ORDIN nr. 73/83/2021pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 73 din 29 ianuarie 2021
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 83 din 29 ianuarie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 1 februarie 2021
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. VVV976 din 29.01.2021,
  în temeiul prevederilor:– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;– Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 privind stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
  ministrul sănătății și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către autoritățile publice locale sau județene, în alte locații decât cele organizate de către unitățile sanitare care se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru serviciile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, pentru activitatea realizată în etapele a II-a și a III-a ale companiei de vaccinare, se face în baza unui contract distinct, de prestări servicii, încheiat între personalul medico-sanitar, respectiv registratorul medical și reprezentantul legal al autorității publice locale sau județene.


  Articolul 2
  (1) Personalul care își desfășoară activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este reprezentat de medici, asistenți medicali, care își exercită profesia în condițiile legii, precum și de registratori medicali. Responsabilitatea privind asigurarea personalului, precum și a programului de activitate în cadrul centrelor de vaccinare revine autorității publice care a organizat centrul de vaccinare.(2) Personalul care desfășoară activitate medicală la un furnizor care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate poate desfășura activitate în cadrul unui centru de vaccinare împotriva COVID-19, numai în afara programului de activitate stabilit și prevăzut în cadrul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.


  Articolul 3
  (1) Activitatea de informare, vaccinare, monitorizare și raportare a reacțiilor adverse a persoanelor, desfășurată în centrele de vaccinare organizate în alte locații decât cele organizate în unități sanitare, se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, de la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“.(2) Finanțarea activităților de la alin. (1) se realizează în limita sumelor aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(3) Durata prezentului contract se poate întrerupe înainte de 31 decembrie 2021 ca urmare a încheierii campaniei de vaccinare împotriva COVID-19.


  Articolul 4

  Documentele necesare desfășurării activității de informare, vaccinare, monitorizare și raportare a reacțiilor adverse a persoanelor în cadrul centrelor de vaccinare organizate în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare sunt următoarele:
  a) chestionar triaj vaccinare adulți, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/ M.223/4.380/2020 privind stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, pentru pacienții vaccinați în cabinetul medicului de familie;
  b) formularul pentru consimțământ informat prevăzut la art. IV pct. 2 subpct. 2.3 din Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 privind stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, pentru pacienții vaccinați în cabinetul medicului de familie;
  c) fișă raportare RAPI, pentru cazurile apariției unei reacții adverse postvaccinale indezirabile (RAPI), acestea fiind investigate și raportate în conformitate cu metodologia de supraveghere RAPI - http://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi potrivit anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 privind stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, la semnalarea acestora de către persoana vaccinată;
  d) fișa de declarare a profesionistului în domeniul sănătății pentru raportarea RAPI la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) potrivit modelului din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 privind stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, în cazul autosesizării privind posibile reacții adverse asociate administrării vaccinurilor;
  e) registrul de vaccinare (Registrul electronic național de vaccinare);
  f) adeverința de vaccinare în format hârtie, pentru cazurile în care aceasta nu poate fi generată automat din RENV, pentru pacienții vaccinați în cabinetul medicului de familie.


  Articolul 5

  Modelul de contract care se încheie între personalul medico-sanitar și registratorii medicali și unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este prevăzut în anexa la prezentul ordin și face parte integrantă din acesta.


  Articolul 6

  Pentru plata activităților de vaccinare desfășurate de către personalul medico-sanitar, reprezentantul legal al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale care a organizat centre de vaccinare împotriva COVID-19 încheie un contract de prestări servicii cu personalul medico-sanitar și registratorii medicali care își manifestă disponibilitatea de a lucra în centrele de vaccinare împotriva COVID-19, în baza următoarelor documente:
  a) cerere pentru intrare în relație contractuală cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19;
  b) documente care atestă înscrierea în una dintre categoriile de personal necesar desfășurării activității de vaccinare - medic, asistent medical, registrator medical.


  Articolul 7
  (1) Pentru plata activității personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali care deservesc centrele de vaccinare organizate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, reprezentantul legal al acesteia solicită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București încheierea contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătății pentru aprobarea modelului de contract prevăzut la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății. (2) Reprezentantul legal al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale care a organizat centrul de vaccinare împotriva COVID-19 este direct răspunzător de corectitudinea datelor cuprinse în cererea de finanțare fundamentată, care se întocmește pe baza foii colective de prezență, pentru fiecare centru de vaccinare.


