METODOLOGIE nr. 1 din 13 octombrie 1997
pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRARE PUBLICĂ LOCALĂ
 • MINISTERUL DE INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 318 bis din 19 noiembrie 1997  În conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
  Departamentul pentru Administraţia Publică Locală şi Ministerul de Interne emit următoarea metodologie:

  Capitolul I Exercitarea atribuţiilor de stare civilă


  Articolul 1

  Atribuţiile de stare civilă se exercita în municipii ori în subdiviziuni administrativ-teritoriale ale acestora, în oraşe şi comune, de către ofiţerii de stare civilă din primărie, iar la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti, de către persoane anume desemnate din aparatul propriu al serviciilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene şi, respectiv, al Primăriei Municipiului Bucureşti, precum şi de către şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de cariera ale României, de către comandanţii de nave şi aeronave aflate în afară teritoriului naţional şi de către ofiţerii de stare civilă militari, desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale, în limitele prevăzute de lege.


  Articolul 2

  (1) Competenta ofiţerului de stare civilă este materială şi teritorială.
  (2) Acesta îşi exercita atribuţiile numai, în limita unităţii administrativ-teritoriale, determinata prin lege, ori a spaţiului geografic în care reprezintă misiunea diplomatică în străinătate, a navei ori a aeronavei aflate în afară apelor teritoriale şi, respectiv, a spaţiului aerian al României, în cazul comandanţilor de nave şi aeronave.
  (3) Funcţionarii anume desemnaţi din cadrul consiliilor judeţene şi, respectiv, al Primăriei Municipiului Bucureşti înscriu menţiuni pe marginea actelor de stare civilă, exemplarul II, şi eliberează extrase de pe acestea.


  Articolul 3

  (1) Ofiţerii de stare civilă sunt obligaţi să întocmească actele de stare civilă pentru cetăţenii români sau pentru persoanele fără cetăţenie şi înregistrează, la cerere, actele sau faptele de stare civilă ale cetăţenilor străini care au domiciliul sau se afla temporar pe teritoriul României, în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români.
  (2) Înscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă se face, la cerere sau din oficiu, în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.


  Articolul 4

  (1) Comandanţii de nave şi aeronave înregistrează naşterile şi decesele în afară teritoriului României în jurnalul de bord şi, respectiv, în carnetul de drum.
  (2) La bordul navei aflate în afară apelor teritoriale, căsătoria se poate încheia între cetăţeni români.
  (3) Înregistrările trebuie să cuprindă toate datele necesare întocmirii actelor de stare civilă.


  Articolul 5

  (1) Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerul de Interne, prin Direcţia de evidenta a populaţiei, îndruma şi controlează, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice locale în domeniul stării civile.
  (2) Direcţia de evidenta a populaţiei asigura tipărirea certificatelor de stare civilă şi a extraselor pentru transmiterea de menţiuni în străinătate (anexele nr. 1-6). Pe acestea se va imprima tenta de culoare corespunzătoare actelor de stare civilă, având la mijloc stema României.


  Articolul 6

  Prefecţii, prin aparatul tehnic de specialitate, verifica legalitatea actelor adoptate de consiliul judeţean şi de ofiţerii de stare civilă în realizarea atribuţiilor de stare civilă conferite de prevederile Legii nr. 119/1996 şi aproba comunicarea datelor înscrise în actele de stare civilă, în cazuri temeinic justificate, la cererea autorităţilor publice, altele decât cele cu atribuţii legale în materie.


  Articolul 7

  Preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti, secretarii consiliilor judeţene şi secretarul general al Primăriei Municipiului Bucureşti organizează, prin serviciile de specialitate, îndrumarea şi controlul activităţii de stare civilă desfăşurata de autorităţile administraţiei publice locale.


  Articolul 8

  Preşedintele consiliului judeţean şi primarul general al municipiului Bucureşti, prin serviciile de stare civilă, au următoarele atribuţii:
  a) îndruma şi controlează, cel puţin o data pe an, activitatea de stare civilă, pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, pe baza graficului întocmit împreună cu inspectoratul judeţean de poliţie. Controlul se efectuează asupra tuturor înregistrărilor, începând de la ultima verificare, şi cuprinde, în mod obligatoriu, gestiunea certificatelor de stare civilă, înscrierea menţiunilor şi efectuarea comunicărilor, Constatările rezultate în urma controlului şi măsurile necesare pentru îndreptarea unor erori se consemnează într-un proces-verbal, într-un registru special de procese-verbale de control pe linie de stare civilă (anexa nr. 7);
  b) ţin evidenta şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul II, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite de la cei în drept:
  c) eliberează extrase de pe certificatele de naştere, de căsătorie şi de deces ce le au în păstrare, la cererea autorităţilor publice prevăzute la art. 27, în condiţiile prevăzute de lege;
  d) întocmesc, anual, pentru unitatea administrativ-teritorială respectiva, necesarul de registre şi de certificate de stare civilă, precum şi de cerneală specială, pentru anul următor, pe care îl comunica Direcţiei de evidenta a populaţiei din Ministerul de Interne;
  e) distribuie registrele şi certificatele de stare civilă, precum şi cerneala specială, asigura tipărirea formularelor auxiliare şi distribuirea acestora primăriilor din judeţ;
  f) organizează instruirea ofiţerilor de stare civilă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a acestora. Programul de desfăşurare a instructajelor se întocmeşte la începutul fiecărui an, iar data şi locul desfăşurării acestora se comunica la Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi la Direcţia de evidenta a populaţiei;
  g) desemnează un reprezentant care să participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul stării civile din primării şi asigura instruirea persoanelor cărora urmează a li se delega executarea atribuţiilor de stare civilă, conform art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/1996;
  h) asigura spaţiile şi amenajările corespunzătoare pentru conservarea şi păstrarea în condiţii optime şi de securitate a documentelor de stare civilă;
  i) sesizează inspectoratul judeţean de poliţie şi participa la verificările şi cercetările ce se efectuează în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special;
  j) asigura prezenta unui reprezentant la predarea-preluarea gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcţie a ofiţerilor de stare civilă sau când, din diferite motive, ofiţerul de stare civilă trebuie înlocuit pe o perioada mai mare de 30 de zile;
  k) primesc cererile pentru acordarea dispensei de vârsta sau de grad de rudenie, le analizează şi propun preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti aprobarea sau respingerea motivată a acestora;
  l) primesc şi distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate (CNP) şi controlează modul de atribuire, gestionare şi înscriere a codurilor în actele de stare civilă;
  m) se îngrijesc de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise.


  Articolul 9

  Primăriile municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, prin serviciile de specialitate ori prin ofiţerii de stare civilă, îndeplinesc următoarele atribuţii de stare civilă:
  a) întocmesc, la cerere sau din oficiu - potrivit legii -, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare;
  b) înscriu menţiuni, în condiţiile legii şi ale prezentei metodologii, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimit comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;
  c) eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice (anexa nr. 8);
  d) trimit formaţiunilor de evidenta a populaţiei, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0-14 ani, certificatele anulate la completare, precum şi actele de identitate (adeverinţe, buletine sau cărţi de identitate) ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezulta că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
  e) trimit centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;
  f) întocmesc buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Comisiei Naţionale pentru Statistica;
  g) iau măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;
  h) asigura spaţiul necesar destinat numai desfăşurării activităţii de stare civilă;
  i) atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;
  j) propun, anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneala specială, pentru anul următor, şi îl comunica serviciului de specialitate din cadrul consiliului judeţean;
  k) se îngrijesc de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
  l) iau măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;
  m) înaintează la consiliul judeţean exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;
  n) sesizează imediat serviciul judeţean de specialitate, în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special.


  Articolul 10

  Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de cariera ale României înregistrează actele şi faptele de stare civilă privind cetăţenii români, produse în străinătate, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezenta metodologie şi eliberează certificate de stare civilă.


  Articolul 11

  Serviciile judeţene de evidenta a populaţiei au următoarele atribuţii:
  a) îndruma şi controlează activitatea de stare civilă, separat sau împreună cu serviciile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, respectiv al Primăriei Municipiului Bucureşti, pe baza unui grafic comun, aprobat de secretarul consiliului judeţean (secretarul general al Primăriei Municipiului Bucureşti) şi de şeful inspectoratului judeţean de poliţie (directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;
  b) efectuează verificări în dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă şi în legătura cu cererile de transcriere a unor certificate de stare civilă procurate din străinătate;
  c) asigura efectuarea cercetărilor în cazurile privind dispariţia unor registre sau certificate de stare civilă de la primării;
  d) avizează cererile de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă;
  e) efectuează, periodic, controale în unităţile sanitare şi de protecţie civilă, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu este înregistrată la starea civilă şi coordonează activitatea de identificare a părinţilor copiilor abandonaţi în aceste unităţi.


  Articolul 12

  Formaţiunile teritoriale de evidenta a populaţiei au următoarele atribuţii:
  a) urmăresc, lunar, pe baza de grafic, trimiterea de către primăriile arondate a comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate în luna precedenta, pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populaţiei;
  b) efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă, de transcriere a certificatelor procurate din străinătate, de anulare, completare, rectificare a actelor de stare civilă, precum şi a celor de declarare a dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească;
  c) efectuează controale la primării pe linia asigurării documentelor de stare civilă cu regim special, în vederea prevenirii cazurilor de dispariţie a unor registre sau certificate de stare civilă; în mediul rural, aceste controale se efectuează şi prin lucrătorii posturilor de poliţie;
  d) executa, periodic, controale în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă, şi efectuează verificări pentru identificarea părinţilor copiilor abandonaţi.


  Capitolul II Registrele şi actele de stare civilă


  Secţiunea I Registrele de stare civilă


  Articolul 13

  (1) Registrul de stare civilă se vizează pentru deschiderea şi închidere de către primar şi ofiţerul de stare civilă delegat (anexele nr. 9 şi 10).
  (2) În situaţia în care registrul de stare civilă nu s-a completat în întregime, la data de 31 decembrie a fiecărui an, pe prima pagina rămasă libera se întocmeşte procesul-verbal de închidere, din care să rezulte numărul actelor înregistrate în anul expirat sau neînregistrarea nici unui act. Înregistrările pentru anul care începe se fac, în continuare, în acelaşi registru, până la epuizarea tuturor filelor, numerotarea actelor începând cu numărul 1.


  Articolul 14

  (1) Numerotarea actelor de stare civilă se face în momentul întocmirii acestora, consecutiv şi neîntrerupt, începând de la data de 1 ianuarie, cu numărul 1, şi se termina la 31 decembrie, cu numărul ultimului act înregistrat.
  (2) Dacă registrul de stare civilă se termina înainte de expirarea anului în curs, se începe un registru nou, numerotarea făcându-se în continuare.


  Articolul 15

  În cazul în care înregistrările necesita un volum mare de operaţiuni, se pot folosi, în acelaşi timp, registre de stare civilă în care numerotarea actelor se va face diferenţiat (numere cu soţ şi numere fără soţ).


  Articolul 16

  (1) În arhiva, registrele de stare civilă se aşează pe localităţi, pe acte şi fapte, în ordinea anilor.
  (2) Preşedinţii consiliilor judeţene şi primării sunt obligat să ia măsuri pentru conservarea şi păstrarea în cele mai bune condiţii a registrelor, certificatelor şi a întregii arhive de stare civilă, asigurând baza logistica necesară.


  Articolul 17

  Registrele şi certificatele de stare civilă se păstrează în încăperi speciale amenajate, în dulapuri metalice închise, asigurându-se securitatea acestora.


  Articolul 18

  (1) În cazul în care un registru de stare civilă a fost întocmit prin copiere după exemplarul existent, întrucât celălalt exemplar lipseşte, pe ultima coperta, în partea interioară, se întocmeşte un proces-verbal (anexa nr. 11).
  (2) Procesul-verbal se întocmeşte şi în cazul când prin compactarea (legarea) registrelor nu s-a mai putut păstra procesul-verbal de închidere, acesta fiind distrus o data cu coperta.


  Articolul 19

  (1) În unităţile administrativ-teritoriale cu peste 30.000 de locuitori, se întocmesc opisuri alfabetice, pe an şi pe acte, în care se înscriu, actele de naştere, de căsătorie şi de deces înregistrate (anexa nr. 12).
  (2) În unităţile administrativ-teritoriale cu până la 30.000 de locuitori, actele întocmite în cazuri speciale (reconstituirea şi întocmirea ulterioară a unor acte de stare civilă, înregistrări tardive, transcrieri, adopţii cu efecte depline, moarte prezumată) se evidenţiază pe ultima coperta a registrelor, în partea interioară, specificându-se numele de familie şi prenumele înregistrate, precum şi numărul şi data întocmirii actului respectiv.


  Articolul 20

  (1) Al doilea exemplar al registrelor de stare civilă se înaintează, după caz, consiliului judeţean sau Primăriei Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate.
  (2) Documentele care au stat la baza înregistrării actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi la înscrierea menţiunilor ulterioare se păstrează 30 de ani, după care se predau direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale (a municipiului Bucureşti).
  (3) La începutul anului calendaristic, documentele primare din anul care s-a încheiat se ordonează pe dosare - cusute, sigilate, numerotate - şi se arhivează.


  Articolul 21

  Înscrisurile care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă pot fi trimise, la cerere, instanţelor judecătoreşti, parchetelor sau poliţiei, care sunt obligate să le restituie, iar pentru motive temeinice, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, se pot elibera extrase de pe actele de stare civilă.


  Secţiunea a II-a Înregistrarea actelor de stare civilă


  Articolul 22

  (1) Declaraţiile se fac în faţa ofiţerului de stare civilă, verbal, pentru înregistrarea naşterii şi a decesului, şi în scris, pentru căsătorie.
  (2) Ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice realitatea conţinutului declaraţiei şi concordanta acesteia cu certificatele de stare civilă şi cu celelalte înscrisuri prezentate de declarant sau existente în arhiva de stare civilă a primăriei.
  (3) Certificatul medical constatator al naşterii şi certificatul medical constatator al decesului, precum şi declaraţiile de căsătorie se înregistrează, imediat ce se primesc, în registrul de intrare-ieşire (anexa nr. 13).


  Articolul 23

  (1) Actele de stare civilă şi menţiunile de pe marginea acestora se completează cu cerneală specială de culoare neagră.
  (2) Este interzis să se facă ştersături, răzuiri, prescurtări şi adăugări în cuprinsul actelor de stare civilă.
  (3) Ofiţerul de stare civilă care întocmeşte actul va aplica sigiliul special confecţionat pentru activitatea de stare civilă, urmat de semnătura şi parafa proprie (anexa nr. 14).
  (4) Parafa funcţionarilor desemnaţi să opereze menţiuni pe marginea actelor de stare civilă, exemplarul II, va avea în cuprins numai numele şi prenumele.
  (5) După înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă, ofiţerul de stare civilă sau funcţionarul desemnat din cadrul serviciului judeţean de specialitate va scrie data, va semna şi va aplica numai parafa proprie.


  Articolul 24

  Întocmirea actelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor se fac în limba română, folosindu-se alfabetul latin, cu respectarea următoarelor reguli:
  a) numele de familie, prenumele, denumirea localităţii şi judeţul se completează cu litere mari de tipar. Dacă numele de familie ori prenumele este compus din doua sau mai multe cuvinte, acestea se scriu despărţindu-se printr-o liniuţă orizontala;
  b) anul şi ziua se completează cu cifre arabe, iar luna se completează cu litere;
  c) în rubrica "naţionalitatea", din cuprinsul actului, se înscrie naţionalitatea declarată, iar în rubrica "cetăţenia" se trece cetăţenia stabilită potrivit actului de identitate prezentat. Persoanele care nu au renunţat la cetăţenia română, dar prezintă documente care dovedesc şi o alta cetăţenie, sunt considerate cetăţeni români;
  d) rubricile din actele de naştere, de căsătorie şi de deces, referitoare la locul naşterii părinţilor, al soţilor şi al decedatului, se completează cu denumirea comunei, oraşul, municipiul sau sectorul, astfel cum rezulta din certificatele de naştere şi actele de identificare prezentate, cu excepţia celor care au purtat denumiri de persoane sau de date istorice care ulterior au fost schimbate, care se înscriu cu denumirile actuale. Rubricile referitoare la judeţ se completează cu denumirea actuala a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti. Celelalte rubrici referitoare la localităţi se completează cu denumirea actuala, potrivit organizării administrativ-teritoriale a României. În cazul municipiului Bucureşti, în rubrica "municipiul" se înscrie "Bucureşti", iar cuvântul "judeţ" se barează şi se înscrie "sectorul";
  e) completarea tuturor rubricilor din actele şi certificatele de stare civilă se face cu respectarea întocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Română (inclusiv modul de folosire a literelor a, i, s, t, a). La completarea rubricilor referitoare la nume se va folosi litera "a" sau "i", după dorinţa solicitantului. În ceea ce priveşte denumirea localităţilor, înlocuirea literei "i" cu "a" din cuprinsul acestora nu se va putea face decât pe măsura modificării anexelor la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României;
  f) în cazul în care se transcrie un certificat de stare civilă procurat din străinătate, în rubrica referitoare la "localitatea" se trece denumirea localităţii, aşa cum rezulta din actul prezentat şi din traducerea legalizată, iar în rubrica "judeţul" se trece "ţara" unde a fost înscris, barându-se cu o linie orizontala cuvântul "judeţul";
  g) rubricile care nu se completează se barează cu o linie orizontala.


  Articolul 25

  (1) Actele de naştere, de căsătorie şi de deces întocmite în cazuri speciale se înscriu în registrele curente, cu respectarea regulilor prevăzute la articolul precedent, precum şi a celor ce urmează:
  a) în actele de naştere transcrise, reconstituite, întocmite ulterior ori ca urmare a încuviinţării adopţiei, rubricile privind declarantul şi "a prezentat certificatul medical constatator al naşterii nr. ................., eliberat de ......................., din care rezulta că s-a născut un copil ............." nu se completează;
  b) în actele de căsătorie reconstituite, întocmite ulterior sau transcrise, în rubrica referitoare la domiciliu se înscrie domiciliul actual al celui care solicita înregistrarea actului.
  Rubricile privind numele de familie al soţilor în căsătorie se completează aşa cum rezulta din actele prezentate. În cazul în care nu rezulta numele de familie, se completează cu cel declarat de soţ care solicita întocmirea actului.
  Textul "în temeiul consimţământului exprimat de fiecare dintre viitorii soţi prezenţi" se anulează cu o linie orizontala.
  Actul se semnează de ofiţerul de stare civilă şi de acela dintre soţi care a solicitat reconstituirea, întocmirea ulterioară sau transcrierea certificatului ori a extrasului procurat din străinătate, sau de ambii soţi, după caz;
  c) în actele de deces transcrise, reconstituite, întocmite ulterior ori în baza unei hotărâri judecătoreşti, rubricile privind declarantul şi "a prezentat medical constatator al decesului nr. .........., eliberat de ..............." şi "cauza decesului fiind .................." nu se completează.


  Articolul 26

  (1) Dacă în timpul completării actului, înainte de a fi semnat de declarant ori de soţi şi de ofiţerul de stare civilă, se constata o greşeala, pagina completată greşit se anulează prin doua linii trase în diagonala ("X"), cu cerneală roşie, scriindu-se, cu litere mari de tipar, textul PAGINA ANULATĂ, iar numărul actului ce corespunde acesteia se trece pe pagina următoare.
  (2) În acelaşi fel se anulează şi pagina corespunzătoare din cel de-al II-lea exemplar al registrului de stare civilă, fără a mai completa textul scris greşit.
  (3) Este interzisă ruperea filelor din registrele de stare civilă, cu excepţia celor folosite de misiunile diplomatice şi oficiile consulare de cariera ale României, care se decupează din registrul exemplarul I pentru a fi trimise în ţara.


  Articolul 27

  (1) La cererea instanţelor judecătoreşti, parchetului, poliţiei şi a notarilor publici, se eliberează extrase de pe actele de stare civilă aflate în arhiva proprie.
  (2) Prevederile alineatului precedent se aplica şi direcţiilor judeţene al Arhivelor Naţionale, pentru actele aflate în păstrarea acestora.


  Secţiunea a III-a Înregistrarea naşterii


  Articolul 28

  (1) Înregistrarea naşterii se face la primăria municipiului, sectorului din municipiul Bucureşti, oraşul sau comunei în care s-a produs.
  (2) În registrul de naştere se înregistrează copilul născut viu şi copilul născut mort.
  (3) Înregistrarea gemenilor se face prin întocmirea actului de naştere, separat, pentru fiecare copil. În acelaşi mod se procedează şi în cazul gemenilor siamezi.


  Articolul 29

  Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:
  a) 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţa;
  b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
  c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.


  Articolul 30

  (1) Înregistrarea naşterii copilului se face pe baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:
  - certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
  - certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mama;
  - certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi.
  (2) Actele de identitate ale părinţilor şi al declarantului, după caz, precum şi certificatele de stare civilă se restituie imediat după confruntarea datelor.
  (3) În cazul în care părinţii au nume de familie diferit sau exista neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.
  (4) Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului, va decide primarul localităţii unde se înregistrează naşterea, prin dispoziţie. La fel se procedează şi în cazul în care ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui, în baza art. 18 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume.


  Articolul 31

  (1) Când declaraţia a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau oficiului consular de cariera al României, data pe declaraţia scrisă. În cuprinsul declaraţiei se va menţiona motivul întârzierii.
  (2) Dacă declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.


  Articolul 32

  (1) Dispoziţiile art. 29-31 sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul în care naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate, dar nu a fost înregistrată ori a fost înregistrată cu date nereale, iar declaraţia de naştere se face în ţara.
  (2) Întocmirea actului de naştere urmează a fi făcută la primăria în raza căreia au domiciliul părinţii, pa baza documentelor depuse şi a declaraţiilor, după ce Direcţia de evidenta a populaţiei din Ministerul de Interne verifica, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă naşterea nu a fost înregistrată.
  (3) Dacă se stabileşte că naşterea a fost înregistrată corect în străinătate, se va urma procedura prevăzută pentru transcrierea certificatelor procurate din străinătate.
  (4) Hotărârea judecătorească prin care s-a încuviinţat înregistrarea tardivă a naşterii produse în străinătate, rămasă definitiva şi irevocabilă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 119/1996, se înregistrează la primăria locului de domiciliu al părinţilor copilului.


  Articolul 33

  (1) Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit sau abandonat de mama în unităţi sanitare se face, în termen de 30 de zile, pe baza următoarelor documente:
  a) în cazul copilului găsit:
  - declaraţia scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului autorităţilor tutelare din cadrul primăriei în raza căreia a fost găsit copilul;
  - procesul-verbal întocmit de poliţie, medic şi reprezentantul autorităţilor tutelare din cadrul primăriei. Procesul-verbal se va înregistra la primărie şi va cuprinde:
  - anul, luna şi ziua când a fost găsit copilul;
  - sexul copilului;
  - locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul;
  - numele de familie, prenumele şi domiciliul persoanei care l-a găsit şi al martorilor (atunci când sunt);
  - denumirea şi adresa instituţiei sau numele persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul;
  - vărsată copilului găsit, stabilită de medic prin indicarea obligatorie a anului, lunii şi zilei de naştere, chiar dacă acestea sunt aproximative;
  - rezultatul primelor cercetări efectuate de poliţie pentru identificarea părinţilor.
  b) în cazul copilului abandonat în spital:
  - referatul reprezentantului autorităţilor tutelare din cadrul primăriei în raza căreia a fost abandonat copilul;
  - certificatul medical constatator al naşterii;
  - procesul-verbal încheiat de poliţie, conducătorul unităţii sanitare şi reprezentantul autorităţii tutelare din cadrul primăriei, care va avea acelaşi cuprins ca şi cel încheiat în cazul copilului găsit.
  (2) Actul de naştere se completează numai la rubricile referitoare la copil, cele referitoare la părinţi rămânând necompletate şi, respectiv, cu datele care rezulta din certificatul constatator al naşterii ori cu cele stabilite de organele de poliţie, după caz.
  (3) La rubrica "menţiuni" se scrie: "actul a fost întocmit în baza procesului-verbal nr. ........... din ..............., din care rezulta că a fost găsit de/abandonat la ....................... cu domiciliul/sediul în .......................... str. ...................... nr. ............... şi încredinţat ................................................". Dacă, ulterior, au fost identificaţi părinţii ori copilul este recunoscut de mama, primăria localităţii unde a fost înregistrată naşterea, în poziţia de "copil găsit" sau "abandonat", va cere instanţei judecătoreşti anularea actului de naştere. După anularea actului, se face o nou înregistrare la primăria localităţii unde s-a născut copilul. Dacă mama copilului declara că a fost înregistrată naşterea şi dovedeşte acest fapt, nu se mai întocmeşte un nou act de naştere.


  Articolul 34

  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (1), dacă nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului, acestea se stabilesc prin dispoziţia primarului localităţii unde se înregistrează naşterea (anexa nr. 15).


