ORDONANŢĂ nr. 94 din 26 august 2004 (*actualizată*)
privind reglementarea unor măsuri financiare
(actualizată până la data de 11 octombrie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 11 octombrie 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 septembrie 2004.
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Reglementări ale unor operaţiuni financiare şi fiscale


  Secţiunea 1 Reglementarea efectuării unor plăţi de către Ministerul Finanţelor Publice către Banca Naţională a României


  Articolul 1

  (1) Obligaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice faţă de Banca Naţională a României, rezultate din neefectuarea decontării în lei a plăţilor făcute de Banca Naţională a României în contul serviciului datoriei publice externe pentru anul 2004 aferente împrumuturilor externe contractate de stat şi subîmprumutate unor beneficiari finali au ca sursă de plată şi se achită de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.
  (2) Sumele alocate din fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe vor fi regularizate cu bugetul de stat.
  (3) Ministerul Finanţelor Publice va acţiona în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la alin. (1) de la beneficiarii împrumuturilor externe, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data plăţii la extern, conform prevederilor din acordurile de împrumut subsidiar şi de garanţie, respectiv din acordurile de împrumut subsidiar încheiate cu aceştia. Pentru aceste sume beneficiarii împrumuturilor externe vor suporta dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind obligaţiile bugetare.
  (4) Sumele recuperate de către Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile alin. (3) se virează la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe.


  Secţiunea a 2-a Reglementări privind plata comisioanelor bancare plătite unor bănci străine ca urmare a efectuării plăţilor de taxe şi cheltuieli aferente serviciilor de evaluare a riscului de ţară acordate de agenţiile de rating în anii 2003 şi 2004


  Articolul 2

  (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să plătească Băncii Naţionale a României echivalentul în lei al sumelor reprezentând comisioanele bancare plătite unor bănci străine ca urmare a efectuării plăţilor de taxe şi cheltuieli aferente serviciilor de evaluare a riscului de ţară acordate de agenţiile specializate de rating Standard & Poor's, Fitch Ratings Ltd, Japan Credit Rating Agency Ltd şi Moody's Investors Service în anii 2003 şi 2004.
  (2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se va face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice "Acţiuni generale", de la capitolul "Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli", subcapitolul "Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii".


  Secţiunea a 3-a Reglementări cu privire la aprobarea finanţării temporare de la bugetul de stat a măsurilor în cadrul programului ISPA, în situaţia neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a condiţiilor prevăzute în memorandumurile de finanţare


  Articolul 3

  Sumele necesare continuării finanţării măsurilor din cadrul programului ISPA în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a condiţiilor stipulate la art. 8 din memorandumurile de finanţare, se prevăd în bugetul de stat la poziţia "Transferuri aferente Fondului naţional de preaderare", în bugetul Ministerului Finanţelor Publice "Acţiuni generale".


  Articolul 4

  Sumele stabilite în condiţiile art. 3 se transferă agenţiilor de implementare în vederea achitării obligaţiilor de plată, conform contractelor încheiate pentru realizarea măsurilor cuprinse în programul ISPA.


  Articolul 5

  Sumele stabilite în condiţiile art. 3, transferate agenţiilor de implementare, se regularizează cu fondurile ISPA primite de la Comisia Europeană după îndeplinirea condiţiilor prevăzute în memorandumurile de finanţare, în limita sumelor eligibile cheltuite.


  Articolul 6

  În cazul în care beneficiarii proiectelor ISPA nu îndeplinesc în continuare condiţiile prevăzute în memorandumurile de finanţare ISPA, Ministerul Finanţelor Publice are dreptul să declare scadente şi să obţină plata imediată a tuturor sumelor datorate şi nerambursate, inclusiv a accesoriilor acestora.


  Articolul 7

  (1) Acordurile de finanţare încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi agenţiile de implementare a programului ISPA, precum şi acordurile de implementare încheiate între agenţiile de implementare şi beneficiarii finali vor fi completate prin acte adiţionale, în sensul cuprinderii unor prevederi referitoare la:
  a) finanţarea proiectelor din fondul de indisponibilităţi temporare prevăzute la art. 3;
  b) obligativitatea beneficiarilor finali de a restitui fondurile avansate de la bugetul de stat, inclusiv fondurile primite de la Comisia Europeană, precum şi accesoriile aferente reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate la nivelul celor stabilite pentru creanţele bugetare aferente bugetului de stat, respectiv la nivelul stabilit prin memorandumurile de finanţare pentru fondurile ISPA.
  (2) Actele adiţionale care se încheie la acordurile de finanţare, respectiv la acordurile de implementare prevăzute la alin. (1), constituie titlu executoriu.


  Articolul 8

  Sumele recuperate de la beneficiarii finali în contul sumelor avansate de la bugetul de stat, inclusiv accesoriile pentru finanţarea măsurilor, ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a condiţiilor prevăzute în memorandumurile de finanţare ISPA, se virează la bugetul de stat, iar cele recuperate în contul contribuţiei financiare comunitare se restituie Comisiei Europene.


  Secţiunea a 4-a Reglementări privind contractarea de către Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. şi garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern


  Articolul 9

  Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. a unui credit extern în valoare totală de 10,2 milioane dolari S.U.A., destinat acoperirii avansului aferent anului 2004 achitat Companiei AIRBUS GIE Franţa pentru achiziţionarea a 4 aeronave Airbus A 318.


  Articolul 10

  Se aprobă garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în proporţie de 100%, a creditului extern menţionat la art. 9, precum şi a primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare destinate acoperirii avansului aferent anului 2004 pentru achiziţionarea a 4 aeronave Airbus A 318.


  Articolul 11

  Rambursarea creditului garantat potrivit art. 10, precum şi plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente se vor asigura din surse proprii şi în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.


  Secţiunea a 5-a Reglementări cu privire la finalizarea activităţilor de preluare a creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale de către Ministerul Finanţelor Publice, prin unităţile sale subordonate


  Articolul 12

  Începând cu data de 1 ianuarie 2006, activităţile de colectare, control şi soluţionare a contestaţiilor privind creanţele bugetare reprezentând contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele fizice asigurate pe baza declaraţiei de asigurare, denumite în continuare contribuţii sociale datorate de persoanele fizice, trec de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, respectiv Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, şi de la Ministerul Sănătăţii, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, la Ministerul Finanţelor Publice şi se realizează prin unităţile sale subordonate.


  Articolul 13

  Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzute la art. 12 se colectează în contul bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, şi sunt reglementate prin dispoziţiile legale specifice.


  Articolul 14

  Termenul de plată a obligaţiilor bugetare reprezentând contribuţii sociale datorate, în cadrul unui trimestru, de persoanele fizice asigurate pe baza declaraţiei de asigurare este până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.


