HOTĂRÂRE nr. 282 din 13 aprilie 2016privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2014, denumit în continuare Plan de acțiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul de acțiune se prevăd anual prin bugetul instituțiilor cu responsabilități în implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune.

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Raluca Alexandra Prună
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat

  București, 13 aprilie 2016.
  Nr. 282.

  Anexă

  PLAN DE ACȚIUNE
  pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020


  Obiectiv strategic

  Măsuri

  Responsabil

  Estimare bugetară în lei*), **), ***)

  Termen

  Indicatori de realizare

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  DIRECȚIA DE ACȚIUNE A: EFICIENTIZAREA JUSTIȚIEI CA SERVICIU PUBLIC

  A.1. Crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul sistemului judiciar

  A.1.1. Înființarea și operaționalizarea Consiliului de management strategic (CMS), format din conducerea la vârf a MJ, CSM, MP, ÎCCJ, și crearea unui grup tehnic de lucru care să sprijine consiliul strategic

  MJ
  CSM
  MP
  ÎCCJ

  Bugetul de stat

  Semestrul I 2016

  Protocol interinstituțional adoptat
  Instituții din sistemul judiciar implicate în dezvoltarea sistemului integrat de management: 4

  A.1.2. Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar

  MJ
  CSM
  MP

  POCA

  Trimestrul II 2019

  Participanți din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională pentru instanțe, parchete și alte instituții din sistemul judiciar: 300
  Dezvoltarea/Implementarea de soluții informatice de tip Balance scorecard

  A.1.3. Dezvoltarea integrată a sistemului de statistică judiciară la nivel interinstituțional (MJ-CSM-MP-ÎCCJ) prin noul ECRIS V pentru a deveni un instrument-suport pentru luarea deciziilor de management strategic (inclusiv cu elementele de prognoză). Integrarea datelor de statistică judiciară în componenta de date deschise a Parteneriatului pentru o guvernare deschisă

  MJ
  CSM
  MP
  ÎCCJ

  Bugetul de stat
  POCA

  2020

  2020: contract semnat pentru dezvoltarea unui sistem IT funcțional^1 (sistemul IT va include un sistem compatibil între toate modulele statistice ale principalilor actori din sistem, precum și un modul de analiză și prognoză)

  A.1.4. Elaborarea unei analize naționale de risc privind formele grave de criminalitate pentru fundamentarea politicilor în materie penală

  MJ
  INC
  MP
  DNP

  POCA

  2020

  Analiză elaborată

  A.1.5. Elaborarea unei strategii IT a sistemului judiciar aferente perioadei 2016-2020, însoțită de un plan de acțiune al acesteia, inclusiv constituirea unui grup interinstituțional pentru monitorizarea implementării acesteia

  MJ
  CSM, IJ INM, SNG
  MP (inclusiv DNA, DIICOT)
  ÎCCJ
  ANP
  ONRC
  DNP

  Bugetul de stat

  Trimestrul IV 2018

  Hotărârea Guvernului pentru aprobarea strategiei IT

  A.2. Definitivarea procesului de punere în aplicare a noilor coduri (civil/penal, de procedură civilă/penală)

  A.2.1. Îmbunătățirea organizării și funcționării sistemului judiciar, precum și a statutului magistraților, în contextul profundei reforme a celor patru coduri fundamentale pentru sistem (în materie civilă și penală)

  MJ, CSM, ÎCCJ, MP

  Bugetul de stat

  Decembrie 2016

  Act normativ adoptat de Guvern

  A.2.2. Continuarea formării profesionale a magistraților și a personalului auxiliar din instanțe și parchete

  INM
  SNG

  POCA
  Bugetul de stat
  MFE (faza 2)

  2020

  Acțiuni de formare specializată pentru magistrați: 439
  2016-2017: 169 de acțiuni de formare 2019: 197 de acțiuni de formare 2020: 73 de acțiuni de formare
  Acțiuni de formare specializată a grefierilor: 60

  A.3. Optimizarea organizării
  și funcționării instanțelor și parchetelor

  A.3.1. Optimizarea managementului instanțelor și parchetelor prin:
  - analiza sarcinilor administrative ale conducerii acestora care ar putea fi transferate către alte categorii de personal și îmbunătățirea cadrului normativ privind atribuțiile colegiilor de conducere și ale factorilor de decizie din instanțe și parchete;
  - dezvoltarea unui modul de management organizațional strategic pentru curțile de apel și tribunale și parchetele de pe lângă acestea;
  - întocmirea unei metodologii de elaborare a planului de management integrat;
  - formarea profesională unitară a persoanelor cu funcție de conducere, inclusiv manageri economici, la nivelul curților de apel și al tribunalelor și al parchetelor de pe lângă acestea cu privire la modulul de management organizațional strategic

  MJ
  CSM
  MP
  ÎCCJ
  CSM
  Curți de apel/tribunale
  MP
  Parchetele de pe lângă curțile de apel/tribunale

  Bugetul de stat
  Bugetul de stat POCA

  2018-2020

  Analiză instanțe și parchete, aprobată de CMS
  Proiect de act normativ elaborat
  Modul de management organizațional dezvoltat pentru curțile de apel/tribunale și parchetele de pe lângă acestea
  Număr de participanți la acțiuni de formare profesională: 320

  Elaborarea și implementarea de către fiecare curte de apel și de către parchetele de pe lângă acestea a unui plan de management integrat
  Dezvoltarea unui mecanism de analiză și monitorizare în cadrul CSM a modului de implementare a managementului strategic integrat la nivelul curților de apel și al parchetelor de pe lângă acestea

  Număr de instanțe și parchete care implementează sistemul de management strategic: 15 curți de apel și tribunalele arondate/parchetele de pe lângă acestea

  A.3.2. Alocarea resurselor umane pentru instanțe prevăzute în Memorandumul adoptat de Guvern în septembrie 2012
  Alocarea posturilor necesare implementării legislației privind falimentul persoanelor fizice, în urma unei analize a necesarului de resurse
  Analiza infrastructurii tuturor instanțelor, în vederea identificării spațiilor necesare amenajării sălilor de consiliu

  MJ
  CSM

  Bugetul de stat

  2016-2020
  2016-2020
  Trimestrul II 2016

  Posturi suplimentare ocupate: Instanțe
  244 de posturi de judecători
  102 posturi de personal auxiliar de specialitate la instanțe
  600 de judecători^2
  750 de grefieri
  Finalizare analiză

  A.3.3. Alocarea resurselor umane suplimentare pentru unitățile Ministerului Public

  MP
  MJ
  CSM
  MAI

  Bugetul de stat

  2016-2020
  2016-2018
  2017-2020
  2019-2020

  MP și celelalte parchete (exclusiv DNA și DIICOT): MP 100 de posturi de procurori și 200 de posturi de personal auxiliar
  Ținte intermediare:
  2019 - 50 de posturi de procuror și 100 de posturi de personal auxiliar
  2020 - 50 de posturi de procuror și 100 de posturi de personal auxiliar
  Suplimentarea posturilor, astfel:
  - 35 de posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ în 2018
  - 35 de posturi de specialist în 2018
  - 6 posturi de funcționar public/personal contractual
  DNA: posturi suplimentate și ocupate: 180 (90 de ofițeri de poliție, 30 de specialiști, 50 de grefieri)
  DNA: posturi suplimentate și ocupate: 90 de ofițeri de poliție, 20 de specialiști, 50 de grefieri

  A.3.4. Efectuarea unei analize a nevoilor de resurse umane

  MJ
  CSM
  MP

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Prima analiză realizată: trimestrul I 2016
  Analiză necesar resurse umane: anual

  A.3.5. Redistribuirea și ocuparea posturilor de judecători, procurori și grefieri și suplimentarea fondului de rezervă, conform analizei efectuate la pct. A.3.4

  MJ
  CSM
  MP

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Posturi redistribuite

  A.3.6. Revizuirea hărții judiciare prin:
  - elaborarea propunerilor privind reorganizarea instanțelor și parchetelor, pe baza unor evaluări obiective

  CSM
  MJ
  MP

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Propuneri de reorganizare elaborate

  A.3.7. Implementarea indicatorilor de eficiență în cadrul instanțelor, așa cum au fost stabiliți în cadrul Grupului de lucru privind eficiența al CSM, inclusiv prin organizarea formării profesionale aferente

  Instanțe
  CSM

  Bugetul de stat

  2016

  Rata instanțelor care evoluează din clasele „satisfăcător/ineficient“ în clasa „eficient“: 60% (20 din 35)

  A.3.8. Dezvoltarea abilităților magistraților și personalului auxiliar în domeniul managementului schimbării, managementului instanțelor și parchetelor și al fluxului de dosare

  INM
  SNG

  Bugetul de stat MFN 2014-2020
  POCA

  2020

  Participanți la formarea în managementul instanțelor și parchetelor: 510 magistrați
  2016-2017: 164 de magistrați
  2019: 220 de magistrați (POCA)
  2020: 100 de magistrați (POCA)
  26 de magistrați (surse bugetare)
  Acțiuni de formare specializată a personalului auxiliar: 72
  POCA
  2018: 21 de seminare
  2019: 27 de seminare și 3 cursuri eLearning
  MFN
  2019: 6 seminare
  2020: 12 seminare

  A.3.9. Introducerea metodei de planificare bugetară multianuală, atât pentru instanțe, cât și pentru parchete, inclusiv prin:
  - fundamentarea solicitărilor de buget de către ordonatorii secundari/terțiari pe baza unor analize economice realiste (execuție ani anteriori, prioritizarea cheltuielilor, contextul macroeconomic);
  - îmbunătățirea criteriilor de proiecție și execuție bugetară (inclusiv bugetare bazată pe rezultate și volum de activitate)