  Articolul 35

  (1) Dacă mama declara că nu este căsătorită, şi aceasta rezulta din actul de identitate, copilul se înregistrează cu numele ei de familie, iar rubricile referitoare la "tată" nu se completează.
  (2) Când mama declara că este căsătorită, dar nu poate prezenta certificatul de căsătorie, va da o declaraţie scrisă în acest sens, iar înregistrarea naşterii se face numai după ce s-au stabilit datele referitoare la soţ, prin solicitarea unui extras de pe actul de căsătorie. Dacă este necesar, se va cere poliţiei locale să facă aceasta identificare.
  (3) La fel se procedează şi în cazul în care declaraţia este făcută de o alta persoana.


  Articolul 36

  (1) În situaţia în care copilul născut viu a decedat şi naşterea nu a fost înregistrată, se înregistrează mai întâi naşterea şi apoi decesul.
  (2) În cazul în care ofiţerul de stare civilă care înregistrează decesul nu are competenta teritorială şi pentru întocmirea actului de naştere va trimite primăriei locul de naştere declaraţia motivată a persoanei care a solicitat înregistrarea decesului, împreună cu certificatul medical constatator al naşterii, şi va comunica datele referitoare la deces, pentru înscrierea menţiunii.
  (3) Întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, iar, la cerere, se eliberează certificat de naştere cu menţiunea de deces.


  Articolul 37

  Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere. În acest caz, nu se completează rubricile privind "prenumele" şi "cetăţenia", iar în rubrica "din care rezulta că s-a născut un copil ....................." se înscrie cuvântul "mort". În baza actului, se eliberează, la cerere, o dovada cu privire la înregistrarea făcută ori un certificat de naştere cu menţiunea COPIL NĂSCUT MORT.


  Secţiunea a IV-a Înregistrarea căsătoriei


  Articolul 38

  (1) Declaraţia de căsătorie, care face parte din dosarul prevăzut la anexa nr. 16, se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţa al unuia dintre ei.
  (2) Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii în care aceştia se afla temporar.
  (3) În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se afla în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţa, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la primăria localităţii unde urmează a se încheia căsătoria.


  Articolul 39

  (1) O data cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
  a) actul de identitate;
  b) certificatul de naştere, în original şi în copie;
  c) certificatul medical privind starea sănătăţii.
  Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
  d) acte, în original şi în copie traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
  - certificatul de deces al fostului soţ;
  - certificatul de despărţire sau de divorţ (eliberat în perioada anilor 1951-1960);
  - certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
  - sentinţa de divorţ rămasă definitiva şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate între 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de 60 se zile de la pronunţare.
  (2) Ofiţerul de stare civilă este obligat să confrunte datele înscrise în declaraţie cu actele prezentate, iar semnarea declaraţiei se face în prezenta sa.


  Articolul 40

  Dosarul actului de căsătorie mai cuprinde, după caz, următoarele documente:
  a) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afară sediului primăriei, la cererea persoanei interesate (anexa nr. 17);
  b) încuviinţarea primarului sau a comandantului navei pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate (anexa nr. 18);
  c) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârsta, rudenie firească sau adopţie, prevăzute de art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (2) din Codul familiei (anexa nr. 19);
  d) dovada eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu excepţia cetăţenilor statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţa juridică, ce pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective.
  e) declaraţia data pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, în cazul în care dovada prevăzută la lit. d) nu poate fi obţinută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România. Pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, în lipsa, reşedinţa;
  f) procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuţi (anexa nr. 20);
  g) aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului de interne, a ministrului de justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, în cazul cadrelor militare active (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri) care se căsătoresc cu o persoana apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenia română.


  Articolul 41

  (1) O data cu depunerea declaraţiei sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soţi declara, în faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în căsătorie, potrivit dispoziţiilor Codului familiei.
  (2) Dacă înţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei, dar înainte de a se încheia căsătoria, aceasta înţelegere se consemnează într-o declaraţie scrisă, separat, care se anexează la declaraţia iniţială.


  Articolul 42

  (1) Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
  (2) În cazul prevăzut de art. 38 alin. (3), termenul de 10 zile se socoteşte de la data când s-a primit declaraţia la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.
  (3) După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale. În cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătăţii lor.


  Articolul 43

  (1) Oficierea căsătoriei se face în limba română, de către ofiţerul de stare civilă, într-o încăpere corespunzătoare amenajată, având o ţinuta vestimentara adecvată caracterului solemn al acestui act.
  (2) La oficierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat să poarte eşarfa în culorile drapelului naţional român, aşezată pe umărul stâng, cu banda albastră în sus.


  Articolul 44

  (1) După luarea consimţământului viitorilor soţi, ofiţerul de stare civilă îi declara căsătoriţi, le citeşte dispoziţiile Codului familiei referitoare la drepturile şi îndatoririle soţilor şi întocmeşte, de îndată, actul de căsătorie.
  (2) Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în căsătorie, şi de către ofiţerul de stare civilă.
  (3) În rubrica "în temeiul consimţământului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi, noi ...................................., ofiţer de stare civilă, am încheiat prezentul act de căsătorie", se înscrie numele celui care a oficiat căsătoria.


  Articolul 45

  (1) Ofiţerul de stare civilă nu poate încheia căsătoria dacă constat că nu sunt îndeplinite cerinţele legii.
  (2) Refuzul sau se consemnează într-un proces-verbal, motivat, întocmit în doua exemplare, din care unul se înmânează celor care voiau să se căsătorească (anexa nr. 21).


  Articolul 46

  (1) După încheierea căsătoriei, în actul de identitate al soţului care prin căsătorie îşi schimbă numele de familie se aplica ştampila cu următorul conţinut:
  "Schimbat numele din .................... în ......................, prin căsătorie. Actul de identitate va fi preschimbat până la .....................".
  (2) În situaţia persoanelor deţinătoare de cărţi de identitate informatizate, ofiţerul de stare civilă va invalidă cartea de identitate a soţului care îşi schimba numele de familie prin căsătorie. Invalidarea se face prin perforarea spaţiului în care se afla înscrisă perioada de valabilitate.
  (3) Textul menţionat la alin. (1) se înscrie şi în carnetele de identitate, legitimaţiile provizorii şi paşapoartele eliberate de autorităţile române.


  Secţiunea a V-a Înregistrarea decesului


  Articolul 47

  (1) Actul de deces se întocmeşte la primăria municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului ori comunei în a carei raza teritorială s-a produs decesul.
  (2) Declaraţia de deces se face, verbal, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţa a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.


  Articolul 48

  (1) O data cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele acte:
  a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări;
  b) actul de identitate al celui decedat;
  c) livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare.
  (2) În cazurile în care declarantul nu poate prezenta actele prevăzute la lit. b) şi c), va declara, în scris, motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului. Declaraţia se înaintează autorităţilor prevăzute la art. 50.


  Articolul 49

  (1) Ofiţerul de stare civilă este obligat să reţină actul de identitate al celui decedat şi să aplice, pe pag. 1, ştampila cu următorul conţinut: DECEDAT, Act nr. .........../anul ......, luna ..........., ziua ........., înregistrat la Primăria .............., judeţul ...............".
  (2) Cărţile de identitate informatizate se reţin şi se înaintează autorităţilor prevăzute la art. 50.


  Articolul 50

  (1) Până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat decesul, ofiţerul de stare civilă este obligat să trimită, pe baza de borderou, actele de identitate la formaţiunea de evidenta a populaţiei la care este arondată localitatea (anexa nr. 22), iar documentele militare la centrul militar judeţean ori al sectorului municipiului Bucureşti (anexa nr. 23).
  (2) În cazul încetării din viaţa a unui străin, paşaportul, carnetul de identitate sau legitimaţia provizorie se înaintează, de îndată, cu adresa, serviciului judeţean de paşapoarte ori al municipiului Bucureşti, împreună cu un extras de pe actul de deces.
  (3) Dacă nu se depun aceste acte, se înaintează numai extrasul de pe actul de deces, împreună cu declaraţia motivată a declarantului.


  Articolul 51

  În actul de deces, la rubrica "cauza decesului fiind ................", se va înscrie cauza prevăzută la lit. c) şi d) din certificatul medical constatator al decesului.


  Articolul 52

  Dacă declarantul nu cunoaşte toate datele necesare completării rubricilor din actul de deces şi acestea nu rezulta din actul de identitate sau din certificatele de stare civilă prezentate ori din registrele de stare civilă prezentate ori din registrele de stare civilă aflate în păstrarea primăriei la care se face înregistrarea decesului, se vor înscrie în act numai datele care se declara.


  Articolul 53

  (1) Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violenţe, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.
  (2) În astfel de cazuri, înregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces (anexa nr. 24).
  (3) În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.


  Articolul 54

  (1) Întocmirea actului de deces privind un cadavru găsit se face la primăria localităţii în raza căreia a fost găsit, în baza documentelor prevăzute la art. 53 şi a procesului-verbal întocmit de medic, ce va cuprinde vârsta, sexul, locul unde a fost găsit cadavrul, data şi cauza decesului.
  (2) Pe marginea actului de deces se face următoarea menţiune: "Cadavru neidentificat. Înscrierea s-a făcut în baza dovezii eliberate de ......................., cu nr. .................. din ...................".
  (3) Dacă, ulterior, parchetul sau poliţia stabileşte identitatea cadavrului, pe baza comunicării făcute de acestea, datele se înscriu, prin menţiune, pe actul respectiv. Menţiunea se comunica primăriei care are în păstrare actul de naştere, formaţiunii locale de evidenta a populaţiei şi, după caz, centrului militar.


  Articolul 55

  (1) Ofiţerul de stare civilă care înregistrează un act de deces este obligat să comunice acest fapt primăriei localităţii unde se păstrează actul de naştere, exemplarul I, al celui decedat.
  (2) După efectuarea menţiunii de deces în exemplarul I al registrelor de naştere, ofiţerul de stare civilă este obligat să trimită comunicarea de menţiune la consiliul judeţean, pentru operarea în exemplarul II şi, dacă este cazul, la primăria unde s-a înregistrat căsătoria, iar aceasta, la rândul sau, la locul de naştere al soţului rămas în viaţa.


  Articolul 56

  (1) După întocmirea actului de deces, ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverinţa de înhumare sau incinerare a cadavrului (anexa nr. 25), făcând menţiune despre aceasta pe verso certificatului constatator al decesului.
  (2) Înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetăţean român, de origine română sau originar din România, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de primăria în a carei raza administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea.
  (3) Când decesul cetăţeanului român s-a înregistrat la autorităţile locale din străinătate sau la misiunea diplomatică ori oficiul consular de cariera al României, adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera pe baza certificatului de deces întocmit de una dintre aceste autorităţi.
  (4) Dacă decesul unui cetăţean român s-a produs pe o aeronava aflată în afară teritoriului României sau pe o nava aflată în afară apelor teritoriale române, iar cadavrul este transportat în ţara, eliberarea adeverinţei de înhumare sau de incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei sau aeronavei, potrivit art. 60 alin. (3).
  (5) Când nu a fost eliberat un certificat de deces sau decesul nu a fost înregistrat, adeverinţa de înhumare sau incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului.


  Articolul 57

  (1) În actul de deces întocmit ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile declarative de moarte, se înscriu datele de stare civilă şi data decesului, aşa cum rezulta din aceasta hotărâre.
  (2) Întocmirea actului de deces, în acest caz, se face la primăria competenta, potrivit art. 41 din Legea nr. 119/1996.


  Secţiunea a VI-a Înregistrarea naşterii, căsătoriei sau decesului în cazul în care au loc în tren, pe o nava sau o aeronava


  Articolul 58

  Dacă naşterea sau decesul are loc în tren, pe o nava sau pe o aeronava, ori într-un alt mijloc de transport, în timpul unei călătorii care nu depăşeşte graniţele statului român, înregistrarea naşterii sau a decesului se face la primăria locului de coborâre sau de debarcare.


  Articolul 59

  În cazul în care naşterea, căsătoria sau decesul are loc pe o nava, în timpul unei călătorii în afară apelor teritoriale române, înregistrarea se face de către comandantul navei, în jurnalul de bord.


  Articolul 60

  (1) Dacă naşterea sau decesul are loc pe o aeronava, în timpul unei călătorii în afară spaţiului aerian al României, evenimentul se înregistrează de comandantul aeronavei, în carnetul de drum.
  (2) Înregistrările făcute în jurnalul de bord sau în carnetul de drum, vor cuprinde datele necesare întocmirii actului de stare civilă, precum şi semnăturile cerute de lege, ele făcând dovada evenimentului, până la întocmirea actului de stare civilă.
  (3) Comandantul navei sau aeronavei eliberează persoanelor îndreptăţite o dovada cu privire la înregistrarea făcută, iar în termen de 30 de zile de la sosirea în ţara înaintează, prin căpitănia portului, respectiv comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, care va întocmi actul de stare civilă şi va elibera certificatul corespunzător.


  Secţiunea a VII-a Înregistrarea actelor încheiate în străinătate


  Articolul 61

  (1) Actele de stare civilă privind cetăţenii români aflaţi în străinătate, care se înregistrează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale României, se trimit prin Ministerul Afacerilor Externe, pe măsura completării lor, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-au întocmit actele.
  (2) Actele de stare civilă, exemplarul I, se arhivează la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, care trimite comunicări de menţiuni pentru actele de naştere şi, după caz, de căsătorie şi operează pe ele menţiunile ce se primesc ulterior. La cerere, eliberează persoanelor îndreptăţite certificate de stare civilă.


  Articolul 62

  (1) Registrele de stare civilă, exemplarul II, se trimit, în termen de 30 de zile de la data când toate actele au fost completate, la Primăria Municipiului Bucureşti
  - Serviciul de stare civilă.
  (2) La primirea registrelor de stare civilă, se confrunta exemplarul I, aflat la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, în scopul operării în acestea a menţiunilor existente pe marginea actelor exemplarul I.


  Articolul 63

  (1) Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţara sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.
  (2) Cererea de transcriere (anexa nr. 26) se adresează primăriei localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul, însoţită de certificatul ori de extrasul original, o fotocopie (xerocopie) legalizată a acestora şi traducerea în limba română, autentificate de un notar public sau de oficiul consular român, precum şi de documente justificative pentru completarea unor rubrici, în situaţiile prevăzute la alin. (5), după caz.
  (3) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot cere transcrierea, direct sau prin împuternicit cu procura specială, autentificată, în ţara, de un notar public, iar în străinătate, de oficiul consular român din statul de reşedinţa. În acest caz, cererea se depune la primăria localităţii în raza căreia au avut ultimul domiciliu, iar dacă nu au avut vreodată domiciliul în România, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, unde se va efectua transcrierea certificatului.
  (4) După înregistrarea cererii, aceasta se înaintează, împreună cu documentele menţionate la alin. (2), prin Serviciul judeţean de evidenta a populaţiei, la Direcţia de evidenta a populaţiei, care va dispune asupra transcrierii.
  (5) Pe baza documentelor depuse de solicitant şi a evidentelor proprii, Direcţia de evidenta a populaţiei va indica, în aprobarea de transcriere, conţinutul rubricilor ce trebuie completate în actul care se transcrie, dacă unele rubrici nu au fost completate în certificatul original ori este evident că au fost preluate greşit (exemplu: lipsa datei naşterii soţilor, a rubricilor privind părinţii acestora, nemenţionarea numelui soţilor după căsătorie, înscrierea numelui de fata al mamei căsătorite în actul de naştere al copilului, înscrierea altui domiciliu pentru persoana decedată etc.).
  (6) În cazul respingerii cererii, documentele depuse se restituie solicitantului, comunicându-i-se motivul respingerii.
  (7) La primirea aprobării de transcriere, ofiţerul de stare civilă întocmeşte actul şi certificatul de stare civilă, procedând în continuare conform art. 123 alin. (3) şi (4), care se aplica prin asemănare.
  (8) La dosarul actului transcris se reţin: cererea solicitantului, procura autentică, fotocopia (xerocopia) legalizată şi traducerea legalizată. Originalul, pe care se înscrie menţiunea că a fost transcris în registrele de stare civilă română, se restituie solicitantului ("Actul a fost transcris sub nr. ................/............ în registrele de stare civilă ale Primăriei ...................").
  (9) Este interzisă transcrierea certificatelor ori a extraselor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor primite din străinătate fără aprobarea Direcţiei de evidenta a populaţiei.


  Articolul 64

  Extrasele de pe actele de stare civilă eliberate de Arhivele Naţionale, care au fost întocmite în localităţi care au aparţinut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state, se transcriu, cu aprobarea Direcţiei de evidenta a populaţiei, în registrele de stare civilă ale localităţii de domiciliu a titularilor sau a persoanelor îndreptăţite.


  Capitolul III Înscrierea menţiunilor în registrele de stare civilă


  Secţiunea I Despre menţiuni


  Articolul 65

  Pe marginea actelor de naştere, de căsătorie şi de deces se înscriu, după caz, menţiunile prevăzute în anexa nr. 27.


  Articolul 66

  (1) Ofiţerul de stare civilă care întocmeşte acte în registrele de stare civilă, care atrag după sine efectuarea de menţiuni pe alte acte de stare civilă, trimite comunicări de menţiuni, pentru a fi operate pe marginea actelor de naştere, exemplarul I, ale persoanelor în cauza.
  (2) În cazul în care exemplarul I al actelor de naştere, de căsătorie de deces ale unei persoane au fost întocmite şi se afla în păstrarea aceleiaşi primării, ofiţerul de stare civilă operează menţiunea corespunzătoare pe marginea acestora, după care întocmeşte şi trimite comunicarea de menţiune la serviciul de stare civilă care are în păstrare registrele de stare civilă exemplarul II.


  Articolul 67

  Ofiţerul de stare civilă care primeşte decizii administrative, sentinţe judecătoreşti sau declaraţii de recunoaştere a unor copii născuţi în afară căsătoriei, care atrag efectuarea de menţiuni, operează, pe marginea actului de stare civilă din exemplarul I al registrului, menţiunea respectiva, apoi întocmeşte şi trimite comunicare de menţiune consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucureşti sau Arhivelor Naţionale, care au în păstrare registrele de stare civilă, exemplarul II.


  Articolul 68

  Comunicările de menţiune pentru registrele de stare civilă, exemplarele I şi II, se întocmesc pe formulare tip (anexa nr. 28) şi se expediază, în termen de 10 zile, cu respectarea următoarelor reguli:
  - pe documentele primare, care au stat la baza înregistrărilor, se scrie: "trimis comunicare de menţiune la ................, cu nr. .................. din .................." şi se semnează;
  - formularul tip se semnează de către ofiţerul de stare civilă, după care se aplica sigiliul şi se completează cu numărul sub care s-a înregistrat lucrarea de baza.


  Articolul 69

  (1) Ofiţerul de stare civilă care primeşte o comunicare de menţiune o înregistrează în registrul de intrare-ieşire, după care operează menţiunea pe exemplarul I al registrului de stare civilă. Pe comunicare se va scrie: "operat menţiunea, numărul actului/anul, data operării, semnătura ofiţerului de stare civilă", după care se scade lucrarea în registrul de intrare-ieşire, cu menţiunea "operat menţiunea, actul numărul ................/anul".
  (2) După operarea menţiunii pe exemplarul I al registrului cu acte de stare civilă, se trimite comunicare de menţiune la serviciul de stare civilă care are în păstrare exemplarul II al registrului.
  (3) În cazul în care exemplarul II al registrului nu a fost predat, nefiind încheiat, operarea menţiunii se face şi în acesta, iar comunicarea se trimite consiliului judeţean, respectiv Primăriei Municipiului Bucureşti, pentru arhivare.
  (4) Dacă exemplarul I al registrului de stare civilă este distrus sau pierdut, comunicările de menţiune se expediază pentru a fi operate pe exemplarul II al registrului, făcând menţiunea că pe actul de stare civilă exemplarul I nu s-a operat, registrul fiind distrus sau pierdut.
  (5) Dacă şi registrul de stare civilă exemplarul II lipseşte, se va menţiona pe comunicare, după care se va arhiva în dosarul pentru comunicări neoperabile.


  Articolul 70

  Comunicările de menţiuni, după operare pe exemplarele I şi II ale registrelor de stare civilă, se arhivează. Pentru menţiunile neoperabile se tine o evidenta separată.


  Articolul 71

  (1) Dacă ofiţerul de stare civilă constata că datele de stare civilă din comunicarea de menţiune nu corespunde cu actul pe care urmează a se opera menţiunea, restituie lucrarea la primăria de la care a primit-o, menţionând motivele pentru care nu se poate opera.
  (2) La primirea adresei de restituire a comunicării ce nu poate fi operata pe actul de stare civilă indicat, ofiţerul de stare civilă verifica actul întocmit, pentru a stabili dacă comunicarea nu a fost greşit completată.
  (3) În cazul în care constata că s-a comis o greşeala în completarea comunicării de menţiune, se trimite o nou comunicare, cu datele exacte.
  (4) Când se constata că în completarea comunicării de menţiune nu s-au comis greşeli, ofiţerul de stare civilă face verificări pentru stabilirea cauzei nepotrivirilor şi ia măsuri pentru punerea lor de acord.
  (5) Dacă, în urma verificărilor făcute, nu s-a putut rezolva situaţia, despre aceasta se comunica formaţiunii de evidenta a populaţiei, înaintându-se şi documentaţia necesară, pentru a face cercetări.


  Articolul 72

  În cazul în care se constata că nu s-au făcut la timp unele menţiuni, acestea se efectuează din oficiu, pe baza înregistrărilor existente în registrele de stare civilă sau se solicita autorităţilor în cauza.


  Articolul 73

  (1) Atunci când se primesc, direct, din străinătate comunicări de menţiuni, acestea se pot opera numai după obţinerea aprobării de la Direcţia de evidenta a populaţiei.
  (2) Menţiunile trimise de Direcţia de evidenta a populaţiei se operează aşa cum au fost formulate în comunicarea scrisă (anexa nr. 29).


  Articolul 74

  Arhivele Naţionale le revin aceleaşi atribuţii, prevăzute în capitolul "Înscrierea menţiunilor în registrele de stare civilă", pentru registrele de stare civilă pe care le au în păstrare.


  Secţiunea a II-a Înscrierea recunoaşterii sau stabilirii filiaţiei


  Articolul 75

  Înscrierea menţiunii de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere şi, după caz, de căsătorie şi de deces, se face din oficiu sau la cererea celui interesat, pe baza actului de recunoaştere sau a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.


  Articolul 76

  (1) Recunoaşterea făcută, la înregistrarea naşterii sau ulterior, de tatăl copilului născut în afară căsătoriei, se face prin declaraţia scrisă a acestuia, data în faţa ofiţerului de stare civilă (anexa nr. 30), prin înscris autentic sau prin testament.
  (2) Declaraţia de recunoaştere a unui copil din afară căsătoriei, autentificată, se poate depune, după înregistrarea naşterii, la oricare primărie, care o va trimite la primăria care are în păstrare actul de naştere al celui recunoscut, pentru a se face menţiunea de recunoaştere pe marginea actului respectiv. În acelaşi mod se înscrie şi menţiunea de recunoaştere făcută de un cetăţean străin.
  (3) În cazul recunoaşterii prin testament, persoana interesată depune la primăria locului de domiciliu o copie legalizată, în extras, a testamentului, cuprinzând textul prin care se face recunoaşterea. Dispoziţiile alineatului precedent se aplica în mod similar.
  (4) Menţiunea de recunoaştere poate fi operata şi din oficiu, în baza comunicării biroului notarial care a efectuat autentificarea declaraţiei sau a testamentului.


  Articolul 77

  (1) Înscrierea hotărârilor judecătoreşti, definitive şi irevocabile, privind stabilirea paternităţii, contestarea recunoaşterii, încuviinţarea purtării numelui sau de tăgăduire a paternităţii ori a maternităţii se face, la cererea persoanelor interesate, prin menţiune pe marginea actului de naştere al titularului acestuia.
  (2) În situaţia în care, ulterior, prin hotărâre definitiva şi irevocabilă, s-a încuviinţat purtarea numelui de familie al părintelui faţă de care s-a stabilit filiaţia, menţiunea se înscrie şi pe actele de naştere ale copiilor, iar în cazul copiilor majori numai la cererea acestora.
  (3) După operarea menţiunii de recunoaştere, de contestare a recunoaşterii, de stabilire a filiaţiei sau de tăgăduire a paternităţii ori a maternităţii, se retrage certificatul de naştere şi se eliberează alt certificat, cu noile date de stare civilă.


  Secţiunea a III-a Înscrierea adopţiei, a anulării sau a desfacerii adopţiei


  Articolul 78

  Înscrierea adopţiei cu efecte restrânse se face pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, prin menţiune pe actul de naştere a celui adoptat şi, după caz, pe actul de căsătorie.


