ORDIN nr. 755 din 16 octombrie 2006
pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM şi a instrucţiunilor de completare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 31 octombrie 2006  Având în vedere:
  - art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
  - art. 122 alin. (2) lit. j) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006;
  - Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Prezentul ordin stabileşte modelul Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia.


  Articolul 2

  Formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM prevăzut în anexa nr. 1 se completează în cazul în care evenimentul s-a produs până la data de 31 decembrie 2006, inclusiv.


  Articolul 3

  În anexa nr. 2 sunt prevăzute instrucţiunile pentru completarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Bucureşti, 16 octombrie 2006.
  Nr. 755.


  Anexa 1


                                      FORMULAR
                 pentru înregistrarea accidentelor de muncă - FIAM
                              Nr. ...................

    1. Înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă _________________ în data
       de ______________

    2. Nr. Accident la întreprindere şi/sau unitate / / Înregistrat la
       întreprindere şi/sau unitate în data de / /

               DATE DE IDENTIFICARE A ÎNTREPRINDERII şi/sau UNITĂŢII

                                                   Cod SIRUES │_│_│_│_│_│_│_│_│_│

    3. Denumire întreprindere şi/sau unitate: _______ Cod fiscal │_│_│_│_│_│_│_│

    4. Judeţ: ______________ │_│_│

    5. Localitate: __________________ │_│_│_│_│_│_│

    6. Forma de proprietate: ________________ │_│

    7. Mărimea întreprinderii şi/sau unităţii: _____ angajaţi │_│

    8. Activitatea economică: _____________________ │_│_│_│_│_│_│
       (activitatea principală a unităţii - cod CAEN)


                       DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI

    9. Numele şi prenumele: _______________________________

   10. Activitate desfăşurată în momentul accidentului
      (cod CAEN): __________________ │_│_│_│_│

   11. Ocupaţie (cod COR): _________________________ │_│_│_│_│_│_│

   12. Statut profesional: ________________________________ │_│

   13. Sex: _______________ │_│ 14. Vârstă: ______ ani

   Vechimi: 15. 16. 17.
   În muncă: __ ani│_│_│ În ocupaţie: __ ani│_│_│ La locul de muncă: __ ani│_│_│


                    DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI

    18. Ziua: │_│_│ 19. Luna: │_│_│ 20. An: │_│_│_│_│

    21. Zi săptămână: ___________ │_│_│ 22. Ora zi: orele _________ │_│_│

    23. Perioada de la începutul schimbului: ______ ore

                  DATE DESPRE CONSECINŢELE PRODUCERII ACCIDENTULUI

    24. Tip accident: incapacitate temporară de muncă _________________ │_│

    25. Efect: _____________ │_│_│ 26. Locaţia leziunii: _______________ │_│_│

    27. Reluat activitatea la: Ziua: │_│_│ Luna: │_│_│ Anul: │_│_│_│_│

                     DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI

    28. Felul accidentului (individual, colectiv): _____________________ │_│_│

    29. Felul activitaţii: ______________________________________________ │_│_│

    30. Împrejurare: ___________________________________________________ │_│_│
    31. Mijloc de producţie: __________________________________________ │_│_│_│_│

    32. Componenta: __________________________________________________ │_│_│
    Cauze 33. Executant: _____________________________________ │_│_│

    dependente 34. Mijloc de producţie: ___________________________ │_│_│

    de: 35. Sarcină: ____________________________________ │_│_│_│_│

                     36. Mediu: _______________________________________ │_│_│_│_│

                                                                           VERSO

             SCURTĂ DESCRIERE A MODULUl ÎN CARE S-A PRODUS ACCIDENTUL:

      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________


    Numele şi telefonul persoanei din întreprindere şi/sau unitate care poate da
    relaţii cu privire Ia completarea formularului:

    ____________________________________ Tel ________________________________


    DENUMIREA ŞI ADRESA ÎNTREPRINDERII şi/sau UNITĂŢII:
    ________________________________________________________

    Str. _______________________________ Nr. _____________

    Sector ____________ Oraş _______________________________

    Tel. Director __________________________________________


        Semnătura conducătorului Semnătura persoanei
              unităţii competente
        ________________________ ___________________

              Ştampila


  Anexa 2

  INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
  a Formularului pentru înregistrarea accidentelor de muncă - FIAM

  Capitolul I PREVEDERI GENERALE

  Formularul de înregistrare a accidentului de muncă (FIAM) este documentul de declarare oficială a accidentului de muncă, conform precizărilor normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
  FIAM este un document tipizat cu utilizare naţională destinată îndeplinirii prevederilor Legii nr. 319/2006, cu privire la accidentele de muncă şi bolile profesionale şi este:
  - Document de înregistrare a accidentelor de muncă;
  - Suport pentru culegerea informaţiilor necesare analizei statistice a accidentelor de muncă.
  În conformitate cu prevederile Legîi nr. 319/2006 şi ale Capitolului VII - Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale, din Normele metodologice de aplicare a acestei legi, se stabilesc următoarele obligaţii cu privire la completarea FIAM:
  1. - obligaţia completării FIAM revine angajatorului la care se înregistrează accidentul de muncă;
  2. - completarea FIAM şi expedierea sa la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) se face în numărul de exemplare, în termenele şi modul de distribuire prevăzute în Capitolul VII din Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
  3. - pentru accidentele de muncă soldate cu incapacitate temporară de muncă, FIAM se completează în două exemplare: un exemplar rămâne la unitate, ataşat la dosarul de cercetare, iar un exemplar se transmite la ITM. Pentru accidentele de muncă soldate cu invaliditate sau mortale, FIAM se completează în trei exemplare, cel de-al treilea exemplar servind la întocmirea dosarelor de pensionare;
  4. - ITM verifică corectitudinea completării FIAM în termen de 5 zile şi transmite baza de date la Inspecţia Muncii;
  Completarea formularului se face pe baza datelor din dosarul de cercetare a accidentului de muncă, în aşa fel încât datele înscrise în formular să reflecte cât mai fidel realitatea relevată de cercetarea accidentului de muncă.
  La toate criteriile la care informaţiile se înscriu şi codificat, vor fi respectate cu stricteţe codurile prevăzute în Capitolul III al prezentei instrucţiuni.


