HOTĂRÎREA nr. 567 din 15 octombrie 1993 ***Republicată
privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 4 octombrie 1994  Republicată în temeiul art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 622/1994.
  În temeiul prevederilor art. 22 din Legea 37/1990, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/1993,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) În scopul administrării, păstrării integrităţii şi protejării patrimoniului public, destinat asigurării serviciilor de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie şi Guvern, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 37/1990, începând cu data prezentei hotărâri, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizează şi funcţionează în structura prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" are sediul în municipiul Bucureşti, str. Iancu de Hunedoara nr. 5, sectorul 1, este persoana juridică şi administrează bunuri proprietate publică în temeiul art. 135 alin. (5) din Constituţia României, al prevederilor Legii nr. 15/1990, al regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2, precum şi al celorlalte acte normative care reglementează relaţiile dintre regiile autonome şi administraţia publică.
  (3) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
  (4) Atribuţiile ministerului de resort, prevăzute de Legea nr. 15/1990, se îndeplinesc de către Secretariatul General al Guvernului.


  Articolul 2

  (1) Patrimoniul net al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" este de 51.364.139 mii lei, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la 31 decembrie 1992.
  (2) Dobindirea de noi bunuri proprietate publică de interes naţional, precum şi dezafectarea unor asemenea bunuri se vor putea face numai cu aprobarea Guvernului. În cazul dezvoltării acestui patrimoniu prin folosirea de credite acordate de către bănci, garantarea sumelor împrumutate se va asigura în limita plafoanelor stabilite de organele abilitate prin lege.


  Articolul 3

  Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se modifica prin preluarea şi, respectiv, predarea pe bază de protocol, a bunurilor din patrimoniul unităţilor prevăzute în lista imobilelor, terenurilor şi a altor bunuri, care se predau şi, respectiv, se preiau de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", lista ce se va comunică acestora; cu valorile preluate sau predate se majorează, respectiv se diminuează patrimoniul unităţilor în cauza.


  Articolul 4

  Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" îl constituie:
  1. administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea imobilelor şi bunurilor proprietate publică a statului, în conformitate cu art. 135 alin. (5) din Constituţie; administrează şi dispune, în condiţiile legii, de bunurile din patrimoniul propriu;
  2. asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie şi Guvern;
  3. administrarea locuinţelor de protocol atribuite demnitarilor pe durata exercitării funcţiei şi, respectiv, a resedintelor oficiale repartizate potrivit reglementărilor legale. Administrează locuintele, altele decît cele de protocol construite din fondurile statului sau cele construite sau achiziţionate din fondurile proprii, înscrise în patrimoniul sau şi dispune de acestea în condiţiile legii. Pentru locuintele achiziţionate sau construite din fonduri proprii, se aplică prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 85/1992, republicată.
  Ocuparea, cu orice titlu, a spaţiilor pentru birouri şi alte destinaţii din imobilele ce intră în administrarea regiei, de către ministere, autorităţi şi instituţii publice, partide politice, fundaţii, asociaţii şi alţi beneficiari se face prin închiriere directa sau pe bază de contract de prestaţii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului şi cu respectarea normelor locative, potrivit legii.
  La expirarea actualelor contracte de închiriere, agenţii economici vor putea ocupa spaţii aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" numai pe bază de licitaţie organizată potrivit reglementărilor legale;
  4. valorificarea bazei materiale prin prestarea de servicii pentru ministere, alte autorităţi publice şi diversi beneficiari;
  5. producţia agricolă şi alimentara, valorificarea acesteia prin unităţile proprii de reprezentare şi protocol, precum şi la terţi;
  6. executarea de lucrări de proiectare, construcţii-montaj, conservare, întreţinere şi reparaţii la clădiri, efectuarea de operaţiuni şi prestaţii imobiliare;
  7. producţie poligrafica, presa, tiparituri şi activitate editoriala;
  8. transporturi auto şi alte prestări de servicii;
  9. producerea, cu titlu de exclusivitate, a paşapoartelor şi a altor documente şi tiparituri cu caracter special, prin cooperare cu instituţiile interesate;
  10. realizarea de operaţiuni de export-import, efectuarea de activităţi de comisionar în vama, expediţie, coletărie, intermediere transporturi şi comercializare de mărfuri.


