HOTĂRÂRE nr. 962 din 8 septembrie 2010
pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 16 septembrie 2010



  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se desemnează Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A ca unitate de achiziţii centralizată, în numele şi pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru realizarea sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate din România, sistem de interes naţional care necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranţă.


  Articolul 2

  Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate - produs cu caracter special ce impune măsuri împotriva falsificării sau contrafacerii este realizat de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. conform specificaţiilor aprobate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.


  Articolul 3

  Specificaţiile sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate şi caracteristicilor tehnice ale cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în condiţii care să asigure o procedură de selecţie transparentă şi nediscriminatorie pentru operatorii economici interesaţi.


  Articolul 4

  Pentru derularea procedurilor de achiziţie publică necesare implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, altele decât cele prevăzute la art. 2, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate derulează procedurile de achiziţie publică pentru desemnarea ofertelor câştigătoare, în condiţiile dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice pe baza specificaţiilor tehnice aprobate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.


  Articolul 5

  După derularea procedurilor de achiziţie publică, contractele de achiziţie publică se încheie direct de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A, pentru activităţile prevăzute la art. 2, respectiv de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu ofertanţii desemnaţi câştigători pentru realizarea celorlalte activităţi necesare implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, ca urmare a procedurilor de achiziţie publică derulate în condiţiile prevăzute la art. 4.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Preşedintele
  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae Lucian Duţă
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
  Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
  Cristina Trăilă
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 8 septembrie 2010.
  Nr. 962.
  -------