ORDIN nr. 1.268 din 21 decembrie 2009
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 806/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediţia 01/2007
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2010  Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
  în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f), ale art. 17 alin. (3) şi ale art. 74 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 806/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediţia 01/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 18 septembrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La capitolul 1 "Generalităţi", articolul "RACR-AZAC. 100 Aplicabilitate" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "RACR-AZAC.100 Aplicabilitate
  (1) Prevederile RACR-AZAC se aplică:
  a) aeronavelor menţionate la lit. (a)-(d), (h) şi (i) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE ;
  b) altor aeronave care nu se află sub incidenţa regulamentelor Uniunii Europene;
  c) activităţilor ce privesc întreţinerea şi operarea aeronavelor menţionate la lit. a) şi b).
  (2) Pentru aeronavele şi activităţile menţionate la pct. (1), prezenta reglementare stabileşte cerinţe privind:
  a) admisibilitatea la zbor şi emiterea permisului de zbor naţional;
  b) emiterea certificatului de navigabilitate pentru export;
  c) aprobarea modificărilor şi reparaţiilor;
  d) autorizarea sistemului de întreţinere al unui operator aerian civil;
  e) autorizarea organizaţiilor de întreţinere.
  (3) Încadrarea aeronavelor prevăzute la pct. (1) din prezenta reglementare se stabileşte de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, denumită în continuare AACR.
  (4) Prevederile prezentei reglementări nu se aplică aeronavelor ultrauşoare, aşa cum sunt definite prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 19 aprilie 2007."
  2. La capitolul 1 "Generalităţi", articolul "RACR-AZAC. 120 Directive de navigabilitate", punctul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) În cazul în care se constată existenţa unei condiţii pentru apariţia unei situaţii de nesiguranţă a zborului pentru o aeronavă ce face obiectul prezentei reglementări, AACR emite sau validează o directivă de navigabilitate în care sunt prevăzute inspecţiile, condiţiile şi limitările în care aeronava în cauză poate fi operată în continuare."
  3. La capitolul 1 "Generalităţi", articolul "RACR-AZAC. 125 Suspendarea şi revocarea permisului de zbor naţional", punctul (1) litera b), paragraful (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(iv) aeronava a fost implicată într-un incident, incident grav sau accident de aviaţie".
  4. La capitolul 2 "Aeronave istorice", articolul "RACR-AZAC. 250 Valabilitate" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "RACR-AZAC.250 Valabilitate
  (1) Dacă nu este revocat, suspendat sau nu s-a renunţat voluntar la permisul de zbor naţional, acesta este valabil pe durată nelimitată.
  (2) Menţinerea valabilităţii permisului de zbor naţional este condiţionată de rezultatele inspecţiei la aeronavă.
  (3) Inspecţiile la aeronave sunt efectuate de personalul AACR calificat în mod corespunzător.
  (4) Frecvenţa acestor inspecţii este de cel puţin o inspecţie într-un interval de 12 luni calendaristice."
  5. Titlul capitolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL 7
  Autorizarea organizaţiilor de întreţinere"
  6. La capitolul 7 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere", articolul "RACR-AZAC.700 Aplicabilitate" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "RACR-AZAC.700 Aplicabilitate
  (1) Prezentul capitol stabileşte cerinţe pentru autorizarea organizaţiilor de întreţinere.
  (2) Cerinţele prevăzute la pct. (1) nu se aplică aeronavelor ce intră sub incidenţa cap. 4 şi 6 din prezenta reglementare."
  7. La capitolul 7 "Autorizarea organizaţiilor de întreţinere", articolul "RACR-AZAC.705 Generalităţi" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "RACR-AZAC.705 Generalităţi
  (1) Pentru menţinerea continuităţii navigabilităţii aeronavelor este necesar ca întreţinerea acestora să se facă în organizaţii autorizate de AACR.
  (2) O organizaţie poate fi autorizată să emită documente şi să certifice că o aeronavă sau o componentă de aeronavă, inclusiv motor ori elice, a fost întreţinută în conformitate cu documentaţia tehnică aferentă aprobată şi este aptă pentru punerea în serviciu, dacă respectiva organizaţie îndeplineşte condiţiile de autorizare din prezentul capitol."
  8. Capitolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL 8
  Autorizarea sistemului de întreţinere
  RACR-AZAC.800 Prevederi generale
  (1) Prezentul capitol stabileşte cerinţe pentru autorizarea administrării sistemului de întreţinere al operatorilor aeronavelor care intră în domeniul de aplicabilitate al reglementării.
  (2) O persoană fizică sau juridică, denumită în continuare operator, poate opera o aeronavă numai dacă activităţile de întreţinere tehnică (exceptând inspecţia aeronavei înainte de zbor) şi de punere în serviciu a aeronavei sunt executate de o organizaţie (proprie sau aparţinând unui alt agent aeronautic) autorizată, recunoscută ori acceptată de AACR, în baza prezentei reglementări.