  Articolul 5

  (1) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" îşi acoperă cheltuielile din veniturile proprii, obţinute din valorificarea producţiei şi a prestaţiilor realizate, potrivit obiectului sau de activitate, în condiţiile aplicării de preţuri şi tarife legal stabilite.
  (2) Cheltuielile pentru administrarea, funcţionarea, întreţinerea, conservarea şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol se acoperă anual de către Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie şi Guvern, din bugetele proprii ale acestora. Fondurile necesare acestei activităţi se stabilesc la începutul fiecărui an, pe bază de protocol încheiat între compartimentele de specialitate ale Senatului, Camerei Deputaţilor, Presedentiei şi Guvernului, pe de o parte, şi Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pe de altă parte, şi se suporta în cote-părţi de către fiecare dintre instituţiile beneficiare.


  Articolul 6

  Conducerea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" este asigurata de manager care este directorul general al regiei şi preşedintele consiliului de administraţie.
  Desemnarea managerului se hotărăşte de secretarul general al Guvernului, în temeiul şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 66/1993 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 263/1994 **). Notă **) Conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 622/1994, până la desemnarea managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, prevederile referitoare la conducerea regiei cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 567/1993 se aplică în continuare.
  Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", constituit şi aprobat potrivit legii, este format din 11 membri şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare. Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa managerului.


  Articolul 7

  Structura organizatorică şi funcţională a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi repartizarea patrimoniului public aflat în administrarea sa şi a celui propriu pe sucursale se stabilesc de către consiliul de administraţie al regiei.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 9

  Pe data prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1217 din 21 noiembrie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Anexa 1
  LISTA
  sucursalelor din structura Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
    Nr. crt.Denumirea sucursaleiSediulObiectul de activitate
    localitatea, judeţul
    0123
    1.Sucursala pentru administrarea patrimoniului de interes naţional BucureştiBucureşti, şos. Panduri nr. 92-94, sectorul 5- administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea patrimoniului public destinat asigurării serviciilor de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţie şi Guvern;
          - asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol;
          - protejarea şi valorificarea fondului silvic şi agricol ce constituie rezervaţie naturală.
    2.Sucursala pentru reprezentare şi protocol "Triumf"Bucureşti, str. Modrogan nr. 20, sectorul 1- administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea bunurilor de interes guvernamental din patrimoniul statului;
          - asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţie şi Guvern;
          - valorificarea bazei materiale şi prestarea de servicii de protocol pentru ministere şi alţi beneficiari;
          - producţie agricolă şi valorificarea acesteia;
          - prestaţii hoteliere şi activităţi comerciale;
          - comisionar în vamă.
    3.Sucursala pentru reprezentare şi protocol "Valea Prahovei"Predeal, b-dul Mareşalul Antonescu nr. 28, judeţul Braşov- administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea patrimoniului public şi a celui propriu;
          - asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţie şi Guvern;
          - valorificarea bazei materiale şi prestarea de servicii de protocol pentru ministere şi alţi beneficiari;
          - producţie agricolă şi valorificarea acesteia.
    4.Sucursala pentru reprezentare şi protocol "Neptun"Neptun - Mangalia, judeţul Constanţa- administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea patrimoniului public şi a celui propriu;
        - asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţie şi Guvern;
          - valorificarea bazei materiale şi prestarea de servicii de protocol pentru ministere şi alţi beneficiari;
          - prestaţii hoteliere şi de alimentaţie;
          - producţie agricolă şi valorificarea acesteia.
    5.Sucursala pentru administrarea imobilelor de protocol şi a sediilor autorităţilor publiceBucureşti, str. J.L. Calderon nr. 16, sectorul 2- administrarea imobilelor de protocol şi a celor destinate sediilor unor ministere şi ale altor autorităţi publice;
        - administrarea locuinţelor de protocol atribuite demnitarilor pe durata exercitării funcţiei şi, respectiv, a reşedinţelor oficiale repartizate potrivit reglementărilor legale. Administrează locuinţele, altele decât cele de protocol construite din fondurile statului sau cele construite sau achiziţionate din fondurile proprii, înscrise în patrimoniul său şi dispune de acestea în condiţiile legii;
          - lucrări de conservare, întreţinere, construcţii şi reparaţii la imobile şi instalaţii;
          - lucrări de construcţii-montaj, producţie şi operaţiuni imobiliare.
    6.Sucursala poligrafică "Bucureştii Noi"Bucureşti, str. Hrisovului nr. 18 A, sectorul 1- producţie poligrafică (tipărituri pentru Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţie, Guvern, ministere şi alţi beneficiari);
          - producţia de paşapoarte şi alte documente şi tipărituri cu caracter special;
          - activitate editorială.
    7.Sucursala de transport "Bucureştii Noi"Bucureşti, b-dul Bucureştii Noi nr. 40, sectorul 1- administrarea parcului auto propriu şi asigurarea prestaţiilor de transport pentru activităţile de reprezentare şi protocol;
          - servicii de transport intern şi internaţional, precum şi service auto;
          - producţie de piese de schimb şi subansambluri;
          - comisionar în vamă.
    8.Sucursala agroindustrială BăneasaBucureşti, şos. Bucureşti- Ploieşti nr. 107, sectorul 1- producţie agricolă şi alimentară pentru unităţile de reprezentare şi protocol, precum şi pentru terţi.
    9.Sucursala agroindustrială MăgureleBucureşti, şos. Măgurele- producţie agricolă şi alimentară pentru unităţile de reprezentare şi protocol, precum şi pentru terţi;
          - industrializarea şi valorificarea producţiei auxiliare activităţilor de bază ale acesteia.