  Articolul 15

  (1) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin structurile lor teritoriale, au în continuare atribuţii, conform legii, pentru gestiunea declaraţiilor de asigurare.
  (2) Întocmirea deciziei de impunere, pentru care organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice au competenţa de colectare, se realizează de către instituţiile prevăzute la alin. (1), după caz.
  (3) Decizia de impunere prevăzută la alin. (2) se va transmite organelor fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile stabilite prin norme metodologice.


  Articolul 16

  Pentru creanţele bugetare reprezentând contribuţii sociale datorate de persoanele fizice până la data de 1 ianuarie 2006, procedurile de colectare a creanţelor, aflate în derulare la această dată, vor fi continuate de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile sale de administrare, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile instituţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), după caz, în calitate de creditor bugetar, şi le succede de drept în această calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.


  Articolul 17

  Activitatea de control pentru contribuţii sociale datorate de persoanele fizice, efectuată de organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contribuţiile sociale, se va finaliza până la data de 15 decembrie 2005.


  Articolul 18

  Contestaţiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contribuţiile sociale, depuse şi/sau aflate în curs de soluţionare la organele competente ale instituţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), se soluţionează de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile sale de administrare, începând cu data preluării activităţii de către această instituţie.


  Articolul 19

  Pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii pentru contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile sale de administrare, se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale instituţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), după caz, şi dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.


  Articolul 20

  Sumele reprezentând contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, inclusiv dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris, rămân în responsabilitatea instituţiilor prevăzute la art. 15, după caz.


  Articolul 21

  Personalul care trece de la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la Ministerul Finanţelor Publice, atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial, îşi păstrează toate drepturile, în condiţiile legii.


  Articolul 22

  Predarea-preluarea în administrare a bunurilor mobile şi imobile între instituţiile prevăzute la art. 12 se realizează pe bază de protocol de predare-primire.


  Articolul 23

  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii, se aprobă protocolul-cadru de preluare a activităţilor prevăzute la art. 12, precum şi termenele stabilite de comun acord pentru predarea-preluarea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activităţile preluate şi a bunurilor mobile.
  (2) Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni se vor elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 octombrie 2005.


  Secţiunea a 6-a Reglementări privind înlesniri la plată


  Articolul 24

  (1) Sumele amânate în vederea reducerii sau scutirii, din înlesnirile la plată acordate în baza prevederilor legale în vigoare, se scutesc la plată la data de 31 decembrie 2004 dacă debitorii au respectat, până la aceeaşi dată, termenele de plată şi/sau condiţiile în care înlesnirile au fost acordate şi/sau menţinute în condiţiile art. 25.
  (2) Înlesnirile la plată se derulează în continuare în aceleaşi condiţii în care au fost acordate până la stingerea integrală a sumelor eşalonate la plată.
  (3) Nerespectarea, după data menţionată la alin. (1), a termenelor de plată şi a condiţiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate, iar sumele scutite conform alin. (1) se repun în sarcina debitorilor şi se recuperează conform prevederilor legale în vigoare, împreună cu eventualele dobânzi şi penalităţi de întârziere.


  Articolul 25

  (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor datorate bugetului general consolidat, acordate în baza reglementărilor legale în materie, şi care, până la data de 30 noiembrie 2004, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, precum şi a obligaţiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeaşi dată, a constituirii garanţiei şi plăţii oricăror alte obligaţii fiscale ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată, precum şi îndeplinirii celorlalte condiţii în care înlesnirile au fost aprobate, beneficiază de menţinerea înlesnirii pentru sumele rămase de plată începând cu 30 noiembrie 2004, cu toate efectele prevăzute de lege.
  (2) Pentru plata cu întârziere a ratelor şi a obligaţiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculează şi comunică acestora până la data de 10 decembrie 2004 diferenţa de dobândă şi penalitatea de întârziere aferentă, după caz, care se vor achita până la data de 20 decembrie 2004.
  (3) Prevederile de mai sus se aplică şi debitorilor pentru care au început sau continuat, după caz, măsurile de executare silită, care se continuă până la data de 30 noiembrie 2004. În cazul executării silite mobiliare sau imobiliare, acestea se continuă până la valorificare, iar sumele obţinute din valorificarea acestora vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost începută executarea silită, chiar dacă acestea se regăsesc în sumele ce fac obiectul ratelor din înlesniri.
  (4) În cazul în care garanţia constituită la începutul acordării înlesnirii la plată s-a utilizat pentru stingerea creanţelor bugetare, se va constitui o nouă garanţie pentru sumele rămase de plată.
  (5) Pentru sumele rămase de plată organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, unde debitorii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, vor comunică acestora graficele de plată refăcute fără a se depăşi numărul de rate aprobate iniţial.


  Articolul 26

  Pentru debitorii care beneficiază de amânare la plată a dobânzilor datorate pe perioada derulării înlesnirilor la plată acordate potrivit prevederilor legale, pentru care s-au stabilit termene de plată viitoare şi care înregistrează sume de rambursat sau de restituit de la bugetul general consolidat, după caz, organele fiscale competente vor stinge anticipat aceste obligaţii numai la solicitarea debitorilor.


  Secţiunea a 7-a Reglementarea regimului fiscal al Fundaţiei Postprivatizare


  Articolul 27

  Fundaţiei Postprivatizare, pentru contribuţia alocată de către Comisia Comunităţii Europene, reprezentând fonduri de investiţii, i se aplică regimul fiscal stabilit conform contractului încheiat între Fundaţia Postprivatizare, Guvernul României, reprezentat de Agenţia Naţională pentru Privatizare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Comisia Comunităţii Europene, din partea Comunităţii Europene, la data de 10 octombrie 1996.


  Secţiunea a 8-a
  Măsuri de finalizare a aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată

  Articolul 28

  În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se constituie, în structura Cancelariei Primului-Ministru, un compartiment fără personalitate juridică, condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, care va prelua atribuţiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată.


  Articolul 29

  (1) În cadrul compartimentului înfiinţat în structura Cancelariei Primului-Ministru vor fi delegaţi specialişti din Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Justiţiei şi Arhivele Naţionale.
  (2) Pe lângă specialiştii care urmează să exercite atribuţiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998
  , ministerele prevăzute la alin. (1) vor delega încă 1-2 funcţionari, conform solicitării şefului Cancelariei Primului-Ministru, pentru funcţionarea compartimentului.
  ----------------
  Art. 29 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 11 octombrie 2004.


  Articolul 30

  Propunerile de validare/invalidare a hotărârilor emise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998, precum şi pentru soluţionarea contestaţiilor, însoţite de avizul consultativ al Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Secţia Cadrilater, vor fi înaintate de către şeful Cancelariei Primului-Ministru, care va dispune prin ordin comunicat solicitanţilor.


  Articolul 31

  Actele Cancelariei Primului-Ministru sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul.


