HOTĂRÂRE nr. 1.469 din 24 noiembrie 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.109 din 8 decembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul culturii şi cultelor,
  Ioan Onisei,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Bodu
  Bucureşti, 24 noiembrie 2005.
  Nr. 1.469.


  Anexa
  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea
  indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist
  a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

  Articolul 1

  Indemnizaţia pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, denumită în continuare indemnizaţie, se acordă cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, denumită în continuare lege.


  Articolul 2

  Beneficiarii indemnizaţiei sunt artiştii interpreţi sau executanţi, care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 4 din lege, a căror calitate de beneficiar a fost atestată de Comisia pentru atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, denumită în continuare Comisia, organizată pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor.


  Articolul 3

  Indemnizaţia se acordă la îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 5 din lege.


  Articolul 4

  Prin vârstă standard de pensionare se înţelege vârsta la care artistul solicitant al indemnizaţiei ar fi avut dreptul la pensie pentru limită de vârstă, conform dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 5

  Perioada de activitate artistic-interpretativă de minimum 10 ani se constituie din însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o activitate artistic-interpretativă de cel puţin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităţilor stabilite conform prevederilor art. 10 din lege, precum şi, după caz, a perioadelor reprezentând vechime în muncă, stabilite conform art. 6, dar insuficiente pentru obţinerea unei pensii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.


  Articolul 6

  Prin vechime în muncă realizată potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 se înţelege:
  a) vechimea realizată în baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata contractului;
  b) perioadele declarate prin legi speciale ca fiind vechime în muncă;
  c) perioada în care, potrivit art. 504 alin. 4 din Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, o persoană angajată în muncă şi-a întrerupt activitatea pentru că a fost arestată şi ulterior a fost achitată sau, după caz, scoasă de sub urmărire penală, întrucât nu a săvârşit fapta imputată ori acea faptă nu există;
  d) perioada în care o persoană încadrată în muncă, în intervalul de referinţă stabilit de lege, şi-a întrerupt activitatea, deoarece a fost suspendată din funcţie ori i s-a desfăcut contractul de muncă, dacă aceste măsuri au fost anulate ulterior de instanţele judecătoreşti ca fiind ilegale.


  Articolul 7

  Vechimea în muncă prevăzută la art. 6 se ia în calculul perioadei de activitate necesare obţinerii indemnizaţiei, dacă aceasta nu a fost valorificată pentru obţinerea unei pensii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.


  Articolul 8

  (1) Dovada perioadelor prevăzute la art. 6 se face cu carnetul de muncă sau cu alte acte doveditoare întocmite conform legii şi emise de unităţile angajatoare sau de alte instituţii competente, după cum urmează:
  a) în cazul în care persoana îndreptăţită să solicite atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei nu posedă carnet de muncă ori anumite perioade în care a desfăşurat activitate artistic-interpretativă în temeiul unui contract individual de muncă nu au fost înscrise în carnetul de muncă, dovada vechimii în muncă se face cu adeverinţe emise în condiţiile legii de unităţile angajatoare, din care să rezulte data de începere şi încetare a raportului de muncă, precum şi confirmarea plăţii contribuţiei sociale de stat;
  b) în cazul în care persoana îndreptăţită să solicite atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei a prestat activitate artistic-interpretativă în regim de colaborare prin încheierea unor contracte, cu excepţia contractului individual de muncă, dovada perioadei de activitate desfăşurate se face cu adeverinţe emise în condiţiile legii de unităţile angajatoare.
  (2) Adeverinţele prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie să conţină următoarele informaţii:
  a) data de începere şi de încetare a colaborării;
  b) locul în care s-a desfăşurat activitatea;
  c) onorariul brut sau net, după caz;
  d) impozitul reţinut;
  e) distincţiile şi premiile obţinute;
  f) natura şi genul activităţii desfăşurate, respectiv: eveniment artistic naţional sau internaţional, festival, gală, turneu artistic în străinătate, concurs, realizarea unei emisiuni TV, realizarea unei înregistrări muzicale, interpretarea unui rol într-o producţie cinematografică de lung sau de scurt metraj etc.