  Articolul 79

  (1) În cazul adopţiei cu efecte depline, se întocmeşte un nou acte de naştere, de către primăria locului de domiciliu al adoptatorilor, când aceştia sunt cetăţeni români cu domiciliul în ţara, sau de primăria în raza căreia se afla sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul.
  (2) În situaţia în care adoptatorii sunt cetăţeni străini, ori cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se întocmeşte de către primăria de la domiciliul celui adoptat sau pe raza căreia se afla sediul instituţiei de ocrotire, în cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acestora.
  (3) Dacă adoptatul este cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, actul de naştere se întocmeşte de către Serviciul de stare civilă al Primăriei Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.
  (4) În noul act de naştere întocmit, rubrica "locul naşterii" se va completa cu denumirea unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are sediul primăria care întocmeşte actul, iar rubricile privind părinţii se completează cu numele şi prenumele adoptatorilor.
  (5) În toate cazurile, se retrage certificatul de naştere iniţial şi se expediază, spre anulare, primăriei emitente.
  (6) După întocmirea noului act de naştere, se trimite comunicare de menţiune primăriei unde a fost iniţial înregistrat actul de naştere al celui adoptat, care, după operarea menţiunii, la rubrica "certificate eliberate", va înscrie următorul text: NU SE VA MAI ELIBERA NICI UN CERTIFICAT.


  Articolul 80

  La întocmirea noilor acte de naştere, ca urmare a adopţiei cu efecte depline, se tine seama de următoarele:
  a) dacă persoana care adopta este căsătorită cu mama firească a adoptatului, respectiv cu tatăl firesc, rubrica din actul de naştere privind "numele de familie al mamei", respectiv "numele de familie al tatălui", se completează cu numele de familie prin noua căsătorie;
  b) dacă soţia (soţul) adoptatorului consimte dar nu adopta, în noul act de naştere se completează numai rubricile privind pe tată (mama), iar rubricile referitoare la celălalt părinte nu se completează; dacă, ulterior, celălalt soţ adopta, se întocmeşte un nou act de naştere;
  c) în cazul în care adopţia cu efecte depline este făcută de un bărbat necăsătorit sau de o femeie necăsătorită, rubrica privind tatăl (mama) copilului se completează cu numele şi prenumele celui care a adoptat, iar rubrica referitoare la mama (tata) nu se completează;
  d) dacă cei care adopta sunt căsătoriţi şi poarta nume diferite în căsătorie, numele de familie al copilului va fi cel stabilit prin sentinţa judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
  e) adopţia unei persoane căsătorite nu implica şi schimbarea numelui de familie al soţiei (soţul) sau al copiilor. În astfel de situaţii, cei interesaţi pot cere schimbarea numelui pe cale administrativă.


  Articolul 81

  (1) Adopţiile încuviinţate în străinătate, privind persoane ale căror acte de naştere şi, după caz, de căsătorie sunt înregistrate în România, se înscriu numai prin menţiune, dacă la data încuviinţării adopţiei nu aveau cetăţenie română, în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea nr. 105/1992.
  (2) În caz contrar, adopţia se înscrie întocmindu-se un nou act de naştere, după recunoaşterea hotărârii străine, la Serviciul de stare civilă al Primăriei Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.
  (3) Adopţiile înregistrate la alte servicii de stare civilă decât cel prevăzut în alin. (2) sunt şi rămân valabile.


  Articolul 82

  Menţiunea privind adopţia cu efecte depline se înscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, pe actul de căsătorie şi pe actele de naştere ale copiilor săi minori. În cazul copiilor majori, se înscrie numai la cererea acestora.


  Articolul 83

  (1) Anularea sau desfacerea adopţiei, dispuse prin hotărâre judecătorească, definitiva şi irevocabilă, se înscrie prin menţiune, după caz, potrivit prevederilor art. 78 şi 81.
  (2) În aceste cazuri, pe actul de naştere întocmit în urma adopţiei cu efecte depline se înscrie, la rubrica "certificate eliberate", textul' NU SE VA MAI ELIBERA NICI UN CERTIFICAT.
  (3) După operarea acestor menţiuni, primăria care a înregistrat noul act de naştere va face comunicare despre anularea sau desfacerea adopţiei la primăria unde a fost întocmit actul de naştere iniţial, care, la rândul sau, va opera menţiunea pe marginea actului de naştere şi va anula textul înscris la rubrica "certificate eliberate", cu o linie orizontala trasa cu cerneală roşie. După efectuarea acestor operaţiuni, actul de naştere întocmit anterior adopţiei rămâne în vigoare, producând efecte juridice.
  (4) Dacă, pe marginea actului de naştere întocmit în urma adopţiei, exista menţiune de căsătorie, se comunica la locul înregistrării actului iniţial şi menţiunea de căsătorie, pentru a fi operata pe marginea acelui act. La locul înregistrării căsătoriei se comunica menţiunea prevăzută la pct. 11 din anexa nr. 27.


  Secţiunea a IV-a Înscrierea divorţului, anulării ori încetării căsătoriei


  Articolul 84

  (1) Înscrierea divorţului se face din oficiu, prin menţiune pe marginea actului de căsătorie, în baza hotărârii judecătoreşti, definitiva şi irevocabilă, comunicată de instanţa judecătorească. De asemenea, înscrierea divorţului se face şi la cererea oricăruia dintre foştii soţi, care va trebui să depună copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitiva şi irevocabilă.
  (2) Înscrierea divorţului pronunţat în străinătate, privind un cetăţean român, se va face numai după ce hotărârea străină, definitiva şi irevocabilă, a fost recunoscută de către tribunalul judeţean competent conform prevederilor art. 166 şi 170 din Legea nr. 105/1992.
  (3) Sentinţele judecătoreşti de desfacere a căsătoriei, rămase definitive din perioada 1 martie 1948 - 7 octombrie 1966 şi neînscrise sau neînregistrate, se înscriu, la cererea celor interesaţi, prin menţiune pe marginea actului de căsătorie.
  (4) Sentinţa de divorţ rămasă definitiva în perioada 8 octombrie 1966 - 31 iulie 1974, dacă nu a fost înscrisă pe actul de căsătorie, la cererea soţului care a obţinut divorţul, în termen de 2 luni de la rămânerea ei definitiva, nu se va lua în considerare, hotărârea rămânând fără efect.
  (5) Ofiţerul de stare civilă care primeşte o hotărârea judecătorească, pentru înscrierea divorţului, operează pe actul de căsătorie menţiunea respectiva, după care înscrie menţiunea de divorţ şi pe actele de naştere ale foştilor soţi, în cazul în care aceştia sunt născuţi în acea localitate. În caz contrar, trimite comunicări de menţiuni primăriilor care păstrează exemplarul I al actelor de naştere ale foştilor soţi.


  Articolul 85

  (1) Declararea nulităţii ori anularea căsătoriei se înscrie prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi, exemplarele I şi II, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile şi nu produce efecte în privinţa stării civile a copiilor, aceştia păstrându-şi statutul de copii rezultaţi din căsătorie.
  (2) Un extras de pe actul de căsătorie în care s-a operat menţiunea de divorţ, de declarare a nulităţii sau de anulare a căsătoriei se transmite la formaţiunea de evidenta a populaţiei la care este arondată localitatea, în care se va menţiona, pe lângă datele de identificare a soţilor, domiciliul avut de aceştia - atât la data încheierii căsătoriei, cât şi la data pronunţării divorţului sau a anulării căsătoriei -, precum şi numărul hotărârii judecătoreşti, data şi instanţa care a pronunţat-o. De asemenea, se vor înscrie numele, prenumele, data şi locul naşterii copiilor minori încredinţaţi unuia dintre părinţi, potrivit hotărârii instanţei judecătoreşti. Extrasul se trimite până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a operat menţiunea de divorţ.


  Articolul 86

  Încetarea căsătoriei, prin decesul sau prin declararea judecătorescă a morţii unuia dintre soţi, se înscrie prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi, pe baza comunicării primite de la ofiţerul stării civile care a întocmit actul de deces. Tot astfel se înscriu şi menţiunile privind anularea unei hotărâri declarative de moarte ori de rectificare a datei morţii.


  Secţiunea a V-a Înscrierea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă


  Articolul 87

  (1) La primirea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă (anexa nr. 31), ofiţerul de stare civilă verifica dacă au fost depuse actele prevăzute de legea specială şi, după caz, dovada privind scutirea de publicare a cererii în Monitorul Oficial al României (anexa nr. 32).
  (2) Ofiţerul de stare civilă este obligat să înainteze, în termen de 5 zile, formaţiunii de evidenta a populaţiei la care este arondată localitatea, dosarul de schimbare a numelui.
  (3) Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui privind pe cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate se depune la primăria ultimului domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.


  Articolul 88

  (1) Copiile de pa decizia de schimbare a numelui de familie sau prenumelui (anexa nr. 33), primite de la autoritatea care a încuviinţat schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui, se păstrează de primăria locului de domiciliu al solicitantului timp de 60 de zile, socotite de la data încunoştiinţării acestuia, urmând ca, în caz de neprezentare, să fie restituite organului emitent.
  (2) În cadrul acestui termen, solicitantul trebuie să depună:
  - certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie şi de naştere ale copiilor minori), în original;
  - chitanţa de plata a taxei de schimbare a numelui;
  - cereri individuale prin care se solicita certificatele de stare civilă, potrivit schimbării de nume obţinute prin decizie.


  Articolul 89

  La depunerea actelor prevăzute la articolul precedent, se procedează astfel:
  a) se retrag certificatele de stare civilă completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate;
  b) se înmânează solicitantului copia deciziei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, iar dovada de primire (anexa nr.34), împreună cu chitanţa de plata a taxei, se înaintează la Direcţia de evidenta a populaţiei;
  c) se trimite câte o copie a deciziei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui primăriei locului de naştere, de căsătorie şi, după caz, de naştere al copiilor minori, pentru înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă respective. Concomitent, pe baza cererii lor, se solicita certificate de naştere sau de căsătorie, după caz. Certificatele de stare civilă retrase se anulează;
  d) la primirea certificatului de stare civilă, acesta se înmânează solicitantului, iar în actul sau de identitate se aplica ştampila: "Schimbat numele de familie (prenumele) din .................. în ............... . Buletinul de identitate va fi schimbat până la data de ................" . Cartea de identitate informatizată va fi invalidată prin perforarea rubricii "termen de valabilitate", solicitantului punându-i-se în vedere să se prezinte la formaţiunea de evidenta a populaţiei în termen de 15 zile.


  Articolul 90

  Primăria locului de naştere sau al căsătoriei care primeşte decizia de aprobare a schimbării numelui şi/sau prenumele şi adresa prin care i se solicita certificatului de stare civilă efectuează, pe marginea actului respectiv, menţiunea de schimb a numelui şi/sau prenumelui, după care completează un nou certificat, pe care îl trimite, în termen de 3 zile, primăriei locului de domiciliu al solicitantului.


  Articolul 91

  (1) Înscrierea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui se face pe actul de naştere şi, după caz, de căsătorie al persoanei căreia i s-a admis schimbarea numelui, la cererea acestuia.
  (2) În cazul în care cel care şi-a schimbat numele de familie şi/sau prenumele are copii minori, dar schimbarea numelui de familie nu se referă la copii, se va opera menţiunea despre schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui părintelui şi pe actele de naştere ale acestora, întocmindu-se şi comunicările de modificări pentru menţiuni în evidenta populaţiei (0-14 ani). Pentru copiii majori, operarea menţiunii se face numai la cererea acestora, cu aprobarea Direcţiei de evidenta a populaţiei.


  Articolul 92

  Pentru înscrierea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui, la cererea celui în cauza, se pot înmâna acestuia documentele prevăzute la art. 89 lit. c), după ce în prealabil se îndeplinesc formalităţile prevăzute la art. 89 lit. a) şi b). La prezentarea adresei, ofiţerul de stare civilă operează, pe actul respectiv, menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, după care eliberează certificatul de stare civilă.


  Articolul 93

  (1) Deciziile de schimbare a numelui de familiei şi/sau prenumelui, date de Ministerul Justiţiei până la 31 decembrie 1950, precum şi sentinţele judecătoreşti prin care s-a încuviinţat redobândirea numelui, ce nu au fost înregistrate şi pentru care se solicita înscrierea, se vor trimite Direcţiei de evidenta a populaţiei, pentru încuviinţarea înscrierii menţiunii.
  (2) În cazul în care se solicita copii de pe decizii de schimbare de nume şi/sau prenume, cererile respective se vor trimite. Direcţiei de evidenta a populaţiei, însoţite de timbrul fiscal corespunzător.


  Articolul 94

  Schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei decizii administrative, nu are efect asupra numelui de familie din actul de naştere.


  Secţiunea a VI-a Înscrierea menţiunilor privind acordarea sau pierderea cetăţeniei române


  Articolul 95

  (1) Menţiunile privind acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenia română se operează pe baza comunicărilor trimise serviciilor judeţene de stare civilă de către Direcţia de evidenta a populaţiei (anexele nr. 35, 36 şi 37).
  (2) În cazul în care o astfel de menţiune nu se poate opera, se restituie comunicarea, în termen de 3 zile, la Direcţia de evidenta a populaţiei, arătându-se motivele pentru care nu s-a putut opera menţiunea.
  (3) După efectuarea menţiunii în exemplarul II al registrului de naşteri şi, dacă este cazul, şi în cel de căsătorie, partea a doua a comunicării primite de la Direcţia de evidenta a populaţiei se trimite la primăria care are în păstrare exemplarul I al actului de naştere.
  (4) În cazul în care, pe actul de naştere, exemplarul I, exista o menţiune privind căsătoria titularului, ofiţerul de stare civilă are obligaţia de a întocmi comunicare de menţiune (anexa nr. 28) pe care o va trimite primăriei care are în păstrare exemplarul I al actului de căsătorie. După efectuarea menţiunii pe actul de căsătorie, ofiţerul de stare civilă va trimite comunicarea de menţiune la Serviciul judeţean de stare civilă, pentru operarea menţiunii şi în exemplarul II.


  Articolul 96

  Pe baza datelor din registrele de stare civilă, referitoare la cetăţenia română a titularului sau a părinţilor săi, nu se vor elibera certificate sau adeverinţe care să ateste cetăţenia.


  Capitolul IV Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă


  Articolul 97

  (1) Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă (anexa nr. 38) se depune la primăria competenta să întocmească actul, în cazurile prevăzute de art. 52 lit. a) şi art. 53 din Legea nr. 119/1996, sau a locului de domiciliu al persoanei interesate, în cazul prevăzut de art. 52 lit. b).


  Articolul 98

  (1) Ofiţerul de stare civilă care primeşte cererea o înregistrează şi o prezintă - împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant şi un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor - primarului localităţii, care este obligat să soluţioneze cererea, cu avizul prevăzut la art. 11 lit. d), în termen de 30 de zile, printr-o dispoziţie (anexele nr. 39, 40 şi 41).
  (2) În toate cazurile, ofiţerul de stare civilă trebuie să stabilească faptul că actul de stare civilă nu a fost întocmit sau că registrul de stare civilă a fost pierdut ori distrus, în totalitate sau în parte.
  (3) În acest scop, verifica înregistrările din registrele de stare civilă curente, pe o perioada de minimum 5 ani, înainte şi după anul declarat de solicitant, precum şi toate înregistrările speciale, începând cu anul 1949.
  (4) După caz, se vor cere verificări şi în registrele de stare civilă speciale, exemplarul I, din perioada anilor 1951-1957, care au fost întocmite la fostele sfaturi populare raionale, aflate în păstrarea primăriilor din localităţile care au fost reşedinţa de raion.
  (5) Verificările se efectuează în exemplarele I şi II ale registrelor de stare civilă, iar rezultatul se consemnează într-un proces-verbal.
  (6) În situaţia în care registrul de stare civilă se afla în păstrarea Arhivelor Naţionale, se cere acestora să efectueze verificări în arhivele ce le deţin.


  Articolul 99

  (1) După semnarea dispoziţiei de către primar, aceasta se comunica solicitantului în termen de 10 zile de la emitere. În caz de admitere i se pune în vedere să ceara înregistrarea dispoziţiei.
  (2) Dacă solicitantul sau o alta persoana interesat a contesta dispoziţia de respingere a cererii la instanţă judecătorească în a carei raza teritorială îşi are sediul primăria, iar prin sentinţa definitiva şi irevocabilă se admite cererea, primăria primeşte declaraţia cetăţeanului, la care ataşează o copie legalizată a sentinţei judecătoreşti, procedând ca şi în cazul în care cererea a fost admisă prin dispoziţia primarului.
  (3) Dispoziţiile de admitere a cererii de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unor acte de satâre civilă se înregistrează, pe baza declaraţiilor scrise, în registrele de naştere, de căsătorie sau de deces, la primăria competenta (naşterea şi decesul la locul unde s-au produs, căsătoria la locul unde a fost oficiată).
  (4) În cazul prevăzut la art. 52 lit. b) din Legea nr. 119/1996, actul reconstituit se întocmeşte de ofiţerul de stare civilă de la primăria locului de domiciliu al solicitantului.
  (5) Dacă înregistrarea urmează să se facă la o alta primărie decât cea la care s-a primit cererea, ofiţerul de stare civilă trimite declaraţia solicitantului, a cărui semnătura o certifica după identificare, împreună cu un exemplar al dispoziţiei de admitere a cererii. Concomitent, se solicita şi certificatul de stare civilă.


  Articolul 100

  Deciziile de reconstituire sau de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă neînregistrate, emise în baza actelor normative anterioare, se înaintează, împreună cu cererea solicitantului, la Direcţia de evidenta a populaţiei, în vederea avizării înscrierii.


  Capitolul V Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor


  Articolul 101

  (1) Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
  (2) Face excepţie de la aceasta regula înscrierea recunoaşterii voluntare a unui copil născut în afară căsătoriei, precum şi modificarea codului numeric personal atribuit greşit, întrucât acesta nu este un atribut al stării civile.


  Articolul 102

  (1) Ofiţerul de stare civilă poate să iniţieze, din oficiu, acţiuni în justiţie, ori de câte ori constata că se impune anularea, modificarea, rectificarea sau completarea unor acte de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea.
  (2) Actul de sesizare a instanţei judecătoreşti va fi însoţit de extrase de pe actul în cauza, exemplarele I şi II, cu toate menţiunile existente.


  Articolul 103

  (1) Anularea se poate cere în cazul când:
  - actul de stare civilă a fost întocmit într-un registru necorespunzător;
  - actul nu trebuia întocmit la primăria respectiva;
  - faptul sau actul de stare civilă nu exista;
  - nu s-au respectat prevederile legale la întocmirea actului de stare civilă;
  - menţiunea a fost înscrisă pe alt act de stare civilă;
  - menţiunea a fost operata cu un text greşit.
  (2) Anularea actului de stare civilă ori a unei menţiuni se face prin bararea acestora cu doua linii, în diagonala (X) - trase cu cerneală roşie - şi înscrierea, în rubrica "menţiunii", a numărului şi a datei hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi a instanţei care a pronunţat-o.


  Articolul 104

  (1) Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea unor erori materiale comisiei cu ocazia înregistrărilor de stare civilă şi se face prin bararea textului greşit cu o linie orizontala - trasa cu cerneală roşie -, înscriindu-se, deasupra, noul text, tot cu cerneală roşie.
  (2) În caz că se face o completare, aceasta se înscrie în întregime cu cerneală roşie.
  (3) La rubrica "menţiuni", se înscriu numărul şi data hotărârii judecătoreşti, instanţa care a pronunţat-o, precum şi conţinutul rectificării.


  Articolul 105

  Prin modificarea actelor de stare civilă se înţelege înscrierea unor menţiuni privitoare la statutul civil al titularului, aşa cum sunt descrise în capitolul III.


  Capitolul VI Atribuirea, înscrierea şi gestionarea codului numeric personal (CNP)


  Articolul 106

  (1) Atribuirea codului numeric personal se face pe baza datelor înscrise în actul de naştere, referitoare la sex şi la data naşterii.
  (2) Codul numeric personal atribuit unei persoane nu poate fi schimbat decât în cazurile în care se modifica, potrivit legii, datele sexul şi data naşterii. La întocmirea unui nou act de naştere, ca urmare a adopţiei cu efecte depline, se preia codul atribuit anterior.


  Articolul 107

  (1) Modificarea codului numeric personal atribuit sau înscris greşit în actele de stare civilă se face, la cererea persoanei în cauza sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, numai cu avizul formaţiunii locale de evidenta a populaţiei şi cu aprobarea primarului.
  (2) Aprobarea se da pe baza procesului-verbal de constatare a erorii întocmit de ofiţerul de stare civilă. La rubrica "menţiuni" din actul de stare civilă, se înscrie numărul procesului-verbal şi data efectuării menţiunii, aplicându-se ştampila cu noul cod. Codul numeric personal atribuit sau înscris greşit se anulează cu o linie orizontala.
  (3) Noul cod numeric personal atribuit se comunica la formaţiunea de evidenta a populaţiei prin formularul "comunicare de modificare".


  Articolul 108

  (1) Ofiţerii de stare civilă atribuie coduri numerice personale din listele emise şi distribuite anual de către Direcţia de evidenta a populaţiei din Ministerul de Interne, fiecărui punct de atribuire, prin intermediul serviciilor judeţene de stare civilă.
  (2) Pentru persoanele născute anterior anului în care se înregistrează naşterea, codul numeric personal se atribuie din listele corespunzătoare anului de naştere, iar în cazul în care nu exista aceasta posibilitate, se solicita prin formaţiunea locală de evidenta a populaţiei, de la Direcţia de evidenta a populaţiei din Ministerul de Interne.


  Articolul 109

  (1) O data cu întocmirea actului de naştere şi completarea buletinului statistic al actului de naştere pentru "născuţi vii", se extrage din lista de coduri precalculate primul cod liber, corespunzător datei de naştere a persoanei şi din grupa corespunzătoare sexului, care se va prelua integral în actul de naştere, certificatul de naştere, buletinul statistic şi comunicarea de naştere pentru luarea în evidenta populaţiei.
  (2) În dreptul codului numeric personal preluat din lista, se va menţiona numărul actului de naştere şi anul înregistrării. Codul atribuit va fi barat, în lista, cu o linie orizontala.
  (3) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se atribuie cod numeric personal numai dacă s-au născut vii, chiar dacă la data înregistrării naşterii nu se mai aflau în viaţa.


  Articolul 110

  Pentru cetăţenii români născuţi în străinătate, codul numeric personal se atribuie astfel:
  a) dacă naşterea a fost înregistrată la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare de cariera ale României din străinătate, de către Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, unde se păstrează aceste acte;
  b) dacă naşterea a fost înregistrată la organele locale competente ale statului respectiv, de către ofiţerul de stare civilă al locului unde se transcrie actul de naştere;
  c) dacă naşterea a fost înregistrată în străinătate, iar actul de naştere nu este transcris în ţara, din listele de coduri numerice ale Primăriei Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.
  (2) În acest caz, în dreptul codului preluat din lista, care se barează cu o linie orizontala, se vor menţiona: numele şi prenumele persoanei, CRDS (cetăţean român cu domiciliul în străinătate) şi anul atribuirii codului.


  Articolul 111

  (1) În situaţia în care numărul codurilor precalculate nu acoperă nevoile de atribuire pentru o anumită zi, se solicita, în scris - prin formaţiunea locală de evidenta a populaţiei -, un cod numeric personal de la Direcţia de evidenta a populaţiei.
  (2) Codul astfel atribuit se înscrie în locul corespunzător din lista de coduri precalculate.


  Articolul 112

  (1) La primirea listelor de coduri precalculate, ofiţerul de stare civilă verifica dacă listele aparţin locului de atribuire şi dacă acestea conţin toate codurile cuprinse în secvenţa repartizată.
  (2) Listele de coduri precalculate, îndosariate pe ani, se înregistrează în mod obligatoriu şi se păstrează timp de 100 de ani, luându-se măsuri de conservare şi de asigurare a securităţii acestora de către ofiţerul de stare civilă.


  Capitolul VII Înregistrarea actelor de stare civilă în caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de menţinere a păcii sau în scop umanitar


  Articolul 113

  (1) În caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de menţinere a păcii sau în scop umanitar, actele şi faptele de stare civilă ale militarilor şi personalului civil din unităţile forţelor armate se înregistrează de ofiţerii anume desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale.
  (2) Modalităţile de instruire a ofiţerilor desemnaţi şi de aprovizionare cu registrele de stare civilă necesare se stabilesc prin protocol de către Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne.


  Articolul 114

  (1) Actele de stare civilă se întocmesc, într-un singur exemplar, cu respectarea regulilor prevăzute în prezenta metodologie.
  (2) Despre actele şi faptele de stare civilă înregistrate se va face menţiune şi în jurnalul acţiunilor de lupta.
  (3) Dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi (3) referitoare la înregistrarea căsătoriei se aplica prin asemănare.
  (4) Aprobările prevăzute la art. 31 alin. (1), art. 40 lit. b), precum şi dovada cerută de art. 53 alin. (2) se dau şi, respectiv, se eliberează de către comandantul unităţii din care face parte ofiţerul de stare civilă militar.


  Articolul 115

  (1) În baza actelor de naştere şi de căsătorie întocmite, se eliberează celor îndreptăţiţi adeverinţe doveditoare. În cazul celor decedaţi, adeverinţa se trimite familiei sau aparţinătorilor.
  (2) Adeverinţa va cuprinde, obligatoriu, rubricile prevăzute pentru modelul; extraselor de naştere, de căsătorie sau de deces, cuprinse în anexele nr. 4, 5 şi 6, precum şi unitatea din care fac parte, cupa caz, mama copilului, soţii şi, respectiv, defunctul.
  (3) În baza acestor adeverinţe şi a menţiunilor făcute în jurnalul acţiunilor de lupa al unităţii pot fi reconstituite actele de stare civilă pierdute sau distruse.


