LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2018pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 12 ianuarie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66 din 21 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 762 din 25 septembrie 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Institutul Cantacuzino își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 17-20 și art. 23-28 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 și cu reglementările specifice Ministerului Apărării Naționale.2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Institutul Cantacuzino are statut de unitate militară și este condus de către un director general, cadru militar activ, numit de către ministrul apărării naționale, cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare și conform reglementărilor interne ale Ministerului Apărării Naționale.3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului elaborată de către Ministerul Apărării Naționale se vor aproba:
  a) organizarea și funcționarea Institutului Cantacuzino;
  b) organigrama și numărul maxim de posturi;
  c) lista bunurilor din proprietatea publică ce vor trece în administrarea Institutului Cantacuzino.
  4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Finanțarea Institutului Cantacuzino se realizează din venituri proprii realizate și, în completare, din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.(2) Veniturile proprii ale Institutului Cantacuzino sunt realizate din:
  a) comercializarea producției proprii ori din prestarea unor servicii;
  b) furnizarea și realizarea unor studii de cercetare-dezvoltare;
  c) taxe;
  d) sponsorizări;
  e) alte venituri, conform legii.
  (3) Institutul Cantacuzino poate obține finanțări suplimentare și din finanțări externe, din participarea la parteneriate sau asocieri naționale ori internaționale în domeniul științific ori de cercetare în domeniul de activitate și poate fi cofinanțator la proiecte sau programe europene sau internaționale, inclusiv pentru obținerea unor finanțări, ori la parteneriatele și asocierile încheiate.
  5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 5^1
  (1) În cadrul Institutului Cantacuzino se organizează și funcționează consiliul de administrație format din 7-9 persoane cu notorietate profesională și morală, ai cărui membri sunt numiți și revocați din funcție, potrivit regulilor aplicabile mandatului, de către ministrul apărării naționale.(2) Din consiliul de administrație fac parte: un reprezentant al Ministerului Cercetării și Inovării, un reprezentant al Ministerului Sănătății și 5-7 reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, din care cel puțin 2 specialiști în domeniul medical sau al cercetării medicale.(3) Președintele consiliului de administrație va fi nominalizat de către ministrul apărării naționale.(4) Atribuțiile consiliului de administrație se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2.(5) Membrii consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație lunară de 10% din salariul comandantului-director general al Institutului Cantacuzino și prezintă ministrului apărării naționale, semestrial, precum și la solicitarea acestuia, rapoarte privind activitatea desfășurată.
  6. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6), (7) și (8), cu următorul cuprins:(6) Institutul Cantacuzino, în funcție de proiectele ori temele de cercetare și dezvoltare ce urmează a fi planificate sau sunt angajate, inclusiv cele cu parteneri internaționali, poate angaja consultanți pe bază de convenție civilă de prestări servicii, persoane fizice, inclusiv cetățeni străini, în specialitățile sau domeniile de interes ce decurg din proiectele respective.(7) Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Cantacuzino se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.(8) Pentru apărarea sănătății publice, întregului personal din Institutul Cantacuzino i se aplică prevederile art. 28 lit. c) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 9 ianuarie 2018.
  Nr. 13.
  -----