ORDONANŢĂ nr. 51 din 25 august 2005
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 138, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele.
  (2) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii se face de la bugetul de stat.
  (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii se aprobă prin ordin al preşedintelui acesteia."
  2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) În structura Autorităţii funcţionează Comisia superioară de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (2) Comisia superioară se numeşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii şi are următoarea componenţă:
  a) preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină generală sau medicină de familie, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durata de cel puţin un an;
  b) un medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină generală sau medicină de familie, desemnat de preşedintele Autorităţii la propunerea Ministerului Sănătăţii;
  c) un reprezentant al Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România;
  d) un asistent social şi un jurist, desemnaţi de preşedintele Autorităţii."
  3. Articolul 10 se abrogă.
  4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - În fiecare judeţ/sector al municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea un inspector, funcţionar public, încadrat în structura Direcţiei generale de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii."
  5. După alineatul 4 al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Numărul maxim de posturi al Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap este de 40."
  6. Alineatele (1) şi (7) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) În subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se înfiinţează comisii de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi, denumite în continuare comisii, cu avizul pentru conformitate al Autorităţii.
  ...................................................................
  (7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi au următoarea componenţă:
  a) preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne, medicină generală sau medicină de familie, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;
  b) un medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină generală sau medicină de familie, propus de direcţia judeţeană de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti;
  c) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale autorizate, care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap;
  d) un psiholog;
  e) un asistent social."
  7. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Autoritatea, consiliile judeţene şi prefecturile au obligaţia de a asigura condiţii corespunzătoare de desfăşurare a activităţilor inspectorilor judeţeni, astfel încât să se evite aglomeraţiile, tratamentul nedemn şi întârzierea rezolvării cererilor cetăţenilor.
  (2) Personalul disponibilizat prin restructurarea activităţii la nivelul inspecţiilor regionale poate fi preluat, în condiţiile legii, de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului."
  8. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Autoritatea utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 4 autoturisme pentru activităţi curente şi 3 autoturisme destinate activităţilor de inspecţie şi control. Consumul lunar normat de carburanţi pentru fiecare autoturism se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale în vigoare."


  Articolul II

  Bunurile mobile şi imobile care constituie patrimoniul inspecţiilor regionale se vor prelua pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între acestea şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.


  Articolul III

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 370/2005 privind aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005.


  Articolul IV

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Persoanele cu Handicap,
  Silviu George Didilescu
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 25 august 2005.
  Nr. 51.


  Anexa
      Numărul maxim de posturi = 138,
      exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele

                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

                               ┌─────────────┐
                               │ PREŞEDINTE │
                               └─────┬───────┘
                                     │
    ┌──────────────────┐ │
    │ Vicepreşedinte ├─────────────┤
    └──────────────────┘ │ ┌──────────────────┐
                                     ├──────────────────┤ Audit │
    ┌──────────────────┐ │ └──────────────────┘
    │Comisia superioară│ │
    │ de evaluare │ │
    │a persoanelor ├─────────────┤
    │ cu handicap │ │ ┌───────────────────┐
    │ pentru adulţi │ │ │Institutul Naţional│
    └──────────────────┘ │ │pentru Prevenirea │
                                     ├..................┤ şi Combaterea │
                                     │ │Excluziunii Sociale│
                                     │ │ a Persoanelor │
                                     │ │ cu Handicap │
                                     │ └───────────────────┘
                                     │
                             ┌───────┴─────────┐
                             │ Secretar general│
                             └───────┬─────────┘
                                     │
             ┌───────────────────────┼───────────────────────────┐
             │ │ │
   ┌─────────┴──────────┐ ┌───────┴────────────┐ ┌───────┴───────────┐
   │ Direcţia generală │ │ Direcţia generală │ │ Direcţia integrare│
   │inspecţie şi control│ │ organizare internă │ │ europeană │
   │ │ │ şi comunicare │ └─────┬─────────────┘
   └────────────────────┘ └───────┬────────────┘ │
                                     │ │
               ┌───────────────┐ │ │
               │Biroul petiţii ├─────┤ ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────┐
               └───────────────┘ │ │ Serviciul juridic,│ │ │ Biroul │
                                     ├───┤ contencios │ ├─┤ proiecte, │
                                     │ │ şi resurse umane │ │ │ programe │
                                     │ └───────────────────┘ │ └─────────────┘
                                     │ ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────┐
                                     │ │ Serviciul │ │ │ Serviciul │
                                     └────┤administrativ, │ │ │metodologie, │
                                          │ contabilitate │ └─┤standardizare,│
                                          └──────────────────┘ │ acreditare │
                                                                 └──────────────┘

  ----------