  Articolul 31^1

  (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998
  se transferă, la solicitarea Cancelariei Primului-Ministru, în vederea aplicării acestei legi.
  (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor doi ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile.
  ----------------
  Art. 31^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 11 octombrie 2004.


  Articolul 32

  În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Cancelaria Primului-Ministru va propune Guvernului spre aprobare normele metodologice cu privire la modul de lucru al compartimentului constituit conform prevederilor prezentei ordonanţe şi al comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, remunerarea membrilor compartimentului, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinaţia de compensaţii, criteriile şi modalităţile de stabilire a compensaţiilor.


  Secţiunea a 9-a Reglementări privind realizarea unor contracte de achiziţii având ca obiect implementarea Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat


  Articolul 33

  Prevederile acestei secţiuni se aplică contractelor de achiziţii având ca obiect implementarea Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat.


  Articolul 34

  Definiţiile formulate în art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile şi prezentei secţiuni.


  Articolul 35

  Multiplicatorul de compensare pentru operaţiunile compensatorii directe are următoarele valori:
  a) 3 (trei) pentru operaţiunile de compensare realizate prin transfer de tehnologie;
  b) 3 (trei) pentru operaţiunile de compensare realizate cu ajutorul subcontractării sau asocierii;
  c) 3 (trei) pentru operaţiunile de creditare nerambursabilă ("grants");
  d) 3 (trei) pentru operaţiunile de compensare realizate prin şcolarizări şi instruiri.


  Articolul 36

  Multiplicatorul de compensare pentru operaţiunile compensatorii indirecte are următoarele valori:
  a) 8 (opt) pentru operaţiunile de compensare realizate prin transfer de tehnologie;
  b) 3 (trei) pentru operaţiunile de compensare realizate cu ajutorul subcontractării sau asocierii;
  c) 10 (zece) pentru operaţiunile de creditare nerambursabilă ("grants");
  d) 8 (opt) pentru operaţiunile de compensare realizate prin şcolarizări şi instruiri;
  e) 3 (trei) pentru operaţiunile de compensare realizate prin exportul de produse sau servicii;
  f) 3 (trei) pentru operaţiunile de compensare realizate prin investiţii, fuziuni şi achiziţii.


  Articolul 37

  Până la înfiinţarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială şi a Comisiei mixte pentru compensarea achiziţiilor de tehnică specială, atribuţiile acestora cu privire la contractele de achiziţii prevăzute la art. 36, stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi îndeplinite de către Ministerul Administraţiei şi Internelor în calitate de autoritate contractantă.


  Secţiunea a 10-a Reglementări privind modul de plată a taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale


  Articolul 38

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se amână plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru:
  a) importurile de echipamente de telecomunicaţii efectuate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale conform Contractului nr. 1/622/2003 din 21 februarie 2003, în valoare de 2.432.223 USD;
  b) importurile de echipamente de telecomunicaţii efectuate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale conform Contractului nr. 2/622/2003 din 21 februarie 2003, în valoare de 21.354.780 euro.
  (2) Amânarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, prevăzută la alin. (1), se acordă până la data de 30 iunie 2005.
  (3) Taxa pe valoarea adăugată se achită la organele vamale până la expirarea termenului de amânare.


  Capitolul II Modificarea, completarea, suspendarea şi abrogarea unor acte normative în domeniul financiar


  Secţiunea 1
  Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 12 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Operaţiunile bancare aferente implementării şi derulării Proiectului se vor realiza prin intermediul băncii trezoriere care va fi selectată de Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P.) şi acceptată de B.I.R.D.
  (2) M.F.P. va încheia cu banca trezorieră o convenţie prin care se vor stabili deschiderea şi funcţionarea contului special pentru tragerile din contul împrumutului şi a conturilor adiacente necesare implementării şi derulării proiectului."
  2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Administrarea resurselor şi implementarea proiectului, inclusiv asigurarea efectuării auditului, vor fi realizate de Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice."


  Secţiunea a 2-a
  Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

  Articolul II

  Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 5 alineatul 2, litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) plăţi către persoane juridice în limita unui plafon maxim de 100.000.000 lei, plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite, obiecte de inventar, prestări de servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăţi către o singură persoană juridică în limita unui plafon în numerar în sumă de 100.000.000 lei în cazul plăţilor către reţelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei."
  2. Alineatul 6 al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "Sumele în numerar aflate în casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depăşi la sfârşitul fiecărei zile plafonul de 50.000.000 lei. Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi altor operaţiuni programate, pe bază de documente justificative, cu persoane fizice pentru perioada de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora. Prevederile prezentului alineat nu se aplică unităţilor bancare, ale Trezoreriei Statului, de asigurări şi financiare."
  3. Alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4, 6 şi 7 ale aceluiaşi articol şi ale art. 6 alin. 1, după caz, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."
  4. Alineatul 3 al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei."
  5. Articolul 8 se abrogă.


  Articolul III

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se vor modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul IV

  Prezenta secţiune intră în vigoare după 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.


  Articolul V

  Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Secţiunea a 3-a
  Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată

  Articolul VI

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După alineatul (1) al articolului 14^1 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1 ), cu următorul cuprins:
  "(1^1 ) În calculul intensităţii ajutorului de stat se au în vedere costurile eligibile aferente investiţiilor realizate până la data de 15 septembrie 2004."
  2. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă prevederile literelor b), d) şi e) ale alineatului (1) al articolului 6.


  Secţiunea a 4-a
  Completarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

  Articolul VII

  Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. După articolul 87 se introduc trei articole noi, articolele 87^1 -87^3 , cu următorul cuprins:
  "Art. 87^1 . - Călătorii şi alte persoane fizice cu domiciliul sau reşedinţa în ţară ori în străinătate pot introduce şi scoate din ţară bunurile aflate în bagajele personale ori care îi însoţesc fără a fi supuse taxelor vamale, în condiţiile şi în limitele stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
  Art. 87^2 . - Prevederile art. 87^1 se aplică şi coletelor primite sau trimise persoanelor fizice.
  Art. 87^3 . - (1) Pentru bunurile care nu se încadrează în limitele cantitative şi valorice prevăzute în lege sau în hotărârea Guvernului se aplică, la introducerea în ţară, tariful vamal de import.
  (2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, poate aproba reduceri sau exceptări de la taxele vamale prevăzute la alin. (1).
  (3) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 87^1 se vor stabili şi normele privind determinarea valorilor în vamă a bunurilor introduse sau scoase din ţară de către persoanele fizice aflate în situaţia menţionată la alin. (1)."
  2. După articolul 190 se introduce un articol nou, articolul 190^1 , cu următorul cuprins:
  "Art. 190^1 . - (1) Aprovizionarea navelor române care efectuează curse în străinătate se face de societăţile comerciale române de navigaţie cărora le aparţin, cu produse româneşti sau cu produse de provenienţă străină, care au fost legal importate anterior, în baza documentului de livrare şi a permisului vamal, fără depunerea declaraţiei vamale de export.
  (2) Pentru produsele de provenienţă străină care sunt destinate aprovizionării acestor nave nu se datorează drepturi de import.
  (3) Aprovizionarea se face ţinându-se seama de durata călătoriei, de capacitatea rezervoarelor, de numărul membrilor echipajului şi de numărul pasagerilor."