  Articolul 116

  (1) Actele de stare civilă întocmite în afară teritoriului naţional se trimit în ţara, lunar, părţii sedentare, care le va înainta, de îndată, pe baza de borderou, Primăriei Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.
  (2) Actele de stare civilă întocmite pe teritoriul naţional, în caz de mobilizare sau de război, se trimit, lunar, pe baza de borderou, Direcţiei de evidenta a populaţiei din Ministerul de Interne.
  (3) Actele prevăzute la alin. (1) se transcriu, prin copiere, fără vreo alta formalitate, în registrele curente ale Primăriei Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, care va elibera şi certificate de stare civilă, la cererea persoanelor îndreptăţite.
  (4) Actele menţionate la alin. (2) se păstrează la Direcţia de evidenta a populaţiei, până la încetarea mobilizării sau a stării de război, după care se trimit pentru transcriere, prin copiere, în registrele curente ale primăriei competente, astfel:
  a) actul de naştere al copilului - la domiciliul mamei;
  b) actul de căsătorie - la domiciliul soţului sau soţiei, după caz;
  c) actul de deces - la ultimul domiciliu al defunctului.


  Articolul 117

  Certificatele de stare civilă se eliberează titularilor sau persoanelor îndreptăţite, la cerere, pe baza actelor transcrise prin copiere la primăriile prevăzute în art. 116 alin. (4) şi a adeverinţelor doveditoare, eliberate conform art. 115, care se reţin şi se anulează.


  Capitolul VIII Eliberarea certificatelor de stare civilă


  Articolul 118

  (1) Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, pe baza înregistrărilor şi a menţiunilor înscrise în registrele de stare civilă, inclusiv din registrele întocmite de parohii, din cele deţinute de primării şi de Arhivele Naţionale.
  (2) Certificatele de stare civilă se eliberează numai cetăţenilor care poseda act de identitate. Cetăţenii care nu au acte de identitate vor fi îndrumaţi să solicite mai întâi formaţiunilor de evidenta a populaţiei eliberarea actului de identitate.
  (3) Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în ţara li se vor elibera certificate pe baza paşaportului.
  (4) Dacă certificatul de stare civilă se solicita prin primăria locului de domiciliu, obligaţia verificării identităţii persoanei revine ofiţerului de stare civilă care primeşte cererea.


  Articolul 119

  (1) Certificatele de stare civilă se completează în limba română, ţinând seama atât de datele care rezulta din cuprinsul actului din registrul de stare civilă, cât şi de modificările ce decurg din menţiunile înscrise ulterior întocmirii acestuia.
  (2) La completarea certificatelor de stare civilă, se vor respecta următoarele reguli:
  a) la completarea numelui de familie, nu se tine seama de cuvintele scrise în paranteză sau de particulele "zis", "recte" sau "născută";
  b) cuvintele "sin" şi "von", precum şi titlurile de nobleţe, gradele militare sau confesionale, aflate înaintea numelor de familie, nu vor fi preluate;
  c) dacă în registrele de stare civilă sunt înscrise expresii ca "văduva lui Popescu Ion", la completarea rubricii "numele de familie", se înscrie numele de familie al femeii - respectiv Popescu -, fără a se face alta menţiune;
  d) în cazul când în actul de stare civilă nu este completată rubrica referitoare la numele de familie şi prenumele unuia sau ale ambilor părinţi, nu se completează nici rubricile corespunzătoare din certificatul de stare civilă;
  e) la rubrica "numele de familie al mamei", în certificatele de stare civilă care se eliberează de pe acte de naştere întocmite în Transilvania în perioada în care s-a aplicat legea străină, în cazul copiilor născuţi în timpul căsătoriei, se trece numele de familie al tatălui, întrucât, în astfel de cazuri, la rubrica "numele de familie al mamei" se înscria în registru numele de familie anterior încheierii căsătoriei;
  f) în certificatele de naştere care se eliberează celor recunoscuţi şi apoi legitimaţi prin căsătoria părinţilor, la rubrica "numele de familie al mamei" se înscrie numele de familie dobândit prin căsătorie;
  g) rubricile din certificatul de stare civilă care nu se completează se barează cu o linie orizontala;
  h) dacă naşterea s-a produs în străinătate, în rubrica "localitatea" se înscrie localitatea unde s-a născut, iar la rubrica "judeţul" se înscrie ţara. La fel se procedează şi în cazul rubricilor "locul încheierii căsătoriei" şi "locul decesului". În rubrica "menţiuni" se înscrie, după caz, ACT TRANSCRIS ori ACT RECONSTITUIT;
  i) dacă într-un act de stare civilă datele sunt trecute sub forma 13/26 aprilie, respectiv data pe stil vechi şi pe stil nou, în certificatul de stare civilă se trece ca data cea de-a doua (26 aprilie);
  j) rubricile referitoare la locul naşterii şi cel al înregistrării acesteia, la locul încheierii căsătoriei şi cel al înregistrării acesteia, precum şi la locul decesului şi cel al înregistrării acestuia din certificatele de stare civilă se completează cu denumirea comunei, oraşului, municipiului sau sectorului din municipiul Bucureşti, astfel cum este înscris în cuprinsul actului din registrul de stare civilă, cu excepţia acelora care au purtat denumiri de persoane sau de date istorice şi care ulterior au fost schimbate, când se vor înscrie denumirile actuale;
  k) la rubrica privind emitentul se înscrie denumirea actuala;
  l) certificatele de stare civilă se semnează de ofiţerul de stare civilă, aplicându-se, pe locul însemnat cu literele "L.S.", sigiliul stării civile, parafa ofiţerului de stare civilă şi semnătura acestuia;
  m) rubricile privind judeţul se completează întotdeauna cu denumirea actuala, potrivit organizării administrativ-teritoriale a României.


  Articolul 120

  (1) La eliberarea unor certificate cu menţiuni, rubricile se completează cu datele înscrise iniţial în actele de stare civilă, iar menţiunile se reproduc întocmai. Certificatele de stare civilă eliberate anterior se retrag şi se anulează.
  (2) Pentru stabilirea cu precizie a numelui copiilor recunoscuţi şi apoi legitimaţi prin căsătoria ulterioară a părinţilor, se va tine seama de următoarele:
  a) cei recunoscuţi până la 10 iulie 1943 şi nelegitimaţi prin căsătoria ulterioară a părinţilor poarta numele mamei, iar dacă au fost legitimaţi poarta numele tatălui;
  b) cei recunoscuţi sau legitimaţi între 10 iulie 1943 - 31 ianuarie 1954 poarta numele celor care i-au recunoscut sau i-au legitimat;
  c) cei recunoscuţi în localităţile din Ardealul de Nord până la 6 martie 1945, dacă nu au fost şi legitimaţi prin căsătoria ulterioară a părinţilor, poarta numele mamei, iar dacă au fost legitimaţi poarta numele tatălui.
  (3) La cererea persoanelor fizice sau juridice, se pot elibera dovezi din care să rezulte numai numele de familie şi prenumele, precum şi dacă s-a efectuat sau nu o înregistrare în registrele de stare civilă ale localităţii.
  (4) În certificatele de stare civilă nu se înscriu menţiuni referitoare la religia titularului sau a titularilor, după caz.


  Articolul 121

  (1) Cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie care au domiciliul pe teritoriul României, ale căror acte de stare civilă au fost întocmite în registrele române, li se eliberează direct certificate de stare civilă.
  (2) La rubrica "menţiuni" din certificatul de stare civilă se înscrie, după caz "titularul este cetăţean ...................." sau "soţul/soţia este cetăţean ....................." .


  Articolul 122

  (1) Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România, precum şi ale cetăţenilor români cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate se soluţionează de către primăriile care păstrează registrele respective şi, după caz, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 119/1996, de către Direcţia de evidenta a populaţiei.
  (2) La primirea solicitării de la Direcţia de evidenta a populaţiei, ofiţerul de stare civilă identifica actul, completează certificatul de stare civilă sau îl dactilografiază şi îl expediază de îndată, împreună cu un extras pentru uz oficial de pe actul respectiv, cu toate menţiunile existente pe marginea acestuia.


  Articolul 123

  (1) Persoanele care au domiciliul în alte localităţi decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă vor adresa cererea primăriei în raza căreia au domiciliul sau reşedinţa, indicând localitatea unde se găseşte actul respectiv şi datele de stare civilă, pentru identificarea actului.
  (2) Ofiţerul de stare civilă care primeşte aceasta cerere solicita, în termen de 3 zile, primăriei care are în păstrare registrul de stare civilă să i se expedieze certificatul de stare civilă. Acesta va fi trimis, în plic recomandat, în termen de 3 zile de la primirea cererii, trecând în act, la rubrica "certificate eliberate", seria şi numărul certificatului de stare civilă trimis.
  (3) Ofiţerul de stare civilă care primeşte certificatul de stare civilă completat invita petiţionarul, în termen de 48 ore, pentru a-l ridica, sub luarea de semnătura.
  (4) Dacă, în urma invitaţiilor făcute, petentul nu se prezintă, iar de la data primirii certificatului de stare civilă au trecut 3 luni, ofiţerul de stare civilă restituie certificatul de stare civilă la primăria emitenta, în vederea anulării şi efectuării menţiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica "certificate eliberate".


  Articolul 124

  În cazul în care registrul este distrus parţial, neexistând posibilitatea completării certificatului de stare civilă solicitat, ofiţerul de stare civilă se va adresa consiliului judeţean, respectiv Primăriei Municipiului Bucureşti şi, după caz, direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, pentru eliberarea unui extras, cu toate menţiunile, la primirea căruia va întocmi certificatul de stare civilă.


  Articolul 125

  (1) În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat, cu perceperea taxei legale de timbru. Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus (anexa nr. 42).
  (2) Când exista suspiciuni cu privire la sinceritatea celor declarate de solicitant, ofiţerul de stare civilă întocmeşte un referat, care se trimite, împreună cu cererea, unităţii de poliţie competente, pentru efectuarea de verificări.


  Articolul 126

  (1) Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea certificatului de stare civilă, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice persoana care l-a solicitat, pe baza actelor de identitate ce le poseda.
  (2) În toate cazurile, pe cerere şi pe cotorul certificatului de stare civilă se trece seria şi numărul actului de identitate.


  Articolul 127

  Certificatele de stare civilă prezentate cu modificări, ştersături, adăugări sau neconcordante cu privire la datele înscrise în ele, se reţin şi se trimit primăriei emitente în vederea anulării şi eliberării unui nou certificat de stare civilă.


  Articolul 128

  (1) Certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului.
  (2) Pentru copii minori, care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.
  (3) Dacă un copil este născut viu şi a decedat până la data înregistrării naşterii, la cererea părinţilor, se eliberează certificatul de naştere, cu menţiunea DECEDAT, sau numai certificatul de deces.


  Articolul 129

  (1) Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi.
  (2) Pentru soţul supravieţuitor sau în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie cu menţiunile corespunzătoare.


  Articolul 130

  (1) Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.
  (2) Este interzis să se înscrie în certificatul de deces, prin menţiune, cauza decesului.


  Articolul 131

  (1) În cazuri deosebite - persoane grav bolnave, netransportabile, internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială etc. -, se eliberează certificatele de naştere sau de căsătorie şi altor persoane, în afară celor prevăzute la art. 128 şi 129, cu aprobarea primarului.
  (2) Persoanele cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate, a căror naştere şi/sau căsătorie a fost înregistrată în România, pot solicita eliberarea certificatului de naştere/căsătorie şi prin împuternicit cu procura specială.


  Articolul 132

  (1) Persoana al carei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în alta limba decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea - prin menţiune pe marginea acestor acte - a numelui de familie ori a prenumelui retradus, sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile privind pe titular, cât şi la cele privind pe părinţii săi.
  (2) Cererea se depune la primăria locului de domiciliu sau direct la primăria care are în păstrare actul de stare civilă.
  (3) Aprobarea pentru înscrierea menţiunii se da, prin dispoziţie, de către primarul localităţii care are în păstrare registrele (anexa nr. 43).
  (4) Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra celuilalt soţ, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urma îşi da consimţământul.
  (5) Dacă soţii nu se înţeleg cu privire la extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori, se procedează conform art. 30 alin. (4).


  Articolul 133

  (1) Pe baza aprobării, se efectuează menţiune pe marginea actului de stare civilă şi se eliberează un nou certificat, iar cel eliberat anterior se retine şi se anulează.
  (2) Dacă ofiţerul de stare civilă nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă, cere solicitantului să prezinte o traducere sau o ortografiere oficială, autentificată de notar public.


  Articolul 134

  (1) La eliberarea unui certificat de stare civilă în condiţiile art. 132, pe actul de stare civilă, exemplarul I, se face menţiunea: "numele de familie corect este ...................., iar prenumele este ...................... (se va trece numele de familie şi prenumele titularului şi ale părinţilor săi), în baza Dispoziţiei nr. ................ din ........................., data în conformitate cu prevederile art. 19 din Decretul nr. 975/1968", comunicându-se despre aceasta şi la exemplarul II al registrului de stare civilă.
  (2) În cazul în care se solicita certificate de stare civilă de pe acte pe care exista menţiuni în sensul că s-au eliberat certificate scrise cu ortografia limbii materne sau cu prenumele tradus, ori solicitanţii au mai primit astfel de certificate, chiar dacă nu s-a operat menţiunea respectiva, noile certificate se eliberează potrivit dispoziţiilor art. 132, operându-se menţiunea de mai sus.


  Articolul 135

  (1) În pag. 1 a buletinului de identitate se aplica ştampila cu următorul conţinut: "Eliberat certificatul de stare civilă, în baza art. 19 din Decretul nr. 975/1968, cu numele de familie ........................ şi prenumele .............. . Buletinul de identitate va fi preschimbat până la .................", după care ofiţerul de stare civilă semnează, pune data şi aplica ştampila.
  (2) În situaţia persoanelor deţinătoare de cărţi de identitate informează, ofiţerul de stare civilă, o data cu eliberarea certificatului de stare civilă, va invalida cartea de identitate a persoanei prin perforarea spaţiului în care se afla înscrisă perioada de valabilitate, punându-i în vedere să se prezinte la formaţiunea de evidenta a populaţiei în termen de 15 zile.


  Articolul 136

  Cererile pentru procurarea de certificate de stare civilă din străinătate se soluţionează de către Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia relaţii consulare.


  Articolul 137

  (1) Ofiţerul de stare civilă care întocmeşte un act de căsătorie sau de deces care priveşte un cetăţean străin va trimite, în termen de 5 zile de la înregistrare, un extras la Direcţia de evidenta a populaţiei.
  (2) În cazul înscrierii unei menţiuni de divorţ care priveşte un cetăţean străin aparţinând statelor menţionate în anexa nr. 44, se trimite la Direcţia de evidenta a populaţiei un extras de pe actul de căsătorie, pe care se va înscrie şi conţinutul menţiunii operate pe acesta.
  (3) Pe extrasele ce se vor expedia, conform alineatelor precedente, se va scrie cetăţenia celui în cauza şi documentul în baza căruia a fost stabilită.


  Capitolul IX Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 138

  (1) Actele de jurisdicţie ale instanţelor judecătoreşti, notariale sau oricăror autorităţi competente dintr-un alt stat referitoare la statutul civil al persoanelor, care sunt recunoscute de plin drept, potrivit Legii nr. 105/1992, se înscriu în registrele de stare civilă române, cu avizul Direcţiei de evidenta a populaţiei.
  (2) Cererea persoanei interesate se trimite, pentru avizare, de primăria care a primit-o, însoţită de actul original şi traducerea legalizată de un notar public din ţara.
  (3) După verificarea documentelor, Direcţia de evidenta a populaţiei le returnează, specificând modul de soluţionare a cererii şi, după caz, menţiunea ce trebuie înscrisă pe marginea actului de stare civilă.


  Articolul 139

  (1) Conţinutul şi forma certificatelor de naştere, de căsătorie şi de deces, precum şi ale extraselor pentru menţiuni care se transmit în străinătate sunt prevăzute în anexele nr. 1-6.
  (2) Principalele imprimate şi formulare auxiliare folosite în domeniul stării civile, altele decât cele la care s-a făcut referire în prezenta metodologie, sunt prevăzute în anexele nr. 45-54. Registrele de stare civilă aflate în păstrarea primăriilor sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi delimitarea fondurilor arhivistice ale municipiului Bucureşti, pe ani, sunt prevăzute în anexa nr. 58.


  Articolul 140

  Comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de la 0-14 ani, prevăzute în anexele nr. 55 şi 56, se înaintează, pe baza de borderou (anexa nr. 57), la formaţiunile de evidenta a populaţiei, la sfârşitul fiecărei luni, fără a se depăşi data de 5 a lunii următoare.


  Articolul 141

  (1) Ofiţerii de stare civilă întocmesc buletinele statistice pentru născutul viu, pentru născutul mort, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu modelele şi instrucţiunile de completare emise de Comisia Naţională pentru Statistica.
  (2) Pentru actele de stare civilă întocmite la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale României din străinătate, buletinele statistice se întocmesc de către Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.


  Articolul 142

  Anexele nr. 1-58 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Articolul 143

  Registrele de stare civilă curente şi cele aflate în stoc vor fi folosite până la epuizare, iar certificatele de stare civilă, până la data de 31 decembrie 1997.


  Articolul 144

  Departamentul pentru Administraţia Publică Locală împreună cu Ministerul de Interne vor stabili şi vor transmite instituţiilor cu atribuţii în domeniul stării civile modificările ulterioare ce se impun a fi aduse metodologiei, precizări şi noi texte de menţiuni, după caz.


  Articolul 145

  (1) Prezenta metodologie intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
  (2) Pe aceeaşi data, Instrucţiunile cu privire la aplicarea prevederilor Decretului nr. 278/1960 şi ale H.C.M. nr. 1.091/1960, aprobate prin Ordinul comun nr. 190/1970 al Ministerului Afacerilor Interne şi Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală, modificat prin Ordinul comun nr. 80/1975 al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare şi Ministerului de Interne, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru
  pentru coordonarea
  Secretariatului General
  al Guvernului şi a Departamentului
  pentru Administraţie Publică Locală,
  Remus Opriş
  Ministru de interne,
  Gavril Dejeu
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului
  pentru Administraţia Publică Locală,
  Grigore Lăpuşneanu
  Bucureşti, 13 octombrie 1997.
  Nr. 1.


  Anexa 1

      Format A4
      Numele de familie .................... Prenumele ........... N S
                                                                        r e
      Actul de identitate: seria ................ nr. .......... . r
                                                                        . i
      Actul de naştere: nr. ................. din ................ . a
                                                                        . .
      Data eliberării ............... Semnătura de primire ...... . .
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ [STEMA] │
  │ │
  │ │
  │ ROUMANIE ROMÂNIA ROMÂNIA │
  │ │
  │ │
  │ CERTIFICAT DE NAŞTERE │
  │ │
  │ CERTIFICAT DE NAISSANCE / BIRTH CERTIFICATE │
  │ │
  │ Seria ............ Nr. ............. │
  │ Serie/Series No./Nmb. │
  │ │
  │DATE PRIVIND COPILUL │
  │Dates concernant l'enfant/ Cod Numeric Personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  │Data concerning the child S A A L L Z Z N N N N N C │
  │ Code personnel/Personal number │
  │ ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │
  │ │Numele de familie │ │ │
  │ │ Nom/Surname │ │ │
  │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Prenumele │ │ │
  │ │Prenome/First name │ │ │
  │ ├─────────┬─────────┼─────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤ │
  │ │Sexul │ │Data naşterii │Anul/Annee/│Luna/Moiş/│Ziua/Jour/ │ │
  │ │Sexe/Sex │ │Date de Data fo│ Year │ Month │ Day │ │
  │ │ │ │naissance/brith ├───────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │ ├─────────┴─────────┼─────────────────┴───────────┼──────────┴─────────────┤ │
  │ │Locul naşterii │Localitatea/Localite/Place │Judeţul/Departement/ │ │
  │ │Lieu de naissance/ │ │County │ │
  │ │Place of birth ├─────────────────────────────┴────────────────────────┤ │
  │ │ │ │ │
  │ └───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘ │
  │ │
  │DATE PRIVIND PĂRINŢII/Dates concernant les parents/Data concerning the parents│
  │ │
  │ ┌────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │
  │ │ │Numele de familie │ │ │
  │ │ TATĂL │Nom/Surname │ │ │
  │ │Pere/Father ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Prenumele │ │ │
  │ │ │Prenom/First name │ │ │
  │ ├────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Numele de familie │ │ │
  │ │ MAMA │Nom/Surname │ │ │
  │ │Mere/Mother ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Prenumele │ │ │
  │ │ │Prenom/Frist name │ │ │
  │ └────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ │
  │ │
  │Act de naştere nr. .................... din ................................ │
  │Acte de naissance no./ de/from (ziua, luna, anul/jour, moiş, │
  │Birth document nmb. annee/day, month,year) │
  │ │
  │înregistrat la ................................... ...................... │
  │enregistre a/ (Localitatea/Ambasada/Consulatul) Judeţul/Departement/ │
  │registered at (Localite/Ambassade/Consulat/Place/ County │
  │ Embassy/Consulate) │
  │ │
  │Menţiuni │
  │Mentions/Mentions ........................................................... │
  │............................................................................. │
  │............................................................................. │
  │............................................................................. │
  │ │
  │ │
  │ Semnătura │
  │ L.S. Signature/Signature │
  │ ......................... │
  │ │
  │Eliberat de .............................. Data │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  │ │
  │Delivree par/Issued by Date/Date A A A A L L Z Z │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 2

      Format A4
      Numele de familie .................... Prenumele ........... N S
                                                                        r e
      Actul de identitate: seria ................ nr. .......... . r
                                                                        . i
      Actul de căsătorie: nr. ................. din ................ . a
                                                                        . .
      Data eliberării ............... Semnătura de primire ...... . .
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ │
  │ [STEMA] │
  │ │
  │ │
  │ ROUMANIE ROMÂNIA ROMÂNIA │
  │ │
  │ │
  │ CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE │
  │ │
  │ CERTIFICAT DE MARIAGE / MARRIAGE CERTIFICATE │
  │ │
  │ Seria ............ Nr. ............. │
  │ Serie/Series No./Nmb. │
  │ ┌──────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐ │
  │ │DATE PRIVIND SOŢII│ │ │ │
  │ │Dates concernants │ SOŢUL │ SOŢIA │ │
  │ │les epoux/ │ Epoux/Husband │ Epouse/Wife │ │
  │ │Data concerning │ │ │ │
  │ │the couple │ │ │ │
  │ ├──────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤ │
  │ │Codul numeric ││_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│││_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_││ │
  │ │personal │ S A A L L Z Z N N N N N C │ S A A L L Z Z N N N N N C │ │
  │ │Code personnel/ │ │ │ │
  │ │Personal number │ │ │ │
  │ ├──────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤ │
  │ │Numele de familie │ │ │ │
  │ │Nom/Surname │ │ │ │
  │ ├──────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤ │
  │ │Prenumele │ │ │ │
  │ │Prenom/Frist name │ │ │ │
  │ ├──────────────────┼──────┬──────┬─────────────┼──────┬──────┬─────────────┤ │
  │ │Data naşterii │Anul/ │Luna/ │Ziua/Jour/ │Anul/ │Luna/ │ Ziua/Jour/ │ │
  │ │Date de naissance/│Annee/│Moiş/ │ Day │Annee/│Moiş/ │ Day │ │
  │ │Date of birth │Year │Month │ │Year │Month │ │ │
  │ │ ├──────┴──────┴─────────────┼──────┴──────┴─────────────┤ │
  │ ├──────────────────┼────────────┬──────────────┼────────────┬──────────────┤ │
  │ │Locul naşterii │Localitatea/│Judeţul/Dep.Co│Localitatea/│Judeţul/Dep.Co│ │
  │ │Lieu de naissance/│Localite/ │ │Localite/ │ │ │
  │ │Place of birth │Place │ │Place │ │ │
  │ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├──────────────────┼────────────┴──────────────┼────────────┴──────────────┤ │
  │ │Numele de familie │ │ │ │
  │ │ după căsătorie │ │ │ │
  │ │Nom apres le │ │ │ │
  │ │ mariage/ │ │ │ │
  │ │Surname after the │ │ │ │
  │ │ marruage │ │ │ │
  │ └──────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘ │
  │ │
  │DATE PRIVIND PĂRINŢII/Dates concernant les parents/Data concerning the parents│
  │ │
  │ ┌────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │
  │ │ │Numele de familie │ │ │
  │ │ TATĂL │Nom/Surname │ │ │
  │ │Pere/Father ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Prenumele │ │ │
  │ │ │Prenom/First name │ │ │
  │ ├────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Numele de familie │ │ │
  │ │ MAMA │Nom/Surname │ │ │
  │ │Mere/Mother ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Prenumele │ │ │
  │ │ │Prenom/Frist name │ │ │
  │ └────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ │
  │Data şi locul încheierii căsătoriei/Date et lieu de la celebration du mariage/│
  │Date and place of the marriage celebration │
  │ │
  │Act de căsătorie. ..................... din ................................ │
  │Acte de mariage no./ de/from (ziua, luna, anul/jour, moiş, │
  │Marriage document nmb. annee/day, month,year) │
  │ │
  │înregistrat la ................................... ...................... │
  │enregistre a/ (Localitatea/Ambasada/Consulatul) Judeţul/Departement/ │
  │registered at (Localite/Ambassade/Consulat/Place/ County │
  │ Embassy/Consulate) │
  │ │
  │Menţiuni │
  │Mentions/Mentions ........................................................... │
  │............................................................................. │
  │............................................................................. │
  │............................................................................. │
  │ │
  │ │
  │ Semnătura │
  │ L.S. Signature/Signature │
  │ ......................... │
  │ │
  │Eliberat de .............................. Data │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  │ │
  │Delivree par/Issued by Date/Date A A A A L L Z Z │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 3

