HOTĂRÂRE nr. 807 din 17 septembrie 2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014
  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și ale Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiții în toate sectoarele, cu excepția celor prevăzute la art. 15 și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat în baza prezentei scheme, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană.
  (la 09-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )
  (2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului.


  Capitolul II Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari

  Articolul 3
  (1) Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita bugetului anual alocat schemei.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.


  Articolul 4
  (1) Prezenta schemă este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții" din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale. Emiterea acordurilor pentru finanțare și plata ajutorului de stat aprobat în baza prevederilor prezentei scheme se realizează cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.(2) Bugetul maxim al schemei este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro, astfel:
  ----------
  Partea introd. a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016.
  a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2020;
  b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2023.
  (3) Bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro.
  (la 09-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )
  (4) Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde pe lângă bugetul prevăzut la alin. (3) sumele stabilite cu această destinație, dar neutilizate în anii anteriori, în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.
  (la 09-07-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )


  Articolul 5

  Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 300.
  (la 09-07-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )


  Capitolul III Cheltuieli eligibile

  Articolul 6
  (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. a) și b) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.(2) Activele corporale și necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:
  a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiției pentru care s-a solicitat finanțarea;
  b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate investiției pentru care s-a acordat finanțarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiției;
  c) să fie achiziționate în condiții de piață.
  (3) Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), precum și să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.
  (la 17-05-2016, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. )
  (4) Valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării construcțiilor nu poate depăși standardul de cost definit la art. 1 lit. jj) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2.(5) În cazul închirierii construcțiilor aferente investiției inițiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puțin 5 ani de la data finalizării investiției iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăși 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/lună.(6) Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăși 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiției.


  Articolul 7

  Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.


  Articolul 8

  Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile și în limita intensității maxim admisibile.


  Capitolul IV Intensitatea și cumulul ajutoarelor de stat

  Articolul 9
  (1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile și cu respectarea prevederilor art. 11, este următorul:

  Regiunea
   
   

  Nivelul maxim al ajutorului de stat

  2014-2017

  2018-2020

  Regiunea București (NUTS3 RO 321)
   

  echivalentul în lei a
  11,25 milioane euro

  echivalentul în lei a
  7,5 milioane euro

  Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) și Regiunea
  Ilfov (NUTS3 RO 322)

   
  echivalentul în lei a 26,25 milioane euro

  Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est,
  Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

   
  echivalentul în lei a 37,5 milioane euro
  (2) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro, Ministerul Finanțelor Publice utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanțare.


  Articolul 10
  (1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăși următoarele procente:

  Regiunea
   
   

  Intensitatea maximă a ajutorului de stat

  2014-2017

  2018-2020

  Regiunea București (NUTS3 RO 321)

  15%

  10%

  Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) și
  Regiunea Ilfov (NUTS3 RO 322)

   
  35%

  Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est,
  Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

   
  50%
  (2) În cazul proiectelor mari de investiții, ajutorul nu poate depăși valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 9 alin. (1) și se calculează conform formulei prevăzute la art. 2 alin. (20) din Regulament.(3) Un proiect unic de investiții nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiții.(4) În cazul în care un proiect unic de investiții este un proiect mare de investiții, valoarea cumulată totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu poate depăși valoarea ajutorului maxim pentru proiecte mari de investiții calculat conform alin. (2).


  Articolul 11
  (1) Pentru a stabili dacă nivelul și intensitatea ajutorului de stat, de care o întreprindere beneficiază, se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv art. 10 alin. (1) și (2), se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiția sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat.(2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme, pot fi cumulate după cum urmează:
  a) cu orice alt ajutor de stat aferent unor costuri eligibile diferite;
  b) cu orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depășirea limitelor maxime prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv la art. 10 alin. (1) și (2).
  (3) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate și un nivel al ajutorului care depășește limitele prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2).


  Articolul 12

  Ajutorul de stat solicitat nu poate depăși valoarea totală a contribuțiilor la dezvoltarea regională aferente investiției pentru care se solicită finanțarea, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. h) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2.


  Capitolul V Efectul stimulativ

  Articolul 13
  (1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  a) întreprinderea adresează Ministerului Finanțelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, înainte de demararea investiției;
  b) documentația anexată cererii face dovada că investiția nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi realizat în regiunea respectivă, în absența ajutorului de stat;
  c) Abrogată.
  (la 09-07-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 13 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )


  Articolul 14

  În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiția anterior depunerii cererii de acord pentru finanțare, întreaga investiție nu este eligibilă.
  (la 09-07-2018, Articolul 14 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )


  Capitolul VI Criterii de acordare a ajutorului de stat

  Articolul 15

  Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepția următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:
  a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
  b) ajutoare acordate în sectorul producției primare;
  c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză, sau(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiționată de transferarea lor parțială sau integrală către producători primari;
  d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;
  e) ajutoare care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, și sectorul energiei și al infrastructurii pentru aceasta.


  Articolul 16

  Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:
  a) ajutor destinat activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
  b) ajutor condiționat de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
  c) ajutor pentru exploatare.


  Articolul 17
  (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:
  a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) realizează o investiție inițială în România, în orice sector, cu excepția celor prevăzute la art. 15 și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat în baza prezentei scheme, prevăzută în anexa nr. 1;
  c) Abrogată.
  (la 09-07-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )
  d) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;
  e) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
  h) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.
  (la 09-07-2018, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )
  (2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:
  a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în ultimul exercițiu financiar încheiat;
  b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.
  (3) Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:
  a) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
  b) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.


