ORDIN nr. 3.129 din 21 decembrie 2005
pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.187 din 29 decembrie 2005  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) şi ale art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
  potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 decembrie 2005, prin care s-au aprobat reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, având în vedere Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 26.741 din data de 20 decembrie 2005,
  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  __________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.187 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) cuprind Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile domeniului asigurărilor şi Reglementările contabile conforme cu directivele europene privind situaţiile financiare consolidate ale societăţilor din domeniul asigurărilor.


  Articolul 2

  (1) Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile domeniului asigurărilor se aplică de către societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare şi de către brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare.
  (2) Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor juridice prevăzute la alin. (1), cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit reglementărilor menţionate la alin. (1).


  Articolul 3

  Societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.


  Articolul 4

  (1) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime:
  - total active: 3.650.000 euro;
  - cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
  - număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.
  (2) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) au obligaţia verificării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.
  (3) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care au auditat situaţiile financiare anuale vor asigura verificarea situaţiilor financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).
  (4) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care au verificat situaţiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) vor audita situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).
  (5) Pentru situaţiile financiare ale anului 2006, întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aplicabile domeniului asigurărilor, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2005.


  Articolul 5

  Potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile domeniului asigurărilor.


  Articolul 6

  Situaţiile financiare consolidate sunt elaborate în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene privind situaţiile financiare consolidate ale societăţilor din domeniul asigurărilor.


  Articolul 7

  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.


  Articolul 8

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  - Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2.328/2.390/2001 privind aprobarea Reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor, armonizate cu Directivele europene şi Standardele internaţionale de contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 şi nr. 34 bis din 18 ianuarie 2002, şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.


  Articolul 9

  Direcţia reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 10

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Comisiei de Supraveghere
  a Asigurărilor,
  Nicolae Eugen Crişan
  Bucureşti, 21 decembrie 2005.
  Nr. 3.129.


  Anexa
  REGLEMENTARE CONTABILĂ
  conformă cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor

  Capitolul I ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE

  1. (1) Prezentele reglementări prevăd forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de evaluare, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare şi publicare a situaţiilor financiare anuale ale societăţilor de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurători, precum şi ale brokerilor de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumiţi în continuare brokeri de asigurare.
  (2) Prezentele reglementări transpun:
  (a) Directiva Comunităţilor Economice Europene 91/674/EEC din data de 19 decembrie 1991 privind situaţiile financiare anuale şi consolidate ale societăţilor de asigurare publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 374, din data de 31 decembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare;*1)
  ------
  *1) Directiva Comunităţilor Economice Europene 91/674/EEC a fost modificată şi completată prin următoarele directive:
  - Directiva 2003/51/EEC a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/EEC, 83/349/EEC, 86/635/EEC şi 91/674/EEC privind conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, băncilor şi altor instituţii financiare şi ale societăţilor de asigurare privind modernizarea şi actualizarea regulilor contabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 17 iulie 2003.
  (b) Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978, cu modificările şi completările ulterioare.*2)
  ------
  *2) Directiva a IV-a a fost modificată şi completată prin următoarele directive:
  - Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 18 iulie 1983;
  - Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/EEC din 21 decembrie 1989 privind cerinţele de prezentare referitoare la sucursalele deschise într-un Stat membru de către anumite tipuri de societăţi comerciale care intră sub incidenţa legislaţiei unui alt stat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989;
  - Directiva Consiliului 90/604/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate în ceea ce priveşte excepţiile pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi publicarea conturilor în ecu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
  - Directiva Consiliului 90/605/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate în ceea ce priveşte aria de aplicabilitate a acestor directive, publicată în jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
  - Directiva 2001/65/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC, Directivei 83/349/EEC şi a Directivei 86/635/EEC privind regulile de evaluare pentru conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, precum şi ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 27 octombrie 2001;
  - Directiva Consiliului 2003/38/EC din 13 mai 2003 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale în ceea ce priveşte sumele exprimate în euro, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 120 din 15 mai 2003;
  - Directiva 2003/51/EEC a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/EEC, 83/349/EEC, 86/635/EEC şi 91/674/EEC privind conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, băncilor şi altor instituţii financiare şi ale societăţilor de asigurare privind modernizarea şi actualizarea regulilor contabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 17 iulie 2003.
  (3) Prezentele reglementări se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
  (4) Prezentele reglementări se aplică de către următoarele categorii de persoane juridice (denumite în continuare entităţi):
  a) societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare denumite în continuare asigurători;
  b) brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare denumiţi în continuare brokeri de asigurare.
  Prezentele reglementări se aplică şi de către subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la lit. a)-b), cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.
  (5) Prevederile prezentelor reglementări referitoare la asigurarea de viaţă se aplică mutatis mutandis asigurătorilor care practică numai asigurări de sănătate cu respectarea exclusiv sau în principal a principiilor tehnice referitoare la asigurarea de viaţă.
  2. (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.
  (2) Pentru necesităţile proprii de informare, entităţile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi într-o altă monedă.
  Cursul utilizat pentru conversia în moneda naţională a situaţiilor financiare anuale întocmite într-o altă monedă este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data bilanţului. Acest curs se prezintă în notele explicative.


  Capitolul II FORMA ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE


  Secţiunea 1 PREVEDERI GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

  3. (1) Situaţiile financiare anuale cuprind:
  - bilanţul,
  - contul de profit şi pierdere,
  - situaţia modificărilor capitalului propriu,
  - situaţia fluxurilor de trezorerie, şi
  - notele explicative la situaţiile financiare anuale.
  (2) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar.
  4. Situaţiile financiare anuale se întocmesc în mod clar şi în concordanţă cu prevederile prezentelor reglementări.
  5. (1) Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii entităţii.
  (2) În înţelesul prezentelor reglementări:
  a) un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil;
  b) beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie către entitate. Potenţialul poate fi unul productiv, fiind parte a activităţilor de exploatare ale entităţii;
  c) o datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice;
  d) capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale.
  6. În cazul în care aplicarea prevederilor prezentelor reglementări nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă în înţelesul pct. 5, trebuie prezentate informaţii suplimentare.
  7. Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementări se dovedeşte contrară obligaţiei prevăzute la pct. 5, trebuie să se facă abatere de la acea prevedere, în vederea oferirii unei imagini fidele, în înţelesul pct. 5. Orice astfel de abatere trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu o explicaţie a motivelor acesteia şi o situaţie privind efectele abaterii asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.
  8. Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România organizează şi conduc contabilitatea proprie la nivel de balanţă de verificare, fără a întocmi situaţii financiare.
  În acest sens, activitatea subunităţilor fără personalitate juridică, desfăşurată în străinătate şi care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România este inclusă în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi raportată pe teritoriul României, potrivit prezentelor reglementări.
  9. (1) Asigurătorii autorizaţi să practice categoria de asigurări de viaţă şi clasele de asigurări de accidente şi asigurări de sănătate vor utiliza conturile sintetice aferente asigurărilor de viaţă.
  (2) Evidenţierea elementelor de activ şi de pasiv, de venituri şi de cheltuieli pe cele două categorii de asigurări se va face direct, iar pentru elementele ce nu pot fi alocate prin această metodă se vor utiliza chei de repartiţie fundamentate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (3) Asigurătorii trebuie să prezinte în notele explicative ale situaţiilor financiare anuale modalitatea de alocare a elementelor de activ şi pasiv, de venituri şi cheltuieli şi principiile care stau la baza determinării cheilor de repartiţie pentru acele elemente ce nu pot fi alocate direct.
  10. (1) Formatul bilanţului şi al contului de profit şi pierdere, în special în ceea ce priveşte forma adoptată pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul.
  (2) În bilanţ şi în contul de profit şi pierdere elementele trebuie prezentate separat în ordinea indicată.
  (3) O subclasificare mai detaliată a elementelor se poate face numai în notele explicative.
  11. (1) Pentru fiecare element de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
  (2) În cazul în care valorile prevăzute la alin. (1) nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu comentarii relevante.
  12. Un element de bilanţ sau din contul de profit şi pierdere pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
  13. (1) Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale entităţii la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege.
  (2) În bilanţ elementele de activ şi datorii sunt grupate după natură şi lichiditate, respectiv natură şi exigibilitate.


