256

  128,00

  75

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN I. T. IOANA

  T 18, P 121

   

  Extravilan

  A

  1.070

  535,00

  76

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN I. T. IOANA

  T 18, T 122

   

  Extravilan

  A

  420

  210,00

  77

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN I. T. IOANA

  T 18, T 122

   

  Extravilan

  A

  420

  210,00

  78

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN P. GHEORGHE

  T 18, P 149/3

   

  Extravilan

  A

  550

  275,00

  79

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN P. GHEORGHE

  T 18, P 149/3/3

   

  Extravilan

  A

  552

  276,00

  80

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN P. GHEORGHE

  T 18, P 157/157

   

  Extravilan

  A

  1.087

  543,50

  81

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN P. GHEORGHE

  T 18, P 150/3

   

  Extravilan

  A

  349

  174,50

  82

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN P. GHEORGHE

  T 18, P 264

   

  Extravilan

  A

  157

  78,50

  83

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN PARASCHIVA

  T 18, P 167/167

   

  Extravilan

  A

  971

  485,50

  84

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALAN VASILE

  T 32, P 130

   

  Extravilan

  AT

  1.080

  540,00

  85

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALEANU DUMITRU

  T 19, P 83/1

   

  Extravilan

  Ps

  230

  57,50

  86

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALEANU DUMITRU

  T 19, P 83/2

   

  Extravilan

  Ps

  623

  155,75

  87

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALEANU EFTICHIA

  T 20, P 25/25

   

  Extravilan

  A

  375

  187,50

  88

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALESCU DUMITRU

  T 22, P 54

   

  Extravilan

  A

  2.288

  1.144,00

  89

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALESCU ELENA, PEPTAN CONSTANTIN, DADALAU FLOAREA

  T 21, P 304

   

  Extravilan

  Ar

  5.100

  2.550,00

  90

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALESCU PANTELIMON

  T 18, P 145/1

   

  Extravilan

  A

  669

  334,50

  91

  Gorj

  Mătăsari

   

  BALESCU PANTELIMON

  T 18, P 206/206

   

  Extravilan

  A

  572

  286,00

  92

  Gorj

  Mătăsari

   

  BECHERITU DUMITRU, BECHERITU ION

  T 20, P 175/175

   

  Extravilan

  A

  335

  167,50

  93

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 21, P 84

   

  Extravilan

  Ar

  820

  410,00

  94

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 21, P 85

   

  Extravilan

  Ar

  750

  375,00

  95

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 21, P 86

   

  Extravilan

  Pt

  1.420

  355,00

  96

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 22, P 23

   

  Extravilan

  N

  500

  62,50

  97

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 22, P 24

   

  Extravilan

  A

  2.700

  1.350,00

  98

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 22, P 40

   

  Extravilan

  A

  340

  170,00

  99

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 22, P 41

   

  Extravilan

  VII

  500

  375,00

  100

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 22, P 42

   

  Extravilan

  A

  1.000

  500,00

  101

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 22, P 44

   

  Extravilan

  A

  1.880

  940,00

  102

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 22, P 98

   

  Extravilan

  PS

  462

  115,50

  103

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 22, P 98/1

   

  Extravilan

  A

  495

  247,50

  104

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 24, P 25

   

  Extravilan

  AT

  720

  360,00

  105

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 24, P 133

   

  Extravilan

  PS

  1.517

  379,25

  106

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 2, P 29

   

  Intravilan

  Lv

  380

  1.710,00

  107

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 2, P 30

   

  Intravilan

  Cc

  461

  2.305,00

  108

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 1, P 7/1

   

  Intravilan

  Ar

  120

  525,00

  109

  Gorj

  Mătăsari

   

  BELGIU CORNEL

  T 1, P 8/1

   

  Intravilan

  Lv

  700

  3.150,00

  110

  Gorj

  Mătăsari

   

  BERTEA NICOLAE

  T 19, P 78/1

   

  Extravilan

  AT

  390

  195,00

  111

  Gorj

  Mătăsari

   

  BIBANU GRIGORE

  T 19, P 73/1

   

  Extravilan

  AT

  267

  133,50

  112

  Gorj

  Mătăsari

   

  BIBANU MARINA (GIRBACI MARIA)

  T 19, P 79/1

   

  Extravilan

  PS

  61

  15,25

  113

  Gorj

  Mătăsari

   

  BIVOLARU D. VASILE

  T 18, P 269

   

  Extravilan

  A

  320

  160,00

  114

  Gorj

  Mătăsari

   

  BIVOLARU V. ION

  T 18, P 114

   

  Extravilan

  A

  1.830

  915,00

  115

  Gorj

  Mătăsari

   

  BIVOLARU V. ION

  T 18, P 194/194

   

  Extravilan

  A

  741

  370,50

  116

  Gorj

  Mătăsari

   

  BIVOLARU VASILE

  T 18, P 269/269

   

  Extravilan

  A

  346

  173,00

  117

  Gorj

  Mătăsari

   

  BIVOLARU VASILE (BALAN GHEORGHE)

  T 18, P 262

   

  Extravilan

  A

  154

  77,00

  118

  Gorj

  Mătăsari

   

  BIVOLARU VASILE (BALAN GHEORGHE)

  T 18, P 268

   

  Extravilan

  A

  154

  77,00

  119

  Gorj

  Mătăsari

   

  BOSOANCA VASILE, BOSOANCA ION

  T 30, P 34

   

  Extravilan

  LV

  280

  210,00

  120

  Gorj

  Mătăsari

   

  BOSOANCA VASILE, BOSOANCA ION

  T 30, P 35

   