  Articolul 8

  Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, autoritățile administrației publice locale, precum și personalul medical implicat în asigurarea activității de vaccinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 9

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila


  ANEXĂ


  CONTRACT
  pentru activitatea prevăzută la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021
  privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19

  și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătățiiI. Părțile contractante
  Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială .................., cu sediul în municipiul/orașul/comuna ................., str. ........... nr. ........., județul/sectorul ........, tel./fax ...................., adresă de e-mail ......................., reprezentată prin ..................... în calitate de reprezentant legal .......................................,
  și– persoana fizică, în calitate de medic/asistent/registrator, numele ..................., prenumele ..............., CNP ......................,
  cont nr. .........................., deschis la ............., tel. .........................., în calitate de prestator,
  sau– cabinet individual ………........, cu sau fără punct secundar de lucru .............., reprezentat prin medicul titular ................;– cabinet asociat sau grupat ........, cu sau fără punct secundar de lucru ........, reprezentat prin medicul delegat ..............;– societate civilă medicală ................................., cu sau fără punct secundar de lucru ........................................., reprezentată prin administratorul ...................................;– unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înființată potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ........................................., reprezentată prin .............................................................;– cabinet care funcționează în structura sau în coordonarea unei unități sanitare aparținând ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie .........................., cu sau fără punct secundar de lucru .............., reprezentat prin ................,
  având sediul cabinetului medical în municipiul/orașul/comuna ....................., str. ........................ nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ......., ap. ....., județul/sectorul ............................., telefon fix/mobil ......................................, adresă de e-mail ................................., și sediul punctului secundar de lucru în localitatea ............................, str. .............................. nr. ......, telefon fix/mobil ..................., adresă de e-mail ............................................. .
  II. Obiectul contractului

  Articolul 1

  Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea activităților prevăzute la art. 4 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.


  Articolul 2

  Activitățile ce fac obiectul prezentului contract se realizează de către medici/asistenți/registratori.
  III. Durata contractului

  Articolul 3
  (1) Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2021.(2) Durata prezentului contract se poate prelungi pe toată durata de aplicabilitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, prin încheierea unui act adițional semnat de ambele părți.
  IV. Obligațiile părților

  Articolul 4

  Autoritățile publice locale au următoarele obligații:
  a) să încheie contracte distincte cu entitățile prevăzute la art. 1 din prezentul contract în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, în limita sumelor alocate cu această destinație potrivit legii;
  b) să deconteze furnizorilor cu care are încheiate contracte, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor necesare decontării, contravaloarea activității desfășurate de aceștia;
  c) să efectueze controlul activității, împreună cu direcțiile de sănătate publică, în limita competențelor;
  d) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice reprezentanților legali procesele-verbale și/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;
  e) să afișeze pe site-ul autorității contractante și datele de contact ale centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în cadrul unităților sanitare;
  f) să asigure furnizorului executarea serviciilor medicale contractate, urmărind în permanență respectarea calității actului medical și în condiții de maximă securitate a sănătății;
  g) să asigure echipament corespunzător personalului medical desemnat să efectueze activitatea de vaccinare;
  h) să respecte programările stabilite pentru activitatea de vaccinare, conform instrucțiunilor transmise de Comitetul național de coordonare a activităților de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV).


  Articolul 5
  (1) Furnizorul de servicii are următoarele obligații:
  a) să realizeze activitățile de vaccinare a populației în conformitate cu strategia națională de vaccinare împotriva COVID-19 și a instrucțiunilor emise de CNCAV, în cadrul programului de activitate asumat prin prezentul contract;
  b) personalul medico-sanitar și registratorii medicali ce își desfășoară activitatea în centrele de vaccinare care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate, poate desfășura activitate în cadrul centrului de vaccinare împotriva COVID-19 în afara programului de activitate stabilit și prevăzut în cadrul contractului încheiat cu aceasta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  c) să respecte legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  d) să transmită autorității locale, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activității - factura însoțită de borderoul centralizator al prezenței personalului în centrul de vaccinare;
  e) să utilizeze, să completeze și să păstreze, potrivit legii, la nivelul centrului de vaccinare foaia colectivă de prezență a personalului care își desfășoară activitatea în centrul de vaccinare.
  V. Modalități de plată

  Articolul 6
  (1) Pentru activitatea realizată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 personalul medico-sanitar și registratorii medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferențiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează:
  a) 90 lei/oră pentru medici;
  b) 45 lei/oră pentru asistenți medicali;
  c) 20 lei/oră pentru registratori medicali.
  (2) Lunar, până la data de 5 a lunii curente furnizorul transmite autorității administrației publice locale borderoul centralizator al prezenței personalului în centrul de vaccinare pentru luna precedentă.(3) Decontarea sumelor cuvenite conform activității prestate se face lunar în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii documentelor necesare decontării prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentul contract, care fac parte integrantă din acesta.(4) Decontarea sumelor de către autoritățile administrației publice locale se face în limita sumelor primite de acestea de la bugetul de stat, cu această destinație.
  VI. Controlul activității