  Articolul 9

  În sensul legii, venitul net lunar reprezintă totalitatea veniturilor brute realizate anual de solicitantul indemnizaţiei, din care se deduc cheltuielile aferente realizării acestora, inclusiv impozitul datorat, şi care se împarte la 12 luni.


  Articolul 10

  La stabilirea venitului net lunar se iau în considerare toate veniturile personale realizate şi declarate de solicitant organelor fiscale, cu excepţia indemnizaţiei prevăzute de lege, după cum urmează:
  a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) venituri din salarii, definite conform art. 55 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 61 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) venituri din investiţii, definite conform art. 65 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) venituri din pensii, definite conform art. 68 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) venituri din activităţi agricole, definite conform art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 75 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 77^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  i) venituri din alte surse.


  Articolul 11

  Dovada veniturilor prevăzute la art. 9 se face cu declaraţiile de impunere depuse la organele fiscale competente, precum şi cu alte documente care atestă obţinerea altor venituri.


  Articolul 12

  (1) Atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei şi stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat sau a Uniunii Artiştilor Liber Profesionişti din România, denumită în continuare UALPR.
  (2) Cererea artistului liber-profesionist interesat se poate face personal sau prin mandatar desemnat cu procură specială.
  (3) Cererea UALPR trebuie însoţită de împuternicirea persoanei îndreptăţite să solicite atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei.


  Articolul 13

  (1) Procura specială se eliberează de notarii publici de pe teritoriul României sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
  (2) Procura specială trebuie să conţină următoarele elemente:
  a) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate/paşaportul persoanei îndreptăţite să solicite atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei, valabil la data eliberării procurii, precum şi ale mandatarului;
  b) obiectul mandatului: formularea cererii pentru atestarea calităţii de beneficiar, deschiderea contului curent personal, încasarea indemnizaţiei pentru plăţi curente şi restante sau, după caz, semnarea extrasului de cont;
  c) precizarea că mandatarul are obligaţiile ce revin titularului dreptului la indemnizaţie, inclusiv obligaţia de a anunţa în termen, casei teritoriale de pensii, orice schimbare intervenită în situaţia titularului, de natură să modifice sau să înceteze dreptul la indemnizaţie.
  (3) În cazul statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga, procura specială este valabilă numai dacă este însoţită de apostila eliberată de autoritatea competentă, potrivit legislaţiei naţionale a statului de la care emană documentul.
  (4) Procura specială are valabilitate 18 luni şi poate fi actualizată.


  Articolul 14

  În vederea atestării calităţii de beneficiar al indemnizaţiei şi stabilirii perioadei de activitate artistic-interpretativă, la Comisie se depun următoarele documente:
  a) cererea privind atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei;
  b) procură specială, în cazul în care cererea se face prin mandatar;
  c) împuternicirea persoanei îndreptăţite să solicite atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei, în cazul cererilor formulate de UALPR;
  d) actul de identitate/paşaportul, în copie legalizată, al persoanei îndreptăţite să solicite atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei, din care să rezulte ultimul domiciliu al acesteia;
  e) declaraţia persoanei îndreptăţite să solicite atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei, pe propria răspundere, sub sancţiunea săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, că perioadele de activitate artistic-interpretative pentru care solicită acordarea indemnizaţiei nu au fost valorificate pentru obţinerea unei pensii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
  f) atestatul de artist liber-profesionist sau diploma de studii superioare de specialitate care se echivalează cu atestat categoria I, în copie legalizată;
  g) documentele justificative care atestă faptul că solicitantul a fost distribuit preponderent în roluri principale, respectiv în roluri secundare;
  h) adeverinţele eliberate de Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum şi de către orice altă instituţie publică sau persoană juridică de profil, care atestă că solicitantul a prestat activităţi artistic-interpretative în regim de colaborare;
  i) documentele sau înscrisurile recunoscute ca fiind publice, care să ateste obţinerea unor premii sau distincţii prin participarea la evenimente artistice naţionale ori internaţionale de prestigiu;
  j) carnetul de muncă, în copie legalizată;
  k) dovada veniturilor realizate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din lege;
  l) actele medicale emise de medicul specialist în medicina muncii, prin care se certifică dobândirea uneia dintre bolile profesionale stabilite potrivit art. 9 alin. (2) din lege.