  (3) Un operator poate contracta administrarea sistemului de întreţinere la un operator autorizat/organizaţie autorizată în mod corespunzător.
  (4) Prevederile prezentului capitol nu se aplică aeronavelor ce intră sub incidenţa cap. 4 şi 6 din prezenta reglementare.
  RACR-AZAC.805 Documentaţia necesară pentru autorizarea administrării sistemului de întreţinere al unui operator
  (1) În vederea autorizării, modificării autorizaţiei, prelungirii autorizaţiei sau reautorizării administrării sistemului de întreţinere a aeronavelor unui operator, operatorul/organizaţia care solicită una dintre activităţile menţionate anterior trebuie să înainteze către AACR o cerere, completată în mod corespunzător, însoţită de următoarele documente:
  a) Memoriul de prezentare al managementului întreţinerii (MME);
  b) programul de întreţinere elaborat pentru aeronavele a căror continuitate a navigabilităţii va fi asigurată de către solicitant;
  c) specimenul Jurnalului de bord care urmează a fi folosit pentru aeronavele a căror continuitate a navigabilităţii va fi asigurată de către solicitant;
  d) copii ale contractelor încheiate de solicitant cu organizaţii autorizate, recunoscute sau acceptate de AACR pentru întreţinerea aeronavelor, din care să rezulte conformarea cu prevederile pct. (1) lit. b) a RACR-AZAC.810 (după caz).
  (2) Formatul cererii este elaborat de AACR şi publicat pe pagina web proprie (www.caa.ro).
  (3) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia.
  RACR-AZAC.810 Responsabilităţi privind întreţinerea
  (1) Operatorul/Organizaţia trebuie să asigure navigabilitatea aeronavelor cărora le administrează continuitatea navigabilităţii, precum şi disponibilitatea în timpul operării atât a echipamentului destinat operării normale, cât şi a celui pentru operarea în condiţii de urgenţă, prin:
  a) efectuarea inspecţiilor înainte de zbor (în cazul operatorului);
  b) remedierea oricărei defecţiuni şi avarii ce afectează operarea;
  c) efectuarea tuturor activităţilor de întreţinere menţionate în programul de întreţinere elaborat şi aprobat pentru tipul respectiv de aeronavă, potrivit cerinţelor RACR-AZAC.830;
  d) analiza, din punct de vedere al eficacităţii, a programului de întreţinere elaborat şi aprobat pentru fiecare tip de aeronavă;
  e) respectarea cerinţelor şi a limitărilor impuse prin directive operaţionale şi/sau de navigabilitate, precum şi a oricăror alte cerinţe privind menţinerea navigabilităţii, declarate obligatorii prin reglementările emise de AACR;
  f) efectuarea modificărilor şi a reparaţiilor în conformitate cu cerinţele reglementărilor emise de către AACR, iar în cazul modificărilor opţionale, stabilirea unei politici de încorporare a acestora.
  (2) Operatorul/Organizaţia, dacă nu are organizaţie proprie de întreţinere, poate contracta, în întregime sau parţial, către o organizaţie de întreţinere autorizată, recunoscută ori acceptată de către AACR, din ţară sau din străinătate, activităţile de întreţinere prevăzute la pct. (1) lit. b), c), e) şi f), precum şi la pct. (6).
  (3) Contractul de întreţinere şi modificările/actele adiţionale ulterioare trebuie să fie acceptate de AACR şi să detalieze activităţile specificate la pct. (1).
  (4) Operatorul/Organizaţia trebuie să se asigure că valabilitatea permisului de zbor naţional emis pentru fiecare dintre aeronavele cărora le administrează continuitatea navigabilităţii este menţinută în raport cu:
  a) cerinţele menţionate la pct. (1);
  b) limitările specificate în documentul de autorizare; şi
  c) cerinţele de întreţinere.
  (5) Operatorul/Organizaţia trebuie să elaboreze şi să transmită spre aprobare la AACR procedurile interne necesare conformării cu cerinţele menţionate la pct. (1).
  (6) Operatorul/Organizaţia trebuie să stabilească masa şi centrajul fiecărei aeronave la care administrează continuitatea navigabilităţii, prin cântărire şi calcularea centrajului înainte de emiterea iniţială a permisului de zbor naţional, urmate de activităţi similare ulterioare, planificate după cum urmează:
  a) în cazul aeronavelor cu masa maximă la decolare mai mare de 5.700 kg, la intervale de 4 ani;
  b) în cazul aeronavelor cu masa maximă la decolare mai mică de 5.700 kg, la intervalele prevăzute de programul de întreţinere aprobat pentru tipul de aeronavă în cauză (inclusiv la ieşirea din reparaţia capitală).
  (7) În cazul efectuării unor lucrări de modificare şi/sau reparare a aeronavelor, operatorul/organizaţia va lua în considerare şi va documenta efectele cumulate ale acestor activităţi asupra masei şi centrajului aeronavei.
