NORME METODOLOGICE din 17 noiembrie 2014 privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 noiembrie 2014 Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 1.801 din 17 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 849 din 21 noiembrie 2014.


  Capitolul I Dispoziții generale1. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) măsura de investiții reprezintă sprijinul acordat programelor de investiții orientate spre creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri clasificate conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, cu modificările ulterioare;
  (la 23-06-2017, Litera a) de la Punctul 1. din Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )

  b) solicitanți - întreprinderile vinicole care desfășoară activitate economică de producție, prestări servicii sau de comerț în sectorul vitivinicol, organizate ca:– persoane juridice cu domiciliul fiscal în România;– instituții și unități de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislației naționale în vigoare;– persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale;– asociații de doi sau mai mulți producători și/sau organizații interprofesionale.
  Solicitanții care propun programe de investiții, altele decât cele finanțate prin Programul național de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare P.N.D.R., îndeplinesc una dintre următoarele condiții:– exploatează plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., produc și/sau îmbuteliază produse vinicole în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terți și comercializează produsele vinicole în nume propriu;– achiziționează struguri pentru vin, produc și/sau îmbuteliază produse vinicole în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terți și comercializează produsele vinicole în nume propriu;– comercializează produse vinicole achiziționate de pe piața internă; – nu au o creanță certă, lichidă și exigibilă stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;– nu au creat condiții artificiale;– prezintă certificate fiscale prin care atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat și bugetele locale;– nu sunt în dificultate în sensul orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.
  (la 06-07-2018, Litera b) din Punctul 1. , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  b^1) Producătorii de struguri pentru vin care vând producția proprie de struguri în totalitate, distileriile, magazinele alimentare, supermarketurile, hypermarketurile și restaurantele nu pot fi beneficiari ai măsurii de investiții prin Programul național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018;
  (la 23-06-2017, Punctul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )

  c) beneficiarii sprijinului financiar - solicitanții definiți la lit. b), ale căror programe de investiții au fost aprobate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.
  d) operațiune - înseamnă acțiunea sau setul de acțiuni care sunt incluse în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ prezentat de solicitant, conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentele norme;
  (la 06-07-2018, Litera d) din Punctul 1. , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  e) cheltuielile eligibile - sunt costurile fără T.V.A., aferente realizării sau achiziționării activelor corporale și necorporale efectuate de către solicitant pentru acțiunile prevăzute în programul de investiții aprobat;
  (la 23-06-2017, Punctul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )

  f) condițiile artificiale - sunt acele condiții create în mod voluntar de către solicitant, în scopul obținerii unui avantaj inițial necuvenit; nu se acordă niciun avantaj solicitanților în privința cărora s-a stabilit că au creat, în mod artificial, condiții în vederea obținerii de avantaje necuvenite, conform prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului.
  (la 23-06-2017, Punctul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )

  g) produse vinicole - produsele menționate în anexa VII partea II a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE)nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.
  (la 06-07-2018, Punctul 1. din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )
  2. Operațiuni și acțiuni eligibile2.1. Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:
  a) construcția/achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de degustare;
  (la 06-07-2018, Litera a) din Subpunctul 2.1. , Punctul 2. , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
  c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare.
  (la 23-06-2017, Subpunctul 2.1 al Punctului 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )
  2.1^1. Programele de investiții pot conține una sau mai multe dintre operațiunile prevăzute la pct. 2.1.
  (la 23-06-2017, Punctul 2. din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )

  (la 21-09-2017, Subpunctul 2.1^2. al Punctului 2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 312 din 13 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 21 septembrie 2017 ) 2.1^3. Acțiunile din cadrul operațiunilor eligibile reprezentând montajul utilajelor/echipamentelor sunt eligibile la plată
  (la 23-06-2017, Punctul 2. din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )
  2.2. Acțiunile din cadrul operațiunilor eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1.2.3. Termenul de execuție a programului de investiții pentru care se acordă sprijin financiar este de maximum:– 3 ani de la data aprobării pentru programele care conțin operațiunile prevăzute la subpct. 2.1 lit. a) și/sau b);– 3 ani de la data aprobării pentru programele care conțin operațiunile prevăzute la subpct. 2.1 atât la lit. c), cât și la lit. a) și/sau b);– 2 ani de la data aprobării programului, pentru programele care conțin doar operațiunea prevăzută la subpct. 2.1 lit. c;
  (la 06-07-2018, Subpunctul 2.3 al Punctului 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )
  3. Finanțare3.1. Pentru măsura de investiții, contribuția Uniunii Europene este de maximum 50% din costurile eligibile, fondurile reprezentând finanțare F.E.G.A., iar contribuția beneficiarilor este de minimum 50%.3.2. În conformitate cu prevederile Recomandării 2003/361/CE a Comisiei privind definirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, solicitanții trebuie să fie: – întreprinderi mici și mijlocii cu mai puțin de 50/250 de angajați și cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanț sub 10/50 milioane euro; sau– microîntreprinderi cu mai puțin de 10 angajați și cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanț sub 2 milioane euro; sau– întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro și care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii sau a microîntreprinderilor.
  (la 23-06-2017, Subpunctul 3.2 al Punctului 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )
  3.2^1. Rata maximă a sprijinului se acordă numai microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii.
  (la 23-06-2017, Punctul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )
  3.3. Pentru întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro, conform definiției de la pct. 1 lit. b), rata maximă a sprijinului este de 25%.
  (la 23-06-2017, Subpunctul 3.3 al Punctului 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )
  4. Depunerea programelor de investiții4.1. Programele de investiții se întocmesc cu respectarea prevederilor art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, ale Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, denumit în continuare P.N.S., și ale Liniilor directoare pentru implementarea programelor naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, referitoare la măsura de investiții.4.2. Programele de investiții se depun în sesiune deschisă la sediile centrelor județene ale A.P.I.A.4.3. Prin excepție de la prevederile subpct. 4.2, pentru anul 2018, programele de investiții se depun până la data de 15 octombrie, la sediul centrului județean al A.P.I.A., pe raza căruia are loc implementarea programului de investiții.
  (la 06-07-2018, Punctul 4. din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )
  5. Plata sprijinului5.1. Sprijinul financiar pentru programul de investiții aprobat se acordă, în urma recepției calitative și cantitative efectuate de personalul cu atribuții specifice din cadrul centrelor județene ale A.P.I.A. sau al organismelor delegate, după caz, și pe baza documentelor justificative care atestă efectuarea plăților de către beneficiar, astfel:
  a) la finalizarea programului de investiții;
  b) în tranșe, cu condiția ca fiecare tranșă să reprezinte costuri de cel puțin 30% din valoarea totală a programului, să reprezinte acțiuni finalizate și să nu fie constituită din acțiuni necorporale.
  (la 23-06-2017, Subpunctul 5.1 al Punctului 5 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )
  5.2. Investițiile care sunt în concordanță cu Liniile directoare pentru implementarea anumitor reglementări ale Regulamentului delegat (UE) nr. 1.149/2016 și ale Regulamentului de implementare (UE) nr. 1.150/2016 prevăzute în programele naționale de sprijin din sectorul vinului, aprobate de Comisia Europeană, sunt excluse din lista investițiilor accesate de la acordarea finanțării prin P.N.D.R.; pentru a realiza demarcarea față de P.N.D.R. și a evita dubla finanțare, cheltuielile eligibile prin Programul național de sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018 (P.N.S. 2014-2018) nu vor fi eligibile în P.N.D.R., cu următoarele excepții: – în cadrul măsurii 4.2 «Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole» din P.N.D.R. 2014-2020 vor fi eligibile cheltuieli aferente investițiilor noi în sectorul vitivinicol realizate exclusiv de producătorii de struguri pentru vin care, anterior depunerii cererii de finanțare în cadrul submăsurii 4.2 și-au vândut producția proprie de struguri pentru vin în totalitate sau de întreprinderile care își propun, prin proiect, distilarea vinului dacă produsul obținut în urma distilării este un produs inclus în anexa I la Tratatul de instituire a Comunității Europene;– în cadrul submăsurii 4.1 «Investiții în exploatații agricole» din P.N.D.R. 2014-2020 sunt eligibile cheltuielile aferente investițiilor realizate la nivelul exploatațiilor agricole conform prevederilor fișei submăsurii, pentru obținere de produse vinicole, dacă respectivii fermieri, producători de struguri pentru vin, nu au obținut produse vinicole (vin, must și alte produse obținute prin prelucrarea strugurilor de vin), anterior depunerii cererii de finanțare în cadrul submăsurii 4.1;
  (la 23-06-2017, Subpunctul 5.2 al Punctului 5 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )
  6. Acordarea sprijinului financiar în cadrul măsurii de investiții
  ----------
  Titlul pct. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015.6.1. Acordarea sprijinului financiar pentru operațiunile eligibile din cadrul măsurii de investiții se face pe baza cheltuielilor eligibile, realizate de către beneficiar în baza programului de investiții aprobat de A.P.I.A., fără a se depăși valoarea aprobată a acestuia.
  (la 06-07-2018, Subpunctul 6.1 al Punctului 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )
  6.2. Studiile de fezabilitate prevăzute la pct. 7 subpct. 7.1 lit. a) se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 06-07-2018, Subpunctul 6.2 al Punctului 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )
  6.3. Beneficiarul poate solicita modificarea programului aprobat, o singură dată pentru fiecare dintre operațiunile aprobate. Toate modificările trebuie să fie comunicate A.P.I.A. pentru aprobare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de data-limită de finalizare a operațiunilor pentru care se solicită modificarea, cu condiția ca modificarea:– să nu afecteze scopul principal al programului de investiții;– să fie justificată în mod corespunzător;– să fie însoțită de studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modificat;– să se încadreze în limita a 20% din valoarea aprobată programului;– să nu depășească termenul maxim de realizare a programului, prevăzut la pct. 2 subpct. 2.3.
  (la 06-07-2018, Subpunctul 6.3 al Punctului 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )
  6.3^1. Prin excepție de la prevederile subpct. 6.3 pot fi efectuate modificări minore asupra programului de investiții, fără a se depăși valoarea eligibilă aprobată inițial și fără aprobare prealabilă, cu condiția înștiințării A.P.I.A. asupra modificărilor și a justificării acestora. Modificările minore nu trebuie să afecteze eligibilitatea niciunei acțiuni din cadrul operațiunii și obiectivele generale ale operațiunii.
  (la 06-07-2018, Punctul 6. din Capitolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )
  6.3^2. Următoarele tipuri de modificări sunt considerate modificări minore: – modificarea graficului de implementare cu respectarea termenelor maxime;– modificarea bugetului acțiunilor din cadrul unei operațiuni în limita a 20% din valorile aprobate inițial pentru fiecare acțiune.
  (la 06-07-2018, Punctul 6. din Capitolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )
  6.4. Beneficiarul transmite către A.P.I.A. bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în care justifică modificarea, însoțit de devizul general și devizul pe acțiuni refăcut. A.P.I.A. va comunica aprobarea/respingerea bugetului modificat în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării
  (la 21-09-2017, Subpunctul 6.4 al Punctului 6 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 312 din 13 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 21 septembrie 2017 )
  6.5. În derularea programelor de investiții, beneficiarii cu capital de stat vor respecta prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, iar beneficiarii cu capital integral privat vor respecta, conform art. 48 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, rezonabilitatea prețurilor, asigurată prin:
  a) respectarea limitelor de prețuri prevăzute în baza de date cu prețuri de referință ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; și/sau
  b) procedura concurențială, conform Ghidului solicitantului.
  (la 23-06-2017, Subpunctul 6.5 al Punctului 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )
  6.6. Costurile generale ale investițiilor necorporale, conform anexei nr. 1 la prezentele norme, din cadrul programului de investiții trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru operațiunile prevăzute la lit. a) și b) ale pct. 2.1 din prezentul ordin și în limita a 5% pentru operațiunile prevăzute de lit. c) a pct. 2.1 din prezentul ordin.
  (la 23-06-2017, Punctul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )


  Capitolul II Programele de investiții7. Cuprinsul programelor de investiții7.1. În vederea aprobării programului de investiții, solicitantul depune la sediile centrelor județene ale A.P.I.A., pentru verificarea conformității, următoarele documente:
  a) studiu de fezabilitate realizat conform legislației în vigoare pentru programele ce conțin operațiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) și/sau b) și pentru programele ce conțin operațiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 atât la lit. c), cât și la lit. a) și/sau b);
  (la 06-07-2018, Litera a) a Subpunctului 7.1. al Punctului 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  a^1) memoriu justificativ pentru operațiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1, lit. c), care va conține: (i) informații generale privind obiectivul de investiții;(ii) situația existentă și necesitatea realizării programului de investiții, cu detalierea fiecărei acțiuni din cadrul operațiunilor eligibile, astfel:– analiza situației existente și identificarea deficiențelor;– analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții;– obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției;(iii) descrierea amplasamentului investiției propuse, însoțită de fotografii;(iv) descrierea din punct de vedere tehnic, funcțional și tehnologic, respectiv caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului investiției, precum și echiparea și dotarea specifică;(v) costurile estimative ale investiției, luând în considerare cel puțin o ofertă informativă pentru fiecare acțiune prevăzută în programul de investiții;(vi) valoarea totală a programului de investiții, exprimată în lei, cu T.V.A. și respectiv fără T.V.A., din care montajul, după caz;(vii) graficele orientative de realizare a investiției;(viii) persoana care a elaborat memoriul justificativ își asumă datele și soluția/soluțiile propusă(e) pentru realizarea investiției;
  (la 21-09-2017, Subpunctul 7.1. din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 312 din 13 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 21 septembrie 2017 )

  a^2) orice modificare a memoriului justificativ sau a studiului de fezabilitate se constituie anexă la acestea, după aprobarea programului, după caz;
  (la 06-07-2018, Litera a^2) a Subpunctului 7.1. al Punctului 7, Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  b) documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor de solicitant, așa cum sunt descrise la pct. 1 lit. b);
  c) situație cu prezentarea acțiunilor eligibile din cadrul programului de investiții, conform anexei nr. 1, și a cheltuielilor estimate pentru fiecare acțiune;
  d) cel puțin o ofertă informativă pentru fiecare acțiune prevăzută în programul de investiții;
  e) graficul de execuție preconizat pentru fiecare acțiune eligibilă;
  f) copie a documentului ce atestă comercializarea produselor vinicole, după caz;
  (la 06-07-2018, Litera f) a Subpunctului 7.1. al Punctului 7, Capitolul II a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  g) copie certificată «conform cu originalul» a certificatului de înregistrare la registrul comerțului și statutul societății, însușită sub semnătură de solicitant, după caz;
  h) declarația de recoltă, producție și de stoc aferente campaniei viticole precedente, în conformitate cu legislația în vigoare, după caz;
  i) declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte faptul că infrastructura la care se fac lucrări de renovare/reabilitare/modernizare sau imobilul ce se achiziționează nu face obiectul vreunui litigiu;
  (la 06-07-2018, Litera i) a Subpunctului 7.1. al Punctului 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  j) în cazul solicitării plății în avans, declarație pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să execute în totalitate acțiunile prevăzute în programul de investiții depus;
  k) declarație pe propria răspundere că investiția va fi implementată cu fonduri F.E.G.A. și contribuție proprie;
  l) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că investiția se păstrează pe o durată de 5 (cinci) ani după data finalizării ei, în același loc și în stare de funcționare, fără modificări importante ale condițiilor de proprietate/exploatare;
  m) declarație pe propria răspundere că are mai puțin de 750 de angajați sau că cifra de afaceri anuală este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare («Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM»);
  n) în cazul solicitării plății în avans, autorizația de construcție/renovare/modernizare pentru aceste investiții (vinotecă, săli de prezentare), după caz;
  o) raport de evaluare a imobilului realizat de către experți evaluatori ANEVAR, conform legislației naționale în vigoare, pentru operațiunile prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, ce cuprind achiziția bunurilor imobile;
  (la 06-07-2018, Subpunctul 7.1 al Punctului 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  p) în cazul achiziției de bunuri imobile, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de folosință al terenului de sub bunul imobil în cauză, pe o perioadă cel puțin egală cu termenul de 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale către beneficiar;
  (la 06-07-2018, Subpunctul 7.1 al Punctului 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  q) copii ale actelor de proprietate asupra bunului imobil care urmează a fi achiziționat, precum și documentația cadastrală aferentă;
  (la 06-07-2018, Subpunctul 7.1 al Punctului 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  r) copia extrasului de carte funciară de informare privind bunul imobilul ce urmează să fie achiziționat, din care să rezulte lipsa sarcinilor asupra acestuia;
  (la 06-07-2018, Subpunctul 7.1 al Punctului 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  s) încheierea de intabulare a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ce urmează a fi achiziționat, eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
  (la 06-07-2018, Subpunctul 7.1 al Punctului 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  (la 23-06-2017, Subpunctul 7.1 al Punctului 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )
  7.2. În vederea acordării sprijinului financiar pentru măsura de investiții solicitantul depune la sediile centrelor județene ale A.P.I.A. următoarele documente:
  a) cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții conform anexei nr. 2;
  a^1) studiul de fezabilitate în cazul tuturor operațiunilor prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) și/sau b);
  (la 06-07-2018, Litera a^1) din Subpunctul 7.2 al Punctului 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  b) identificarea financiară a solicitantului;
  (la 23-06-2017, Litera b) a Subpunctului 7.2, Punctul 7 din Capitolul II a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )

  c) declarația de finalizare;
  (la 23-06-2017, Litera c) a Subpunctului 7.2, Punctul 7 din Capitolul II a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )

  d) documente justificative prin care se atestă efectuarea plăților aferente programului aprobat
  (la 21-09-2017, Litera d) a Subpunctului 7.2, Punctul 7 din Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 312 din 13 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 21 septembrie 2017 )

  e) copii ale contractelor de servicii pentru lucrările efectuate cu terți, însoțite de devizele lucrărilor;
  ----------
  Lit. e) a pct. 7.2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015.

  f) copii ale facturilor care atestă achiziții de materii/materiale și/sau prestări servicii, precum și copii ale declarațiilor de conformitate/certificatelor de calitate;
  (la 06-07-2018, Litera f) a Subpunctului 7.2, Punctul 7 din Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )

  g) copii ale documentelor prin care se atestă plata facturilor/serviciilor achiziționate.
  ----------
  Lit. g) a pct. 7.2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015.

  h) autorizația de construcție/renovare/reabilitare/modernizare pentru investițiile care cuprind aceste activități, după caz, pentru care nu s-a solicitat plată în avans;
  (la 23-06-2017, Litera h) a Subpunctului 7.2, Punctul 7 din Capitolul II a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )

  i) declarație pe propria răspundere că are mai puțin de 750 de angajați sau că cifra de afaceri anuală este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare («Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM»)
  (la 23-06-2017, Subpunctul 7.2 al Punctului 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )

  j) copie după contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică sau după antecontractul de vânzare-cumpărare în formă autentică, în cazul în care se solicită avans.
  (la 06-07-2018, Subpunctul 7.2 al Punctului 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )
  7.3. Centrele județene ale A.P.I.A. comunică solicitanților, în scris, în termen de 60 de zile de la depunerea programelor de investiții, complete și conforme, hotărârea de aprobare/ respingere.
  (la 06-07-2018, Subpunctul 7.3 al Punctului 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )
  7.4. Solicitanții sprijinului financiar ale căror programe de investiții au fost respinse pot depune contestații în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea respingerii la sediile centrelor județene ale A.P.I.A.7.5. În cazul în care solicitantul nu realizează acțiunile eligibile prevăzute în programul aprobat sau în cazul în care solicitantul renunță, documentațiile depuse se păstrează la sediile centrelor județene ale A.P.I.A.
  (la 21-09-2017, Subpunctul 7.5 al Punctului 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 312 din 13 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 21 septembrie 2017 )
  7.6. Programele de investiții ale beneficiarilor care nu depun nicio cerere de plată și care se află într-un stadiu de realizare ce nu mai permite finalizarea acțiunilor, conform pct. 7 subpct. 7.1 lit. e), vor fi reziliate
  (la 21-09-2017, Subpunctul 7.6 al Punctului 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 312 din 13 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 21 septembrie 2017 )
  7.7. Solicitantul are obligația:
  a) să țină o evidență separată a operațiunilor financiare legate de programul de investiții;
  b) să accepte orice verificare (atât a documentelor, cât și la fața locului) efectuată de către autoritățile competente însărcinate cu controlul tuturor plăților solicitate din F.E.G.A. și să permită/să faciliteze accesul în spațiile administrative și de producție.
  ----------
  Lit. b) a pct. 7.7 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 823 din 6 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 7 iunie 2016.

  c) să dețină, să păstreze și să pună la dispoziție orice document care să permită verificarea realizării efective a investiției.
  ----------
  Pct. 7.7 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015.
  7.8. Plata sprijinului financiar către solicitant se poate face și în avans, în cuantum de maximum 80% din contribuția din partea Uniunii, în condițiile în care: (i) se solicită în cerere, în baza programului aprobat, înainte de executarea investiției;(ii) programul de investiții a fost aprobat de către A.P.I.A.;(iii) solicitantul a constituit o garanție constând într-o sumă egală cu 100% din valoarea sprijinului solicitat în avans, conform prevederilor Regulamentului nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol;(iv) în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, o garanție poate fi constituită sub formă de:
  a) depozit în numerar;
  b) scrisoare de garanție bancară.
  Garanția trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de desfășurare a investiției, la care se adaugă 90 de zile de la finalizarea investiției, și se depune odată cu declarația de începere a acesteia;
  (v) este asumată obligația cheltuirii sumei totale a avansului până la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar următor exercițiului financiar în cursul căruia a fost plătit avansul, cu excepția cazurilor de forță majoră și a altor situații excepționale.
  (la 23-06-2017, Subpunctul 7.8. al Punctului 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )
  7.8^1. A.P.I.A. va aproba plata cererii de sprijin financiar în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data depunerii de către solicitant a dosarului complet și conform.
  (la 21-09-2017, Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 312 din 13 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 21 septembrie 2017 )
  7.8^2. A.P.I.A. va solicita Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale alimentarea conturilor în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea cererii de plată a sprijinului financiar
  (la 21-09-2017, Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 312 din 13 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 21 septembrie 2017 )
  7.9. Beneficiarii operațiunilor pentru care contribuția eligibilă din partea Uniunii este mai mică de cinci milioane euro sunt scutiți de întocmirea notificărilor privind utilizarea avansurilor, conform prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.150/2016 al Comisiei.
  (la 23-06-2017, Punctul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 21 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017 )
  8. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa nr. 1