  MJ
  CSM - avizator Instanțe
  MP
  Parchete

  Bugetul de stat

  2020

  Planificare bugetară multianuală operațională

  A.3.10. Identificarea a 3 instanțe-pilot pe baza concluziilor proiectului „Îmbunătățirea eficienței și calității sistemului judiciar, cu accent pe o alocare echilibrată a resurselor printr-un management judiciar adecvat“ derulat de CSM și Consiliul Judiciar din Olanda
  Elaborarea unei metodologii pentru bugetele bazate pe rezultate, inclusiv stabilirea costurilor/dosar în diferite materii
  Instituirea, într-o serie de instanțe-pilot, a sistemului bugetelor bazate pe rezultate, pentru a corela cerințele bugetare și alocarea resurselor cu rezultatele dorite; definirea unor metodologii clare și selectarea riguroasă a indicatorilor
  Analiza funcționării managementului bazat pe rezultate în cadrul instanțelor-pilot și adoptarea unor soluții de implementare la nivelul tuturor instanțelor

  MJ
  CSM
  Instanțe

  Bugetul de stat

  2020

  Sistem de alocare resurse financiare bazat pe rezultate realizat în 3 instanțe-pilot
  Analiză efectuată

  A.3.11. Elaborarea și adoptarea unui document strategic de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instanțelor și parchetelor (2016-2020), precum și evaluarea acestuia

  CSM, MJ, MP

  POCA

  2018
  2020

  Strategie de dezvoltare a RU în sistemul judiciar elaborată și aprobată
  Evaluare realizată

  A.3.12. Elaborarea unei metodologii de calcul adecvat privind volumul optim de activitate al procurorilor și judecătorilor

  CSM
  MP

  POCA

  2020

  Metodologie de calcul adoptată

  A.3.13. Analiza sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor și a normelor procedurale incidente, în special din perspectiva eficienței factorului aleatoriu

  CSM (în baza verificărilor IJ)

  Bugetul de stat

  2020

  Raport de analiză anuală elaborat

  A.3.14. Îmbunătățirea sistemului informatic de repartizare aleatorie sau, după caz, completarea Regulamentului de ordine interioară a instanțelor judecătorești potrivit concluziilor analizei de la pct. A.3.12

  CSM - completarea ROI MJ

  Bugetul de stat

  2020

  Modificări implementate

  A.3.15. Analiza situației curente și a nevoilor pentru dezvoltarea ECRIS V. Elaborarea specificațiilor tehnice pentru dezvoltarea tuturor componentelor sistemului ECRIS V

  MJ
  MP
  CSM

  Bugetul de stat POCA

  Trimestrul II 2019

  Analiză și specificații tehnice realizate

  A.3.16. Dezvoltarea și punerea în funcțiune a ECRIS V, precum și formarea personalului care gestionează și utilizează aplicația

  MJ
  MP
  CSM
  ÎCCJ
  DIICOT

  Bugetul de stat POCA

  2020

  2020: contract semnat pentru dezvoltarea unui sistem IT funcțional^3

  A.3.17. Dezvoltarea și implementarea sistemului integrat de management al înregistrărilor audiovideo în parchete în materia audierii persoanelor și interconectarea cu ECRIS V

  MP
  MJ

  POCA

  2020

  Sistem IT de management al înregistrărilor audiovideo dezvoltat/ funcțional
  Participanți la acțiuni de formare: 670

  A.3.18. Degrevarea instanțelor și parchetelor prin promovarea în continuare a medierii:
  - informarea publicului și magistraților asupra utilizării medierii și acțiuni de formare a practicienilor;
  - evaluare privind modul de aplicare a legii medierii cu propuneri concrete de îmbunătățire (măsuri administrative, instituționale, promovarea medierii, măsuri legislative);
  - în funcție de rezultatele evaluării și de evoluțiile legislative, formularea de propuneri legislative

  MJ
  CSM
  MJ
  CSM
  MP

  Bugetul de stat

  2020
  2018-2020
  2018-2020

  Acțiuni de informare derulate
  Număr de persoane instruite
  Raport de evaluare
  Modificări legislative elaborate

  A.4. Îmbunătățirea condițiilor
  de detenție
  și creșterea șanselor
  de reintegrare socială
  a persoanelor private
  de libertate

  A.4.1. Creșterea numărului deținuților implicați în activități productive, de calificare și ocupaționale

  ANP

  Bugetul de stat Alte surse de finanțare nerambursabilă (POCU)

  2020

  Gradul de folosire la muncă a persoanelor private de libertate în anul N (mod de calcul: număr mediu persoane private de libertate folosite la muncă în anul N/număr mediu persoane private de libertate apte de muncă în anul N*100)
  Gradul de valorificare a spațiilor identificate (mod de calcul: număr de spații valorificate/număr de spații identificate*100)

  A.4.2. Asigurarea asistenței medicale, protejarea și promovarea sănătății, precum și prevenirea îmbolnăvirilor prin:
  - elaborarea și promovarea a 3 acte normative în vederea integrării particularităților asistenței medicale din sistemul penitenciar în cadrul normativ al rețelei sanitare publice;
  - dezvoltarea și implementarea activităților de ocrotire a sănătății prin testarea și evaluarea persoanelor private de libertate nou-depuse în sistemul penitenciar în ceea ce privește incidența bolilor infectocontagioase (hepatita B și C, HIV, TBC);
  - reorganizarea structurilor penitenciarelor-spital în conformitate cu cerințele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate și ale sistemului penitenciar

  ANP
  MJ

  Bugetul de stat

  2017
  2020
  2017

  Număr de acte normative aprobate/3 proiecte de acte normative elaborate
  Număr de persoane private de libertate care și-au dat consimțământul de a fi testate/Număr de persoane private de libertate nou-depuse
  Număr de persoane private de libertate depistate cu afecțiuni infectocontagioase/ Număr de persoane private de libertate
  Număr de structuri penitenciare spital aprobate/Număr de structuri penitenciare spital propuse

  A.4.3. Construirea și implementarea unor instrumente de evaluare educațională, psihologică și socială a persoanelor private de libertate

  ANP
  MJ
  DNP

  Bugetul de stat

  2017

  Număr de tipuri de chestionare elaborate, după caz, revizuite/Număr de tipuri de chestionare necesar a fi elaborate, după caz, revizuite
  Număr de persoane private de libertate evaluate conform standardelor/Număr de persoane private de libertate conform efectivului rulat

  A.4.4. Implementarea, împreună cu instituțiile publice ce au atribuții în domeniul asistenței postdetenție, a Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2016, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 389/2015

  ANP
  MJ
  DNP

  Bugetul de stat

  2019

  Număr de deținuți beneficiari ai activităților de reintegrare socială/ Număr de deținuți ce necesită includerea în activități și programe
  Număr de beneficiari preluați în circuitul de asistență postdetenție/Număr de deținuți cu nevoi de asistare în perioada postdetenție

  A.4.5. Dezvoltarea colaborării cu structurile de specialitate, inclusiv de la nivel internațional, în cadrul proiectelor cu finanțare europeană care vizează domeniul reintegrării sociale a deținuților și al formării personalului

  ANP
  MJ
  DNP

  Bugetul de stat Alte surse de finanțare nerambursabilă POCU și POCA

  2020

  Număr de activități implementate în cadrul proiectelor/Număr de activități prevăzute în cadrul proiectelor
  Număr de parteneriate încheiate/
  12 parteneriate propuse

  A.5. Optimizarea cadrului legislativ și instituțional privind organizarea
  și exercitarea profesiilor juridice organizate în mod autonom

  A.5.1. Îmbunătățirea cadrului legislativ privind activitatea profesională, organizarea profesiei, precum și accesul în profesia de executor judecătoresc (incompatibilități, suspendarea și încetarea calității, condiții de admitere în profesie)

  MJ în colaborare cu UNEJ

  Bugetul de stat

  2018
  2019

  Proiect de lege de modificare și completare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, aprobat de către Guvern
  Ordin al ministrului justiției de modificare și completare a Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, publicat în Monitorul Oficial al României

  A.5.2. Reglementarea unor aspecte privitoare la activitatea operatorilor și agenților autorizați să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM), precum și completarea cadrului legal în materia înregistrării în AEGRM, pentru asigurarea armonizării cu dispozițiile noilor coduri

  MJ în colaborare cu COAEGRM

  Bugetul de stat

  2016

  Proiect de lege de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobat de către Guvernul României

  A.5.3. Actualizarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările și completările ulterioare

  MJ în colaborare cu COAEGRM

  Bugetul de stat

  2018-2019

  Hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, adoptată de către Guvern

  A.5.4. Reglementarea drepturilor și obligațiilor interpreților și traducătorilor autorizați, a controlului profesional și a angajării răspunderii interpreților și traducătorilor autorizați

  MJ
  Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Bugetul de stat

  2019
  2019-2020

  Proiect de lege privind profesia de traducător și interpret, aprobat de către Guvern
  Aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii privind traducătorii și interpreții judiciari, publicat în Monitorul Oficial al României

  A.5.5. Crearea unui cadru legislativ pentru autorizarea experților tehnici judiciari adaptat realităților socioeconomice și juridice, precum și o mai bună reglementare a răspunderii disciplinare în cadrul profesiei, în scopul eficientizării sistemului de expertize tehnice judiciare

  MJ

  Bugetul de stat

  2018
  2019

  Proiect de lege de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobat de către Guvern Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calității de expert tehnic judiciar și de specialist, publicat în Monitorul Oficial al României

  A.5.6. Actualizarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare

  MJ

  Bugetul de stat

  2019

  Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, publicat în Monitorul Oficial al României

  A.5.7. Elaborarea unui ghid explicativ al Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare și diseminarea lui prin organizarea de seminare și ateliere de lucru cu judecători/experți tehnici judiciari/personalul birourilor locale din cadrul tribunalelor ale MJ-SPJC