  Capitolul II SEMNIFICAŢIA CRITERIILOR ŞI PARTICULARITĂŢILE DE COMPLETARE A ACESTORA

  CRITERIUL este o informaţie (dată) specifică din cadrul grupei ce serveşte la realizarea scopului grupei. Ex. - în cadrul grupei II - "Ocupaţia" reprezintă un criteriu.
  În FIAM fiecărui criteriu îi este asociat un număr de ordine.
  În FIAM criteriile sunt prezentate în GRUPE DE CRITERII, fiecare grupă îndeplinind o anumită funcţie.
  Particularităţile de completare ale criteriilor sunt prezentate în continuare pe grupe de criterii în ordinea de numerotare a criteriilor.
  DATE DE IDENTIFICARE A FORMULARULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA ACCIDENTULUI DE MUNCĂ (FIAM)
  1. Înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă ................. În data de .................
  La nivelul ITM, fiecărui formular i se dă un număr curent de ordine, acelaşi cu cel din registrul unic de evidenţă al accidentaţilor.
  2. Nr. .../.../... din ....................
  Într-un accident de muncă se pot accidenta una sau mai multe persoane.
  Formularul se completează pentru fiecare persoană accidentată.
  Fiecare accident de muncă primeşte câte un număr care se completează de către întreprinderea şi/sau unitatea care înregistrează accidentul, în ordinea crescătoare a producerii accidentelor de muncă (această evidenţă se va ţine de la începutul anului calendaristic, primul accident de muncă produs de la începutul anului va avea numărul 1). Numerotarea formularelor trebuie să fie unică, pentru întreprinderea şi/sau unitatea economică respectivă!
  În prima zonă (delimitată de un I) se trece numărul de înregistrare al accidentului respectiv în evidenţa unităţii.
  În a doua zonă se trece numărul persoanelor accidentate în cadrul accidentului respectiv.
  În a treia zonă se trece un număr care identifică formularul corespunzător fiecărei persoane accidentate.
  Astfel, de exemplu, presupunând că la un angajator s-a produs un accident colectiv de muncă, cu 5 accidentaţi, iar în registrul de evidenţă al accidentelor de muncă din cadrul unităţii s-a ajuns la numărul 51, formularele (pentru accidentaţii individuali din cadrul accidentului colectiv) vor fi în număr de 5, şi vor purta numerele 51/5/1, 51/5/2, 51/5/3, 51/5/4, 51/5/5. Dacă s-a accidentat o singură persoană, înregistrată la numărul 52 se va completa 52/1/1 iar dacă s-au accidentat două persoane, la numărul 56, fişele vor fi numerotate 56/2/1 şi 56/2/2.
  DATE DE IDENTIFICARE A ÎNTREPRINDERII ŞI/SAU UNITĂŢII CARE ÎNREGISTREAZĂ ACCIDENTUL
  3. Denumirea întreprinderii şi/sau unităţii
  Se înscrie în clar denumirea completă a întreprinderii şi/sau unităţii care înregistrează accidentul de muncă. Se adaugă, în zona prevăzută pentru coduri, codul SIRUES al respectivei întreprinderi şi/sau unităţi şi codul unic de înregistrare (sau codul fiscal).
  4. Judeţul
  Se înscrie în clar denumirea judeţului pe teritoriul căruia îşi are sediul întreprinderea şi/sau unitatea care înregistrează accidentul de muncă. Se adaugă, în zona prevăzută pentru coduri, codul corespunzător care se ia din lista de coduri de judeţe existentă în instrucţiuni (acest cod este codul SIRUTA la nivel de judeţ).
  5. Localitatea
  Se înscrie în clar localitatea de reşedinţă a întreprinderii şi/sau unităţii care înregistrează accidentul de muncă.
  Se adaugă, în zona prevăzută pentru coduri, codul SIRUTA al localităţii respective.
  6. Forma de proprietate
  Se va înscrie în clar forma de proprietate în care se încadrează unitatea; se adaugă, în zona prevăzută pentru coduri, codul corespunzător, conform listei de coduri. Codificarea este utilizată de Comisia Naţională de Statistică, fiind impusă în documentele statistice. Se oferă în continuare, definiţiile pentru diversele tipuri de forme de proprietate; aceste definiţii permit încadrarea exactă a unităţii din punct de vedere al formei de proprietate.
  Sectorul public se înregistrează pentru unităţi economice ca:
  - regii autonome şi societăţi comerciale de stat,
  - unităţi economice de stat neorganizate în regii autonome,
  'ad instituţii bugetare ale administraţiei centrale sau ale administraţiei locale.
  Sectorul privat pentru unităţi economice ca:
  - o întreprindere mică, atelier, magazin aparţinând unei persoane fizice sau unor persoane fizice şi juridice asociate. Societăţile comerciale cu capital integral de stat se încadrează în sectorul public.
  Sectorul mixt (public şi privat) pentru societăţi comerciale cu capital mixt (de stat şi privat).
  Sectorul cooperatist pentru:
  - societăţi comerciale cooperatist - meşteşugăreşti, de consum sau de credit;
  - cooperative meşteşugăreşti, de consum sau de credit;
  'ad cooperative agricole de producţie (acolo unde mai sunt organizate)
  Alte sectoare pentru unităţi din categoria:
  - organizaţii politice, profesionale, sindicale, asociaţii cu scop nelucrativ, etc. şi unităţi economice subordonate acestora.
  7. Mărimea întreprinderii şi/sau unităţii
  Se va completa, în clar, numărul total de angajaţi (la data producerii accidentului) ai întreprinderii şi/sau unităţii respective.
  Se va înscrie codificat codul corespunzător grupei de mărimi în care se încadrează întreprinderea şi/sau unitatea, cod existent în lista de coduri.
  8. Activitatea economică
  Se va înscrie, în clar şi codificat, sectorul de activitate economică din care face parte întreprinderea şi/sau unitatea în care s-a produs accidentul.
  Atenţie! Acest criteriu se referă strict la activitatea principală a unităţii în care s-a produs accidentul.
  În continuare sunt prezentate exemple de completare pentru sectorul de activitate.
  Întreprinderea şi/sau unitatea economică în care s-a produs accidentul este S.C. Remar SA., având ca activitate principală:
  Repararea mijloacelor de transport feroviar şi a materialului rulant. În FIAM se va completa.
  8) Sector de activitate: Transporturi: 11
  Întreprinderea şi/sau unitatea în care s-a produs accidentul este S.C Carbochim, având ca activitate principală: Fabricarea produselor chimice.
  În FIAM se va completa:
  8) Sector de activitate: Chimie şi petrochimie 10
  DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI
  9. Numele şi prenumele
  Se înscrie în clar numele şi prenumele persoanei accidentate.
  10. Activitatea desfăşurată în momentul accidentării
  Se înscrie în clar categoria economică în care era încadrată activitatea desfăşurată de accidentat în momentul producerii accidentului de muncă.
  În zona prevăzută pentru coduri se va trece codul corespunzător activităţii înscrise în clar.
  Înscrierea se va face respectându-se lista de coduri CAEN cu patru cifre.
  Codificarea este utilizată de Comisia Naţională de Statistică, ea reprezentând nomenclatorul CAEN (Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională) şi este impusă în documentele statistice.
  Atenţie! Acest criteriu se referă la activitatea desfăşurată de accidentat şi nu la activitatea principală a unităţilor economice, prinsă la Sectorul de activitate.
  În continuare sunt prezentate exemple de completare pentru sectorul de activitate comparativ cu clasificarea activităţii.
  a) Activitatea principală a unităţii economice: Metalurgie.
  În FIAM se va completa:
  8) Sector de activitate: Metalurgie: cod 06
  b) Activitatea desfăşurată de accidentat: preparare produse chimice.
  În FIAM se va completa:
  10) Clasificarea activităţii: Industria chimică şi a fibrelor sintetice sau artificiale - Fabricarea produselor chimice de bază: cod: 241.
  Se observă, urmărind codurile că gruparea activităţilor urmăreşte cele trei mari sectoare economice:
  - sectorul primar: al producţiei agricole şi al materiilor prime;
  - sectorul secundar: al producţiei de bunuri materiale;
  - sectorul terţiar: al serviciilor.
  În cazul în care activitatea desfăşurată de accidentat nu se regăseşte în lista de coduri, se va apela la lucrarea "Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională" unde se va urmări identificarea folosind ultimul nivel (codurile din 4 cifre); când se identifică astfel activitatea desfăşurată, ea se asimilează cu activitatea descrisă de codul de trei cifre, imediat superior.
  Astfel de exemplu, activitatea Lucrări de invelitori, şarpante şi terase la construcţii nu se regăseşte în lista de coduri oferită; urmărind în lucrarea citată, la capitolul CONSTRUCŢII subcapitolul Construcţii, această activitate se regăseşte la codul 4522 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii (pag. 108 din lucrarea citată); ea se va asimila cu activitatea existentă la nivelul imediat superior, respectiv 451 - organizarea de şantiere, pregătirea terenului pentru clădiri şi construcţii inginereşti. Trebuie amintit faptul că, Comisia Naţională de Statistică, oferă informaţiile statistice interesante pentru acest criteriu la nivelul codurilor cu trei cifre, deci la nivelul codificării adoptate în lucrare!
  11. Ocupaţia
  Se completează în clar şi codificat ocupaţia pe care persoana accidentată o avea în momentul producerii accidentului, conform încadrării sale. Pentru codificarea ocupaţiilor se va utiliza codul cu 6 (şase) cifre, corespunzător Codului Ocupaţiilor din România (COR), codificare armonizată cu cea din Comunitatea Economică Europeană (CEE).
  Ocupaţiile reţinute sunt prezentate în ordine alfabetică, ele provenind din următoarele grupe:
  1. Legiuitori, înalţi funcţionari şi conducători
  2. Specialişti (cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice). Cuprinde ocupaţii corespunzătoare funcţiilor de execuţie care necesită, în mod obişnuit pregătire superioară şi care implică desfâşurarea unor activităţi intelectuale şi ştiinţifice de strictă specialitate.
  3. Tehnicieni şi asimilaţi. Include ocupaţii care cer calificarea necesară pentru asumarea unor responsabilităţi tehnice, administrative, financiare, comerciale sau pentru executarea unor operaţiuni auxiliare în activităţile de cercetare-proiectare, informatică, învăţământ, sănătate, asigurări sociale etc. Cea mai mare parte a ocupaţiilor din această grupă corespunde nivelului de pregătire postliceală şi maiştrii.
  4. Funcţionari. Cuprinde ocupaţii care necesită un nivel mediu de pregătire şi care implică realizarea unor lucrări de secretariat şi de birou, de introducere a datelor la calculator sau de prelucrare a acestora cu ajutorul maşinilor mecanizate, lucrări de evidenţă a materialelor, a producţiei şi a transporturilor, operaţiuni de casă şi activităţi de informare a clientelei.
  5. Lucrători, operatori în comerţ şi asimilaţi. Cuprinde ocupaţiile care necesită o calificare de nivel mediu pentru executarea unor lucrări şi servicii în comerţ şi alimentaţie publică, de îngrijire în instituţii de asistenţă socială şi sanitară, de îngrijire personală, de pază şi apărare a ordinii publice.
  6. Muncitori din agricultură şi pescuit. Include ocupaţii corespunzătoare persoanelor care lucrează în agricultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit.
