ORDONANTA Nr. 37 din 25 august 1995
privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 1 septembrie 1995  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. d) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Pentru actele ce se îndeplinesc în cadrul activităţii notariale se percep taxele de timbru prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  Taxele de timbru prevăzute la alin. 1 se fac venit la bugetul de stat.


  Articolul 2

  Taxele de timbru prevăzute la art. 1 se datorează şi pentru activitatea notarială efectuată, potrivit legii, de secretarii consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici, precum şi de instituţiile şi agenţii economici.


  Articolul 3

  Transcrierea sau, după caz, înscrierea în registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, pe bază de acte sub semnatura privată, se taxeaza în raport cu valoarea bunului, potrivit criteriilor prevăzute la pct. 1 din lista anexa.
  Pentru transcrierea, respectiv intabularea dreptului de proprietate asupra activelor imobiliare, definite potrivit legii vîndute de către societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi de fostele cooperative agricole de producţie cu ocazia lichidării acestora, se datorează taxa de timbru de 0,02% aplicată asupra preţului activului dobândit.
  În cazul actelor autentificate de notarii publici, pentru care s-a perceput taxa de autentificare prevăzută la pct. 1 din lista-anexa, nu se mai percepe şi taxa de transcriere sau, după caz, de înscriere în registrele de publicitate.
  Înscrierea drepturilor de ipoteca şi de gaj se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din creanta garantat de valoarea bunului ipotecat, dar nu mai mult de 10.000 lei. Înscrierea mai multor garanţii cu ipoteca şi gaj la acelaşi credit nu poate depăşi taxa maxima prevăzută mai sus.
  Orice alte transcrieri, înscrieri sau notari în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor se taxeaza cu 500 lei.


  Articolul 4

  Dispoziţiile prezentei ordonanţe intră în vigoare la 17 noiembrie 1995, data la care, potrivit art. 109 din Legea nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82/1995, îşi încep activitatea notarii publici.


  Articolul 5

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: art. 9-11 şi 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 20 decembrie 1990; Hotărârea Guvernului nr. 43 din 3 februarie 1992 de completare a unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 1.295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 11 februarie 1992; Hotărârea Guvernului nr. 448 din 10 august 1992 privind completarea unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 1.295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 25 august 1992; pct. 8 din capitolul II al listei impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale, anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 19 august 1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114 din 18 noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 30 noiembrie 1992; anexa nr. 2 capitolul II - Taxe asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acesta -, la Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 4 august 1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993, aprobată prin Legea nr. 102 din 12 noiembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 18 noiembrie 1994; Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 27 ianuarie 1995 cu privire la taxele de timbru, stabilite pe transe de valori, la actele între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale privind bunurile imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 31 ianuarie 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 77 din 6 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 12 iulie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  p. Ministru justiţiei,
  Adrian Duta,
  secretar de stat