  MJ

  POCA

  2018

  Ghid elaborat

  DIRECȚIA DE ACȚIUNE B: CONSOLIDAREA INSTITUȚIONALĂ A SISTEMULUI JUDICIAR

  B.1. Consolidarea cadrului legislativ judiciar, cu respectarea principiilor stabilității și predictibilității normelor

  B.1.1. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

  MJ

  Bugetul de stat

  2016

  Proiect de lege elaborat

  B.1.2. Inițierea, dezvoltarea și operaționalizarea unui sistem de testare și asistență psihologică a magistraților

  CSM
  ÎCCJ
  MP

  Bugetul de stat
  POCA

  2020

  Platformă funcțională

  B.1.3. Asumarea unui rol activ al sistemului judiciar în procesul de revizuire a Constituției, prin elaborarea și susținerea unei poziții unitare în forurile de decizie

  MJ
  CSM
  ÎCCJ
  MP

  Bugetul de stat

  În funcție de calendarul legislativ aferent revizuirii Constituției

  Participare la dezbateri din comisia de revizuire a Constituției

  B.1.4. Aprobarea de către Guvern a proiectului de lege privind statutul personalului auxiliar al instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea

  MJ, CSM

  Bugetul de stat

  2018

  Act normativ aprobat de Guvern

  B.1.5. Elaborarea unei analize a măsurii în care magistrații și conducerea instanțelor și parchetelor au fost degrevați/degrevate ca urmare a implementării cadrului normativ modificat și completat

  MJ
  CSM
  ÎCCJ
  MP

  Bugetul de stat POCA

  2020

  Analiză realizată

  B.1.6. Refacerea schemelor de personal pentru a reflecta schimbările legislative efectuate (cu privire la personalul auxiliar)

  MJ, CSM, ÎCCJ, MP

  Bugetul de stat

  2020

  Scheme de personal refăcute

  B.1.7. Consolidarea cadrului legislativ referitor la activitatea MP - DIICOT

  MJ
  CSM
  MP (DIICOT)

  Bugetul de stat

  2016

  Legislație elaborată

  B.1.8. Compatibilizarea structurilor MP - DIICOT și ale Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform competenței prevăzute de lege, pentru efectuarea urmăririi penale

  MJ MP (DIICOT)

  Bugetul de stat

  2016

  Protocol încheiat

  B.2. Dezvoltarea capacității instituționale și decizionale a CSM, INM
  și SNG

  B.2.1. Dezvoltarea profesională și a abilităților manageriale ale personalului din cadrul CSM, precum și asigurarea echipamentelor IT necesare bunei desfășurări a activității CSM

  CSM

  Bugetul de stat
  POCA

  2020

  Număr de participanți la acțiuni de formare profesională: 90

  B.2.2. Finanțarea și ocuparea posturilor vacante din cadrul CSM și SNG
  Suplimentarea, finanțarea și ocuparea numărului de posturi pentru Institutul Național al Magistraturii și Inspecția Judiciară

  CSM
  CSM
  MJ

  Bugetul de stat

  2016-2019

  Posturi ocupate :
  4 magistrați și 4 personal auxiliar
  10 posturi de inspectori
  27 de posturi pentru INM
  (18 posturi personal asimilat judecătorilor și procurorilor, 6 funcții publice, 3 personal contractual)

  B.2.3. Dezvoltarea capacității instituționale a INM în vederea îmbunătățirii procesului de formare la nivelul sistemului judiciar, inclusiv prin continuarea investițiilor în infrastructura INM

  INM

  Bugetul de stat
  POCA
  MFN 2009-2014

  2016-2020

  Nevoi de formare identificate
  Modul specializat de formare a abilităților de formator în domeniul educației adulților: 1
  Participanți din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională: 368
  2018: 20 de participanți (buget)
  2019: 160 de participanți (POCA)
  40 de participanți (buget)
  2020: 32 de participanți (POCA)
  32 de participanți (buget)

  B.2.4. Consolidarea capacității instituționale a SNG în vederea îmbunătățirii procesului de formare a personalului auxiliar

  SNG

  Bugetul de stat POCA

  2020

  Nevoi de formare identificate
  Sisteme/Aplicații IT de management al proceselor instituționale îmbunătățite:
  - platformă online - pagină web, intranet
  - aplicație privind evaluarea formatorilor
  - sistem integrat de gestionare a înregistrărilor de documente la nivelul SNG
  Participări din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională în domenii ce sprijină calitatea și performanța instituțională la nivelul sistemului judiciar: 115

  B.2.5. Consolidarea capacității administrative a Inspecției Judiciare prin:
  - formare profesională;
  - dezvoltarea modului ECRIS destinat Inspecției Judiciare;
  - dezvoltare de instrumente de comunicare și performanță;
  - dezvoltarea aplicației IJ

  IJ
  CSM

  Bugetul de stat
  POCA
  Alte surse de finanțare nerambursabilă

  2016-2020

  Participanți la acțiuni de formare: 60
  2019: Modul ECRIS pentru Inspecția Judiciară funcțional
  Aplicație IJ dezvoltată

  B.2.6. Creșterea capacității CSM de reacție la evoluția și fenomenele de dezvoltare instituțională a sistemului judiciar prin utilizarea sistematică a datelor de sistem

  CSM

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Rapoarte ale grupurilor de lucru CSM

  B.2.7. Eficientizarea pârghiilor de apărare a reputației magistraților și independenței justiției prin îmbunătățirea cadrului normativ existent

  MJ
  CSM
  IJ

  Bugetul de stat

  2016

  Proiecte de acte normative elaborate

  B.2.8. Fluidizarea procesului decizional în cadrul CSM prin efectuarea unei analize a procesului decizional și îmbunătățirea procedurilor operaționale

  CSM

  Bugetul de stat

  2018

  Analiză realizată
  Proceduri îmbunătățite

  B.2.9. Transparentizarea procedurii de selecție și clarificarea rolului reprezentanților societății civile în CSM

  MJ

  Bugetul de stat

  2017

  Proiect de act normativ aprobat de Guvern
  ROF al CSM modificat

  B.3. Consolidarea capacității administrative a Ministerului Justiției și instituțiilor din subordinea și din coordonarea sa

  B.3.1. Dezvoltarea biroului de statistică judiciară din MJ și instruirea/specializarea personalului în domenii specifice statisticii judiciare

  MJ

  Bugetul de stat
  POCA
  Bugetul de stat

  2016
  2019
  Trimestrul III 2019

  Birou funcțional cu personal suplimentat
  Întregul personal instruit
  Rapoarte statistice și tematice elaborate anual

  B.3.2. Creșterea capacității MJ de monitorizare și relaționare cu reprezentanții profesiilor juridice și ai altor profesii conexe aflate în coordonarea MJ. Efectuarea unei analize a cadrului legislativ și instituțional pentru relația MJ - profesii juridice și profesii conexe aflate în coordonarea MJ în vederea identificării ariilor de îmbunătățire
  Verificarea modului în care profesiile juridice și profesiile conexe aflate în coordonarea MJ duc la îndeplinire obligația de formare profesională

  MJ
  Profesiile juridice și alte profesii conexe aflate în coordonarea MJ

  Bugetul de stat
  POCA

  2020

  Grup de lucru cu reprezentanți ai MJ și profesiilor juridice organizate în mod autonom constituit
  Analiza cadrului legislativ și a informărilor primite de la profesiile juridice și de la profesiile conexe aflate în coordonarea MJ
  Propuneri de modificare a cadrului legal (dacă reiese din analiză)

  B.3.3. Îmbunătățirea aplicațiilor IT utilizate în vederea gestionării și analizării profesiilor juridice conexe de către SPJC

  MJ

  POCA

  2017-2020

  Sisteme/Aplicații IT dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar: 4
  Analize efectuate: 3

  B.3.4. Creșterea capacității MJ de a îndeplini eficient atribuțiile legale, atribuite sau asumate prin promovarea unor politici publice recente în justiție și programe europene sau finanțate prin acorduri internaționale (de exemplu, AMO, RMS, contribuție în sfera justiției la Președinția României a Consiliului UE, ECRIS, POCA, Banca Mondială, alte instituții financiare internaționale etc.) prin suplimentarea schemei și ocupare de posturi MJ

  MJ

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Schemă suplimentată: 35 de posturi
  Posturi ocupate: 35 de posturi suplimentate

  B.3.5. Formarea personalului MJ, în funcție de nevoile identificate pe bază de analiză, inclusiv în vederea pregătirii participării MJ la derularea Președinției României a Consiliului UE

  MJ

  Bugetul de stat POCA
  Alte surse de finanțare nerambursabilă

  2016-2018

  Participarea personalului MJ la acțiuni de formare

  B.3.6. Consolidarea sistemului de probațiune prin:
  - promovarea actelor normative privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, precum și statutul personalului de probațiune

  MJ DNP

  Bugetul de stat

  2016-2018

  Acte normative promovate și adoptate: 5

  Finalizarea procesului de operaționalizare a DNP prin ocuparea posturilor de execuție și de conducere

  2018

  36 de posturi finanțate suplimentar și scoase la concurs/transfer pentru structura centrală
  Scoaterea la concurs a 4 posturi de conducere în structura centrală
  Scoaterea la concurs a 7 posturi de conducere din structura centrală

  B.3.7. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune 2016-2020 și elaborarea Strategiei naționale de reabilitare a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni și măsuri comunitare

  MJ
  DNP

  Bugetul de stat

  2018-2019

  Strategii elaborate
  Strategii aprobate

  B.3.8. Creșterea capacității sistemului de probațiune de a pune în aplicare noile dispoziții în materie penală prin extinderea graduală și ocuparea schemei de personal a serviciilor de probațiune

  MJ
  DNP

  Prevăzut în Planul de acțiune privind măsurile aferente sistemului de probațiune^4