  Extravilan

  PS

  624

  156,00

  121

  Gorj

  Mătăsari

   

  BOSTINARU GHE. ION

  T 32, P 48

   

  Extravilan

  A

  840

  420,00

  122

  Gorj

  Mătăsari

   

  BOSTINARU ION

  T 21, P 180

   

  Extravilan

  A

  912

  456,00

  123

  Gorj

  Mătăsari

   

  BOSTINARU ION

  T 21, P 77

   

  Extravilan

  A

  2.660

  1.330,00

  124

  Gorj

  Mătăsari

   

  BOSTINARU ION

  T 32, P 27

   

  Extravilan

  A

  1.040

  520,00

  125

  Gorj

  Mătăsari

   

  BOSTINARU ION

  T 32, P 27/1

   

  Extravilan

  AT

  2.012

  1.006,00

  126

  Gorj

  Mătăsari

   

  BOSTINARU ION

  T 32, P 28/1

   

  Extravilan

  AT

  1.000

  500,00

  127

  Gorj

  Mătăsari

   

  BRIMDUSESCU MELANIA

  T 20, P 137/3

   

  Extravilan

  A

  1.675

  837,50

  128

  Gorj

  Mătăsari

   

  BURAU DUMITRU

  T 21, P 81

   

  Extravilan

  A

  2.993

  1.496,50

  129

  Gorj

  Mătăsari

   

  BUZARIN D. ION (DRAGOMIR MARIAN)

  T 19, P 103/10

   

  Extravilan

  FN

  1.895

  473,75

  130

  Gorj

  Mătăsari

   

  BUZARIN ION

  T 20, P 133/3

   

  Extravilan

  A

  898

  449,00

  131

  Gorj

  Mătăsari

   

  CALUGARU PETRE

  T 20, P 140/3

   

  Extravilan

  A

  1.079

  539,50

  132

  Gorj

  Mătăsari

   

  CARLAONT DUMITRU

  T 20, P 99/99

   

  Extravilan

  PS

  247

  61,75

  133

  Gorj

  Mătăsari

   

  CARUNTU GH. SEVER

  T 4, P 76

   

  Intravilan

  Lv

  1.200

  5.400,00

  134

  Gorj

  Mătăsari

   

  CARUNTU GH. SEVER

  T 4, P 77

   

  Intravilan

  Cc

  419

  2.095,00

  135

  Gorj

  Mătăsari

   

  CARUNTU P. ELENA

  T 7, P 141

   

  Intravilan

  Lv

  2.166

  9.747,00

  136

  Gorj

  Mătăsari

   

  CARUNTU P. ELENA

  T 2, P 23/1

   

  Intravilan

  Ar

  504

  2.205,00

  137

  Gorj

  Mătăsari

   

  CEAUSESCU ANA, CEAUSESCU CONSTANTIN, SCORTARIU MARIA

  T 30, P 36

   

  Extravilan

  PS

  696

  174,00

  138

  Gorj

  Mătăsari

   

  CEAUSESCU DINCA

  T 20, P 18/18

   

  Extravilan

  PT

  2.442

  610,50

  139

  Gorj

  Mătăsari

   

  CEAUSESCU DINCA

  T 21, P 25/1

   

  Extravilan

  PT

  135

  33,75

  140

  Gorj

  Mătăsari

   

  CEAUSESCU LEON

  T 21, P 24/1

   

  Extravilan

  PT

  94

  23,50

  141

  Gorj

  Mătăsari

   

  CERNICA MARIA

  T 5, P 86

   

  Intravilan

  Ar

  200

  875,00

  142

  Gorj

  Mătăsari

   

  CERNICA MARIA

  T 2, P 10

   

  Intravilan

  Ar

  227

  993,13

  143

  Gorj

  Mătăsari

   

  CERNICA MARIA

  T 2, P 11

   

  Intravilan

  Cc

  592

  2.960,00

  144

  Gorj

  Mătăsari

   

  CERNICA MARIA

  T 2, P 13

   

  Intravilan

  Ar

  380

  1.662,50

  145

  Gorj

  Mătăsari

   

  CERNICA MARIA

  T 1, P 9/1

   

  Intravilan

  Pt

  320

  1.200,00

  146

  Gorj

  Mătăsari

   

  CEUTA ELENA

  T 20, P 110/110

   

  Extravilan

  A

  2.694

  1.347,00

  147

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIOBOTEA DUMITRU

  T 20, P 120/120

   

  Extravilan

  A

  577

  288,50

  148

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIOBOTEA DUMITRU

  T 20, P 174/174

   

  Extravilan

  A

  160

  80,00

  149

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIOCLEI DUMITRU

  T 20, P 198

   

  Extravilan

  A

  480

  240,00

  150

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIOCLEI ION

  T 19 fost I, P 730/1

   

  Extravilan

  A

  1.624

  812,00

  151

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIOCLEI ION

  T 20, 140/140

   

  Extravilan

  A

  433

  216,50

  152

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIOCLEI PETRE

  T 20, P 142/142

   

  Extravilan

  A

  634

  317,00

  153

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIOCLEI V. DUMITRU

  T 21, P 3/2

   

  Extravilan

  PT

  577

  144,25

  154

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN A. ION, CIORTAN ANA

  T 30, P 13

   

  Extravilan

  PT

  885

  221,25

  155

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN A. ION, CIORTAN ANA

  T 30, P 13

   

  Extravilan

  PT

  569

  142,25

  156

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN ALEXANDRU

  T 32, P 22/7

   

  Extravilan

  LV

  636

  477,00

  157

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN C. ELISABETA

  T 7, P 143/1

   

  Intravilan

  Ar

  1.800

  7.875,00

  158

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN CONSTANTIN

  T 32, P 23/3

   

