HOTĂRÂRE nr. 781 din 25 iulie 2002
privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 5 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 31 alin. (1), art. 32 şi ale art. 42 lit. h) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, se aplică în mod corespunzător şi informaţiilor secrete de serviciu în ceea ce priveşte:
  a) clasificarea, declasificarea şi măsurile minime de protecţie;
  b) regulile generale de evidenta, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere şi distrugere;
  c) obligaţiile şi răspunderile ce revin conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice, agenţilor economici şi altor persoane juridice;
  d) accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui stat, precum şi al persoanelor apatride la informaţii clasificate şi în locurile în care se desfăşoară activităţi, se expun obiecte sau se executa lucrări din această categorie;
  e) exercitarea controlului asupra măsurilor de protecţie.


  Articolul 2

  (1) Pentru identificarea documentelor cu caracter secret de serviciu numărul de înregistrare al acestora va fi precedat de litera S, iar pe fiecare pagina se va înscrie "secret de serviciu".
  (2) Informaţiile secrete de serviciu constituite în dosare, precum şi cele legate în volume distincte se marcheaza pe coperta şi pe pagina de titlu.


  Articolul 3

  Evidenta documentelor secrete de serviciu se tine separat de cea a documentelor secrete de stat şi nesecrete, în registrul special destinat acestui scop, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.


  Articolul 4

  Este interzisă scoaterea din incinta unităţii deţinătoare a informaţiilor secrete de serviciu fără aprobarea conducătorului acesteia.


  Articolul 5

  Funcţiile care presupun accesul la informaţii secrete de serviciu se stabilesc de către conducătorii unităţilor deţinătoare.


  Articolul 6

  (1) Accesul personalului la informaţiile secrete de serviciu este permis numai în baza autorizaţiei scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, emisă de conducătorul unităţii.
  (2) Evidenta autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu se tine centralizat de structura/funcţionarul de securitate în Registrul pentru evidenta autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.


  Articolul 7

  (1) În vederea eliberării autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu persoana care urmează sa ocupe o funcţie ce presupune accesul la astfel de informaţii prezintă structurii/funcţionarului de securitate, în condiţiile legii, recomandări şi referinţe asupra onestitatii şi profesionalismului, din partea persoanelor cu funcţii de conducere cărora li se subordonează direct sau a reprezentanţilor autorizaţi ai altor persoane juridice, după caz, şi va semna un angajament de confidenţialitate.
  (2) După ce verifica autenticitatea documentelor menţionate la alin. (1) structura/funcţionarul de securitate prezintă conducătorului unităţii propuneri privind oportunitatea eliberării autorizaţiei de acces la informaţiile secrete de serviciu.


  Articolul 8

  (1) Retragerea autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu se face de către conducătorul unităţii deţinătoare, în următoarele cazuri:
  a) la încetarea raporturilor de muncă ori de serviciu, după caz, dintre unitate şi deţinătorul autorizaţiei sau a calităţii de demnitate publică;
  b) când atribuţiile specifice postului pe care este încadrat deţinătorul autorizaţiei nu mai presupun accesul la astfel de informaţii;
  c) când deţinătorul autorizaţiei a încălcat reglementările privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
  (2) După retragerea autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu structura/funcţionarul de securitate procedează la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal.


  Articolul 9

  Accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui stat, precum şi al persoanelor apatride la informaţii secrete de serviciu este permis în condiţiile stabilite prin Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, pe baza autorizaţiei speciale de acces.


  Articolul 10

  Transportul informaţiilor secrete de serviciu se efectuează conform reglementărilor în materie, stabilite prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 11

  (1) În cazul compromiterii informaţiilor secrete de serviciu conducătorii unităţilor deţinătoare vor dispune efectuarea cercetării administrative pentru a stabili condiţiile în care s-a produs, responsabilităţile şi posibilităţile de recuperare sau limitare a prejudiciilor.
  (2) Unităţile deţinătoare de informaţii secrete de serviciu vor aduce de îndată la cunoştinţa instituţiilor investite cu atribuţii de coordonare a activităţii şi de control al măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform competentelor materiale, cazurile de compromitere a informaţiilor secrete de serviciu.
  (3) Pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de compromiterea informaţiilor secrete de serviciu unităţile deţinătoare se pot adresa instanţelor judecătoreşti.


