HOTĂRÂRE nr. 933 din 28 octombrie 2020privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Perdele forestiere de protecție a autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970, de pe raza localităților Dragalina și Perișoru, județul Călărași"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1038 din 6 noiembrie 2020
  Având în vedere prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 150/2017, ale art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (4) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobat Programul național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale, și având în vedere Decizia inspectorului-șef al Gărzii forestiere București nr. 110/2016 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții „Perdele forestiere de protecție autostrăzi și drumuri naționale“, anexa nr. 2 - Perdele forestiere de protecție a autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Perdele forestiere de protecție a autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970, de pe raza localităților Dragalina și Perișoru, județul Călărași“, potrivit planului de amplasament/hărții topografice, prevăzute în anexa nr. 1*).
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.


  Articolul 2

  Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Perdele forestiere de protecție a autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970, de pe raza localităților Dragalina și Perișoru, județul Călărași“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.


  Articolul 3

  Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităților Dragalina și Perișoru din județul Călărași, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 4

  Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național prevăzut la art. 1, situate pe raza localităților Dragalina și Perișoru din județul Călărași, în cuantum de 469.698 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru anul 2020 Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 01 „Transferuri interne“, alineatul 55 „Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de împădurire“.


  Articolul 5

  Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.


  Articolul 6

  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 7

  Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Ștefan Gheorghe,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 28 octombrie 2020.
  Nr. 933.

  Anexa nr. 2

  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii,
  situate pe raza localităților Dragalina și Perișoru, județul Călărași,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Categoria de folosință:
  A - Arabil

  Obiectivul de investiții: „Perdele forestiere de protecție a autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970“

  Nr. crt.

  Județ

  Unitatea administrativ-teritorială

  Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului

  Categoria de folosință

  Nr. cadastral/ Nr. carte funciară

  Număr parcelă în planul de situație

  Tarla/Parcelă

  Poziția față de localitate

  Suprafață de expropriat
  (mp)

  Valoarea justă a despăgubirilor terenului, conform Legii nr. 255/2010
  (lei)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Tronsonul 102 + 800 - 103 + 025, UAT Dragalina, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Sculy-Logotheti Severina

  A-Arabil

  20107

  1

  T 142/2, P 1

  extravilan

  6153

  8.109,42 lei

  2

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Gulacsi Gologan Stefan

  A-Arabil

  23354

  2

  T 142/2, P 2

  extravilan

  577

  760,46 lei

  TOTAL

  6730

  8.869,88 lei

  Tronsonul 103 + 040 - 103 + 280, UAT Dragalina, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Gulacsi Gologan Ștefan

  A-Arabil

  20092

  1

  T 142/3, P 1

  extravilan

  5077

  6.691,29 lei

  2

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Gulacsi Gologan Stefan

  A-Arabil

  23351

  2

  T 142/3, P 2

  extravilan

  2153

  2.837,57 lei

  TOTAL

  7230

  9.528,86 lei

  Tronsonul 103 + 380 - 103 + 840, UAT Dragalina, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Beta Maria

  A-Arabil

  23345

  1

  T 141/3, P 3

  extravilan

  13320

  17.555,26 lei

  TOTAL

  13320

  17.555,26 lei

  Tronsonul 103 + 846 - 105 + 100, UAT Dragalina, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Protopopescu Sergiu

  A-Arabil

  21704

  1

  T 140, P 1

  extravilan

  4364

  5.751,59 lei

  2

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Protopopescu Sergiu

  A-Arabil

  -

  2

  T 140, P 2

  extravilan

  8006

  10.551,60 lei

  3

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Focheanu Marius Florin

  A-Arabil

  22887

  3

  T 140, P 3-4, lot 1

  extravilan

  61

  80,40 lei

  4

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Arpasanu Gheorghe Virgil, Arpasanu Elena

  A-Arabil

  22888

  4

  T 140, P 3-4, lot 2

  extravilan

  2767

  3.646,80 lei

  5

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Roman Paula, Roman Marius Viorel

  A-Arabil

  21809

  5

  T 140, P 3-4

  extravilan

  2135

  2.813,85 lei

  6

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Tolea Sorina

  A-Arabil

  22556

  6

  T 140, P 3-4

  extravilan

  302

  398,02 lei

  7

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  SOCIETATEA ARPEST - S.R.L.