  Extravilan

  LV

  2.662

  1.996,50

  159

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN CONSTANTIN, CIORTAN ION, POPESCU MARIA, BOSOANCA EUGENIA, CALIN ANA

  T 32, P 107

   

  Extravilan

  LV

  616

  462,00

  160

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN CONSTANTIN, CIORTAN ION, POPESCU MARIA, BOSOANCA EUGENIA, CALIN ANA

  T 32, P 108

   

  Extravilan

  PT

  1.152

  288,00

  161

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN CONSTANTIN, CIORTAN MARIA

  T 21, P 84/1

   

  Extravilan

  PT

  289

  72,25

  162

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN CONSTANTIN, CIORTAN MARIA

  T 21, P 737

   

  Extravilan

  PT

  3.504

  876,00

  163

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN D. VASILE

  T 3, P 50

   

  Intravilan

  LV

  217

  976,50

  164

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN D. VASILE

  T 3, P 51

   

  Intravilan

  CC

  313

  1.565,00

  165

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN D. VASILE

  T 3, P 53

   

  Intravilan

  Ar

  470

  2.056,25

  166

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN D. ION, CIORTAN ELENA, BARABUL MARIA

  T 1, P 4/2

   

  Intravilan

  Ar

  888

  3.885,00

  167

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN D. ION, CIORTAN ELENA, BARABUL MARIA

  T 1, P 5/2

   

  Intravilan

  Ar

  520

  2.275,00

  168

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN ELISABETA, CIORTAN C. ION

  T 21, P 234

   

  Extravilan

  Pt

  1.056

  264,00

  169

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN FLOAREA

  T 32, P 90+95

   

  Extravilan

  A

  3.521

  1.760,50

  170

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN FLOAREA

  T 32, P 92

   

  Extravilan

  AT

  860

  430,00

  171

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN FLOAREA

  T 32, P 93

   

  Extravilan

  AT

  690

  345,00

  172

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN FLOAREA

  T 32, P 94

   

  Extravilan

  LV

  2.900

  2.175,00

  173

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN FLOAREA

  T 32, P 98

   

  Extravilan

  LV

  448

  336,00

  174

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN I. ION

  T 24, P 35

   

  Extravilan

  FN

  675

  168,75

  175

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN I. ION

  T 24, P 36

   

  Extravilan

  A

  3.270

  1.635,00

  176

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN I. ION

  T 24, P 37

   

  Extravilan

  PS

  800

  200,00

  177

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN I. NICOLAE

  T 30, P 22

   

  Extravilan

  LV

  7.400

  5.550,00

  178

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN I. NICOLAE

  T 30, P 23

   

  Extravilan

  PT

  5.555

  1.388,75

  179

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN I. NICOLAE

  T 30, P 23

   

  Extravilan

  PT

  4.657

  1.164,25

  180

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN I. NICOLAE

  T 7, P 188

   

  Intravilan

  Pt

  885

  3.318,75

  181

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN I. NICOLAE

  T 7, P 189

   

  Intravilan

  Ar

  2.677

  11.711,88

  182

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN I. NICOLAE

  T 7, P 193

   

  Intravilan

  Lv

  433

  1.948,50

  183

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN I. NICOLAE

  T 7, P 194/1

   

  Intravilan

  Cc

  264

  1.320,00

  184

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN I. NICOLAE

  T 7, P P 195

   

  Intravilan

  Ar

  70

  306,25

  185

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN ION

  T 32, P 101

   

  Extravilan

  LV

  2.360

  1.770,00

  186

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN ION

  T 32, P 102

   

  Extravilan

  PT

  3.900

  975,00

  187

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN ION

  T 32, P 105

   

  Extravilan

  LV

  1.232

  924,00

  188

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN ION

  T 32, P 106

   

  Extravilan

  PT

  2.304

  576,00

  189

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN ION

  T 32, P 143

   

  Extravilan

  AT

  396

  198,00

  190

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN MARIA, TUNCU NICOLAE

  T 5, P 91

   

  Intravilan

  Ar

  884

  3.867,50

  191

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN MARIA, TUNCU NICOLAE

  T 2, P 19

   

  Intravilan

  Ar

  868

  3.797,50

  192

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN VASILICA

  T 7, P 160

   

  Intravilan

  Cc

  1.191

  5.955,00

  193

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN VASILICA

  T 7, P 161

   

  Intravilan

  Ar

  1.272

  5.565,00

  194

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN VASILICA

  T 7, P 162

   

  Intravilan

  Ar

  3.366

  14.726,25

  195

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN VASILICA, CIORTAN C. DUMITRU

  T 30, P 12

   

  Extravilan

  PT

  1.776

  444,00

  196

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIORTAN VASILICA, CIORTAN C. DUMITRU

  T 30, P 12

   

  Extravilan

  PT

  1.248

  312,00

  197

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIREASA GHEORGHE

  T 21, P 166

   

  Extravilan

  Pt

  1.056

  264,00

  198

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIREASA ION, DADALAU ELENA, TARASESCU FLOAREA

  T 5, P 99

   

  Intravilan

  Vii

  150

  675,00

  199

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIREASA ION, DADALAU ELENA, TARASESCU FLOAREA

  T 5, P 99/2

   

  Intravilan

  Ar

  2.083

  9.113,13

  200

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIREASA ION, DADALAU ELENA, TARASESCU FLOAREA

  T 5, P 100

   

  Intravilan

  Cc

  766

  3.830,00

  201

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIREASA N. GHEORGHE

  T 22, P 46

   

  Extravilan

  A

  2.072

  1.036,00

  202

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIREASA N. GHEORGHE

  T 22, P 47

   