  Secţiunea a 5-a
  Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale

  Articolul VIII

  Ordonanţa Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Punctul 1 al articolului 31 va avea următorul cuprins:
  "1. produse din tutun: 50 de ţigarete sau 25 de ţigări (ţigări de foi cu greutate maximă de 3 gr/bucată) ori 10 ţigări de foi sau 50 gr tutun pentru fumat ori o combinaţie proporţională a acestor produse."
  2. La articolul 45 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Sunt scutite de la plata drepturilor de import bijuteriile de uz personal pe care un călător le poartă asupra lui. Prin bijuterii de uz personal se înţelege obiectele din metale preţioase cu sau fără pietre preţioase, şi anume:
  a) pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani: o verighetă din aur şi una din argint, două inele, un ceas cu sau fără brăţară, două medalioane cu lănţişor, două perechi de cercei, două brăţări, un ac de cravată, două perechi de butoni, o broşă, un colier, o trusă creion-stilou, două perechi de ochelari;
  b) pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 ani: un inel, un ceas cu sau fără brăţară, un medalion cu lănţişor, o pereche de cercei, o brăţară;
  c) pentru persoanele care trec frontiera mai mult de o dată în cursul unei luni, dus-întors: o verighetă, un inel, un ceas cu sau fără brăţară, un medalion cu lănţişor, o pereche de cercei, o brăţară."
  3. Punctul 1 al articolului 46 va avea următorul cuprins:
  "1. produse din tutun: 200 de ţigarete sau 100 de ţigări (ţigări de foi cu o greutate maximă de 3 gr/bucată) ori 50 de ţigări de foi sau 250 gr tutun pentru fumat ori o combinaţie proporţională a acestor produse."
  4. Alineatul (1) al articolului 76 va avea următorul cuprins:
  "Art. 76. - (1) Sunt admise în scutire de la plata drepturilor de import bunurile special destinate pentru pregătirea educaţională, angajarea sau adaptarea socială a persoanelor cu handicap fizic sau mental, altele decât persoanele nevăzătoare, cu excepţia autovehiculelor, dacă acestea sunt importate:
  a) de persoane cu handicap, în nume propriu, pentru uzul personal;
  b) de instituţii sau organizaţii care au ca activitate principală educaţia persoanelor cu handicap sau asistenţa acestor persoane, desemnate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri în scutire."
  5. Articolul 129 va avea următorul cuprins:
  "Art. 129. - Pentru categoriile de bunuri prevăzute la cap. II nu sunt prevăzute limite cantitative sau valorice la scoaterea din ţară şi nici nu se datorează drepturi de export."


  Secţiunea a 6-a
  Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

  Articolul IX

  Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ANEXĂ
  LISTA
  mărfurilor care pot fi comercializate prin
  magazinele existente în aeroporturile internaţionale
  1. Produse de înfrumuseţare şi machiaj
  2. Produse de parfumerie
  3. Produse pentru îngrijirea şi întreţinerea pielii
  4. Articole de toaletă
  5. Ceasuri, brichete
  6. Accesorii pentru birou
  7. Jucării
  8. Băuturi răcoritoare
  9. Apă minerală
  10. Băuturi alcoolice şi slab alcoolice
  11. Casete video şi audio, baterii, compact-discuri, DVD
  12. Articole optice
  13. Articole din piele naturală
  14. Articole din blană naturală
  15. Articole şi accesorii de îmbrăcăminte
  16. Bijuterii
  17. Articole din sticlă, cristal, porţelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)
  18. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe şi litografii
  19. Aparatură de calcul de mici dimensiuni
  20. Cărţi, reviste, ziare
  21. Artizanat
  22. Produse alimentare
  23. Vinuri, vermuturi
  24. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum şi suporturile acestora
  25. Ţigarete, ţigări, trabucuri, tutun de pipă
  26. Cartele telefonice
  27. Articole de voiaj
  28. Articole de sport
  29. Instrumente muzicale
  30. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto
  31. Bere."


  Secţiunea a 7-a
  Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

  Articolul X

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 64/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  "(4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin distribuitor autorizat se înţelege agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obţinut avizul, precum şi obligaţia să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât şi prin alţi agenţi economici acreditaţi de către acesta, denumiţi în continuare unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv, persoană juridică română. În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul constatării defecţiunii să anunţe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat."
  2. La articolul 2 alineatul (1), se abrogă litera t).
  3. Alineatul (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:
  a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;
  b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă;
  c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii;
  d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori."
  4. Alineatul (6^1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "(6^1 ) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, în mod direct sau prin unităţile acreditate de către aceştia, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii."
  5. Alineatul (6^2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "(6^2 ) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, agenţi economici producători, importatori sau comercianţi, sunt obligaţi să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (6) lit. d)."
  6. Alineatul (7) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "(7) Utilizatorii şi furnizorii consumabilelor răspund solidar pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor folosite şi, respectiv, furnizate, precum şi la condiţia privind menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare stabilită."
  7. Alineatele (7^1) şi (7^2) ale articolului 4 se abrogă.
  8. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizării distribuitorilor şi înregistrării unităţilor de distribuţie şi/sau service acreditate de către aceştia se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, Comisia de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale."
  9. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "(4) Sunt admişi la procedura de avizare numai agenţii economici care comercializează aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile art. 3, asigură service pentru perioada de garanţie, postgaranţie şi piese de schimb."
  10. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "(5) Distribuitorii autorizaţi prin unităţile de service acreditate sunt obligaţi să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum şi înlocuirea memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată."
  11. La articolul 10, litera g) va avea următorul cuprins:
  "g) încălcarea de către agenţii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (6), precum şi încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (6^2 );"
  12. La articolul 10, litera g^1) va avea următorul cuprins:
  "g^1 ) încălcarea de către distribuitorii autorizaţi şi de către unităţile acreditate de aceştia a dispoziţiilor art. 4 alin. (6^1 );"
  13. La articolul 10, litera h) va avea următorul cuprins:
  "h) nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizaţi, prin unităţile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou şi de a înlocui memoria fiscală defectă ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);"
  14. La articolul 11 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h), g^1 ), j) şi k) se sancţionează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;"
  15. La articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) faptele prevăzute la art. 10 lit. g), i) şi l) se sancţionează cu amendă de la 400 milioane lei la 1 miliard lei;"


  Articolul XI

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea prin lege.


  Articolul XII

  Prezenta secţiune intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intră în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.