  7. Muncitori şi meseriaşi. Înglobează ocupaţiile corespunzătoare meseriilor tradiţionale care implică activităţi care se execută cu unelte sau maşini-unelte manuale şi care necesită cunoştinţe şi aptitudini pentru realizarea unor lucrări de extracţie şi preparare a minereurilor, construirea, întreţinerea şi repararea maşinilor, instalaţiilor industriale şi clădirilor, producerea şi prelucrarea mărfurilor alimentare, confecţionarea produselor artizanale şi a altor obiecte similare.
  8. Operatori pe instalaţii, maşini şi ansambluri de maşini, echipamente şi alte produse. Cuprinde ocupaţiile care cer calificarea necesară pentru conducerea maşinilor şi instalaţiilor industriale şi agricole sau pentru asamblarea unor produse şi echipamente după specificaţii şi procedee bine definite.
  9. Lucrători necalificaţi. Include ocupaţiile corespunzătoare activităţilor necalificate ce se execută în domeniul serviciilor şi lucrărilor publice, în agricultură, construcţii, transporturi, industria extractivă sau prelucrătoare.
  10. Forţele armate. Înglobează ocupaţiile specifice armatei - cadre militare şi militari în termen.
  Vom da numai câteva exemple:
  831204 acar
  421101 casier
  311101 laborant chimist
  În cazul în care ocupaţia în care era încadrat accidentatul nu se regăseşte în C.O.R. şi nu se poate asimila, ea se va scrie doar în clar.
  12. Statutul profesional
  Se consideră statut profesional situaţia (calitatea, poziţia) deţinută, de o persoană în funcţie de modul în care obţine veniturile prin ocupaţia efectiv exercitată.
  Se va completa în clar acest statut, pentru încadrarea accidentatului într-una din categorii folosindu-se următoarele definiţii:
  - Patron, proprietar, întreprinzător este persoana care exercită ocupaţia declarată în propria sa unitate pentru a cărei activitate are angajaţi unul sau mai mulţi lucrători.
  - Lucrător pe cont propriu: este persoana care exercită ocupaţia declarată în propria sa unitate şi care nu utilizează nici un Lucrător; în această categorie se înscriu: ţăranii cu gospodărie individuală, meseriaşii particulari, şoferii, comercianţii, cărăuşii şi alte persoane care desfăşoară o activitate pe cont propriu, fără a avea lucrători proprii.
  - Lucrător: este persoana care exercită ocupaţia declarată într-o unitate economică sau socială publică (de stat), privată (particulară) sau cooperatistă în schimbul unei remuneraţii. În această categorie se includ şi:
  - militarii în termen
  - persoanele angajate permanent de către persoane particulare (femei menaj, etc.)
  - Membru al unei asociaţii cooperatiste: se consideră persoana care este membru activ al unei cooperative sau asociaţii agricole, meşteşugăreşti, de consum sau de credit.
  - Lucrător familial neremunerat: este persoana care desfăşoară o activitate aducătoare de venit într-o unitate economică familială pentru care nu primeşte remuneraţie completă sub forma de salariu sau plată în natură ca un lucrator care efectuează aceeaşi muncă şi care este membru al gospodăriei respective.
  - Altă situaţie: cuprinde persoanele care nu pot fi încadrate după statul lor profesional în una din situaţiile de mai sus.
  În zona prevăzută pentru coduri se va trece codul corespunzător:
  1 - Patron, întreprinzător
  2 - Lucrător pe cont propriu
  3 - Lucrător
  4 - Membru al unei asociaţii cooperatiste
  5 - Altă situaţie.
  Codificarea folosită corespunde codurilor Comisiei Naţionale de Statistică.
  Sunt prezentate exemple de completare a statutului profesional.
  a) Accidentata era femeie de serviciu; în FIAM se va completa:
  12) Statul profesional - Lucrător cod 3.
  b) Accidentatul era proprietarul unui atelier de reparaţii auto; în FIAM se va completa:
  12) Statut profesional - Patron: cod 1.
  13. Sex
  Se completează în clar şi codificat sexul victimei accidentului.
  14. Vârsta
  Se completează în clar vârsta şi codificat grupa de vârstă corespunzătoare vârstei victimei accidentului.
  15. Vechimea în muncă
  Se trece codificat grupa de vechime în care se încadrează vechimea persoanei accidentate.
  Vechimea în muncă se referă la întreaga activitate desfăşurată de accidentat, indiferent de ocupaţiile pe care acesta le-a avut.
  16. Vechimea în ocupaţie
  Se trece codificat grupa de vechime în care se încadrează vechimea persoanei accidentate.
  Se referă la vechimea în ocupaţia pe care accidentatul o avea la data producerii accidentului.
  17. Vechimea la locul de muncă
  Se trece codificat grupa de vechime în care se încadrează persoana accidentată.
  Se referă la vechimea pe care o avea accidentatul la locul de muncă la care s-a produs accidentul.
  Exemple de completarea pentru vârsta, vechimea în muncă, vechimea în ocupaţie şi vechimea la locul de muncă
  a) Accidentatul avea vârsta de 40 de ani, o vechime în muncă de 12 ani, o vechime în ocupaţie de 4 ani şi o vechime la locul de muncă de 1 lună, fiind recent transferat. În FIAM se va completa:
  14) Vârsta: 40 ani; cod 5
  15) Vechimea în muncă: 5
  16) Vechimea în ocupaţie. 3
  17) Vechimea la locul de muncă 1.
  b) Accidentata avea vârsta de 25 de ani, o vechime în muncă şi în ocupaţie de 5 ani şi o vechime la locul de muncă de 2 ani.
  În FIAM se va completa:
  14) Vârsta: 25 ani; cod 3
  15) Vechimea în munca: 4
  16) Vechimea în ocupaţie: 4
  17) Vechimea la locul de muncă: 2.
  c) Accidentatul avea vârsta de 43 de ani, o vechime în muncă de 22 de ani, o vechime în ocupaţie de 2 ani şi o vechime la locul de muncă de 1 lună, fiind recent transferat.
  În FIAM se va completa:
  14) Vârsta 43 ani; cod 5
  15) Vechimea în muncă. 6
  16) Vechimea în ocupaţie 2
  17) Vechimea la locul de muncă 1.
  d) Accidentata avea vârsta de 55 de ani, o vechime în muncă şi în ocupaţie de 35 ani şi o vechime la locul de muncă de 2 ani.
  În FIAM se va completa:
  14) Vârstă. 55 ani; cod 6
  15) Vechimea în muncă: 6
  16) Vechimea în ocupaţie. 6
  17) Vechimea la locul de muncă: 2
  DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI
  18. Ziua producerii accidentului
  19. Luna producerii accidentului
  20. Anul producerii accidentului
  Se înscriu codificat în câmpurile respective ziua, luna şi anul producerii accidentului.
  21. Ziua din săptămână
  22. Ora din zi
  23. Perioada de la începutul schimbului
  Se înscriu în câmpurile respective codificat, ziua din săptămână, ora din zi (în raport cu ciclul de 24 h) şi perioada de la începerea lucrului (schimbului) după care s-a produs accidentul de muncă.
  Exemple de completare a datei.
  a) "Accidentul s-a produs în data de 2.03.1992, în jurul orei 17.00, (schimbul II)"
  Completarea în FIAM se va face astfel:
  18) Zi - 02;
  19) Luna-03;
  20) An: 992
  21) Zi săpt.: 1;
  22) Ora zi 17;
  23) Perioada de la începutul schimbului (Perioada între începutul schimbului - ora 13 şi ora producerii accidentului - ora 17): 04.
  b) "Accidentul s-a produs în data de 6.03.1992, în jurul orei 10.00..."
  Completarea în FIAM se va face astfel:
  18) Zi - 06;
  19) Luna - 03;
  20) An: 992
  21) Zi săpt.: 5;
  22) Ora zi 17;
  23) Perioada de la începutul schimbului (Perioada între începutul schimbului - ora 7.00 şi ora producerii accidentului - ora 10.00): 03.
  DATE DESPRE CONSECINŢELE PRODUCERII ACCIDENTULUI
  24. Tipul accidentului
  Conform clasificării accidentelor în funcţie de urmări se înscrie în clar şi codificat unul din cele trei tipuri de urmări:
  - cu incapacitate temporară: 1
  - cu invaliditate: 2
  - mortal: 3
  25. Efectul asupra corpului
  Se înscrie în clar şi codificat, în concordanţă cu concluziile certificatului medical anexat la procesul verbal de cercetare a accidentului. În cazurile în care nu se poate face o încadrare directă, (folosind codurile existente), a concluziilor certificatului medical, se va solicita concursul organelor medicale din întreprindere sau din reţeaua sanitară.
  01 - Contuzie
  02 - Plagă
  03 - Arsură
  04 - Entorsă
  05 - Luxaţîe
  06 - Fractură
  07 - Amputare
  08 - Leziuni ale organelor interne
  09 - Intoxicaţie acută
  10 - Electrocutare
  11 - Asfixie
  12 - Insolaţie
  13 - Leziuni multiple
  14 - Degerături
  26. Localizarea leziunii
  Se înscrie codificat partea organismului afectată de vătămare (structura localizărilor este conformă cu clasificarea echipamentelor individuale de protecţie pe criteriul părţii anatomice protejate obţinându-se în acest fel informaţii despre completitudinea şi eficienţa acestora).
  10. Cap
  11. Regiunea craniană
  12. Ochi
  13. Faţă
  20. Gât
  30. Trunchi
  31. Torace
  32. Abdomen
  33. Bazin
  34. Coloana vertebrală
  40. Membru superior
  41. Umăr
  42. Braţ
  43. Cot
  44. Antebraţ
  45. Palma
  46. Degete
  50. Membru inferior
  51. Şold
  52. Coapsă
  53. Genunchi
  54. Gambă
  55. Gleznă
  56. Laba piciorului
  57. Degete
  60. Localizări multiple
  Exemplu de completare:
  "A suferit amputarea traumatică a degetelor de la mâna dreaptă"
  - Efectul asupra corpului: Amputare - cod 07.
  "- Localizarea leziunii: Membru superior - Degete: cod 46.
  Exemple pentru completarea efectului asupra corpului şi localizării leziunii.
  a) "A suferit fractura degetului mic de la mâna dreaptă"
  - Efectul asupra corpului: Fractură - cod 06
  - Localizarea leziunii: Membrul superior - Degete: cod 46
  b) "A suferit amputarea traumatică a degetelor de la mâna dreaptă"
  - Efectul asupra corpului: Amputare: cod 07
  - Localizarea leziunii: Membrul superior - Degete: cod 46
  27. Reluat activitatea la: ziua, luna, anul
  Se înscriu în câmpurile respective ziua, luna şi anul reînceperii activităţii accidentatului după terminarea perioadei de incapacitate temporară de muncă.
  DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI
  28. Felul accidentului
  Criteriul "Felul accidentului" conţine informaţii privind încadrarea accidentului din punct de vedere al numărului de persoane accidentate simultan şi din aceeaşi cauză, respectiv accident individual sau accident colectiv.
  De asemenea, cuprinde informaţii referitoare la numărul persoanelor accidentate în cazul unui accident colectiv. În acest scop sunt alocate 3 căsuţe, completarea făcându-se astfel:
  - în prima căsuţă (Felul accidentului) se înscrie felul accidentului conform codurilor din lista de coduri;
  - următoarele 2 căsuţe (Nr. victime) se completează doar în cazul în care accidentul a fost colectiv, înscriindu-se numărul de persoane accidentate.
  În cazul accidentelor individuale aceste două căsuţe rămân necompletate.
  Exemplu de completare
  - accident individual
  - accident colectiv cu trei persoane accidentate.
  29. Felul activităţii
  Se înscrie în clar şi codificat felul activităţii pe care o desfăşura accidentatul în momentul accidentării, urmărindu-se separarea accidentelor produse în activităţile economice de bază, specifice sectorului de activitate în care se încadrează activitatea unităţii de cele produse în activităţi auxiliare.
  Astfel, dacă activitatea unităţii a fost incadrată în sectorul Construcţii de Maşini atunci se va proceda astfel:
  a) dacă accidentatul era strungar, activitatea sa era o activitate de bază în raport cu sectorul de activitate al unităţii, atribuindu-se codul 01;
  b) dacă accidentatul era reglor, activitatea sa nu este considerată activitate de bază în raport cu activitatea unităţii, înscriindu-se codul 08.
  30. Împrejurare