  Anexa 2
  REGULAMENTUL
  de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" asigura servicii de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie şi Guvern, precum şi administrarea, păstrarea integrităţii şi protejarea patrimoniului public şi a celui propriu.


  Articolul 2

  Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară; activitatea acesteia se desfăşoară potrivit legii şi prezentului regulament.
  Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte faţă de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort.


  Articolul 3

  Sediul central al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" este în municipiul Bucureşti, str. Iancu de Hunedoara nr. 5, sectorul 1.


  Capitolul 2 Obiectul de activitate


  Articolul 4

  Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" îl constituie:
  1. administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea directa sau prin sucursalele şi complexele proprii a imobilelor şi bunurilor proprietate publică a statului destinate activităţilor de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie şi Guvern, în condiţiile art. 135 alin. (5) din Constituţie; administrează şi dispune, în condiţiile legii, asupra bunurilor din patrimoniul propriu;
  2. Asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie şi Guvern;
  3. administrarea locuinţelor de protocol atribuite demnitarilor pe durata exercitării funcţiei şi, respectiv, a resedintelor oficiale repartizate potrivit reglementărilor legale. Administrează locuintele, altele decît cele de protocol, construite din fondurile statului sau cele construite sau achiziţionate din fondurile proprii, înscrise în patrimoniul sau şi dispune de acestea în condiţiile legii;
  4. valorificarea bazei materiale prin prestarea de servicii pentru ministere, alte autorităţi publice şi diversi beneficiari;
  5. producţia agricolă şi alimentara, valorificarea acesteia prin unităţile proprii de reprezentare şi protocol, precum şi la terţi;
  6. prestări de servicii în domeniul administrării clădirilor din patrimoniul public şi a altor imobile, lucrări de întreţinere şi reparaţii, de construcţii-montaj, proiectare, operaţiuni imobiliare;
  7. producţia poligrafica şi editoriala (tiparituri pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie, Guvern şi diversi beneficiari), editarea ziarului "Vocea României", precum şi producerea, cu titlu de exclusivitate, a paşapoartelor şi a altor documente şi tiparituri cu caracter special, prin cooperare cu instituţiile interesate;
  8. prestări de servicii de transport intern şi internaţional (persoane şi mărfuri), service auto, producţie de piese de schimb, subansambluri etc.;
  9. prestări de servicii hoteliere, activităţi comerciale şi de alimentaţie publică;
  10. realizarea de operaţiuni de import-export;
  11. întreţinerea, exploatarea şi valorificarea fondului forestier ce constituie monopol natural;
  12. activitatea de comisionar în vama, expediţie, coletărie, intermediere transporturi şi comercializare de mărfuri.