  2016-2020

  Posturi suplimentate (2016-2017): 428 de consilieri de probațiune și 137 personal-suport
  2016: Finanțare posturi existente și scoase la concurs: 25 de consilieri de probațiune
  2017: Posturi finanțate și scoase la concurs: 187 de consilieri de probațiune
  2018: Finanțare posturi existente și scoase la concurs: 96 personal-suport
  Posturi finanțate și scoase la concurs: 241 de consilieri de probațiune
  2019-2020: Finanțare posturi existente și scoase la concurs: 41 personal-suport
  Posturi suplimentare: 195 de posturi de consilier de probațiune și 34 personal-suport
  Posturi finanțate și scoase la concurs: 195 de consilieri de probațiune și 34 personal-suport

  B.3.9. Consolidarea sistemului de probațiune prin instrumente de management la dispoziția serviciilor teritoriale, modul IT de administrare și prelucrare a datelor privind cazurile aflate în evidențele serviciilor de probațiune, precum și formarea personalului

  MJ
  DNP

  Bugetul de stat

  2018-2020

  Soluție IT în domeniul probațiunii implementată
  Participanți la acțiuni de formare: 200
  Echipament IT asigurat pentru noul personal, corelat cu recrutarea personalului

  B.3.10. Dezvoltarea și implementarea unor noi programe și tehnici specializate de lucru cu persoanele condamnate și instruirea corespunzătoare a personalului de probațiune

  MJ
  DNP

  Resurse existente/POCA
  Alte surse de finanțare nerambursabilă

  2018-2020

  Programe specializate asimilate: 9

  B.3.11. Evaluarea eficacității activității serviciilor de probațiune

  MJ
  DNP

  Bugetul de stat/MFN 2009-2014 POCA
  Alte surse de finanțare nerambursabilă

  Trimestrul II 2016
  2018-2020

  Evaluări realizate: 2
  Recomandări implementate/elaborate

  B.3.12. Consolidarea capacității instituționale a ONRC, a sistemului registrului comerțului și a sistemului informatic integrat al ONRC prin: îmbunătățirea cadrului legislativ ce reglementează activitatea de înregistrare în registrul comerțului și dezvoltarea instituțională necesară aplicării viitoarelor soluții legislative

  MJ
  ONRC

  Bugetul de stat

  2018

  Acte normative de adoptat: 1
  Reducerea numărului de documente cu 20%
  Reducerea timpilor de înregistrare cu 30%

  B.3.13. Reglementarea, dezvoltarea și implementarea soluției privind buletinul electronic al registrului comerțului și arhivarea electronică a documentelor gestionate de ONRC

  MJ
  ONRC

  50.000.000 bugetul de stat/ Alte surse de finanțare

  2016-2020^5

  Noi servicii implementate: 4
  Sistem informatic implementat: 2

  B.3.14. Extinderea Buletinului procedurilor de insolvență

  ONRC

  Bugetul de stat/Alte surse de finanțare

  2017-2020

  Servicii noi implementate

  B.3.15. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor privind extinderea, optimizarea, dezvoltarea și interconectarea portalului de servicii on-line și a sistemului informatic integrat al ONRC cu sistemul ECRIS instanțe și parchete, portalul e-Justice și alte sisteme [inclusiv soluții privind servicii de Business Continuity și Disaster Recovery (DR), sistem de securitate cibernetică pentru sistemul informatic integrat și serviciile informatice ale ONRC]

  ONRC

  Bugetul de stat/Alte surse de finanțare

  2017-2020

  Sistem informatic implementat^6

  B.3.16. Dezvoltarea resurselor umane ONRC prin suplimentarea schemei de personal

  ONRC

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Număr de posturi suplimentare - 249 (studii superioare/248 funcții de execuție, 1 funcție de conducere), din care:
  ORCT din județ în care este stabilită curte de apel - 70 (14 ORCT)
  ORCT din județ unde nu este stabilită curte de apel - 104 (26 ORCT)
  ORCT Ilfov - 12, ORCT București - 28, ONRC - 35

  B.3.17. Formarea profesională a personalului ONRC (integrat la nivelul Ministerului Justiției)

  ONRC

  Bugetul de stat, POCA, alte surse de finanțare

  2017-2020

  Număr de persoane care participă la un curs de formare - 1.637 persoane x 1 curs

  B.3.18. Elaborarea și implementarea de soluții de management al calității la nivelul ONRC

  ONRC

  POCA 2.250.000, alte surse de finanțare

  2018-2020

  Sistem de management implementat
  Certificări obținute

  B.3.19. Asigurarea infrastructurii hardware ONRC

  ONRC^7

  37.581.000
  Bugetul de stat^8

  2016-2020

  Echipamente achiziționate: 3.775

  B.3.20. Eficientizarea activității de expertiză criminalistică prin adoptarea legislației secundare și terțiare în vederea liberalizării profesiei de expert criminalist autorizat
  Consolidarea capacității instituționale a INEC prin:
  - suplimentarea și ocuparea schemei de personal;
  - pregătirea profesională a personalului

  MJ
  INEC
  MAI
  MJ
  INEC

  Bugetul de stat
  Bugetul de stat
  POCA
  Alte surse de finanțare

  2019
  2017-2019

  Legislație modificată/completată/adoptată
  7 posturi suplimentate și ocupate: prevăzute integrat la măsura B.3.4
  Participanți din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională: 30

  B.3.21. Elaborarea, revizuirea și promovarea actelor normative în domeniul pedepselor privative de libertate. Definitivarea legislației subsecvente Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare

  ANP
  MJ

  Bugetul de stat

  2018
  2019

  Regulamentul prevăzut la art. 89 alin. (8) și la art. 165 alin. (5) din Legea nr. 254/2013, aprobat prin ordin al ministrului justiției
  Regulamentul prevăzut la art. 15 alin. (3) din Legea nr. 254/2013, aprobat prin ordin al ministrului justiției
  OMAI - OMJ referitor la arondarea penitenciarelor, centrelor de arestare preventivă, centrelor educative și centrelor de detenție la centrele de reținere și arestare preventivă

  B.3.22. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar
  Construirea P47 - Penitenciar Berceni

  ANP
  MJ
  ANP
  Penitenciar Ploiești

  Potrivit Calendarului de măsuri 2018-2024 (Memorandum 2.331/2018/
  16.01.2018)
  Prevăzut în memorandumul cu tema „Decizie privind oportunitatea finanțării infrastructurii fizice a sistemului penitenciar român, printrun proiect finanțat din fonduri externe rambursabile“, prin care se propune conceptul de proiect național „Investiții în infrastructura penitenciarelor“,

  Trimestrul IV 2020^9
  2020^10

  Locuri de detenție amenajate conform Calendarului de măsuri 2018-2024 (Memorandum 2.331/2018/16.01.2018)
  Indicatori tehnico-economici prevăzuți în studiul de fezabilitate aprobați

  Construirea P48 - Penitenciar Unguriu

  MJ
  ANP
  Penitenciar Ploiești

  având ca obiectiv crearea și îmbunătățirea infrastructurii penitenciarelor
  Prevăzut în Memorandumul cu tema „Decizie privind oportunitatea finanțării infrastructurii fizice a sistemului penitenciar român, printr-un proiect finanțat din fonduri externe rambursabile“, prin care se propune conceptul de proiect național „Investiții în infrastructura penitenciarelor“, având ca obiectiv crearea și îmbunătățirea infrastructurii penitenciarelor

  2020^11

  Indicatori tehnico-economici prevăzuți în studiul de fezabilitate aprobați

  B.3.23. Construirea/Modernizarea de noi locuri de deținere și spații multifuncționale în cadrul proiectelor Correctional, 4 Normallity și Child, finanțate prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021

  MJ
  ANP
  DNP

  MFN
  Fonduri externe nerambursabile
  31.000.000 euro
  5.000.000 euro
  1.494.117 euro

  5 ani de la data semnării contractului de finanțare

  1.400 de locuri noi de detenție
  100 de locuri modernizate de detenție

  B.3.24. Înnoirea și extinderea parcului de tehnică de calcul și a infrastructurii de comunicații IT, precum și implementarea sistemelor automate de administrare și securitate a infrastructurii informatice

  ANP
  MJ

  Bugetul de stat

  2020

  Număr de stații de lucru existente: 3.827
  Număr de servere funcționale: 56
  Număr de elemente de conectare în rețea achiziționate: 163
  Număr de imprimante și scanere multifuncționale achiziționate: 189
  Număr de UPS achiziționate: 740
  Număr de criptoare achiziționate: 50
  Număr de videoproiectoare achiziționate: 10
  Număr de RACK Tempest: 1
  Număr de laptopuri achiziționate: 190
  Număr de teste rețea achiziționate: 2
  Număr de licențe achiziționate: 1.526

  B.3.25. Accesarea și implementarea proiectului „Întărirea capacității administrative a sistemului penitenciar românesc“

  ANP

  POCA

  2018-2020^12

  2020:
  Studiu PMSWeb (analiză de business, legislativă și tehnologii) finalizat
  Audit privind securitatea sistemelor IT&C
  Echipament de securitate IT achiziționat
  2 seturi Rack cu accesorii achiziționate
  4 switch-uri de fibră optică achiziționate
  4 servere lamelare achiziționate
  2 șasiu de servere achiziționate
  2 SAN pe fibră optică achiziționate
  Licență IPS, antivirus, „anti-bot“, protecție ziua, la nivel de procesor și sistem de operare, threat extraction achiziționate
  Aplicație SCIM implementată

  B.3.26. Asigurarea resurselor umane și formarea profesională a acestora prin:
  - elaborarea unor criterii de stabilire a necesarului de personal pe domenii de activitate și redimensionarea structurilor existente pe baza acestora;
  - finanțarea și ocuparea de posturi vacante de personal pentru sectorul operativ și specializări de nișă potrivit Planului pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție;
  - consolidarea cadrului normativ aplicabil activității de resurse umane în vederea susținerii îndeplinirii obiectivelor strategice ale ANP (modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Codului deontologic, precum și elaborarea Ghidului carierei și a unei noi Metodologii privind formarea profesională continuă);
  - dezvoltarea competențelor personalului din sistemul penitenciar;
  - dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul managementului incidentelor