  (8) În cazul în care aceste efecte nu pot fi evaluate cu exactitate, după finalizarea lucrărilor de modificare şi/sau reparaţie, aeronavele în cauză vor fi supuse procedurii de cântărire şi de calcul al centrajului.
  RACR-AZAC.815 Managementul sistemului de întreţinere
  (1) Un operator/o organizaţie trebuie:
  a) să deţină o autorizaţie emisă în conformitate cu cerinţele RACR-AZAC.805;
  b) să nominalizeze o persoană, acceptată de AACR, responsabilă cu managementul sistemului de întreţinere;
  c) să nominalizeze o persoană, acceptată de AACR, care să asigure faptul că a fost implementat şi funcţionează un sistem de asigurare a calităţii în conformitate cu cerinţele RACRAZAC. 820.
  (2) În cazul în care organizaţia utilizează facilităţi ori activităţi pe bază de contract cu terţi, autorizaţi corespunzător, răspunderea privind siguranţa operării revine în exclusivitate operatorului.
  RACR-AZAC.820 Sistemul de asigurare a calităţii, specific activităţii de întreţinere
  Operatorul/Organizaţia are obligaţia de a implementa şi menţine funcţional un sistem de asigurare a calităţii în scopul:
  a) monitorizării, în conformitate cu procedurile interne aprobate de către AACR, a desfăşurării activităţilor prevăzute la RACR-AZAC.810;
  b) monitorizării executării, în conformitate cu contractele încheiate, a tuturor activităţilor de întreţinere contractate.
  RACR-AZAC.825 Memoriul de prezentare a managementului întreţinerii (MME)
  (1) Operatorul/Organizaţia trebuie să elaboreze şi să transmită către AACR Memoriul de prezentare a managementului întreţinerii (MME), document care detaliază următoarele:
  a) numele, atribuţiile şi responsabilităţile persoanelor desemnate în funcţiile de management ale sistemului de întreţinere;
  b) procedurile interne necesare a fi aplicate pentru îndeplinirea responsabilităţilor privind activitatea de întreţinere.
  (2) Memoriul de prezentare a managementului întreţinerii (MME), precum şi toate amendamentele ulterioare ale acestuia se aprobă de AACR.
  (3) Lista capitolelor obligatorii a fi incluse în Memoriul de prezentare a managementului întreţinerii (MME) este elaborată de AACR şi publicată pe pagina web proprie (www.caa.ro).
  RACR-AZAC.830 Programul de întreţinere
  (1) Întreţinerea este efectuată în conformitate cu programul de întreţinere elaborat conform standardelor şi practicilor recomandate în anexa 6 ICAO şi aprobat pentru tipul respectiv de aeronavă.
  (2) Programul de întreţinere trebuie să conţină informaţii privind volumul şi frecvenţa tuturor activităţilor de întreţinere ce trebuie efectuate.
  (3) Programul de întreţinere poate să includă un program de fiabilitate, în cazul în care:
  a) masa maximă de decolare a aeronavei este mai mare de 5.700 kg;
  b) aeronavele nu sunt utilizate numai pentru operaţiuni de aviaţie generală care includ efectuarea de transport aerian în interes propriu, zboruri în interes propriu particulare, zboruri de şcoală şi zboruri sportive;
  c) programele de întreţinere tehnică ale acestor aeronave nu conţin durate de serviciu până la reparaţia capitală pentru toate componentele majore ale sistemelor.
  (4) Programul de întreţinere este analizat şi, dacă este cazul, actualizat anual.
  (5) Programul de întreţinere şi amendamentele ulterioare sunt aprobate de către AACR.
  RACR-AZAC.835 Instruirea personalului
  Operatorul/Organizaţia trebuie:
  a) să asigure competenţa necesară pentru personalul care desfăşoară activităţi ce influenţează siguranţa zborului;
  b) să instruiască sau să întreprindă alte acţiuni pentru a asigura nivelul de competenţă necesar;
  c) să evalueze eficacitatea acţiunilor întreprinse;
  d) să menţină înregistrări adecvate referitoare la studii, instruire, abilităţi şi experienţă.