  Se înscrie în clar şi codificat împrejurarea în care s-a produs accidentul de muncă. Prin împrejurare se înţelege modul de producere a leziunii şi se exprimă sintetic forma concretă, finală care a condus la producerea leziunii, fără a se ţine cont de ansamblul evenimentelor care s-au petrecut anterior.
  01. Căderea accidentatului la acelaşi nivel
  02. Căderea accidentatului de la înălţime
  03. Căderea, prăbuşirea de materiale şi obiecte
  04. Proiectarea de materiale şi obiecte
  05. Prinderea, lovirea sau strivirea de maşini, utilaje în funcţiune
  06. Prinderea, lovirea sau strivirea cu scule acţionate mecanic
  07. Prinderea, lovirea sau strivirea cu scule acţionate manual
  08. Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport (inclusiv răsturnări) în incinta unităţii
  09. Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport (inclusiv răsturnări) în exteriorul unităţii (drumuri publice)
  10. Prinderea, lovirea sau strivirea cu obiecte şi materiale transportate
  11. Contact cu curent electric (electrocutare)
  12. Contact cu substanţe fierbinţi
  13. Contact cu substanţe nocive
  14. Explozii
  15. Scufundare
  16. Incendii
  17. Alte împrejurări
  Exemplu de completare:
  a) în timpul tăierii oxiacetilenice a unei bare de alamă, schimbând poziţia becului, flacăra a luat altă traiectorie, provocând sudorului arsuri la degetele mâinii stângi.
  30) Împrejurare: contact cu substanţe fierbinţi: 12.
  Exemple de completare pentru împrejurări
  a) "în timp ce efectua operaţia de reparaţii la o pompă submersibilă i-a sărit o bucată de metal (rulment) în ochi"
  30) Împrejurare: Proiectare de materiale şi obiecte: 04
  b) "În timpul funcţionării maşinii de tăiat rulouri RAFAMA a încercat să prindă cu mâna stângă marginea tăiată a benzii de abraziv, moment în care şorţul i-a fost prins de un ax al maşinii şi l-a tras în jos, producăndu-i fractură la umărul stâng"
  30) împrejurare: Prindere cu scule acţionate mecanic: 06.
  c) "În timpul funcţionării oxiacetilenice a unei bare de oţel, schimbând poziţia becului, flacăra a luat altă traiectorie, provocând sudorului arsuri la degetele mâinii stângi"
  30) Împrejurare. Contact cu substanţe fierbinţi: 12.
  31. Mijlocul de producţie
  Se înscrie în clar şi codificat mijlocul de producţie implicat direct în producerea accidentului de muncă. Codurile pentru aceste mijloace se regăsesc (sau se asimilează) cu cele din lista de coduri.
  În cazul în care nu se reuşeşte găsirea în lista de coduri se va completa codul pentru alte mijloace de producţie: pe verso formularului, la rubrica: Scurtă descriere a modului în care s-a produs accidentul, se va preciza şi denumirea exactă a mijlocului de producţie care n-a fost identificat.
  32. Componenta mijlocului de producţie
  Se înscrie în clar şi codificat componenta din cadrul mijlocului de producţie care a produs vătămarea (leziunea).
  Prin precizarea componenţei se urmăreşte atât punerea mai clară în evidenţă a locului unde trebuie acţionat pentru prevenirea unor accidente similare, cât şî stabilirea unei tipologii relevante din acest punct de vedere pentru fenomenul accidentării în ansamblu.
  Exemple de completare:
  a) "În data de 16.01.1992, în jurul orei 9.00, laminatorul îşi indeplinea sarcina de lucru: în timpul laminării la cald a unei table, dintr-un colţ al acesteia s-a desprins o bucată de metal, care, în traiectoria sa l-a accidentat la mână, urmare a neutilizării mijloacelor de protecţie. A suferit arsuri de gradul 2 la mână."
  31) Mijlocul de producţie: Maşini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgie (inclusiv laminarea şi trefilarea metalelor neferoase): Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de laminate cod 278.
  32) Componenta mijlocului de producţie: Materii prime sau materiale aflate în procesul prelucrării: cod 01. Deci, în FIAM, completarea codurilor va fi următoarea:
  33) Mijlocul de producţie 278
  32) Componenta: 01.
  b) "Încercând să pornească maşina de şarjat la secţia Oţelăria Electrică cu ajutorul unei baterii auxiliare, din neatenţie îşi prinde degetul mare de la mâna dreaptă între pinionul de pornire şi carcasă, suferind fractură de police drept"
  31) Mijlocul de producţie: Utilaje şi instalaţii pentru maşini de şarjare: cod 277.
  32) Componenta. Organe de antrenare, forţa, motoare termice: cod 07. Deci, în FIAM se vor completa următoarele coduri:
  31) Mijlocul de producţie: 277
  32) Componenta: 07.
  33. Cauze dependente de executant
  34. Cauze dependente de mijlocul de producţie
  35. Cauze dependente de sarcina de muncă
  36. Cauzele dependente de mediul de muncă
  Înscrierea cauzelor se face în clar şi codificat având ca bază datele din procesul verbal de cercetare a accidentului de muncă. Exprimarea cauzelor se face pe baza principiului sistemic de abordare a proceselor de muncă în conformitate cu care, orice, proces de muncă indiferent de complexitatea sa presupune existenţa a patru elemente: executantul, mijloacele de producţie, sarcina de muncă şi mediul de muncă.
  Din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă fiecare element al procesului de muncă se caracterizează prin însuşiri, stări fenomene, comportamente care, conducând la o disfuncţie a sistemului pot provoca accidente de muncă şi (sau) boli profesionale, denumite la un loc factori de risc. Factorii de risc sunt cauze potenţiale ale accidentelor de muncă sau bolilor profesionale.
  După producerea accidentului de muncă sau îmbolnăvirii profesionale factorii de risc se constituie în cauze ale acestor evenimente.
  Factorii de risc, respectiv cauzele dependente de fiecare element component al procesului de muncă în parte, au fost prezentaţi astfel încât să se asigure în măsură maxim posibilă următoarele deziderate:
  a) să se releve (să poată fi puşi în evidenţă) cât mai direct la nivelul elementului respectiv;
  b) să sugereze cât mai clar locul de aplicare şi tipul măsurilor de prevenire;
  c) să sugereze cât mai clar responsabilităţile în producerea evenimentului respectiv.
  Astfel pentru completarea câmpurilor afectate criteriului "Cauze" se va proceda astfel:
  - pentru câmpul 33 se va înscrie din lista de cauze dependente de executant (persoana accidentată) codul cauzei corespunzătoare;
  - pentru (câmpul 34 se va înscrie din lista de cauze dependente de mijloace de producţie codul corespunzător situaţiei re-levate de cercetarea accidentului de muncă;
  'ad pentru câmpul 35 se va înscrie din lista de cauză dependente de sarcina de muncă codul corespunzător, care reflectă deficienţa din sarcina de muncă a executantului aşa cum rezultă din cercetarea accidentului;
  - pentru câmpul 36 se va înscrie din lista de cauze dependente de mediul de muncă, codul corespunzător situaţiei relevate de cercetarea accidentului de muncă.
  Câmpurile 33, 34, 35 şi 36 se vor completa numai în măsura în care în procesul de cercetare a accidentului de muncă au fost identificate (stabilite) cauze dependente de respectivul criteriu: victima, mijlocul de producţie, sarcina, mediu. Cel puţin unul din câmpuri trebuie completat, în caz contrar reieşind că accidentul nu a avut cauze.
  În cazul în care nu se reuşeşte regăsirea în listele de coduri se va completa codul pentru Alte cauze; pe verso-ul formularului, la rubrica Scurtă descriere a modului în care s-a produs accidentul, se va adăuga denumirea exactă a cauzelor care au produs accidentul
  Exemple de completare pentru cauzele accidentelor de muncă
  a) "În ziua de 24.08.1993 în jurul orei 17.00, în timp ce lucra la jupuirea unei bovine, conform sarcinii de serviciu primită de la şeful abatorului dar fără a avea instructajul de protecţia muncii efectuat, muncitorul a manevrat necorespunzător cuţitul ce-l avea în mâna dreaptă provocăndu-şi o plagă la antebraţul stâng, cu secţionarea arterei. Sarcina de lucru s-a realizat, sub presiunea relaţiei neprincipiale între şef şi subordonaţi."
  33) Cauze dependente de executant; Efectuarea necorespunzătoare (din care rezultă stări periculoase sau nocive) a operaţiei de muncă - comenzi, manevre: cod 3.
  34) Cauze dependente de mijlocul de producţie; Obiecte cu suprafeţe sau corpuri periculoase (pericol la contact sau manipulare) - cu muchii tioase - cod 52.
  35) Cauze dependente de Sarcina de muncă. Repartizarea necorespunzătoare a executanţilor pe locurile de muncă - fâră instruire sau cu o instruire incompletă în domeniul protecţiei muncii: cod 95.
  36) Cauze dependente de mediu. Climatul psihosocial - relaţii neprincipiale între şef şi subordonaţi - cod 159.
  Deci, în FIAM completarea codurilor va fi:
  Cauze dependente de:
  33) executanţi: 3
  34) mijlocul de producţie: 52
  35) sarcina: 95
  36) mediul: 159
  b) "În data de 14.02.1992, în jurui orei 13.00, lăcătuşul se afla la locul de muncă (deservire ghilotină) pentru realizarea operaţiilor de muncă programate. Datorită instructajului de protecţie a muncii necorespunzător şi neatenţiei a ajuns cu degetele mâinii stângi la partea activă a ghilotinei. A suferit amputarea traumatică a degetelor mâinii stângi."
  33) Cauze dependente de executant: Efectuarea necorespunzătoare (din care rezultă stări periculoase sau nocive) a operaţiilor de muncă - comenzi, manevre - cod 3
  34) Cauze dependente de mijlocul de producţie: Mişcări funcţionale ale maşinilor, mecanismelor declanşate contraindicat - cod 40.
  35) Cauze dependente de sarcină. Repartizarea necorespunzătoare a executanţilor pe locurile de muncă - fără instruire sau cu instruire incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - cod 95
  36) Cauze dependente de mediu: nu există, nu se completează. Deci, în FIAM completarea codurilor va fi :
  Cauze dependente de:
  33) executant 3
  34) mijlocul de producţie 40
  35) sarcină. 95
  36) mediu.
  SCURTĂ DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE A FOST PRODUS ACCIDENTUL
  Se va descrie pe scurt modul în care s-a produs accidentul, punându-se în evidenţă elementele înscrise pe faţa formularului. În cazul completării pentru Mijloc de producţie şi Cauze dependente pentru Alte mijloace de producţie şi Alte cauze, acestea (denumirea mijloacelor de producţie şi a cauzelor care n'adau putut fi identificate) vor fi trecute distinct la acest paragraf.
  NUMELE PERSOANEI DIN UNITATE CARE POATE DA RELAŢII CU PRIVIRE LA COMPLETAREA FORMULARULUI, TELEFON
  Se va completa cu numele şi telefonul la care poate fi găsită persoana (din întreprinderea şi/sau unitatea în care s-a produs accidentul) care poate furniza informaţii (în cazul când sunt necesare informaţii suplimentare sau când formularul prezintă erori de completare care nu pot fi corectate de către cei care fac prelucrarea automată implicând necesitatea contactului cu persoana care a completat formularul, în vederea unor eventuale lămuriri); se recomandă completarea lizibilă a acestei rubrici.
  SEMNĂTURA CONDUCĂTORULUI ÎNTREPRINDERII ŞI/SAU UNITĂŢII; ŞTAMPILA
  Se semnează de către angajatorul la care s-a produs accidentul şi se aplică ştampila întreprinderii şi/sau unităţii respective.
  SEMNĂTURA PERSOANEI COMPETENTE
  Se semnează de către persoana competentă (autorizată de către instituţiile abilitate ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei).


