ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 23 noiembrie 2016
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016  Având în vedere:
  - analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;
  - necesitatea asigurării plăţii integrale şi la timp a pensiilor din sistemul public de pensii şi a ajutoarelor pentru urmaşi;
  - prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,
  ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecinţe neachitarea în totalitate a drepturilor de pensie şi a ajutoarelor pentru urmaşi pe anul 2016,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 19 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 2

  (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2016 se majorează la venituri cu suma de 8.000 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 159.568 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 151.568 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 8.000 mii lei.
  (3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2016 se majorează la venituri cu suma de 1.164 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 8.000 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 9.164 mii lei.


  Articolul 3

  (1) Influenţele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016, detaliate pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la cheltuieli cu suma de 101.914 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.
  (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la cheltuieli cu suma de 18.100 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeaşi sumă.


  Articolul 4

  Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să diminueze în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016, la capitolul 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" cu suma de 27.982 mii lei, din care alineatul 51.01.17 "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat" cu suma de 24.982 mii lei şi alineatul 51.01.19 "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 3.000 mii lei.


  Articolul 5

  (1) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să introducă, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite bugetare aferente sumelor primite de bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare.
  (2) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să introducă în anexe la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), precum şi creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare şi să le comunice, în termen de 10 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 6

  Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice".


  Articolul 7

  Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi să efectueze virări de credite bugetare în bugetele aprobate şi în anexele la acestea pe anul 2016 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pâslaru

  Bucureşti, 23 noiembrie 2016.
  Nr. 87.

  Anexa 1

  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  pe anul 2016
  *Font 8*
                                                                                    - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Influenţe│
  │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
  │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ A │ B │ 1 │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │0001 03 │VENITURI - TOTAL │ 9.164│
  │0002 03 │I. VENITURI CURENTE │ 160.732│
  │2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 184.152│
  │2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 62.519│
  │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ 58.370│
  │ │angajatori │ │
  │ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │
  │ │boli profesionale datorate de angajatori │ 4.149│
  │2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 121.633│
  │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │
  │ │asiguraţi │ 117.437│
  │ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ │
  │ │(se scade) │ -32.818│
  │ 10 │Contribuţii ale persoanelor care realizează venituri │ │
  │ │de natură profesională, altele decât cele de natură │ │
  │ │salarială, plătite de angajatori │ 7.275│
  │ 12 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │
  │ │persoane care realizează venituri din activităţi │ │
  │ │independente, activităţi agricole şi asocieri fără │ │
  │ │personalitate juridică │ 3.993│
  │ 13 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │
  │ │de persoanele care realizează venituri din drepturi de│ │
  │ │proprietate intelectuală │ 1.879│
  │ 14 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │
  │ │de persoanele care realizează venituri din activităţi │ │
  │ │desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile │ │
  │ │încheiate potrivit Codului civil, precum şi a │ 23.867│
  │ │contractelor de agent │ │
  │2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ -23.420│
  │3000 03 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ -2.985│
  │3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ -2.985│
  │ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ │
  │ │accidente de muncă şi boli profesionale │ -2.985│
  │3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ -20.435│
  │3603 │DIVERSE VENITURI │ -20.435│
  │ 50 │Alte venituri │ -20.435│
  │4100 03 │IV. SUBVENŢII │ -151.568│
  │4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ -151.568│
  │4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -151.568│
  │ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale │ │
  │ │de stat │ -151.568│
  │4903 01 │Venituri sistem public de pensii │ 8.000│
  │4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă şi boli │ │
  │ │profesionale │ 1.164│
  │5000 │TOTAL GENERAL │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.800│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.000│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -22.000│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 43.800│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.800│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.800│
  │5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.800│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.000│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -22.000│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 43.800│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.800│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.800│
  │6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.800│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.000│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -22.000│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 43.800│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.800│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.800│
  │6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 8.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.800│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.000│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -22.000│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 51.800│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.800│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.800│
  │6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
  │ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ -8.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.000│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -8.000│
  │9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 9.164│
  │9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ │
  │ │profesionale │ 9.164│
  └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


  Anexa 2

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE
  ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
  pe anul 2016
  *Font 9*
                                                                          - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
  │pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Influenţe│
  │tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ A │ B │ 1 │
  ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ -83.814│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -81.814│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -900│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -2.314│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
  │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -54.000│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -42.600│
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 18.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.000│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.000│
  │6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -40.597│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -38.597│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -900│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -1.000│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
  │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -34.697│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20.000│
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 18.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.000│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.000│
  │6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ 18.100│
  │ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.100│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100│
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 18.000│
  │6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -7.715│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.715│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -1.000│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
  │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -6.715│
  │6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -50.982│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -48.982│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
  │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -27.982│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -20.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.000│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.000│
  │8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ -43.217│
  │8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
  │ │DE MUNCĂ │ -43.217│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -43.217│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -1.314│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
  │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -19.303│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -22.600│
  │8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ -101.914│
  │8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │
  │ │creanţelor salariale │ 18.100│
  │9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 83.814│
  │9904 10 │Excedent/Deficit sistem asigurări pt. şomaj │ 101.914│
  │9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ │
  │ │creanţelor salariale │ -18.100│
  └───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘

  ------