LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*actualizată*)
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
(actualizată până la data de 12 noiembrie 2007*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 12 noiembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003; LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004; LEGEA nr. 163 din 15 mai 2006; LEGEA nr. 293 din 2 noiembrie 2007.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
  -------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 293 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 9 noiembrie 2007.
  (2) Atribuirea terenului se face în folosinţa gratuita pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul.
  --------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  (3) Atribuirea terenurilor se face în ordinea de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local.
  -------------
  Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004.


  Articolul 1^1

  Suprafeţele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse între 150 mý şi 300 mý în municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, între 250 mý şi 400 mý în oraşe şi între 250 mý şi 500 mý în comune şi satele aparţinătoare unităţilor administrativ-teritoriale.
  -------------
  Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 293 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 9 noiembrie 2007.


  Articolul 2

  (1) De prevederile art. 1 beneficiaza, o singură dată, tinerii în vârsta de până la 35 de ani, care indeplinesc urmatoarele condiţii:
  -------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004.
  a) au implinit vârsta de 18 ani;
  -------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004.
  b) nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţa sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicita atribuirea în folosinţa a unui teren, cat şi în alte localităţi;
  -------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004.
  (2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile.
  --------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 3

  (1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care solicitantul are domiciliul.
  --------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  (2) Cererea cuprinde numele şi prenumele solicitantului şi domiciliul acestuia, la care se anexeaza o copie de pe certificatul de nastere, o copie de pe cartea de identitate, o declaratie a solicitantului, pe propria raspundere, în care se menţionează că nu detine sau nu a detinut în proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte.
  -------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004.


  Articolul 4

  Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală se va pronunţa asupra acesteia, prin hotărâre, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 5

  (1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat sa înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţa asupra terenului atribuit.
  (3) Planurile urbanistice zonale (PUZ) şi planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuinte-tip insiruite sau cuplate care se realizează pe terenuri identificate potrivit art. 1 alin. (2) se initiaza şi se finanţează de consiliile locale.
  -------------
  Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004.


  Articolul 6

  (1) Ţinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care construiesc locuinţe proprietate personală pe terenul atribuit în baza prezentei legi, pot beneficia de credite în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Ţinerii care şi-au construit locuinţele proprietate personală în condiţiile prezentei legi beneficiază de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 6^1

  După finalizarea construirii locuinţei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Preţul de vânzare se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată de consiliul local.
  -------------
  Art. 6^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 163 din 15 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 18 mai 2006.


  Articolul 7

  Incalcarea prevederilor art. 3 alin. (2) prin nedeclararea de către solicitant ca detine sau a detinut în proprietate o locuinta ori un teren pe care se poate construi o locuinta constituie infractiunea de fals în declaratii şi se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.
  -------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004.


  Articolul 8

  Ministerul Administraţiei Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, în termen de 2 luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 9

  Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Bucureşti, 9 ianuarie 2003.
  Nr. 15.
  --------