ORDIN nr. 953 din 27 iulie 2009
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 3 august 2009  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe nr. I.B. 7.425 din 27 iulie 2009,
  în temeiul art. 477 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Pentru specialitatea «Chirurgie orală şi maxilo-facială», concursul de rezidenţiat se susţine pe locuri stabilite separat pentru absolvenţii facultăţilor de medicină şi pentru absolvenţii facultăţilor de medicină dentară, pe baza tematicilor prevăzute pentru specialităţile chirurgicale şi, respectiv, pentru specialităţile medico-dentare.
  (2) La concursul de rezidenţiat organizat în specialitatea «Chirurgie orală şi maxilo-facială» se pot prezenta:
  a) deţinătorii diplomelor de medic şi de medic stomatolog sau medic dentist;
  b) deţinătorii diplomei de medic;
  c) deţinătorii diplomei de medic stomatolog sau medic dentist.
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) şi c), până la susţinerea examenului de medic specialist deţinătorii diplomei de medic sunt obligaţi să obţină diploma de medic dentist şi deţinătorii diplomei de medic dentist sunt obligaţi să obţină diploma de medic."
  2. În anexa "Nomenclator de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală", la punctul I "Domeniul medicină", nota "*", prevăzută după tabelul de la punctul I.1.2 "Grupa specialităţilor chirurgicale", se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "*) Specialitate chirurgicală cu condiţii de acces în curs de armonizare cu normele Uniunii Europene."
  3. În anexă, la punctul II "Domeniul medicină dentară", după numărul curent 2 se introduc trei noi numere curente, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
  "3. Endodonţie 3 ani
  4. Parodontologie 3 ani
  5. Protetică dentară 3 ani"

  4. În anexă, la punctul II, după tabel se introduce o notă, cu următorul cuprins:
  "NOTĂ
  Specialităţile de la pct. 1 şi 2 beneficiază de recunoaştere automată în statele membre ale Uniunii Europene."


  Articolul II

  Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Aurel Nechita,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 iulie 2009.
  Nr. 953.
  __________