  Capitolul 3 Atribuţii


  Articolul 5

  În vederea realizării obiectului sau de activitate, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" exercita, în principal, următoarele atribuţii:
  1. elaborează strategia de dezvoltare a structurilor regiei, asigura coordonarea proceselor de reglare a producţiei şi a serviciilor ce fac obiectul de activitate;
  2. administrează, prin sucursalele şi complexele proprii, patrimoniul public destinat asigurării serviciilor de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie şi Guvern şi pe cel propriu; stimuleaza şi determina utilizarea eficienta a resurselor umane şi financiare de care dispune, sprijină financiar şi tehnic sucursalele proprii pentru exercitarea în bune condiţii a atribuţiilor ce le revin;
  3. asigura evidentierea distinctă în patrimoniul regiei a bunurilor proprietate publică pe care le administrează;
  4. închiriază sau concesioneaza bunuri proprietate publică, în condiţiile legii;
  5. creează, cu aprobarea Guvernului, noi bunuri proprietate publică, din categoria celor stabilite ca fiind de interes naţional şi, după caz, dezafecteaza asemenea bunuri, cu asigurarea resurselor financiare, în condiţiile legii;
  6. întocmeşte şi supune anual aprobării Guvernului bugetul de venituri şi cheltuieli;
  7. coordonează şi asigură realizarea lucrărilor de investiţii, întreţinere, dotări şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul public şi din cel propriu, astfel încât acestea să poată satisface în condiţii optime nevoile protocolului de stat. Pentru conservarea şi protecţia patrimoniului public de interes naţional, elaborează documentaţiile tehnice necesare obţinerii surselor de finanţare, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
  8. asigura elaborarea normelor metodologice, tehnice şi financiare în domeniul producţiei, serviciilor, valorificării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul public şi propriu, precum şi în celelalte domenii ce fac obiectul sau de activitate;
  9. valorifica către alţi beneficiari capacitatile rămase disponibile după asigurarea serviciilor de reprezentare şi protocol, la tarife stabilite pe criterii economice; din veniturile astfel obţinute se va acoperi o parte din cheltuielile de întreţinere a patrimoniului public pe care regia îl administrează;
  10. realizează importul de maşini, utilaje şi instalaţii pentru retehnologizarea capacităţilor de producţie şi pentru modernizarea activităţilor şi serviciilor prestate;
  11. analizează şi aproba listele lucrărilor de investiţii proprii, asigura avizarea documentaţiilor tehnico-economice, urmăreşte modul de realizare a lucrărilor şi asigura condiţiile necesare punerii în funcţiune la termen a obiectivelor de investiţii;
  12. realizează operaţiuni imobiliare şi licitaţii pentru bunurile din patrimoniul propriu;
  13. propune, cu acordul Secretariatului General al Guvernului, încadrarea pe categorii a locuinţelor pe care le administrează sau a celor din patrimoniul propriu şi le evidenţiază în mod corespunzător în gestiunea proprie; dispune măsurile ce se impun pentru administrarea, potrivit reglementărilor legale, a locuinţelor de protocol;
  14. stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător, precum şi protecţia şi securitatea muncii;
  15. organizează activităţile de formare şi perfecţionare profesională a salariaţilor, urmărind pregătirea specială şi reorientarea unor categorii de salariaţi în contextul mutatiilor ce survin în obiectul de activitate al regiei;
  16. asigura respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către întreg personalul regiei;
  17. asigura elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea de credite, a altor surse de finanţare, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
  18. elaborează studii şi face analize speciale în domeniul economico-financiar, fundamentează proiectele de bugete, analizează execuţia acestora şi stabileşte destinaţia profitului, conform legislaţiei în vigoare;
  19. coordonează activităţile de comerţ exterior şi aproba criteriile de utilizare a încasărilor valutare realizate de sucursalele regiei;
  20. organizează şi exercită controlul financiar propriu, conform prevederilor legale;
  21. asigura cooperarea tehnico-economică cu alte regii şi societăţi comerciale din ţara şi străinătate, inclusiv prin asociere şi constituire de noi societăţi comerciale, conform legislaţiei în vigoare;
  22. îndeplineşte orice alte atribuţii care au legătură cu realizarea obiectului sau de activitate.