      Format A4
      Numele de familie .................... Prenumele ........... N S
                                                                        r e
      Actul de identitate: seria ................ nr. .......... . r
                                                                        . i
      Actul de naştere: nr. ................. din ................ . a
                                                                        . .
      Data eliberării ............... Semnătura de primire ...... . .
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ │
  │ [STEMA] │
  │ │
  │ │
  │ ROUMANIE ROMÂNIA ROMÂNIA │
  │ │
  │ │
  │ CERTIFICAT DE DECES │
  │ │
  │ CERTIFICAT DE DECES / DEATH CERTIFICATE │
  │ │
  │ Seria ............ Nr. ............. │
  │ Serie/Series No./Nmb. │
  │ │
  │ │
  │DATELE PRIVIND DECEDATUL │
  │Dates concernant le decede/ Cod Numeric Personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  │Data concerning the deceased S A A L L Z Z N N N N N C │
  │ Code personnel/Personal number │
  │ ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │
  │ │Numele de familie │ │ │
  │ │ Nom/Surname │ │ │
  │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Prenumele │ │ │
  │ │Prenome/First name │ │ │
  │ ├─────────┬─────────┼─────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤ │
  │ │Sexul │ │Data naşterii │Anul/Annee/│Luna/Moiş/│Ziua/Jour/ │ │
  │ │Sexe/Sex │ │Date de Data fo│ Year │ Month │ Day │ │
  │ │ │ │naissance/brith ├───────────┼──────────┼─────────────┤ │
  │ ├─────────┴─────────┼─────────────────┴───────────┼──────────┴─────────────┤ │
  │ │Locul naşterii │Localitatea/Localite/Place │Judeţul/Departement/ │ │
  │ │Lieu de naissance/ │ │County │ │
  │ │Place of birth ├─────────────────────────────┼────────────────────────┤ │
  │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤ │
  │ │Domiciliul │Localitatea/Localite/Place │Judeţul/Departement/ │ │
  │ │Adresse/Address │ │County │ │
  │ │ ├─────────────────────────────┼────────────────────────┤ │
  │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────┼─────────────────────────────┴────────────────────────┤ │
  │ │Data decesului │ Locul decesului │ │
  │ │Dare du deces/ │Lieu du deces/Place of death │ │
  │ │Date of decease │ │ │
  │ ├──────┬──────┬─────┼─────────────────────────────┬────────────────────────┤ │
  │ │A/A/Y │L/M/M │Z/J/D│Localitatea/Localite/Place │Judeţul/Departement/ │ │
  │ │ │ │ │ │County │ │
  │ ├──────┴──────┴─────┼─────────────────────────────┴────────────────────────┤ │
  │ └───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘ │
  │ │
  │DATE PRIVIND PĂRINŢII/Dates concernant les parents/Data concerning the parents│
  │ │
  │ ┌────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │
  │ │ │Numele de familie │ │ │
  │ │ TATĂL │Nom/Surname │ │ │
  │ │Pere/Father ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Prenumele │ │ │
  │ │ │Prenom/First name │ │ │
  │ ├────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Numele de familie │ │ │
  │ │ MAMA │Nom/Surname │ │ │
  │ │Mere/Mother ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Prenumele │ │ │
  │ │ │Prenom/Frist name │ │ │
  │ └────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ │
  │ │
  │Act de deces nr. ...................... din ................................ │
  │Acte de deces no./ de/from (ziua, luna, anul/jour, moiş, │
  │Demise document nmb. annee/day, month,year) │
  │ │
  │înregistrat la ................................... ...................... │
  │enregistre a/ (Localitatea/Ambasada/Consulatul) Judeţul/Departement/ │
  │registered at (Localite/Ambassade/Consulat/Place/ County │
  │ Embassy/Consulate) │
  │ │
  │Menţiuni │
  │Mentions/Mentions ........................................................... │
  │............................................................................. │
  │............................................................................. │
  │............................................................................. │
  │ │
  │ │
  │ Semnătura │
  │ L.S. Signature/Signature │
  │ ......................... │
  │ │
  │Eliberat de .............................. Data │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  │ │
  │Delivree par/Issued by Date/Date A A A A L L Z Z │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 4

      Format A5
                           [STEMA]
                           ROMÂNIA
               SERVICIUL CENTRAL DE STARE CIVILĂ
               EXTRAS DE PE ACTUL DE NAŞTERE
      La data de ..................... sub nr. ..................................
  la Primăria....................................................................
  judeţul ....................................................... s-a înregistrat
  naşterea lui ..................................................................
  de sex ............................ fiul/fiica lui ............................
  şi ............................ născut(a) în anul .............................
  luna ............ ziua .............. în localitatea ..........................
  judeţul ..........................
        Cetăţenia părinţilor:
        Tatăl ...............................................
        Mama ................................................
        Data completării extrasului ..........................
                  ŞEF SERVICIU,


  Anexa 5

      Format A5
                           [STEMA]
                           ROMÂNIA
                 SERVICIUL CENTRAL DE STARE CIVILĂ
                 EXTRAS DE PE ACTUL DE CĂSĂTORIE
            (PENTRU MENŢIUNI ÎN ACTE DE STARE CIVILĂ)
      La data de ..................... sub nr. ......................
  la Primăria ...................................................................
  judeţul ................................................ s-a încheiat căsătoria
  între .........................................................................
  fiul lui ............................................ şi ......................
  născut în anul .......... luna ...................... ziua ....................
  în ............................................................................
  ţara .............................. cetăţenia .................................
  şi ............................................................................
  fiica lui .................................... şi .............................
  născută în anul ................... luna ................... ziua .............
  în ............................................................................
  ţara ..................................... cetăţenia ..........................
      Potrivit învoielii, în căsătorie soţul va purta numele de
  familie .................. şi soţia numele de familie .........................
      Data completării extrasului .........................
                          ŞEF SERVICIU,


  Anexa 6

      Format A5
                           [STEMA]
                            ROMÂNIA
                SERVICIUL CENTRAL DE STARE CIVILĂ
                     EXTRAS DE PE ACTUL DE DECES
              (PENTRU MENŢIUNI ÎN ACTE DE STARE CIVILĂ)
      La data de ........................... sub nr. ............................
  la Primăria ...................................................................
  judeţul ............................................... s-a înregistrat decesul
  lui ...........................................................................
  fiul/fiica lui ....................................... şi .....................
  născut(a) în anul ................. luna ................. ziua ...............
  în ............................................................................
  ţara ..................... cetăţenia ................... de sex ...............
  cu domiciliul în ..............................................................
  strada .......................... nr. ........................... decedat(a) în
  anul ................... luna ............................ ziua ...............
  în localitatea ............................ judeţul ...........................
      Data completării extrasului .............................
                   ŞEF SERVICIU,


  Anexa 7

      CONSILIUL JUDEŢEAN ................
      Serviciul de stare civilă
                                                         PRIMĂRIA
                                              (comunei, oraşului, municipiului)
                                              ..................................
                                                 Nr. ......... din .............
                        PROCES - VERBAL
                încheiat astăzi ............................
      Subsemnaţii............................................................
      .......................................................................
      .......................................................................
      .......................................................................
      În temeiul art. ............ din Legea nr. 69/1991, republicată, modificată
  şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/1997, şi al art. 72
  alin. (2) din Legea nr. 119/1996, am verificat activitatea de stare civilă a
  Primăriei municipiului/oraşului/comunei ..................................,
  desfăşurata în perioada ........................
      Ofiţer(i) de stare civilă a(u) fost fost desemnat(i) .....................,
  prin dispoziţia nr. ............./................. a primarului localităţii.
                      Constatări (deficiente)
      Nr. acte întocmite şi verificate (total): .................................
      - de naştere .............., din care: adopţii naţionale ..............;
                                       adopţii internaţionale ...................;
      - de căsătorie ............;
      - de deces ................;
                   1. Înregistrarea şi întocmirea actelor
      .........................................................................
      .........................................................................
      .........................................................................
                   2. Evidenţa şi gestiunea certificatelor
      ..........................................................................
      ..........................................................................
  ┌───────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────┐
  │ │ │ │ │
  │ │ Naştere │ Căsătorie │ Deces │
  │ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
  │Stoc la ............ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
  │Primite │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
  │Eliberate │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
  │Anulate │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
  │Rămase în alb .........│ │ │ │
  └───────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┘
      a) Seria şi numărul certificatelor anulate ................................
      b) Seria şi numărul certificatelor, rămase în alb:
      Naştere: ..................................................................
      ...........................................................................
      Căsătorie: ................................................................
      ...........................................................................
      Deces: ....................................................................
      ...........................................................................
      c) Cotoare distruse:
      Naştere: ..................................................................
      Căsătorie: ................................................................
      Deces: ....................................................................
      d) Nr. certificate retrase şi distruse .................... (total)
      - de naştere ............; de căsătorie ............; de deces ............
                  3. Măsuri
      Acte de anulat: ...........................................................
      Motive: ...................................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      Acte de rectificat: ................ Rubrica: .............................
      Alte măsuri: ..............................................................
      ...........................................................................
                  4. Sancţiuni
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în .................
      exemplare, din care unul la .................... şi unul la ............. .
        Din partea consiliului judeţean, Ofiţer de stare civilă,
        ............................... ........................


  Anexa 8

      Primăria ..........................
      Judeţul ...........................
      Starea civilă .....................
      Nr. .............. din ............
                        Către
              ...................................
      La cererea dv. nr. .......... din ......... va comunicăm că în registrele
  de stare civilă ale localităţii ..................... a fost (nu a fost)
  înregistrat(a) ....................................... numitului(ţilor)
                      (naşterea,căsătoria,decesul)
  şi ................. la actul nr. .............. din ....................
                    Ofiţerul de stare civilă,
                 ...............................
                            L.S.


  Anexa 9

                      PROCES-VERBAL
      Anul .............., luna ................, ziua ................
      Noi..............................., primarul localităţii .................,
         (numele şi prenumele)
  judeţul ......... .........., şi ..........................................,
  ofiţer de stare civilă delegat, certificăm că prezentul registru, exemplarul
  ..................... ......, conţine .................... file, urmând a fi
     ( I sau II) (în cifre şi litere)
  deschis cu actul nr. ...............
               Primar, Ofiţer de stare civilă delegat,
                L.S.


  Anexa 10

                  PROCES-VERBAL
      Anul ............, luna .............., ziua .........
      Noi ............................., primarul localităţii ..................,
          (numele şi prenumele)
      judeţul ............, şi .............................., ofiţer de stare
                                (numele şi prenumele)
      civilă delegat, constatăm că în registrul de acte de ......................
                                                         (naştere,căsătorie,deces)
      exemplarul ......... s-au întocmit ................... actele pe anul ......
                (I sau II) (în cifre şi litere)
      urmând a fi deschis cu actul nr. ......., în anul următor.
                Primar, Ofiţerul de stare civilă delegat,
                L.S


  Anexa 11

                 PROCES-VERBAL
      Anul ............, luna .............., ziua .........
      Noi ............................., primarul localităţii ...................,
          (numele şi prenumele)
  judeţul ............. ........., şi .........................................
                                          (numele şi prenumele)
  ofiţer de stare civilă delegat, constatăm că în prezentul registru de acte
  de .......................... s-au înscris, pe anul ................, actele
    (naştere, căsătorie, deces)
  de la ne. ............ la nr. ............... .
      Registrul a fost întocmit prin copiere de pe exemplarul nr. ...............,
  care se afla la .............................
             Primar, Ofiţer de stare civilă delegat,
              L.S.


  Anexa 12

                        OPIS ALFABETIC
         cu actele de ............. întocmite în registrele de stare
     civilă ale Primăriei ............ în cursul anului .................
  ┌─────┬────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
  │Nr. │ Numele de familie şi │ Numărul │ Data │
  │crt. │ prenumele │ actului │ întocmirii │
  ├─────┼────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├─────┼────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├─────┼────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  └─────┴────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘

  NOTA:
  Se tipăreşte sub forma de registru─opis alfabetic, separat pentru actele de naştere, de căsătorie şi de deces.


  Anexa 13

                REGISTRU DE INTRARE ─ IEŞIRE
                         INTRARE
  ┌────────┬──────────────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬──────────────┐
  │Nr. de │Data înregistrării│ Nr. şi adresa│ │Conţinutul│Compartimentul│
  │înregis-├─────┬─────┬──────┤ documentului │Emitentul│ pe scurt │care primeşte │
  │trare │anul │luna │ziua │ │ │ al │corespondenta │
  │ │ │ │ │ │ │documentu-│ │
  │ │ │ │ │ │ │lui │ │
  ├────────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────┴─────┴─────┴──────┴──────────────┴─────────┴──────────┴──────────────┘
                                 IEŞIRE
  ┌────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────┐
  │ Data expedierii │ Destinatarul │ Conţinutul pe │ Nr. de înregistrare │
  ├──────┬──────┬──────┤ │ scurt │la care se anexează │
  │ anul │ luna │ ziua │ │al documentului │(indicativul dosarului│
  ├──────┼──────┼──────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────┼──────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────┼──────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────┼──────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────┼──────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────┼──────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────┼──────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────┼──────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────┼──────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────┼──────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  └──────┴──────┴──────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────────┘


  Anexa 14

  1. Sigiliul Stării civile
  În spaţiul punctat se înscrie, după caz:
    Municipiul
  ──────────
  Oraşul ................. Judeţul ................
  ──────               ─────────
  Comuna Sectorul
  Consiliul Judeţean ..............................
  2. Parafa ofiţerului de stare civilă
      ──────┬────────────────────────────┐
       ^ │ Ioan Anton │
     I │ │ ofiţer de stare civilă │ L < 50 mm
       v │ │ I < 5 mm
      ──────┼────────────────────────────┤
            │<───────── L ─────────────> │


  Anexa 15

  DISPOZIŢIA Nr. .......
  din anul ...... luna ........ ziua .......
  Primarul (municipiului, oraşului, comunei)*1) ..........., judeţul .......,
  având în vedere procesul-verbal înregistrat la nr.*2) .............. din*3) ........., precum şi referatul autorităţii tutelare ............., din care rezulta că s─a găsit un copil de sex .............., având aproximativ*4) ............. (ani, luni), ai cărui părinţi nu sunt cunoscuţi,
  în temeiul dispoziţiilor art. 2 din Decretul nr. 975/1968 şi ale art. .......... din Legea nr. 69/1991, republicată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/1997,
  DISPUN:
  Art. 1. ─ Copilul găsit la data de .........., în*5) ........, va purta numele de familie ............ şi prenumele ..........
  Art. 2. ─ În baza prezentei dispoziţii, ofiţerul de stare civilă va înregistra, în registrele de stare civilă, naşterea copilului găsit.
  Data .................
  Primar,
  ──────────
  *1) Denumirea localităţii.
  *2) Nr. de înregistrare a procesului─verbal întocmit de poliţie, medic şi reprezentantul autorităţii tutelare.
  *3) Data înregistrării.
  *4) Vărsată stabilită de medic.
  *5) Locul unde a fost găsit.
  ──────────


  Anexa 16

      Format A3
      (se tipăreşte sub forma de mapă)
      ROMÂNIA
      Judeţul ...................
      Primăria ..................
      Starea civilă
                          DOSAR Nr. ............/199....
       cuprinzând documentele ce au stat la baza încheierii căsătoriei dintre
                  ...................... şi ....................
      Declaraţia de căsătorie a fost data şi ┌───────────────────────┐
            semnată în faţa noastră. │ │
      Am confruntat datele înscrise în declaraţie │ P R I M A R I A │
      cu cele din certificatele de naştere, care │ ................... │
              corespund întocmai. │ │
                                                       │ Starea civilă │
                                                       │ │
         Ofiţerul de stare civilă, │ Nr. ................ │
                                                       │ din ....... 199 .... │
          ....................... │ │
                                                       └───────────────────────┘
                 DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE
      Subsemnaţii: ..............................................................
                               (numele şi prenumele soţului)
  domiciliat în .................., str. ......................... nr. ..........,
  bloc ...................., scara ........, etajul ......, apartamentul ........,
  judeţul/sectorul ..............................., şi ..........................,
                                                    (numele şi prenumele soţiei)
  domiciliată în ............................, str. ..............................
  nr. ............., bloc ....., scara ....., etajul ......, apartamentul ........
  judeţul/sectorul ......................., în vederea căsătoriei pe care dorim să
  o încheiem, declarăm că:
      ─ am luat cunoştinţa reciproc de starea sănătăţii noastre şi de prevederile
  art. 4─10 şi 27 din Codul familiei şi nu exista nici o piedică legală pentru
  încheierea căsătoriei;
      ─ după încheierea căsătoriei vom purta numele de familie:
      SOŢUL ................................
      SOŢIA ................................
      Ne legitimăm cu cartea/buletinul de identitate seria .............. nr. ...
  şi cartea/buletinul de identitate seria ............ nr. ........... .
      Cunoaştem că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false.
      Data ............... 199 ...
                                       Semnăturile
                           ................. ...................
      Întocmit act căsătorie nr. ........../ 199....
      Operat menţiuni
      pe actele de naştere din registrul ex. I
      nr. ..................... al localităţii ..................., pentru soţ
      nr. ..................... al localităţii ..................., pentru soţie
      Trimis comunicare de menţiune
      cu adresa nr. ........... din .................
      la ............................................
      Data ...................
                                          Semnătura
                                   ..........................
      ROMÂNIA PĂRINŢI
      PRIMĂRIA ............... Numele de familie al tatălui .............
          CERTIFICAT DE NAŞTERE Prenumele tatălui ........................
                                        Numele de familie al mamei ...............
                                        Prenumele mamei ..........................
      │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│ LOCUL ÎNREGISTRĂRII
       S A A L L Z Z N N N N N C
                                        Comuna
                                        Oraşul ...................................
  Numele de familie .................. Municipiul
  Prenumele .......................... Judeţul ..................................
  Sexul .............................. Naşterea a fost trecută în registrul de
                                        stare civilă
           │Anul ..................... la nr. ............. din anul ............
           │ (cifre şi litere)
           │ luna ........................ ziua .......
    Data <..........................
  naşterii │
           │Luna ..................... MENŢIUNI
           │Ziua .....................
           │ (cifre şi litere) ..........................................
                                        ..........................................
      LOCUL NAŞTERII COPILULUI
                                        ..........................................
  Comuna
  Oraşul ............................ Conform cu originalul
  Municipiul
  Judeţul ........................... Semnătura
                                                L.S.
  Seria .............. nr. .......
      ROMÂNIA PĂRINŢI
  PRIMĂRIA ............... Numele de familie al tatălui .............
           CERTIFICAT DE NAŞTERE Prenumele tatălui ........................
                                        Numele de familie al mamei ...............
                                        Prenumele mamei ..........................
      │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│ LOCUL ÎNREGISTRĂRII
       S A A L L Z Z N N N N N C
                                        Comuna
                                        Oraşul ...................................
  Numele de familie .................. Municipiul
  Prenumele .......................... Judeţul ..................................
  Sexul .............................. Naşterea a fost trecută în registrul de
                                        stare civilă
           │Anul ..................... la nr. ............. din anul ............
           │ (cifre şi litere)
           │ luna ........................ ziua .......
    Data <..........................
  naşterii │
           │Luna ..................... MENŢIUNI
           │Ziua .....................
           │ (cifre şi litere) ..........................................
                                        ..........................................
       LOCUL NAŞTERII COPILULUI
                                        ..........................................
  Comuna
  Oraşul ............................ Conform cu originalul
  Municipiul
  Judeţul ........................... Semnătura
                                                L.S.
  Seria .............. nr. .......
      Prezentul dosar numerotat, sigilat şi parafat conţine ........... file.
                           Semnătura
                     ...........................


  Anexa 17

                           CERERE
      Subsemnatul(a) ..........................................., cu domiciliul
  în ..............................., str. .................... nr. .............,
  judeţul/sectorul ....................., va rog să aprobaţi oficierea căsătoriei
  mele cu numita(tul) ......................., pentru următoarele motive:
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
          Data ...............
                                              Semnătura
                                       ..........................
      Domnului primar al ...............................


  Anexa 18

                            CERERE
      Subsemnatul(a) ......................................, cu domiciliul
  în ................................, str. ..................., nr. ..., judeţul/
  sectorul ......................, va rog să aprobaţi oficierea căsătoriei mele cu
  numita (tul) ................................... în ziua de ................, în
  conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, pentru
  următoarele motive:
  ................................................................................
  ................................................................................
  ............................................................................ ...
  ................................................................................
  ................................................................................
          Data ...............
                                              Semnătura
                                       ..........................
      Domnului primar al ...............................


  Anexa 19

                   CERERE
      Subsemnata ......................., în vârsta de .... ani, cu domiciliul
  în ..................................., str. ...................... nr. .......,
  judeţul (sectorul) ..............., va rog să încuviinţaţi încheierea
  căsătoriei mele cu numitul ............................. la Primăria ..........,
  în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) şi art. 7
  alin. (2) din Codul familiei, pentru următoarele motive:
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
          Data ...............
                                              Semnătura
                                       ..........................

  NOTA:
  Cererea se depune la primăria localităţii în care urmează a se încheia căsătoria, însoţită de următoarele documente:
  a) pentru dispensă de vârsta:
  ─ copie, legalizată sau certificată de ofiţerul de stare civilă, de pe certificatul de naştere;
  ─ ancheta socială întocmită de autoritatea tutelară de la domiciliul solicitantei;
  ─ avizul dat de medic;
  b) pentru dispensă de grad de rudenie:
  ─ copii, legalizate sau certificate de ofiţerul de stare civilă, de pe certificatele de stare civilă, pe baza cărora se poate stabili gradul de rudenie.


  Anexa 20

      Primăria .........................
      Judeţul ..........................
      Starea civilă ....................
                               PROCES ─ VERBAL
               Încheiat astăzi: anul ........ luna ....... ziua ......
      La încheierea căsătoriei dintre Dl .................................... şi
  Dra (Dna) ........................................................... , luarea
  consimţământului şi aducerea la cunoştinţa a dispoziţiilor din Codul familiei
  referitoare la drepturile şi îndatoririle soţilor s─au făcut prin intermediul
  Dlui (Dnei) ............................................ din ...............,
  str. ....................... nr. ......, interpret autorizat de ..............
  sub nr. ...................., întrucât (soţul/soţia) este cetăţean străin/
  surdomut.
        Ofiţer de stare civilă, Interpret, Soţul ..............
               L.S. Soţia ..............


  Anexa 21

                            PROCES ─ VERBAL
      Încheiat astăzi: anul ............ luna ............. ziua ...........,
  .........................................., ofiţer de stare civilă
         (numele şi prenumele)
      În urma verificărilor efectuate/văzând opunerile primite în legătura cu
  declaraţia de căsătorie a numiţilor .........................................,
  şi ...................................................., înregistrată la
  nr. ............ din ..........., din care rezulta că: .......................
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  ..............................................................................
      Constatând că nu sunt îndeplinite cerinţele legii pentru încheierea
  căsătoriei, în temeiul art. 15 din Codul familiei şi al art. 30 din Legea
  nr. 119/1996, refuz oficierea acesteia.
      Întocmit în doua exemplare, dintre care unul s─a înmânat declaranţilor.
              Ofiţerul de stare civilă,
             ..........................
                     L.S.


  Anexa 22

      Primăria .....................
      Judeţul ......................
      Starea civilă
      Nr. ......... din ............
                             Către
               Poliţia .........................
                         Evidenta populaţiei
      Va facem cunoscut că în luna ............, anul .......... s─a înregistrat
  decesul următoarelor persoane, pentru care va înaintăm actul de identitate
  depuse cu ocazia înregistrării sau declaraţiile din care rezulta motivele
  pentru care nu au putut fi depuse:
  ┌────┬──────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬───────────┬────────────┐
  │Nr. │ Numele şi │ Ultimul │ Nr. actului │Seria │ Seria şi │ │
  │crt.│ prenumele │ domiciliu │de deces şi │şi nr. │ numărul │ │
  │ │ │ │ data │actului│certifica─ │ Cauza │
  │ │ │ │înregistrării│ de │tului de │decesului │
  │ │ │ │ │identi─│ deces │ │
  │ │ │ │ │tate │eliberat │ │
  ├────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤
  │ 1. │IONESCU │Focşani str│72/16 sep. 96│ AL │D8 464723 │Insuficienta│
  │ │ GHEORGHE │Victoriei │ │186173 │ │cardiacă │
  │ │ │ 14 │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤
  │ 2. │VASILE TUDOR │Focşani str│73/30 sep. 96│ BT │D8 464724 │Obturarea │
  │ │ │Artarilor │ │101988 │ │ căilor │
  │ │ │ 2 │ │ │ │respiratorii│
  │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴───────────┴────────────┘
                       Ofiţerul de stare civilă,
                   ......................................
                                L.S.