  ANP
  MJ
  ANP
  ANP
  ANP

  Bugetul de stat
  Bugetul de stat
  Bugetul de stat
  Bugetul de stat
  POCA
  Bugetul de stat

  Trimestrul IV 2018
  Trimestrul IV 2020^13
  2020
  2020
  2020

  Act de aprobare criterii
  Număr de structuri redimensionate: 13 structuri
  Număr de state aprobate: 50 de unități
  Număr de posturi ocupate/Număr de posturi prevăzute în noile state de organizare nișă, potrivit Planului pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție
  Număr de norme legale aprobate/ 4 norme necesar a fi aprobate
  Personal format: 1.120
  Număr de personal instruit: 5.000

  B.3.27. Dotarea adecvată a unităților și personalului care execută misiuni de pază, supraveghere, escortare și intervenție cu ținută, mijloace și echipamente specifice
  Achiziția de autospeciale pentru transportul deținuților

  ANP

  Bugetul de stat

  2020

  Valoare echipament achiziționat/9.000.000 lei alocați/an x 5 ani
  Număr de unități dotate/Număr de unități de dotat
  Număr de personal dotat/Număr de personal de dotat
  Număr de echipamente achiziționate/ Număr de echipamente propuse a fi achiziționate
  Număr de autospeciale achiziționate/124 de autospeciale de achiziționat

  B.3.28. Blocarea/Reducerea semnalului GSM în unitățile subordonate ANP în vederea eliminării/reducerii posibilității de utilizare în mod ilegal a telefoniei mobile de către deținuți

  ANP

  Bugetul de stat
  (ANCOM) - 50.000.000
  (conform art. 6 din Legea nr. 374/2013) privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunica-țiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor)

  Trimestrul IV 2018
  Trimestrul IV 2018

  Număr de unități în care au fost implementate soluțiile identificate/ 8 unități conform procedurii de achiziție a serviciilor în derulare
  Număr de unități în care au fost implementate soluțiile identificate/ Număr de unități penitenciare în funcție de bugetul disponibil

  B.3.29. Sisteme integrate de pază și supraveghere electronică și sisteme integrate de acces

  ANP

  Bugetul de stat

  2020

  Sisteme de pază și supraveghere electronică și control acces/11 unități

  B.3.30. Implementarea sistemului de audiere prin videoconferință pentru audierea la distanță a deținuților, cu scopul clarificării plângerilor formulate de aceștia

  ANP, MJ (DTI interlocutor)

  Bugetul de stat

  2016

  Număr de unități dotate cu sistem de audiere prin videoconferință: 33
  (32 de unități + ANP)

  B.3.31. Introducerea tehnologiei digitale în ceea ce privește exercitarea de către deținuți a dreptului la comunicări on-line, drept prevăzut la art. 66 din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare

  ANP

  Bugetul de stat

  Trimestrul IV 2016

  Număr de unități în care se acordă dreptul la comunicări on-line: 45

  B.3.32. Consolidarea sistemului informatic judiciar
  Definitivarea RMS (Resource Management System)

  MJ
  ANP

  Bugetul de stat prin BM - Acord împrumut 4811-RO

  2020

  Sistem funcțional
  Centre de date funcționale
  Număr de call center funcțional

  B.3.33. Suplimentarea și ocuparea schemei de personal a DTI al MJ

  MJ

  Bugetul de stat

  2016-2018

  Posturi DTI suplimentate ocupate

  B 3.34. Identificarea de soluții pentru crearea unui sistem de salarizare unitar și atractiv pentru specialiștii IT din cadrul MJ, al instituțiilor din coordonarea și subordonarea acestuia, al instanțelor și parchetelor, ÎCCJ și PÎCCJ
  Definirea atribuțiilor specifice exercitate de specialiștii IT în sistemul judiciar și inserarea acestor atribuții în fișele de post

  MJ
  MP

  Bugetul de stat

  2016-2018

  Cadru de funcționare a specialiștilor IT în sistemul judiciar îmbunătățit

  B.3.35. Amenajarea spațiilor alocate pentru servere și alte echipamente de tip SIC ale MJ

  MJ

  Buget de stat POCA - bugetat în cadrul Proiectului ECRIS V

  2019

  Spații pentru servere amenajate

  B.3.36. Amenajarea sălilor pentru servere la PÎCCJ și PT Brașov/PCA Brașov (ca centru principal și secundar de date)

  MP

  Bugetul de stat 948.600 lei
  Alte surse de finanțare nerambursabilă

  2020

  Săli pentru servere amenajate

  B.3.37. Dotarea MJ și a instanțelor de judecată cu software și hardware moderne

  MJ

  Bugetul de stat IBM/MFN 2009-2014/ Alte surse de finanțare nerambursabilă

  2016-2020
  În trei faze

  Faza 1 - 2016-2018: 70%
  Faza 2 - 2019: 20%
  Faza 3 - 10%

  B.3.38. Dotarea MP și a parchetelor cu software și hardware moderne

  MP

  103.230.000
  Buget de stat/ Alte surse de finanțare nerambursabilă

  2016-2018
  2019-2020

  Faza I - 2016-2018: 6.735 de echipamente
  Faza II - 2019-2020: 5.200 de echipamente

  B.3.39. Consolidarea MP - DIICOT prin modernizarea sistemului informatic, formare și elaborare de instrumente (structură centrală și pilotare pentru extindere la nivel național)
  Întărirea capacității de analiză și procesare a datelor în cauzele complexe
  Întărirea capacității DIICOT de analiză și procesare a probelor relevate în mediu electronic prin organizarea de cursuri de instruire

  MP-DIICOT

  POCA 2.250.000 pentru formare profesională

  2016-2020

  Sisteme IT de management al proceselor instituționale dezvoltat/îmbunătățit în cadrul sistemului informatic ECRIS prevăzut la măsura A.3.13
  Cursuri de instruire pentru întregul personal DIICOT operativ și de management

  B.3.40. Operaționalizarea unui compartiment multidisciplinar dedicat investigațiilor financiare afectate urmăririi, identificării și sechestrării produsului infracțiunii, în cadrul DIICOT, format din specialiști proprii și ofițeri de poliție judiciară detașați în cadrul DIICOT

  MP-DIICOT
  MJ

  Bugetul de stat POCA

  Semestrul I 2019

  Compartiment operaționalizat

  B.3.41. Dezvoltarea registraturii unice electronice a MJ și a site-ului web și implementarea în cadrul MJ a unui flux de lucru in format electronic; integrarea celorlalte aplicații informatice utilizate de MJ în noul sistem informatic dezvoltat

  MJ

  POCA 2.790.000

  2016-2019

  Sisteme/Aplicații IT dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar

  B.3.42. Dezvoltarea capacității administrative a Autorității Naționale pentru Cetățenie, inclusiv prin perfecționarea sistemului informatic actual

  MJ
  ANC

  POCA 9.079.200
  Alte surse de finanțare nerambursabilă

  2016-2020

  Program implementat

  B.3.43. Operaționalizarea Institutului Național de Criminologie

  INC
  MJ

  Bugetul de stat
  POCA

  2020

  Instituție funcțională

  B.4. Creșterea gradului
  de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni

  B.4.1. Dezvoltarea și operaționalizarea sistemului informatic integrat de monitorizare care permite urmărirea în timp real a fluxului bunurilor ce fac obiectul măsurilor de sechestru, confiscare și valorificare a creanțelor. Formarea personalului implicat în utilizarea sistemului de monitorizare

  ANABI, împreună cu MJ, MP, instanțele judecătorești MFP/ANAF, MAI

  Bugetul de stat (cofinanțare) M F elvețian

  Trimestrul IV
  2019

  Sistem informatic dezvoltat
  Participanți din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională: 540

  B.4.2. Optimizarea și interconectarea mecanismului integrat de monitorizare cu ECRIS și alte sisteme informatice relevante

  MJ în parteneriat cu ANABI, MP, CSM, MFP/ANAF, MAI

  POCA

  2020

  Contract semnat pentru dezvoltarea unui sistem IT funcțional^14

  B.4.3. Formarea personalului ANABI și al instituțiilor implicate în vederea utilizării sistemului de monitorizare optimizat

  MJ împreună cu ANABI, MP, MFP/ANAF, MAI

  POCA

  2020

  Contract semnat pentru dezvoltarea unui sistem IT funcțional^15

  B.4.4. Operaționalizarea, în subordinea MJ, a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)

  MJ
  ANABI

  Bugetul de stat

  2019
  2020
  2019-2020

  Legislație secundară adoptată
  Protocoale de cooperare încheiate
  Număr de posturi create și ocupate: 50
  2019: 35 de posturi
  2020: 15 posturi

  B.4.5. Dezvoltarea și implementarea de instrumente necesare funcționării performante a ANABI, inclusiv de monitorizare și evaluare a performanței sistemului

  ANABI în parteneriat cu ANAF și coordonare cu MP, MAI

  POCA

  2018

  Instrumente elaborate

  B.4.6. Formarea personalului ANABI și al altor instituții implicate în vederea asigurării performanței (inclusiv formare on-line)

  ANABI în parteneriat cu ANAF și coordonare cu MP, MAI

  POCA

  2018

  Participanți din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională: 600

  B.4.7. Identificare și diseminare de bune practici în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni, infracțiuni de corupție și alte infracțiuni grave prin intermediul unor ghiduri operaționale, instrumente și metodologii de lucru, newsletter

  ANABI
  MP

  POCA
  Alte surse de finanțare nerambursabilă

  2018

  Număr de persoane care au acces la bune practici prin instrumentele diseminate (pe tip: procurori, judecători și polițiști): 1.500

