LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 27 ianuarie 1998 Notă
  Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 7 octombrie 2016, în cuprinsul întregului text al hotărârii Guvernului sintagma "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice" şi sintagmele "direcţii judeţene de muncă, solidaritate socială şi familie, respectiv Direcţia generală de muncă, solidaritate socială şi familie a municipiului Bucureşti" şi "Direcţia de muncă şi solidaritate socială" se înlocuiesc cu sintagma "agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti", iar sintagma "direcţie teritorială", cu sintagma "agenţie teritorială".

  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1
  (1) Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, care vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistenţa socială acordate persoanelor care, potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul sa beneficieze de acestea.(2) De la bugetul de stat se pot aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistenţa socială se adresează unor beneficiari din mai multe judeţe ale tarii şi care au încheiat convenţii cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru prestarea acestor servicii.
  (la 07-10-2016, sintagma: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a fost înlocuită de Articolul III HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )
  (3) De la bugetele locale se pot aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistenţa socială se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ şi, respectiv, din municipiul Bucureşti şi care au încheiat convenţii cu consiliile locale în cauza, pentru prestarea de servicii de asistenţa socială.(4) Criteriile de acordare a fondurilor pentru aceste asociaţii şi fundaţii vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 1^1

  De prevederile art. 1 beneficiază în mod corespunzător şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii.
  (la 01-05-2017, Actul a fost completat de Articolul II din LEGEA nr. 79 din 26 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 28 aprilie 2017 )


  Articolul 2
  (1) Nivelul subvenţiilor acordate nu poate depăşi costul mediu lunar de întreţinere, pe persoana asistată, din unităţile de asistenţa socială de stat, cu profil similar, organizate ca instituţii publice.(2) Nivelul mediu lunar al subvenţiilor ce se aloca de la bugetul de stat pentru o persoană asistată se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, iar subvenţiile ce se aloca de la bugetele locale se aproba de către consiliul local.
  (la 07-10-2016, sintagma: Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale a fost înlocuită de Articolul III HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )


  Articolul 3

  Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care primesc subvenţii potrivit prezentei legi, beneficiază de asistenţa de specialitate atât sub aspect metodologic, cat şi în legătură cu utilizarea subvenţiilor acordate de la bugetul de stat în realizarea programelor stabilite, din partea personalului împuternicit în acest scop de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.


  Articolul 4
  (1) Dobânzile aferente sumelor alocate potrivit art. (1) vor fi utilizate numai în scopul întreţinerii persoanelor asistate.(2) Modul de utilizare a subvenţiilor acordate de la buget este supus controlului, conform legilor în vigoare.


  Articolul 5

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care au primit subvenţii, precum şi cuantumul acestora se publică în Monitorul Oficial al României, prin grija organelor care au acordat subvenţia.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VASILE LUPU

  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  CRISTIAN DUMITRESCU
  ---------------