  Secţiunea 2 FORMATUL BILANŢULUI

  14. Formatul bilanţului pentru asigurători este următorul:
  BILANŢ
  ACTIV
  A. Active necorporale
  1. Cheltuieli de constituire
  2. Cheltuieli de dezvoltare
  3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi şi valori similare dacă au fost achiziţionate cu titlu oneros
  4. Fondul comercial, în cazul în care a fost achiziţionat cu titlu oneros
  5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie
  6. Alte imobilizări necorporale
  B. Plasamente
  I. Plasamente în imobilizări corporale şi în curs
  1. Terenuri şi construcţii
  2. Avansuri şi plasamente în imobilizări corporale în curs de execuţie
  II. Plasamente deţinute la societăţile afiliate şi sub formă de interese de participare şi alte plasamente în imobilizări financiare
  1. Titluri de participare deţinute la societăţile afiliate
  2. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate societăţilor afiliate
  3. Participări la societăţile în care există interese de participare
  4. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate societăţilor în care există interese de participare
  5. Alte plasamente în imobilizări financiare
  III. Alte plasamente financiare
  1. Acţiuni, alte titluri cu venit variabil şi unităţi la fondurile comune de plasament
  2. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
  3. Părţi în fonduri comune de investiţii
  4. Împrumuturi ipotecare
  5. Alte împrumuturi
  6. Depozite la instituţiile de credit
  7. Alte plasamente financiare
  IV. Depozite la societăţi cedente
  C. Plasamente aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  D. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare
  I. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale
  1. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare
  2. Partea din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare
  3. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare
  4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare
  a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate aferentă contractelor cedate în reasigurare
  b) Partea din rezerva de catastrofă aferentă contractelor cedate în reasigurare
  c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare
  II. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viaţă
  1. Partea din rezerva matematică aferentă contractelor cedate în reasigurare
  2. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare
  3. Partea din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare
  4. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare
  5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare
  III. Partea din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului cedată în reasigurare
  E. Creanţe (cu prezentarea distinctă a sumelor de încasat de la societăţile afiliate şi a celor din interese de participare)
  Sume de încasat de la societăţile afiliate
  Sume de încasat din interese de participare
  I. Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă
  1. Asiguraţi
  2. Intermediari în asigurări
  3. Alte creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă
  II. Creanţe provenite din operaţiuni de reasigurare
  III. Alte creanţe
  IV. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat
  F. Alte elemente de activ
  I. Imobilizări corporale şi stocuri
  1. Instalaţii tehnice şi maşini
  2. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
  3. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie
  Stocuri
  4. Materiale consumabile
  5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri
  II. Casa şi conturi la bănci
  III. Alte elemente de activ
  G. Cheltuieli în avans
  I. Dobânzi şi chirii înregistrate în avans
  II. Cheltuieli de achiziţie reportate
  1. Cheltuieli de achiziţie reportate aferente asigurărilor generale
  2. Cheltuieli de achiziţie reportate aferente asigurărilor de viaţă
  III. Alte cheltuieli în avans
  PASIV
  A. Capital şi rezerve
  I. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul vărsat şi cel nevărsat)
  II. Prime de capital
  III. Rezerve din reevaluare
  IV. Rezerve
  1. Rezerve legale
  2. Rezerve statutare sau contractuale
  3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
  4. Alte rezerve
  5. Acţiuni proprii
  V. Rezultatul reportat
  VI. Rezultatul exerciţiului financiar
  VII. Repartizarea profitului
  B. Datorii subordonate
  C. Rezerve tehnice
  I. Rezerve tehnice privind asigurările generale, din care:
  1. Rezerva de prime asigurări generale
  2. Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările generale
  3. Rezerva de daune privind asigurări generale
  a) Rezerva de daune avizate
  b) Rezerva de daune neavizate
  4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări generale, din care:
  a) Rezerva pentru riscuri neexpirate
  b) Rezerva de catastrofă
  c) Alte rezerve tehnice
  II. Rezerve tehnice privind asigurările de viaţă, din care:
  1. Rezerve matematice
  2. Rezerva de prime asigurări de viaţă
  3. Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările de viaţă.
  4. Rezerva de daune privind asigurările de viaţă
  a) Rezerva de daune avizate
  b) Rezerva de daune neavizate
  5. Alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă
  III. Rezerva de egalizare
  D. Rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  E. Provizioane
  1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
  2. Provizioane pentru impozite
  3. Alte provizioane
  F. Depozite primite de la reasigurători
  G. Datorii (cu prezentarea distinctă a datoriilor privind societăţile afiliate şi a celor privind interesele de participare)
  Sume datorate societăţilor afiliate
  Sume datorate privind interesele de participare
  I. Datorii provenite din operaţiuni de asigurare directă
  II. Datorii provenite din operaţiuni de reasigurare
  III. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile convertibile.
  IV. Sume datorate instituţiilor de credit
  V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale
  H. Venituri în avans
  I. Subvenţii pentru investiţii
  II. Venituri înregistrate în avans
  15. Formatul bilanţului pentru brokerii de asigurare este următorul:
  A. Active imobilizate
  I. Imobilizări necorporale
  1. Cheltuieli de constituire
  2. Cheltuieli de dezvoltare
  3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros
  4. Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziţionat cu titlu oneros
  5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie
  II. Imobilizări corporale
  1. Terenuri şi construcţii
  2. Instalaţii tehnice şi maşini
  3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
  4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie
  III. Imobilizări financiare
  1. Titluri de participare deţinute la societăţile afiliate
  2. Împrumuturi acordate societăţilor afiliate
  3. Interese de participare
  4. Împrumuturi acordate societăţilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare
  5. Investiţii deţinute ca imobilizări
  6. Alte împrumuturi
  B. Active circulante
  I. Stocuri
  1. Materiale consumabile
  2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri
  II. Creanţe
  1. Creanţe legate de activitatea de intermediere
  2. Sume de încasat de la societăţile afiliate
  3. Sume de încasat de la societăţile de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare
  4. Alte creanţe
  5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat
  III. Investiţii pe termen scurt
  1. Titluri de participare deţinute la societăţile afiliate
  2. Alte investiţii pe termen scurt
  IV. Casa şi conturi la bănci
  C. Cheltuieli în avans
  D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile
  2. Sume datorate instituţiilor de credit
  3. Datorii legate de activitate a de intermediere
  4. Sume datorate societăţilor afiliate
  5. Sume datorate societăţilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare
  6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale
  E. Active circulante nete/datorii curente nete
  F. Total active minus datorii curente
  G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile.
  2. Sume datorate instituţiilor de credit
  3. Datorii legate de activitatea de intermediere
  4. Sume datorate societăţilor afiliate
  5. Sume datorate societăţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare
  6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale
  H. Provizioane
  1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
  2. Provizioane pentru impozite
  3. Alte provizioane
  I. Venituri în avans
  1. Subvenţii pentru investiţii
  2. Venituri înregistrate în avans
  J. Capital şi rezerve
  I. Capital subscris
  1. Capital subscris vărsat
  2. Capital subscris nevărsat
  II. Prime de capital
  III. Rezerve din reevaluare
  IV. Rezerve
  1. Rezerve legale
  2. Rezerve statutare sau contractuale
  3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare
  4. Alte rezerve
  5. Acţiuni proprii
  V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
  VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar
  Repartizarea profitului
  16. În cazul în care un element de activ sau de pasiv are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.
  17. Acţiunile la societăţile afiliate trebuie prezentate numai în cadrul elementelor prevăzute în acest scop.
  18. (1) Toate angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligaţia de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, şi trebuie făcută distincţie între diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanţii valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care există în relaţia cu societăţile afiliate trebuie prezentate distinct.
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică obligaţiilor aferente contractelor de asigurare.