  Capitolul III LISTA CODURILOR FOLOSITE

  4. JUDEŢUL
  01. ALBA
  02. ARAD
  03. ARGEŞ
  04. BACĂU
  05. BIHOR
  06. BISTRIŢA-NĂSĂUD
  07. BOTOŞANI
  08. BRAŞOV
  09. BRĂILA
  10. BUZĂU
  11.CARAŞ-SEVERiN
  12. CLUJ
  13. CONSTANŢA
  14. COVASNA
  15. DÂMBOVIŢA
  16. DOLJ
  17. GALAŢI
  18. GORJ
  19. HARGHITA
  20. HUNEDOARA
  21. IALOMIŢA
  22. IAŞI
  23. ILFOV
  24. MARAMUREŞ
  25. MEHEDINŢI
  26. MUREŞ
  27. NEAMŢ
  28. OLT
  29. PRAHOVA
  30. SATU MARE
  31. SĂLAJ
  32. SIBIU
  33. SUCEAVA
  34. TELEORMAN
  35. TIMIŞ
  36. TULCEA
  37. VASLUI
  38. VÂLCEA
  39. VRANCEA
  40. BUCUREŞTI
  51. CĂLĂRAŞI
  52. GIURGIU
  53. PETROŞANI
  6. FORMA DE PROPRIETATE
  1 - publică
  2 - mixtă (de stat şi privată)
  3 - privată
  4 - cooperatistă
  5 - obştească
  7. MĂRIMEA UNITĂŢII
  Grupele de mărime sunt:
  1 - între 1 - 9 lucrători
  2 - între 10 - 49 lucrători
  3 - între 50 'ad 99 lucrători
  4 - între 100 - 299 lucrători
  5 - între 300 - 1000 lucrători
  6 - peste 1000 lucrători
  8. ACTIVITATEA ECONOMICĂ
  1 - Mine
  2 - Petrol şi gaze
  3 - Geologie
  4 - Energie
  5 - Institute de cercetări şi proiectări pe profil pentru sectoarele 1 - 4
  6 - Metalurgie
  7 - Construcţii de maşini
  8 - Electronică, electrotehnică şi mecanică fină
  9 - Sector special (RATMIL)
  10 - Chimie şi petrochimie
  11 - Transporturi
  12 - Telecomunicaţii
  13 - Lucrări publice, amenajări teritoriale, construcţii
  14 - Institute de cercetări şi proiectări pe profil, pentru sectoarele de activitate 6 - 13
  15 - Agricultură
  16 - Sector alimentar
  17 - Primării
  18 - Exploatarea lemnului
  19 - Prelucrarea lemnului
  20 - Prelucrarea celulozei şi hârtiei
  21 - Prelucrarea sticlei şi ceramicii
  22 - Industria textilă şi a pielăriei
  23 - Activitatea meşteşugărească
  24 - Circulaţia mărfurilor
  25 - Regularizarea apelor, silvicultura, protecţia mediului
  26 - Materiale de construcţii
  27 - Alte activităţi (turism, reciclarea materialelor refolosibile, cultura, precum şi institute de cercetări şi proiectări pe profil pentru sectoarele 15 - 26)
  28 - Sectorul particular
  10. CLASIFICAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN MOMENTUL ACCIDENTĂRII, CONFORM CODULUI DIN CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ (Cod CAEN)
  11. OCUPAŢIA
  Se va completa conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR)
  12. STATUTUL PROFESIONAL
  1 - Patron, întreprinzător
  2 - Lucrător pe cont propriu
  3 - Lucrător
  4 - Membru al unei asociaţii cooperatiste
  5 - Lucrător familial neremunerat
  6 - Altă situaţie
  13. SEXUL
  1 - masculin
  2 - feminin
  14. VÂRSTA
  1 - până la 17 ani
  2 - de la 17 ani până la 20 ani
  3 - de la 20 ani până la 30 ani
  4 - de la 30 ani până la 40 ani
  5 - de la 40 ani până la 50 ani
  6 - de la 50 ani până la 60 ani
  7 - peste 60 ani
  15. VECHIMEA ÎN MUNCĂ
  1 - până la 1 an
  2 - de la 1 an până la 3 ani
  3 - de la 3 ani până la 5 ani
  4 - de la 5 ani până la 10 ani
  5 - de la 10 ani până la 20 ani
  6 - peste 20 ani
  16. VECHIMEA ÎN OCUPAŢIE
  1 - până la 1 an
  2 - de la 1 an până la 3 ani
  3 - de la 3 anî până la 5 ani
  4 - de la 5 ani până la 10 ani
  5 - de la 10 ani până la 20 ani
  6 - peste 20 ani
  17. VECHIMEA LA LOCUL DE MUNCĂ
  1 - până la 1 an
  2 - de la 1 an până la 3 ani
  3 - de la 3 ani până la 5 ani
  4 - de la 5 ani până la 10 ani
  5 - de la 10 ani până la 20 ani
  6 - peste 20 ani
  18 - 20. ZI, LUNĂ, AN
  Se completează în clar cu cifre:
  - ziua din lună (din două cifre: ex, 01)
  - luna (din două cifre: ex. 08)
  - anul din 3 cifre (ex. 988, 999, 004)
  21, 22, 23. ZIUA DIN SĂPTĂMÂNĂ, ORA DIN ZI, PERIOADA DE LA ÎNCEPUTUL SCHIMBULUI
  - ziua din săptămână (dintr - o singură cifră)
  - ora din zi (din două cifre ex. 09)
  - perioada de la începutul schimbului (din două cifre: ex. 05)
  24. TIPUL ACCIDENTULUI
  1 - cu incapacitate temporară
  2 - cu invaliditate
  3 - mortal
  25. EFECTUL ASUPRA CORPULUI
  01 - Contuzie
  02 - Plagă
  03 - Arsură
  04 - Entorsă
  05 - Luxaţie
  06 - Fractură
  07 - Amputare
  08 - Leziuni ale organelor interne
  09 - Intoxicaţie acută
  10 - Electrocutare
  11 - Asfixie
  12 - Insolaţie
  13 - Leziuni multiple
  14 - Degerături
  26. LOCALIZAREA LEZIUNII
  10. Cap
  11. Regiunea craniului
  12. Ochi
  13. Faţă
  20. Gât
  30. Trunchi
  31. Torace
  32. Abdomen
  33. Bazin
  34. Coloana vertebrală
  40. Membru superior
  41. Umăr
  42. Braţ
  43. Cot
  44. Antebraţ
  45. Palmă
  46. Degete
  50. Membru inferior
  51. Şold
  52. Coapsă
  53. Genunchi
  54. Gambă
  55. Gleznă
  56. Laba piciorului
  57. Degete
  60. Localizări multiple
  28. FELUL ACCIDENTULUI
  1. accident individual
  2. accident colectiv
  29. FELUL ACTIVITĂŢII
  01. - Activitatea de bază specifică sectorului de activitate
  02. - Transport cu mijloace acţionate mecanic (funiculare, poduri rulante, electrocare, benzi transportoare, autocamioane, locomotive, etc.)
  03. - Transport cu mijloace acţionate manual
  04. - Încărcare - descărcare manuală
  05. - Încărcare - descărcare mecanică
  06. - Depozitare - stivuire manuală
  07. - Depozitare - stivuire mecanică
  08. - Întreţinere, reparaţii
  09. - Deplasări în interesul producţiei în incintă
  10. - Intervenţii
  11. - Curăţenie
  12. - Manipulări pentru deservirea utilajelor
  13. - Alte activităţi
  30. ÎMPREJURARE
  01. - Căderea accidentatului la acelaşi nivel
  02. - Căderea accidentatului de la înălţime
  03. - Căderea, prăbuşirea de materiale şi obiecte
  04. - Proiectarea de materiale şi obiecte
  05. - Prinderea, lovirea sau strivirea de maşini, utilaje în funcţiune
  06. 'ad Prinderea, lovirea sau strivirea cu scule acţionate mecanic
  07. - Prinderea, lovirea sau strivirea cu scule acţionate manual
  08. - Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport (inclusiv răsturnări) în incinta unităţii
  09. - Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport (inclusiv răsturnări) în exteriorul unităţii (drumuri publice)
  10. - Prinderea, lovirea sau strivirea cu obiecte şi materiale transportate
  11. - Contact cu curent electric (electrocutare)
  12. - Contact cu substanţe fierbinţi
  13. - Contact cu substanţe nocive
  14. - Explozii
  15. - Scufundare
  16. - Incendii
  17. - Alte împrejurări
  31. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
  32. COMPONENTA MIJLOCULUI DE PRODUCŢIE
  01. - Materii prime sau materiale aflate în procesul prelucrării (solide, lichide sau gazoase)
  02. - Elemente (suprafeţe) de sprijin sau deplasare
  03. - Elemente de construcţie (ale clădirilor, utilajelor, maşinilor, instalaţiilor)
  04. - Organe de sprijin, susţinere, legare, prindere
  05. - Organe de lucru ale maşinilor, utilajelor incluzând scule, dispozitive şi verificatoare
  06. 'ad Organe de comandă sau manevră
  07. - Organe de antrenare, forţă, motoare termice
  08. - Organe de antrenare, forţă, motoare electrice
  09. - Organe de transmisie a mişcării
  10. - Fluide de lucru
  11. - Echipamente electrice de forţă
  12. - Echipamente electrice de iluminat
  13. - Organe de deplasare
  14. - Conducte
  33. CAUZE ALE ACCIDENTULUI DE MUNCĂ DEPENDENTE DE EXECUTANT
  Omisiuni
  1 - neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare
  2 - neefectuarea în timp util a unor operaţii indispensabile securităţii muncii
  Efectuarea necorespunzătoare (din care rezultă stări periculoase sau nocive) a operaţiilor de muncă
  3 - comenzi, manevre
  4 - poziţionări, consolidări, fixări, etc.
  5 - asamblări
  6 - reglaje
  7 - utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie
  Efectuarea, în afara sarcinii de muncă (din care pot rezultă stări periculoase sau nocive)
  8 - pornirea mijloacelor de transport, instalaţiilor, maşinilor sau utilajelor