  Anexa 23

      Primăria .............................
      Judeţul ..............................
      Starea civilă
      Nr. .............. din ...............
                           Către
                 Centrul Militar al ............
      Va facem cunoscut că în luna ..............., anul ...... s─a înregistrat
  decesul următoarelor persoane, pentru care va înaintăm livretele militare
  depuse cu ocazia înregistrării sau declaraţiile din care rezulta motivele
  pentru care nu au putut fi depuse:
  ┌────┬───────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────┐
  │Nr. │ Numele, prenumele şi │ Ultimul │ Data dece─ │ Seria şi nr.│
  │crt.│codul numeric personal │ domiciliu │sului şi nr. │livretului │
  │ │ │ │ actului │militar │
  ├────┼───────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ 1. │ IONESCU GHEORGHE │Focşani str. │14 sept. 1996│ Of. 154216 │
  │ ││─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─││Victoriei 14 │ act. 210 │ │
  │ │ S A A L L Z Z N N N N N C │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ 2. │ VASILE TUDOR │Focşani str. │29 sept. 1996│ declaraţie │
  │ ││─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─││Artarilor 2 │ act. 218 │ │
  │ │ S A A L L Z Z N N N N N C │ │ │ │
  └────┴───────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────┘
                    Ofiţerul de stare civilă,
                 ...............................
                            L.S.


  Anexa 24

      Parchetul de pe lângă Judecătoria ....................
      ......................................................
                (Poliţia ........................)
      Nr. ................ din .............................
                                 DOVADĂ
      La data de ........................... am fost sesizaţi despre decesul
  numitului(tei) ..................................................., cu ultimul
  domiciliu în ........................, str. ........................ nr. ....,
  judeţul/sectorul ..........................., care s─a produs la ora .........
  în ziua de .............. datorită ..........................................
      Prezenta dovada serveşte la înregistrarea decesului la Primăria .........,
  în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 119/1996.
                  Prim─procuror/Şeful Poliţiei,
               .....................................
      ...........................................................
      Parchetul de pe lângă Judecătoria ....................
      ......................................................
                (Poliţia ........................)
      Nr. ........... din ............
                             DOVADĂ
      La data de .......................... am fost sesizaţi de .................
  cu domiciliul în ........................, despre găsirea unui cadavru în .....
  ................. .
  Cadavrul a fost găsit în ziua de ........................, la ora ........... .
      Prezenta dovada serveşte la înregistrarea decesului la Primăria ..........,
  în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 119/1996.
                     Prim─procuror/Şeful Poliţiei,
                  ...................................


  Anexa 25

      Primăria ...........................
      Judeţul ............................
      Starea civilă ......................
      Nr. ............ din ...............
                               ADEVERINŢA
      Adeverim prin prezenta că la data de ............, în actul nr. ...........,
  s─a înregistrat decesul lui ....................., cu ultimul domiciliu în
  ...................., str. .................. nr....., judeţul/sectorul .......,
  decedat în ziua de ........... .
      Adeverinţa serveşte numai pentru înhumare/incinerare şi se retine de către
  administraţia cimitirului/crematoriului.
                        Ofiţer de stare civilă,
                    ..................................
                            L.S.

  NOTA:
  ─ Adeverinţa se întocmeşte într─un singur exemplar şi nu se eliberează duplicat.
  ─ Fără prezentarea acestei adeverinţe nu se face înhumarea sau incinerarea.


  Anexa 26

                  Domnului Primar,
      Subsemnatul(a) .............................., fiul (fiica) lui ..........
  ....................... şi al ............................., născut(a) în ....
  ............................., str. ............................. nr. .......,
  bl. ..........., sc. ..., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul .............,
  posesor al actului de identitate ................... seria ....... nr. ......,
  eliberat de ......................................., va rog să─mi aprobaţi, în
  registrele de stare civilă română, a certificatului (extrasului)
  de ............. eliberat de autorităţile .................... privind pe ....
  .......................... şi ................................
      Anexez certificatul (extrasul), în original şi copie legalizată, precum şi
  traducerea legalizată.
      Data ................ Semnătura,
                                              .......................
      Domnului primar al .................., judeţul ...................


  Anexa 27

                              MENŢIUNI
              care se înscriu pe actele de stare civilă
      1. La înregistrarea actelor de naştere în cazuri speciale:
         ───────────────────────────────────────────────────────
      a) "Act reconstituit (întocmit ulterior) în baza Dispoziţiei nr. ...........
  din .............. a primarului ...............................................,
                                    (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)
  judeţul .......................";
      b) "Act transcris în baza certificatului de naştere nr. ........... din ...
  ........, eliberat de autorităţile ................., şi a aprobării nr. .....
  ....... din ........... a Direcţiei de evidenta a populaţiei (D.E.P.)";
      c) "Act înregistrat tardiv în baza Sentinţei civile nr. ........... din ....
  ............ a Judecătoriei ..................";
      d) "Act întocmit în baza Sentinţei de încuviinţare a adopţiei cu efecte
  depline nr. ......... din ...... a Tribunalului (Judecătoriei) ...........".
      2. La înregistrarea actelor de căsătorie în cazuri speciale:
         ─────────────────────────────────────────────────────────
      a) "Act reconstituit (întocmit ulterior) în baza Dispoziţiei nr. ...........
  din .................. a primarului ...........................................,
                                    (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)
  judeţul .......................";
      Căsătoria a fost încheiată în anul ........., luna .........., ziua .......,
  în localitatea .............., judeţul/ţara .................";
      b) "Act transcris în baza certificatului de căsătorie nr. ........... din ..
  ..........., eliberat de autorităţile ..............., şi a aprobării nr. ......
  ............ din .......... a Direcţiei de evidenta a populaţiei.
      Căsătoria a fost încheiată în anul ........., luna ........................,
  ziua .........., în localitatea ....................., ţara ..............".
      3. La înregistrarea actelor de deces în cazuri speciale:
         ─────────────────────────────────────────────────────
      a) "Act reconstituit (întocmit ulterior) în baza Dispoziţiei nr. ...........
  din .............. a primarului ...............................................,
                                    (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)
  judeţul .......................";
      b) "Act transcris în baza certificatului de deces nr. ........... din ......
  ........, eliberat de autorităţile ................., şi a aprobării nr. ......
  ....... din ........... a (D.E.P.)";
      c) "Act înregistrat în baza Hotărârii declarative de moarte nr. ............
  din ............. a Judecătoriei ..................";
      d) "Act întocmit în baza Sentinţei de încuviinţare a adopţiei cu efecte
  depline nr. ......... din ...... a Tribunalului (Judecătoriei) ...........".
      4. Menţiunea de căsătorie:
         ───────────────────────
      ─ "Căsătorit(a) cu ........................., act nr. ........ din ........,
  înregistrat la Primăria ...................................................,
                              (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)
  judeţul ................. . După încheierea căsătoriei poarta numele de
  familie ............................................".
      5. Menţiunea de deces care se aplica pe actul de naştere:
         ──────────────────────────────────────────────────────
      ─ "Decedat, act. nr. ...... din ......., înregistrat la Primăria ........
  ................................................., judeţul .............".
      (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)
      6. Menţiunea de deces care se aplica pe actul de căsătorie:
         ────────────────────────────────────────────────────────
  .............................................................. a decedat.
      (numele şi prenumele soţului, soţiei)
      Act nr. ......... din ..........., înregistrat la Primăria .............
  .............................................., judeţul ................ .
      (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)
      7. Menţiunea care se aplica pe actul de naştere al soţului în viaţa:
         ─────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─ "Căsătoria cu ............................... s─a desfăcut, prin decesul
  soţului(soţiei), act de deces nr. ........ din ..............., înregistrat la
  Primăria ....................................................................,
              (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)
  judeţului ......................... .
      8. Menţiuni privind recunoaşterea paternităţii/maternităţii, tagada
         ────────────────────────────────────────────────────────────────
  paternităţii, contestarea recunoaşterii şi stabilirea filiaţiei:
  ────────────────────────────────────────────────────────────────
      a) "Recunoscut de ....................., născut(a) la data de ...........
  în ..................., cu domiciliul în .............................., prin
  declaraţia de recunoaştere înregistrată la nr. .............. din ......... ".
      b) "Prin Sentinţa nr. ...... din ......, a Judecătoriei .............. s─a
  stabilit că .......................... nu este tatăl minorului".
      c) "Prin Sentinţa nr. ..... din ....... a Judecătoriei ............... s─a
  admis recunoaşterea paternităţii/maternităţii de către .......................
  la data de .....................".
      d) "Prin Sentinţa nr. ...... din ......, a Judecătoriei .............. s─a
  stabilit filiaţia faţă de ........................., născut(a) la data de ......
  în ...................., cu domiciliul în ............................, copilul
  urmând a purta numele de familie ..........................".
      e) "Prin Sentinţa nr. ...... din ......, a Judecătoriei .............. s─a
  încuviinţat ca în viitor copilul să poarte numele de familie .................
  ............................".
      NOTA:
      ─────
      Numele de familie al minorului se va trece aşa cum este prevăzut
      în dispozitivul sentinţei.
      f) "Prin Sentinţa nr. ...... din ......, a Judecătoriei ................ s─a
  luat act de recunoaşterea paternităţii/maternităţii de către ..................,
  născut(a) la .................. în .................., cu domiciliul în.........
  ................................".
      g) "Recunoscut de către ........................, născut la ................
  în .............., cu domiciliul în ......................., judeţul...........,
  prin înscris autentificat/testament. Comunicarea a fost făcută de Biroul
  notarial ...................., cu adresa nr. ............... din .............".
      9. Menţiuni privind adopţia cu efecte restrânse:
         ─────────────────────────────────────────────
      a) "Adoptat de către ...................., născut la data de ..............
  în localitatea .............................., şi de către ....................,
  născută la data de ...................... în localitatea ......................,
  prin Sentinţa nr. ............. din ......... a Tribunalului ............. .
      Cel adoptat a dobândit numele de familie ................................".
      b) "Adopţia a fost desfăcută prin Sentinţa nr. ............... din .........
  a Judecătoriei/Tribunalului .................., urmând a purta numele de
  familie .................................".
      10. Menţiuni privind adopţia cu efecte depline:
          ───────────────────────────────────────────
      a) "Adopţia cu efect deplin de către ..............................., născut
  la data de ........... în localitatea .............................. şi de către
  ......................., născută la data de ................................. în
  localitatea .............................., prin Sentinţa nr. ................ a
  Tribunalului ........................... . S─a întocmit un nou act de naştere cu
  nr. .... din ......, la Primăria ...........................................
                                   (municipiul, sectorului, oraşului, comunei)
  judeţul ................".
      b) "Prin Sentinţa nr. ...... din ......, a Judecătoriei .............. s─a
  desfăcut adopţia cu efecte depline, urmând a purta numele de familie .........
  ....................................".
      c) "Adoptat cu efect deplin de către ............................., născut
  la data de ........... în localitatea ............................ şi de către
  ......................., născută la data de ............................... în
  localitatea ................., prin ....... nr. ..... a ......................
  (ce a fost recunoscută de Tribunalul .................................... prin
  Sentinţa nr. ...... din ....................).
  (Menţiunea a fost înscrisă în baza aprobării D.E.P. nr. .............. din....
  .............)
      (S─a întocmit un nou act de naştere cu nr. ............ din .............,
  la Primăria .................................)".
      11. Menţiuni privind adopţia, pe actul de căsătorie:
          ────────────────────────────────────────────────
      a) ".........................................(numele şi prenumele soţului
  adoptat) a fost adoptat cu efecte restrânse prin Sentinţa nr. ................
  din ........... a Tribunalului ...................... . Cel adoptat a dobândit
  numele de familie ..............................".
      b) "........................................................ a fost
            (numele şi prenumele soţului adoptat)
  adoptat cu efecte depline de către ........................ şi de către ......
  ........................ prin ................ Sentinţa nr. .................
  din ................... a Tribunalului ............................... .
  Cel adoptat a dobândit numele de familie ....................................,
  locul de naştere fiind localitatea ..................., judeţul ..............
  ..........................".
      c) "Prin Sentinţa nr. ....... din ........... a Tribunalului .............
  s─a desfăcut adopţia cu efecte restrânse ..................................
                                                 (soţul, soţia)
  va purta numele de familie .................................".
      d) "Prin Sentinţa nr. ....... din ........ a Tribunalului/Judecătoriei...
  .................................. s─a desfăcut adopţia cu efecte depline.
  Soţul (soţia) ................ va purta numele de familie.................".
      12. Menţiuni de divorţ:
          ───────────────────
      a) Pe actul de căsătorie:
      ─ "Desfăcut căsătoria prin Sentinţa nr. ................ din ........... a
  Judecătoriei ......................... . Fostul soţ va purta numele de familie
  ................., iar fosta soţie numele de familie ....................".
      ─ "Desfăcut căsătoria prin Sentinţa nr. ........... din ....... a ........
  ......................, ce a fost recunoscută de Tribunalul ..................
  prin Sentinţa nr. ................ din ......................... . Comunicată
  de D.E.P. cu adresa nr............. din ..............".
      b) Pe actele de naştere ale foştilor soţi:
      ─ "Căsătoria cu ................ a fost desfăcută prin Sentinţa nr. .......
  din ............... a Judecătoriei .......................... . După divorţ va
  purta numele de familie ..........................".
      ─ "Căsătoria cu ......................................... a fost desfăcută
  prin Sentinţa nr. ............ din ....................... a ................,
  ce a fost recunoscută de Tribunalul ............................ prin Sentinţa
  nr. ............... din .......................".
      13. Menţiunea în cazul căsătoriei nule sau anulate prin sentinţa civilă
          ────────────────────────────────────────────────────────────────────
  rămasă definitiva şi irevocabilă:
  ────────────────────────────────
      "Căsătoria dintre ............................... şi ................ a fost
  declarată nulă/anulată prin Sentinţa nr. ................... din ............. a
  Judecătoriei ...............................".
      14. Menţiuni privind schimbarea numelui:
          ─────────────────────────────────────
      a) "Schimbat numele de familie şi/sau prenumele, conform Deciziei nr .......
  .................... din ....................... a I.G.P ─ D.E.P., din .........
  în ...............".
      b) "Numele de familie dobândit prin căsătorie a fost schimbat în ..........,
  conform Deciziei nr. ........... din ............... a I.G.P. ─ D.E.P.".
      c) "Schimbat numele de familie şi/sau prenumele soţului şi soţiei, conform
  Deciziei nr. ............... din ........................ a I.G.P ─ D.E.P., după
  cum urmează: soţul, din ................................. în .............., iar
  soţia, din ................ în ............".
      d) "Schimbat numele de familie al titularului actului şi al părinţilor săi,
  conform Deciziei nr. ................... din ................ a I.G.P. ─ D.E.P.,
  după cum urmează: titularul, din .............. în ....................., tatăl,
  din ................ în ............., iar mama, din .................... în ...
  ............................".
      e) "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui (mamei) a fost schimbat
  din ............................................. în ...........................
  ca urmare a adopţiei/pe cale administrativă/încuviinţării purtării numelui,
  prin Sentinţa/Decizia nr..... ............... din .............. a .............
  ...................".
      f) "Schimbat numele de familie al tatălui (mamei) soţului/soţiei din .......
  .................................. în ....................., şi a prenumelui din
  .............................. în ....................................., conform
  Deciziei nr. ................. din .................... a I.G.P ─ D.E.P.".
      g) "Schimbat numele de familie şi/sau prenumele, din .....................
  în ....................., prin ............... nr. ........... din ...........
  a .................., ce a fost recunoscut de Tribunalul .....................
  prin Sentinţa nr. ................ din ................... . (Menţiunea a fost
  înscrisă în baza aprobării D.E.P. nr. .................. din...............)".
      15. Menţiuni primite din străinătate:
          ──────────────────────────────────
      a) "Căsătorit(a) cu ......................................, la data de ...
  .............. în localitatea ........................, ţara .............,
  conform comunicării D.E.P. nr. ............ din .............. . Actul nu
  a fost transcris în România".
      b) "Decedat(a) la data de ...................., în localitatea ............,
  ţara .................., conform comunicării D.E.P. nr. .......... din .... .
      Actul nu a fost transcris în România".
      NOTA:
      ──────
      În cazul în care certificatele sunt transcrise în românia, la cererea
      celor interesaţi, menţiunile vor avea următorul cuprins:
      c) "Căsătoria cu .................................. a fost transcrisă în
  registrele Primăriei ....................................................,
                          (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)
  judeţul ............................... sub numărul ......... din ......... .
      După căsătorie poarta numele de familie .............................".
      d) "Decesul a fost transcris în registrele Primăriei .....................
                                                             (municipiului,
  ......................................., judeţul ............, sub nr. .......
  sectorului, oraşului, comunei)
  din .................".
      NOTA:
      ─────
      La operarea menţiunilor de deces pe actul de căsătorie se completează
      cu numele şi prenumele soţului.
      16. Menţiunea privind redobândirea cetăţeniei române:
          ─────────────────────────────────────────────────
      ─ "Redobândit cetăţenia română, conform Legii nr. 21/ 1991. Comunicată de
  D.E.P. cu adresa nr. ................/..................".
      17. Menţiunea privind dobândirea cetăţeniei române:
          ───────────────────────────────────────────────
      ─ "Dobândit cetăţenia română, conform Hotărârii Guvernului nr. ........
  din ................. .
      Comunicată de D.E.P. cu adresa nr. ................ din .............. .
      18. Menţiunea privind pierderea sau renunţarea la cetăţenia română:
          ───────────────────────────────────────────────────────────────
      ─ "Prin Hotărârea Guvernului nr. ................... din ............. s─a
  aprobat renunţarea/s─a retras cetăţenia română numitului(ei) ..................
                                                            (numele şi prenumele)
  conform comunicării D.E.P. nr. ............. din ....................".
      19. Menţiunea în cazul identificării unui "cadavru cu identitate
          ─────────────────────────────────────────────────────────────
  necunoscută":
  ────────────
      a) "Conform comunicării ............................. nr. ..............
                               (Parchetului, Poliţiei)
  din ........................, prezentul act priveşte pe ....................
  ......................, fiul lui ......................... şi al...........,
  născut la data de ........................, în localitatea ................,
  cu domiciliul în .................., judeţul .......................".


  Anexa 28

      Primăria ............................
      Judeţul .............................
      Starea civilă
      Nr. ............... din .............
                                    Către
                    Primăria ........................
                    Judeţul .........................
                             ─ Starea civilă ─
      Va rugăm să efectuaţi pe actul ...................... al ...............,
  Fiului/fiica lui ................................. ai al ...................,
  înregistrat la nr. .................. din ................... anul .........,
  luna ..........., ziua ......., următoarea menţiune:
  .............................................................................
  .............................................................................
  .............................................................................
  .............................................................................
                        Ofiţer de stare civilă,
                    .................................
                                L.S.
      .........................................................................
      Nr. de înregistrare ................. Nr. de înregistrare .............
      din ................................. din .............................
      Operat menţiune în registrul ........ Operat menţiune în registrul ....
      ex. I act nr. ........ din .......... ex. II act nr. ...... din .......
      Data ................................ Data ............................
             Ofiţer de stare civilă, Semnătura
           ........................... .................
                     L.S. L.S.


  Anexa 29

      INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
      Direcţia de evidenta a populaţiei
      Serviciul central de stare civilă
      Nr. ........... din .............
                          Către
                 Primăria ........................
                 Judeţul .........................
                            ─ Starea civilă─
      Va trimitem, alăturat, certificatul de ...................................
  (avizul de menţiune) privind pe ............................ pentru a opera pe
  marginea actului de ............................... următoarea menţiune:
  ............................................................................
      În cazul când este operata menţiunea, ca urmare a transcrierii, rugăm să
  ne fie restituită lucrarea.
                            Şeful serviciului
                         .......................
                                 L.S.


  Anexa 30

      Data în faţa noastră
      Ofiţer de stare civilă,
           Semnătura
      ......................
                   DECLARAŢIE
      Subsemnatul ...................., născut la data de .................
  în ......................, judeţul ......................, domiciliat
  în ........................, str. ........................ nr........
  bl. ........., sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ...........,
  posesoral cărţii de identitate/buletinului de identitate seria ........ nr. ...
  prin prezenta recunoscut ca fiind al meu copilul ............., născut la ....
  ................ de către ......................., şi doresc să─mi poarte
  numele de familie.
      Data ................... Semnătura
                                                  .....................
      Subsemnata .............................................. sunt de acord
  ca fiul (fiica mea, născut(a) la data de ............... în ................,
  judeţul ......................, din relaţiile mele cu numitul ..............,
  să poarte numele de familie ............................. .
      Data ................ Semnătura
                                               ........................


  Anexa 31

                  CERERE DE SCHIMBARE DE NUME
      Subsemnatul ............................................., născut la data
  de ................ în .................... judeţul .............., cetăţean
  ..........................., naţionalitatea ............................., de
  profesie ....................., posesor al buletinului de identitate/cărţii de
  identitate seria ....... nr. .........., domiciliat în .....................
  str. ........................... nr. ......., judeţul .....................,
  telefon (casa) .................................,
  C.N.P. │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│
          S A A L L Z Z N N N N N C
      Va rog să─mi aprobaţi schimbarea numelui de familie din ..................
  în .............................. şi a prenumelui din ........................
  în ............................. .
      De asemenea, cer schimbarea numelui de familie din .......................
  în ............................... pentru următorii copii minori:
      1. .......................................................................
               (numele, prenumele, locul şi data naşterii
      2. .......................................................................
      3. .......................................................................
      În susţinerea cererii, menţionez următoarele:
      ─ Numele anterioare pe care le─am purtat, porecla şi provenienţa lor
  ..............................................................................
  ..............................................................................
      Motivele pentru care solicit schimbarea numelui sunt:
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  ..............................................................................
      Date despre solicitant şi rudele acestuia:
      ─ Starea civilă .....................................................
                       (necăsătorit, căsătorit, divorţ, vaduv)
      ─ Părinţii solicitantului:
      Tatăl ...................................................................
             (numele de familie şi prenumele)
      Mama ....................................................................
             (numele de familie şi prenumele)
      Dacă părinţii şi─au schimbat numele sau prenumele prin decizie
      administrativă
           ─ ─
      Da │─│ Nu │─│
      ─ Soţul (sau soţia) ......................................................
                                (numele şi prenumele)
      Tatăl ....................................................................
      Mama .....................................................................
      ─ Locul şi data căsătoriei solicitantului ................................
      ─ Locul şi data divorţului sau locul şi data decesului soţului (soţiei)...
      ..........................................................................
      Ocupaţia şi locul de muncă ale petiţionarului la data depunerii cererii ..
      ........................, telefon ........................ .
      Declar pe propria răspundere că motivele şi datele arătate corespund
      realităţii.
      Anexez următoarele acte:
      1. .......................................................................
      2. .......................................................................
      3. .......................................................................
      4. .......................................................................
      5. .......................................................................
      Data ....................... Semnătura solicitantului
                                            .............................


  Anexa 32

      POLIŢIA ......................
      Judeţul ......................
      Nr. .......... din ...........
                       DOVADĂ
      În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) şi ale art. 13 alin. (2)
  din Decretul nr. 975/1968, se aproba scutirea de publicare în Monitorul Oficial
  al României a cererii de schimbare a numelui, depusa de dl(dna) ............
  din ..........................., str. ......................................
  nr. ........................ .
      Prezenta serveşte şi ca dovada a scutirii de plata taxei de timbru
                  Şeful Poliţiei,
               .....................
                     L.S.


  Anexa 33

      MINISTERUL DE INTERNE
      Direcţia de evidenta a populaţiei
                        DECIZIA
                Nr. ........ din ......
      În conformitate cu prevederile Decretului nr. 975/1968 cu privire la nume,
  se admite cererea de schimbare a (numelui şi/sau prenumelui)...................
  dnei/dlui ..............................., domiciliat(a) în ....................
  fiul/fiica lui ...................... şi al(a) .................., născută(a) în
  localitatea ..........................., judeţul ......................., la....
  ...................................., care urmează să poarte în viitor numele de
  familie ............................... şi prenumele ........................ .
                    Director,
               ....................


  Anexa 34

                     DOVADA
      Subsemnatul ................................ am luat cunoştinţa că cererea
  de schimbare a numelui a fost aprobată şi, în termen de 60 de zile de la data
  de ............., urmează să depun la aceasta primărie chitanţa de 1.700 lei
  pentru plata taxei de timbru.
                                                 Semnătura
                                          ........................
      Am primit decizia de schimbare a numelui nr. ................... la data
  de ......................
                                                Semnătura
                                             ...............


