HOTĂRÂRE nr. 383 din 13 mai 2014
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea depunerii unui proiect finanţat nerambursabil în cadrul Programului RO06 Energie Regenerabilă (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Serviciul Român de Informaţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în cadrul anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
  George-Cristian Maior
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 13 mai 2014.
  Nr. 383.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din
  administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al
  judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
  *Font 7*

  ┌────────────────────┬──────────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┐
  │ │ │ │ │Caracteristicile tehnice │ Valoarea de │
  │ Locul unde este │Persoana juridică │ Persoana │Numărul atribuit │ ale imobilului │ inventar │
  │ situat imobilul │ de la care se │juridică la care│ de către ├───────────────┬─────────┤ │
  │ │transmite imobilul│se transmite │ Ministerul │ Nr. carte │Suprafaţa│ │
  │ │ │ imobilul │Finanţelor Publice│ funciară şi │terenului│ │
  │ │ │ │ │ nr. cadastral │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤
  │Comuna Baloteşti, │Statul român, din │Judeţul Ilfov, │105.933 (parţial) │Cartea funciară│1.275 mp │102.012,75 lei│
  │strada I.C. Brătianu│administrarea │în administrarea│ │nr. 59573, │ │ │
  │nr. 149, │Serviciului Român │Consiliului │ │nr. cadastral │ │ │
  │judeţul Ilfov, lot 2│de Informaţii │Judeţean Ilfov │ │59581 │ │ │
  │ │CUI 4204305 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────────┘

  ________