HOTĂRÂRE nr. 582 din 8 august 2019privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 12 august 2019
  Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 2^1 și art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1a.


  Articolul 3

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1b.


  Articolul 4

  Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului și categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 5

  Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2a.


  Articolul 6

  Se aprobă Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2b.


  Articolul 7

  Se aprobă Lista sumelor alocate pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POR/2019/3/3.1/A/„Sisteme fotovoltaice“/1/7 Regiuni, prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 8

  Pe parcursul execuției bugetare, în cazul în care necesitățile o impun, se autorizează conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament și credite bugetare între programele și proiectele prevăzute în anexa nr. 2a „Lista sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2019“, precum și virări de credite de angajament și credite bugetare între programele și proiectele prevăzute în anexa nr. 2b „Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2019“, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.


  Articolul 9
  (1) Suma de 1.100.000 mii lei va fi utilizată din excedent din anii precedenți pentru acoperirea deficitului determinat de restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, restituire prevăzută în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările ulterioare.(2) Suma de 905.651 mii lei reprezentând deficit, prevăzută în anexa nr. 1a, se acoperă astfel:
  a) 238.000 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2a, se va acoperi din excedent din anii precedenți din venituri „Alte impozite și taxe fiscale“ și „Venituri din dobânzi“;
  b) 667.651 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2b, se va acoperi din excedent din anii precedenți din „Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră“.
  (3) Suma de 863.940 mii lei, reprezentând excedentul prevăzut în anexa nr. 1a, rezultă din deficitul prevăzut la alin. (2), la care se adaugă:
  a) 1.737.000 mii lei, reprezentând subvenții acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 335/2019, Hotărârii Guvernului nr. 415/2019, Hotărârii Guvernului nr. 458/2019 și Hotărârii Guvernului nr. 487/2019;
  b) 1.152 mii lei, reprezentând subvenție de la bugetul de stat pentru derularea apelului de proiecte POR/2019/3/3.1/A/ „Sisteme fotovoltaice“/1/7 Regiuni, axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea A - Clădiri rezidențiale/Sisteme fotovoltaice/Apel dedicat Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), prevăzută în anexa nr. 3;
  c) 7.534 mii lei, reprezentând sume primite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 10

  Lunar, Administrația Fondului pentru Mediu va întocmi execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum și pe proiecte și programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanțelor Publice.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Iulian Octavian Stana,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 8 august 2019.
  Nr. 582.

  Anexa nr. 1*)

  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2019


  Anexa nr. 1a*)

  *) Anexa nr. 1a este reprodusă în facsimil.
  ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  al Fondului pentru mediu pentru anul 2019


  Anexa nr. 1b*)

  *) Anexa nr. 1b este reprodusă în facsimil.
  ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  al Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2019


  Anexa nr. 2*)

  *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
  LISTA
  sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului și categoriilor de proiecte prioritare
  finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019


  Anexa nr. 2a*)

  *) Anexa nr. 2a este reprodusă în facsimil.
  ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
  LISTA
  sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului
  finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019


  Anexa nr. 2b*)

  *) Anexa nr. 2b este reprodusă în facsimil.
  ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
  LISTA
  sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate
  din Fondul pentru mediu pentru anul 2019 (venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cod clasificație 30.10.11)


  Anexa nr. 3*)

  *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
  ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
  LISTA
  sumelor alocate pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
  aferente cadrului financiar 2014-2020-POR2019/3/3.1/A/„Sisteme fotovoltaice“/1/7 Regiuni

  ----