  la normele metodologice

  Nr.
  crt.

  Operațiuni din cadrul
  programului de investiții

  Acțiuni eligibile

  1

  Construcția/Achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de degustare

  1a. Investiții corporale
  Construcția/Reconstrucția/Achiziția, inclusiv prin leasing, a clădirilor pentru producție, ambalare, depozitare, inclusiv recepție, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, a sălilor de degustare etc.
  • construcția/achiziția bunurilor imobile (clădiri, anexe)
  • reconstrucția/reabilitarea bunurilor imobile (clădiri, anexe), imobile care au avut în momentul construcției destinația de întreprindere vinicolă sau imobile în scopul schimbării destinației lor în întreprinderi vinicole
  • excavare (terasamente), fundații, pavaje, interioare (pereți, uși și ferestre, zugrăveli, gresie, rame etc.), instalații sanitare, electricitate, interior și exterior la urcare (încadrare), acoperișuri, izolații, aer condiționat
  • construcția/(re)construcția/achiziția clădirilor și anexelor pentru transformare, stocare, condiționare sau comercializare
  • construcția/(re)construcția/achiziția pivnițelor aflate deasupra și sub nivelul solului
  • lucrări la infrastructura de bază, cum ar fi: instalații electrice, mecanice și hidraulice, de protecție împotriva incendiilor, de aer condiționat și de ventilație a locului de producție a vinului, precum și alte echipamente; instalații speciale și sisteme pentru protecția mediului, reducerea poluării și economisirea energiei, precum și sisteme de sănătate și de igienă
  • construcția/(re)construcția/achiziția imobilelor pentru prezentare și vânzare:
  - spații de depozitare a vinotecilor
  - săli de degustare și/sau săli de prezentare și vânzare a vinurilor proprii
  - unități de vânzare și/sau puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea directă
  - amenajările și conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziționat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să menționeze explicit legătura cu echipamentul eligibil
  1b. Investiții necorporale
  - costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele pentru specialiști (arhitecți și/sau ingineri, consultanți de orice fel), pentru consultanță, studii de fezabilitate, achiziție de patente și licențe, înregistrarea mărcilor și desenelor industriale, cheltuieli de autorizare și alte costuri generate de cele de mai sus.

  2

  Renovarea, reabilitarea
  și/sau modernizarea
  clădirilor pentru
  producție, ambalare,
  depozitare, inclusiv
  recepție, a
  laboratoarelor pentru
  controlul calității, a
  imobilelor cu destinația
  de prezentare și vânzare,
  a sălilor de degustare

  1a. Investiții corporale
  Controlul temperaturii:
  - camere de depozitare reci - climatizarea spațiilor destinate
  procesării, condiționării, îmbutelierii și depozitării produselor
  vitivinicole
  Infrastructura cramei:
  - conducte vechi;
  - modernizarea instalațiilor destinate canalizărilor, a tubulaturilor
  fixe și mobile prin care se realizează mișcarea produselor
  vitivinicole, a diferitelor instalații și/sau rețele necesare pe
  fluxul tehnologic/în practicile oenologice (oxigenare, azotare,
  sulfitare, cleire, bentonizare, filtrare etc.);
  - echipamente și utilaje de montaj și auxiliare pentru acestea;
  - instalarea/modernizarea sistemelor de automatizare;
  - instalații electrice și alte instalații;
  - renovarea/reabilitarea/modernizarea imobilelor pentru prezentare și
  vânzare:
  ● spații de depozitare a vinotecilor;
  ● săli de degustare și/sau săli de prezentare și vânzare a vinurilor
  proprii;
  ● unități de vânzare și/sau puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea
  directă;
  ● amenajările și conexiunile legate de instalarea unui echipament
  achiziționat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să
  menționeze explicit legătura cu echipamentul eligibil.
  1b. Investiții necorporale
  - costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele
  pentru specialiști (arhitecți și/sau ingineri, consultanți de orice
  fel), pentru consultanță, studii de fezabilitate, achiziție de patente
  și licențe, înregistrarea mărcilor și desenelor industriale,
  cheltuieli de autorizare și alte costuri generate de cele de mai sus

  3

  Achiziția, inclusiv prin
  leasing financiar, a
  instalațiilor sau echipa-
  mentelor aferente
  producției, ambalării,
  depozitării, inclusiv
  recepției, pentru
  laboratoarele pentru
  controlul calității,
  imobilele cu destinația
  de prezentare și vânzare,
  sălile de degustare

