HOTĂRÂRE nr. 313 din 10 mai 2018privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria", județul Teleorman
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 16 mai 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria“, județul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 11 iulie 2012, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Finanțarea obiectivului de investiții ai cărui indicatori tehnico-economici sunt aprobați la art. 1 și prevăzuți în anexă se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Justiției, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 10 mai 2018.
  Nr. 313.

  ANEXĂ

  (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 647/2012)
  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
  "Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria", județul Teleorman

  Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
  Beneficiar: Tribunalul Teleorman - după realizarea investiției
  Compania Națională de Investiții „CNI“ - S.A. - pe perioada realizării investiției
  Amplasament: municipiul Alexandria, șoseaua Turnu Măgurele nr. 4, județul Teleorman
  Indicatori tehnico-economici


  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
  (în prețuri valabile la 20.04.2017; 1 euro = 4,5407 lei)
  din care:

   

  mii lei

  76.478

  - construcții-montaj

   

  mii lei

  54.895

  Valoarea investiției finanțată prin C.N.I. - S.A.
  (inclusiv TVA)
  (în prețuri valabile la 20.04.2017; 1 euro = 4,5407 lei)
  din care:

   

  mii lei

  75.581

  - construcții-montaj

   

  mii lei

  54.400

  - Valoarea investiției finanțată prin Ministerul Justiției
  (inclusiv TVA)
  (în prețuri valabile la 20.04.2017; 1 euro = 4,5407 lei)
  din care:

   

  mii lei

  897

  - construcții-montaj

   

  mii lei

  495

  - Eșalonarea investiției: INV/C + M

   

   

   

  - Anul I

  INV

  mii lei

  18.200

   

  C+M

  mii lei

  15.000

  - Anul II

  INV

  mii lei

  27.500

   

  C+M

  mii lei

  19.000

  - Anul III

  INV

  mii lei

  30.778

  Capacități:

  C+M

  mii lei

  20.895

  - Suprafață desfășurată

   

  mp Ad

  13.075

  Durata de realizare a investiției

   

  luni

  30

  Factori de risc
  Construcția se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare.

  Finanțarea investiției
  Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Justiției, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

  -----