  Articolul 12

  Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea penală, civilă, contravenţională sau disciplinară, după caz, în condiţiile legii.


  Articolul 13

  (1) Sancţiunile contravenţionale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 se aplică şi în cazul nerespectării normelor ce privesc protecţia informaţiilor secrete de serviciu, în măsura în care se referă la obligaţiile ce rezultă din activităţile prevăzute la art. 1.
  (2) Limitele amenzilor contravenţionale în cazul nerespectării normelor ce privesc protecţia informaţiilor secrete de serviciu se reduc la jumătate, fără ca limitele minime speciale astfel stabilite să se situeze sub limitele minime generale prevăzute de lege.


  Articolul 14

  Nerespectarea prevederilor art. 4 şi ale art. 6 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 500.000 lei la 10.000.000 lei.


  Articolul 15

  În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici cu capital integral sau parţial de stat şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat care utilizează informaţii secrete de serviciu vor emite norme proprii de aplicare a prezentei hotărâri.


  Articolul 16

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Directorul Serviciului Roman de Informaţii,
  Vasile Iancu
  Ministrul apărării naţionale,
  Ioan Mircea Pascu
  p. Ministrul de interne,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 25 iulie 2002.
  Nr. 781.


  Anexa 1


      ROMÂNIA Secret de serviciu
      ......... -------------------
      (unitatea) (după completare)
                                                             Exemplar unic

      Compartimentul .............
      Nr. ....... din ............


                          REGISTRUL DE EVIDENTA
                   a informaţiilor secrete de serviciu

                     Data deschiderii evidentei ...........
                     Data închiderii evidentei ............
    Intrare    
                           
    Numărul de înregistrareData înregistrăriiNumărul şi data documentului la expeditorDe la cine provine documentulConţinutul pe scurt al documentuluiNumăr de exemplareNumăr de file/ exemplarNumăr de anexeNumăr de file anexeCui i s-a repartizat documentul
    anullunaziua
                           
                           
                           
                           
     
    Ieşire
                         
    Data expedieriiDestinatarulNumăr de exemplareNumăr de fileNumăr de anexeNumăr de file anexeNumărul borderoului de expediereNumărul dosarului şi fila unde a fost clasat documentul (nr. procesului-verbal de distrugere)Observaţii
    anullunaziua
                         
                         
                         
                         


  Anexa 2

  Antetul unităţii
  AUTORIZAŢIE DE ACCES LA INFORMAŢII SECRETE DE SERVICIU
  Seria ........ numărul ........
  Prin prezenta se autorizeaza accesul la informaţii secrete de serviciu al domnului/doamnei ......../(numele, prenumele, codul numeric personal)/......................................................., angajat/angajata al/a unităţii noastre în funcţia de ............................................................ .
  Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de ..................... .
  Şeful unităţii,
  ........................
  (semnatura şi ştampila)
  Şeful structurii de securitate/
  Funcţionarul de securitate,
  ..............................
  ANEXA 3
  ROMÂNIA Secret de serviciu
  ......... -------------------
  (unitatea) (după completare)
  Exemplar unic
  Compartimentul .............
  Nr. ....... din ............
  REGISTRUL
  pentru evidenta autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu
  Data deschiderii evidentei .................
  Data închiderii evidentei ..................
                     
    Nr. crt.Numele, prenumele şi datele de identificare ale posesoruluiFuncţia şi compartimentul în care îşi desfăşoară activitateaData eliberării autorizaţieiSeria şi numărul autorizaţieiPerioada de valabilitateData retrageriiMotivul retrageriiObservaţii
                     
                     
                     
                     
                     


  -------