  Secţiunea 3 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ

  19. (1) Mişcările diverselor elemente de imobilizări se prezintă în notele explicative. În acest scop, se prezintă distinct, începând cu preţul de achiziţie sau costul de producţie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, creşterile, cedările şi transferurile în cursul exerciţiului financiar iar, pe de altă parte, ajustările cumulate de valoare la începutul exerciţiului financiar şi la data bilanţului, precum şi rectificările efectuate în cursul exerciţiului financiar asupra ajustărilor de valoare din exerciţiile financiare precedente. Ajustările de valoare se prezintă în bilanţ ca deduceri clare din elementele corespunzătoare.
  (2) Dacă, atunci când situaţiile financiare anuale se întocmesc conform prezentelor reglementări pentru prima oară, preţul de achiziţie sau costul de producţie al unei imobilizări nu poate fi determinat fără cheltuieli sau întârzieri exagerate, valoarea reziduală de la începutul exerciţiului financiar poate fi tratată drept preţ de achiziţie sau cost de producţie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentată în notele explicative. În acest scop valoarea reevaluată se substituie valorii de intrare a imobilizărilor corporale.
  (3) Atunci când se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, mişcările diverselor elemente de imobilizări, prevăzute la alin. (1), se prezintă începând cu preţul de achiziţie sau costul de producţie, rezultat din reevaluare.
  20. Pentru asigurători, prevederile pct. 19 se aplică posturilor A, B (I) şi B (II).
  21. Drepturile asupra proprietăţilor imobiliare şi alte drepturi similare, aşa cum sunt ele definite prin legislaţia naţională, trebuie prezentate la "Terenuri şi construcţii".
  22. În sensul prezentelor reglementări, prin interese de participare se înţelege drepturile în capitalul altor societăţi, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste societăţi, sunt destinate să contribuie la activităţile entităţii. Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte societăţi se presupune că reprezintă un interes de participare, atunci când depăşeşte un procentaj de 20%.
  23. (1) Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior trebuie prezente în bilanţ la postul "Cheltuieli în avans".
  (2) Veniturile care, deşi se referă la exerciţiul financiar în cauză, nu se încasează până la expirarea acestuia, trebuie prezentate la postul "Creanţe". În cazul în care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate şi în notele explicative.
  24. (1) Ajustările de valoare cuprind toate ajustările destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale stabilite la data bilanţului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.
  (2) Ajustările de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, şi/sau ajustările provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.
  25. (1) Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.
  (2) Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
  26. (1) Veniturile de încasat înainte de data bilanţului, dar care se referă la un exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate în bilanţ la postul "Venituri în avans".
  (2) Cheltuielile care, deşi se referă la exerciţiul financiar în cauză, se vor plăti numai în cursul exerciţiului financiar ulterior, trebuie prezentate la postul "Datorii". În cazul în care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate şi în notele explicative.
  Prevederi referitoare la elementele de bilanţ aplicabile asigurătorilor
  Activ
  27. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix (Post B III 2)
  (1) Acest post cuprinde obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix negociabile emise de către instituţiile de credit, de alte societăţi sau de organisme publice, dacă ele nu aparţin posturilor B II 2 şi B II 4.
  (2) Sunt asimilate obligaţiunilor şi celorlalte titluri cu venit fix titlurile cu venit variabil în funcţie de factori specifici, de exemplu rata dobânzii pe piaţa interbancară sau pe europiaţă.
  28. Părţi în fonduri comune de investiţii (post B III 3)
  Acest post cuprinde părţile deţinute de asigurători în plasamentele comune constituite de mai multe societăţi sau fonduri de pensii, a căror administrare a fost încredinţată uneia dintre aceste societăţi sau fonduri de pensii.
  29. Împrumuturi ipotecare şi alte împrumuturi (post B III 4 şi 5)
  (1) Împrumuturile garantate prin ipoteci trebuie evidenţiate ca atare chiar şi atunci când sunt garantate şi prin contracte de asigurare.
  (2) Împrumuturile acordate asiguraţilor pentru care contractul de asigurare este garanţia principală trebuie înscrise în postul "Alte împrumuturi" şi suma lor trebuie să fie indicată în notele explicative.
  (3) Atunci când valoarea totală a "altor împrumuturi" negarantate printr-un contract de asigurare este semnificativă, ea trebuie detaliată în notele explicative la situaţiile financiare.
  30. Depozite la instituţiile de credit (post B III 6)
  Acest post cuprinde sumele care nu pot fi retrase decât după un anumit termen. Sumele depuse fără restricţie în privinţa retragerii trebuie să figureze la postul F II chiar dacă ele sunt purtătoare de dobânzi.
  31. Alte plasamente financiare (post B III 7)
  Acest post cuprinde plasamentele care nu sunt înscrise în postul B III de la punctul 1 la 6. Atunci când aceste plasamente au o valoare semnificativă ele trebuie prezentate în notele explicative.
  32. Depozite la societăţi cedente (post B IV)
  (1) În bilanţul unui asigurător care acceptă în reasigurare, acest post cuprinde creanţele asupra asigurătorilor cedenţi corespunzătoare garanţiilor care sunt depozitate la asigurătorii cedenţi ori la terţi sau sumelor reţinute de către asigurătorii cedenţi.
  (2) Aceste sume nu pot fi cumulate cu alte creanţe ale reasigurătorului faţă de asigurătorul cedent, nici compensate cu datorii ale reasigurătorului faţă de asigurătorul cedent.
  (3) Titlurile de valoare deţinute la un asigurător cedent sau la terţi de către un asigurător care acceptă reasigurarea, dar care rămân în proprietatea acestuia, sunt înscrise de către acesta în cadrul plasamentelor, la o poziţie corespunzătoare.
  33. Plasamente aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului (post C)
  Pentru asigurarea de viaţă acest post cuprinde, pe de o parte, plasamentele a căror valoare este utilizată în stabilirea valorii sau a ratei de profitabilitate a contractelor de asigurare legate la un fond de investiţii şi, pe de altă parte, plasamentele destinate acoperirii angajamentelor care sunt determinate prin referinţă la un indice.
  34. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare (Post D)
  (1) Partea reasigurătorilor din rezervele tehnice cuprinde sumele de reasigurare, respectiv sumele reale sau estimate care, conform angajamentelor de reasigurare vizează cedările şi retrocedările.
  (2) În ceea ce priveşte rezervele de prime, partea aferentă contractelor de reasigurare se calculează conform metodelor prevăzute pentru calculul rezervelor de prime sau conform clauzelor contractului de reasigurare.
  (3) Pentru asigurările generale, asigurătorii vor înscrie la "Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare" următoarele elemente:
  a) Rezerva de prime
  b) Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri
  c) Rezerva de daune
  d) Alte rezerve tehnice, din care:
  aa) Rezerva pentru riscuri neexpirate
  bb) Rezerva de catastrofă
  cc) Alte rezerve tehnice
  (4) Pentru asigurările de viaţă, asigurătorii vor înscrie la "Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare" următoarele elemente:
  a) Rezerve matematice
  b) Rezerva de prime privind asigurările de viaţă
  c) Rezerva pentru participarea la beneficii şi risturnuri
  d) Rezerva de daune privind asigurările de viaţă
  e) Alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă
  (5) Rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului cedată în reasigurare va fi evidenţiată separat.
  (6) Aceste posturi nu pot face obiectul unei regrupări.
  35. Alte elemente de activ (post F III)
  Acest post cuprinde elementele de activ care nu sunt înscrise în posturile F I şi II. Atunci când aceste elemente au o valoare semnificativă, ele trebuie prezentate în notele explicative.
  36. Dobânzi şi chirii înregistrate în avans (post G I)
  Acest post cuprinde sumele care reprezintă dobânzile şi chiriile înregistrate la data bilanţului, dar încă neexigibile.
  37. Cheltuieli de achiziţie reportate (post G II)
  (1) Acest post cuprinde sumele care reprezintă cheltuielile ocazionate de încheierea contractelor de asigurare, respectiv cheltuieli direct atribuibile (comisioane de achiziţie, cheltuieli de deschidere a dosarelor sau de admitere a contractelor de asigurare în portofoliu) şi cheltuieli indirect atribuibile (cheltuieli de publicitate, cheltuieli administrative legate de prelucrarea cererilor şi întocmirea contractelor de asigurare) efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior.
  (2) În cazul asigurărilor generale, suma cheltuielilor de achiziţie reportate se calculează pe o bază care este compatibilă cu cea utilizată pentru calculul rezervei de prime.
  (3) În cazul asigurărilor de viaţă, calcularea sumei cheltuielilor de achiziţie reportate trebuie să fie în concordanţă cu calculul rezervei matematice.
  Pasiv
  38. Capital subscris (post A I)
  (1) Acest post cuprinde toate sumele materializate în acţiuni care constituie aport al acţionarilor unui asigurător.
  (2) Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.
  (3) Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor subscrise şi vărsate.
  39. Rezerve (post A IV)
  (1) În acest post se vor înscrie următoarele tipuri de rezerve constituite de societate:
  1. Rezerve legale
  2. Rezerve statutare sau contractuale
  3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
  4. Alte rezerve
  (2) Rezervele trebuie prezentate ca sub-posturi ale postului A IV din pasiv, cu excepţia rezervei de reevaluare, care trebuie prezentată la postul A III de pasiv.
  40. Datorii subordonate (post B)
  Datoriile materializate sau nu într-un titlu care, conform unor clauze contractuale, sunt plătite în caz de lichidare sau de faliment după acoperirea datoriilor către toţi ceilalţi creditori, trebuie evidenţiate la acest post.
  Rezerve tehnice
  41. Rezerva de prime (post C I1 şi C II2)
  (1) Acest post cuprinde suma reprezentând fracţiunea din primele brute subscrise care trebuie alocate exerciţiului financiar următor sau exerciţiilor ulterioare
  (2) Calculul rezervei de prime se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  42. Alte rezerve tehnice (post C I4, post C II5)
  (1) Acest post cuprinde printre altele rezerva pentru riscuri neexpirate şi rezerva de catastrofă.
  (2) Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea exerciţiului financiar, în cazul în care se constată că daunele estimate în viitor depăşesc rezerva de prime constituită pentru un anumit tip de contract de asigurare şi, drept urmare, în perioadele viitoare rezerva de primă calculată conform normelor legale în vigoare nu va fi suficientă pentru acoperirea daunelor ce vor apărea în perioadele următoare. Atunci când valoarea riscurilor neexpirate este semnificativă, ea trebuie să fie detaliată separat, fie în bilanţ, fie în notele explicative la situaţiile financiare.
  (3) Rezerva de catastrofă este destinată acoperirii despăgubirilor aferente daunelor de natură catastrofală. Calculul rezervei de catastrofă se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  43. Rezerve tehnice privind asigurările de viaţă (post C II)
  (1) Acest post cuprinde rezervele matematice, rezerva pentru participarea la beneficii şi risturnuri şi alte rezerve tehnice.
  (2) Rezervele pentru asigurarea de viaţă cuprind valoarea actuarială estimată a datoriilor asigurătorului, inclusiv participaţiile la beneficii deja alocate, după deducerea valorii actuariale a primelor viitoare.
  (3) Rezervele pentru asigurarea de viaţă se calculează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (4) Pentru contractele de asigurări de viaţă la care se prevede dreptul asiguratului de a participa la beneficiile obţinute din fructificarea rezervei matematice, asigurătorii vor constitui rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri conform obligaţiilor asumate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  44. Rezerva de daune (post C I3 şi C II4)
  Rezerva de daune corespunde costului total estimat a fi suportat de asigurător pentru lichidarea tuturor daunelor survenite până la sfârşitul exerciţiului financiar, declarate sau nu, mai puţin sumele deja plătite în contul acestor daune. Calculul rezervei de daune se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  45. Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri (C I2)
  Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările generale cuprinde sumele sub formă de participaţii la beneficii şi risturnuri destinate asiguraţilor sau beneficiarilor contractelor de asigurare. Calculul rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  46. Rezerva de egalizare (post C III)
  Rezerva de egalizare se creează la încheierea exerciţiului financiar cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor în exerciţiile financiare în care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile. Rezerva de egalizare se constituie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  47. Rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului (post D)
  (1) Această poziţie cuprinde rezervele tehnice constituite pentru a acoperi angajamentele legate de investiţii în cadrul contractelor de asigurare încheiate la asigurările de viaţă, a căror valoare sau randament sunt stabilite în funcţie de plasamentele pentru care asiguratul/contractantul suportă riscul sau în funcţie de un indice.
  (2) Rezervele tehnice adiţionale care se constituie, dacă este cazul, pentru a acoperi riscurile de deces, cheltuielile de administrare sau alte riscuri (cum ar fi beneficiile garantate la scadenţă sau valorile de răscumpărare garantate) figurează la poziţia C II.
  (3) Calculul acestei rezerve se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  48. Depozite primite de la reasigurători (post F)
  (1) În bilanţul unei societăţi care cedează în reasigurare, acest post cuprinde sumele depuse de către reasigurător sau reţinute de la acesta, în virtutea contractelor de reasigurare. Aceste sume nu pot fi cumulate cu alte creanţe ale asigurătorului cedent, nici compensate cu datorii ale acestuia faţă de reasigurător.
  (2) Atunci când societatea care cedează în reasigurare a primit în depozit titluri de valoare care i-au fost transferate în proprietate, această poziţie include suma datorată de societatea cedentă în virtutea depozitului.