  RACR-AZAC.840 Sistemul de evidenţă a stării tehnice a aeronavei (Jurnalul tehnic al aeronavei)
  (1) Operatorul/Organizaţia trebuie să implementeze şi să menţină un sistem de evidenţă a stării tehnice pentru fiecare aeronavă pentru care administrează continuitatea navigabilităţii, accesibil echipajului, care să conţină următoarele:
  a) informaţii referitoare la fiecare zbor:
  (i) tipul şi înmatricularea aeronavei;
  (îi) data, ora şi locul fiecărei decolări şi aterizări;
  (iii) numărul total de ore de zbor, astfel încât orele de funcţionare până la următoarea lucrare de întreţinere tehnică planificată să poată fi determinate de către echipaj;
  (iv) detalii, confirmate prin semnătura comandantului aeronavei, privind orice defect cunoscut de către acesta, al aeronavei sau echipamentelor acesteia care afectează navigabilitatea sau siguranţa operării;
  (v) cantitatea de combustibil şi lubrifianţi de la bord, înainte de decolare şi după aterizare, specificată pentru fiecare rezervor sau grup de rezervoare;
  (vi) tipul şi concentraţia fluidului de degivrare şi/sau antigivrare şi momentul (ora şi minutul) începerii ultimei etape a procedurii de degivrare şi/sau antigivrare;
  (vii) confirmarea, sub semnătură autorizată, a efectuării inspecţiei înainte de zbor;
  b) certificatul de punere/repunere în serviciu, în vigoare, al aeronavei;
  c) informaţii, confirmate sub semnătură autorizată, privind:
  (i) următoarea lucrare de întreţinere tehnică planificată a fi executată;
  (îi) orice lucrare ce trebuie realizată între lucrările de întreţinere tehnică planificate;
  d) informaţii privind toate defectele neremediate, amânate, care afectează operarea aeronavei; şi
  e) instrucţiuni-ghid necesare echipajului, privind contractele de întreţinere tehnică.
  (2) Sistemul de evidenţă a stării tehnice a aeronavei, precum şi toate modificările ulterioare ale acestuia se aprobă de AACR.
  (3) Operatorul/Organizaţia trebuie să asigure că informaţiile rezultate în urma implementării şi funcţionării sistemului de evidenţă a stării tehnice a aeronavelor prevăzut la pct. (1) sunt păstrate în conformitate cu cerinţele menţionate în cadrul RACR-AZAC.845.
  RACR-AZAC.845 Sistemul de înregistrări privind întreţinerea
  (1) Operatorul/Organizaţia trebuie să implementeze un sistem capabil să păstreze, pentru perioadele specificate mai jos, următoarele informaţii:
  a) toate înregistrările detaliate privind lucrările de întreţinere tehnică efectuate la aeronavă şi/sau la oricare componentă de aeronavă montată pe aceasta - 24 de luni de la efectuarea acestora;
  b) totalul timpului şi/sau al ciclurilor de zbor, după caz, pentru aeronavă şi toate componentele de aeronavă cu resursă tehnică sau durată de serviciu limitată - 12 luni de la data scoaterii definitive a aeronavei din serviciu;
  c) timpul şi/sau ciclurile de zbor, după caz, de la ultima reparaţie capitală a aeronavei sau a componentelor de aeronavă cu resursa tehnică sau durata de serviciu limitate până la următoarea reparaţie capitală succesivă (sau o altă lucrare de întreţinere tehnică echivalentă) a aeronavei ori a componentelor acesteia;
  d) statutul inspecţiilor aeronavei, în aşa fel încât să poată fi stabilită conformarea cu programul de întreţinere tehnică a aeronavei aprobat de către AACR pentru operatorul aerian în cauză - până când inspecţia aeronavei sau a componentei acesteia a fost urmată de o altă inspecţie ori activitate echivalentă;
  e) situaţia curentă privind stadiul aplicării directivelor de navigabilitate şi buletinelor de serviciu aplicabile aeronavei şi componentelor acesteia - 12 luni după ce aeronava a fost definitiv retrasă din serviciu;
  f) detalii privind modificările şi reparaţiile curente la aeronave, motoare, elice sau alte componente ale aeronavei, vitale pentru siguranţa zborului - 12 luni după ce aeronava a fost definitiv retrasă din operare;
  g) informaţii referitoare la programe speciale de întreţinere - 24 de luni după expirarea perioadei lor de valabilitate.
  (2) Sistemul utilizat de către operator/organizaţie trebuie să asigure uşor şi în totalitate identificarea informaţiilor arhivate.
  (3) În cazul în care aeronava este transferată definitiv, operatorul care a deţinut aeronava are obligaţia de a transfera odată cu aceasta şi informaţiile mai sus menţionate.
  RACR-AZAC.850 Cazuri de siguranţă echivalentă
  În cazuri documentate şi acceptate de către AACR, operatorul poate utiliza proceduri alternative celor prevăzute în prezentul capitol dacă acestea au fost aprobate în prealabil de către AACR ca reprezentând cazuri de siguranţă echivalentă.
  RACR-AZAC.855 Autorizarea sistemului de întreţinere
  (1) AACR aprobă administrarea sistemului de întreţinere a aeronavelor în următoarele condiţii:
  a) operatorul/organizaţia a depus la AACR toate documentele solicitate la pct. (1) a RACR-AZAC.805;
  b) inspectorii AACR au constatat faptul că operatorul/ organizaţia respectă procedurile declarate în cadrul documentelor de prezentare transmise.
