HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (**republicată**) (*actualizată*)
privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping**1)
(actualizată până la data de 3 decembrie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  **1) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.551/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 73 de posturi, inclusiv demnitarii.
  ----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.044 din 18 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.


  Anexa 1

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenţiei Naţionale Anti-Doping
  Numărul maxim de posturi = 73, inclusiv demnitari
  *Font 9*
             ┌─────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────────────────────┐
             │ CONSILIUL │ │ │ │ CONSILIUL DE PREVENIRE │
             │ DIRECTOR ├────┤ PREŞEDINTE ├────┤ ŞI COMBATERE A TRAFICULUI │
             │ │ │ │ │ILICIT DE SUBSTANŢE CUPRINSE│
             └─────────────┘ └───────┬────┘ │ ÎN LISTA INTERZISĂ │
                                        │ └────────────────────────────┘
                                        │
                                        │ ┌─────────────┐
                                        │ │ CABINET │
                                        ├─────>│ PREŞEDINTE │
                                        │ └─────────────┘
                                        │ ┌─────────────────┐
                                        │ │ LABORATOR │
                                        ├──────────────────────>│ CONTROL DOPING │
                                        │ └─────────┬───────┘
                                        │ │
              COMISIA DE APEL ---------┤ COMISIA DE ┌────────┴───────┐
                                        │ ACORDARE A V V
                                        │ SCUTIRILOR ┌────────────┐ ┌────────────────┐
                                        ├---- PENTRU UZ │COMPARTIMENT│ │ COMPARTIMENT DE│
   COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │ TERAPEUTIC │ ANALIZĂ │ │CERCETARE PENTRU│
    ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL -----┤ │ DOPING │ │ PREVENIREA │
    SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │ └────────────┘ │ DOPAJULUI │
     REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING │ └────────────────┘
                                        │ ┌───────────────┐
                                        │ │ COMPARTIMENTUL│
                                        ├─────>│ AUDIT INTERN*)│
                                        │ └───────────────┘
                   ┌────────────────────┴───────────────┐
                   v v
          ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐
          │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │
          └───────┬───────────┘ └───────┬────────┘
                  │ │
                  │ │
                  v v
      ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
      │ DIRECŢIA ECONOMICĂ, │ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE │
      │ ADMINISTRATIV, JURIDIC │ │ TESTARE, ANTI-TRAFIC │
      │ ŞI RESURSE UMANE │ │ SUBSTANŢE INTERZISE, │
      └────────────────────────┘ │ RELAŢII PUBLICE ŞI │
                                            │ INTERNAŢIONALE │
                                            └───────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.

  ──────────

  ----------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.044 din 18 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014, potrivit pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  REGULAMENT 25/10/2006