  1a. Investiții corporale
  Echipamente pentru procesarea strugurilor (transport, recepție,
  cântărire, zdrobire, presare etc.):
  - echipamente tehnice fixe și mobile pentru transport, recepție,
  procesarea strugurilor;
  - materiale pentru măsurarea și analizarea calitativă și cantitativă a
  strugurilor;
  - benzi transportoare pentru struguri și subproduse viticole;
  - mașini, utilaje și echipamente de sortare a strugurilor;
  - echipamente pentru desciorchinarea și zdrobirea strugurilor;
  - echipamente pentru presarea strugurilor;
  - storcătoare;
  - pompe și prese de must, drojdie și de tescovină de struguri;
  - echipamente și instalații pentru igienizarea spațiilor și a
  utilajelor utilizate pentru transportul, recepția, cântărirea,
  zdrobirea și presarea strugurilor și a subproduselor vitivinicole.
  Echipamente pentru fermentație/vinificație:
  - echipamente pentru procesarea/fermentarea strugurilor zdrobiți:
  ● echipamente și materiale auxiliare pentru tratarea strugurilor
  (termovinificație, eliberare rapidă, extracție culoare etc.);
  ● autovinificatoare din lemn sau metal;
  ● tancuri/rezervoare de fermentare/tancuri auxiliare pentru
  vinificație; vase speciale de fermentație și macerare pentru
  obținerea vinului roșu și roze;
  ● echipament pentru microoxigenare;
  - echipament pentru controlul fermentației:
  ● echipamente pentru controlul temperaturii pe durata fermentației;
  ● echipamente pentru măsurarea principalelor componente ale vinului pe
  durata fermentației;
  ● echiparea tancurilor/rezervoarelor de fermentare cu mantale de răcire
  sau alte mijloace de asigurare a temperaturii pe durata procesului de
  fermentație;
  ● echipamente și aparatură pentru controlul exercitat pe fluxul
  tehnologic;
  ● conducte (în cazul echipării ulterioare și/sau instalații de răcire);
  ● echipamente pentru separarea vinului de drojdia de vin, de exemplu,
  filtre vacuumatice rotative de evacuare, filtre pentru reziduuri etc.;
  - echipamente pentru microvinificație:
  ● echipamente și instrumentar pentru efectuarea de teste și analize în
  vederea realizării practicilor oenologice (dozaje de materiale
  oenologice etc.);
  ● echipamente și instrumentar pentru realizarea de noi produse -
  microloturi.
  Echipamente pentru procesarea vinului: tratamentul vinului și al
  mustului (filtrare, sedimentare, limpezire etc.):
  - echipamente de filtrare grosieră și sterilă (filtre de pământ, filtre
  de hârtie etc.), alte echipamente și tehnologii de filtrare, filtre
  tangențiale, centrifugale etc.;
  - pământuri de filtrare;
  - echipamente pentru decantarea și limpezirea mustului și vinului;
  centrifuge;
  - echipament pentru stabilizare tartrică;
  - echipamente de stabilizare termică a vinului (pasteurizatoare etc.);
  - echipamente și materiale oenologice pentru extracția drojdiei;
  - echipamente pentru separarea, depozitarea și manipularea tescovinei
  de struguri;
  - echipament pentru transportul tescovinei și drojdiei de vin;
  - echipamente mobile de vinificație;
  - echipamente, aparate de măsură și control pentru dozarea materialelor
  oenologice și pentru monitorizarea parametrilor fizico-chimici și
  microbiologici ai produselor vitivinicole.
  Controlul temperaturii:
  - refrigeratoare/răcitoare pentru probe de must și vin;
  - instalații de climatizare spații de procesare și depozitare musturi
  și vinuri;
  - echipamente pentru controlul temperaturii în timpul fermentării,
  producției și depozitării vinului, de exemplu: unități de răcire,
  boilere, aparatură de control temperatură etc.
  Echipament pentru mișcarea și tratarea vinului în cramă:
  - utilaje și echipamente, inclusiv computere și software pentru
  realizarea și monitorizarea operațiunilor logistice ale materiilor
  prime, subproduselor și produselor în fazele de vinificație,
  condiționare, îmbuteliere și depozitare:
  ● pompe, pompe de transfer;
  ● dozatoare pentru materialele oenologice;
  ● vase și containere pentru manipularea vinului;
  ● dispozitive și alte echipamente de ridicare, de exemplu,
  stivuitoare, transpaleți etc.;
  ● coșuri/cușeti și giropaleți pentru manipularea sticlelor.
  Echipamente pentru depozitarea, omogenizarea, condiționarea și
  maturarea/ învechirea vinului:
  - baricuri sau budane realizate din lemn pentru maturarea și
  învechirea vinurilor;
  - tancuri și cisterne pentru producția, depozitarea, maturarea și
  învechirea vinurilor, realizate din: lemn, beton/oțel inoxidabil/
  fibre din poliester etc.;
  - restaurarea facilităților de depozitare a produselor din vin, de
  exemplu, renovarea tancurilor prin căptușire interioară;
  - tancuri cu autodrenare;
  - cuve cu termoreglare;
  - tancuri mobile din oțel inoxidabil pentru maturare;
  - containere din plastic;
  - echipamente pentru depozitarea și păstrarea produselor din vin.
  Echipamente pentru tehnologii aplicate vinurilor spumante (producție,
  depozitare, îmbuteliere și condiționare):
  - echipamente pentru producția, depozitarea, îmbutelierea și
  condiționarea vinurilor spumante;
  - echipamente pentru agitarea vinurilor; echipamente pentru manipulare
  (mobile, autopropulsate sau portabile);
  - sistem de desciorchinare cu îndepărtarea rahisului.
  Echipament pentru condiționare (îmbuteliere, etichetare, ambalare):
