ORDIN nr. 1.850 din 17 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
  având în vedere prevederile art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul și conținutul formularului "Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat", prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă modelul și conținutul formularului "Atestat pentru distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat", prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Birourile vamale de interior/frontieră, precum și Serviciul autorizări din cadrul Direcției Generale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.138/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun" și al formularului "Atestat pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor", precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 6 octombrie 2011, se abrogă.


  Articolul 7
  (1) Operatorii economici care dețin atestate valabile, emise anterior prezentului ordin, pot, până la 15 februarie 2017 inclusiv, să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente, potrivit prezentului ordin.
  (la 20-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.620 din 16 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 20 decembrie 2016 )
  (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele emise anterior își pierd valabilitatea.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale
  de Administrare Fiscală,
  Eugen-Dragoș Doroș

  București, 17 iunie 2016.
  Nr. 1.850.

  Anexa nr. 1

  PROCEDURĂ
  de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro, cu sau fără depozitare,
  de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat (Anexa 1)*


  Anexa nr. 2

  CERERE
  de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare
  angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat
  A. Datele de identificare a beneficiarului

  Denumirea operatorului economic
   

   
   

  Codul de înregistrare
  fiscală

   
   

  Adresa

  Județul

   

  Sectorul

   

  Localitatea

   

  Strada

  Nr.

   

  Bloc

   

  Scara

   

  Ap.

   

  Codul poștal

   

  Telefon

   

  Fax

   

  E-mail

  B. Date privind produsul/produsele pentru care se solicita înregistrarea*)
  1. .......................................................................
  2. .......................................................................
  3. .......................................................................
  4. .......................................................................
  5. .......................................................................
  C. Date privind locul/locurile utilizat/utilizate pentru desfășurarea activității de distribuție și comercializare angro a produsului/produselor (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, și adresa completă)
  1. .......................................................................
  2. .......................................................................
  3. .......................................................................
  4. .......................................................................
  5. .......................................................................
  D. Mențiuni privind îndeplinirea condițiilor de înregistrare.
  Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile de înregistrare și anexez următoarele documente doveditoare:
  1. .......................................................................
  2. .......................................................................
  3. .......................................................................
  4. .......................................................................
  5. .......................................................................
  E. Alte mențiuni
  Cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în acest formular, precum și în documentele anexate sunt corecte și complete.
      Numele și prenumele Semnătura
                                         ..............
      Funcția/Calitatea


           Loc rezervat autorității vamale competente
               Nr. de înregistrare ..................
               Data .................................
  Notă
  *) Produsele se vor detalia astfel:
  - pentru băuturi alcoolice: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, produse intermediare, băuturi din grupa alcoolului etilic, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și alcool etilic îmbuteliat;
  - pentru tutun prelucrat: țigarete, țigări și țigări de foi, tutun de fumat, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. 3

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR/DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE - DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂ
  Serviciul autorizări/Biroul vamal de interior/frontieră
  ATESTAT
  Nr. ......../........
  pentru distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice
  și/sau tutun prelucrat
  Ca urmare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat nr. ........ din data de ......... și în baza prevederilor art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se atestă înregistrarea .........., cu domiciliul fiscal în județul ..........., localitatea ........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul ........., cod poștal ........
  Cod de identificare fiscală: ............... cu cod TVA: ........... și cod acciză: ......... în vederea distribuției și comercializării angro a următoarelor produse:

  Nr.
  crt.

   
  Denumire produse, pentru care se face înregistrarea

   

   

  prin următoarele locuri:

  Denumire

  Cod de identificare fiscală

  Cod accize locație

  Adresa

   

   

   

   

  Prezentul atestat este valabil începând cu data de ..................... .
  Data emiterii .....................
  Director general/Șef birou vamal,
  (numele și prenumele, semnătura și ștampila)

  ----