  Secţiunea a 8-a
  Modificarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

  Articolul XIII

  Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, ajutorul de stat este orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităţile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităţilor administrativ-teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, indiferent de formă, care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi, a producţiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau care afectează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurenţial normal."
  2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "(2) Sunt compatibile cu mediul concurenţial normal şi se notifică Consiliului Concurenţei:
  a) ajutoarele de stat având caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu condiţia ca acestea să fie date fără discriminare în ceea ce priveşte originea produselor sau serviciilor implicate;
  b) ajutoarele de stat pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepţionale."
  3. Alineatul (8) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "(8) Modalităţile de acordare a ajutorului de stat fără a se limita la acestea, pot fi: subvenţii; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor şi impozitelor; renunţarea la obţinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale; garanţii acordate de stat, de alte autorităţi publice centrale sau locale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, în condiţii preferenţiale; participări cu capital ale statului, ale autorităţilor publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent; reduceri de preţ la bunurile furnizate şi la serviciile prestate de către autorităţi publice centrale sau locale ori de către alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, inclusiv vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului sau autorităţilor publice locale sub preţul pieţei."
  4. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) În cazul unui ajutor de stat nou sau al modificării unuia existent, Consiliul Concurenţei analizează măsura notificată în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. În cazul ajutoarelor de stat prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), Consiliul Concurenţei analizează dacă acestea sunt acordate consumatorilor individuali fără discriminare în ceea ce priveşte originea produselor sau serviciilor implicate, iar în cazul celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), dacă aceste ajutoare de stat conduc la înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepţionale."
  5. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Consiliul Concurenţei va solicita curţii de apel în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal şi, pe cale de consecinţă, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plăţii oricărui ajutor ilegal."
  6. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
  "(3) Consiliul Concurenţei va solicita curţii de apel să dispună recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat prevăzut de un act administrativ şi în cazul în care nu au fost respectate condiţiile sau obligaţiile prevăzute în decizia de autorizare."
  7. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) În cazul unui ajutor de stat ilegal sau interzis, Consiliul Concurenţei va solicita, de asemenea, curţii de apel să dispună recuperarea de către furnizorul ajutorului de stat sau rambursarea de către beneficiarul acestuia a dobânzii aferente sumei ajutorului de stat, la o rată propusă de către Consiliul Concurenţei. O astfel de dobândă poate fi impusă:
  a) în cazul ajutorului interzis, de la data la care ajutorul a fost la dispoziţia beneficiarului şi până la recuperarea sa;
  b) în cazul ajutorului ilegal, neautorizat ulterior de către Consiliul Concurenţei, de la data la care ajutorul a fost la dispoziţia beneficiarului şi până la recuperarea sa."
  8. Articolul 21 se abrogă.
  9. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:
  "(2) În aplicarea regulamentelor, instrucţiunilor şi deciziilor emise de către Consiliul Concurenţei conform prezentei legi, acţiunile de monitorizare se finalizează prin întocmirea unui raport de monitorizare."
  10. Alineatul (1) al articolului 26^3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26^3 . - (1) Constituie contravenţii şi vor fi sancţionate cu amendă neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 24^2 , 24^3 şi 24^4 , precum şi următoarele fapte săvârşite de beneficiarii de ajutor de stat:
  a) furnizarea de informaţii şi documente inexacte sau incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate conform prevederilor prezentei legi;
  b) refuzul de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor prezentei legi;
  c) refuzul acordării explicaţiilor şi furnizării declaraţiilor solicitate conform prezentei legi;
  d) neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat primite."


  Articolul XIV

  Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea prezentei ordonanţe prin lege.


  Secţiunea a 9-a
  Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

  Articolul XV

  Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1 alineatul (1), după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:
  "g) mijloacele de plată în valută liber convertibilă, care se depun la băncile comerciale selectate de organele de valorificare, în condiţiile legii."
  2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri:
  a) medicamente, materiale consumabile de utilitate medicală, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatură medicală, substanţe toxice, materiale radioactive, bunuri culturale din patrimoniu, obiecte, veşminte şi cărţi de cult, timbre filatelice, hârtii de valoare, materiale lemnoase, documente istorice, materiale de arhivă, care se pun de îndată la dispoziţie organelor de specialitate ale statului care au competenţa de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;
  b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă, care se depun la Banca Naţională a României, în condiţiile legii, şi mijloacele de plată în lei care se depun la unităţile Trezoreriei Statului, în contul bugetului de stat;
  c) armele de foc, muniţiile explozive şi diferite bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor judeţene de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, Ministerului Apărării Naţionale;
  d) bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ce provin din succesiuni vacante, care nu se valorifică în termen de 180 de zile de la data evaluării. În această situaţie bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care provin din succesiuni vacante, trec în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de locuinţe sociale, în condiţiile legii."


  Articolul XVI

  În cuprinsul ordonanţei sintagma "bunuri legal confiscate" se va citi "bunuri confiscate".


  Articolul XVII

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor supune spre aprobare Guvernului modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul XVIII

  Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe.


  Secţiunea a 10-a
  Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi abrogarea Legii nr. 235/2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.)

  Articolul XIX

  Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La punctul I, nr. crt. 20 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Denumirea Sediul Anul Anul Instituţia română care
   crt. organizaţiei înfiin- aderării coordonează relaţiile cu
                               ţării României organizaţia internaţională
                                                           respectivă
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   "20. Biroul Paris 1931 1960 Ministerul Afacerilor Externe"
        Internaţional
        al Expoziţiilor
          (B.I.E.)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2. Punctul II al anexei nr. 1 se completează cu poziţia nr. 46 care va avea
        următorul cuprins:
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Denumirea Sediul Anul Anul Instituţia română Explicaţi
   crt. organizaţiei înfiin- aderării care coordonează
                               ţării României relaţiile cu
                                                     organizaţia
                                                    internaţională
                                                      respectivă
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   "46. Centrul Paris 1960 2004 Ministerul Afacerilor România
          pentru Externe participă
        Dezvoltare din anul
          (OCDE) 2004"
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Articolul XX

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Legea nr. 235/2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003.


  Secţiunea a 11-a
  Modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"

  Articolul XXI

  Articolul 22^2 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 22^2 - (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare, reorganizate ca institute naţionale sau ca instituţii publice în baza prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprinse în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 şi 6, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante:
  a) scutirea de plată a obligaţiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004;
  b) scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare restante, calculate şi datorate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004;
  (2) Sumele care, potrivit lit. a) şi b), fac obiectul înlesnirilor la plată sunt cele stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate, conform legii, pe baza actelor de control de către organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice şi nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare.
  (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi obligaţiilor bugetare eşalonate la plată, rămase de plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004 şi nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare.
  (4) Acordarea înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) se realizează de către organele Ministerului Finanţelor Publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, unde debitorii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare.
  (5) Înlesnirile la plată menţionate la alin. (1) în favoarea unităţilor care desfăşoară alte activităţi de cercetaredezvoltare decât cele legate de producerea, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55/2004, vor fi notificate şi se vor acorda numai după autorizarea de către Consiliul Concurenţei în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare."