  B.4.8. Dezvoltarea și implementarea unui parteneriat cu administrația publică locală în domeniul recuperării creanțelor

  ANABI
  Asociații relevante, prefecturi și UAT-uri

  Bugetul de stat

  2020

  Protocoale-cadru de colaborare cu asociațiile reprezentative ale autorităților publice locale încheiate (în special capacități de stocare)

  B.5. Consolidarea capacității administrative a instanțelor
  și parchetelor
  Indicator:
  Creșterea gradului de încredere a cetățeanului în actul de justiție la 60%

  B.5.1. Îmbunătățirea infrastructurii instanțelor și parchetelor prin finalizarea investițiilor prevăzute în cadrul proiectului „Reforma sistemului judiciar“
  Efectuarea unui bilanț al principalelor obiective de investiții în infrastructura fizică a instanțelor și parchetelor. Prioritizarea acestora în vederea realizării pe termen mediu (2016-2020) și lung (2025)
  Elaborarea unor standarde de proiectare pentru sedii de instanțe (sedii noi și extindere - unde este cazul) care să corespundă cerințelor legale în vigoare

  MJ
  MJ
  MP
  MJ

  Bugetul de stat prin Acordul de împrumut nr. 4811-RO
  85.140.000
  Bugetul de stat
  Bugetul de stat prin Acordul de împrumut nr. 4811-RO
  1.980.000

  31 martie 2020
  2018
  2017

  Investiții finalizate: 4
  Analiză realizată
  Act normativ adoptat

  B.5.2. Inițierea unui program național în vederea creării a 15 centre regionale de arhivă la nivelul fiecărei curți de apel civile

  MJ

  Acord Banca Mondială

  2020

  Obiective recepționate

  B.5.3. Implementarea Programului național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ

  MJ
  MDRAP

  Bugetul de stat
  finanțare prin bugetul MDRAP

  2016-2019

  Obiective recepționate: 25 de instanțe

  B.5.4. Realizarea, prin parteneriatul cu CNI, a obiectivelor de investiții aferente Programului național de consolidare a infrastructurii parchetelor aflate în municipiile reședință de județ în cadrul Programului național de interes public sau social

  MP
  MDRAP - CNI

  Bugetul de stat (CNI - MDRAP) prin bugetul MDRAP

  2016-2020

  Obiective recepționate (lucrări de reparații capitale + lucrări de sedii noi/extinderi sedii actuale)

  B.5.5. Realizarea în sistem propriu a investițiilor de lucrări de sedii noi și reparații capitale pentru clădirile instanțelor și parchetelor

  MJ
  MP

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Obiective recepționate (65 de lucrări de reparații capitate + 21 de lucrări de sedii noi/extinderi sedii actuale)

  B.5.6. Repartizarea unui sediu în condițiile Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru MP - DIICOT și crearea unui parc auto propriu

  MP - DIICOT

  Bugetul de stat

  2016
  2019

  Sediu DIICOT
  Parc auto propriu creat

  B.5.7. Asigurarea spațiilor pentru avocați în condițiile art. 38 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  MJ

  Bugetul de stat Cuantificat la acțiunile vizând infrastructura instanțelor

  2020

  Instanțe unde este asigurat spațiul pentru avocați

  B.5.8. Asigurarea unui sediu corespunzător pentru ÎCCJ

  MJ
  ÎCCJ

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Sediu temporar reamenajat
  Sediu nou în „Cartierul pentru Justiție“ (Indicatorul se corelează cu indicatorul de la măsura B.5.10.)

  B.5.9. Optimizarea infrastructurii rețelei Local Area Network (LAN) în toate instanțele și parchetele, prin achiziționarea și instalarea de echipamente de comunicație (WAN și LAN) și softuri necesare

  MJ
  MP

  MFN
  2009-2014
  Bugetul de stat

  2020

  Echipamente de comunicație
  (WAN și LAN) și softuri instalate

  B.5.10. Realizarea proiectului „Cartierul pentru Justiție“

  MJ

  Bugetul de stat
  Fonduri externe rambursabile

  2020

  Acord de împrumut semnat
  Studii necesare realizării obiectivului: 2

  DIRECȚIA DE ACȚIUNE C: INTEGRITATEA SISTEMULUI JUDICIAR

  C.1. Consolidarea integrității în cadrul sistemului judiciar prin promovarea măsurilor anticorupție și a standardelor etice profesionale

  C.1.1. Consolidarea capacității CSM și a instanțelor și parchetelor de a gestiona probleme de integritate, inclusiv prin constituirea unei rețele de integritate pentru judecători, procurori și personal auxiliar

  CSM

  Bugetul de stat

  2017-2018

  Raportări anuale pe pagina CSM

  C.1.2. Elaborarea și adoptarea SNA 2016-2020 cu componentă distinctă privind integritatea sistemului judiciar
  Monitorizarea și evaluarea anuală a progresului înregistrat în implementarea obiectivelor din SNA specifice sistemului judiciar, conform indicatorilor parte a sistemului de monitorizare și evaluare a SNA, prin:
  - colectare și prelucrare anuală a indicatorilor preventivi anticorupție furnizați de sectorul judiciar;
  - misiunile de evaluare în sistemul judiciar, inclusiv în sistem de peer review;
  - actualizarea anuală a analizelor de risc și modificarea, în consecință, a planurilor de integritate;
  - solicitarea anuală a CSM către CSAT de verificare a respectării prevederilor art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Introducerea sondajelor periodice, care să includă întrebări despre corupția din sistemul judiciar și percepția generală cu privire la corectitudinea/etica judiciară

  MJ - Secretariat tehnic SNA
  MJ - Secretariatul tehnic SNA
  CSM
  Instanțe
  Parchete
  MJ
  CSM
  MJ
  CSM
  CSM
  CSM

  Bugetul de stat
  POCA

  Semestrul I 2016
  Anual, din 2018
  Semestrul II 2018 și semestrul I 2019
  Anual
  Anual
  La fiecare 2 ani

  SNA 2016-2020 adoptată
  Rapoarte de monitorizare și evaluare anuale transmise MJ: 4
  Misiuni de evaluare: 4
  Actualizări planuri de integritate: 4
  Număr de solicitări: 5
  Număr de sondaje: 1

  C.1.3. Dezvoltarea și îmbunătățirea de instrumente de remediere a riscurilor și vulnerabilităților identificate și de asigurare a performanței SNA în sectorul justiției

  MJ CSM

  Buget de stat
  POCA

  2016-2020

  Instrumente dezvoltate

  C.1.4. Organizarea de sesiuni de formare în domeniul integrității, eticii și deontologiei profesionale pentru magistrați și personalul auxiliar din instanțe și parchete

  INM SNG
  Cu colaborarea UNBR privind relația avocat - judecător

  MFN 2009-2014
  POCA
  Bugetul de stat

  2016-2020

  Acțiuni de formare specializată pentru magistrați: 108
  Ținte intermediare:
  2018: 32 de acțiuni de formare
  2019: 7 acțiuni de formare (POCA) și 32 de acțiuni de formare (PFCD)
  2020: 5 acțiuni de formare (POCA) și 32 de acțiuni de formare (PFCD)
  Acțiuni de formare organizate pentru personalul auxiliar din instanțe și parchete: 18
  2018: 6 acțiuni
  2019: 12 acțiuni

  C.1.5. Identificarea și soluționarea blocajelor în cadrul procedurilor disciplinare și a cazurilor de corupție din sistemul judiciar prin:
  - monitorizarea hotărârilor pronunțate de CSM în materie disciplinară și a practicii ÎCCJ;
  - optimizarea sistemului de sancțiune pentru abateri disciplinare și adoptarea unei practici unitare

  CSM IJ
  ÎCCJ, MP

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Buletin de jurisprudență în materie disciplinară

  C.1.6. Monitorizarea de către CSM și Inspecția Judiciară a duratei procedurilor în cauzele de mare și mică corupție
  Monitorizarea managementului de caz în cauzele de corupție

  CSM IJ

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Rata incidentelor de integritate în sistemul judiciar
  Rata cazurilor de corupție în sistemul judiciar

  C.1.7. Analiza rolului conducerii instanțelor și parchetelor în raport cu IJ în ceea ce privește efectuarea controlului instanțelor și parchetelor

  CSM MP IJ

  Bugetul de stat

  2018-2019

  Analiză efectuată: rol clarificat al instituțiilor cu atribuții de control asupra instanțelor și parchetelor

  C.1.8. Creșterea vitezei de reacție și asigurarea celerității procedurilor de verificare și control ale IJ, pentru soluționarea cererilor de apărare a reputației profesionale formulate de magistrați, precum și a sesizărilor privind apărarea imparțialității și independenței sistemului judiciar, formulate de Consiliul Superior al Magistraturii

  CSM
  IJ
  MJ

  Bugetul de stat

  2017

  Legislație secundară adoptată

  C.1.9. Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparțialitate și soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție, inclusiv din rândul reprezentanților sistemului judiciar, prin:
  - asigurarea resurselor umane, materiale și financiare adecvate volumului crescut de activitate a DNA;
  - consolidarea pregătirii profesionale a personalului operativ al DNA, inclusiv în domeniul investigațiilor financiare

  MP - DNA
  MP - DNA

  Bugetul de stat (DNA)
  Bugetul de stat

  2018
  2020
  2018
  2020

  Echipamente hardware și software necesare dezvoltării infrastructurii IT a DNA achiziționate: 704
  Alte echipamente necesare desfășurării activității DNA achiziționate: 2018: 161
  2020: 20
  Resurse umane - a se vedea măsura A.3.3
  Manual de proceduri pentru investigațiile financiare elaborat, activități de training realizate
  Activități de pregătire a personalului operativ realizate

  Consolidarea și diversificarea strategiei de comunicare și promovarea măsurilor anticorupție