  Articolul 15

  În cazul în care documentele prevăzute la art. 14 lit. g), h) şi i), precum şi adeverinţele prevăzute la art. 8 au fost emise într-o limbă străină, acestea vor fi depuse şi în traducere autorizată.


  Articolul 16

  (1) Beneficiază de indemnizaţie, în condiţiile legii, şi artiştii interpreţi sau executanţi, care, ca urmare a unei boli profesionale, certificată de medicul specialist în medicina muncii, nu au mai putut desfăşura activitatea artistică.
  (2) Indemnizaţia se acordă, indiferent de vârstă, artiştilor interpreţi sau executanţi, în condiţiile prevăzute la alin. (1), dacă fac dovada că, în urma unei boli profesionale nu au mai putut desfăşura activitatea artistică, precum şi faptul că au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.
  (3) Perioada de activitate artistic-interpretativă de minimum 5 ani, necesară acordării dreptului la indemnizaţie pentru această categorie de artişti, va fi realizată numai prin însumarea perioadelor de activitate artistic-interpretativă, în regim de liber-profesionist, realizată în România sau în străinătate, în intervalul 1 ianuarie 1950 - 27 septembrie 1999.


  Articolul 17

  (1) Dreptul artiştilor interpreţi sau executanţi de a primi indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată se stabileşte prin hotărâre, în condiţiile legii, de către comisia organizată pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor.
  (2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se emite, se comunică şi, după caz, poate fi contestată potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (2)-(5) din lege.


  Articolul 18

  (1) La primirea hotărârii casele teritoriale de pensii procedează, după caz, la verificarea perioadelor de vechime în muncă care au fost valorificate pentru stabilirea pensiei de asigurări sociale, în vederea identificării eventualelor suprapuneri ale acestora cu perioadele ce au fost luate în calculul perioadei de activitate necesare obţinerii indemnizaţiei.
  (2) În situaţia în care au fost identificate suprapuneri, casele teritoriale de pensii le aduce la cunoştinţă Comisiei, în cel mai scurt timp.
  (3) în baza sesizării caselor teritoriale de pensii, Comisia reanalizează documentele în baza cărora a fost emisă hotărârea pentru atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei şi, după caz, anulează sau modifică hotărârea emisă.
  (4) Decizia de punere în plată a indemnizaţiei nu se emite de casele teritoriale de pensii pe perioada în care au loc verificările prevăzute la alin. (1) şi reanalizarea hotărârii de către Comisie.
  (5) Casele teritoriale de pensii emit decizia de punere în plată a indemnizaţiei în termen de 30 de zile de la data primirii hotărârii şi o comunică beneficiarului în termen de 10 zile de la emitere.


  Articolul 19

  (1) Pentru menţinerea în plată a indemnizaţiei, dovada veniturilor nete lunare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din lege, realizate în anul anterior, se depune la casa teritorială de pensii competentă, până la sfârşitul primului trimestru al fiecărui an calendaristic pentru care urmează să se primească indemnizaţie.
  (2) Plata indemnizaţiei se suspendă dacă veniturile nete lunare realizate, calculate potrivit art. 9, depăşesc nivelul pensiei medii anuale aferente anului anterior, precum şi dacă beneficiarul indemnizaţiei nu depune dovada veniturilor nete lunare în termenul prevăzut la alin. (1).


  Articolul 20

  Indemnizaţia lunară acordată pentru activitatea artistic-interpretativă poate fi cumulată cu venituri lunare al căror cuantum se situează sub nivelul pensiei medii anuale aferente anului anterior acordării indemnizaţiei.


  Articolul 21

  (1) La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale va comunică Comisiei, precum şi caselor teritoriale de pensii nivelul pensiei medii anuale pentru limită de vârstă şi stagiu complet de cotizare pentru anul 2004.
  (2) Pentru anii următori, Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale va transmite Comisiei nivelul pensiei medii anuale, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, aferent anului anterior.
  -----------