  Extravilan

  VII

  175

  131,25

  203

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIREASA N. GHEORGHE

  T 22, P 48

   

  Extravilan

  N

  119

  14,88

  204

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIREASA PARASCHIVA, AURARU DOMNICA, DAESCU DUMITRU

  T 7, P 182

   

  Intravilan

  Ar

  1.575

  6.890,63

  205

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIREASA PARASCHIVA, AURARU DOMNICA, DAESCU DUMITRU

  T 7, P 183

   

  Intravilan

  Pt

  415

  1.556,25

  206

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIREASA PARASCHIVA, AURARU DOMNICA, DAESCU DUMITRU

  T 7, P 186

   

  Intravilan

  Ar

  1.344

  5.880,00

  207

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIREASA PARASCHIVA, CIREASA GHE. ION, DADALAU GHE. ELENA, TARASESCU GHE. FLOAREA

  T 21, P 91

   

  Extravilan

  Ar

  1.022

  511,00

  208

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIREASA PARASCHIVA, CIREASA GHE. ION, DADALAU GHE. ELENA, TARASESCU GHE. FLOAREA

  T 21, P 92

   

  Extravilan

  Ar

  560

  280,00

  209

  Gorj

  Mătăsari

   

  CIREASA PARASCHIVA, CIREASA GHE. ION, DADALAU GHE. ELENA, TARASESCU GHE. FLOAREA

  T 21, P 93

   

  Extravilan

  Pt

  1.400

  350,00

  210

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU GHEORGHE

  T 18, P 183/183

   

  Extravilan

  A

  737

  368,50

  211

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA

  T 20, P 70/1

   

  Extravilan

  A

  479

  239,50

  212

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA

  T 20, P 69

   

  Extravilan

  A

  720

  360,00

  213

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 21, P 58

   

  Extravilan

  Ar

  1.330

  665,00

  214

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 21, P 74

   

  Extravilan

  Ar

  1.265

  632,50

  215

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 21, P 75

   

  Extravilan

  Fn

  3.322

  830,50

  216

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 21, P 100

   

  Extravilan

  Ar

  3.500

  1.750,00

  217

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 21, P 102

   

  Extravilan

  Np

  5.925

  740,63

  218

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 21, P 118

   

  Extravilan

  Ps

  960

  240,00

  219

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 21, P 120

   

  Extravilan

  Pt

  2.056

  514,00

  220

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 21, P 149

   

  Extravilan

  Ps

  490

  122,50

  221

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 21, P 150

   

  Extravilan

  Ar

  2.996

  1.498,00

  222

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 6, P 115

   

  Intravilan

  Cc

  1.045

  5.225,00

  223

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 6, P 116

   

  Intravilan

  Lv

  927

  4.171,50

  224

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 6, P 117

   

  Intravilan

  Ar

  927

  4.055,63

  225

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 3, P 42/1

   

  Intravilan

  Pt

  168

  630,00

  226

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 3, P 42/2

   

  Intravilan

  Ar

  128

  560,00

  227

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 2, P 25

   

  Intravilan

  Ar

  720

  3.150,00

  228

  Gorj

  Mătăsari

   

  COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMIL

  T 2, P 33

   

  Intravilan

  Ar

  825

  3.609,38

  229

  Gorj

  Mătăsari

   

  COJOCARU ANISOARA

  T 20, P 345

   

  Extravilan

  A

  102

  51,00

  230

  Gorj

  Mătăsari

   

  COJOCARU ELISABETA

  T 19, P 93/1

   

  Extravilan

  AT

  656

  328,00

  231

  Gorj

  Mătăsari

   

  COJOCARU ELISABETA

  T 19, P 93/2

   

  Extravilan

  AT

  432

  216,00

  232

  Gorj

  Mătăsari

   

  COJOCARU ELISABETA

  T 19, P 99/1

   

  Extravilan

  AT

  1.090

  545,00

  233

  Gorj

  Mătăsari

   

  COJOCARU ELISABETA

  T 19, P 99/2

   

  Extravilan

  AT

  637

  318,50

  234

  Gorj

  Mătăsari

   

  COJOCARU MIHAI, COJOCARU MARIA

  T 20, P 36/36

   

  Extravilan

  A

  345

  172,50

  235

  Gorj

  Mătăsari

   

  COJOCARU VASILICA, COJOCARU ELENA

  T 20, P 28/28

   

  Extravilan

  A

  543

  271,50

  236

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS C. GHEORGHE

  T 18, P 171/171

   

  Extravilan

  A

  200

  100,00

  237

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS C. GHEORGHE

  T 18, P 232/232

   

  Extravilan

  A

  312

  156,00

  238

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS CONSTANTINA

  T 18, P 159/159

   

  Extravilan

  A

  706

  353,00

  239

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS CONSTANTINA

  T 20 fost I, P 732

   

  Extravilan

  A

  1.200

  600,00

  240

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS CONSTANTINA

  T 20, P 150/150

   

  Extravilan

  A

  162

  81,00

  241

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS IOANA, COPILUS VASILE

  T 20, P 117/55

   

  Extravilan

  A

  1.350

  675,00

  242

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS IOANA, COPILUS VASILE

  T 20, P 117/60

   

  Extravilan

  A

  660

  330,00

  243

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS PETRE

  T 18, P 106

   

  Extravilan

  A

  1.380

  690,00

  244

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS PETRE

  T 18, P 147

   

  Extravilan

  A

  600

  300,00

  245

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS PETRE

  T 18, P 147/1

   

  Extravilan

  A

  364

  182,00

  246

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS PETRE

  T 18, P 173

   