  MP - DNA

  Bugetul de stat

  2020

  Întâlniri cu „stake-holders“, sondaje de opinie, materiale de prezentare a măsurilor anticorupție realizate, interviuri, întâlniri cu studenți și elevi

  C.2. Modernizarea statutului unor profesii juridice organizate în mod autonom (avocați, experți, notari, practicieni în insolvență, executori judecătorești, traducători și interpreți) și al mediatorilor, în scopul consolidării standardelor etice

  C.2.1. Promovarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor profesiilor juridice și al mediatorilor prin:
  - elaborarea/revizuirea codurilor deontologice și a codurilor de conduită pentru profesiile juridice organizate în mod autonom aflate în coordonarea MJ, inclusiv pentru relația judecători-avocați;
  - formare, diseminare de bune practici, monitorizare și evaluare a eficacității codurilor deontologice și de conduită implementate;
  - analiza legislației secundare privind standardele etice în cadrul grupului de lucru constituit pentru cooperarea MJ cu reprezentanții profesiilor juridice organizate în mod autonom aflate în coordonarea MJ

  Profesiile juridice organizate în mod autonom în parteneriat cu MJ

  POCA

  2016
  2017
  Trimestrul I 2016

  Coduri elaborate/îmbunătățite pentru fiecare profesie
  Participanți din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională: 500
  Analiză realizată

  C.2.2. Analiza mecanismelor de depistare și soluționare a încălcării standardelor etice

  MJ
  în parteneriat cu profesiile juridice organizate în mod autonom aflate în coordonarea MJ

  Bugetul de stat

  2020

  Raport de analiză

  DIRECȚIA DE ACȚIUNE D: ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ȘI INFORMATIZĂRII ACTULUI DE JUSTIȚIE (OPEN JUSTICE)

  D.1. Publicarea hotărârilor judecătorești motivate

  D.1.1. Implementarea programului informatic îmbunătățit ROLII pentru accesarea jurisprudenței naționale relevante, interoperabil cu ECRIS

  CSM
  UNBR
  UNNPR
  IRIJ

  Bugetul de stat POCA
  2014-2020

  2016-2020

  Sistem informatic dezvoltat și aplicat

  D.1.2. Publicarea tuturor hotărârilor judecătorești ale ÎCCJ (in extenso) și a hotărârilor judecătorești relevante ale ÎCCJ în rezumat pe pagina de internet a instanței supreme

  ÎCCJ

  Bugetul de stat

  Activitate permanentă

  Hotărâri in extenso publicate
  Hotărâri relevante publicate

  D.1.3. Elaborarea și publicarea buletinelor periodice de jurisprudență la nivelul ÎCCJ și al curților de apel

  ÎCCJ
  Curți de apel

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Buletine de jurisprudență publicate: 55
  Buletinul casației: 10 numere pe an
  Buletinul jurisprudenței: 1 număr pe an
  Buletine de jurisprudență publicate: 225
  Minimum 3 buletine/an/curte

  D.2. Îmbunătățirea mecanismelor de furnizare a informațiilor pentru părți și a accesului la actele din instanțe în timp util

  D.2.1. Furnizarea către părți/reprezentanți ai acestora, prin mijloace electronice, a documentelor componente ale dosarelor de judecată

  Corelat cu responsabilii aferenți realizării sistemului ECRIS V descris la pct. A.3.16 din prezentul plan

  Bugetul de stat, POCA
  (corelat cu finanțarea aferentă realizării sistemului ECRIS V descris la pct. A.3.16 din prezentul plan)

  2020
  (corelat cu termenele aferente realizării sistemului ECRIS V descris la pct. A.3.16 din prezentul plan)

  Corelat cu indicatorii aferenți realizării sistemului ECRIS V descris la pct. A.3.16 din prezentul plan

  DIRECȚIA DE ACȚIUNE E: ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACTULUI DE JUSTIȚIE

  E.1. Reducerea duratei procedurilor judiciare

  E.1.1. Analiza practicii la nivelul fiecărei curți de apel în ceea ce privește durata procedurilor judiciare

  CSM IJ
  Curți de apel

  Bugetul de stat

  2016-2020
  Anual

  Bune practici identificate
  Publicarea analizei

  E.1.2. Specializarea magistraților și a personalului auxiliar din instanțe și parchete în metodologia actului de justiție, în vederea pregătirii și desfășurării ședințelor și managementului dosarelor, în conformitate cu noile coduri de procedură, inclusiv prin realizarea de ghiduri practice și elaborarea de pachete de module de e-learning

  CSM
  MP
  INM
  SNG

  POCA
  Bugetul de stat
  MFN 2009-2014
  MFE (faza 2)

  2020

  Acțiuni de formare specializată a magistraților: 12
  Ținte intermediare:
  2019: 24 de acțiuni de formare
  2020: 6 acțiuni de formare
  Acțiuni de formare specializată organizate a personalului auxiliar din instanțe și parchete:
  72 (acțiuni comune cu cele menționate la obiectivul strategic A.3), după cum urmează:^16
  - 51 de acțiuni în cadrul POCA
  - 20 de acțiuni de formare în cadrul MFN
  Ghiduri practice pachete de e-learning
  2019: ghid în materia bunelor practici privind tehnicile de audiere; ghid în materia administrării probatoriului

  E.2. Unificarea practicii judiciare

  E.2.1. Consolidarea rolului ÎCCJ ca instanță de unificare a practicii judiciare și for de ultim control

  ÎCCJ

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Număr de sesizări/Număr de cereri soluționate
  Număr de recursuri formulate/Număr de recursuri soluționate

  E.2.2. Formarea profesională a magistraților cu privire la jurisprudența națională, în baza practicilor unitare, buletinelor periodice de jurisprudență ale ÎCCJ și ale curților de apel, precum și a analizelor continue ale practicii judiciare
  Organizarea de întâlniri ale președinților secțiilor specializate/procurorilor șefi de secție în vederea asigurării unei jurisprudențe unitare

  INM
  MP

  POCA

  2016-2020

  Rapoarte anuale privind necesarul de formare în ceea ce privește jurisprudența unitară: 5
  Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței: 42
  Ținte intermediare:
  - 2016-2017: 15 întâlniri organizate
  - 2018: 5 (bugetul de stat)
  - 2019: 16 (POCA)
  - 2020: 6 (POCA)

  E.2.3. Realizarea unei aplicații cu baze de date incluse în portalul intranet al PÎCCJ pentru publicarea rechizitoriilor și hotărârilor judecătorești relevante, structurate pe domenii de interes și posibilități de căutare a informațiilor

  MP

  Bugetul de stat

  2016

  Aplicație operațională
  Număr de documente publicate și structurate in rețeaua intranet a MP
  Număr de criterii de regăsire implementate

  E.2.4. Întocmirea și diseminarea de ghiduri tematice la nivelul parchetelor și instanțelor

  MP
  INM

  Bugetul de stat
  POCA
  Alte finanțări externe nerambursabile

  2016-2020

  Ghiduri tematice diseminate
  INM: 2019: elaborare de ghiduri în materia bunelor practici privind tehnicile de audiere, administrării probatoriului și managementului judiciar (POCA)

  E.2.5. Utilizarea platformei electronice pentru arhivarea și punerea la dispoziție a minutelor întâlnirilor de practică unitară de la nivelul instanțelor (Emap), inclusiv în vederea identificării în fază incipientă a practicii neunitare

  CSM
  Instanțe

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Emap funcțional

  E.3. Pregătirea profesională interdisciplinară a participanților la înfăptuirea actului de justiție

  E.3.1. Pregătirea interdisciplinară a magistraților, personalului auxiliar din cadrul sistemului judiciar și a profesiilor juridice organizate în mod autonom privind noile coduri
  Formarea specializată a judecătorilor și procurorilor pe teme de actualitate (de exemplu, combaterea corupției, a criminalității organizate și economico-financiare, recuperarea creanțelor, achiziții publice)

  CSM
  INM
  SNG
  UNBR, UNNPR, UNEJ

  Bugetul de stat
  MFE (faza 2)
  MFN 2009-2014
  POCA (pentru activități desfășurate în 2019, 2020)

  2016-2020

  Acțiuni de formare interdisciplinară:
  - INM: 24
  - SNG: 8
  Acțiuni de formare specializată: 111
  Ținte intermediare:
  - 2019: 53 (POCA)
  - 2020: 23 (POCA)

  E.3.2. Organizarea de sesiuni de formare pentru magistrați și profesii juridice organizate în mod autonom cu privire la jurisprudența națională și europeană, inclusiv în domeniul instrumentării și judecării dosarelor privind neregulile financiare sau disputele în contractele cu finanțare externă nerambursabilă

  MJ
  INM
  Reprezentanții profesiilor juridice organizate în mod autonom

  Bugetul de stat
  MFN 2009-2014
  POCA
  MFE (faza 2)

  2016-2020

  Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței: 69
  2020: 45 (MFN 2014-2020)

  E.3.3. Dezvoltarea și derularea de programe de formare și practică pentru studenții în drept

  MJ
  În parteneriat cu universități și societatea civilă

  Bugetul de stat

  2016-2020

  Programe de formare și practică derulate: 5/an
  Participanți în programe de formare și practică derulate: 100/an

  E.4. Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești

  E.4.1. Analiza bunelor practici la nivel național și a nevoilor de date/statistici, în scopul identificării măsurilor de accelerare a procedurii de executare a hotărârilor judecătorești

  UNEJ

  Bugetul propriu

  2016-2020

  Analiză la nivel național

  E.4.2. Realizarea și dezvoltarea unui sistem IT integrat care: a) să ofere informații despre dosarele de executare, stadiul executării unei hotărâri judecătorești și informații despre activitatea executorilor judecătorești; b) să permită optimizarea și dezvoltarea Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite; c) să permită, în permanență, actualizarea Tabloului executorilor judecătorești la nivel național; d) să cuprindă informațiile din listele actualizate pe care UNEJ le întocmește anual în aplicarea dispozițiilor art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare; e) să permită, în baza unor protocoale interinstituționale, interconectarea portalului UNEJ la baza de date a INEP (Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date) și la baza de date a DRPCIV; f) să permită înființarea unui sistem de arhivă electronică