  Capitolul 4 Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"


  Articolul 6

  Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" are în administrare bunuri aparţinând patrimoniului public şi celui propriu, în valoare de 51.364.139 mii lei, stabilit pe baza bilanţului contabil la data de 31 decembrie 1992.


  Capitolul 5 Structura Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"


  Articolul 7

  Regia are în structura sa sucursalele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.


  Articolul 8

  Consiliul de administraţie al regiei poate hotărî modificarea structurii organizatorice, functionale, precum şi repartizarea patrimoniului între sucursalele regiei.


  Articolul 9

  Modul de organizare şi funcţionare a sucursalelor, relaţiile acestora cu regia, cît şi relaţiile dintre ele vor fi stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare aprobate de consiliul de administraţie al regiei.


  Capitolul 6 Organele de conducere ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"


  Articolul 10

  Conducerea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" este asigurata de manager care este directorul general al regiei şi preşedinte al consiliului de administraţie.
  Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", constituit şi aprobat potrivit legii, este format din 11 membri şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare. Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa managerului.


  Articolul 11

  Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se numeşte prin ordin al secretarului general al Guvernului şi este compus din 11 membri, după cum urmează:
  - director general - preşedinte;
  - reprezentanţi ai Senatului, Camerei Deputaţilor, Presedentiei, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei;
  - ingineri, economişti, tehnicieni, jurişti şi alţi specialişti.


  Articolul 12

  Managerul deţine deplina putere în conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii regiei, potrivit art. 14 din Legea nr. 66/1993.


  Articolul 13

  Membrii consiliului de administraţie se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiţi la fiecare 2 ani.


  Articolul 14

  Membrii Consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie sau participa la societăţi comerciale cu care regia întreţine relaţii de afaceri ori are interese comune.


  Articolul 15

  Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de unde provin şi toate drepturile şi obligaţiile decurgind din aceasta calitate; aceştia sunt plătiţi cu o indemnizaţie stabilită de consiliul de administraţie pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate.


  Articolul 16

  Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tilharii, distrugere cu intenţie, înşelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dăuna avutului public sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală şi cercetare abuzivă şi infracţiuni contra păcii şi omenirii.


  Articolul 17

  Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" are următoarele atribuţii, raspunderi şi competente:
  1. aproba structura organizatorică şi funcţională a sucursalelor, precum şi organigrama şi statul de funcţii ale regiei;
  2. răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu;
  3. hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate;
  4. propune, potrivit reglementărilor legale, investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe ;
  5. supune spre aprobare Guvernului bugetul de venituri şi cheltuieli; aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale regiei; în situaţiile când cheltuielile depăşesc veniturile, dispune promovarea documentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare către organele competente, în scopul acordării de subvenţii sau alocaţii de la bugetul de stat;
  6. fundamentează planul de cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreţinerea şi conservarea patrimoniului destinat activităţilor de reprezentare şi protocol, în vederea cuprinderii cheltuielilor respective în bugetele instituţiilor beneficiare;
  7. stabileşte împrumutul pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;
  8. aproba înstrăinarea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul propriu al regiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  9. stabileşte preţuri şi tarife pentru produsele şi prestaţiile sale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
  10. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din ţara sau din străinătate;
  11. asigura şi răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului înconjurător;
  12. aproba regulamentul de ordine interioară, precum şi normele de protecţie şi securitate a muncii;
  13. aproba şi ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea şi recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaţilor regiei şi, după caz, ai sucursalelor;
  14. adopta orice alte hotărâri şi dispune măsuri privind activitatea regiei.


  Articolul 18

  Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată pe luna sau la cererea preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi, ori de cîte ori este nevoie.