  Extravilan

  A

  240

  120,00

  247

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS PETRE

  T 18, P 173/173

   

  Extravilan

  A

  180

  90,00

  248

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS PETRE

  T 18, P 148

   

  Extravilan

  A

  169

  84,50

  249

  Gorj

  Mătăsari

   

  COPILUS PETRE

  T 18, P 174

   

  Extravilan

  A

  152

  76,00

  250

  Gorj

  Mătăsari

   

  COREGA V. ELENA

  T 7, P 139

   

  Intravilan

  Ps

  3.600

  13.500,00

  251

  Gorj

  Mătăsari

   

  COREGA V. ELENA

  T 6, P 138

   

  Intravilan

  Pt

  520

  1.950,00

  252

  Gorj

  Mătăsari

   

  COREGA V. ELENA

  T 6, P 138/1

   

  Intravilan

  Ps

  1.887

  7.076,25

  253

  Gorj

  Mătăsari

   

  COREGA V. ELENA

  T 4, P 70

   

  Intravilan

  Ar

  3.082

  13.483,75

  254

  Gorj

  Mătăsari

   

  COREGA V. ELENA

  T 4, P 71

   

  Intravilan

  Ps

  1.072

  4.020,00

  255

  Gorj

  Mătăsari

   

  COREGA V. ELENA

  T 6, P 138/1

   

  Intravilan

  Ps

  913

  3.423,75

  256

  Gorj

  Mătăsari

   

  CORNEA DUMITRU

  T 20, P 107/107

   

  Extravilan

  A

  739

  369,50

  257

  Gorj

  Mătăsari

   

  CORNEA DUMITRU, CORNEA GRIGORE, FOTESCU ECATERINA

  T 21 fost I, P 753

   

  Extravilan

  FN

  1.350

  337,50

  258

  Gorj

  Mătăsari

   

  CORNEA DUMITRU, CORNEA GRIGORE, FOTESCU ECATERINA

  T 22 fost I, P 753/1

   

  Extravilan

  A

  179

  89,50

  259

  Gorj

  Mătăsari

   

  CORNEA DUMITRU, CORNEA GRIGORE, FOTESCU ECATERINA

  T 23 fost I, P 753/2

   

  Extravilan

  A

  418

  209,00

  260

  Gorj

  Mătăsari

   

  CROITORU A. ION

  T 19, P 1109/39/1

   

  Extravilan

  Ps

  2.800

  700,00

  261

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 1, P 5/1

   

  Intravilan

  Ps

  1.280

  4.800,00

  262

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTIN

  T 21, P 69

   

  Extravilan

  Ar

  1.150

  575,00

  263

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTIN

  T 21, P 70

   

  Extravilan

  Ps

  1.000

  250,00

  264

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTIN

  T 21, P 71

   

  Extravilan

  Ps

  750

  187,50

  265

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTIN

  T 21, P 72

   

  Extravilan

  Ps

  600

  150,00

  266

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTIN

  T 21, P 73

   

  Extravilan

  Fn

  880

  220,00

  267

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTIN

  T 21, P 78

   

  Extravilan

  Ar

  2.400

  1.200,00

  268

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTIN

  T 21, P 79

   

  Extravilan

  Ar

  1.840

  920,00

  269

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTIN

  T 21, P 80

   

  Extravilan

  Ps

  4.440

  1.110,00

  270

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU ALEXANDRU

  T 21, P 145

   

  Extravilan

  Ps,Pt

  1.020

  255,00

  271

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU ALEXANDRU

  T 21, P 156

   

  Extravilan

  Ps,Pt

  2.584

  646,00

  272

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU C. PARASCHIVA

  T 2, P 20

   

  Intravilan

  Ar

  568

  2.485,00

  273

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU C. PARASCHIVA

  T 2, P 22

   

  Intravilan

  Lv

  336

  1.512,00

  274

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU C. CONSTANTIN

  T 2, P 14

   

  Intravilan

  Ar

  387

  1.693,13

  275

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU C. CONSTANTIN

  T 2, P 15

   

  Intravilan

  Cc

  407

  2.035,00

  276

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU C. CONSTANTIN

  T 1, P 8

   

  Intravilan

  Ar

  1.600

  7.000,00

  277

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU C. CONSTANTIN

  T 1, P 9

   

  Intravilan

  Pt

  570

  2.137,50

  278

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU C. CONSTANTIN

  T 5, P 87

   

  Intravilan

  Ar

  160

  700,00

  279

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU C. DUMITRU

  T 2, P 31

   

  Intravilan

  Cc

  172

  860,00

  280

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU C. DUMITRU

  T 2, P 32

   

  Intravilan

  Ar

  345

  1.509,38

  281

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU C. MARIA, TESLICI MARIA, DADALAU EUGENIA

  T 2, P 25/1

   

  Intravilan

  Ar

  192

  840,00

  282

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU C. MARIA, TESLICI MARIA, DADALAU EUGENIA

  T 5, P 97

   

  Intravilan

  Ar

  551

  2.410,63

  283

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU C. MARIA, TESLICI MARIA, DADALAU EUGENIA

  T 5, P 98

   

  Intravilan

  Cc

  551

  2.755,00

  284

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 22, P 7

   

  Extravilan

  PS

  120

  30,00

  285

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 22, P 7/1

   

  Extravilan

  A

  1.623

  811,50

  286

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 22, P 8

   

  Extravilan

  A

  1.620

  810,00

  287

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 22, P 33

   

  Extravilan

  VII

  480

  360,00

  288

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 22, P 116

   

  Extravilan

  PT

  7.788

  1.947,00

  289

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 22, P 117

   

  Extravilan

  A

  1.980

  990,00

  290

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 22, P 137

   