  Secţiunea a 12-a
  Modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

  Articolul XXII

  Articolul II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 4 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului II vor avea următorul cuprins:
  "Art. II. - (1) La solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, instituţiile bugetare creditoare vor acorda unităţilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare, instituţii publice de cercetare-dezvoltare finanţate din venituri proprii, precum şi ca societăţi comerciale cu capital majoritar de stat şi cu obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea-proiectarea, definit conform codurilor CAEN 73 şi 74, următoarele înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante:
  a) scutirea de plată a obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2003, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, cu excepţia contribuţiei pentru pensia suplimentară, contribuţiei individuale de asigurări sociale, contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj, contribuţiei datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat şi T.V.A. suspendată în vamă, care urmează a fi achitate conform prevederilor legale în vigoare;
  b) scutirea de plată a obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2003, datorate bugetelor locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri;
  c) scutirea de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, datorate la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente obligaţiilor bugetare restante.
  (2) Sumele care, potrivit alin. (1) lit. a), b) şi c), fac obiectul înlesnirilor la plată sunt cele stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate conform legii, pe baza actelor de control, de către organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, şi nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege la data eliberării certificatelor de obligaţii fiscale. Aceste prevederi se aplică şi obligaţiilor bugetare eşalonate la plată, potrivit legii, rămase de plată la data eliberării certificatelor de obligaţii bugetare."
  2. După alineatul (3) al articolului II se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Acordarea înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se realizează de către organele Ministerului Finanţelor Publice unde debitorii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare."


  Articolul XXIII

  Aplicarea prevederilor alineatului (3) al articolului 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005. Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se alocă fonduri pentru acţiuni de cercetare-dezvoltare şi inovare, finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se o creştere permanentă a acestora.


  Secţiunea a 13-a
  Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

  Articolul XXIV

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - După litera c) a alineatului (1^1 ) al articolului 5 se introduc literele d) şi e) cu următorul cuprins:
  "d) sume necesare achitării debitelor către bugetul Comunităţii Europene, în conturile gestionate de Ministerul Finanţelor Publice sau către bugetele prevăzute la art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003, în conturile din care a fost efectuată cheltuiala, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente;
  e) sume necesare continuării finanţării proiectelor/ programelor PHARE, ISPA şi SAPARD până la recuperarea de la debitori a sumelor reţinute de Comisia Europeană din fondurile alocate acestor programe, a unor datorii ale României, ca urmare a neachitării la termen a unor obligaţii de plată către Comisia Europeană în baza prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor de finanţare şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD."


  Secţiunea a 14-a
  Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

  Articolul XXV

  Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Literele a), b) şi d) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:
  "a) neregulă înseamnă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate, precum şi orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum şi a prevederilor contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/ acorduri, rezultând dintr-o acţiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuială neeligibilă, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunităţii Europene şi/sau a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) şi i) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004;
  b) fraudă înseamnă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu: utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în cap. III secţiunea 4^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau a sumelor de cofinanţare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a-f) şi i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare; necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate iniţial;
  ....................................................................................
  d) creanţele bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă reprezintă sume de recuperat la bugetul Comunităţii Europene, la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) şi i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente;"
  2. Litera a) a alineatului (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "a) actul/documentul de constatare şi de stabilire a obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare provenite din sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din sume de cofinanţare aferente, ca urmare a neregulilor şi/sau fraudei, precum şi a accesoriilor acestora şi a costurilor bancare, care se emite de către organele de inspecţie ori de către alte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, autorităţilor publice locale şi de către alte instituţii abilitate de lege;"
  3. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (3) constituie şi înştiinţarea de plată conform prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale."
  4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Sunt competente să gestioneze recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale şi unităţile teritoriale ale acestora, după caz, precum şi alte instituţii publice abilitate de lege."
  5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Plata voluntară a creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă, prevăzute la art. 3 alin. (2), constatate şi stabilite de organele de inspecţie sau de alte structuri de control abilitate de lege, se efectuează de către debitori în lei, în conturile indicate de entităţile care au emis titlul de creanţă".
  6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "(2) Obligaţiile de plată ale debitorului înscrise în titlul de creanţă, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor încheiate în cadrul memorandumurilor/ acordurilor de finanţare, se calculează în lei, utilizând-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua precedentă. Plata obligaţiilor prevăzute mai sus se face în lei, la termenele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată. Pentru neachitarea la termen a acestor obligaţii se datorează, în condiţiile legii, după acest termen, dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale."
  7. Articolul 8 se abrogă.
  8. Alineatul (1) al articolului 9 se abrogă.
  9. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile de plată, actul/documentul comunicat debitorului, prin care se constată şi se stabileşte o obligaţie de plată provenită din sume plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din sume de cofinanţare, precum şi accesoriile acestora vor fi transmise organelor competente, potrivit legii, ale Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv organelor teritoriale subordonate acesteia şi/sau celorlalţi creditori bugetari, după caz, care vor duce la îndeplinire măsurile asigurătorii şi vor efectua procedura de executare silită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 republicată."
  10. După alineatul (3) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (1) se plătesc/se virează în conturile indicate de entităţile care au emis titlul de creanţă."
  11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Ministerul Finanţelor Publice şi ceilalţi creditori bugetari care administrează creanţele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) şi i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, prin organele competente, sunt abilitaţi să dispună şi să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită în condiţiile prevăzute de lege."


  Articolul XXVI

  (1) După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.
  (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, va modifica şi va completa Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 20 decembrie 2003.


  Secţiunea a 15-a
  Suspendarea aplicabilităţii prevederilor unor articole din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

  Articolul XXVII

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi până la data de 1 ianuarie 2005 se suspendă dispoziţiile referitoare la perceperea de comisioane pentru toate operaţiunile efectuate în conturile Trezoreriei Statului deschise în evidenţele Băncii Naţionale a României şi, respectiv, interzicerea creditării pe descoperit de cont al statului, prevăzute la art. 7 alin. (2), art. 21, 28 şi 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.
  (2) Obligaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice faţă de Banca Naţională a României, reprezentând comisioane şi orice alte sume neplătite în perioada 30 iulie 2004 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 21, 28 şi 29 din Legea nr. 312/2004 se scutesc de la plată.


  Articolul XXVIII

  La articolul 11 alineatul (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, se introduce litera g) cu următorul cuprins:
  "g) comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului de către Banca Naţională a României şi/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăţi."