  Anexa 35

      MINISTERUL DE INTERNE
      Direcţia de evidenta a populaţiei
      Nr. ........... din .............
                            Către
          CONSILIUL JUDEŢEAN ...............................
                             ─ Serviciul de stare civilă ─
      Va facem cunoscut că, prin Hotărârea Guvernului nr. ........... din .......
  .................., s─a acordat cetăţenia română numitului(tei) ...............,
  fiul(fiica) lui .......................... şi al(a) ...........................,
  născut(a) .................. la ................ în .......................... .
      Veţi lua măsuri să se opereze pe marginea actului de stare civilă,
  exemplarele I şi II, menţiunea prevăzută în Metodologia pentru aplicarea
  unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/ 1996.
      Naşterea s─a înregistrat la .......... sub nr. ........ din ........... .
      Căsătoria s─a înregistrat la ......... sub nr. ........ din ........... .
                                           Şeful serviciului,
                                      .............................
      CONSILIUL JUDEŢEAN ..........................
      Serviciul de stare civilă
                     Către
                    Municipiului ........................
         Primăria Oraşului ..............................
                    Comunei ...............................
      Va facem cunoscut că s─a operat în actul de naştere nr. ........ din .......
  exemplarul II, şi în actul de căsătorie nr. ....... din ......., exemplarul II,
  menţiunea de acordare a cetăţeniei române pentru numitul(a) ................. .
      Veţi lua măsuri pentru operarea menţiunilor respective şi în exemplarul I,
  conform Metodologiei pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996
                   Şeful Serviciului de stare civilă,
                .......................................
      Operat menţiunea în actul de naştere nr. ........ din .......... şi în actul
  de căsătorie nr. ......... din ............. .
                                     Ofiţerul de stare civilă,
                                  ............................


  Anexa 36

      MINISTERUL DE INTERNE
      Direcţia de evidenta a populaţiei
      Nr. ........ din ...............
                             Către
           Consiliul Judeţean ..........................
                          ─ Serviciul de stare civilă ─
      Va facem cunoscut că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1991, s─a
  aprobat redobândirea cetăţeniei române numit ..........................., fiul
  (fiica) lui ... ....................., şi al(a) ..................., născut(a)
  ................. la ................ în ....................... .
      Veţi lua măsuri să se opereze pe marginea actelor de stare civilă,
  exemplarele I şi II, menţiunea prevăzută de Metodologia pentru aplicarea
  unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996.
                                 Şeful serviciului,
                               .......................
      CONSILIUL JUDEŢEAN .....................
      Serviciul de stare civilă
                     Către
                    Municipiului ........................
         Primăria Oraşului ..............................
                    Comunei ...............................
      Va facem cunoscut că s─a operat în actul de naştere nr. ....... din ......
  şi în actul de căsătorie nr. ..... din ......, pentru numitul ...............,
  următoarea menţiune: "Redobândit cetăţenia română, conform Legii nr. 21/1991.
  Comunicată de Direcţia de evidenta a populaţiei cu adresa nr. ..../........".
      Veţi lua măsuri pentru operarea menţiunii şi pe marginea actelor de stare
  civilă, exemplarul I.
                   Şeful Serviciului de stare civilă,
                .......................................
      Operat menţiunea în actul de naştere nr. ........ din ........ şi în actul
  de căsătorie nr. ......... din ............. .
                                     Ofiţerul de stare civilă,
                                  ..............................


  Anexa 37

      MINISTERUL DE INTERNE
      Direcţia de evidenta a populaţiei
      Nr. ........ din ...............
                             Către
           Consiliul Judeţean ..........................
                          ─ Serviciul de stare civilă ─
      Va facem cunoscut că, prin Hotărârea Guvernului nr. ........ din ........,
  s─a aprobat renunţarea la cetăţenia română numitului(ei) ....................,
  fiul(fiica) lui ............... şi al(a) ..................., născut(a) .....
  ................ la ................ în ..................... .
      Veţi lua măsuri să se opereze pe marginea actului de stare civilă,
  exemplarele I şi II, menţiunea prevăzută în Metodologia pentru aplicarea
  unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996.
      Naşterea s─a înregistrat la .......... sub nr. ...... din ........... .
      Căsătoria s─a înregistrat la ......... sub nr. ...... din ........... .
                                           Şeful serviciului,
                                          ...................
      CONSILIUL JUDEŢEAN .....................
      Serviciul de stare civilă
                     Către
                    Municipiului ........................
         Primăria Oraşului ..............................
                    Comunei ...............................
      Va facem cunoscut că s─a operat în actul de naştere nr. ...... din .......
  exemplarul II, şi în actul de căsătorie nr. ........ din ......, exemplarul II,
  menţiunea de renunţare la cetăţenia română, pentru numitul(ei) .............. .
      Veţi lua măsuri pentru operarea menţiunilor respective şi în exemplarul I
  conform Metodologiei pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii
  nr. 119/1996.
                   Şeful Serviciului de stare civilă,
                .......................................
      Operat menţiunea în actul de naştere nr. ........ din ........ şi în actul
  de căsătorie nr. ......... din ............. .
                                     Ofiţerul de stare civilă,
                                  ..............................


  Anexa 38

                   CERERE
      Subsemnatul ........................... va rog să aprobaţi reconstituirea
      (întocmirea ulterioară) actului meu de ........................
      Motivul pentru care cer reconstituirea este ..............................
      Motivul pentru care nu am cerut până acum reconstituirea est.e ...........
      În acest scop menţionez următoarele: .....................................
      I. Date personale: CNP: │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─││─│
                               S A A L L Z Z N N N N N C
      Numele de familie .............. (pentru femei şi numele de naştere) .....
      Prenumele ................................................................
      Numele purtat anterior şi porecla ........................................
      Numele de familie şi prenumele tatălui ...................................
      Numele de familie şi prenumele mamei .....................................
      Locul naşterii ...........................................................
      Data naşterii (ziua, luna, anul) .........................................
      Posed certificatul de naştere seria ..... nr. ........, pe care îl
      anexez în copie.
      Posed extrasul de naştere tip vechi, pe care îl anexez în original.
      Domiciliul actului: localitatea .............., str. ........... nr. .....
      Cetăţenia pe care o am în prezent ........................................
      Naţionalitatea ...........................................................
      Data intrării în România şi nr. paşaportului (dacă a intrat în alte
      condiţii decât cele legale, se vor menţiona)
      ........................................................................
      ........................................................................
      Dacă a fost înscris în Controlul străinilor (de când, până când, unde)....
      Dacă şi─a schimbat vreodată numele (când şi cine a dat aprobarea) ........
      II. Ce acte de identitate posed:
      Buletin de identitate seria ..... nr. ......, eliberat de ................
      (Dacă nu poseda buletin de identitate va specifica ce anume poseda).......
      ..........................................................................
      III. Ce acte de studii poseda (anexez copii): ............................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      IV. Ocupării avute în ultimii 5 ani: .....................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    Intervalul Instituţia Funcţia
  ──────────────────────────────────────────────── sau între─ îndeplinită
  De la data (anul, luna) până la data (anul, luna) prinderea
                                                     şi adresa
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
      V. Domiciliile succesive avute în ultimii 5 ani:
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Intervalul Ţara/ Oraşul Strada Persoane care îl
  ──────────────────────────────── Judeţul sau şi cunosc (numele şi
  din anul .... până în anul .... comuna nr. prenumele)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
      VI. Situaţia militară: (stagiul militar satisfăcut/nesatisfăcut). Cu ce
      nume de familie şi prenume figurează în livretul militar................
      VII. Situaţia familială (starea civilă a solicitantului ─ necăsătorit,
      căsătorit, vaduv, divorţat):
      ..........................................................................
      a) Căsătorit cu:
      Numele de familie şi prenumele (pentru femei se va trece numele de la
      naştere) .................................................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      Numele anterior şi porecla ...............................................
      Locul naşterii: Ţara ................... în ..............................
      ..........................................................................
      Data naşterii (ziua, luna, anul):.........................................
      Numele de familie şi prenumele tatălui ...................................
      Numele de familie şi prenumele mamei .....................................
      Certificatul de naştere seria .......... nr. ........., pe care îl
      anexează în copie. Posed extras de căsătorie tip vechi, pe care îl
      anexează în original.
      b) Căsătoria s─a desfăcut prin divorţ sau deces (Se va indica numărul şi
      data sentinţei civile sau a certificatului de deces, precum şi autoritatea
      care a emis actul respectiv, anexate în copie) ...........................
      ..........................................................................
      Cu ce se legitimează soţul(soţia) .........................................
      Domiciliul actual: str. ......... nr. ....., localitatea .................,
      din anul ........
      Ocupaţia soţului(soţia) ........... în prezent (denumirea, obiectul de
      activitate şi sediul unităţii)............................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      De la data de ............................................................
      Funcţia ..................................................................
      Copii (pentru cei rezultaţi din alta căsătorie decât cea actuala se va
      face menţiunea).
      Pentru fiecare copil se vor menţiona numele de familie şi prenumele, locul
      şi data naşterii, cetăţenia, domiciliul (anexându─se copii legalizate de pe
      certificatele de naştere) .................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      VIII. Dacă a mai cerut reconstituirea actului de .........................
      Când şi unde am introdus cererea .........................................
      Rezultatul primit ........................................................
      IX. Cu ce dovedesc că nu pot procura certificatul de naştere (de căsătorie)
      pentru care cer reconstituirea ...................(anexez dovada).
      X. În afară de actele menţionate mai sus, anexez următoarele: ............
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      Îmi asum răspunderea pentru cele arătate în prezenta cerere, cunoscând că
      orice inexactitate atrage după sine sancţionarea în conformitate cu
      dispoziţiile Codului penal.
                  Semnătura solicitantului
                ............................


  Anexa 39

  Primăria ....................
  Judeţul .....................
  DISPOZIŢIA Nr. .......
  din ziua ..... luna ...... anul ......
  ......................, primarul ............................................., judeţul ............,
  (numele şi prenumele) (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)
  având în vedere cererea înregistrată sub nr. ........... din ............, însoţită de actele doveditoare depuse la dosar, prin care .........., domiciliat în ..........., solicita reconstituirea (întocmirea ulterioară) a actului sau de naştere, precum şi referatul ofiţerului de stare civilă delegat,
  în temeiul dispoziţiilor cuprinse în art. 51 din Legea nr. 119/1996 şi în art. ..... din Legea nr. 69/1991, republicată modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/1997,
  DISPUN:
  Art. 1. - Se reconstituie (se întocmeşte ulterior) actul de naştere al numitului ........, născut la data de ...... în localitatea ........, judeţul ......, de sex ........, cetăţenie ......, naţionalitate .........., fiul lui ...... şi al ......... .
  Art. 2. - Ofiţerul de stare civilă va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie.
  Primar,


  Anexa 40

  Primăria .............
  Judeţul ..............
  DISPOZIŢIA Nr. ............
  din ziua ...... luna ....... anul ........
  ......................., primarul ............................................., judeţul ..........,
  (numele şi prenumele) (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)
  având în vedere cererea înregistrată sub nr. ...... din ........, însoţită de actele doveditoare depuse la dosar, prin care .........., domiciliat în ................., solicita reconstituirea (întocmirea ulterioară) a actului sau de căsătorie, precum şi referatul ofiţerului de stare civilă delegat,
  în temeiul dispoziţiilor cuprinse în art. 51 din Legea nr. 119/1996 şi în art. ..... din Legea nr. 69/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/1997,
  DISPUN:
  Art. 1. - Se reconstituie (se întocmeşte ulterior) actul de căsătorie al numitului .........., născut la data de ........ în localitatea ..............., judeţul ..........., de sex ........., cetăţenie ........, naţionalitate .........., fiul lui ........... şi al ........, şi născută la ......... în ........., judeţul ......., fiica lui .............. şi a .......... .
  În timpul căsătoriei soţii vor purta numele .......(soţul)..... ....(soţia).... .
  Art. 2. - Ofiţerul de stare civilă va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie.
  Primar,


  Anexa 41

  Primăria ....................
  Judeţul .....................
  DISPOZIŢIA Nr. ............
  din ziua ...... luna ....... anul .......
  ........................, primarul ............................................., judeţul ...........,
  (numele şi prenumele) (municipiului, sectorului, oraşului, comunei)
  având în vedere cererea înregistrată sub nr. ....... din ............, însoţită de actele doveditoare depuse la dosar, prin care ..............., domiciliat în .........., solicita reconstituirea (întocmirea ulterioară) a actului de deces, privind pe ...................., precum şi referatul ofiţerului de stare civilă delegat,
  în temeiul dispoziţiilor cuprinse în art. 51 din Legea nr. 119/1996 şi în art. ..... din Legea nr. 69/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/1997,
  DISPUN:
  Art. 1. - Se reconstituie (se întocmeşte ulterior) actul de căsătorie al numitului ............, născut la data de .......... în localitatea .........., judeţul ..........., de sex .........., cetăţenie .........., naţionalitate .........., fiul lui ......... şi al ........, decedat la ........... în ............., judeţul, cu ultimul domiciliu în ..........., str. ........ nr. ........, bloc ......., sc. ....., et. ..., ap. ...., judeţul ............. .
  Art. 2. - Ofiţerul de stare civilă va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie.
  Primar,


  Anexa 42

                          DOMNULE PRIMAR,
      Subsemnatul ...................., fiul lui ...............................
  şi al ......................., domiciliat în ................................,
                                                  (comuna, oraşul, municipiul)
  str./satul ............... nr. ......, bloc ......., scara ......, et. ......,
  ap. ....., judeţul ............., posesor al cărţii/buletinului de identitate
  seria ........... nr. ........., eliberată de Poliţia .......................,
      va rog să binevoiţi a─mi elibera certificatul de ........................,
  în care sens fac următoarele precizări:
      ─ m─am (s─a) născut la data de .............., în localitatea ...........,
  judeţul ......................... .
      ─ m─am căsătorit cu ................. la data de ........................,
  în localitatea ................, judeţul ..................... .
      ─ numitul ......................... a decedat la data de .................
  în localitatea ................, judeţul ..................... .
      Vechiul (vechile) certificat(e) mi─a (mi─au) fost furat(e)/distrus(e)/
  pierdut(e) în următoarele împrejurări: ......................
      Data ................. Semnătura
                                           ........................
      Eliberat certificat de:
      Naştere seria ........ nr. ..............
      Căsătorie seria ...... nr. ..............
      Deces seria .......... nr. ..............
      Data ............... 199.........
               Ofiţerul de stare civilă,
           ...................................
                               Am primit certificatele solicitate
                                          Semnătura
                                 ..............................
      Domnului primar al ...................., judeţului ................ .


  Anexa 43

      Eliberat certificat de .................
      Seria .............. nr. ...............
            Ofiţer de stare civilă
          ...............................
                   F.S.
                                                      APROB
                       DOMNULE PRIMAR
      Subsemnatul(a) ...................., fiul(fiica) lui .......................
  şi al(a) .................... născut(a) la ..................... în .........,
  judeţul ...................., domiciliat(a) în ........................., str.
  (satul) ....................... nr. ....., posesor(oare) cărţii/buletinului de
  identitate seria ........ nr. ....., va rog ca, în conformitate cu prevederile
  art. 19 din Decretul nr. 975/1968, să─mi aprobaţi înscrierea, prin menţiune pe
  marginea actului de ..................... nr. din ..............., a numelui
  meu de familie şi/sau a prenumelui tradus/cu ortografia limbii ..............,
  precum şi ale părinţilor mei.
      Soţul (soţia) este de acord cu extinderea efectelor aprobării asupra
  numelui sau de familie şi/sau prenumelui şi ale următorilor copii minori.
      1. ..............................
      2. ..............................
      Alăturat, depunem consimţământul soţului(soţiei) şi traducerea/
  ortografierea oficială a numelui şi/sau prenumelui, autentificat de
  notarul public.
            Data ..................
                                         Semnătura
                                    .....................


  Anexa 44

  STATELE
  care recunosc certificatele de stare civilă fără
  legalizarea sigiliului şi a semnăturii
      Albania Luxemburg
      Austria Macedonia
      Belgia Mongolia
      Bulgaria Norvegia
      Cehia Olanda
      R.P.D. Coreeana Polonia
      Danemarca Federaţia Rusa
      Finlanda Slovacia
      Franta Slovenia
      R.F. Germania Ungaria
      R.F. Iugoslavia (Serbia şi Muntenegru)

  NOTA:
  Legalizarea sigiliului şi a semnăturii este obligatorie pentru următoarele ţări: Anglia, Canada, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia, Spania, S.U.A., Turcia, precum şi în ţările din Africa, America Latină şi Asia.


  Anexa 45

      Primăria ..................... INTRAT
      Judeţul ...................... Nr. ........... din .............
                ─ Starea civilă ─ RETURNAT
      Nr. ......... din ............ Ziua ...... luna ...... anul ....
                                Către
               PRIMĂRIA ..........................
                          ─ Starea civilă ─
                                                                    ului
      Va rugăm să ne comunicaţi datele privitoare la NAŞTEREA numit ────
                                                                     ei
  .............................................................................,
  fiul (fiica) lui ........................... şi al(a) .......................,
  născut(a) în anul ..............., luna ............, ziua ..............., în
  localitatea ..................................................................
  judeţul .....................
  cu toate menţiunile existente pe marginea actului respectiv
  ───────────────────────────────────────────────────────────
      Comunicarea acestor date se va face prin completarea rubricilor de mai jos,
  conform registrului (fără traduceri, modificări sau adăugări) după care se
  va restitui.
      În cazul în care registrul nu se găseşte la Dv., veţi trimite prezenta
  adresa consiliului local (judeţean) sau Arhivelor Naţionale unde se află în
  păstrare acest registru, iar dacă naşterea nu se găseşte înregistrată în
  registrele aflate la Dv., veţi trimite lucrarea la consiliul judeţean, pentru a
  se verifica şi în registrul exemplar II, care se va comunica direct rezultatul.
                       Şeful serviciului,
      C.N.P. │─│─│─│─││─│─│─│─│─│─│─│─│─│
              S A A L L Z Z N N N N N C
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
  │Numele de familie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
  │Prenumele │ │
  ├────────────────────────┼─────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤
  │Data naşterii │ Anul │ Luna │ ziua │
  │ ├─────────┼─────────────────────┼─────────────────────│
  │ │ │ │ │
  ├──────────┬─────────────┼─────────┴─────────────────────┴─────────────────────┤
  │ Locul │Localitatea │ │
  │ naşterii │─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────│
  │ │Judeţul │ │
  │ │───────/Ţara │ │
  │ │Sectorul │ │
  ├──────────┼─────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┤
  │ Sexul │ │ Cetăţenia │ Naţionalitatea │
  ├──────────┴─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
  ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ DATE PRIVIND PĂRINŢII │ TATĂL │ MAMA │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ Numele de familie │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ Prenumele │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────┘
      Naşterea a fost trecută în registrul stării civile nr ................ din
  anul ..........., luna ............, ziua ............
      LOCUL ÎNREGISTRĂRII ......................................................
                             (localitatea şi judeţul)
                  MENŢIUNI:
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
                  Se certifica de noi exactitatea prezentului extras.
                            Ofiţer de stare civilă,
                         ...............................
                                   L.S.


  Anexa 46

      PRIMĂRIA ........................ INTRAT
      Judeţul ......................... Nr. ......... din ...............
                  ─ Starea civilă ─ RETURNAT
      Nr. ......... din .............. Ziua ...... luna ...... anul .....
                             Către
               Primăria ..........................
                          ─ Starea civilă ─
                                                                     ului
      Va rugăm să ne comunicaţi datele privitoare la CĂSĂTORIA numit ────
                                                                      ei
      ...........................................................................
  căsătorit(a) în anul ................. în localitatea .........................,
  judeţul .........................
  cu toate menţiunile existente pe marginea actului respectiv.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────
      Comunicarea acestor date se va face prin completarea rubricilor de mai jos,
  conform registrului (fără traduceri, modificări sau adăugări) după care se va
  restitui întreaga corespondenţă.
      În cazul în care registrul nu se găseşte la Dv., veţi trimite prezenta
  adresa consiliului local (judeţean) sau Arhivelor Naţionale unde se afla în
  păstrare acest registru, iar în cazul în care căsătoria sus─numitului(ei) nu
  se găseşte înregistrată în registrele aflate la Dv., veţi trimite lucrarea la
  consiliul judeţean, pentru a se verifica şi în registrul exemplarul II, care
  ne va comunica direct rezultatul.
                                                    Şeful serviciului,
                   CODUL NUMERIC PERSONAL
                Soţul Soţia
      │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│ │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│
       S A A L L Z Z N N N N N C S A A L L Z Z N N N N N C
  ┌───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┐
  │DATE PRIVIND SOŢII │ SOŢUL │ SOŢIA │
  ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │Numele de familie │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │Prenumele │ │ │
  ├───────────────────────┼───────┬───────┬───────┼─────────┬────────┬───────────┤
  │Data naşterii │ Anul │ Luna │ Ziua │ Anul │ Luna │ Ziua │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┬─────────────┼───────┴───────┴───────┼─────────┴────────┴───────────┤
  │ Locul │ Localitatea │ │ │
  │naşterii ├─────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ │ Judeţul │ │ │
  │ │ ───────/Ţara│ │ │
  │ │ Sectorul │ │ │
  ├─────────┴─────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │DATE PRIVIND PĂRINŢII │ SOŢULUI │ SOŢIEI │
  ├─────────┬─────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ │ Numele de │ │ │
  │ │ familie │ │ │
  │ TATA ├─────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ │Prenumele │ │ │
  ├─────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ │ Numele de │ │ │
  │ │ familie │ │ │
  │ MAMA ├─────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ │Prenumele │ │ │
  └─────────┴─────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────┘
      Locul încheierii căsătoriei ..............................................
                                       (localitatea şi judeţul)
      Data căsătoriei: anul ............ luna ................ ziua ............
      Căsătoria a fost trecută în registrul stării civile la nr. ...... din anul
      ......., luna ........., ziua .......
      LOCUL ÎNREGISTRĂRII .....................................................
                            (localitatea şi judeţul)
                      NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE
      Soţul ....................................... Soţia .....................
                    MENŢIUNI:
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
                    Se certifică de noi exactitatea prezentului extras.
                                 Ofiţer de stare civilă,
                               ...............................
                                           L.S.


  Anexa 47

      PRIMĂRIA ......................... INTRAT
      Judeţul .......................... Nr. ......... din ...............
                    ─ Starea civilă ─ RETURNAT
      Nr. ......... din ................ Ziua ...... luna ...... anul .....
                             Către
               Primăria ........................
                          ─ Starea civilă ─
                                                                   ului
      Va rugăm să ne comunicaţi datele privitoare la DECESUL numit ─────
                                                                    ei
      ..........................................................................
  fiul (fiica) lui ............................. şi a(l) .......................
  născut(a) în .............................. la ...............................
  decedat
  ──────── în anul .............. luna ................ ziua ...................
  decedată
  în localitatea ........................... judeţul ...........................
  cu toate menţiunile existente pe marginea actului respectiv.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────
      Comunicarea acestor date se va face prin completarea rubricilor de mai jos,
  conform registrului (fără traduceri, modificări sau adăugări) după care se va
  restitui întreaga corespondenta.
      În cazul în care registrul nu se găseşte la Dv., veţi trimite prezenta
  adresa consiliului local (judeţean) sau Arhivelor Naţionale unde se afla în
  în păstrare acest registru, iar dacă decesul susnumitului(ei) nu se găseşte
  înregistrată în registrele aflate la Dv., veţi trimite lucrarea la consiliul
  judeţean, pentru a se verifica şi în registrul exemplarul II, care nu va
  comunica direct rezultatul.
                                                Şeful serviciului,
      C.N.P. │─│─│─│─││─│─│─│─│─│─│─│─│─│
              S A A L L Z Z N N N N N C
  ┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
  │Numele de familie │ │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Prenumele │ │
  ├─────────────────────────────┼─────────────┬───────────────┬──────────────────┤
  │Data naşterii │ Anul │ Luna │ Ziua │
  │ ├─────────────┼───────────────┼──────────────────│
  │ │ │ │ │
  ├─────────────────────────────┼─────────────┴───────────────┴──────────────────┤
  │Locul naşterii │Comuna/Oraşul/Municipiul/Sectorul Judeţul/Ţara │
  │ │ │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────┤
  │Sexul │ Cetăţenia │ Naţionalitatea │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────┤
  ├───────────┬─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ Localitatea │ │
  │ ├─────────────────│────────────────────────────────────────────────│
  │ │Sat/Str., nr., │ │
  │ │bl., et., ap. │ │
  │Domiciliul ├─────────────────│────────────────────────────────────────────────│
  │ │ Judeţul │ │
  │ │ ────────/Ţara │ │
  │ │ Sectorul │ │
  ├───────────┴─────────────────┼──────────────┬─────────────────┬───────────────┤
  │ │ Anul │ Luna │ Ziua │
  │ ├──────────────┼─────────────────┼───────────────┤
  │Data şi locul decesului ├──────────────┴─────────┬───────┴───────────────┤
  │ │ │ Judeţul │
  │ │ Localitatea │ ─────────/Ţara │
  │ │ │ Sectorul │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────┤
  │ CAUZA DECESULUI │ │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────┤
  │DATE PRIVIND PĂRINŢII │ TATĂL │ MAMA │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Numele de familie │ │ │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Prenumele │ │ │
  └─────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
      Decesul a fost trecut în registrul stării civile la nr. ..... din anul.....
      ......., luna ..............., ziua .............
      LOCUL ÎNREGISTRĂRII .......................................................
                               (localitatea şi judeţul)
                    MENŢIUNI:
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
                    Se certifica de noi exactitatea prezentului extras.
                                 Ofiţer de stare civilă,
                               ...............................
                                           L.S.