  - echipamente și utilaje pentru prepararea loturilor omogene și
  condiționarea în vederea îmbutelierii (omogenizare, limpezire,
  stabilizare tartrică, stabilizare microbiologică, filtrare,
  sulfitare etc.);
  - echipamente pentru îmbuteliere (inclusiv echipamente și utilaje de
  spălare/clătire sticle goale), dopuire, capișonare, etichetare,
  condiționare și ambalare (formare cutii, umplere cutii, paletizare
  etc.), precum și echipamente utilizate în manevrarea produselor în
  depozite (transpalete, stivuitoare etc.);
  - echipamente informatice și software pentru automatizări ale
  operațiunilor pe fluxul de producție și pentru controlul și
  monitorizarea calitativă și cantitativă a produselor și a etapelor
  tehnologice;
  - tancuri duble/duale.
  Software pentru managementul cramei:
  - computere și programe pentru îmbunătățirea calității transportului și
  procesării strugurilor, producerii și procesării vinului, precum și
  pentru procesarea și depozitarea materiei prime, a materialelor
  oenologice, a subproduselor și a produselor finite;
  - echipamente informatice, inclusiv perifericele aferente și programe
  specifice care au ca scop controlul echipamentului tehnologic pentru
  procesare, depozitare și manipulare a produselor/alte operațiuni
  logistice;
  - echipamente informatice și programe de computer pentru managementul
  cramei. Echipament pentru managementul apelor uzate:
  - echipamente pentru managementul apelor uzate în cramă (tratare și
  purificare);
  - instalații de dedurizare;
  - instalații electrice, canalizări și instalații de epurare.
  Echipament pentru infrastructura cramei:
  - compresoare, transformatoare electrice, generatoare, instalații
  sanitare, canalizări, trasee de conducte fixe și mobile pentru
  circulația produselor în cramă etc.;
  - amenajările și conexiunile legate de instalarea unui echipament
  achiziționat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să
  menționeze explicit legătura cu echipamentul eligibil.
  Echipament de laborator pentru controlul calității produselor din vin,
  inclusiv pentru vinul organic:
  - mobilier, instalații electrice, instalații sanitare, pavimente, alte
  instalații necesare desfășurării activităților specifice de laborator;
  - utilaje, echipamente, instrumente și materiale necesare pentru
  efectuarea de analize fizico-chimice, organoleptice și microbiologice
  pentru produse vitivinicole și pentru apele tehnologice și apele uzate.
  Echipament pentru controlul calității produselor și procesării:
  - mobilier, echipamente și instrumente de laborator, aparate de măsură,
  echipamente informatice și software utilizate în cadrul controlului
  calității materialelor oenologice, produselor vitivinicole și
  condițiilor de mediu ale producției și depozitării produselor.
  Echipament pentru sisteme de calitate, trasabilitate:
  - echipamente de introducere, în mod voluntar, a sistemelor de
  managementul calității și siguranței alimentare, a sistemelor pentru
  asigurarea trasabilității, inclusiv pentru vinul organic;
  - amenajările și conexiunile legate de instalarea unui echipament
  achiziționat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să
  menționeze explicit legătura cu echipamentul eligibil.
  Echipamente pentru prezentare și unități de vânzare:
  - echiparea/dotarea unităților de vânzare sau de expunere/degustare cu:
  mobilier, echipamente de răcire/refrigerare, echipamente de bar,
  echipamente informatice pentru prezentarea produselor, alte echipamente
  și dotări specifice acestei activități:
  ● mobilier de depozitare, maturare, învechire și pentru expunerea
  produselor vinicole în vinoteci sau spațiile de vânzare și degustare,
  inclusiv recipienți de depozitare specifici;
  ● săli de prezentare a vinurilor proprii:
  - unități de vânzare en detail și angro;
  - puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea directă;
  - investiții care includ: mobilier, unități de răcire, chiuvete,
  robinete, bar, echipament de computer și software aferent pentru
  derularea activităților.
  Echipamente pentru distribuția și comercializarea vinului:
  - mobilier, echipamente și utilaje pentru dezvoltarea, modernizarea,
  automatizarea și adaptarea platformelor de distribuție (eficientizarea
  și îmbunătățirea organizării lanțului de transport pe piața internă și
  internațională);
  - dezvoltarea rețelelor;
  - îmbunătățirea/raționalizarea canalelor și facilităților de
  comercializare;
  - instalații tehnologice, echipamente - inclusiv echipamente
  informatice, programe de computer, utilizate în cadrul distribuției/
  logisticii și comercializării produselor.
  Hardware, software, platforme web (de rețea) pentru comerțul
  electronic:
  - hardware și software pentru realizarea, modernizarea și adaptarea
  tehnologiilor de informare și comunicare (TIC) și pentru comerțul
  electronic (e-comerț).
  1b. Investiții necorporale
  - costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele
  pentru specialiști (arhitecți și/sau ingineri, consultanți de orice
  fel), pentru consultanță, studii de fezabilitate, achiziție de patente
  și licențe, înregistrarea mărcilor și desenelor industriale,
  cheltuieli de autorizare și alte costuri generate de cele de mai sus.

