ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 11 ianuarie 2001pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedura urgenta a unor fapte penale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000, se modifica și se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanței de urgenta va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ
  privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere

  (la 28-01-2002, Punctul 1. din Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  1^1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Transportul rutier și pe calea ferată, comercializarea și recuperarea produselor: țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere se fac potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prin recuperare se înțelege executarea de operațiuni destinate extragerii acumularilor intamplatoare de țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere, datorate accidentelor tehnice de pe traseele de transport.(3) Activitatea de recuperare va include și lucrările de refacere și reconstrucție a zonelor afectate.

  (la 28-01-2002, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  1^2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Sunt autorizați sa comercializeze țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere titularii acordurilor petroliere de exploatare, astfel cum sunt definiți în Legea petrolului nr. 134/1995, precum și agenții economici care desfășoară efectiv activități de import al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) ori cei care desfășoară efectiv activități de prelucrare a acestor produse, cu excepția benzinei și motorinei, abilitați în condițiile legii.

  (la 28-01-2002, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  1^3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  Agenții economici care desfășoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), autorizați în condițiile legii, sunt, de asemenea, autorizați sa transporte pe calea ferată sau cu mijloace auto, precum și sa comercializeze țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere, în măsura în care aceste activități sunt accesorii operațiunii de transport prin conducte.

  (la 28-01-2002, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  1^4. Articolul 3^1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 3^1

  Sunt autorizați să efectueze operațiuni de recuperare agenții economici care desfășoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), autorizați în condițiile legii, pentru acumularile intamplatoare de țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere.

  (la 28-01-2002, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  1^5. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Agenții economici, persoane fizice sau juridice, alții decât cei prevăzuți la art. 2, 3 și 3^1, care realizează venituri din recuperarea țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere, își pot desfășura activitatea numai în baza autorizației de executare a operațiunilor de recuperare emise de Ministerul Industriei și Resurselor.

  (la 28-01-2002, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  1^6. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență toate livrările de țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere, efectuate de agenții economici prevăzuți la art. 2 și la art. 4 alin. (1), vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale și avize de însoțire a mărfii, după caz, special tipărite de Compania Naționala "Imprimeria Naționala" - S.A.

  (la 28-01-2002, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  1^7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

  Articolul 8

  Fiecare transport de țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere pe calea ferată sau cu mijloace auto va fi însoțit, în mod obligatoriu, de documentele prevăzute la art. 7. Prin însoțire se înțelege, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, existenta documentelor de livrare a țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și altor produse petroliere asupra delegatului aflat în mijlocul de transport sau asupra conducătorilor mijlocului de transport.

  (la 28-01-2002, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  1^8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

  Articolul 9

  Comercializarea neautorizata a țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât sa constituie, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei sau cu închisoare contravențională de la 2 la 4 luni.

  (la 28-01-2002, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  1^9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

  Articolul 10

  Comercializarea țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere fără respectarea regimului special de facturare prevăzut la art. 7 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei și confiscarea mărfii. Marfa confiscată se valorifica în condițiile legii.

  (la 28-01-2002, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  1^10. Alineatele (1) și (3) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Fapta de a transporta țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere fără ca marfa să fie însoțită efectiv de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
  ..............................................................(3) Paza acestor bunuri aparține delegatului beneficiarului, iar în lipsa acestuia, paza bunurilor revine conducătorului mijlocului de transport.»

  (la 28-01-2002, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

  Articolul 12

  Executarea fără autorizație a oricărei operațiuni de recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât sa constituie, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei sau cu închisoare contravențională de la 4 la 6 luni.
  (la 28-01-2002, Articolul 12 din Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  2^1. Articolul 13 se abrogă.
  (la 28-01-2002, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  2^2. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Țițeiul, gazolina, condensatul, etanul lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere dobândite ori produse prin săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 9-12 se restituie persoanei vătămate.

  (la 28-01-2002, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  2^3. După articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu următorul cuprins:

  Articolul 15^1

  Amenzile contravenționale aplicate potrivit art. 9 și 12, neachitate în termenul legal, pot fi transformate, potrivit legii, în închisoare contravențională, dispozițiile Legii nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității nefiind aplicabile.

  (la 28-01-2002, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )
  3. Articolul 16 se abroga.4. Abrogat.
  (la 28-01-2002, Punctul 4. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )


  Articolul II

  Articolul 209 din Codul penal al României, republicat, cu modificările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Litera a) a alineatului 3 va avea următorul cuprins:
  a) țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisterna;
  2. După alineatul 4 se introduce alineatul 5 cu următorul cuprins:
  În cazul prevăzut la alin. 3 lit. a), sunt considerate tentativa și efectuarea de săpături pe terenul aflat în zona de protecție a conductei de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei, altor produse petroliere sau gazelor naturale, precum și deținerea, în acele locuri sau în apropierea depozitelor, cisternelor sau vagoanelor-cisterna, a stuturilor, instalațiilor sau oricăror altor dispozitive de prindere ori perforare.

  (la 28-01-2002, Articolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002 )


  Articolul III

  Urmărirea penală și judecarea infracțiunii prevăzute la art. 209 alin. 3 lit. a) din Codul penal al României, republicat, cu modificările ulterioare, se fac în procedura urgenta potrivit dispozițiilor Legii nr. 83/1992 privind procedura urgenta de urmărire și judecare pentru unele infracțiuni de corupție.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul apelor și protecției mediului,
  Aurel Constantin Ilie

  ------