  Extravilan

  PT

  1.085

  271,25

  291

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 23, P 9

   

  Extravilan

  A

  5.270

  2.635,00

  292

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 23, P 10

   

  Extravilan

  NP

  10.540

  1.317,50

  293

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 24, P 8

   

  Extravilan

  PS

  1.050

  262,50

  294

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 24, P 8/1

   

  Extravilan

  AT

  615

  307,50

  295

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 24, P 77

   

  Extravilan

  PT

  980

  245,00

  296

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 24, P 78

   

  Extravilan

  A

  11.160

  5.580,00

  297

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 24, P 117

   

  Extravilan

  PS + PT

  2.339

  584,75

  298

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 6, P 118

   

  Intravilan

  Cc

  1.174

  5.870,00

  299

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 6, P 119

   

  Intravilan

  Lv

  862

  3.879,00

  300

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 5, P 106/1

   

  Intravilan

  Ar

  1.624

  7.105,00

  301

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 5, P 107

   

  Intravilan

  Fn

  473

  1.773,75

  302

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 3, P 47

   

  Intravilan

  Cc

  384

  1.920,00

  303

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 3, P 48

   

  Intravilan

  Lv

  307

  1.381,50

  304

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU D. ALEXANDRU

  T 3, P 49

   

  Intravilan

  Ar

  484

  2.117,50

  305

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU DUMITRU

  T 22, P 89

   

  Extravilan

  N

  2.035

  254,38

  306

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU ELENA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIA

  T 2, P 37

   

  Intravilan

  Ps

  444

  1.665,00

  307

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EMIL

  T 20, P 69

   

  Extravilan

  A

  720

  360,00

  308

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA

  T 24, P 19

   

  Extravilan

  PT

  1.672

  418,00

  309

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIA

  T 3, P 66

   

  Intravilan

  Ar

  1.053

  4.606,88

  310

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIA

  T 3, P 66/1

   

  Intravilan

  Pt

  1.600

  6.000,00

  311

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIA

  T 6, P 135

   

  Intravilan

  Cc

  1.220

  6.100,00

  312

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIA

  T 6, P 136

   

  Intravilan

  Lv

  632

  2.844,00

  313

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIA

  T 6, P 137

   

  Intravilan

  Vii

  439

  1.975,50

  314

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU EUGENIA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIA

  T 6, P 137/1

   

  Intravilan

  Ar

  2.624

  11.480,00

  315

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GH. ELENA

  T 7, P 187

   

  Intravilan

  Cc

  1.088

  5.440,00

  316

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GH. ION

  T 5, P 110

   

  Intravilan

  Ar

  1.400

  6.125,00

  317

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GH. ION

  T 5, P 114

   

  Intravilan

  Cc

  1.000

  5.000,00

  318

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GH. ION

  T 5, P 114/1

   

  Intravilan

  Ar

  1.680

  7.350,00

  319

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GHEORGHE

  T 32, P 109

   

  Extravilan

  LV

  4.480

  3.360,00

  320

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 22, P 51

   

  Extravilan

  A

  5.920

  2.960,00

  321

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 22, P 66

   

  Extravilan

  A

  600

  300,00

  322

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 22, P 79

   

  Extravilan

  PT

  530

  132,50

  323

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 22, P 100

   

  Extravilan

  PS

  1.512

  378,00

  324

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 22, P 118

   

  Extravilan

  A

  1.050

  525,00

  325

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 22, P 119

   

  Extravilan

  PT

  4.200

  1.050,00

  326

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 22, P 122

   

  Extravilan

  A

  1.000

  500,00

  327

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 22, P 123

   

  Extravilan

  PT

  5.880

  1.470,00

  328

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 24, P 55

   

  Extravilan

  VII

  960

  720,00

  329

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 24, P 92

   

  Extravilan

  PT

  480

  120,00

  330

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 24, P 93

   

  Extravilan

  VII

  1.320

  990,00

  331

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 24, P 94

   

  Extravilan

  A

  342

  171,00

  332

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 24, P 115

   

  Extravilan

  PS

  4.245

  1.061,25

  333

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. DUMITRU (DEF. IRINOIU ION)

  T 7, P 173

   

  Intravilan

  Ar

  1.563

  6.838,13

  334

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. DUMITRU (DEF. IRINOIU ION)

  T 7, P 174

   

  Intravilan

  Pt

  3.075

  11.531,25

  335

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. DUMITRU (DEF. IRINOIU ION)

  T 7, P 175

   

  Intravilan

  Ar

  1.145

  5.009,38

  336

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. DUMITRU (DEF. IRINOIU ION)

  T 7, P 176

   

  Intravilan

  CC

  656

  3.280,00

  337

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. DUMITRU (DEF. IRINOIU ION)

  T 7, P 177

   

  Intravilan

  Ar

  328

  1.435,00

  338

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. DUMITRU (DEF. IRINOIU ION)

  T 7, P 178

   

  Intravilan

  Lv

  487

  2.191,50

  339

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. ION

  T 1, P 4/3

   

  Intravilan

  Ar

  1.584

  6.930,00

  340

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. ION

  T 1, P 5/3

   

  Intravilan

  Pt

  528

  1.980,00

  341

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. ION

  T 1, P 6

   

  Intravilan

  Ar

  432

  1.890,00

  342

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 23, P 1

   

  Extravilan

  A

  2.400

  1.200,00

  343

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. VASILE II

  T 23, P 2

   

  Extravilan

  AT

  2.040

  1.020,00

  344

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. ION

  T 5, P 59

   

  Intravilan

  Cc

  1.443

  7.215,00

  345

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. ION

  T 5, P 61

   