  Secţiunea 4 FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE

  4.1. Formatul contului de profit şi pierdere pentru asigurători
  49. (1) Contul de profit şi pierdere este format din:
  - Contul tehnic al asigurării generale
  - Contul tehnic al asigurării de viaţă
  - Contul netehnic
  (2) Contul tehnic al asigurării generale se va întocmi pentru activitatea de asigurări generale directe şi domeniile corespunzătoare de reasigurare.
  (3) Contul tehnic al asigurării de viaţă se va întocmi pentru activitatea de asigurare de viaţă şi domeniile corespunzătoare de reasigurare.
  (4) Asigurătorii a căror activitate constă în întregime în operaţiuni de reasigurare vor întocmi contul tehnic al asigurării generale pentru totalitatea operaţiunilor. Această prevedere se aplică şi societăţilor care practică activitatea de asigurări generale directă şi totodată reasigurarea.
  50. Formatul cerut pentru contul tehnic al asigurării generale este următorul:
  I. Contul tehnic al asigurării generale
  1. Venituri realizate din prime, nete de reasigurare
  a) venituri din prime brute subscrise (+)
  b) prime cedate în reasigurare (-)
  c) variaţia rezervei de prime sume brute (+/-)
  d) variaţia rezervei de prime, cedate în reasigurare (+/-)
  2. Cota din venitul net (diferenţa între veniturile şi cheltuielile din plasamente) al plasamentelor transferată din contul netehnic (poz. III 6) (+)
  3. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare (+)
  4. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare
  a) daune plătite:
  - sume brute
  - partea reasigurătorilor (-)
  b) variaţia rezervei de daune, netă de reasigurare: (+/-)
  - suma brută
  - partea reasigurătorilor (-)
  5. Variaţia altor rezerve tehnice, nete de reasigurare, din care:
  a) Variaţia rezervei pentru riscuri neexpirate (+/-)
  b) Variaţia rezervei de catastrofă (+/-)
  c) Variaţia altor rezerve tehnice (+/-)
  6. Variaţia rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri, netă de reasigurare (+/-)
  7. Cheltuieli de exploatare nete
  a) cheltuieli de achiziţie
  b) variaţia sumei cheltuielilor de achiziţie reportate (+/-)
  c) cheltuieli de administrare
  d) comisioane primite de la reasigurători şi participări la beneficii (-)
  8. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare
  9. Variaţia rezervei de egalizare (+/-)
  10. Rezultat tehnic al asigurării generale (poz. III 1)
  51. Formatul cerut pentru contul tehnic al asigurării de viaţă este următorul:
  II. Contul tehnic al asigurării de viaţă
  1. Venituri realizate din prime, nete de reasigurare:
  a) venituri din prime brute subscrise (+)
  b) prime cedate în reasigurare (-)
  c) variaţia rezervei de prime, netă de reasigurare (+/-)
  2. Venituri din plasamente:
  a) Venituri din participări la societăţile în care există interese de participare, cu prezentarea distinctă a veniturilor din plasamente la societăţile afiliate
  b) Venituri din alte plasamente, cu prezentarea distinctă a veniturilor din plasamente la societăţile afiliate:
  - venituri provenind din terenuri şi construcţii
  - venituri provenind din alte plasamente
  c) Venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor
  d) Venituri provenind din realizarea plasamentelor
  3. Plusvalori nerealizate din plasamente
  4. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare
  5. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare
  a) sume plătite:
  - sume brute
  - partea reasigurătorilor (-)
  b) variaţia rezervei de daune (+/-)
  - suma brută
  - partea reasigurătorilor (-)
  6. Variaţia rezervelor tehnice privind asigurările de viaţă (+/-):
  a) variaţia rezervei matematice
  - suma brută
  - partea reasigurătorilor (-)
  b) variaţia rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri
  - suma brută
  - partea reasigurătorilor (-)
  c) variaţia altor rezerve tehnice
  - suma brută
  - partea reasigurătorilor (-)
  7. Variaţia rezervei matematice aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului (+/-),
  - suma brută
  - partea reasigurătorilor (-)
  8. Cheltuieli de exploatare nete:
  a) cheltuieli de achiziţie
  b) variaţia sumei cheltuielilor de achiziţii reportate (+/-)
  c) cheltuieli de administrare
  d) comisioane primite de la reasigurători şi participări la beneficii (-)
  9. Cheltuieli cu plasamente:
  a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile
  b) cheltuieli privind ajustări pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor
  c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor
  10. Minusvalori nerealizate din plasamente
  11. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare
  12. Cota din venitul net al plasamentelor transferată în contul netehnic (poz. III 4)
  13. Rezultat tehnic al asigurării de viaţă (poz. III 2)
  52. Formatul cerut pentru contul netehnic este următorul:
  III. Contul netehnic
  1. Rezultatul tehnic al asigurării generale (poz. I 10)
  2. Rezultatul tehnic al asigurării de viaţă (poz. II 13)
  3. Venituri din plasamente:
  a) Venituri din participări la societăţile în care există interese de participare, cu prezentarea distinctă a veniturilor din plasamente la societăţile afiliate
  b) Venituri din alte plasamente, cu prezentarea distinctă a veniturilor din plasamente la societăţile afiliate:
  - venituri provenind din terenuri şi construcţii.
  - venituri provenind din alte plasamente
  c) Venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor
  d) Venituri provenind din realizarea plasamentelor
  4. Plus valori nerealizate din plasamente
  5. Cota din venitul net al plasamentelor transferată din contul tehnic al asigurării de viaţă (poz. II 12)
  6. Cheltuieli cu plasamentele:
  a) Cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile
  b) Cheltuieli privind ajustările pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor
  c) Pierderi provenind din realizarea plasamentelor
  7. Minusvalori nerealizate din plasamente
  8. Cota din venitul net al plasamentelor transferată în contul tehnic al asigurărilor generale (poz. 12)
  9. Alte venituri netehnice
  10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele şi ajustările de valoare
  11. Rezultatul curent
  - Profit
  - Pierdere
  12. Venituri extraordinare
  13. Cheltuieli extraordinare
  14. Rezultatul extraordinar
  - Profit
  - Pierdere
  15. Venituri totale
  16. Cheltuieli totale
  17. Rezultatul brut
  - Profit
  - Pierdere
  18. Impozit pe profit
  19. Alte impozite (care nu figurează la poziţiile precedente)
  20. Rezultatul net al exerciţiului
  - Profit
  - Pierdere
  4.2. Formatul contului de profit şi pierdere pentru brokerii de asigurare
  53. Formatul contului de profit şi pierdere pentru brokerii de asigurare este următorul:
  1. Venituri din activitatea de brokeraj:
  a) negocierea contractelor de asigurare şi reasigurare
  b) efectuarea inspecţiilor de risc
  c) regularizări în caz de daune
  d) comisariat de avarii
  e) alte activităţi în legătură cu obiectul de activitate
  2. Venituri din subvenţii de exploatare
  3. Alte venituri din exploatare
  4. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terţi
  - din care, cheltuieli cu colaboratorii
  b) Cheltuieli cu materialele consumabile şi materialele de natura obiectelor de inventar
  5. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  - din care, taxa de funcţionare
  6. Cheltuieli cu personalul:
  a) Salarii şi indemnizaţii
  b) Cheltuieli cu asigurările sociale şi protecţia socială
  7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi imobilizările necorporale
  b) Ajustări de valoare privind activele circulante
  8. Alte cheltuieli de exploatare
  9. Ajustări privind provizioanele
  10. Venituri din interese de participare
  - din care, veniturile obţinute de la societăţile afiliate
  11. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
  - din care, veniturile obţinute de la societăţile afiliate
  12. Venituri din dobânzi
  - din care, veniturile obţinute de la societăţile afiliate
  13. Alte venituri financiare
  14. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare
  15. Cheltuieli privind dobânzile
  - din care, cheltuielile în relaţia cu societăţile afiliate
  16. Alte cheltuieli financiare
  17. Profitul sau pierderea din activitatea financiară
  18. Profitul sau pierderea din activitatea curentă
  19. Venituri extraordinare
  20. Cheltuieli extraordinare
  21. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară
  22. Profitul sau pierderea brută
  23. Impozitul pe profit
  24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
  25. Profitul sau pierdere a net(ă) a exerciţiului financiar