  (2) Documentul de autorizare a sistemului de întreţinere trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
  a) numele şi adresa operatorului/organizaţiei;
  b) condiţiile în care operatorul/organizaţia este autorizat/autorizată să administreze continuitatea navigabilităţii;
  c) data emiterii autorizaţiei;
  d) tipul aeronavelor/seriile pentru a căror administrare a continuităţii navigabilităţii operatorul/organizaţia este autorizat/autorizată.
  (3) Formatul documentului de autorizare a administrării sistemului de întreţinere al aeronavelor este elaborat de AACR.
  RACR-AZAC.860 Valabilitate
  (1) După emitere, valabilitatea aprobării administrării sistemului de întreţinere este de 2 ani.
  (2) Aprobarea administrării sistemului de întreţinere al aeronavelor rămâne valabilă atât timp cât operatorul/organizaţia satisface condiţiile pe baza cărora documentul a fost emis, reînnoit sau prelungit.
  (3) În vederea verificării conformării permanente cu cerinţele de autorizare, AACR stabileşte un program de supraveghere derulat pe perioada de valabilitate a aprobării."
  9. După capitolul 8 se introduc patru noi capitole, capitolele 9-12, cu următorul cuprins:
  "CAPITOLUL 9
  Certificatul de navigabilitate pentru export
  RACR-AZAC.900 Eligibilitate
  (1) Certificatul de navigabilitate pentru export este emis pentru aeronavele ce intră în domeniul de aplicare al prezentei reglementări şi sunt obiectul unui export în ţările non UE.
  (2) Cererea pentru emiterea unui certificat de navigabilitate pentru export poate fi făcută de către:
  a) fabricantul, deţinătorul sau împuternicitul legal al acestuia, în cazul unui produs nou;
  b) deţinătorul sau împuternicitul legal al acestuia, în cazul unui produs utilizat;
  c) o altă autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile dintr-un stat semnatar al Convenţiei de la Chicago.
  RACR-AZAC.905 Cererea pentru emiterea certificatului de navigabilitate pentru export
  (1) Cererea pentru emiterea certificatului de navigabilitate pentru export se depune la sediul AACR.
  (2) Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
  a) declaraţia de conformitate (în cazul aeronavelor noi);
  b) raportul de cântărire şi centraj al aeronavei, schema de încărcare;
  c) manualul de întreţinere al aeronavei, când un astfel de document este cerut de cerinţele de navigabilitate aplicabile (în cazul aeronavelor noi);
  d) manualul de zbor, când acest document este cerut de cerinţele de navigabilitate aplicabile aeronavei respective;
  e) declaraţie privind conformarea cu directivele de navigabilitate aplicabile sau notificarea neaplicării, în cazul în care directivele de navigabilitate nu au fost aplicate;
  f) descrierea generală a instalaţiilor provizorii montate pe aeronavă, în scopul livrării, împreună cu o declaraţie că acestea vor fi demontate şi aeronava readusă la configuraţia aprobată, după încheierea zborului de livrare (dacă este cazul);
  g) înregistrări privind istoricul aeronavei pentru a se stabili standardul de producţie, de modificare şi de întreţinere al aeronavei, în cazul aeronavelor utilizate;
  h) descrierea metodelor utilizate, precum şi precizarea duratei pentru care conservarea şi ambalarea aeronavelor este eficientă, în scopul protejării lor împotriva coroziunii şi avarierii, pe timpul cât sunt în tranzit sau depozitate;
  i) declaraţie privind data la care documentele lipsă la depunerea cererii vor fi transmise;
  j) declaraţie privind data la care titlul de proprietate a fost sau se aşteaptă să fie transferat unui cumpărător străin.
  (3) Formatul cererii este elaborat de AACR şi publicat pe pagina web proprie (www.caa.ro).
  (4) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia.
  RACR-AZAC.910 Certificatul de navigabilitate pentru export
  (1) AACR emite aprobări de navigabilitate pentru export, sub forma unui certificat de navigabilitate pentru export, numai pentru aeronave.
  (2) Celelalte categorii de produse de aviaţie pot fi exportate pe baza documentelor de punere autorizată în serviciu, altele decât cele emise pentru aeronave, eliberate de organizaţiile de producţie sau de întreţinere autorizate corespunzător.
  (3) Aprobarea de navigabilitate pentru export este emisă doar dacă persoana fizică sau juridică care transmite cererea este supusă jurisdicţiei române, iar în cazul în care persoana juridică are facilităţi, parteneri sau subcontractanţi în afara României, AACR poate emite un certificat dacă:
  a) solicitantul a transmis informaţii privind procedurile de coordonare cu acele facilităţi, inclusiv privind relaţia dintre solicitant şi facilitatea amplasată în afara României; şi
  b) aceste proceduri şi relaţii agreate de autoritate permit acesteia să efectueze toate inspecţiile şi testele necesare pentru constatarea conformării cu cerinţele aplicabile.
