ORDIN nr. 344/708/2004pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 344 din 16 august 2004
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 708 din 1 octombrie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 19 octombrie 2004
  În conformitate cu prevederile art. 54 pct. 2 lit. c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale,
  ministrul mediului și gospodăririi apelor și ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Nerespectarea normelor tehnice prevăzute la art. 1 atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.


  Articolul 3

  Direcția gestiune deșeuri și substanțe chimice periculoase va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 49/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namoluri de epurare în agricultura, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 27 ianuarie 2004.


  Articolul 5

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Prezentul ordin transpune Directiva 86/278/CEE privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L181 din 4 iulie 1986.

  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Speranta Maria Ianculescu
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Petre Daea


  ANEXĂ

  NORME TEHNICE
  privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de
  epurare în agricultură