  Secţiunea 5 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE APLICABILE ASIGURĂTORILOR

  54. Prime brute subscrise
  Contul tehnic al asigurării generale poz: II (a)
  Contul tehnic al asigurării de viaţă: poz. III (a)
  Primele brute subscrise cuprind toate sumele aferente contractelor de asigurare care intră în vigoare în cursul exerciţiului financiar, independent de faptul că aceste sume se referă în întregime sau în parte la un exerciţiu ulterior. Primele brute subscrise mai includ:
  (i) primele rămase de contabilizat, atunci când calculul primei se poate face numai la sfârşitul exerciţiului financiar;
  (îi) - primele unice, inclusiv anuităţile;
  - în asigurarea de viaţă, primele unice rezultate din rezerva pentru beneficii şi risturnuri, în măsura în care acestea trebuie considerate ca prime pe baza contractelor de asigurare emise,
  (iii) prime adiţionale în cazul plăţilor semestriale, trimestriale sau lunare şi sumele suplimentare plătite de deţinătorii de poliţă pentru acoperirea costurilor de achiziţie aferente poliţelor emise;
  (iv) în cazul coasigurării, cota-parte ce revine societăţii din valoarea totală a primelor;
  (v) primele de reasigurare cuvenite din cedare şi retrocedare aferente poliţelor de asigurare emise, inclusiv intrările în portofoliu, după deducerea:
  - ieşirilor din portofoliu în favoarea societăţilor cedente şi retrocedente;
  - anulărilor.
  Toate primele menţionate mai sus nu vor include taxe sau impozite care pot fi percepute, referitor la acestea.
  Primele brute subscrise primele încasate şi de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate şi de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare şi contractelor de reasigurare, care intră în vigoare în exerciţiul financiar, înainte de deducerea oricăror sume din acestea.
  Evidenţierea în contabilitate pe venituri a primei brute subscrise aferente unui contract de asigurare se va efectua conform normelor în vigoare.
  Cifra de afaceri conform prezentelor reglementări reprezintă primele brute subscrise din asigurarea directă, coasigurare şi reasigurare-acceptări în cursul exerciţiului financiar plus. Variaţia rezervelor de prime rezultată ca diferenţa între rezervele de la începutul perioadei şi rezervele de la sfârşitul perioadei.
  55. Primele cedate în reasigurare
  Contul tehnic al asigurării generale: poz. I 1 (b)
  Contul tehnic al asigurării de viaţă: poz. II 1 (b)
  Primele cedate în reasigurare cuprind toate primele plătite sau de plătit aferente contractelor de reasigurare încheiate de către societatea de asigurare.
  Intrările în portofoliu ce urmează a fi plătite reasigurătorului la încheierea sau modificarea contractului de reasigurare trebuie adăugate.
  Ieşirile din portofoliu (în urma rezilierii contractelor sau diminuării sumelor de plătit) ce urmează a fi încasate de la reasigurător, trebuie scăzute.
  56. Variaţia rezervei pentru prime, nete de reasigurare
  Contul tehnic al asigurării: poziţia I 1c) şi d)
  Contul tehnic al asigurării de viaţă: poziţia II 1c)
  În cazul asigurărilor de viaţă, variaţia rezervei de primă este prezentată în cadrul acestui post, în măsura în care aceasta nu a fost inclusă în variaţia rezervei matematice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  57. Cheltuieli cu daunele
  Contul tehnic al asigurării generale: poz. I 4
  Contul tehnic al asigurării de viaţă: poz. II 5
  (1) Cheltuielile cu daunele cuprind sumele plătite aferente exerciţiului financiar, majorate cu rezerva de daune şi diminuate cu rezerva de daune aferentă exerciţiului financiar anterior.
  Aceste sume cuprind anuităţile, răscumpărările, intrările şi ieşirile aferente rezervei de daune în favoarea şi provenind de la societăţile cedente şi de la reasigurători, cheltuielile externe şi interne de administrare a daunelor şi cheltuielile pentru daune apărute dar nedeclarate. Sumele recuperabile rezultate în urma acţiunilor de recuperare sau de subrogare trebuie scăzute.
  (2) În cazul în care diferenţa dintre:
  - valoarea rezervei de daune constituită la începutul exerciţiului financiar pentru daune neachitate în cursul exerciţiilor financiare anterioare şi care rămân de plată, şi
  - sumele plătite în timpul exerciţiului financiar pentru daune survenite în cursul exerciţiilor financiare anterioare, precum şi valoarea rezervei de daune la sfârşitul exerciţiului financiar pentru astfel de daune rămase de achitat, este semnificativă, natura şi amploarea acestor diferenţe vor fi prezentate în notele explicative.
  58. Participări la beneficii şi risturnuri
  Contul tehnic al asigurării generale: poz. I 6
  Contul tehnic al asigurării de viaţă: poz. II 6
  (1) Participările la beneficii cuprind toate sumele imputabile exerciţiului financiar care sunt plătite sau trebuie plătite asiguraţilor sau beneficiarilor, sau sumele acordate ca beneficii în favoarea acestora, inclusiv sumele utilizate pentru majorarea rezervelor tehnice sau pentru reducerea primelor viitoare, în măsura în care aceste sume reprezintă alocarea unui excedent sau a unui profit rezultând din ansamblul operaţiunilor sau dintr-o parte a acestora, după deducerea sumelor incluse în cursul exerciţiilor financiare anterioare şi care nu mai sunt necesare.
  (2) Risturnurile cuprind sumele care reprezintă o rambursare parţială de prime, efectuată pe baza performanţei contractelor.
  (3) Atunci când au valori semnificative, sumele atribuite pentru participările la beneficii şi cele atribuite pentru risturnuri vor fi prezentate separat în notele explicative.
  59. Cheltuieli de achiziţie
  Contul tehnic al asigurării generale: poz. I 7a)
  Contul tehnic al asigurării de viaţă: poz. II 8a)
  (1) Cheltuielile de achiziţie includ cheltuielile ocazionate de încheierea contractelor de asigurare. Ele cuprind atât cheltuielile direct atribuibile, cum sunt comisioanele de achiziţii şi cheltuielile de deschidere a dosarelor sau de admitere a contractelor de asigurare în portofoliu, cât şi cheltuielile atribuibile indirecte, cum sunt cheltuielile de publicitate sau cheltuielile administrative legate de prelucrarea cererilor şi de întocmirea contractelor.
  (2) În cazul asigurărilor generale, cheltuielile de achiziţie vor include şi comisionul de reînnoire a contractelor.
  (3) În cazul asigurărilor de viaţă, comisionul de reînnoire va fi inclus în cheltuielile de administrare.
  60. Cheltuieli de administrare
  Contul tehnic al asigurării generale: poz. I 7c)
  Contul tehnic al asigurării de viaţă: poz. II 8c)
  Cheltuielile de administrare cuprind în special cheltuielile pentru încasarea primelor, de administrare a portofoliului, cheltuielile de gestionare a participărilor la beneficii şi risturnuri precum şi cheltuielile de reasigurare acceptate şi cedate.
  Ele cuprind de regulă cheltuielile de personal şi cele cu amortizarea imobilizărilor corporale, în măsura în care acestea nu trebuie contabilizate în cheltuieli de achiziţie, cheltuieli cu daunele sau cu plasamentele.
  61. Venituri şi cheltuieli din/cu plasamente
  Contul tehnic al asigurării de viaţă: poz. II 2 şi 9
  Contul netehnic: poz. III 3 şi 5
  (1) Toate veniturile şi cheltuielile din/cu plasamente referitoare la asigurările generale sunt indicate în contul netehnic.
  (2) Toate veniturile şi cheltuielile din/cu plasamente referitoare la asigurările de viaţă sunt indicate în contul tehnic al asigurării de viaţă.
  (3) În cazul asigurătorilor care practică în acelaşi timp asigurări de viaţă şi asigurări generale, veniturile şi cheltuielile din/cu plasamente sunt indicate în contul tehnic al asigurării de viaţă, în măsura în care ele sunt legate direct de asigurarea de viaţă.
  62. Cota din venitul net al plasamentelor
  Contul tehnic al asigurării generale: poz. I 2
  Contul tehnic al asigurării de viaţă: poz. II 12
  Contul netehnic: poz. III 4 şi 6
  (1) Atunci când o parte din veniturile din plasamente este transferată în contul tehnic al asigurării generale, suma transferată va fi scăzută de la poz. III (6) din contul netehnic şi adăugată la poz. I (2) din contul tehnic al asigurării generale.
  (2) Atunci când o parte din veniturile din plasamente indicate în contul tehnic al asigurării de viaţă este transferată în contul netehnic, suma transferată va fi scăzută de la poz. II (12) din contul tehnic al asigurării de viaţă şi adăugată la poz. III (4) din contul netehnic.
  (3) În ambele cazuri de mai sus, motivele care au dus la realizarea acestor transferuri, ca şi modul lor de calculare, trebuie prezentate în notele explicative.
  63. Plusvalorile şi minusvalorile nerealizate din plasamente
  Contul tehnic al asigurării de viaţă: poz. II 3 şi 10
  Contul netehnic: poz. III 4 şi 10
  (1) Sumele înscrise la aceste poziţii din contul tehnic al asigurării de viaţă şi din contul netehnic se referă la plasamente care figurează la postul B din activul bilanţului, cu excepţia terenurilor şi construcţiilor, precum şi a celor care figurează la postul C din activul bilanţului, respectiv "Plasamente aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului", care sunt evaluate la valoarea actuală conform pct. 137 la pct. 142.
  (2) În cadrul acestor posturi se înscrie diferenţa dintre:
  - evaluarea plasamentelor la valoarea lor actuală şi
  - evaluarea lor la valoare de achiziţie.
  Prevederi generale referitoare Ia elementele din contul de profit şi pierdere
  64. Veniturile şi cheltuielile extraordinare
  (1) Veniturile şi cheltuielile extraordinare sunt venituri şi cheltuieli care nu provin din activitatea curentă a entităţii şi, ca urmare, nu apar cu regularitate.
  (2) În notele explicative se vor prezenta explicaţii privind valoarea şi natura veniturilor şi cheltuielilor extraordinare, cu excepţia cazului în care aceste valori sunt nesemnificative pentru aprecierea rezultatelor. Similar, vor fi prezentate veniturile şi cheltuielile legate de un alt exerciţiu financiar.
  65. Impozit pe profit
  Entităţile trebuie să prezinte în notele explicative măsura în care impozitul pe profit afectează rezultatul curent şi rezultatul extraordinar.


