HOTĂRÂRE nr. 1.411 din 11 octombrie 2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 octombrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 345/2005,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 345/2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informaţiei,
  Zsolt Nagy
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 11 octombrie 2006.
  Nr. 1.411.


  Anexa
  NORME
  de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea,
  organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări

  Capitolul I Organisme cu competenţe în gestionarea şi exploatarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări


  Articolul 1

  (1) Comitetul de Coordonare Strategică, denumit în continuare CCS, înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 345/2005, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, în scopul analizării şi coordonării funcţionării Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, ce funcţionează pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor.
  (2) CCS este un organism interministerial, prezidat de ministrul administraţiei şi internelor şi format din reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau, după caz, subsecretar de stat, din cadrul următoarelor autorităţi publice:
  a) Ministerul Administraţiei şi Internelor;
  b) Ministerul Justiţiei;
  c) Ministerul Afacerilor Externe;
  d) Autoritatea Naţională a Vămilor.
  (3) CCS are rolul de a facilita şi de a eficientiza comunicarea şi colaborarea dintre autorităţile competente, precum şi de a fundamenta ordinele sau, după caz, deciziile acestora privind măsurile adoptate şi acţiunile corelate, referitoare la crearea, dezvoltarea şi funcţionarea SINS.


  Articolul 2

  (1) Activitatea CCS se desfăşoară în reuniuni semestriale sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui CCS.
  (2) Secretarul CCS stabileşte ordinea de zi a reuniunii CCS şi prezintă raportul privind implementarea SINS.
  (3) Deciziile CCS sunt acte cu caracter de recomandare, care stau la baza propunerilor de acte normative iniţiate şi a măsurilor adoptate de conducătorii autorităţilor competente.
  (4) Resursele financiare necesare pentru desfăşurarea reuniunilor CCS şi ale secretariatului acestuia se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Administraţiei şi Internelor.


  Articolul 3

  (1) CCS are următoarele atribuţii principale:
  a) evaluează gradul de armonizare a legislaţiei româneşti cu acquis-ul Schengen şi formulează, prin deciziile adoptate, recomandări către instituţiile abilitate, cu privire la cadrul legislativ în vederea armonizării acestuia cu legislaţia ori cu practicile comunitare şi internaţionale;
  b) face recomandări privind alocarea de fonduri pentru implementarea şi asigurarea funcţionării SINS;
  c) formulează, pregăteşte şi contribuie la fundamentarea deciziilor, în vederea asigurării coerenţei în procesul de elaborare şi implementare de strategii, politici şi programe în cadrul autorităţilor competente care furnizează şi/sau consultă semnalări;
  d) analizează necesitatea şi oportunitatea includerii de noi autorităţi în categoria celor definite la art. 2 lit. b) din ordonanţa de urgenţă;
  e) analizează necesitatea şi oportunitatea încorporării în SINS a unor noi categorii de semnalări, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, şi propune informaţiile pe care trebuie să le conţină aceste categorii de semnalări;
  f) constată dacă instituţiile care solicită să devină autorităţi competente au implementate măsurile necesare pentru furnizarea şi/sau consultarea de semnalări;
  g) înfiinţează grupuri de lucru necesare pentru dezvoltarea SINS;
  h) stabileşte modalităţile de cooperare interinstituţională în vederea dezvoltării şi funcţionării SINS;
  i) formulează recomandări privind eliminarea suprapunerilor de competenţe în funcţionarea SINS între autorităţile competente, propunând acestora măsurile ce se impun;
  j) evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor acţiunilor cuprinse în Planul de implementare al SINS;
  k) mediază conflictele între autorităţile competente care au furnizat semnalări, conform art. 8 alin. (3).
  (2) Preşedintele CCS poate solicita autorităţilor competente, din oficiu sau la propunerea Secretariatului Comitetului de Coordonare Strategică, denumit în continuare SCCS, informări privind stadiul realizării Planului de implementare a SINS, precum şi propuneri privind adoptarea măsurilor ce se impun şi prezintă anual Guvernului un raport de activitate privind implementarea şi funcţionarea SINS.


  Articolul 4

  (1) SCCS este asigurat de Direcţia generală integrare europeană şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  (2) Funcţia de secretar al CCS este asigurată de directorul general al Direcţiei generale integrare europeană şi relaţii internaţionale.
  (3) SCCS are următoarele atribuţii principale:
  a) monitorizează modificările legislative şi instituţionale intervenite la nivelul Uniunii Europene în domeniul Sistemului informatic Schengen şi prezintă informări în acest sens CCS;
  b) asigură corecta difuzare către autorităţile implicate a deciziilor luate în cadrul grupurilor de lucru ale Uniunii Europene;
  c) asigură legătura permanentă dintre instituţiile reprezentate în CCS;
  d) realizează şi prezintă CCS documente privind SINS întocmite pe baza datelor obţinute de la autorităţile competente, precum şi din alte surse;
  e) monitorizează şi comunică CCS modul de realizare a sarcinilor şi stadiul implementării activităţilor specifice fiecărei autorităţi competente, conform Planului de implementare al SINS;
  f) gestionează documentaţia CCS.
  (4) Regulamentul de funcţionare al SCCS se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.