  (la 06-07-2018, Numărul curent 1 din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )


  Anexa nr. 2

  Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții

  ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
  │                                                        │   Nr. de înregistrare/Data     │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
  │1. Nr. unic de identificare beneficiar RUI (ID)         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
  │                                                        │      Ștampila APIA CJ          │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │2. Denumirea solicitantului:                                                             │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │2.1. CUI:                                                                                │
  ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │3. Adresa completă a solicitantului                                                      │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├───────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────────────────────────┬──┬───┤
  │4. Cod poștal  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │4.2. Cod țară                 │  │   │
  ├──┬──┬──┬──┬───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┼──┼───┤
  │  │  │  │  │   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │  │   │
  ├──┴──┴──┴──┴───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┤
  │5. Telefon     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │  │   │
  ├───┬──┬──┬──┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┤
  │   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │  │   │
  ├───┴──┴──┴──┴──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┤
  │5.1. Fax       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │  │   │
  ├───┬──┬──┬──┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┤
  │   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │  │   │
  ├───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴───┤
  │5.2. E-mail                                                                              │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │6. Banca/Filiala                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │6.1. Cod IBAN                                                                            │
  ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
  │7. Solicit sprijin financiar pentru măsura de investiții în baza Regulamentului delegat  │
  │nr. 1.149/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului       │
  │European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în        │
  │sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, a  │
  │Regulamentului de punere în aplicare nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare  │
  │a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea │
  │ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, a Regulamentului    │
  │(CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a    │
  │Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței      │
  │vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe,        │
  │potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările │
  │și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea       │
  │modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru           │
  │producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, │
  │precum și a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,│
  │nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în    │
  │aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului       │
  │național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și    │
  │completările ulterioare.                                                                 │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │8. Denumirea programului:                                                                │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Operațiuni din cadrul programului                                                        │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │a) Construcția/Achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a  │
  │laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și   │
  │vânzare, precum și a sălilor de degustare                                                │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │b) Renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție,    │
  │ambalare, depozitare, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu       │
  │destinația de prezentare și vânzare, a sălilor de degustare                           [] │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │c) Achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor        │
  │aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru      │
  │controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și  │
  │pentru sălile de degustare                                                            [] │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │9. Data începerii programului:                                                           │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10. Data finalizării programului:                                                        │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
  │11. Suma totală a programului aprobat (lei)                │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │                                                           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  │din care sprijin financiar comunitar (lei):                │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │                                                           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  │suma totală cheltuită (lei)                                │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │12. Solicit sprijinul financiar (lei):                     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │a) la finalizare program                                   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │b) tranșă (cel puțin 30% din total sprijin financiar       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  │comunitar)                                                 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │c) avans* (80% din total sprijin financiar comunitar)      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │* Sub rezerva constituirii garanției de 100%.              │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
  │                                Angajamente și declarații                                │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Subsemnatul, ...................., legitimat cu BI/CI seria .... nr. ......, eliberat(ă)│
  │de ........... la data .........., CNP ..........., reprezentant/împuternicit legal al   │
  │......................................, declar că:                                       │
  │ Am luat cunoștință de condițiile de eligibilitate, respectiv mă angajez să efectuez     │
  │lucrările prevăzute în programul de investiții în termenul menționat, să furnizez orice  │
  │document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și, în cazul│
  │în care declarația mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a Agenției de    │
  │Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) suma care a fost virată de aceasta sub│
  │titlu de sprijin, fără a mă sustrage eventualelor urmări ce ar putea fi angajate         │
  │împotriva mea.                                                                           │
  │ Declar că am luat cunoștință de prevederile comunitare privind măsura de investiții, de │
  │condițiile de acordare a sprijinului conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul   │
  │agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014, cu modificările și completările      │
  │ulterioare, și recunosc că orice încălcare a dispozițiilor care sunt precizate de        │
  │A.P.I.A. determină respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor încasate necuvenit.    │
  │ Declar că am luat la cunoștință de conținutul Ghidului solicitantului.                  │
  │ Datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate acesteia sunt reale,  │
  │complete și perfect valabile și am luat cunoștință despre consecințele legale rezultate  │
  │în urma furnizării de date false. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în │
  │baza de date A.P.I.A., procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise │
  │autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări     │
  │economice, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la   │
  │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu         │
  │modificările și completările ulterioare.                                                 │
  │ În cazul în care renunț la drepturile mele aferente cererii de plată, voi comunica în   │
  │scris aceasta către A.P.I.A. cu cel puțin 30 de zile înainte de efectuarea plății.       │
  │ În cazul în care între data depunerii cererii și data acordării plății au intervenit    │
  │modificări ale informațiilor declarate în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare de la  │
  │producere voi comunica în scris aceste schimbări către A.P.I.A.                          │
  │ Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar,      │
  │precum și înscrierea cu intenție în formular a informațiilor incomplete, neconforme cu   │
  │realitatea, atrag sancțiuni de natură financiară sau penală, după caz.                   │
  │ATENȚIE!                                                                                 │
  │Orice persoană care face declarații false poate fi acționată în justiție.                │
  │O declarație falsă sau incorectă poate conduce la pierderea drepturilor și la pierderea  │
  │posibilității de recuperare a oricăror cheltuieli executate deja.                        │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Numele și prenumele solicitantului                                                       │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Reprezentant sau împuternicit legal                                                      │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │CNP                                                                                      │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │BI/CI, seria ........., nr. .............                                                │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Locul întocmirii:                                                                        │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Documentele ce însoțesc cererea de plată:                                                │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │1.                                                                                       │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │2.                                                                                       │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │3.                                                                                       │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │4.                                                                                       │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                                                                         │
  ├───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │DATA                                           │Semnătura/Ștampila                       │
  ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼─────────────────────────────────────────┤
  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │                                         │
  └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────────────────────────────────────────┘

  (la 06-07-2018, Poziția nr. 8 din Litera a), Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 1.219 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 06 iulie 2018 )