  A-Arabil

  22557

  7

  T 140, P 3-4

  extravilan

  1829

  2.410,55 lei

  8

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Munteanu Cogalniceanu Florina

  A-Arabil

  23473

  8

  T 140, P 3

  extravilan

  7230

  9.528,87 lei

  9

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Dumitrescu Georgeta

  A-Arabil

  21699

  9

  T 140, P 5, lot 2

  extravilan

  6865

  9.047,81 lei

  10

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Popa Gh. Zamfira

  A-Arabil

  -

  10

  T 140, P 6

  extravilan

  1273

  1.677,77 lei

  11

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Nazat Steliana

  A-Arabil

  -

  11

  T 140, P 7

  extravilan

  1267

  1.669,86 lei

  12

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Danciu George, Savu Catela Nicoleta

  A-Arabil

  22902

  12

  T 140, P 8

  extravilan

  1431

  1.886,00 lei

  TOTAL

  37530

  49.463,12 lei

  Tronsonul 105 + 500 - km 106 + 015, UAT Dragalina, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Patranescu Gheorghe

  A-Arabil

  -

  1

  T 184, P 21

  extravilan

  4596

  6.057,35 lei

  2

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Savu Niculae, Savu Daniela

  A-Arabil

  20372

  2

  T 184, P 20

  extravilan

  551

  726,20 lei

  3

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Savu Niculae, Savu Daniela

  A-Arabil

  21854

  3

  T 184, P 19

  extravilan

  864

  1.138,72 lei

  4

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Neferu Traian, Neferu Maria

  A-Arabil

  23695

  4

  T 184, P 18

  extravilan

  767

  1.010,88 lei

  5

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Savu Niculae, Savu Daniela

  A-Arabil

  20228

  5

  T 184, P 17

  extravilan

  319

  420,43 lei

  6

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Savu Niculae, Savu Daniela

  A-Arabil

  20175

  6

  T 184, P 17

  extravilan

  319

  420,43 lei

  7

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Savu Niculae, Savu Daniela

  A-Arabil

  20438

  7

  T 184, P 16

  extravilan

  425

  560,13 lei

  8

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Savu Niculae, Savu Daniela

  A-Arabil

  20437

  8

  T 184, P 15

  extravilan

  848

  1.117,63 lei

  9

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Savu Niculae, Savu Daniela

  A-Arabil

  20436

  9

  T 184, P 14

  extravilan

  423

  557,50 lei

  10

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Savu Niculae, Savu Daniela

  A-Arabil

  20440

  10

  T 184, P 13

  extravilan

  423

  557,50 lei

  11

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Savu Niculae, Savu Daniela

  A-Arabil

  20435

  11

  T 184, P 12

  extravilan

  414

  545,64 lei

  12

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Savu Niculae, Savu Daniela

  A-Arabil

  20439

  12

  T 184, P 11

  extravilan

  379

  499,51 lei

  13

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Savu Niculae, Savu Daniela

  A-Arabil

  20233

  13

  T 184, P 10

  extravilan

  408

  537,73 lei

  14

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Dursina Platon

  A-Arabil

  -

  14

  T 184, P 9

  extravilan

  411

  541,68 lei

  15

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Constantin Victor

  A-Arabil

  -

  15

  T 184, P 8

  extravilan

  297

  391,43 lei

  16

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  S.C. BARTER TRADING ROMANIA - S.R.L., VOLKSBANK ROMANIA - S.A.