  9 - întreruperea funcţionării instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor
  10 - alimentarea cu curent electric sau fluide
  11 - oprirea alimentării cu curent electric sau fluide
  Expunerea, în afara sarcinii de muncă, la factori periculoşi sau nocivi
  12 - prin deplasări / staţionări în locuri sau zone cu pericol temporar sau permanent
  Comunicări accidentogene
  13 - prin conţinutul lor
  14 - prin defecţiunile transmiterii
  Căderi la acelaşi nivel:
  15 - prin dezechilibrare
  16 - prin alunecare
  17 - prin antrenare
  18 - prin împiedicare
  Căderi de la înălţime:
  19 - prin păşire în gol
  20 - prin dezechilibrare
  21 - prin alunecare
  22 - prin antrenare
  23 - reacţii spontane inadecvate în situaţii de pericol
  Prezenţa la lucru în condiţii psihofiziologice necorespunzătoare
  24 - sub influenţa alcoolului
  25 - în stare de oboseală
  26 - sub influenţa unor medicamente
  27 - sub influenţa unor stări emoţionale puternice
  28 - anihilarea bruscă a capacităţii funcţionale
  29 - alte cauze
  34. CAUZE ALE ACCIDENTULUI DE MUNCĂ DEPENDENTE DE MIJLOACELE DE PRODUCŢIE
  CAUZE DE NATURĂ FIZICĂ
  Deplasări sub efectul gravitaţiei
  30 - alunecare
  31 - rostogolire/rulare (pe roţi)
  32 - răsturnare
  33 - cădere liberă
  34 - scurgere
  35 - deversare
  36 - surpare
  37 - prăbuşire
  38 - scufundare
  Mişcări funcţionale ale maşinilor, mecanismelor
  39 - în funcţionare normală
  40 - declanşată contraindicat
  41 - întreruptă contraindicat
  42 - în condiţii de imposibilitate a declanşării (pornirii)
  43 - în condiţii de imposibilitate a întreruperii (opririi)
  44 - în condiţii de imposibilitate a dozării
  Mişcări funcţionale şi disfuncţionale
  45 - devieri de la traiectoriile normale (ex. ale pieselor în mişcare, ale mijloacelor de transport)
  46 - balans
  47 - recul (ex: al unui furtun, al unei manivele)
  48 - şocuri excesive la pornire sau oprire
  49 - desprinderea şi proiectarea de corpuri, particule (ex. la polizoare)
  50 - jet, erupţie (ex. mat lichide, gazoase sau pulverulente)
  Obiecte sau suprafeţe periculoase (pericol la contact, manipulare sau deplasare)
  51 - înţepătoare
  52 - cu muchii tăioase
  53 - abrazive
  54 - cu suprafaţa alunecoasă
  55 - adezive
  56 - cu denivelări
  Corpuri sau suprafeţe cu temperaturi excesive (pericol la contact sau manipulare)
  57 - ridicate
  58 - scăzute
  Curent electric
  59 'ad pericol de atingere directă
  60 - pericol de atingere indirectă
  61 - pericol de tensiune de pas
  62 - vibraţii excesive ale sculelor, utilajelor, elementelor de construcţie
  63 - Explozii
  64 - Implozii
  65 - Incendii
  66 - Flăcări, flame
  CAUZE DE NATURĂ CHIMICĂ (pericol Ia contact sau manipulare)
  67 'ad substanţe toxice
  68 - substanţe caustice
  69 - substanţe inflamabile
  70 - substanţe explozive
  CAUZE DE NATURĂ BIOLOGICĂ (pericol la contact sau manipulare)
  Culturi sau preparate conţinând microorganisme
  71 - culturi de bacterii
  72 - culturi de viruşi
  73 - culturi de richeţi
  74 - culturi de spirocheţi
  75 - culturi de ciuperci
  76 - protozoare
  Macroorganisme
  77 - plante periculoase (ex ciuperci otrăvitoare)
  78 - animale periculoase (ex şerpi veninoşi)
  ALTE CAUZE PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE CARE AFECTEAZĂ SECURITATEA MUNCII LA ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE MUNCĂ IMPUNÂND:
  79 - poziţii de lucru forţate sau vicioase
  80 - contactul prelungit cu apă (prezenţa în obiectul muncii sau în spaţiul de lucru)
  81 - efort static mare (prin intensitate şi/sau durată)
  82 - dificultatea efectuării mişcărilor şi riscul contactelor periculoase legate de spaţiul de muncă
  83 - forţă fizică excesivă
  84 'ad viteză de execuţie excesivă
  85 - subsolicitare fizică (ex.: în sarcina de supraveghere)
  86 - suprasolicitare senzorială (ex; asamblări de piese mici)
  87 - distribuţia excesivă a atenţiei în condiţii de ritm impus (ex. activitate de dispecerat)
  88 - monotonia muncii
  89 - luarea unor decizii (dificile şi de mare răspundere) în timp limitat
  90 - precizie mare a mişcărilor în spaţiu şi/sau în timp
  91 - alte cauze
  35. CAUZE ALE ACCIDENTULUI DE MUNCĂ DEPENDENTE DE SARCINA DE MUNCĂ
  92 - Omisiuni în prestabilirea operaţiilor de muncă
  93 - Erori în prestabilirea operaţiilor de muncă
  Repartizare necorespunzătoare a executanţilor pe locurile de muncă
  94 - cu pregătire profesională necorespunzătoare
  95 - fără instruire sau cu instruire incompletă în domeniul protecţiei muncii
  96 - cu incompatibilităţi psihofiziologice faţă de cerinţele locului de muncă
  Deficienţe de îndrumare, supraveghere şi control
  97 - admiterea la lucru în condiţii psihofiziologice necorespunzătoare
  98 - tolerarea abaterilor de la disciplina tehnologică
  99 - tolerarea abaterilor de la respectarea normelor de securitatea muncii
  100 - neasigurarea corelării şi/sau coordonării unor operaţii de muncă ce se desfăşoară în cadrul unor lucrări complexe
  Lipsuri în asigurarea condiţiilor de securitate şi igienă a muncii
  101 - admiterea desfăşurării lucrului cu mijloace de producţie necorespunzătoare cerinţelor de securitate datorită proiectării sau execuţiei defectuoase a acestora
  102 - amplasarea necorespunzătoare a mijloacelor de producţie
  103 - neasigurarea întreţinerii şi exploatării corespunzătoare a mijloacelor de producţie
  104 - prevederea utilizării unor materii prime sau materiale necorespunzătoare cerinţelor de securitate a muncii
  105 - Reasigurarea condiţiilor normate privitoare la mediul de muncă (microclimă, iluminat, zgomot şi vibraţii, radiaţii, etc.)
  106 - prevenirea unui ritm de muncă necorespunzător
  107 - alte cauze
  36 - CAUZE ALE ACCIDENTULUI DE MUNCĂ DEPENDENTE DE MEDIUL DE MUNCĂ
  CAUZE DE NATURĂ FIZICĂ
  Temperatura aerului
  108 - ridicată
  109 - scăzută
  Umiditatea aerului
  110 - ridicată
  111 - scăzută
  112 - viteza curenţilor de aer
  113 - aero-ionizarea pozitivă excesivă
  Presiunea mediului
  114 - presiune scăzută a aerului
  115 'ad presiune ridicată a aerului
  116 - suprapresiune în adâncimea apelor
  117 - zgomot excesiv (peste valori normale)
  118 - ultrasunete
  Condiţiile de iluminare
  119 - nivel de iluminare scăzut
  120 - strălucire mare
  121 - orbire directă sau prin reflexie
  122 - pâlpâire
  Radiaţii electromagnetice
  123 - infraroşii (calorice)
  124 - ultraviolete
  125 - microunde
  126 - de frecvenţă înaltă medie şi joasă
  127 - laseri
  Radiaţii ionizante
  128 - (alfa)
  129 - (beta)
  130 -(gamma)
  131 - potenţial electrostatic
  Calamităţi naturale
  132 - trăsnete
  133 - inundaţii
  134 - vânt
  135 - grindină
  136 - viscol
  137 - alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau copaci
  138 - avalanşe
  139 - seisme
  CAUZE DE NATURĂ CHIMICĂ (pericol la inhalare)
  140 - Gaze, aerosoli, vapori toxici
  141 - Gaze, aerosoli, vapori caustici
  142 - Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili
  143 - Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori explozivi
  144 - Pulberi pneumoconiogene
  CAUZE DE NATURĂ BIOLOGICĂ (pericol la inhalare)
  Microorganisme în suspensie în aer
  145 - bacterii
  146 - virusuri
  147 - richeţi
  148 - spirocheţi
  149 - ciuperci
  150 - protozoare
  ALTE CAUZE PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ CARE- AFECTEAZĂ SECURITATEA MUNCII PRIN:
  Caracterul special al mediului
  151 - subteran
  152 - aerian
  153 - altitudini mari
  154 - acvatic
  155 - subacvatic
  156 - mlăştinos
  157 - cosmic
  158 - cu conţinut redus de oxigen
  CLIMATUL PSIHOSOCIAL
  159 - relaţii neprincipiale între şefi şi subordonaţi
  160 - relaţii neprincipiale între membrii colectivului
  161 - activitatea în condiţii de izolare socială
  162 - stări de panică
  163 - alte cauze