  (4) Aprobarea de navigabilitate pentru export este emisă pe baza unei declaraţii scrise din partea statului importatorului. Cerinţele care nu sunt satisfăcute şi diferenţele de configuraţie, dacă există, dintre produsul ce urmează a fi exportat şi produsul de tip asociat aprobat trebuie listate ca excepţii în aprobarea de navigabilitate pentru export.
  RACR-AZAC.915 Emiterea certificatului de navigabilitate pentru export
  (1) AACR emite un certificat de navigabilitate pentru export dacă solicitantul demonstrează, cu excepţia celor prevăzute la pct. (2), că:
  a) aeronava se conformează proiectului de tip acceptat de ţara importatoare;
  b) aeronava nouă a fost fabricată într-o organizaţie de producţie corespunzător autorizată;
  c) aeronava utilizată deţine sau este eligibilă pentru un certificat de navigabilitate valabil emis de către AACR;
  d) aeronava întruneşte cerinţele suplimentare de import ale ţării importatoare (când acestea sunt cunoscute);
  e) toate documentele listate la pct. (2) al RACR-AZAC.910 au fost transmise;
  f) aeronava este identificată în conformitate cu RACR- AZAC.925;
  g) aeronava a fost întreţinută în baza unui program de întreţinere aprobat de AACR şi deţine un certificat de punere în serviciu emis de o organizaţie autorizată sau recunoscută de către AACR prin care se face dovada că se află cu lucrările de întreţinere la zi;
  h) rezultatele unei inspecţii la sol şi/sau în zbor confirmă faptul că aeronava este aptă de zbor.
  (2) În cazul în care autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile din ţara importatorului acceptă şi confirmă în scris acest lucru, o aeronavă poate să nu respecte una dintre cerinţele menţionate la pct. (1) lit. a) şi f).
  RACR-AZAC.920 Sarcini şi responsabilităţi ale solicitanţilor de certificate de navigabilitate pentru export
  Dacă nu este altfel stabilit de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile a ţării importatoare, persoana fizică sau juridică care solicită o aprobare de navigabilitate pentru export trebuie:
  a) să transmită autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile a ţării importatoare toate documentele şi informaţiile necesare operării corespunzătoare a produselor ce se exportă (de exemplu: manuale de zbor, manuale de întreţinere, buletine de serviciu şi instrucţiuni de asamblare, precum şi alte asemenea materiale care sunt stipulate în cerinţele speciale ale ţării importatoare);
  b) să înainteze autorităţii ţării importatoare instrucţiunile de asamblare ale aeronavei suficient de detaliate astfel încât să permită orice montare, aliniere şi reglaj, precum şi instrucţiunile de testare la sol, necesare pentru a se asigura că aeronava se conformează configuraţiei aprobate când este asamblată, precum şi un program de încercare în zbor, aprobat de AACR, în cazul în care aeronava se exportă neasamblată;
  c) să protejeze şi să ambaleze produsele, aşa cum este necesar pentru a le proteja împotriva coroziunii şi avarierii atât timp cât sunt în tranzit sau depozitate şi să specifice durata pentru care metoda utilizată este eficientă;
  d) să demonteze sau să dispună demontarea oricărei instalaţii provizorii încorporate într-o aeronavă în scopul livrării la export şi să readucă aeronava la configuraţia aprobată după încheierea zborului de livrare.
  RACR-AZAC.925 Identificarea produselor, pieselor şi echipamentelor
  (1) Aeronave şi motoare de aeronave
  a) Aeronavele sau motoarele de aeronavă fabricate în baza unui certificat de tip sau a unei autorizări ca organizaţie de producţie trebuie să fie identificate.
  b) Identificarea se realizează cu ajutorul unei plăcuţe rezistente la foc, care conţine informaţiile menţionate în RACR-AZAC.930.
  c) Datele de identificare sunt marcate prin frezare chimică, poansonare, gravare sau altă metodă aprobată de marcare rezistentă la foc.
  d) Plăcuţa de identificare trebuie fixată într-o manieră care să nu permită desprinderea sau îndepărtarea ei în timpul serviciului normal ori pierderea sau distrugerea ei în cazul unui accident.
  (2) Elice, pale şi butuci de elice
  a) Elicele, palele sau butucii de elice fabricaţi în condiţiile unui certificat de tip sau a unei autorizări ca organizaţie de producţie trebuie să fie identificaţi.
  b) Identificarea se realizează cu ajutorul unei plăcuţe rezistente la foc care conţine informaţiile menţionate în RACR-AZAC.930, plasată pe o suprafaţă necritică.
  c) Datele de identificare sunt marcate prin frezare chimică, poansonare, gravare sau altă metodă aprobată de marcare rezistentă la foc.
  d) Plăcuţa de identificare trebuie fixată în aşa fel încât să nu poată fi desprinsă sau îndepărtată în timpul serviciului normal ori pierdută sau distrusă în cazul unui accident.