  UNEJ

  Bugetul UNEJ
  POCA

  2016-2018

  Sistem IT integrat dezvoltat
  Protocoale încheiate cu instituții publice în vederea obținerii acordului entităților cu care UNEJ are raporturi de colaborare în ceea ce privește furnizarea de date: 4

  E.4.3. Continuarea formării profesionale a executorilor judecătorești, în vederea consolidării statutului executorilor judecătorești, și îmbunătățirea modalităților de recrutare și evaluare a acestora

  UNEJ

  Bugetul UNEJ
  POCA

  2016-2018

  Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței: 12

  DIRECȚIA DE ACȚIUNE F: GARANTAREA ACCESULUI LIBER LA JUSTIȚIE

  F.1. Consolidarea sistemului
  de acordare
  a asistenței juridice

  F.1.1. Analiză a sistemului asistenței judiciare în România din perspectiva accesului, costurilor și calității, care să cuprindă un set de recomandări, inclusiv propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ și instituțional actual
  Dezvoltarea și aplicarea unei politici îmbunătățite de acordare a asistenței judiciare, cu stabilirea de standarde calitative
  Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare și evaluare anuală a calității asistenței oferite și de plată către cei care oferă aceste servicii

  MJ
  UNBR
  MP

  POCA
  MFN

  2020
  2020
  2018-2020

  Analiză efectuată
  Politică de acordare a asistenței judiciare elaborată
  Mecanism de monitorizare stabilit
  Rapoarte de monitorizare și evaluare: 3

  F.1.2. Formularea de amendamente la legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului pentru stabilirea taxelor de timbru

  MJ

  Bugetul de stat

  2016

  Amendamente formulate

  F.1.3. Înființarea a 5 centre-pilot de consiliere judiciară și informare dedicate categoriilor vulnerabile de populație, inclusiv de etnie romă, precum și promovarea activității acestora
  Înființarea, pe baza experienței centrelor-pilot, a unor birouri de consiliere judiciară și informare accesibile publicului larg înainte de a apela la instanță
  Organizarea de campanii de informare, educare și conștientizare a populației, în special a grupurilor vulnerabile, cu privire la dreptul la asistență judiciară și modalitățile concrete de accesare a acestor servicii

  CSM
  MJ
  UNBR

  Bugetul de stat
  MFN
  2009-2014
  POCA

  2016
  2016-2020

  Centre-pilot înființate: 5
  Acțiuni de promovare
  Număr de birouri de consiliere judiciară înființate pe plan local
  Proiecte referitoare la informare și asistență judiciară, care să faciliteze accesul la justiție: 7

  F.1.4. Stabilirea unui parteneriat național între toți actorii relevanți, inclusiv organizații ale societății civile, în vederea acordării de asistență judiciară gratuită, de calitate, pentru grupuri vulnerabile

  MJ
  CSM
  UNBR

  Bugetul de stat POCA

  2020

  Parteneriat național încheiat

  F.2. Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare externă ale sistemului judiciar. Activități de prevenire a infracționalității, inclusiv a corupției

  F.2.1. Analiza practicilor de comunicare existente și a capacității disponibile în vederea implementării strategiei de comunicare
  Elaborarea unei strategii unitare de comunicare publică la nivelul sistemului judiciar
  Consolidarea compartimentelor de comunicare ale instituțiilor din sistemul justiției și formarea personalului cu atribuții în domeniul comunicării

  CSM
  MP
  MJ
  CSM
  MJ
  Instanțe/Parchete

  POCA
  Alte surse de finanțare nerambursabilă

  2020
  2020
  2020

  Analiză efectuată
  Strategie de comunicare unitară elaborată
  Instrumente de lucru nou-introduse
  Participanți la acțiuni de formare profesională: 600

  F.2.2. Organizarea de campanii de informare și conștientizare a publicului larg - spoturi publicitare, materiale informative pe teme de interes major, modernizarea site-urilor web, social media
  Întocmirea și distribuirea de broșuri și ghiduri de educație judiciară și conținut tip e-learning cu privire la drepturile omului, sistemul judiciar român, noile prevederi legale în domeniul civil și penal, respectarea legilor și consecințele încălcării acestora
  Prevenirea infracționalității prin acțiuni de popularizare a standardelor de integritate și a măsurilor anticorupție în ceea ce privește sistemul judiciar și pentru profesiile organizate în mod autonom, inclusiv mediatorii

  MJ
  CSM
  MJ
  CSM
  MJ

  POCA
  Alte surse de finanțare nerambursabilă

  2020
  2020
  2020

  Campanii organizate: 1 anual

  F.2.3. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-urile și implicarea societății civile în special în programele de informare și educare a cetățenilor

  MJ

  Bugetul de stat

  2017-2020

  Parteneriate încheiate: 3

  F.2.4. Implementarea protocolului comun cu MECS privind educația judiciară în școli
  Semnarea de protocoale de colaborare cu inspectoratele școlare
  Monitorizarea și evaluarea implementării protocolului, în vederea actualizării acestuia

  Instanțe și parchete
  MJ (Grup de lucru pentru educația juridică în școli^17)
  CSM MP

  Bugetul de stat

  2017-2020

  Acțiune de educație judiciară în instituțiile de învățământ: 2 anual
  Protocol actualizat

  F.2.5. Asigurarea accesului gratuit al publicului la legislația actualizată, oferită prin portalul N-Lex (legislatie.just.ro)

  MJ

  Bugetul de stat

  2018

  Portal actualizat

  F.2.6. Elaborarea unui ghid/cod de comunicare în sala de judecată (pentru judecători și avocați), cu rol de uniformizare a comunicării în relația judecător-avocat-părți, și organizarea unor sesiuni comune de formare pentru judecători și avocați

  CSM INM
  Instanțe UNBR

  POCA

  2018-2020

  Ghid adoptat

  ^1 Sistemul IT va fi funcțional in 2022 și va include:– sistem unitar de statistică judiciară a principalilor actori din cadrul sistemului judiciar; modul de statistică judiciară dezvoltat în cadrul sistemului ECRIS V;– modul pentru furnizarea către părți/reprezentanți ai acestora, prin mijloace electronice, a documentelor componente ale dosarelor de judecată, dezvoltat în cadrul sistemului ECRIS V.
  Proiectul va include și acțiuni de formare, astfel: 10.000 (judecători, procurori, personal auxiliar) din grupul-țintă vor participa la acțiuni de formare.

  ^2 Țintele pot fi modificate ca urmare a rezultatelor analizei.
  ^3 Sistemul IT va fi funcțional in 2022 și va include:– sistem unitar de statistică judiciară a principalilor actori din cadrul sistemului judiciar; modul de statistică judiciară dezvoltat în cadrul sistemului ECRIS V;– modul pentru furnizarea către părți/reprezentanți ai acestora, prin mijloace electronice, a documentelor componente ale dosarelor de judecată, dezvoltat în cadrul sistemului ECRIS V.
  Proiectul va include și acțiuni de formare, astfel: 10.000 (judecători, procurori, personal auxiliar) din grupul-țintă vor participa la acțiuni de formare.

  ^4 Planul de acțiune privind măsurile aferente sistemului de probațiune a fost elaborat și transmis către CEDO pentru evitarea pronunțării unei hotărâri-pilot împotriva României.
  ^5 Proiectul va continua până în 2023. Indicatorii vor fi atinși la acest termen.
  ^6 Sistemul ECRIS este planificat a deveni funcțional în 2022. Indicatorul va fi atins la acest termen.
  ^7 În colaborare cu MJ (DIPFIE).
  ^8 Finanțat de BIRD (proiect JSIP).
  ^ 9 Calendarul de măsuri are termen de finalizare 2024.
  ^10 Anul 2024 este termen de finalizare a celor 1.000 de noi locuri de detenție.
  ^11 Anul 2022 este termenul de finalizare a celor 900 de noi locuri de detenție.
  ^12 Perioada de implementare a proiectului este 2018-2021. Indicatorii ce vor fi atinși la sfârșitul perioadei de implementare sunt: aplicație informatică PMSWeb implementată și 237 de persoane instruite; aplicație informatică SCIM implementată și 183 de persoane instruite; strategie de dezvoltare a sistemului penitenciar revizuită pe baza Studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar și a Auditului de sistem privind securitatea sistemelor IT&C.
  ^13 Indicatorul are termen de realizare 2024, întrucât este coroborat cu componenta investițională a Planului pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție.
  ^14 Corelat cu măsura A.3.16.
  ^15 Corelat cu măsura A.3.16.
  ^16 Proiectele POCA și MFN se vor finaliza în 2021.
  ^17 Constituit prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.472/C/2017 (nepublicat).
  *) Inclusiv TVA. Valorile aferente proiectelor de finanțat în cadrul POCA sunt calculate ca valoare totală (care conține și sumele aferente cofinanțării naționale și cheltuielile neeligibile), inclusiv TVA, care poate fi deductibil sau nedeductibil. TVA-ul nedeductibil și nerecuperabil este eligibil drept cheltuială în cadrul POCA.
  **) Bugetul proiectelor POCA include și cofinanțare de la bugetul de stat în proporție de până la 15% din valoarea proiectului.
  ***) În cazul măsurilor unde nu este prevăzut cuantumul sumelor necesare implementării, activitatea se finanțează potrivit alocărilor financiare periodice, în limita bugetului de stat aferent perioadei de realizare sau, după caz, în limita fondurilor nerambursabile dobândite.
  (la 25-03-2019, Anexa a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 146 din 19 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2019 )

  -----