HOTĂRÂRE nr. 565 din 9 iulie 2014
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române a unui imobil trecut în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 175 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţilor de interes public specifice Poliţiei Române.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data rămânerii definitive a actelor administrative fiscale, emise ca urmare a procedurii de dare în plată.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 9 iulie 2014.
  Nr. 565.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului, trecut în proprietate publică a statului, care se dă în
  administrarea Ministerului Afacerilor
  Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române
  *Font 7*
  ┌────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
  │ Denumirea │ Locul unde este │Administratorul │ Caracteristicile tehnice │ │ Valoarea │
  │ imobilului │ situat imobilul │ imobilului │ ale imobilului │ Temeiul legal │ de inventar │
  │ │ │ │ │ │ (lei) │
  ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
  │ Imobil │Municipiul │Ministerul │Imobil compus din teren şi │Procesul-verbal │ 4.759.582,33│
  │ (codul de │Bucureşti, str. │Afacerilor │construcţii înscris în CF 232316 │nr. 1.207.173 │ │
  │identificare│Dinu Vintilă │Interne - │Bucureşti: │din 8.07.2014, │ │
  │ va fi │nr. 4, sectorul 2│Inspectoratul │- teren intravilan în suprafaţă │emis de Agenţia │ │
  │atribuit de │ │General al │de 1.904 mp, nr. cadastral │Naţională de │ │
  │ Ministerul │ │Poliţiei Române │232316, cod de clasificare │Administrare │ │
  │ Afacerilor │ │CUI 4453144 │8.19.01; │Fiscală - │ │
  │ Interne) │ │ │- C1 - clădire ateliere - │Direcţia │ │
  │ │ │ │construcţie în regim S+P+1E în │Generală de │ │
  │ │ │ │suprafaţă construită la sol de │Administrare a │ │
  │ │ │ │156 mp şi suprafaţă construită │Marilor │ │
  │ │ │ │desfăşurată de 621 mp, │Contribuabili; │ │
  │ │ │ │nr. cadastral 232316, cod de │Decizia nr. 251 │ │
  │ │ │ │clasificare 8.19.01; │din 8.07.2014 a │ │
  │ │ │ │- C2 - clădire ateliere - │Ministerului │ │
  │ │ │ │construcţie în regim S+P+1E în │Finanţelor │ │
  │ │ │ │suprafaţă construită la sol de │Publice │ │
  │ │ │ │767 mp şi suprafaţă construită │ │ │
  │ │ │ │desfăşurată de 2.323 mp, │ │ │
  │ │ │ │nr. cadastral 232316, cod de │ │ │
  │ │ │ │clasificare 8.19.01. │ │ │
  └────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘

  -------