  (3) Baloane libere pilotate
  a) Plăcuţa de identificare trebuie fixată de anvelopa balonului şi trebuie plasată, dacă este posibil, astfel încât să fie lizibilă şi atunci când balonul este umflat.
  b) Nacela şi orice agregat de încălzire trebuie marcate definitiv şi lizibil cu numele fabricantului, numărul reperului (sau un echivalent) şi numărul de serie (sau un echivalent).
  RACR-AZAC.930 Date de identificare
  (1) Identificarea produselor, pieselor şi echipamentelor trebuie să includă următoarele:
  a) numele fabricantului;
  b) denumirea produsului sau a piesei;
  c) numărul de serie al fabricantului; şi
  d) orice alte informaţii pe care autoritatea le consideră potrivite.
  (2) Persoanele care execută lucrări de întreţinere în baza prevederilor reglementărilor aplicabile au dreptul, în conformitate cu metode, tehnici şi practici acceptabile AACR:
  a) să îndepărteze, să modifice sau să plaseze informaţiile cerute de pct. (1); sau
  b) să demonteze o plăcuţă de identificare când este necesar, în timpul operaţiilor de întreţinere.
  (3) Nicio persoană nu are dreptul să instaleze o plăcuţă de identificare, îndepărtată în conformitate cu pct. (2), pe altă aeronavă, motor, elice, pală sau butuc de elice decât aeronava, motorul, elicea, pala ori butucul de elice de pe care ea a fost îndepărtată.
  (4) Cu excepţia celor prevăzute la pct. (2), nicio persoană nu are dreptul să îndepărteze, să modifice sau să plaseze informaţiile de identificare pe aeronave, motoare, elice, pale sau butuci de elice, fără aprobarea AACR.
  (5) Cu excepţia celor prevăzute la pct. (2), nicio persoană nu are dreptul să demonteze sau să instaleze plăcuţe de identificare fără aprobarea AACR.
  RACR-AZAC.935 Identificarea pieselor critice
  O piesă ce urmează a fi instalată pe un produs certificat de tip şi a fost identificată ca piesă critică trebuie să fie marcată definitiv şi lizibil cu un număr de reper (sau un echivalent) şi cu un număr de serie (sau un echivalent), în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile în vigoare.
  Capitolul 10 Modificări
  RACR-AZAC.1.000 Clasificarea modificărilor
  (1) Modificările sunt clasificate ca minore şi majore.
  (2) Modificarea minoră este o modificare care nu are un efect apreciabil asupra masei, centrajului, rezistenţei structurale, fiabilităţii, caracteristicilor operaţionale sau altor caracteristici care afectează navigabilitatea produsului.
  (3) Celelalte modificări sunt clasificate ca modificări majore.
  (4) Atât modificările majore, cât şi cele minore sunt aprobate în conformitate cu RACR-AZAC.1.015 sau 1.020, după caz, şi trebuie identificate în mod corespunzător.
  RACR-AZAC.1.005 Eligibilitate
  AACR acceptă o cerere pentru aprobarea unei modificări majore/minore în baza prevederilor prezentului capitol.
  RACR-AZAC.1.010 Cererea
  (1) Cererea pentru aprobarea unei modificări trebuie să includă:
  a) descrierea modificării, identificând:
  (i) toate părţile proiectului de tip şi ale manualelor aprobate, afectate de modificare; şi
  (îi) cerinţele cu care modificarea a fost proiectată să se conformeze, potrivit RACR-AZAC.1.025;
  b) identificarea oricăror investigaţii necesare demonstrării conformării produsului modificat cu cerinţele aplicabile.
  (2) Formularul tip al cererii este elaborat de AACR şi publicat pe pagina web proprie (www.caa.ro).
  (3) AACR va răspunde în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.
  RACR-AZAC.1.015 Modificări minore
  (1) Modificările minore sunt clasificate şi aprobate de către:
  a) AACR; sau
  b) o organizaţie de proiectare autorizată, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile în vigoare.
  (2) Un solicitant al unei aprobări necesare pentru efectuarea unei modificări minore trebuie:
  a) să transmită o cerere de aprobare către AACR;
  b) să furnizeze AACR date justificative împreună cu orice date descriptive necesare;
  c) să demonstreze continuarea conformării cu cerinţele aplicabile şi să furnizeze AACR dovezi în susţinerea demonstraţiei; şi
  d) să demonstreze continuarea conformării cu cerinţele privind inspecţiile şi testele sau, acolo unde este aplicabil, cu cerinţele privind testele în zbor.