  A-Arabil

  20411

  16

  T 184, P 7

  extravilan

  208

  274,14 lei

  17

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  S.C. BARTER TRADING ROMANIA - S.R.L., VOLKSBANK ROMANIA - S.A.

  A-Arabil

  20414

  17

  T 184, P 6

  extravilan

  173

  228,01 lei

  18

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  S.C. BARTER TRADING ROMANIA - S.R.L., VOLKSBANK ROMANIA - S.A.

  A-Arabil

  20415

  18

  T 184, P 5

  extravilan

  138

  181,88 lei

  19

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  S.C. BARTER TRADING ROMANIA - S.R.L., VOLKSBANK ROMANIA - S.A.

  A-Arabil

  20413

  19

  T 184, P 4

  extravilan

  103

  135,75 lei

  20

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  S.C. BARTER TRADING ROMANIA - S.R.L., VOLKSBANK ROMANIA - S.A.

  A-Arabil

  20416

  20

  T 184, P 3

  extravilan

  68

  89,62 lei

  21

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Paduretu Maria

  A-Arabil

  -

  21

  T 184, P 2

  extravilan

  34

  44,81 lei

  22

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Dragomir Maria

  A-Arabil

  20412

  22

  T 184, P 1

  extravilan

  4

  5,27 lei

  23

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Plaisanu Daniel

  A-Arabil

  -

  23

  T 184, P 25

  extravilan

  2748

  3.621,76 lei

  TOTAL

  14920

  19.664,00 lei

  Tronsonul 106 + 040 - 106 + 905, UAT Dragalina, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Iorgoiu Ion

  A-Arabil

  485

  1

  T 134/1, P 1

  extravilan

  2594

  3.418,79 lei

  2

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Simion Zenovia

  A-Arabil

  24430

  2

  T 134/1, P 2

  extravilan

  1222

  1.610,55 lei

  3

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Simion (Drinca) Maria, Simion Constantin, Simion Zenovia

  A-Arabil

  24015

  3

  T 134/1, P 3

  extravilan

  2768

  3.648,12 lei

  4

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Vulpe Ion

  A-Arabil

  470

  4

  T 134/1, P 4

  extravilan

  2568

  3.384,53 lei

  5

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Ghionoiu Dumitru

  A-Arabil

  1792

  5

  T 134/1, P 5

  extravilan

  2336

  3.078,76 lei

  6

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Anghelache Gheorghe

  A-Arabil

  1862

  6

  T 134/1, P 6

  extravilan

  291

  383,53 lei

  7

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Anghelache Constantin

  A-Arabil

  1850

  7

  T 134/1, P 7

  extravilan

  292

  384,84 lei

  8

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Calinescu Razvan Andrei, Calinescu Vasilica

  A-Arabil

  24302

  8

  T 134/1, P 8

  extravilan

  292

  384,84 lei

  9

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Calinescu Razvan Andrei, Calinescu Vasilica

  A-Arabil

  24293

  9

  T 134/1, P 9

  extravilan

  2234

  2.944,33 lei

  10

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Dupceag Niculina

  A-Arabil

  394

  10

  T 134/1, P 10

  extravilan

  265

  349,26 lei

  11

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Simion Aurelian

  A-Arabil

  23178

  11

  T 134/1, P 11

  extravilan

  2624

  3.458,33 lei

  12

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Serban Maria

  A-Arabil

  20771

  12

  T 134/1, P 12

  extravilan

  1316

  1.734,44 lei

  13

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Stanciu Gh. Ion

  A-Arabil

  20768

  13

  T 134/1, P 11

  extravilan

  1870

  2.464,59 lei

  14

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Ivascu Eugenia

  A-Arabil

  302

  14

  T 134/1, P 14

  extravilan

  583

  768,37 lei

  15

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Teicu Steliana

  A-Arabil

  329

  15

  T 134/1, P 15

  extravilan

  583

  768,37 lei

  16

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Smedia Constantin

  A-Arabil

  320

  16

  T 134/1, P 16

  extravilan

  496

  653,71 lei

  17

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Dulea Ecaterina, Cozan Elisabeta, Constantin Joita, Dulea Stefan