  Secţiunea 6 PRINCIPII CONTABILE GENERALE

  66. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune, conform contabilităţii de angajament. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.
  67. Principiul continuităţii activităţii. Trebuie să se prezume că entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii.
  Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără a intră în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia. Dacă administratorii entităţii au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii, această informaţie trebuie prezentată împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele ce au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu îşi mai poate continua activitatea.
  68. Principiul permanenţei metodelor
  Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.
  69. Principiul prudenţei
  Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă, şi în special:
  a) poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului;
  b) trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
  c) trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
  d) trebuie să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit.
  70. Principiul independenţei exerciţiului
  Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri şi cheltuieli.
  71. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii
  Conform acestui principiu componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.
  72. Principiul intangibilităţii
  Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.
  73. Principiul necompensării
  Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă.
  Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale entităţii faţă de acelaşi agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală.
  74. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului
  Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiilor sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridică a acestora.
  75. Principiul pragului de semnificaţie
  Elementele din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate într-un singur element în situaţiile financiare dacă:
  (a) acestea au o valoare nesemnificativă, în înţelesul pct. 5; sau
  (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiţia ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.
  În cazul asigurătorilor, combinarea nu este permisă pentru elementele din bilanţ privind rezervele tehnice şi elementele din contul de profit şi pierdere indicate la paragrafele cu una sau mai multe litere mici, cu excepţia poziţii lor I (1), I (4), II (1), (5), (6).
  76. Abateri de la principiile contabile generale pot fi efectuate numai în cazuri excepţionale. Asemenea abateri se vor prezenta în notele explicative. De asemenea, se vor prezenta motivele pentru care au avut loc aceste abateri şi o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi profitului sau pierderii entităţii.


