ORDIN nr. 70 din 9 aprilie 2012
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 9 aprilie 2012  Văzând Referatul Direcţiei generale politici în zootehnie şi industria alimentară nr. 86.521 din 9 aprilie 2012,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 2 alineatul (2^2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "(2^2) Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la alin. (2^1) depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, în copie şi în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:".
  2. La articolul 4 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) existenţa animalelor pentru care se solicită prima, identificate cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identificare a animalului, în cazul animalelor născute înainte de data de 1 ianuarie 2010;".


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Stelian Fuia
  Bucureşti, 9 aprilie 2012.
  Nr. 70.
  -------