  Anexă

  la instrucţiuni
  MIJLOACE DE PRODUCŢIE
  MAŞINI, UTILAJE şI INSTALAŢII PENTRU AGRICULTURĂ
  011 Maşini şi utilaje pentru lucrarea solului
  012 Maşini şi utilaje pentru administrarea îngrăşămintelor
  013 Maşini şi utilaje pentru combaterea dăunătorilor
  014 Utilaje şi instalaţii pentru irigaţii
  015 Combine
  016 Maşini de recoltat
  017 Maşini de adunat şi încărcat fin şi pale
  018 Maşini şi utilaje de treierat
  019 Maşini şi utilaje de curăţat, sortat şi tratat seminţe
  020 Maşini şi instalaţii de uscat seminţe şi plante
  021 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pregătirea şi distribuirea hranei animalelor
  022 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru evacuarea gunoiului
  023 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru recoltarea produselor animale
  024 Maşini şi instalaţii pentru dezinfecţie veterinară
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU EXTRACŢIA CĂRBUNILOR ŞI MINEREURILOR METALIFERE ŞI NEMETALIFERE
  101 Maşini, utilaje şi instalaţii speciale pentru construcţia puţurilor miniere şi forare minieră
  102 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru susţinerea abatajelor
  103 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tăiere, perforare
  104 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tăiere, încărcare şi rambleiere
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU PREPARAREA CĂRBUNILOR ŞI MINEREURILOR METALIFERE ŞI NEMETALIFERE
  111 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru clasare
  112 Maşini, utilaje şi instalaţii de sfărâmare şi măcinare
  113 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru separare şi concentrare gravimetrică
  114 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru concentrare magnetică şi electrostatică
  115 Maşini şi utilaje pentru flotaţie
  MAŞINI ŞI UTILAJE COMUNE PENTRU PRELUCRAREA MECANICĂ A PĂMÂNTURILOR, MINEREURILOR ŞI ALTOR MATERII PRIME
  121 Concasoare
  122 Delatoare
  123 Dezintegratoare
  124 Mori
  125 Ciururi şi site
  126 Alimentatoare - dozatoare (care nu sunt încorporate constructiv în utilajele de depozitare sau în maşinile de lucru)
  127 Utilaje de depozitare încadrate în fluxul tehnologic
  128 Amestecătoare şi omogenizatoare
  129 Transportoare cu bandă
  130 Alte transportoare
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU PROSPECŢIUNI GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE, FORAJ ŞI EXTRACŢIA ŢIŢEIULUI ŞI GAZELOR
  141 Sondeze
  142 Instalaţii pentru forajul sondelor de ţiţei şi gaze
  143 Agregate de cimentare şi fisurare
  144 Utilaje pentru instalaţii de foraj
  145 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru operaţii de carotaj, deviaţie şi perforări
  146 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru extracţia ţiţeiului şi gazelor
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ
  151 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru abatoare şi producerea preparatelor din carne
  152 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lapte şi lactate
  153 Maşini pentru pregătirea alimentelor
  154 Maşini şi utilaje pentru prepararea mâncărurilor
  155 Maşini şi utilaje pentru clătit vesela şi tacâmurile
  156 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea uleiurilor vegetale
  157 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru morărit, panificaţie şi producerea pastelor făinoase şi biscuiţilor
  158 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea zahărului şi fabricarea produselor zaharoase
  159 Maşini, utilaje şl instalaţii pentru producerea conservelor de legume şi fructe
  160 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea spirtului, amidonului, glucozei, dextrinei şi a drojdiei comprimate
  161 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea berii, vinului şi a altor băuturi alcoolice
  162 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prelucrarea tutunului
  163 Maşini, utilaje frigorifice
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA TEXTILĂ, A CONFECŢIILOR, PIELĂRIEI, BLĂNĂRIEI ŞI ÎNCĂLŢĂMINTEI
  171 Maşini pentru prelucrarea primară a fibrelor naturale
  172 Maşini şi instalaţii din filaturi,
  173 Maşini de ţesut
  174 Maşini de tricotat
  175 Maşini de împletit, croşetat şi înnodat
  176 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produs materiale textile neţesute şi electropluş
  177 Maşini şi instalaţii pentru tratamente şi finisarea materialelor textile
  178 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria confecţiilor
  179 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tăbăcării
  180 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produs talpă artificială
  181 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru confecţii de încălţăminte
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU SILVICULTURĂ, EXPLOATAREA ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI
  190 Utilaje pentru tăierea şi secţionarea arborilor
  191 Utilaje şi instalaţii pentru colectarea lemnului
  192 Utilaje pentru lucrările din platformele primare
  193 Utilaje şi instalaţii pentru centrele de sortare şi preindustrializare a lemnului
  194 Buncăre sau silozuri pentru tocătură, aşchii, fibre sau pulbere de lemn şi transportoare cu bandă sau lanţ
  195 Instalaţii de plastifiere termică a buştenilor sau a elementelor de cherestea
  196 Instalaţii de aburire a cherestelei şi instalaţii de uscare a cherestelei şi parchetelor, a aşchiilor sau fibrelor de lemn
  197 Maşini de cojit, despicat sau fierăstraie basculante pentru secţionat buşteni, maşini de tocat lemn şi maşini de produs aşchii din lemn
  198 Fierăstraie basculante cu lanţ (Coadă de vulpe)
  199 Fierăstraie cu mişcare alternativă (gatere, etc.)
  200 Fierăstraie cu panglică şi fierăstraie circulare
  201 Maşini de îndreptat
  202 Maşini de rindeluit simple şi maşini de rindeluit (şi profilat) pe mai multe feţe
  203 Maşini de frezat "de jos" şi "de sus" (MNF - FAS)
  204 Maşini de cepuit
  205 Maşini sau agregate de găurit şi/sau scobit (cu burghiu sau lanţ), simple sau multiple
  206 Strunguri, maşini de copiat sau sculptat
  207 Agregate de formalizat şi bordurat
  208 Maşini combinate de tâmplărie
  209 Foarfeci pentru furnir
  210 Maşini de curbat
  211 Prese pentru lemn
  212 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prepararea şi/sau aplicarea adezivilor (cu excepţia celor pentru aşchii sau fibre din lemn)
  213 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prepararea şi/sau aplicarea lacurilor, vopselelor şi coloranţilor
  214 Maşini de şlefuit sau lustruit
  215 Maşini portative pentru cojit buşteni, pentru tâmplărie, pentru şlefuit sau lustruit
  Alte maşini şi instalaţii decât cele de mai sus, pentru fabricarea:
  216 placajului, panelului, furnirului, mulajelor şi lemnului stratificat - despicat
  217 PAL-ului şi PFL-ului, plăcilor de lemn înnobilate
  218 drojdiei furajere, lânii sau făinii de lemn
  219 mobilierului din lemn, binalelor (uşi sau ferestre) articolelor sportive, instrumentelor muzicale şi rechizitelor şcolare din lemn şi creioanelor
  220 chibriturilor
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA CELULOZEI Şl HÂRTIEI (INCLUSIV RECOLTAREA STUFULUI)
  221 Instalaţii şi utilaje de tocat şi sortat plante anuale pentru fabricarea celulozei
  222 Maşini şi utilaje pentru pregătirea materialelor pentru hârtie din cârpe
  223 Maşini şi utilaje pentru fabricarea hârtiei
  224 Maşini şi utilaje pentru impregnarea şi înnobilarea hârtiei şi cartoanelor
  225 Maşini şi utilaje pentru confecţii de hârtie şi prelucrarea hârtiei
  226 Maşini de tras şi tăiat celuloză
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI PENTRU INDUSTRIA DE PRELUCRARE A ŢIŢEIULUI
  241 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de separare a sistemelor lichide eterogene
  242 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de separare a sistemelor gazoase eterogene
  243 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de sorbţie şi de extracţie
  244 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de distilare şi rectificare a lichidelor
  245 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese de încălzire, răcire şi condensare
  246 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru evaporare, uscare şi cristalizare
  247 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru reacţii chimice şi electrochimice
  248 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producerea acidului sulfuric
  249 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producerea îngrăşămintelor fosfatice
  250 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producerea amoniacului, acidului azotic şi a îngrăşămintelor azotoase
  251 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii sodei
  252 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii clorului şi compuşilor clorului
  253 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii carbidului
  254 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice producerii oxigenului
  255 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de explozibili
  256 Alte maşini şi instalaţii specifice pentru industria chimică anorganică
  257 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru prelucrarea cauciucului
  258 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice prelucrării materialelor plastice