  Intravilan

  Ar

  2.042

  8.933,75

  346

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. ION

  T 5, P 58

   

  Intravilan

  Ar

  114

  498,75

  347

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GR. ION

  T 3, P 58

   

  Intravilan

  Ar

  1.194

  5.223,75

  348

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU ION

  T 21, P 124/1

   

  Extravilan

  PS

  274

  68,50

  349

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU ION

  T 21, P 146

   

  Extravilan

  PS

  630

  157,50

  350

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU ION

  T 21, P 147

   

  Extravilan

  A

  2.100

  1.050,00

  351

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU ION

  T 21, P 148

   

  Extravilan

  PT

  1.080

  270,00

  352

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU ION

  T 3, P 42/4

   

  Intravilan

  Ar

  240

  1.050,00

  353

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU ION

  T 3, P 42/5

   

  Intravilan

  Pt

  96

  360,00

  354

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU ION

  T 3, P 45

   

  Intravilan

  Cc

  677

  3.385,00

  355

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU ION

  T 3, P 46

   

  Intravilan

  Pt

  1.933

  7.248,75

  356

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU ION

  T 1, P 4/1

   

  Intravilan

  Ar

  2.752

  12.040,00

  357

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. MARIA

  T 2, P 37/1

   

  Intravilan

  Ps

  240

  900,00

  358

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAE

  T 21, P 17

   

  Extravilan

  Ps

  440

  110,00

  359

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAE

  T 21, P 18

   

  Extravilan

  Ar

  4.875

  2.437,50

  360

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAE

  T 21, P 19

   

  Extravilan

  Pt

  6.310

  1.577,50

  361

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAE

  T 21, P 46

   

  Extravilan

  Ar

  312

  156,00

  362

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I . T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAE

  T 21, P 47

   

  Extravilan

  Ar

  600

  300,00

  363

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAE

  T 21, P 48

   

  Extravilan

  Pt

  160

  40,00

  364

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAE

  T 21, P 49

   

  Extravilan

  Ps

  680

  170,00

  365

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAE

  T 21, P 134

   

  Extravilan

  Ps

  2.100

  525,00

  366

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAE

  T 21, P 135

   

  Extravilan

  Ar

  4.256

  2.128,00

  367

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAE

  T 21, P 136

   

  Extravilan

  Pt

  3.500

  875,00

  368

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAE

  T 21, P 217

   

  Extravilan

  Ar

  3.776

  1.888,00

  369

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAE

  T 21, P 218

   

  Extravilan

  Ps

  2.999

  749,75

  370

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAE

  T 21, P 31

   

  Extravilan

  A

  150

  75,00

  371

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. MARIA

  T 6, P 132

   

  Intravilan

  Lv

  1.079

  4.855,50

  372

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. MARIA

  T 6, P 132/1

   

  Intravilan

  Ar

  2.560

  11.200,00

  373

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. MARIA

  T 6, P 133

   

  Intravilan

  Cc

  513

  2.565,00

  374

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. MARIA

  T 6, P 134

   

  Intravilan

  Lv

  268

  1.206,00

  375

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. MARIA

  T 3, P 64

   

  Intravilan

  Lv

  646

  2.907,00

  376

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU I. MARIA

  T 3, P 65

   

  Intravilan

  Ar

  1.672

  7.315,00

  377

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU IOANA

  T 22, P 28

   

  Extravilan

  A

  380

  190,00

  378

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU IOANA

  T 22, P 55

   

  Extravilan

  A

  5.320

  2.660,00

  379

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU IOANA

  T 22, P 138

   

  Extravilan

  PT

  280

  70,00

  380

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU IOANA, DADALAU MARIA

  T 21, P 112

   

  Extravilan

  Ar

  1.800

  900,00

  381

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU IOANA, DADALAU MARIA

  T 21, P 113

   

  Extravilan

  Ar

  1.190

  595,00

  382

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU IOANA, DADALAU MARIA

  T 21, P 114

   

  Extravilan

  Pt

  984

  246,00

  383

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU IOANA, DADALAU MARIA

  T 21, P 164

   

  Extravilan

  Pt

  2.700

  675,00

  384

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU ION I, DADALAU ION II

  T 3, P 56

   

  Intravilan

  Ar

  1.850

  8.093,75

  385

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU ION I, DADALAU ION II

  T 3, P 57

   

  Intravilan

  Lv

  1.019

  4.585,50

  386

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU MARIA

  T 24, P 114

   

  Extravilan

  PS

  360

  90,00

  387

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU MARIA

  T 24, P 137

   

  Extravilan

  A

  555

  277,50

  388

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU N. DUMITRU

  T 24, P 112

   

  Extravilan

  PS

  3.106

  776,50

  389

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU N. MARIA

  T 1, P 241

   

  Extravilan

  PT

  1.380

  345,00

  390

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU NISTOR

  T 21, P 67

   

  Extravilan

  Ar

  1.430

  715,00

  391

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU NISTOR

  T 21, P 68

   

  Extravilan

  A

  1.000

  500,00

  392

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIA

  T 21, P 152

   

  Extravilan

  Ps

  650

  162,50

  393

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIA

  T 21, P 153

   

  Extravilan

  Ar

  3.692

  1.846,00

  394

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIA

  T 21, P 154

   

  Extravilan

  Pt

  1.872

  468,00

  395

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIA

  T 21, P 251

   

  Extravilan

  Pt

  6.750

  1.687,50

  396

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIA

  T 23, P 1/1

   

  Extravilan

  A

  2.400

  1.200,00

  397

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIA

  T 23, P 2/1

   

  Extravilan

  AT

  2.040

  1.020,00

  398

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIA

  T 7, P 145

   