  Articolul 19

  Pentru luarea anumitor decizii, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza specialişti din diferite sectoare, a căror activitate va fi remunerată prin înţelegerea părţilor, pe bază de contract civil.


  Articolul 20

  Directorul general al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" este desemnat de secretarul general al Guvernului, iar directorii executivi ai regiei şi directorii sucursalelor, de către consiliul de administraţie.


  Articolul 21

  Directorul general îndeplineşte calitatea de manager al regiei, conduce activitatea curenta a acesteia, reprezintă regia în relaţiile cu autorităţile publice, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.


  Articolul 22

  După încheierea bilanţului contabil anual şi a contului de profit şi pierderi, consiliul de administraţie prezintă Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activităţii desfăşurate de regie în anul precedent şi asupra programului de activitate pe anul în curs.


  Capitolul 7 Bugetul şi administrarea acestuia. Relaţii financiare


  Articolul 23

  (1) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi după modelele elaborate de Ministerul Finanţelor.
  (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli anual se aproba de către Guvern. Extrasul bugetului de venituri şi cheltuieli al regiei constituie anexa la bugetul de stat şi se supune legiferarii o dată cu acesta.
  (3) Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba de Ministerul Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României.
  (4) Sucursalele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, care fac parte din structura regiei, au autonomie şi competente reglementate prin regulamentul de organizare şi funcţionare a sucursalelor, aprobat de consiliul de administraţie al regiei.
  (5) Sucursalele îşi organizează şi îşi conduc evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile legale ; întocmesc anual bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil, ca parte integrantă din bugetul şi bilanţul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".


  Articolul 24

  Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" îşi acoperă cheltuielile din veniturile proprii.


  Articolul 25

  Partea de venituri rămasă după acoperirea cheltuielilor şi a plăţilor prevăzute de lege se repartizează potrivit reglementărilor în vigoare.


  Articolul 26

  Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, mijloacele regiei nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite cu societăţile comerciale bancare, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 27

  Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" poate beneficia de alocaţii şi subvenţii de la bugetul de stat. Acestea se acordă şi se repartizează prin Secretariatul General al Guvernului, în limitele fondurilor prevăzute în bugetul acestuia, putind fi utilizate de către regie numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.


  Articolul 28

  (1) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate şi care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Crearea de noi bunuri proprietate publică, din categoria celor stabilite de Guvern ca fiind de interes naţional, precum şi dezafectarea unor asemenea bunuri se pot face numai cu aprobarea Guvernului.
  (3) În scopul dezvoltării, conservării şi exploatării bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", vor putea fi contractate credite bancare cu garantarea, de către Ministerul Finanţelor, a rambursarii lor, pentru valori de până la 500 milioane lei, şi de către Guvern pentru valori mai mari.


  Articolul 29

  Operaţiunile de încasări şi plati în lei şi în valută se efectuează prin conturi deschise la bănci şi prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.


  Articolul 30

  (1) Cheltuielile necesare administrării, protecţiei, repararii şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul public destinate asigurării serviciilor de reprezentare şi protocol se acoperă din fondurile alocate anual în bugetele proprii ale Senatului, Camerei Deputaţilor, Presedentiei şi Guvernului.
  (2) Contravaloarea serviciilor asigurate altor beneficiari va fi încasată la tarife stabilite pe principii economice, iar cu veniturile realizate se vor diminua cheltuielile necesare administrării, protecţiei, repararii şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul public, destinate protocolului de stat.


  Capitolul 8 Relaţii comerciale


  Articolul 31

  Relaţiile comerciale dintre Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi terţi se vor baza pe raporturi contractuale.


  Articolul 32

  Preţurile şi tarifele pentru produsele şi prestările de servicii executate de regie se stabilesc potrivit reglementărilor legale.


  Capitolul 9 Dispoziţii referitoare la personal


  Articolul 33

  Personalul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se angajează prin decizia directorului general.


  Articolul 34

  Nivelul de salarizare a personalului angajat se stabileşte de consiliul de administraţie al regiei, conform prevederilor legale.


  Capitolul 10 Dispoziţii finale


  Articolul 35

  Litigiile de orice fel în care se implica Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii.


  Articolul 36

  Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.
  ----------