  Secţiunea 7 REGULI DE EVALUARE

  7.1. Reguli generale de evaluare
  77. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziţie sau costului de producţie, în situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoare a justă, se aplică prevederile subsecţiunii 7.2.5 din prezentele reglementări.
  7.1.1. Evaluarea la data intrării în entitate
  78. (1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:
  (a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
  (b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate;
  (c) la valoarea de aport stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
  (d) la valoarea justă pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.
  În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi, respectiv, valoarea justă, se substituie costului de achiziţie.
  (2) Prin valoare justă se înţelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii, cu preţul determinat obiectiv.
  79. (1) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care entitatea le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile bunurilor respective.
  (2) Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie.
  80. (1) Costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului.
  (2) Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manopera directă şi alte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.
  (3) În costul de producţie poate fi inclus o proporţie rezonabilă din cheltuielile care sunt doar indirect atribuibile bunului, în măsura în care acestea sunt legate de perioada de producţie.
  81. Următoarele reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, astfel:
  - pierderile de materiale, manoperă sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise;
  - cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie;
  - regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi locul final;
  - costurile de desfacere.
  82. (1) Dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie poate fi inclusă în costurile de producţie, în măsura în care aceasta este legată de perioada de producţie. În cazul includerii dobânzii în valoarea activelor, aceasta trebuie prezentată în notele explicative.
  (2) În înţelesul prezentelor reglementări prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care necesită o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sau pentru vânzare.
  7.1.2. Evaluarea cu ocazia inventarierii
  83. Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări.
  7.1.3. Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar
  84. (1) La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.
  (2) În acest scop, valoarea de intrare sau contabilă se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar. În acest caz, se vor avea în vedere, printre altele:
  a) Pentru elementele de activ, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă, aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare.
  Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate.
  b) Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.
  85. (1) La încheierea exerciţiului financiar:
  a) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.
  b) Pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a).
  c) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie evaluate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei.
  d) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justă trebuie evaluate utilizând cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective.
  (2) Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti şi activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.
  86. Evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare referitoare la perioada raportată faţă de cele cunoscute la data bilanţului. Dacă situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare.
  7.1.4. La data ieşirii din entitate
  87. La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor contabilă.
  7.2. Active imobilizate
  7.2.1. Reguli de evaluare de bază
  88. Activele imobilizate trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie, cu respectarea prevederilor pct. 89 şi 90.
  89. (1) Costul de achiziţie sau costul de producţie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economică.
  (2) În înţelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică se înţelege durata de viaţă utilă, aceasta reprezentând:
  a) perioada pe parcursul căreia entitatea estimează că activul va fi disponibil pentru utilizare de către entitate; sau
  b) numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv.
  90. Atunci când se constată pierderi de valoare pentru imobilizările financiare trebuie făcute ajustări pentru pierderea de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului.
  91. Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, indiferent dacă duratele lor de utilizare economică sunt limitate sau nu, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului, dacă se estimează că reducerea valorii acestora este permanentă.
  92. (1) Ajustările de valoare prevăzute la pct. 90 şi 91 trebuie înregistrate în contul de profit şi pierdere şi prezentate distinct în notele explicative, dacă acestea nu au fost prezentate separat în contul de profit şi pierdere.
  (2) Evaluarea la valorile minime, potrivit pct. 90 şi 91, nu poate fi continuată dacă motivele pentru care au fost făcute ajustările de valoare respective nu mai sunt aplicabile.
  93. Dacă activele imobilizate fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, în notele explicative se prezintă valoarea ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate.
  7.2.2. Imobilizări necorporale
  Recunoaşterea imobilizărilor necorporale
  94. Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative.
  95. Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil.
  96. În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:
  - cheltuielile de constituire;
  - cheltuielile de dezvoltare;
  - concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare cu excepţia celor create de entitate;
  - fondul comercial;
  - alte imobilizări necorporale; şi
  - avansurile şi imobilizările necorporale în curs de execuţie
  Cheltuieli de constituire
  97. Cheltuielile de constituire reprezintă cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea activităţii entităţii (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, cheltuieli de prospectare a pieţei şi de publicitate şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi modificarea activităţii entităţii).
  98. (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz în care, poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani.
  (2) În cazul în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.
  99. Sumele înregistrate la "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în notele la situaţiile financiare.
  Cheltuielile de dezvoltare
  100. (1) Cheltuielile de dezvoltare sunt cheltuielile care se atribuie direct activităţii de dezvoltare sau care pot fi alocate în mod raţional acesteia.
  (2) Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz.
  (3) În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte cinci ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o.
  (4) În cazul în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.
  (5) Sumele înregistrate la "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie prezentate în notele explicative.
  Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare
  101. (1) Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare aduse ca aport, achiziţionate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport, costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz.
  (2) Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede plata unei chirii, şi nu o valoare amortizabilă, în contabilitatea societăţii care primeşte concesiunea, se reflectă cheltuiala reprezentând chiria, fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale.
  Fondul comercial
  102. Fondul comercial apare, de regulă, la consolidare şi reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate de către o entitate.
  103. În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ - ca urmare a achiziţiei de către o entitate a acţiunilor altei entităţi - se au în vedere următoarele prevederi:
  a) fondul comercial se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum cinci ani;
  b) totuşi, entităţile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste cinci ani, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească durata de utilizare economică a activului şi să fie prezentată şi justificată în notele explicative.
  Avansuri şi imobilizările necorporale în curs
  104. În cadrul avansurilor şi imobilizărilor necorporale în curs se înregistrează avansurile acordate pentru imobilizări necorporale, precum şi imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz.
  Alte imobilizări necorporale
  105. (1) În cadrul altor imobilizări necorporale se înregistrează programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii de utilizare, evaluate la costul de producţie, respectiv la valoarea de achiziţie, precum şi alte imobilizări necorporale.
  Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale
  106. Un activ necorporal se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie, aşa cum sunt definite în prezentele reglementări.
  107. Un element necorporal raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.
  Cheltuieli ulterioare
  108. (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal după cumpărarea sau finalizarea acestuia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.
  (2) Cheltuielile ulterioare vor majoră valoarea activului necorporal atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil.
  Evaluarea la data bilanţului
  109. Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.
  Cedarea şi casarea
  110. (1) Un activ necorporal trebuie scos din evidenţă la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea să ulterioară.
  (2) Câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unui activ necorporal se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea să neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierdere.
  7.2.3. Imobilizări corporale
  Recunoaşterea imobilizărilor corporale
  111. Imobilizările corporale reprezintă active care:
  a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;
  b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
  112. Imobilizările corporale cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi maşini; alte instalaţii, utilaje şi mobilier; avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie.
  113. Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing stabilită potrivit legii, cu respectarea prevederilor pct. 74.
  114. (1) În cadrul imobilizărilor corporale sunt evidenţiate în mod distinct imobilizările corporale în curs de execuţie.
  (2) Imobilizările corporale în curs reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză, care se evaluează la costul de producţie, respectiv costul de achiziţie.
  (3) Imobilizările corporale în curs se trec în categoria imobilizărilor corporale după recepţie, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.
  Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale
  115. O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcţie de modalitatea de intrare în entitate.
  Cheltuieli ulterioare
  116. Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.
  117. (1) Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.
  (2) Sunt recunoscute ca o componentă a activului investiţiile efectuate la imobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare faţă de cele estimate iniţial.
  Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.
  Amortizarea
  118. (1) Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.
  (2) Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii în funcţiune a acestora şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economică şi condiţiilor de utilizare a acestora.
  (3) Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate.
  (4) Entităţile amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare:
  a) amortizarea liniară;
  b) amortizarea degresivă;
  c) amortizarea accelerată.
  (5) Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.
  Cedarea şi casarea
  119. (1) O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau casare, atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.
  (2) Câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea să neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul de profit şi pierdere.
  Evaluarea la data bilanţului
  120. O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.
  7.2.4. Plasamente
  121. (1) Contabilitatea plasamentelor asigură evidenţa existenţei şi mişcării atât a plasamentelor pe termen lung efectuate de entităţi în terenuri, construcţii şi imobilizări financiare, cât şi a celor pe termen scurt.
  (2) Entităţile pot investi în bunuri mobiliare şi imobiliare precum acţiuni, obligaţiuni, alte titluri de participare, depozite bancare, terenuri şi construcţii destinate activităţii proprii sau închirierii, conform prevederilor legale în vigoare.
  122. Plasamentele în bunuri imobiliare de natura terenurilor şi construcţiilor sunt evidenţiate de către asigurători în contabilitate distinct.
  123. Plasamentele în imobilizări financiare cuprind titlurile de participare deţinute la societăţile afiliate, titluri de creanţă şi împrumuturi acordate societăţilor afiliate, participaţii la societăţile în care există interese de participare, titluri de creanţă şi împrumuturi acordate societăţilor în care există interese de participare, alte plasamente financiare.
  124. Plasamentele aferente contractelor în unităţi de cont pentru asigurarea de viaţă cuprind, pe de o parte plasamentele a căror valoare este utilizată în stabilirea ratei de profitabilitate a contactelor de asigurare asociate la un fond de investiţii, pe de altă parte, plasamentele destinate acoperirii angajamentelor care sunt determinate prin referinţă la un indice.
  125. (1) În categoria altor plasamente financiare pe termen scurt se cuprind în funcţie de veniturile pe care le generează, titlurile cu venit variabil şi titlurile cu venit fix.
  (2) Titlurile cu venit variabil includ în principal acţiunile cotate şi necotate.
  (3) Titlurile cu venit fix sunt considerate titluri cu rată fixă a dobânzii cum sunt obligaţiunile, certificatele de trezorerie şi alte titluri cu venit fix. Sunt asimilate obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix, titlurile cu dobândă care variază în funcţie de anumiţi factori specifici, ca de exemplu rata dobânzii pe piaţa interbancară sau pe piaţa europeană.
  (4) Părţile în fondurile comune de plasament cuprind părţile deţinute de societăţi în plasamentele comune constituite de mai multe societăţi sau fonduri de pensii, a căror gestiune a fost încredinţată uneia dintre aceste societăţi sau fonduri de pensii.
  Evaluarea iniţială
  126. Plasamentele în bunuri imobiliare de natura terenurilor şi construcţiilor se evaluează la costul de achiziţie sau la cost de producţie.
  127. (1) Terenurile nu se amortizează.
  (2) Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, iazurilor, terenurilor şi pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă hotărâtă de consiliul de administraţie sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului.
  128. Plasamentele în imobilizări financiare se evaluează la costul de achiziţie.
  Evaluarea la data bilanţului.
  129. Plasamentele se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate de valoare.
  7.2.5. Reguli de evaluare alternative
  7.2.5.1. Reevaluarea imobilizărilor corporale
  130. (1) Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia.
  (2) Imobilizările corporale cuprind plasamentele în imobilizări corporale şi în curs din postul de activ B I precum şi imobilizările corporale din postul de activ F I. (cu excepţia stocurilor).