  Articolul 5

  (1) Comitetul tehnic, denumit în continuare CT, este format din reprezentanţi, la nivel de experţi, ai tuturor autorităţilor competente prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.
  (2) Preşedintele CT este şeful structurii centrale din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor şi informaticii.
  (3) CT are următoarele atribuţii principale:
  a) analizează activitatea de modernizare a sistemelor informatice şi de comunicaţii participante la SINS, în vederea asigurării compatibilităţii între acestea şi SINS;
  b) analizează problemele tehnice semnalate de autorităţile competente, apărute în implementarea şi funcţionarea SINS, şi propune modalităţi de soluţionare ale acestora către CCS;
  c) asigură punerea în aplicare a deciziilor CCS din punct de vedere tehnic;
  d) prezintă propuneri către CCS pentru o mai bună funcţionare a SINS, propunerile fiind înaintate prin SCCS;
  e) asigură informarea autorităţilor competente cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale Uniunii Europene în domeniul Sistemului informatic Schengen.
  (4) CT se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui comitetului.
  (5) Secretariatul CT este asigurat de structura centrală din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor şi informaticii.
  (6) Secretariatul CT are următoarele atribuţii principale:
  a) monitorizează modificările tehnice intervenite la nivelul Uniunii Europene în domeniul Sistemului informatic Schengen şi transmite informări în acest sens CT şi SCCS, care le prezintă CCS;
  b) asigură legătura permanentă dintre autorităţile reprezentate în CT;
  c) realizează şi transmite SCCS, pentru a fi prezentate în CCS, documente privind aspectele tehnice ale SINS întocmite pe baza datelor obţinute de la autorităţile competente, precum şi din alte surse;
  d) gestionează documentaţia CT.


  Capitolul II Accesul şi stocarea datelor conţinute în SINS


  Articolul 6

  (1) Autorităţile competente consultă numai semnalările conţinute în SINS necesare în vederea îndeplinirii propriilor atribuţii şi asigură accesul la acestea numai personalului autorizat în acest sens.
  (2) Semnalările conţinute în SINS nu pot fi transferate, descărcate sau copiate, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 4 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.
  (3) Fiecare furnizare şi/sau consultare de date cu caracter personal va fi înregistrată în SINS în scopul verificării admisibilităţii introducerii şi/sau căutării. înregistrarea poate fi folosită numai în acest scop şi va fi ştearsă cel mai devreme după o perioadă de un an şi cel mai târziu după o perioadă de 3 ani.
  (4) În scopul furnizării şi/sau consultării semnalărilor conţinute în SINS, autorităţile competente vor emite o metodologie comună cuprinzând măsuri tehnice, operative şi de procedură, corelate cu cerinţele de securitate emise de autorităţile naţionale competente în materie.


  Articolul 7

  (1) Autoritatea competentă care a furnizat semnalarea este autorizată să modifice, să suplimenteze, să corecteze sau să şteargă datele pe care le-a introdus.
  (2) Dacă una dintre autorităţile competente care nu a emis o semnalare deţine dovezi care să demonstreze că una dintre date este falsă, incorectă sau a fost stocată în mod ilegal, aceasta va înştiinţa în termen de 10 zile autoritatea competentă, care a furnizat semnalarea, despre acest fapt.
  (3) Autoritatea competentă care a furnizat semnalarea are obligaţia să verifice dovezile prevăzute la alin. (2) şi, dacă este necesar, să modifice sau să şteargă imediat data respectivă.
  (4) În cazul în care nu se ajunge la un consens, autoritatea competentă care nu a furnizat semnalarea va înainta cazul pentru mediere către CCS.


  Articolul 8

  (1) Înainte de introducerea unei semnalări privind o persoană, autoritatea competentă este obligată să verifice dacă persoana în cauză face obiectul altei semnalări, furnizată anterior în SINS.
  (2) Dacă în urma verificării se stabileşte că o persoană cu aceleaşi date de identitate face obiectul unei semnalări anterioare, autoritatea competentă care doreşte să furnizeze noua semnalare va contacta autoritatea competentă, furnizoare a semnalării anterioare, pentru a stabili dacă aceasta se referă la aceeaşi persoană.
  (3) În cazul în care în urma consultărilor se constată că semnalarea introdusă anterior se referă la aceeaşi persoană, noile date furnizate de ultima autoritate competentă în SINS se adaugă în mod automat la semnalarea deja existentă în SINS.
  (4) În cazul persoanelor cu privire la care au fost solicitate măsuri diferite de mai multe autorităţi competente, autoritatea competentă care identifică persoana va informa despre acest fapt toate autorităţile competente care au solicitat măsuri. Ordinea de executare a măsurilor va fi stabilită de autoritatea competentă care a identificat persoana.


  Articolul 9

  (1) Datele cu caracter personal introduse în SINS în conformitate cu prevederile art. 6 din ordonanţa de urgenţă sunt stocate numai pe perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost introduse.
  (2) Înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la data introducerii semnalării în SINS, autoritatea competentă furnizoare analizează necesitatea menţinerii acesteia în sistem. Semnalarea poate fi menţinută dacă acest lucru este necesar pentru realizarea scopului pentru care a fost furnizată în SINS.
  (3) Orice prelungire a perioadei de valabilitate a unei semnalări este comunicată structurii centrale din Ministerul Administraţiei şi Internelor care gestionează tehnic SINS, conform art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
  (4) Perioada maximă de stocare a datelor prevăzute la art. 6 lit. d)-f) din ordonanţa de urgenţă este de 10 ani.
  (5) Perioada maximă de stocare a datelor prevăzute la art. 7 din ordonanţa de urgenţă este de 5 ani.
  (6) Perioada maximă de stocare a datelor prevăzute la art. 6 lit. a)-c) din ordonanţa de urgenţă este stabilită, de autoritatea competentă furnizoare, de la caz la caz.
  (7) Funcţia de suport tehnic a SINS informează automat autorităţile competente, care au furnizat semnalările, cu privire la ştergerea programată a acestora din sistem, cu o lună înainte de împlinirea perioadei maxime de stocare.
  (8) Semnalările şterse se păstrează timp de un an în sistem, pentru a putea fi consultate în scopul verificării exactităţii şi legalităţii introducerii lor, după care sunt distruse.
  -----------