  RACR-AZAC.1.020 Modificări majore
  (1) Un solicitant al unei aprobări necesare pentru efectuarea unei modificări majore trebuie:
  a) să transmită o cerere de aprobare către AACR;
  b) să furnizeze AACR date justificative împreună cu orice date descriptive necesare, pentru includerea lor în proiectul de tip;
  c) să demonstreze că produsul modificat se conformează cerinţelor aplicabile;
  d) să demonstreze conformarea cu cerinţele aplicabile şi să furnizeze AACR dovezi în susţinerea demonstraţiei; şi
  e) să se conformeze cu cerinţele privind inspecţiile şi testele sau, acolo unde este aplicabil, cu cerinţele privind testele în zbor.
  (2) Aprobarea modificării unui proiect de tip se limitează la acea (acele) configuraţie (îi) specifică(e) din proiectul de tip pe care este făcută modificarea.
  RACR-AZAC.1.025 Desemnarea cerinţelor aplicabile
  (1) Solicitantul unei aprobări pentru o modificare a unui proiect trebuie să demonstreze că produsul modificat se conformează reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii, aplicabile produsului modificat.
  (2) Solicitantul poate demonstra conformarea cu un amendament anterior al reglementărilor menţionate la pct. (1), precum şi cu oricare altă cerinţă pe care AACR o consideră direct asociată, în următoarele cazuri:
  a) pentru o modificare pe care AACR o consideră nesemnificativă;
  b) pentru fiecare zonă, sistem, piesă sau echipament pe care AACR nu îl consideră afectat de modificare;
  c) pentru fiecare zonă, sistem, piesă sau echipament care este afectat de modificare/reparaţie şi pentru care AACR consideră că cerinţa conformării sale cu cerinţa descrisă la pct. (1) nu ar contribui în mod substanţial la nivelul de siguranţă al produsului modificat sau ar fi imposibilă.
  (3) Baza utilizată pentru aprobarea modificării nu poate fi anterioară celei folosite pentru certificatul de tip iniţial/specificaţia tehnică.
  (4) Dacă AACR consideră că cerinţele în vigoare la data depunerii cererii de modificare nu prevăd standarde adecvate cu privire la modificarea propusă, solicitantul se va conforma oricăror condiţii speciale şi amendamente la acestea, pentru a asigura un nivel al siguranţei echivalent aceluia stabilit prin cerinţele în vigoare la data depunerii cererii de modificare.
  (5) O cerere de modificare este în vigoare 3 ani, iar în cazul în care nu a fost aprobată modificarea sau nu există certitudinea că va fi aprobată în limita de timp stabilită în baza acestui punct, solicitantul poate:
  a) să depună o nouă cerere de modificare şi să se conformeze tuturor prevederilor pct. (1) aplicabile unei cereri iniţiale de modificare; sau
  b) să solicite o extindere a cererii iniţiale şi să se conformeze prevederilor pct. (1).
  RACR-AZAC.1.030 Emiterea aprobării
  (1) Autoritatea aprobă o modificare majoră dacă:
  a) solicitantul a transmis cererea la care se face referire la pct. (1) al RACR-AZAC.1.020;
  b) se demonstrează, într-o manieră acceptabilă AACR, că:
  (i) produsul modificat respectă cerinţele aplicabile, specificate la RACR-AZAC.1.025;
  (îi) orice prevederi de navigabilitate cu care nu s-a produs conformarea sunt compensate prin factori care asigură un nivel echivalent de siguranţă; şi
  (iii) nicio particularitate sau caracteristică a produsului nu îl face nesigur pentru utilizările pentru care este solicitată certificarea.
  (2) O modificare minoră trebuie să fie aprobată în conformitate cu RACR-AZAC.1.015, dacă se demonstrează că produsul modificat întruneşte cerinţele aplicabile, specificate în RACR-AZAC.1.025.
  (3) Forma şi conţinutul documentului de aprobare a modificărilor majore sau minore sunt stabilite de către AACR.
  RACR-AZAC.1.035 Păstrarea înregistrărilor
  Pentru fiecare modificare, toate informaţiile de proiectare, desenele şi rapoartele de testare relevante, inclusiv înregistrările de inspecţie pentru produsul modificat testat, trebuie puse la dispoziţia AACR de către solicitant şi trebuie păstrate în scopul furnizării informaţiilor necesare asigurării continuităţii navigabilităţii produsului modificat.
  Capitolul 11 Reparaţii
  RACR-AZAC.1.100 Aprobarea proiectelor de reparaţii
  O reparaţie a cărui proiect nu a fost aprobat de către proiectant sau fabricant trebuie tratată ca o modificare şi aprobată în conformitate cu prevederile cap. 10 "Modificări" al prezentei reglementări.
  Capitolul 12 Contestaţii
  RACR-AZAC.1.200 Contestarea deciziilor
  În cazul neacordării sau revocării de către AACR a permiselor de zbor naţionale sau a certificatelor de autorizare, solicitantul poate contesta argumentat acea decizie, potrivit legii."


  Articolul II

  Autoritatea Aeronautică Civilă Română va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Bucureşti, 21 decembrie 2009.
  Nr. 1.268.
  --------