  Secţiunea a 16-a
  Modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

  Articolul XXIX

  Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (5) al articolului 26 se abrogă.
  2. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1 , cu următorul cuprins:
  "Art. 26^1 . - (1) Din sumele ce se alocă anual prin bugetul de stat în baza art. 26 alin. (1), o parte reprezintă sprijinul pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care se stabileşte în corelare cu investiţiile efectuate de acestea în active de natura celor prevăzute la art. 24 alin. (6) lit. b) şi alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aferente obiectului de activitate. Sumele alocate cu această destinaţie se stabilesc în limita sumelor plătite cu titlu de impozit pentru profitul reinvestit, începând cu exerciţiul financiar al anului 2005, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
  (2) În anul 2005 întreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia de drepturile prevăzute la alineatul precedent, pentru activele achiziţionate după data de 1 octombrie 2004, puse în funcţiune până la finele anului respectiv, cu condiţia să nu fi aplicat, pentru aceste active, regimul de amortizare accelerată.
  (3) De prevederile alin. (1) beneficiază contribuabilii care nu aplică regimul de amortizare accelerată prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Prevederile alin. (1) se aplică în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor şi instalaţiilor, precum şi computerelor şi echipamentelor periferice ale acestora, considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate.
  (5) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligaţia de a păstra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. În cazul nerespectării acestei condiţii, sumele primite de la bugetul de stat potrivit alin. (1) se restituie şi se datorează pentru acestea dobânzi de la data primirii sumelor respective."


  Secţiunea a 17-a Modificarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004


  Articolul XXX

  Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.
  2. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1 , cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1 . - Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor prevăzute de prezenta lege se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Apărării Naţionale şi, respectiv, Ministerului Administraţiei şi Internelor."


  Secţiunea a 18-a
  Modificarea şi completarea Legii nr. 190/2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii

  Articolul XXXI

  Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, privatizate după intrarea în vigoare a Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv societăţile comerciale pentru care s-au aprobat ordine comune în conformitate cu prevederile Legii nr. 254/2002, beneficiază, la cererea Agenţiei Domeniilor Statului, de următoarele înlesniri la plată:
  a) scutirea de plată a obligaţiilor bugetare restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului asigurărilor sociale pentru şomaj, precum şi cele datorate fondurilor speciale, nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare;
  b) scutirea de plată a obligaţiilor bugetare restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând taxe şi impozite locale, nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare;
  c) scutirea de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare restante, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ;
  d) eşalonarea la plată a redevenţei datorate Agenţiei Domeniilor Statului la data semnării contractului de privatizare şi neachitată la data intrării în vigoare a prezentului act normativ pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de până la 6 luni cuprinsă în eşalonare, şi scutirea de plată a penalităţilor de întârziere aferente acesteia, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.
  (2) Societăţile comerciale beneficiază de înlesnirile la plată acordate în conformitate cu prevederile prezentului act normativ numai după ce fac dovada că nu mai înregistrează obligaţii restante reprezentând redevenţa şi accesoriile aferente faţă de Agenţia Domeniilor Statului pentru perioada de după privatizare, în baza contractelor de concesiune încheiate."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) În condiţiile art. 1 alin. (2) beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) şi societăţile comerciale care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 254/2002, au fost privatizate în baza:
  a) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă;
  b) Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
  (2) Societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) lit. a) beneficiază de înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) numai în cazul în care concesionarii care au încheiat contracte de concesiune în urma privatizării îndeplinesc condiţiile stipulate la art. 1 alin. (2)."
  3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Contractele de concesiune a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate cu Agenţia Domeniilor Statului, constituie titlu executoriu pentru plata redevenţei, la termenele şi modalităţile stabilite în contracte."
  4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - De la prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) şi c) sunt exceptate obligaţiile bugetare reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, contribuţia datorată fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat, T.V.A. suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursă, restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare şi nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare, pentru care se acordă eşalonare la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de până la 6 luni cuprinsă în eşalonare, şi scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente acestora, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ."
  5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plată reglementate de art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi art. 4 sunt stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate conform prevederilor legale în vigoare, la cererea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului, pe baza actelor de control, de către organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice sau de către autorităţile administraţiei publice locale pentru bugetele locale, după caz.
  (2) Certificatele de obligaţii bugetare vor cuprinde obligaţiile datorate şi neachitate până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, rămase nestinse la data emiterii acestora."
  6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi c), art. 4 şi art. 12 se vor aproba prin ordin comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Finanţelor Publice sau Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru contribuţiile la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, datorate şi neachitate până la 30 iunie 2003, după caz.
  (2) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) vor face obiectul unei convenţii încheiate între Agenţia Domeniilor Statului şi beneficiarii acestora.
  (3) Nerespectarea convenţiilor încheiate conform alin. (2), precum şi rezilierea contractului de concesiune atrag anularea înlesnirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) şi obligaţia de plată de către beneficiarii acestora a întregii sume neplătite şi calculul penalităţilor de întârziere pentru suma rămasă de plată de la data la care convenţiile şi-au pierdut valabilitatea."
  7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi la art. 4 îşi pierd valabilitatea în situaţia în care societatea comercială nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data semnării ordinului comun de acordare a înlesnirilor la plată. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenţă obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile bugetare cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv.
  (2) Orice alte obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate prin ordinul comun, datorate după intrarea în vigoare a prezentului act normativ şi până la emiterea ordinului comun, se vor achita în 90 de zile de la data semnării acestuia."
  8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi la art. 4 atrage anularea înlesnirilor acordate, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate.
  (2) Pentru sumele eşalonate la plată conform art. 1 alin. (1) lit. d) şi art. 4 se datorează şi se calculează dobânzi conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de graţie acordată la eşalonare dobânzile datorate conform legii se achită lunar.
  (3) Pentru sumele eşalonate la plată conform art. 4 se constituie o garanţie, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului comun, la nivelul a două rate medii din eşalonare, reprezentând sume eşalonate şi dobânzi datorate pe perioada eşalonării la plată.
  (4) Garanţia poate fi constituită atât în numerar, la trezoreria organului fiscal în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului, cât şi sub forma unei scrisori de garanţie bancară."
  9. După articolul 8 se introduc 6 noi articole, articolele 9-14, cu următorul cuprins:
  "Art. 9. - Eventualele profituri rezultate în urma aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) nu se impozitează, acestea utilizându-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi, conform legii.
  Art. 10. - Înlesnirile la plată prevăzute de prezentul act normativ se anulează în condiţiile în care contractul de privatizare încetează să mai producă efecte, pe baza notificării transmise de către Agenţia Domeniilor Statului organului fiscal teritorial în a cărui rază teritorială societatea comercială îşi are domiciliul fiscal.
  Art. 11. - Pentru obligaţiile bugetare restante, societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele menţionate la art. 1, beneficiază de prevederile Legii nr. 254/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 12. - Orice alte obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi de către societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate conform art. 1, 4 sau 11, după caz, se eşalonează la plată pe o perioadă de 5 ani cu o perioadă de graţie de 6 luni inclusă în perioada de eşalonare.
  Art. 13. - Sumele scutite la plată conform art. 1, 4 sau 11, după caz, se evidenţiază în contabilitatea agenţilor economici în conturi extrabilanţiere până la data la care se constată respectarea eşalonărilor acordate conform art. 1 alin.(1) lit. d), art. 4 sau 11, după caz.
  Art. 14. - Ajutoarele de stat acordate agenţilor economici care desfăşoară şi alte activităţi decât cele legate de producerea, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, listate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55/2004, vor fi notificate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în numele furnizorilor de ajutor de stat într-un singur formular de notificare şi vor fi acordate după autorizarea de către Consiliul Concurenţei."