  Anexa 48

      PRIMĂRIA ......................
      Judeţul .......................
      Nr. ........ din ..............
                               Către
                  ..................................
      Va trimitem extrasul pentru uz oficial de pe actul de NAŞTERE privind pe
      ..........................................................................
                        EXTRAS
                 DIN REGISTRUL DE NAŞTERE
                   ─ pentru uz oficial ─
      C.N.P. │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│
              S A A L L N N N N N C
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
  │Numele de familie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
  │Prenumele │ │
  ├────────────────────────┼─────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤
  │Data naşterii │ Anul │ Luna │ Ziua │
  │ ├─────────┼─────────────────────┼─────────────────────│
  │ │ │ │ │
  ├──────────┬─────────────┼─────────┴─────────────────────┴─────────────────────┤
  │ Locul │Localitatea │ │
  │ naşterii │─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────│
  │ │Judeţul │ │
  │ │───────/Ţara │ │
  │ │Sectorul │ │
  ├──────────┼─────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┤
  │ Sexul │ │ Cetăţenia │ Naţionalitatea │
  ├──────────┴─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
  ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ DATE PRIVIND PĂRINŢII │ TATĂL │ MAMA │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ Numele de familie │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ Prenumele │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────┘
      Naşterea a fost trecută în registrul stării civile la nr. .............,
      din anul ....... luna ...... ziua .........
      LOCUL ÎNREGISTRĂRII .....................................................
                               (localitatea şi judeţul)
                    MENŢIUNI:
      .........................................................................
      .........................................................................
      .........................................................................
      .........................................................................
                    Se certifică de noi exactitatea prezentului extras.
                                 Ofiţer de stare civilă,
                               ...............................
                                           L.S.


  Anexa 49

      PRIMĂRIA ........................
      Judeţul .........................
      Nr. ......... din ................
                         Către
                ...........................
      Va trimitem extrasul pentru uz oficial de pe actul de CĂSĂTORIE privind pe
      ..........................................................................
      şi pe ....................................................................
                           EXTRAS
                 DIN REGISTRUL DE CĂSĂTORIE
                    ─ pentru uz oficial ─
                   CODUL NUMERIC PERSONAL
                Soţul Soţia
      │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│ │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│
       S A A L L Z Z N N N N N C S A A L L Z Z N N N N N C
  ┌───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┐
  │DATE PRIVIND SOŢII │ SOŢUL │ SOŢIA │
  ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │Numele de familie │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │Prenumele │ │ │
  ├───────────────────────┼───────┬───────┬───────┼─────────┬────────┬───────────┤
  │Data naşterii │ Anul │ Luna │ Ziua │ Anul │ Luna │ Ziua │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┬─────────────┼───────┴───────┴───────┼─────────┴────────┴───────────┤
  │ Locul │ Localitatea │ │ │
  │naşterii ├─────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ │ Judeţul │ │ │
  │ │ ───────/Ţara│ │ │
  │ │ Sectorul │ │ │
  ├─────────┴─────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │DATE PRIVIND PĂRINŢII │ SOŢULUI │ SOŢIEI │
  ├─────────┬─────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ │ Numele de │ │ │
  │ │ familie │ │ │
  │ TATA ├─────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ │Prenumele │ │ │
  ├─────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ │ Numele de │ │ │
  │ │ familie │ │ │
  │ MAMA ├─────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ │Prenumele │ │ │
  └─────────┴─────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────┘
      Locul încheierii căsătoriei ..............................................
                                      (localitatea şi judeţul)
      Data căsătoriei: anul ............, luna ..................., ziua .......
      Căsătoria a fost trecută în registrul stării civile la nr. .............
      din anul ........, luna ..........., ziua .........
      LOCUL ÎNREGISTRĂRII ......................................................
                               (localitatea şi judeţul)
                   NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE
      Soţul ............................... Soţia ..............................
                    MENŢIUNI:
      ........................................................................
      ........................................................................
      ........................................................................
      ........................................................................
                    Se certifica de noi exactitatea prezentului extras.
                                 Ofiţer de stare civilă,
                               ...............................
                                           L.S.


  Anexa 50

      PRIMĂRIA ...........................
      Judeţul ............................
      Nr. ................ din ...........
                               Către
                           ..............
      Va trimitem extrasul pentru uz oficial de pe actul de DECES privind pe
      ..........................................................................
                         EXTRAS
                 DIN REGISTRUL DE DECES
                   ─ pentru uz oficial─
      C.N.P. │─│─│─│─││─│─│─│─│─│─│─│─│─│
              S A A L L Z Z N N N N N C
  ┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
  │Numele de familie │ │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Prenumele │ │
  ├─────────────────────────────┼─────────────┬───────────────┬──────────────────┤
  │Data naşterii │ Anul │ Luna │ Ziua │
  │ ├─────────────┼───────────────┼──────────────────│
  │ │ │ │ │
  ├─────────────────────────────┼─────────────┴───────────────┴──────────────────┤
  │Locul naşterii │Comuna/Oraşul/Municipiul/Sectorul Judeţul/Ţara │
  │ │ │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────┤
  │Sexul │ Cetăţenia │ Naţionalitatea │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────┤
  ├───────────┬─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ Localitatea │ │
  │ ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Sat/Str., nr., │ │
  │ │bl., et., ap. │ │
  │Domiciliul ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ Judeţul │ │
  │ │ ────────/Ţara │ │
  │ │ Sectorul │ │
  ├───────────┴─────────────────┼──────────────┬─────────────────┬───────────────┤
  │ │ Anul │ Luna │ Ziua │
  │ ├──────────────┼─────────────────┼───────────────┤
  │Data şi locul decesului ├──────────────┴─────────┬───────┴───────────────┤
  │ │ │ Judeţul │
  │ │ Localitatea │ ─────────/Ţara │
  │ │ │ Sectorul │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────┤
  │ CAUZA DECESULUI │ │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────┤
  │DATE PRIVIND PĂRINŢII │ TATĂL │ MAMA │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Numele de familie │ │ │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Prenumele │ │ │
  └─────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
      Decesul a fost trecut în registrul stării civile la nr. ..... din anul ....
      luna ........., ziua .....................
      LOCUL ÎNREGISTRĂRII .....................................................
                                   (localitatea şi judeţul)
                    MENŢIUNI:
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
      ..........................................................................
                    Se certifica de noi exactitatea prezentului extras.
                                 Ofiţer de stare civilă,
                               ...............................
                                           L.S.


  Anexa 51

      CONSILIUL JUDEŢEAN .....................
      Serviciul de stare civilă
                    CONT CERTIFICATE DE NAŞTERE
  ┌───────┬────────────────┬─────────────┬───┬─────────────┬────────────┬────────┐
  │ Data │ De la cine │ Nr. act │ S │ De la nr. │ Cantitatea │ │
  │înre─ │s─a primit sau │ de primire │ e │ la nr. ├──────┬─────┤ │
  │gis─ │cui s─a distri─ │ sau │ r │ │Primi─│Dis─ │ Sold │
  │tră─ │buit │ distribuire │ i │ │tă │tri─ │ │
  │rii │ │ │ a │ │ │bui─ │ │
  │ │ │ │ │ │ │tă │ │
  ├───────┼────────────────┼─────────────┼───┼─────────────┼──────┼─────┼────────┤
  │ │I.G.P. ─ D.E.P. │Proces─verbal│NB │120001─130000│10 000│ ─ │10.000 │
  │ │ │nr. ..... │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼─────────────┼───┼─────────────┼──────┼─────┼────────┤
  │ │Primăria .......│Adresa nr. ..│NB │120001─120500 ─ │ 500 │ 9.500 │
  ├───────┼────────────────┼─────────────┼───┼─────────────┼──────┼─────┼────────┤
  │ │Primăria .......│Adresa nr. ..│NB │120501─120700│ ─ │ 200 │ 9.300 │
  ├───────┼────────────────┼─────────────┼───┼─────────────┼──────┼─────┼────────┤
  │ │I.G.P. ─ D.E.P. │Proces─verbal│NB │150001─155000│ 5 000│ ─ │14.300 │
  │ │ │nr. ...... │ │ │ │ │ │
  └───────┴────────────────┴─────────────┴───┴─────────────┴──────┴─────┴────────┘
      ─ Pentru fiecare tip de certificat se va deschide un cont, rezervându─se
  un nr. de file corespunzător.


  Anexa 52

          Certificate de ........................ eliberate
  ┌────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┬────────────────┐
  │Nr. │Numele şi │Nr. act. │Seria şi │ Data │ Nr. de în─ │Semnătura de │
  │c │prenumele │ │nr. certi─│eliberării│registrare a│primire sau │
  │r │ │ │ficatului │ │cererii sau │adresa de │
  │t. │ │ │ │ │declaraţiei │expediere │
  ├────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
  │ 1. │ILIE ION │ 54/1997 │Na 115201 │14.V.1997 │ 4245 │─ anulat şi tri─│
  │ │ │ │ │ │ │mis la Poliţia │
  │ │ │ │ │ │ │Sectorului 1, │
  │ │ │ │ │ │ │cu adresa nr. ..│
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ " │ " │Na 115202 │15.V.1997 │ " │ │
  ├────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
  │ 2. │VALTER PAUL│ 55/1997 │Na 115203 │16.V.1997 │ 4355 │Trimis la │
  │ │ │ │ │ │ │Consiliul Local │
  │ │ │ │ │ │ │al Comunei │
  │ │ │ │ │ │ │............., │
  │ │ │ │ │ │ │cu adresa nr. ..│
  │ │ │ │ │ │ │din ........ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────────────┘

  NOTA:
  În registru se vor constitui partizi, separat pentru certificate de naştere, de căsătorie şi de deces, afectându─se fiecare categorie un număr corespunzător de pagini, în funcţie de volumul mediu anual.
  ─ Certificatele se vor trece numai în ordinea numerică, de la cel mai mic la cel mai mare.
  ─ Cotoarele certificatelor de stare civilă se păstrează timp de un an de la data eliberării ultimului certificat, după care se vor distruge prin ardere, întocmindu─se un proces─verbal despre aceasta, care va cuprinde în mod obligatoriu seria şi nr. certificatelor, în ordinea crescandă a acestora, pe categorii de acte şi fapte de stare civilă.
  ─ Certificatele de stare civilă anulate, cu urmare a completării eronate, se trimit la formaţiunea de evidenta a populaţiei, lunar, o data cu actele de identitate ale decedaţilor.
  Certificatele de stare civilă retrase de la cetăţeni şi anulate vor fi distruse prin ardere de organul de control, consemnându─se numărul acestora, pe categorii, în procesul─verbal de constatare.


  Anexa 53

      PRIMĂRIA .....................
      Judeţul ......................
             ─ Starea civilă ─
      Nr. ...... din ..............
                     Către
            Consiliul Judeţean .................
                 Serviciul de stare civilă
      Rugăm a se distribui prin delegatul nostru .........................., care
  se legitimează cu buletinul de identitate/ cartea de identitate seria .........
  nr. ..........., eliberat(a) de ................................., următoarele
  imprimate şi materiale necesare muncii de stare civilă:
      ─ certificate de naştere .................................. buc.
      ─ certificate de căsătorie ................................ buc.
      ─ certificate de deces .................................... buc.
      ─ registre de naştere a ........ file ..................... buc.
      ─ registre de căsătorie a ...... file ..................... buc.
      ─ registre de deces a .......... file ..................... buc.
                  Primar, Secretar,
           ....................... .......................


  Anexa 54

  CONT CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ
  ┌───────────┬──────────┬─────┬───────┬──────────┬────────┬─────────┬───────────┐
  │ Data │Cantitatea│ │ │Predător │Semnată─│Primitor │ │
  │ │ de │ │De la │ (numele │tura │(numele │ │
  │ │certifi─ │Seria│ nr. │şi │ │şi │Semnătura │
  │ │câte │ │la nr. │prenumele)│ │prenume) │ │
  │ │primite │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┤
  │30.01.1997 │ 300 │ NB │130001─│Popa Ion │ │ Ion │ │
  │ │ │ │130300 │ │ │Gheorghe │ │
  └───────────┴──────────┴─────┴───────┴──────────┴────────┴─────────┴───────────┘

  CONT REGISTRE DE STARE CIVILĂ
  ┌───────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │ │Cantitatea│ Felul │Predător │ │Primitor │ │
  │ │ de │registrului│(Nume şi │ │(Nume şi │ │
  │ Data │registre │ │prenume) │ Semnătura│prenume) │Semnătura │
  ├───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │30.01.1997 │ 10 │ 5 naştere │ Pafnutie │ │Ion Vasile│ │
  │ │ │ a 50 file │Ion │ │ │ │
  │ │ │1 căsătorie│ │ │ │ │
  │ │ │ a 50 file │ │ │ │ │
  │ │ │4 deces │ │ │ │ │
  │ │ │ a 100 file│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


  Anexa 55

                 Locul şi data înregistrării naşterii
  COMUNICARE DE ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
  NAŞTERI*) │Judeţul/Sectorul │──────────────────────────│ │
  PENTRU │ │
  EVIDENŢA │Comuna/Oraşul/ │──────────────────────────│ │
  POPULAŢIEI │Municipiul │
  Datele individuale │ │
  sunt confidenţiale │ │
  şi nu vor fi utili─ │Data: Anul 19│─│─│ Luna │─│─│ Ziua │─│─│ │
  zate decât în con─ │ │
  formitate cu pre─ │Rr. actului din Registrul de stare civilă │─│─│─││─│─││
  vederile legale │ │
  în vigoare └──────────────────────────────────────────────────────┘
      Date referitoare la copii
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Codul numeric personal │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│ │
  │ S A A L L Z Z N N N N N C │
  │ │
  │ Numele de familie │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Prenumele │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Sexul Masculin M │─│ Feminin F │─│ │
  │ │
  │ Data naşterii Anul │─│─│ Luna │─│─│ Ziua │─│─│ │
  │ ─ │
  │ Cetăţenia Română 10 │─│ Alta, şi anume │─────────────────│ │
  │ ─ │
  │ Naţionalitatea Română 10 │─│ Alta, şi anume │─────────────────│ │
  │ │
  │ Religia │───────────────────────────────│ │
  │ │
  │ Locul naşterii Judeţul/Sectorul/ │───────────────────────────────│ │
  │ Ţara │
  │ │
  │ Comuna/Oraşul/ │───────────────────────────────│ │
  │ Municipiul │
  │ │
  │ Certificatul de Numărul/Data │
  │ naştere Locul eliberării │───────────────────────────────│ │
  │ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      *) Nu ţine loc de certificat de naştere.
      Se completează, în interiorul chenarelor, cu: * text ─ în spaţii rezervate
                                                    * cifre ─ în casete deschise
                                                    * semn x ─ în caseta închisă,
                                                      corespunzător răspunsului
                                                      corect.
      Date referitoare la tată Verso
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Codul numeric personal │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│ │
  │ S A A L L Z Z N N N N N C │
  │ │
  │ Numele de familie │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Prenumele │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Data naşterii Anul │─│─│ Luna │─│─│ Ziua │─│─│ │
  │ │
  │ Prenumele părinţilor Tatăl │────────────────────────────────────────│ │
  │ │
  │ Mama │────────────────────────────────────────│ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Date referitoare la mamă
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Codul numeric personal │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│ │
  │ S A A L L Z Z N N N N N C │
  │ │
  │ Numele de familie │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Prenumele │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Data naşterii Anul │─│─│ Luna │─│─│ Ziua │─│─│ │
  │ │
  │ Prenumele părinţilor Tatăl │────────────────────────────────────────│ │
  │ │
  │ Mama │────────────────────────────────────────│ │
  │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Domiciliul Judeţul/Sectorul │───────────────────────────────│ │
  │ înscris în actul │
  │ de identitate al: Comuna/Oraşul/ │
  │ Municipiul │───────────────────────────────│ │
  │ ─ │
  │ ambilor părinţi │─│ │
  │ ─ │
  │ mamei │─│ Strada/Satul │───────────────────────────────│ │
  │ ─ │
  │ tatălui │─│ Nr.│─────│ Litera │─│ Bl. │────│ Sc. │─│ Et. │─│ ap │──││
  │ ─ │
  │ tutorelui │─│──┬───────> C.N.P.*) │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│ │
  │ │ S A A L L Z Z N N N N N C │
  ├────────────────────┐ │ │
  │ Domiciliul │ ├─────> Nume*) │───────────────────────────────────│ │
  │ copilului la ─ │ │ │
  │ unitatea de │─│ │ └────> Prenume*) │───────────────────────────────────│ │
  │ ocrotire │ │
  │ │ │
  ├────────────────────┘ │
  │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │
  │MENŢIUNI:**) │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      După completare, se transmite formaţiunii de evidenta a populaţiei la care
  este arondată localitatea.
               Ofiţer de stare civilă,
             .............................
                      L.S.

  ──────────
  *) Datele tutorelui.
  **) Act transcris/înregistrare tardivă/copil găsit.
  ──────────


  Anexa 56

  COMUNICARE DE ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
  MODIFICĂRI │Judeţul/Sectorul │──────────────────────────│ │
  PENTRU │ │
  EVIDENŢA │Comuna/Oraşul/ │──────────────────────────│ │
  POPULAŢIEI │Municipiul │
  (copii sub 14 ani) │ │
                          │ │
                          │Data: Anul │─│─│─│─│ Luna │─│─│ Ziua │─│─│ │
                          │ │
                          │Rr. actului din Registrul de stare civilă │─│─│─││─│─││
                          │ │
                          └──────────────────────────────────────────────────────┘
      Date referitoare la copil:
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Codul numeric personal │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│ │
  │ S A A L L Z Z N N N N N C │
  │ │
  │ Numele de familie │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Prenumele │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Prenumele părinţilor Tatăl │────────────────────────────────────────│ │
  │ │
  │ Mama │────────────────────────────────────────│ │
  │ │
  │ Domiciliul Judeţul/Sectorul/ │───────────────────────────────│ │
  │ │
  │ │
  │ Comuna/Oraşul/ │───────────────────────────────│ │
  │ Municipiul │
  │ │
  │ Strada/Satul │───────────────────────────────│ │
  │ │
  │ Nr.│─────│ Litera │─│ Bl. │────│ Sc. │─│ Et. │─│ ap │──││
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Tipul modificării:*) ......................................................
      ...........................................................................
      Baza legală: ..............................................................
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ Data Anul │─│─│─│─│ Luna │─│─│ Ziua │─│─│ │
  │ │
  │ │
  │ Numele de familie │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Prenumele │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Numele şi prenumele Tatăl │────────────────────────────────────────│ │
  │ părinţilor │
  │ Mama │────────────────────────────────────────│ │
  │ │
  │ C.N.P. al │
  │ părinţilor C.N.P. al tatălui │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│ │
  │ S A A L L Z Z N N N N N C │
  │ │
  │ C.N.P. al mamei │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│ │
  │ S A A L L Z Z N N N N N C │
  │ │
  │ Locul naşterii Localitatea │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Judeţul │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Domiciliul Judeţul/Sectorul │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Comuna/Oraşul/ │
  │ Municipiul │─────────────────────────│ │
  │ │
  │ Strada/Satul │───────────────────────────────│ │
  │ │
  │ Nr.│─────│ Litera │─│ Bl. │────│ Sc. │─│ Et. │─│ ap │──││
  │ │
  │ Noul cod numeric │
  │ personal ─ C.N.P. │─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│─│ │
  │ S A A L L Z Z N N N N N C │
  │ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Date privind decesul copilului în vărsată de sub 14 ani:
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Locul decesului, Judeţul/Sectorul │───────────────────────────────│ │
  │ numărul actului Comuna/Oraşul/ │
  │ şi data: Municipiul │───────────────────────────────│ │
  │ │
  │ Actul nr. │─│─│─│─│─│ Anul │─│─│─│─│ Luna │─│─│ Ziua │─│─│ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Cauza decesului: ...........................................................
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Eliberat certificat de :.....................Seria │─│─│ Nr.│─│─│─│─││─│─│─│ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
       Ofiţer de stare civilă,
     ...........................
              L.S.
      *) Se completează, în clar, tipul modificării operate pe marginea actului
  de naştere.


  Anexa 57

      Primăria .....................
      Judeţul ......................
                 ─ Starea civilă ─
      Nr. ........... din ..........
                   Către
         Primăria ........................
                 ─ Evidenta populaţiei ─
      Va comunicăm că în luna ....................., anul ..........., au fost
      întocmite ................ acte de naştere şi s─au operat .............
      modificări privind statutul civil al persoanelor sub 14 ani, pentru care
      va înaintăm, alăturat, comunicările de naştere pentru luarea în evidenţa
      populaţiei şi comunicările de modificări:
  ┌──────┬────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────┐
  │ Nr. │ Numele şi prenumele │ Nr. │ │
  │ crt. │ │ actului │ Data întocmirii │
  ├──────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │
  ├──────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ │ │ │
  └──────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────┘
                 Ofiţer de stare civilă,
               ...........................
                       L.S.


  Anexa 58

  REGISTRELE DE STARE CIVILĂ AFLATE ÎN PĂSTRAREA
  PRIMĂRIILOR DE SECTOR ŞI DELIMITAREA FONDURILOR
  ARHIVISTICE ALE MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
  Registrele întocmite până în anul 1926 se afla în păstrarea Primăriei Sectorului 1.
      Sectorul 1 ─ 1895 ─ 1927 ─ oraş Bucureşti
                 ─ 1927 ─ 1929 ─ Sector 1 Central
                 ─ 1929 ─ 1950 ─ Sector 1 Galben
                 ─ 1951 ─ 1962 ─ Raion I. V. Stalin
                 ─ 1962 ─ 1968 ─ Raion 30 Decembrie
                 ─ de la 20.02.1968 ─ Sector 1
                 ─ 1895 ─ 1950 ─ Comuna Băneasa
      Sectorul 2 ─ 1865 ─ 1950 ─ Comuna Colentina
                 ─ 1950 ─ 1968 ─ Raion 1 Mai
                 ─ de la 20.02.1968 ─ Sector 2
      Sectorul 3 ─ 1926 ─ 1947 ─ Comuna Principele Mihai
                 ─ 1948 ─ 1950 ─ Comuna 30 Decembrie
                 ─ 1950 ─ 1968 ─ Raion 23 August
                 ─ de la 20.02.1968 ─ Sector 3
      Sectorul 4 ─ 1865 ─ 1927 ─ Comuna Dudeşti─Cioplea
                 ─ 1927 ─ 1950 ─ Sector 3 Negru
                 ─ 1950 ─ 1968 ─ Raion Tudor Vladimirescu
                 ─ de la 20.02.1968 ─ Sector 4
      Sectorul 5 ─ 1927 ─ 1950 ─ Sector 3 Albastru
                 ─ 1950 ─ 1968 ─ Raion Nicolae Bălcescu
                 ─ de la 20.02.1968 ─ Sector 5
                 ─ 1914 ─ 1945 ─ Comuna Şerban Vodă
      Sectorul 6 ─ 1929 ─ 1940 ─ Comuna Lupescu
                 ─ 1940 ─ 1950 ─ Comuna Tudor Vladimirescu
                 ─ 1950 ─ 1968 ─ Raion V.I. Lenin
                 de la 20.02.1968 ─ Sector 6
      Sectorul 7 ─ 1884 ─ 1949 ─ Comuna Militari
                 ─ 1948 ─ 1950 ─ Comitet Provizoriu Militari
                 ─ 1926 ─ 1928 ─ Principele Carol
                 ─ 1929 ─ 1930 ─ Regele Mihai I
                 ─ 1930 ─ 1947 ─ Marele Voievod Mihai
                 ─ 1948 ─ 1950 ─ 16 Februarie 1933
                 ─ 1950 ─ 1962 ─ Raion Gh. Gheorghiu─Dej
                 ─ 1962 ─ 1968 ─ Raion 16 Februarie
                 ─ de la 20.02.1968 ─ Sector 7
      Sectorul 8 ─ 1923 ─ 1950 ─ Comuna Griviţa
                 ─ 1927 ─ 1944 ─ Sector 4 Verde
                 ─ 1947 ─ 1950 ─ Sector 4 Roşu
                 ─ 1950 ─ 1968 ─ Raion Griviţa Roşie
                 ─ de la 20.02.1968 ─ Sector 8
      De la data de 04.08.1979
      ─ sectoarele 1 şi 8 s─au unit, rezultând sectorul 1
      ─ sectoarele 2 şi 3 s─au unit, rezultând sectorul 2
      ─ sectorul 4 a devenit sectorul 3
      ─ sectorul 5 a devenit sectorul 4
      ─ sectorul 6 a devenit sectorul 5
      ─ sectorul 7 a devenit sectorul 6.

  -------