  259 Maşini, utilaje şî instalaţii specifice secţiilor chimice ale industriei cocsochimice
  260 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice prelucrării ţiţeiului
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU METALURGIE (INCLUSIV LAMINAREA ŞI TREFILAREA METALELOR NEFEROASE)
  271 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de cocs metalurgic
  272 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia fontei de primă fuziune şi a feroaliajelor
  273 Utilaje şi instalaţii pentru pregătirea materiei prime
  274 Cuptoare electrice cu arc sau cu inducţie
  275 Convertizoare Bessemer şi cu oxigen
  276 Instalaţii pentru epurarea gazelor la convertizoare cu oxigen
  277 Utilaje şi instalaţii pentru maşini de şarjare
  278 Maşini, utilaje şl instalaţii pentru producţia de laminate
  279 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia barelor, sârmelor şi ţevilor trase
  280 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia electrozilor de sudură
  281 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia de ţevi sudate
  282 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru acoperirea şi protecţia suprafeţei laminatelor, ţevilor şi trefilatelor
  283 Maşini şi instalaţii pentru turnarea metalelor în lingouri
  284 Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea deşeurilor de metale
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU PRODUCEREA STICLEI, PORŢELANULUI ŞI FAIANŢEI
  291 Cuptoare pentru producerea masei de sticlă
  292 Cuptoare pentru tratarea produselor de sticlă
  293 Maşini de format şi de prelucrat sticlă
  294 Maşini de format materiale ceramice
  295 Maşini şi instalaţii de finisat şi decorat produse din sticlă
  296 Maşini şi instalaţii de finisat şi decorat ceramica fină
  297 Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea sticlei, porţelanului şi faianţei
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII DE MAŞINI ŞI PRELUCRAREA METALULUI
  301 Maşini de găurit
  302 Strunguri
  303 Maşini de alezat
  304 Maşini de frezat
  305 Maşini de rabotat cu masa mobilă
  306 Maşini de rabotat cu cuţit mobil (şepinguri)
  307 Maşini de prelucrat roţi dinţate, de broşat, de filetat, de rectificat şi de ascuţit
  308 Maşini pentru prelucrări foarte fine, polizoare şi alte maşini de prelucrat metale prin aşchiere
  309 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prelucrarea metalului prin deformare
  310 Maşini de formare, miezuire şi formare de precizie şi cu modele uşor fuzibile, maşini de turnat
  311 Uscătoare pentru forme şi miezuri
  312 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru elaborarea metalelor şi aliajelor
  313 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru dezbaterea şi curăţirea pieselor turnate
  314 Maşini, utilaje şi instalaţii auxiliare şi alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru turnătorii (de piese)
  315 Cuptoare cu flacără
  316 Cuptoare electrice pentru tratamente termice
  317 Diverse utilaje pentru tratamente termice
  318 Maşini şi instalaţii de sudare prin presiune
  319 Maşini şi instalaţii de sudare prin frecare şi presiune
  320 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru vopsire şi acoperiri metalice
  321 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia de cabluri şi conductoare
  322 Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea metalului prin procedee speciale
  323 Maşini specializate pentru nituri, şuruburi, tirfoane, caiele şi piuliţe
  324 Maşini specializate pentru confecţionat armături şi fitinguri
  325 Maşini specializate pentru confecţionat arcuri
  MAŞINI ŞI UTILAJE SPECIFICE PRODUCŢIEI DE ENERGIE
  401 Instalaţii de preparare centralizată a prafului de cărbune
  402 Instalaţii de combustibili gazoşi
  403 Instalaţii de reducere - răcire
  404 Instalaţii de expandare de purjă
  405 Generatoare de curent
  407 Motoare electrice
  408 Transformatoare şi autotransformatoare, convertizoare, acumulatoare şi compensatoare
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU PRODUCŢIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII ŞI REFRACTARE
  411 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru fasonarea produselor refractare şi a materialelor de construcţii
  412 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru uscarea materiilor prime şi a produselor
  413 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru maturizarea produselor
  414 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru arderea produselor (cuptoare de clincher rotative, cuptoare cu boltă, etc.)
  415 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru deservirea uscătoriilor şi cuptoarelor
  416 Maşini şi instalaţii specifice pentru producerea cimentului şi a ipsosului
  417 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice fabricării produselor din azbociment
  418 Maşini şi instalaţii specifice pentru prefabricate din beton, cărămizi silico - calcare şi ţigle din ciment.
  419 Maşini şi instalaţii specifice producţiei vatei minerale şi a vatei şi pâslei din fibre de sticlă
  420 Maşini şi instalaţii specifice producerii garniturilor tehnice marmurei şi pietrei de construcţii (inclusiv a pietrei artificiale)
  422 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ambalarea produselor
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
  451 Maşini şi utilaje pentru săpat şi pregătirea terenului
  452 Maşini şi utilaje pentru lucrări şi fundaţii, lucrări în stâncă şi pentru tuneluri
  453 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lucrări de beton
  454 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lucrări de zidărie, tencuieli şi finisaje
  455 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lucrări hidrotehnice
  456 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii şi reparaţii de drumuri
  457 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii şi reparaţii de căi ferate
  458 Maşini şi utilaje pentru executarea armăturilor
  459 Maşini şi utilaje pentru lucrări de instalaţii, conducte magistrale şi linii de transport electrice
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU PENTRU TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII
  601 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pentru transportul feroviar
  602 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pentru transportul auto
  603 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pentru transportul naval
  604 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pentru transportul aerian
  605 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru poştă şi telecomunicaţii
  606 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru radio şi televiziune
  607 Echipamente, utilaje şi aparate audio pentru studiouri de radiodifuziune
  608 Echipamente, utilaje şi aparate video pentru studiouri de televiziune
  609 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru circulaţia mărfurilor
  610 Maşini pentru pregătirea alimentelor
  611 Maşini şi utilaje pentru prepararea mâncărurilor
  612 Maşini de spălat şi clătit vesela şi tacâmurile
  MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU MANIPULAREA ŞI TRANSPORTUL PRODUSELOR
  621 Mijloace de transport feroviar
  622 Mijloace de transport auto
  623 Mijloace de transport naval
  624 Mijloace de transport aerian
  625 Mijloace specifice pentru transportul orăşenesc de călători
  626 Elevatoare, escalatoare şi alimentatoare
  627 Încărcătoare, descărcătoare, împingătoare şi basculatoare
  630 Macarale
  631 Cărucioare manuale
  632 Moto şi electrocare
  633 Moto şi electrostivuitoare
  634 Alte utilaje de transport şi ridicat
  635 Mijloace de transport cu tracţiune animală
  636 Benzi transportoare
  DIVERSE ALTE MAŞINI ŞI INSTALAŢII
  641 Compresoare şi pompe de vid
  642 Aparataj pentru staţii electrice şi posturi de transformare
  643 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria poligrafică
  644 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ocrotirea sănătăţii
  645 Instalaţii pentru comanda şi reglarea automată şi semiautomată a proceselor tehnologice, pentru semnalizare şi telemăsurare
  MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU GOSPODĂRIA COMUNALĂ ŞI SPĂLĂTORII
  701 Maşini pentru spălătorii de lenjerie
  702 Maşini şi utilaje pentru spălătorii chimice
  703 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru salubrizare şi paza contra incendiilor
  704 Utilaje şi instalaţii pentru tratarea apelor de alimentare şi epurarea apelor uzate
  UNELTE ŞI DISPOZITIVE
  801 Unelte, dispozitive şi scule acţionate manual
  OBIECTE ŞI CORPURI PERICULOASE, AGENŢI NOCIVI
  901 Obiecte cu suprafeţe sau colţuri tăioase
  902 Corpuri sau suprafeţe cu temperaturi excesive
  903 Curent electric
  904 Substanţe periculoase (din punct de vedere chimic)
  905 Culturi sau preparate conţinând microorganisme sau macroorganisme
  907 Radiaţii
  908 Gaze, aerosoli, vapori
  909 Pulberi
  AGENŢI NATURALI
  921 Apă
  922 Plante
  923 Animale
  924 Alţi agenţi naturali (trăsnet etc.)
  ALŢI AGENŢI MATERIALI
  931 Suprafeţe de lucru şi circulaţie
  932 Obstacole, deschideri (goluri)
  933 Scări, rampe, trepte
  934 Schele, eşafodaje
  935 Obiecte transportate
  936 Depozitări de materiale
  938 Materiale şi obiecte ce se desprind (roci etc.)
  939 Alţi agenţi materiali
  ----------