  Secţiunea a 18^1-a
  Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003
  privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
  -------------
  Secţiunea a 18^1-a din Cap. II a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 11 octombrie 2004.

  Articolul XXXI^1

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003
  privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003
  , cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  «Ordonanţă de urgenţă privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale»
  2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  «(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective, în urma procesului de restructurare şi reorganizare din cadrul societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.»
  3. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  «(3) În cazul în care persoanele disponibilizate potrivit prevederilor alin. (2) beneficiază de plăţi compensatorii sau alte forme de compensaţii potrivit contractelor colective de muncă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj se acordă venituri de completare pentru un număr de luni egal cu diferenţa dintre perioada prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi numărul de luni pentru care s-au acordat plăţi compensatorii.»
  4. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  «(2) Lista societăţilor comerciale şi regiilor autonome care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (2) al art. 1 se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de măsurile de protecţie socială este cel prevăzut în programele de restructurare sau reorganizare, aprobate potrivit legii.»
  -------------
  Art. XXXI^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 11 octombrie 2004.


  Secţiunea a 19-a
  Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală

  Articolul XXXII

  Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2005 Agenţia va gestiona fondurile alocate de la bugetul de stat reprezentând sprijin financiar destinat susţinerii agriculturii şi va pregăti structura instituţională pentru acordarea plăţilor directe şi a măsurilor de piaţă şi de dezvoltare rurală.
  (2) De la data aderării României la Uniunea Europeană Agenţia va fi responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor europene pentru agricultură - Fondul European de Orientare şi Garantare a Agriculturii (FEOGA) şi va îndeplini funcţia de autoritate de plată pentru FEOGA Orientare şi pentru Instrumentul Financiar de Orientare pentru Pescuit (IFOP)."
  2. Litera k) a articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "k) eliberează licenţele de export şi import pentru produse agricole şi gestionează sistemul de garanţii începând cu 1 ianuarie 2007;"
  3. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Personalul Agenţiei se asigură şi prin preluarea posturilor şi personalului cu responsabilităţi în managementul sprijinului financiar de la bugetul de stat, existent în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.
  (2) Numărul de posturi al Agenţiei, inclusiv din serviciile judeţene ale acesteia, va fi de maximum 260 în anul 2004, iar începând cu anul 2005 numărul de posturi va fi suplimentat până la un număr maxim de 2.900 de posturi în anul 2007, când instituţia devine operaţională în totalitate. Numărul maxim de posturi pentru anii 2005 şi 2006 va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."
  4. După alineatul (3) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Posturile şi personalul aferent aplicării sistemului de licenţe de import/export pentru produsele agricole şi garanţii se preia începând cu data de 1 ianuarie 2007 de la Ministerul Economiei şi Comerţului - Departamentul comerţ exterior."


  Secţiunea a 20-a
  Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

  Articolul XXXIII

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, se completează după cum urmează:
  - După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1 , cu următorul cuprins:
  "Art. 3^1 . - În situaţia în care agenţii economici menţionaţi la art. 3 alin. (1) înregistrează la 31 decembrie 2003 T.V.A. de rambursat, prin excepţie de la prevederile art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, sumele respective nu se compensează cu cele care fac obiectul amânării în vederea scutirii, reglementată de articolul respectiv."


  Secţiunea a 21-a
  Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome

  Articolul XXXIV

  Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce litera c^1 ) cu următorul cuprins:
  "c^1 ) constituirea surselor proprii de finanţare aferente proiectelor cofinanţate din împrumuturi, contractate în baza creditelor proprii;"
  2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Profitul se repartizează pentru destinaţiile şi în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi g), după deducerea sumelor aferente destinaţiilor stabilite prin acte normative speciale prevăzute la lit. a), b), c) c^1 ) şi d) ale aceluiaşi alineat."


  Secţiunea a 22-a
  Completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Articolul XXXV

  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, se completează după cum urmează:
  - După alineatul (5) al articolului 238 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) În situaţia în care patronatele nu cad de acord asupra unui protocol comun, vor fi publicate preţurile minimale stabilite de organizaţia patronală de ramură care deţine cel puţin 70% din totalul cifrei de afaceri realizate de societăţile comerciale producătoare de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate. Cifra de afaceri care stă la baza stabilirii reprezentativităţii va fi preluată din raportările contabile ale agenţilor economici la 30 iunie 2004, aferentă producţiei mai sus menţionate."


  Secţiunea a 23-a
  Modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

  Articolul XXXVI

  Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:
  1. Alineatul (2) al articolului 63 va avea următorul cuprins:
  "(2) Cuantumul tarifului de livrare a apei pentru irigaţii aprobat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, pentru sezonul de irigaţii al anului următor."
  2. Articolului 87 va avea următorul cuprins:
  "Art. 87. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora planul de reorganizare globală a SNIF, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul SNIF şi al Administraţiei şi să propună Guvernului aprobarea acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate."
  3. Articolul 94 va avea următorul cuprins:
  "Art. 94. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale «Îmbunătăţiri Funciare» - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 24 iulie 2001, se abrogă:
  a) art. 4 alin. (1), (2) şi (4), art. 8, 10 şi 11;
  b) pct. 2, 9, 10 şi 18 ale alin. (1) şi (2) ale art. 6, alin. (2)-(5) ale art. 7 din anexa nr. 1;
  c) anexa nr. 3."


  Secţiunea a 24-a
  Suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

  Articolul XXXVII

  De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi până la data de 31 decembrie 2006 se suspendă aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002.


  Secţiunea a 25-a Abrogări ale unor acte normative


  Articolul XXXVIII

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă:
  a) art. 31^1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) lit. a)-d) ale alin. (2) al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea şi modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 231/2004;
  c) alin. (3) al articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei şi eficienţa sectorului de producţie animalieră, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2004.


  Secţiunea a 26-a Dispoziţii finale


  Articolul XXXIX

  Ajutoarele de stat instituite de actele normative care fac obiectul prezentei ordonanţe se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, în conformitate cu legislaţia naţională relevantă.


  Articolul XXXX

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 26 august 2004.
  Nr. 94.
  ------