HOTĂRÂRE nr. 373 din 14 aprilie 2010
privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 20 mai 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Valoarea de inventar a bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului la poziţiile nr. M.F. 35351 şi 104868 se modifică potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa nr. 1.


  Articolul II

  Numărul M.F. 147543 se modifică şi se completează conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul III

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.


  Articolul IV

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii
  şi patrimoniului naţional,
  Kelemen Hunor
  Viceprim-ministru,
  Marko Bela
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 14 aprilie 2010.
  Nr. 373.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică

  *Font 9*
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
  2. Ordonator terţiar de credite 4266766 Filarmonica "George Enescu"
  Nr. M. F. Cod de clasi- ficare Denumire Adresa Valoarea de inventar (lei)
  35351 8.29.06 Clădirea Ateneului Român Municipiul Bucureşti, sectorul 1 str. Benjamin Franklin nr. 1-3 67.085.291
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
  2. Ordonator terţiar de credite Filarmonica "George Enescu"
  Nr. M. F. Cod de clasi- ficare Denumire Adresa Valoarea de inventar (lei)
  104868 8.29.06 Vila nr. 13 - Sinaia Judeţul Prahova, oraşul Sinaia, str. Aluniş nr. 11 201.200  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unui bun aflat în proprietatea publică a statului şi în
  administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
  *Font 9*
  Număr M.F. Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Valoarea de inventar (lei)
  147543 Colecţia "Donaţia Vasile Grigore - pictor şi colecţionar" Colecţie de obiecte de artă: pictură, ceramică, covoare, mobilier, lemn, porţelan - faianţă, grafică, stampe, metal, icoane, obiecte de cult, sculpturi, artă decorativă, cărţi, discuri; 2925 piese 1.187.664

  ----------