LEGE nr. 236 din 9 iunie 2006
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 iunie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, a spaţiilor organizate ca centre de diagnostic şi tratament sau centre medicale cu personalitate juridică, precum şi a spaţiilor cu destinaţie pentru activităţi medicale sau activităţi conexe actului medical, neutilizate.
  (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin spaţiu medical se înţelege spaţiul în care se desfăşoară efectiv activitate medicală şi activitate medicală conexă, precum şi cota indiviză corespunzătoare din spaţiul comun.
  (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi spaţiilor medicale ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, cu acordul ministerelor de resort."
  2. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Spaţiile medicale situate în imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi vândute după definitivarea situaţiei juridice a acestora, potrivit legislaţiei în vigoare."
  3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Au dreptul de a cumpăra spaţiile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii, tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activităţi conexe actului medical şi care deţin în mod legal spaţiul respectiv, precum şi persoanele juridice/instituţiile de învăţământ superior medical, care, deţinând în mod legal spaţiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale sau desfăşoară activităţi de învăţământ superior medical.
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care doresc cumpărarea spaţiului în care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisă de cumpărare la sediul vânzătorului, în termen de 45 de zile de la publicarea/afişarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau la expirarea termenului prevăzut la alin. (4).
  (3) Spaţiile medicale care se află în sediile consiliilor locale şi judeţene, regiilor şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, şcolilor şi altor instituţii publice pot fi vândute numai cu acordul expres al proprietarului.
  (4) Spaţiile medicale concesionate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, pentru care concesionarii nu şi-au exprimat intenţia de cumpărare în termenul prevăzut la alin. (2), vor fi folosite în continuare de aceştia până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul."
  4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL II
  Reguli privind vânzarea spaţiilor medicale"
  5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, aprobă prin hotărâre lista spaţiilor din proprietatea privată a acestora ori din proprietatea privată a statului şi care se află în administrarea lor, ce urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Listele astfel aprobate vor fi afişate în mod obligatoriu la sediul consiliului local/judeţean şi publicate pe site-ul consiliului judeţean.
  (2) Instituţiile proprietare ale spaţiilor medicale au obligaţia de a comunică actualilor utilizatori, prin scrisoare cu confirmare de primire, faptul că spaţiul respectiv face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă."
  6. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în fiecare comună, oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau judeţ în care există spaţii ce cad sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie o comisie pentru vânzarea spaţiilor medicale, denumite în continuare comisie."
  7. La articolul 6 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România şi, după caz, un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentişti din România;".
  8. La articolul 6, alineatele (5)-(7) vor avea următorul cuprins:
  "(5) Membrii comisiei îşi desemnează un preşedinte. Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti.
  (6) Membrii comisiei nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la o persoană juridică. Membrii comisiei nu pot solicita cumpărarea de spaţii medicale şi nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spaţiilor medicale. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile comisia se completează cu alţi membri din rândul supleanţilor.
  (7) Activitatea desfăşurată de membrii comisiei este atribuţie de serviciu, cu caracter temporar, până la epuizarea tuturor activităţilor pe care le impune aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă."
  9. La articolul 7 alineatul (1), literele c) şi e) se abrogă.
  10. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.
  11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Preţul de vânzare al spaţiului medical se stabileşte diferenţiat, pe categorii de localităţi, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a "Reţeaua de localităţi", cu modificările ulterioare, prin stabilirea de preţuri maximale, după cum urmează:
  a) pentru localităţile de gradul 0, municipiul Bucureşti, 70 euro/mp;
  b) pentru localităţile de rangul I, 50 euro/mp;
  c) pentru localităţile de rangul II, 40 euro/mp;
  d) pentru localităţile de rangul III, 30 euro/mp;
  e) pentru localităţile de rangul IV, 20 euro/mp;
  f) pentru localităţile de rangul V, 15 euro/mp.
  (2) Preţurile stabilite conform prevederilor alin. (1) sunt diminuate de către comisie cu câte 10%, dacă:
  a) clădirea este mai veche de 30 de ani;
  b) spaţiul este situat într-o localitate cu deficit de medici."
  12. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) În cazul în care proprietarul spaţiului şi terenului aferent nu deţine întreaga documentaţie necesară vânzării, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte până la maximum 60 de zile."
  13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Preţul de vânzare al spaţiilor se va plăti de cumpărător la încheierea contractului sau, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în rate.
  (2) Spaţiile medicale cumpărate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi folosite decât pentru activităţi medicale şi/sau pentru activităţi conexe actului medical.
  (3) Spaţiile dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale, activităţii de învăţământ superior medical şi/sau activităţilor conexe actului medical.
