HOTĂRÂRE nr. 327 din 20 martie 2003 (*actualizată*)
privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare
(actualizată până la data de 9 octombrie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 octombrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 750 din 2 octombrie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Costurile salariale directe prevăzute în contractele de finanţare încheiate în vederea realizării programelor/proiectelor sau a unor părţi din acestea, cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi a unor contracte pentru achiziţionarea de servicii, prevăzute la art. 58 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, reprezintă salariile brute, precum şi drepturile salariale aferente acestora, datorate de către unităţile executante conform legislaţiei în vigoare.
  (2) Plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe definite la alin. (1) se stabilesc pe categorii de activităţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru contractul de finanţare încheiat în vederea realizării proiectului Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), finanţat de către Comisia Europeană în baza Deciziei nr. 6.270 din 18 septembrie 2012 din Fondul European de Dezvoltare Regională, se aplică plafoanele salariale stabilite în cadrul acestui proiect, pentru categoriile de activităţi prevăzute în anexă.
  ----------
  Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 750 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 9 octombrie 2013.


  Articolul 2

  Sumele în lei reprezentând costurile salariale directe se stabilesc la data perfectarii sau actualizării contractului, în funcţie de ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României pentru 1 euro.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 35/1998 cu privire la plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate cu Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare din fonduri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 9 februarie 1998, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul delegat la Ministerul Educaţiei
  şi Cercetării pentru activitatea de cercetare,
  Şerban Constantin Valeca
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 20 martie 2003.
  Nr. 327.


  Anexă

                                     PLAFOANELE
                  pe baza cărora se calculează costurile salariale
                   directe la contractele de finanţare încheiate
                                din fonduri bugetare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Categoria Nivelul Funcţia/ Limita Limita
  crt. de activităţi studiilor grad profesional*) minima maxima
                                                                  în în
                                                                euro/om euro/om
                                                                /luna /luna
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Activităţi ce presupun superioare CP I, CP II, IDT I, 450 1.500
      nivel înalt al IDT II
      creativitatii şi/sau director program/
      experienţa şi abilitate proiect
      de conducere
   2. Activităţi ce presupun superioare CP III, IDT III, IDT 300 900
      cunoaşterea aprofundata şef program/proiect,
      a metodelor de analiza responsabil proiect
      şi sinteza, precum şi
      abilitaţi de utilizare
      a acestora
   3. Activităţi suport superioare AC, A I, A II, A III, 200 500
                                şi/ sau A, altele
                                 medii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Abrevierea funcţiilor şi gradelor profesionale este cea prevăzută în
         Ordonanţa Guvernului nr. 65/2002 privind Statutul personalului de
         cercetare-dezvoltare.

  -----------