LEGE nr. 211 din 16 mai 2003
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate şi a instalaţiilor aferente, realizate după proiecte-tip în perioada 1950-1985, amplasate în zone urbane şi racordate la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice ale unităţilor administrativ-teritoriale, în contextul reducerii consumului energetic."
  2. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pe baza prioritatilor stabilite pe criterii şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie a clădirilor de locuit multietajate ce se includ în programele anuale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:
  "(3^1) Principalele criterii luate în considerare la stabilirea prioritatilor prevăzute la alin. (2) sunt următoarele:
  a) vechimea construcţiei;
  b) zona climatica de amplasare;
  c) densitatea populaţiei din zona de amplasare;
  d) pierderile termice ale construcţiei."
  4. La articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) din bugetele locale, pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea statului, date în administrare unităţilor administrativ-teritoriale;"
  5. La articolul 9, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "a) aproba cu acordul majorităţii proprietarilor din imobilul supus reabilitării decizia de intervenţie şi semnează convenţia-cadru cu consiliile judeţene, locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pentru derularea, în condiţiile legii, a acţiunilor pentru reabilitarea termica a clădirii;"
  6. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) Ratele se pot plati şi în avans faţă de programul de rambursare stabilit de comun acord cu coordonatorii programelor pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate."
  7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 16 mai 2003.
  Nr. 211.
  ----------