  (4) La cererea noului proprietar, destinaţia spaţiului medical poate fi schimbată numai cu acordul conform al direcţiei de sănătate publică, al Colegiului Medicilor din România sau al Colegiului Medicilor Dentişti din România, după caz, al consiliului judeţean sau al consiliului local şi al casei de asigurări de sănătate (în cazul în care cabinetul se află în relaţie contractuală cu casa judeţeană de asigurări de sănătate).
  (5) Spaţiul dobândit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă poate fi înstrăinat, cu schimbarea destinaţiei, numai dacă consiliul judeţean sau consiliul local, după caz, nu a optat în scris pentru a redeveni proprietarul spaţiului. În cazul în care consiliul judeţean sau consiliul local optează pentru redobândirea spaţiului, vânzarea se face la preţul iniţial, actualizat cu indicele mediu al inflaţiei, la care se adaugă contravaloarea îmbunătăţirilor aduse spaţiului, pentru care există documente fiscale.
  (6) Contractele încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (2), (3) şi (5) sunt lovite de nulitate absolută. Aceasta se constată de instanţa competentă, la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice interesate. Acţiunea este scutită de taxa de timbru."
  14. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În acest scop cumpărătorul va semna o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
  15. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Vânzarea spaţiilor medicale se poate face cu plata în rate către cumpărătorii prevăzuţi la art. 3 în următoarele condiţii:
  a) avans de 15% din preţul de vânzare;
  b) rate lunare eşalonate pe un termen între 10 ani şi maximum 15 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a obţine acordarea unui termen de graţie de un an; cumpărătorul poate opta pentru un termen mai mic de plată sau pentru achitarea anticipată.
  (2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă 4 rate succesive, contractul de vânzare-cumpă rare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate."
  16. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Preţul de vânzare al terenului pentru o suprafaţă de maximum 250 mp este de 1 euro/mp, iar pentru restul suprafeţei terenul se vinde la preţul pieţei.
  (2) Persoanele fizice sau juridice străine care îndeplinesc condiţiile art. 3 alin. (1) pot cumpăra terenurile aferente spaţiului medical numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute de lege."
  17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului medical, inclusiv publicitatea, sunt suportate de vânzător din bugetul propriu, iar în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpă rare cheltuielile se deduc din încasările obţinute."
  18. La articolul 17, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) În situaţia existenţei mai multor furnizori de servicii medicale care deţin împreună un spaţiu medical ce urmează să fie vândut, dacă unul dintre aceştia şi-a exprimat intenţia de cumpărare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita în scris de la fiecare codeţinător exprimarea intenţiei de cumpărare sau nu a spaţiului, care trebuie să fie comunicată în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la comisie.
  (2) În cazul în care nu toţi codeţinătorii cabinetului medical sau ai spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical doresc cumpărarea, însă cel puţin unul a solicitat ferm acest lucru, vânzarea se va face exclusiv către solicitant pentru întregul spaţiu deţinut în comun.
  (3) În situaţia în care doar unul dintre codeţinătorii spaţiului îl cumpără, raporturile dintre cumpărător şi ceilalţi codeţinători se stabilesc potrivit convenţiei dintre aceştia, conform legislaţiei în vigoare."
  19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - Spaţiile medicale nevândute în conformitate cu prevederile art. 8, altele decât cele aflate în situaţia menţionată la art. 3 alin. (4), se vând prin licitaţie publică cu strigare."
  20. Articolul 22 se abrogă.
  21. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - În localităţile în care există un singur spaţiu medical cu destinaţia medicină de familie, acesta îşi va menţine destinaţia în cazul înstrăinării."
  22. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) Înstrăinarea spaţiilor şi a terenurilor dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă prin vânzare se poate face prin exercitarea dreptului de preempţiune.
  (2) Dreptul de preempţiune la înstrăinare a imobilelor prevăzute la alin. (1) revine coproprietarilor, dacă este cazul, şi apoi proprietarilor vecini şi se exercită prin Colegiul Medicilor din România sau prin Colegiul Medicilor Dentişti din România, după caz.
  (3) Proprietarul spaţiului şi terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoştinţeze Colegiul Medicilor din România sau Colegiul Medicilor Dentişti din România, după caz, iar acesta va comunică în scris persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenţie, în termen de 15 zile de la data când a fost încunoştinţat.
  (4) Titularii dreptului de preempţiune sunt obligaţi să se pronunţe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
  (5) După îndeplinirea acestui termen, dreptul de preempţiune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se consideră stins."
  23. Articolul 26 se abrogă.


  Articolul II

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006, dată la care încetează dispoziţiile art. II din Legea nr. 104/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 5 mai 2006.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 9 iunie 2006.
  Nr. 236.
  _________