  A-Arabil

  24139

  17

  T 134/1, P 17

  extravilan

  1750

  2.306,43 lei

  18

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Calavie Nicolae

  A-Arabil

  364

  18

  T 134/1, P 18

  extravilan

  1809

  2.384,19 lei

  19

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Rosca Dumitru

  A-Arabil

  361

  19

  T 134/1, P 19

  extravilan

  263

  346,62 lei

  20

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Rosca Elena

  A-Arabil

  376

  20

  T 134/1, P 20

  extravilan

  584

  769,69 lei

  21

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Rosca Ion

  A-Arabil

  400

  21

  T 134/1, P 21

  extravilan

  980

  1.291,60 lei

  TOTAL

  27720

  36.533,89 lei

  Tronsonul 106 + 921 - 107 + 039, UAT Dragalina, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Rosca Ion

  A-Arabil

  400

  1

  T 134/1, P 21

  extravilan

  228

  300,50 lei

  2

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Birzaloiu Ion, Birzaloiu Vasilica, Rosca Georgeta, Calavie Eugenia, Birzaloiu Gheorghe

  A-Arabil

  340

  2

  T 134/1, P 22

  extravilan

  1782

  2.348,61 lei

  3

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Ciobanu Dumitru

  A-Arabil

  323

  3

  T 134/1, P 23

  extravilan

  1460

  1.924,22 lei

  TOTAL

  3470

  4.573,33 lei

  Tronsonul 107 + 045 - 108 + 355, UAT Dragalina, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  SOCIETATEA ARPREST - S.R.L.

  A-Arabil

  24478

  1

  T 133/1 , P 2

  extravilan

  17936

  23.638,97 lei

  2

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Stuparu Maria, Antonia Ioana

  A-Arabil

  NC: 530/2/3

  3

  T 128/1, P 6

  extravilan

  21276

  28.040,96 lei

  TOTAL

  39212

  51.679,93 lei

  Tronsonul 108 + 390 - 108 + 600, UAT Dragalina, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Oprea Rodica

  A-Arabil

  287

  1

  T 127/1, P 5

  extravilan

  5660

  7.459,67 lei

  TOTAL

  5660

  7.459,67 lei

  Tronsonul 108 + 700 - 109 + 085, UAT Dragalina, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Dabija Ecaterina

  A-Arabil

  258

  1

  T 127/1, P 7

  extravilan

  58

  76,44 lei

  2

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Nasta Serban, Nasta Lucia, Nasta Egon Mihai, Nasta Eugen

  A-Arabil

  280/2

  2

  T 127/1, P 4

  extravilan

  11432

  15.066,94 lei

  TOTAL

  11490

  15.143,38 lei

  Tronsonul 109 + 091 - 110 + 570, UAT Dragalina, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Teren la dispoziția Comisiei locale de fond funciar*

  A-Arabil

  -

  1

  T 125/1

  extravilan

  2161

  2.848,12 lei

  2

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  S.C. ADVIDOCA - S.R.L.

  A-Arabil

  21926

  2

  T 125/1, P 28/1

  extravilan

  3476

  4.581,24 lei

  3

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Mihai Elena, Mirescu Maria, Vasile Virginia, Vasile Maria, Vasile George, Vasile Ion, Bugeac Elena, Petcu Maria, Stan Luminita

  A-Arabil

  -

  3

  T 125/1, P 28

  extravilan

  3092

  4.075,14 lei

  4

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Constantin Maria

  A-Arabil

  -

  4

  T 125/1, P 29

  extravilan

  719

  947,61 lei

  5

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  S.C. CHIREA 2000 - S.R.L.

