ORDIN nr. 1.357 din 10 septembrie 2018pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 13 septembrie 2018
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 292.699/2018 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,
  în baza prevederilor art. 92, art. 93 alin. (1)-(2^1) și art. 93^1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. IV din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
  în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 28 februarie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Prezenta procedură reglementează modul de aprobare și conținutul documentației necesare obținerii aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, în conformitate cu prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1)-(2^1), art. 93^1, 94, 96 și art. 101 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, precum și în conformitate cu dispozițiile art. IV din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
  2. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se aprobă după cum urmează:
  3. La articolul 4 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:
  m^1) avizul emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
  4. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:(5) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original, însoțite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene, cu excepția documentelor prevăzute la alin. (1) lit. m), care se prezintă în copie, și a documentului prevăzut la alin. (1) lit. m^1) care se emite de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.5. La articolul 5, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se face pentru perioada prevăzută la art. 93 alin. (1) din lege.(2) Perioada prevăzută la alin. (1) se poate prelungi în condițiile prevăzute la art. 93 alin. (2) din lege, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 3, în baza următoarei documentații:
  6. La articolul 5 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) avizul emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
  7. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În situația în care se solicită aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, beneficiarul are obligația de a achita jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1 la lege, cu respectarea dispozițiilor art. 92 alin. (6) din lege. Aprobarea scoaterii definitive se emite în baza documentației prevăzute la alin. (2), completată cu următoarele documente:
  a) actul de proprietate sau alt act de deținere a terenului valabil încheiat;
  b) copia deciziei eliberată pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului pentru care se solicită scoaterea definitive;
  c) memoriu justificativ pentru solicitarea scoaterii definitive din circuitul agricol.
  (2^2) În situația în care scoaterea temporară din circuitul agricol s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, beneficiarii pot solicita aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol, cu transferul garanției, precum și al dobânzii aferente în contul deschis pentru încasarea tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar. Aprobarea scoaterii definitive se emite în baza documentației prevăzute la alin. (2), completată cu următoarele documente:
  a) actul de proprietate sau alt act de deținere a terenului valabil încheiat;
  b) copia deciziei eliberată pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului pentru care se solicită scoaterea definitivă;
  c) acordul pentru transferul garanției, precum și al dobânzii aferente în contul deschis pentru încasarea tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar;
  d) memoriu justificativ pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol.
  8. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Documentele prevăzute la alin. (2)-(2^2) se prezintă în original, însoțite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene, cu excepția documentului prevăzut la alin. (2) lit. h) care se emite de către structura de specialitate din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) În situația în care se solicită aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenurilor care nu sunt înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, documentația prevăzută la art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (2) se completează cu planul topografic pe care sunt evidențiate suprafețele solicitate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol, recepționat tehnic cu privire la corectitudinea datelor topografice de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în condițiile legii, însoțit de tabelul centralizator semnat și ștampilat de primăria unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află terenul.(2) Tabelul centralizator prevăzut la alin. (1) cuprinde numele și prenumele/denumirea proprietarului/beneficiarului, semnătura acestuia, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală, seria și numărul CI/BI, suprafețele măsurate care se scot temporar din circuitul agricol, numerele cadastrale ale imobilelor în cazul în care acestea au fost alocate. Tabelul centralizator va fi însoțit de copia planului parcelar semnat și ștampilat de primărie și recepționat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară competent în cazul terenurilor care au făcut obiectul legilor proprietății. În cazul celorlalte terenuri, tabelul centralizator va fi însoțit de un plan de încadrare tarla, semnat și ștampilat de primărie cu mențiunea «terenurile nu au făcut obiectul legilor proprietății», cu identificarea zonei pentru care se solicită scoaterea temporară din circuitul agricol.
  10. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Direcția pentru agricultură județeană, după verificarea documentației și a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar în condițiile prevăzute la art. 11, emite, după caz, decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților sau nota de completare a documentației, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, și o comunică beneficiarului.11. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Documentația pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) se depune de către beneficiar la direcția pentru agricultură județeană, cu excepția avizului emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, direcția pentru agricultură județeană transmite documentația la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după verificarea documentației și a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în condițiile prevăzute la art. 11, emite, după caz, avizul necesar aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților sau nota de completare a documentației și o transmite către direcția pentru agricultură județeană, pentru a fi comunicată beneficiarului.
  12. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor situate în extravilanul localităților se face la solicitarea beneficiarilor, cu plata tarifelor datorate la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (5) din lege și ale art. II din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.(2) Plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar se face conform notei de calcul întocmită de către direcția pentru agricultură județeană, calculat în baza dispozițiilor anexei nr. 1 la lege, cu respectarea valorilor tarifului indexat cu coeficientul de inflație, aprobate anual prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în baza documentației depuse de către beneficiar.(3) Prin excepție de la alin. (1) nu se datorează tarifele pentru cazurile prevăzute de dispozițiile art. 92 alin. (6) din lege.(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită în contul deschis pentru această activitate pe numele MADR la Trezoreria operativă a municipiului București, cod fiscal 4221187, cod IBAN RO39 TREZ 7005057X XX00 0354.(5) Pentru verificarea și confirmarea încasării tarifelor la Fondul de ameliorare a fondului funciar, structura de specialitate cu atribuții în desfășurarea activităților de natură financiar-contabilă din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale are obligația de a transmite, în format electronic, la solicitarea direcției pentru agricultură județeană și/sau a structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care emite avizul, extrasul de cont privind încasarea.(6) Răspunderea pentru întocmirea notei de calcul pentru plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în conformitate cu prevederile alin. (2), revine direcției pentru agricultură județene.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea

  București, 10 septembrie 2018.
  Nr. 1.357.
  -----