  Articolul 18

  Investițiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
  a) să fie considerate investiții inițiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. o) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. p) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, în cazul întreprinderilor mari care realizează investiții în regiunea București-Ilfov;
  b) să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro;
  (la 12-11-2018, Litera b) din Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 12 noiembrie 2018 )
  Notă
  Alin. (2) al art. II din HOTĂRÂREA nr. 880 din 9 noiembrie 2018 prevede că:
  (2) Cererilor de acord pentru finanțare depuse și nesoluționate în cursul anului 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri li se aplică prevederile art. I pct. 1 până la data de 31 decembrie 2018.

  c) să își demonstreze eficiența economică și viabilitatea pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. y) din Procedura prevăzută în anexa nr. 2;
  d) să demonstreze îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 13 referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat;
  e) să îndeplinească indicatorii cantitativi și calitativi prevăzuți în anexa nr. 3 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat;
  f) să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe și impozite la bugetul consolidat al statului și la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia;
  g) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea și a altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii.


  Capitolul VII Dispoziții finale

  Articolul 19
  (1) Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare și bugetul anual alocat schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.
  (la 09-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )
  (1^1) Abrogat.
  (la 10-01-2019, Alineatul (1^1) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.046 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2019 )
  (2) Abrogat.
  (la 17-05-2016, Alin. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. )
  (3) În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanțare înregistrate până la data epuizării bugetului se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei sau acesta este suplimentat în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanțelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei sau bugetul suplimentat și data reluării procedurii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare.
  (la 09-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )
  (4) Informațiile prevăzute în anexa III la Regulament privind fiecare ajutor individual care depășește echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate de Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul propriu.


  Articolul 20
  (1) Ministerul Finanțelor Publice trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate investițiile în cadrul schemei. Aceste înregistrări care conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.(2) Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finanțare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei.(3) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.


  Articolul 21

  Abrogat.
  (la 09-07-2018, Articolul 21 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )


  Articolul 22

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul economiei,
  Constantin Niță
  Ministrul delegat
  pentru întreprinderi mici și mijlocii,
  mediul de afaceri și turism,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean

  București, 17 septembrie 2014.
  Nr. 807.

  Anexa nr. 1

  Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat

  Nr.
  crt.

  Cod
  CAEN

   
  Denumire cod CAEN

  0

  1

  2

  SECȚIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT

  1

  01

  Agricultură, vânătoare și servicii anexe

  2

  02

  Silvicultură și exploatare forestieră

  3

  03

  Pescuitul și acvacultura

  SECȚIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

  4

  05

  Extracția cărbunelui superior și inferior

  5

  06

  Extracția petrolului brut și a gazelor naturale

  6

  0892

  Extracția și aglomerarea turbei

  7
   

  091
   

  Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor
  naturale

  SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

  8

  102

  Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

  9

  1101

  Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

  10

  1102

  Fabricarea vinurilor din struguri

  11

  1103

  Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe

  12

  1104

  Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

  13

  1105

  Fabricarea berii

  14

  1106

  Fabricarea malțului

  15

  12

  Fabricarea produselor din tutun

  16

  131

  Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

  17
   

  19
   

  Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din
  prelucrarea țițeiului

  18

  2014

  Fabricarea altor produse chimice organice de bază

  19

  2051

  Fabricarea explozivelor

  20

  206

  Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

  21

  24

  Industria metalurgică

  22

  254

  Fabricarea armamentului și muniției

  23
   

  2591
   

  Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din
  oțel

  24

  301

  Construcția de nave și bărci

  25

  304

  Fabricarea vehiculelor militare de luptă

  26

  33

  Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

  SECȚIUNEA D - PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE,
  APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

  27
   

  35
   

  Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze,
  apă caldă și aer condiționat

  SECȚIUNEA F - CONSTRUCȚII

  28

  41

  Construcții de clădiri

  29

  42

  Lucrări de geniu civil

  30

  4399

  Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

  SECȚIUNEA G - COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR
  ȘI MOTOCICLETELOR

  31
   

  45
   

  Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea
  autovehiculelor și a motocicletelor

  32
   

  46
   

  Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și
  motociclete

  33

  47

  Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

  SECȚIUNEA H - TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

  34

  49

  Transporturi terestre și transporturi prin conducte

  35

  50

  Transporturi pe apă

  36

  51

  Transporturi aeriene

  37

  522

  Activități anexe pentru transporturi

  SECȚIUNEA J - INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII

  38

  60

  Activități de difuzare și transmitere de programe

  39

  61

  Telecomunicații

  SECȚIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI

  40
   

  64
   

  Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări
  și ale fondurilor de pensii

  41
   

  65
   

  Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii
  (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

  42
   

  66
   

  Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de
  asigurare și fonduri de pensii

  SECȚIUNEA L - TRANZACȚII IMOBILIARE

  43

  68

  Tranzacții imobiliare

  SECȚIUNEA N - ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE
  SERVICII-SUPORT

  44

  77

  Activități de închiriere și leasing

  45

  78

  Activități de servicii privind forța de muncă

  SECȚIUNEA O - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN
  SISTEMUL PUBLIC

  46
   

  84
   

  Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul
  public

  SECȚIUNEA R - ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE

  47

  92

  Activități de jocuri de noroc și pariuri

  48

  93

  Activități sportive, recreative și distractive

  SECȚIUNEA S - ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

  49

  94

  Activități asociative diverse

  SECȚIUNEA T - ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR
  DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE
  BUNURI ȘI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

  50
   

  97
   

  Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de
  personal casnic

  51
   

  98
   

  Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și
  servicii destinate consumului propriu

  SECȚIUNEA U - ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

  52

  99

  Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale


  Anexa nr. 2

  PROCEDURA
  privind acordarea ajutoarelor de stat