  A-Arabil

  23692

  5

  T 125/1, P 30

  extravilan

  1569

  2.067,88 lei

  6

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Matache Marius Viorel, Matache Laura Mihaela

  A-Arabil

  21839

  6

  T 125/1, P 31

  extravilan

  595

  784,19 lei

  7

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Izvoreanu Aurica

  A-Arabil

  -

  7

  T 125/1, P 32

  extravilan

  353

  465,24 lei

  8

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Chirea Simion-Viorel, Chirea Doina-Elena

  A-Arabil

  20019

  8

  T 125/1, P 33

  extravilan

  2450

  3.229,01 lei

  9

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Matache Marius Viorel, Matache Laura Mihaela

  A-Arabil

  21239

  9

  T 125/1, P 34

  extravilan

  924

  1.217,80 lei

  10

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  S.C. ADVIDOCA - S.R.L.

  A-Arabil

  21436

  10

  T 125/1, P 35

  extravilan

  1147

  1.511,70 lei

  11

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Stanciu Vasile

  A-Arabil

  24091

  11

  T 125/1, P 36

  extravilan

  1367

  1.801,65 lei

  12

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Proca Robert-Valentin, Gascan Diana-Carmen

  A-Arabil

  20565

  12

  T 125/1, P 37

  extravilan

  1132

  1.491,93 lei

  13

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Plosca Anghel

  A-Arabil

  24443

  13

  T 125/1, P 38

  extravilan

  451

  594,40 lei

  14

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Chirea Simion-Viorel, Chirea Doina-Elena

  A-Arabil

  20013

  14

  T 125/1, P 39

  extravilan

  2239

  2.950,92 lei

  15

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Muresanu Tudora, Nicolae Elena, Stefan Voda

  A-Arabil

  -

  15

  T 125/1, P 40

  extravilan

  3312

  4.365,09 lei

  16

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Serban Ion

  A-Arabil

  20408

  16

  T 125/1, P 41

  extravilan

  2091

  2.755,86 lei

  17

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Serban Mircea-Danut

  A-Arabil

  20409

  17

  T 125/1, P 41

  extravilan

  562

  740,69 lei

  18

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Radulescu Gabriel-Corneliu, Radulescu Georgeta, Cindrea Dan-Nicu, Cindrea Violeta-Marilena

  A-Arabil

  20410

  18

  T 125/1, P 41

  extravilan

  1034

  1.362,77 lei

  19

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Gavrila Lascar

  A-Arabil

  -

  19

  T 125/1, P 42

  extravilan

  1072

  1.412,86 lei

  20

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  S.C. ADVIDOCA - S.R.L.

  A-Arabil

  21435

  20

  T 125/1, P 43

  extravilan

  474

  624,71 lei

  21

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  S.C. ADVIDOCA - S.R.L.

  A-Arabil

  21437

  21

  T 125/1, P 44

  extravilan

  2405

  3.169,70 lei

  22

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Chirea Simion-Viorel, Chirea Doina-Elena

  A-Arabil

  20110

  22

  T 125/1, P 4

  extravilan

  1875

  2.471,18 lei

  23

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Chirea Simion Viorel, Chirea Doina Elena

  A-Arabil

  20451

  23

  T 125/1, P 3 lot 1

  extravilan

  768

  1.012,19 lei

  24

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Chirea Simion Viorel, Chirea Doina Elena

  A-Arabil

  20452

  24

  T 125/1, P 3
  lot 2

  extravilan

  787

  1.037,24 lei

  25

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Ditescu Dumitru

  A-Arabil

  23346

  25

  T 125/1, P 2

  extravilan

  5426

  7.151,26 lei

  26

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Dragnea Ion, Dragnea Dan, Nitu Elena

  A-Arabil

  677

  26

  T 125/1, P 1

  extravilan

  2219

  2.924,56 lei

  TOTAL

  43700

  57.594,94 lei

  Tronsonul 110 + 580 - 111 + 275, UAT Dragalina, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Barton Venera Smaranda

