ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, care prevede înființarea instituției ministrului delegat pentru afaceri europene, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit căreia în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se reorganizează, funcționează ministrul delegat pentru afaceri europene, cu atribuții în organizarea și coordonarea la nivel național a domeniului afacerilor europene,
  ținând cont că activitatea de reprezentare juridică desfășurată de Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene este o activitate care ține de organizarea și coordonarea, la nivel național, a domeniului afacerilor europene,
  luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității derulate de Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene de reprezentare a statului român în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258-260, art. 263, art. 265 și art. 267-272 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în legătură cu, după caz, etapele precontencioase și contencioase ale respectivelor proceduri, precum și în fața Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb,
  reținându-se că în cazul neadoptării măsurilor propuse nu se poate asigura în mod corespunzător activitatea de reprezentare juridică a statului român înaintea instanțelor UE mai sus menționate, cu consecința pronunțării unor decizii nefavorabile României, și că acest aspect vizează interesul public, constituind o situație de urgență și extraordinară,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Ministerul Afacerilor Externe exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.(2) Reprezentarea juridică a statului român în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258-260, art. 263, 265 și art. 267-272 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în legătură cu etapele precontencioase sau contencioase, după caz, ale respectivelor proceduri, precum și în fața Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb se realizează de către Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, denumit în continuare Agentul guvernamental, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, alături de o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene.
  (la 14-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 248 din 8 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 11 decembrie 2017 )


  Articolul 2
  (1) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat și este numit și eliberat din funcție prin decizie a primministrului, la propunerea ministrului delegat pentru afaceri europene și cu avizul ministrului afacerilor externe.
  (la 14-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 248 din 8 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 11 decembrie 2017 )
  (2) Agentul guvernamental își desfășoară activitatea în directa coordonare a ministrului delegat pentru afaceri europene.(3) Agentul guvernamental are în subordine o structură specializată în compatibilizarea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene și o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene.(4) Agentul guvernamental coordonează procesul de stabilire a pozițiilor naționale și, alături de structura specializată în contenciosul Uniunii Europene, întocmește actele și realizează faptele necesare reprezentării juridice.(5) Agentul guvernamental poate delega personalului din structura specializată în contenciosul Uniunii Europene, aflată în subordinea sa, atribuțiile privind reprezentarea României în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, precum și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.


  Articolul 3
  (1) Personalul din structurile specializate în compatibilizarea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene și în contenciosul Uniunii Europene, aflate în subordinea Agentului guvernamental, este personal de specialitate juridică și personal administrativ.(2) Perioada încadrării personalului de specialitate juridică în structurile din subordinea Agentului guvernamental se consideră vechime în specialitate juridică.(3) Personalul încadrat în structurile specializate în compatibilizarea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene și în contenciosul Uniunii Europene, aflate în subordinea Agentului guvernamental, își păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 4
  (1) În activitatea de reprezentare juridică, Agentul guvernamental este sprijinit de un grup de lucru interinstituțional specializat, denumit în continuare Grupul de lucru contencios UE, care se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar.(2) Toate ministerele și alte autorități sau instituții publice, a căror contribuție este considerată necesară de Agentul guvernamental în gestionarea activității de reprezentare, participă în Grupul de lucru contencios UE prin cel puțin 2 reprezentanți: un director general sau un director și un reprezentant cu funcție de execuție.
  (la 14-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 248 din 8 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 11 decembrie 2017 )
  (3) Comitetul de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, prin structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene, participă la lucrările Grupului de lucru contencios UE.


  Articolul 5
  (1) În scopul reprezentării juridice, autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să trimită, la cererea și în termenul stabilit de Agentul guvernamental, precum și de structura specializată în contenciosul UE, toate actele, datele și informațiile solicitate.-(2) Autoritățile și instituțiile publice care furnizează acte, date și informații Agentului guvernamental și structurii specializate în contenciosul UE își asumă răspunderea pentru caracterul complet și corect al acestora.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 12^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 14-12-2017, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 248 din 8 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 11 decembrie 2017 )

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu

  București, 27 ianuarie 2017.
  Nr. 11.
  ----