  Anexa 1
  LISTA
  taxelor de timbru asupra actelor şi serviciilor notariale
  1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, se taxeaza în funcţie de valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin decît valoarea construcţiilor şi a terenurilor ocupate de acestea, avută în vedere la stabilirea impozitelor aferente, după cum urmează:
  a) până la 1.000.000 lei - 4% dar nu mai puţin de 10.000 lei;
  b) de la 1.000.001 lei la
  5.000.000 lei - 40.000 lei + 3% pentru suma care
  depăşeşte 1.000.000 lei;
  c) de la 5.000.001 lei la
  10.000.000 lei - 160.000 lei + 2% pentru suma care
  depăşeşte 5.000.000 lei;
  d) de la 10.000.001 lei la
  15.000.000 lei - 260.000 lei + 1,5% pentru suma care
  depăşeşte 10.000.000 lei;
  e) peste 15.000.000 lei - 335.000 lei + 1% pentru suma care
  depăşeşte 15.000.000 lei.
  Pentru bunurile imobile care nu au valoare de impozitare, taxa de timbru se calculează la valoarea de circulaţie declarata de părţi. În cazul în care valoarea declarata de părţi este vadit sub valoarea de circulaţie, taxa de timbru se calculează la valoarea stabilită prin expertiza dispusă de notarul public. Cotele aplicabile sunt cele prevăzute la alin. 1 lit. a) - e).
  La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decît dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabileşte la valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valorile prevăzute mai sus.
  2. Autentificarea testamentelor - 1.000 lei
  3. Autentificarea actelor de partaj şi
  a actelor de garanţie - 1.500 lei
  4. Autentificarea actelor de instrai- - 1% la valoarea declara-
  nare a mijloacelor de transport ta de părţi, dar nu mai
  cu tracţiune mecanică puţin decît taxa asupra
  acestor mijloace de
  transport, stabilită de
  către organele fiscale
  teritoriale pe raza
  cărora contribuabilii
  îşi au domiciliul sau
  sediul
  5. Autentificarea contractelor de
  închiriere de bunuri - 1% din valoarea chiriei
  6. Autentificarea procurilor, de
  fiecare exemplar - 500 lei
  7. Autentificarea oricăror alte acte
  al căror obiect este evaluabil în
  bani, necuprinse la pct. 1-5 - 1%, dar nu mai puţin de
  500 lei
  8. Autentificarea contractelor de
  societate şi a statutelor societa-
  tilor comerciale şi a societăţilor
  agricole, precum şi a actelor de
  modificare a acestora, pentru
  fiecare act - 5.000 lei
  9. Autentificarea actelor de consti-
  tuire şi a statutelor asociaţiilor
  fără scop patrimonial şi ale funda-
  tiilor, inclusiv a actelor de modi-
  fiecare, pentru fiecare act. - 3.000 lei
  10. Autentificarea oricăror alte acte
  al căror obiect este neevaluabil
  în bani - 500 lei
  11. Întocmirea actelor de protest al
  cambiilor, cecurilor şi al altor
  titluri la ordin - 1.000 lei
  12. Legalizarea semnaturilor, a speci-
  menelor de semnatura şi a sigilii-
  lor, dare de data certa, certifica-
  rea unor fapte, pentru fiecare act - 500 lei
  13. Legalizarea de copii de pe înscri-
  surile prezentate de părţi sau din
  arhiva notarului public - 500 lei
  14. Legalizarea traducerii de către
  notarul public autorizat sau lega-
  lizarea semnăturii traducatorului - 500 lei
  15. Primirea în depozit a înscrisuri-
  lor şi documentelor pe timp de un
  an sau fracţiune de un an, de fie-
  care exemplar în parte - 500 lei
  16. Eliberari de duplicate de pe actele
  notariale şi reconstituiri de acte
  originale - 1.000 lei
  17. Taxa asupra succesiunilor, după
  valoarea acestora, se stabileşte
  astfel:
  a) până la 2.000.000 lei - 3% dar nu mai puţin de
  1.000 lei
  b) între 2.000.001 - 5.000.000 lei - 60.000 lei + 2% pentru
  suma care depăşeşte
  2.000.000 lei
  c) peste 5.000.000 lei - 120.000 lei + 1% pentru
  suma care depăşeşte
  5 milioane lei
  18. Efectuarea oricăror alte acte
  notariale necuprinse la pct. 11-17,
  pentru fiecare act - 500 lei.
  Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea întregului activ, cuprinzând bunurile mobile şi imobile, din care se scade pasivul succesoral dovedit prin înscrisuri. Pentru cheltuielile de inmormintare până la 200.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru moştenitorii care au suportat aceste cheltuieli.
  Evaluarea bunurilor imobile se va face în funcţie de valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin decît valoarea stabilită potrivit pct. 1 din prezenta lista-anexa, iar pentru bunurile mobile, în funcţie de valoarea declarata de părţi.
  -----------------