  A-Arabil

  357

  1

  T 124/1, P 24

  extravilan

  363

  478,42 lei

  2

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Samargiu Petru

  A-Arabil

  246

  2

  T 124/1, P 23

  extravilan

  11911

  15.698,25 lei

  3

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  Martac Dumitru

  A-Arabil

  524

  3

  T 124/1, P 25

  extravilan

  9106

  12.001,36 lei

  TOTAL

  21380

  28.178,03 lei

  TOTAL UAT DRAGALINA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

  232362

  306.244,29 lei

  Tronsonul 111 + 355 - 111 + 530, UAT Perișoru, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  PERIȘORU

  Academia Română

  A-Arabil

  -

  1

  T 95/5, P 1

  extravilan

  2141

  2.821,76 lei

  TOTAL

  2141

  2.821,76 lei

  Tronsonul 111 + 640 - 114 + 000, UAT Perișoru, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  PERIȘORU

  Academia Română

  A-Arabil

  -

  1

  T 95/5, P 1

  extravilan

  20833

  27.457,10 lei

  2

  CĂLĂRAȘI

  PERIȘORU

  Academia Română

  A-Arabil

  -

  3

  T 95/6, P 1

  extravilan

  11281

  14.867,93 lei

  3

  CĂLĂRAȘI

  PERIȘORU

  Academia Română

  A-Arabil

  -

  4

  T 95/7, P 1

  >

  37605

  49.561,96 lei

  TOTAL

  69719

  91.886,99 lei

  Tronsonul 114 + 095 - 114 + 250, UAT Perișoru, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  PERIȘORU

  Academia Română

  A-Arabil

  -

  1

  T 95/7, P 1

  extravilan

  4960

  6.537,09 lei

  TOTAL

  4960

  6.537,09 lei

  Tronsonul 114 + 350 - 115 + 710, UAT Perișoru, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  PERIȘORU

  Academia Română

  A-Arabil

  -

  1

  T 95/7, P 1

  extravilan

  1413

  1.862,28 lei

  2

  CĂLĂRAȘI

  PERIȘORU

  Screca Dumitru

  A-Arabil

  196

  2

  T 114/4, P 1

  extravilan

  591

  778,92 lei

  3

  CĂLĂRAȘI

  PERIȘORU

  Ciobanu Victoria

  A-Arabil

  274

  3

  T 114/4, P 2

  extravilan

  592

  780,23 lei

  4

  CĂLĂRAȘI

  PERIȘORU

  Rosu Georgeta, Dragan Aurelian

  A-Arabil

  277

  4

  T 114/4, P 3

  extravilan

  7343

  9.677,80 lei

  5

  CĂLĂRAȘI

  PERIȘORU

  Calinescu Elena

  A-Arabil

  376/2

  5

  T 114/4, P 4

  extravilan

  15532

  20.470,59 lei

  6

  CĂLĂRAȘI

  PERIȘORU

  Iordache Anghel, Voicu Iana, Ion Maria, Iordache Raducan, Iordache Tache

  A-Arabil

  298/2/2

  6

  T 114/4, P 5

  extravilan

  15849

  20.888,38 lei

  TOTAL

  41320

  54.458,20 lei

  Tronsonul 115 + 750 - 115 + 970, UAT Perișoru, județul Călărași

  1

  CĂLĂRAȘI

  PERIȘORU

  Vasile Mihai Costin, Vasile Marinela

  A-Arabil

  23191

  1

  T 114/4, P 8

  extravilan

  5880

  7.749,62 lei

  TOTAL

  5880

  7.749,62 lei

  TOTAL UAT PERIȘORU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

  124020

  163.453,66 lei

  TOTAL GENERAL

  356382

  469.697,95 lei

  * Pentru pozițiile în care se regăsește mențiunea „teren la dispoziția Comisiei locale de fond funciar“, astfel cum reiese din evidențele unităților administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deținătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentațiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condițiile legii.

  -----