  Intravilan

  Ar

  1.248

  5.460,00

  399

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIA

  T 7, P 146

   

  Intravilan

  Lv

  560

  2.520,00

  400

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIA

  T 7, P 146/1

   

  Intravilan

  Ar

  300

  1.312,50

  401

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIA

  T 5, P 93

   

  Intravilan

  Ar

  564

  2.467,50

  402

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIA

  T 3, P 52

   

  Intravilan

  Ar

  880

  3.850,00

  403

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU V. CONSTANTIN

  T 22, P 63

   

  Extravilan

  A

  600

  300,00

  404

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU V. CONSTANTIN

  T 22, P 106

   

  Extravilan

  A

  945

  472,50

  405

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU V. CONSTANTIN

  T 22, P 110

   

  Extravilan

  A

  9.450

  4.725,00

  406

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU V. CONSTANTIN

  T 22, P 111

   

  Extravilan

  PT

  3.741

  935,25

  407

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU V. CONSTANTIN (ELENA)

  T 22, P 71

   

  Extravilan

  A

  780

  390,00

  408

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU V. CONSTANTIN (ELENA)

  T 22, P 72

   

  Extravilan

  A

  300

  150,00

  409

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU V. NICOLAE

  T 22, P 163/1

   

  Extravilan

  PT

  568

  142,00

  410

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU V. NICOLAE

  T 22, P 163/2

   

  Extravilan

  PT

  1.216

  304,00

  411

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU V. NICOLAE

  T 5, P 112

   

  Intravilan

  Ar

  1.160

  5.075,00

  412

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU V. NICOLAE

  T 5, P 113

   

  Intravilan

  Cc

  40

  200,00

  413

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU V. PETRE

  T 3, P 54

   

  Intravilan

  Ar

  495

  2.165,63

  414

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU V. PETRE

  T 3, P 55

   

  Intravilan

  Cc

  505

  2.525,00

  415

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU VASILE II

  T 22, P 107

   

  Extravilan

  A

  560

  280,00

  416

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIA

  T 5, P 106/4

   

  Intravilan

  Ar

  1.440

  6.300,00

  417

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIA

  T 5, P 110/1

   

  Intravilan

  Ar

  1.584

  6.930,00

  418

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIA

  T 5, P 111

   

  Intravilan

  Cc

  575

  2.875,00

  419

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIA

  T 5, P 111/1

   

  Intravilan

  Ar

  289

  1.264,38

  420

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIA

  T 3, P 42

   

  Intravilan

  Ar

  248

  1.085,00

  421

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIA

  T 3, P 42/3

   

  Intravilan

  Pt

  112

  420,00

  422

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIA

  T 3, P 43

   

  Intravilan

  Cc

  312

  1.560,00

  423

  Gorj

  Mătăsari

   

  DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIA

  T 3, P 44

   

  Intravilan

  Ar

  584

  2.555,00

  424

  Gorj

  Mătăsari

   

  DAESCU I. VASILE, DAESCU DUMITRU, CIREASA PARASCHIVA, DAESCU DOMNICA

  T 30, P 20

   

  Extravilan

  PS

  2.441

  610,25

  425

  Gorj

  Mătăsari

   

  DAESCU I. VASILE, DAESCU DUMITRU, CIREASA PARASCHIVA, DAESCU DOMNICA

  T 30, P 20

   

  Extravilan

  PS

  1.530

  382,50

  426

  Gorj

  Mătăsari

   

  DAESCU P. ION, DAESCU ECATERINA

  T 21, P 181

   

  Extravilan

  Vii

  780

  585,00

  427

  Gorj

  Mătăsari

   

  DAESCU P. ION, DAESCU ECATERINA

  T 21, P 182

   

  Extravilan

  Ps

  3.456

  864,00

  428

  Gorj

  Mătăsari

   

  DAESCU SEVASTITA

  T 21, P 274

   

  Extravilan

  PT

  780

  195,00

  429

  Gorj

  Mătăsari

   

  DAESCU SEVASTITA

  T 21, P 275

   

  Extravilan

  FN

  3.840

  960,00

  430

  Gorj

  Mătăsari

   

  DAESCU VASILE

  T 30, P 21

   

  Extravilan

  PT

  4.131

  1.032,75

  431

  Gorj

  Mătăsari

   

  DAESCU VASILE

  T 30, P 21

   

  Extravilan

  PT

  2.766

  691,50

  432

  Gorj

  Mătăsari

   

  DAESCU VASILE, DAESCU DUMITRU, AURARU DOMNICA, CIREASE PARASCHIVA

  T 21, P 65/1

   

  Extravilan

  Ps

  1.500

  375,00

  433

  Gorj

  Mătăsari

   

  DAESCU VASILE, DAESCU DUMITRU, AURARU DOMNICA, CIREASE PARASCHIVA

  T 21, P 66/1

   

  Extravilan

  Ps

  1.800

  450,00

  434

  Gorj

  Mătăsari

   

  DANCIU M. CONSTANTIN

  T 18, P 224

   

  Extravilan

  A

  250

  125,00

  435

  Gorj

  Mătăsari

   

  DANCIU M. CONSTANTIN

  T 18, P 224/224

   

  Extravilan

  A

  246

  123,00

  436

  Gorj

  Mătăsari

   

  DANCIU M. CONSTANTIN

  T 18, P 236/236

   

  Extravilan

  A

  421

  210,50

  437

  Gorj

  Mătăsari

   

  DANCIU M. CONSTANTIN

  T 18, P 225

   

  Extravilan

  A

  105

  52,50

  438

  Gorj

  Mătăsari

   

  DASCALU D.

  T 32, P 22/9

   

  Extravilan