  Articolul 7
  (1) Controlul privind activitatea care face obiectul prezentului contract se exercită de către direcțiile de sănătate publică, precum și de către împuterniciții autorității administrației publice locale, în funcție de domeniul de competență.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări respectarea obligațiilor de către furnizorii de servicii medicale ce le revin potrivit prezentului contract;


  Articolul 8
  (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți, pe toată perioada de valabilitate a contractului și trei ani după expirarea sa:
  a) de a face cunoscut informații despre contract sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului sau instituții ale statului care trebuie informate, conform legii;
  b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale și obligațiile legale conform reglementărilor în vigoare.
  (2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face strict numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.(3) O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:
  a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens; sau
  b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.
  (4) Nerespectarea obligației de confidențialitate asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese, în condițiile legii.
  VII. Clauză specială

  Articolul 9
  (1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, respectiv municipiul București, prin care să certifice realitatea și exactitatea faptelor care au condus la invocarea forței majore, și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.(3) Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.
  VIII. Condiții de suspendare și încetare a contractului

  Articolul 10

  Contractul se suspendă în situația în care se suspendă/se anulează autorizația de funcționare a centrului de vaccinare sau la finalul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19.
  IX. Corespondența

  Articolul 11
  (1) Orice modificare adusă de către părți cu privire la adresă, nr. telefon/fax , cont bancar va fi comunicată celeilalte părți în termen de 3 zile de la modificare.(2) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele specificate în prezentul contract. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.(3) Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
  X. Modificarea contractului

  Articolul 12
  (1) În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător. Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți, care devine anexă la prezentul contract.(2) În condițiile modificării listei personalului, reprezentantul legal anunță direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București despre aceste situații cel târziu în ziua producerii modificării și se încheie act adițional la contractul inițial.


  Articolul 13

  Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză, care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului, cu acordul părților.


  Articolul 14
  (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă dintre furnizori și autoritatea administrației publice locale conform alin. (1) se soluționează de către instanțele de judecată competente, după caz.


  Articolul 15
  (1) Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu condiția ca cealaltă parte contractantă să fie informată în termen de 5 zile de la data la care un astfel de eveniment a apărut și face imposibilă îndeplinirea obligațiilor sale. (2) Durata prezentului contract se prelungește cu perioada în care subzistă evenimentul de forță majoră făcând imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către părți. În cazul în care un eveniment de forță majoră se prelungește pe o durată mai mare de 2 luni, părțile vor conveni fie încetarea prezentului contract, fie să renegocieze termenii acestuia, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.(3) Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de existență a evenimentului de forță majoră, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia, iar partea care invocă forța majoră are obligația de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acesteia.
  Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

  Comuna/Orașul/Municipiul/Județul/ Sectorul Municipiului București
  Reprezentant legal,
  .........................
  Furnizor de servicii medicale
  Reprezentant legal,
  .........................

  Anexa nr. 1

  la contract

  Lista cu personalul care își desfășoară activitatea
  în cadrul centrului de vaccinare .................... pe luna ....................
  - model -

  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPCategorie personal* (medic/asistent/registrator)Cod parafă**Număr de ore/lună  * Cu excepția personalului delegat sau detașat.
  ** Se completează numai pentru medici.


  Anexa nr. 2

  la contract

  Centrul de vaccinare ……………………….
  Județul: .......................................................
  Medic coordonator ......................................
  Reprezentant legal: ……………………....…
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  al prezenței personalului în centrul de vaccinare
  Luna ………………………………... /anul 2021

  Nr. crt.Numele și prenumele mediculuiNumele și prenumele asistentului medicalNumele și prenumele registratorului medicalData desfășurării activitățiiNumăr ore efectuate*
  Tarif orar
  (lei/oră)
  Contravaloarea orelor efectuate
  MedicAsRmMAsRmMAsRm
  90 lei45 lei20 lei
  C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12=C6XC9C13=C7XC10C14=C8XC11
  1.


  ……


  904520


  2.


  ……


  904520


  3.


  ……


  904520


  4.


  ……


  904520


  5..............................……


  904520


  n.


  ……


  904520


  TOTALXXXX


  XXX  * Conform documentelor de prezență existente la nivelul centrului de vaccinare.
  Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
  Medic coordonator centru de vaccinare

  ----