  (3) În cazul efectuării reevaluării imobilizărilor corporale, acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreună cu elementele supuse reevaluării, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum şi elementul afectat din contul de profit şi pierdere.
  131. (1) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional.
  (2) La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri:
  a) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată.
  Această metodă este folosită, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau
  b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită, deseori, pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă.
  132. (1) În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării.
  (2) Elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite.
  (3) Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepţia situaţiei când nu există nici o piaţă activă pentru acel activ.
  (4) O grupă de imobilizări corporale cuprinde active de aceeaşi natură şi utilizări similare, aflate în exploatarea unei entităţi.
  (5) Exemple de grupe de imobilizări corporale sunt: terenuri; clădiri; maşini şi echipamente.
  (6) Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului.
  (7) Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată prin referinţă la o piaţă activă, valoarea activului prezentată în bilanţ trebuie să fie valoarea să reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.
  (8) Valoarea de piaţă a unui activ reprezintă preţul care poate fi obţinut pe o piaţă activă.
  O piaţă activă este o piaţă unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  a) activele de pe piaţă sunt omogene;
  b) pot fi găsiţi în permanenţă cumpărători şi vânzători interesaţi;
  c) preţurile sunt cunoscute de cei interesaţi.
  133. (1) În cazul terenurilor şi construcţiilor, valoarea actuală este valoarea de piaţă la data evaluării, diminuată în conformitate cu alin. 5 şi 6.
  (2) Valoarea de piaţă reprezintă preţul la care ar putea fi tranzacţionale un teren sau o construcţie, între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză, presupunând că terenul sau construcţia ar putea fi tranzacţionale pe o piaţă activă în condiţii normale şi ca termenul disponibil pentru negocierea tranzacţiei este normal ţinând cont de natura bunului respectiv.
  (3) Valoarea de piaţă va fi determinată printr-o evaluare separată a fiecărui teren şi construcţie efectuată cel puţin la fiecare cinci ani, în conformitate cu pct. 131 alin. (1).
  (4) Atunci când valoarea unui teren sau a unei construcţii s-a diminuat de la data evaluării făcute conform alin. 3, se operează o ajustare corespunzătoare a valorii. Valoarea diminuată astfel determinată nu se majorează în bilanţurile ulterioare, cu excepţia cazului când aceasta majorare rezultă dintr-o nouă determinare a valorii de piaţă, efectuată conform alin. 2 şi 3.
  (5) Atunci când la data elaborării situaţiilor financiare, terenurile şi construcţiile au fost vândute sau trebuie să fie vândute în termen scurt, valoarea determinată în conformitate cu alin. 2 şi 4 este diminuată cu cheltuielile de realizare efective sau estimate.
  (6) Când nu este posibil să se determine valoarea de piaţă a unui teren sau a unei construcţii, valoarea determinată pe baza principiului costului de achiziţie sau costului de producţie, este considerată a fi valoarea actuală.
  (7) Metoda folosită pentru determinarea valorii actuale a terenurilor şi construcţiilor, precum şi mişcarea acestor valori în cursul exerciţiului financiar, vor fi prezentate în notele explicative.
  134. (1) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în "Capital şi rezerve". Tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative.
  (2) Indiferent dacă valoarea rezervei a fost modificată sau nu în cursul exerciţiului financiar, entităţile trebuie să prezinte în notele explicative următoarele informaţii:
  a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar;
  b) diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar;
  c) sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
  d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar.
  (3) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve, atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat.
  În sensul prezentelor reglementări câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. În acest caz valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului.
  (4) Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:
  - ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau
  - ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ.
  (5) Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.
  (6) Rezerva din reevaluare trebuie redusă în măsura în care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate şi pentru obţinerea scopului său.
  (7) Sumele reprezentând diferenţe de natura veniturilor şi cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat în contul de profit şi pierdere.
  (8) Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect, cu excepţia cazului în care activul reevaluat a fost valorificat, situaţie în care surplusul din reevaluare reprezintă câştig efectiv realizat.
  (9) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) şi (6), rezerva din reevaluare nu poate fi redusă.
  135. Ajustările de valoare se calculează în fiecare exerciţiu financiar pe baza valorii atribuite imobilizării pentru acel exerciţiu financiar.
  136. În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilanţ de natura imobilizărilor corporale reevaluate, următoarele informaţii:
  a) valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate şi suma ajustărilor cumulate de valoare; sau
  b) valoarea la data bilanţului a diferenţei dintre valoarea rezultată din reevaluare şi cea reprezentând costul istoric şi, atunci când este cazul, valoarea cumulată a ajustărilor suplimentare de valoare.
  7.2.5.2. Reevaluarea plasamentelor
  137. Entităţile pot evalua plasamentele din poziţia B a activului, altele decât terenurile şi construcţiile la valoarea lor actuală, cu respectarea pct. 142.
  138. (1) Plasamentele din postul C al activului sunt evaluate la valoarea de piaţă.
  (2) Valoarea de achiziţie a acestor plasamente se indică în notele explicative la situaţiile financiare, împreună cu descrierea metodei de evaluare aferente categoriilor de plasamente, precum şi influenţa asupra bilanţului şi contului de profit şi pierdere.
  139. (1) Atunci când plasamentele au fost evaluate la valoarea lor de achiziţie, valoarea lor actuală se indică în notele explicative la situaţiile financiare.
  (2) Atunci când plasamentele sunt evaluate la valoarea lor actuală, valoarea de achiziţie se indică în notele explicative la situaţiile financiare.
  140. Metoda aplicată fiecărei poziţie a plasamentelor se precizează în notele explicative la situaţiile financiare, împreună cu sumele astfel determinate.
  141. Atunci când plasamentele din postul B al activului, altele decât terenurile şi construcţiile, precum şi plasamentele din postul C al activului se reevaluează la valoarea actuală, rezultatele reevaluării se înregistrează în contul de profit şi pierdere.
  142. (1) În cazul plasamentelor, altele decât terenurile şi construcţiile, valoarea actuală este valoarea de piaţă. Costul de achiziţie al acestor plasamente va fi indicat în notele explicative.
  (2) Atunci când plasamentele sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, valoarea de piaţă este valoarea stabilită la sfârşitul exerciţiului financiar, iar atunci când sfârşitul exerciţiului financiar nu este o zi de negociere la bursă, se ia în considerare ultima zi de negociere care precede această dată.
  (3) Atunci când există o piaţă pentru plasamente, alta decât cea prevăzută la alin. 2, prin valoarea de piaţă se înţelege preţul mediu la care aceste plasamente erau negociate la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care sfârşitul exerciţiului financiar nu este o zi de negociere, se ia în considerare ultima zi de negociere care precede această dată.
  (4) Atunci când la data elaborării situaţiilor financiare plasamentele prevăzute la alin. 2 şi 3 au fost vândute sau trebuie să fie vândute în scurt timp, valoarea de piaţă este diminuată cu cheltuielile de realizare efective sau estimate.
  (5) În toate cazurile, metoda de evaluare este descrisă cu precizie în notele explicative şi alegerea ei este temeinic motivată.
  7.2.6. Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare
  143. (1) Prin derogare de la regulile generale de evaluare prevăzute de prezentele reglementări şi sub rezerva condiţiilor prevăzute la alin. (2) - (4) din acest punct, entităţile pot evalua în situaţiile financiare consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justă.
  (2) Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un activ financiar pentru o entitate şi o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altă entitate.
  - Un activ financiar este orice activ care reprezintă:
  (a) trezorerie;
  (b) un instrument de capitaluri proprii al unei alte entităţi;
  (c) un drept contractual:
  - de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o altă entitate; sau
  - de a schimba active financiare sau datorii financiare cu o altă entitate, în temeiul unor condiţii care ar putea să fie favorabile pentru emitent;
  (d) un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii şi este:
  - un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligată să primească un număr variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii; sau
  - un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat în alt fel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar pentru un număr fix din instrumentele de capital ale entităţii. În acest scop, instrumentele de capital ale entităţii nu includ instrumente care sunt ele însele contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entităţii.
  O datorie financiară este orice datorie care reprezintă:
  a) o obligaţie contractuală:
  - de a ceda lichidităţi sau alt activ financiar unei alte entităţi; sau
  - de a schimba active sau datorii financiare cu altă entitate în condiţii care sunt potenţial nefavorabile pentru entitate; sau
  b) un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii ale entităţii şi este:
  - un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligată să livreze un număr variabil din propriile sale instrumente de capitaluri proprii; sau
  - un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar, sau alt activ financiar în schimbul unui număr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii ale entităţii. În acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entităţii nu includ instrumente care pot fi ele însele contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entităţii.
  (3) În înţelesul prezentelor reglementări, contractele bazate pe marfă care dau oricăreia dintre părţile contractante dreptul de decontare în numerar sau prin alte instrumente financiare se consideră instrumente financiare derivate, cu excepţia cazurilor în care:
  a) acestea au fost încheiate şi continuă să îndeplinească cerinţele aşteptate ale entităţii privind cumpărarea, vânzarea sau utilizarea produsului de bază;
  b) acestea au fost iniţial destinate unui astfel de scop; şi
  c) se aşteaptă ca acestea să fie decontate prin livrarea mărfii.
  (4) Evaluarea la valoarea justă se aplică numai datoriilor care sunt:
  a) deţinute ca parte a unui portofoliu de tranzacţionare; sau
  b) instrumente financiare derivate.
  (5) Evaluarea la valoarea justă nu se aplică:
  a) instrumentelor financiare nederivate deţinute până la scadenţă;
  b) împrumuturilor şi creanţelor generate de entitate şi nedeţinute în scopul tranzacţionării;
  şi
  c) intereselor în filiale, întreprinderi asociate şi asocieri în participaţie, instrumentelor de capital emise de entitate, contractelor cu plata contingenţă într-o combinare de întreprinderi, precum şi altor instrumente financiare cu astfel de caracteristici speciale şi care, în concordanţă cu ceea ce este general acceptat, se contabilizează diferit faţă de alte instrumente financiare.
  În înţelesul prezentelor reglementări, prin combinarea de întreprinderi se înţelege gruparea unor entităţi individuale într-o singură entitate raportoare, determinată de obţinerea controlului de către o entitate asupra uneia sau mai multor întreprinderi.
  144. (1) Valoarea justă prevăzută la pct. 143 se determină prin referire la:
  a) valoarea de piaţă, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu uşurinţă o piaţă credibilă. Dacă valoarea de piaţă nu se poate identifica cu uşurinţă pentru un instrument, dar poate fi identificată pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piaţă poate fi derivată din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau
  b) o valoare determinată cu ajutorul unor modele şi tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu uşurinţă o piaţă credibilă.
  Astfel de modele şi tehnici asigură o aproximare rezonabilă a valorii de piaţă.
  (2) În sensul prezentelor reglementări piaţa credibilă are semnificaţia pieţei active, aşa cum apare prezentată aceasta la pct. 132 (8).
  (3) Instrumente financiare care nu pot fi evaluate credibil prin oricare dintre metodele menţionate la alin. (1), se evaluează în conformitate cu regulile generale de evaluare prevăzute de prezentele reglementări.
  145. (1) Prin excepţie de la prevederile pct. 69, atunci când un instrument financiar se evaluează în conformitate cu pct. 144, modificarea valorii se include în contul de profit şi pierdere. Totuşi, o astfel de modificare se include direct în capitalul propriu, într-o rezervă de valoare justă, dacă:
  a) instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire împotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului care permite ca unele sau toate modificările de valoare să nu fie înregistrate în contul de profit şi pierdere; sau
  b) modificarea de valoare se referă la o diferenţă de schimb valutar apărută la un element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină.
  În înţelesul prezentelor reglementări prin investiţie netă într-o entitate străină se înţelege partea entităţii raportoare din activele nete ale acelei entităţi străine.
  (2) Modificarea valorii unui activ financiar disponibil pentru vânzare, altul decât un instrument financiar derivat, poate fi inclusă direct în capitalul propriu, în rezerva de valoare justă.
  146. (1) Rezerva de valoare justă se ajustează atunci când sumele înregistrate în aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea evaluării la valoarea justă.
  (2) Rezerva de valoare justă va rămâne evidenţiată în contabilitate atât timp cât sunt evidenţiate în bilanţ instrumentele financiare cărora le este aferentă.
  147. Dacă a fost aplicată evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare, notele explicative prezintă:
  a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor şi tehnicilor de evaluare, dacă valorile juste au fost determinate în conformitate cu pct. 144 alin. 1 lit. (b);
  b) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justă, modificările de valoare incluse direct în contul de profit şi pierdere, precum şi modificările incluse în rezerva de valoare justă;
  c) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate, informaţii privind aria şi natura instrumentelor, inclusiv termenii şi condiţiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul şi certitudinea fluxurilor viitoare de trezorerie; şi
  d) un tabel care să prezinte modificările rezervei de valoare justă în cursul exerciţiului financiar.
  7.3. Active circulante
  7.3.1. Generalităţi
  148. (1) Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:
  a) este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se aşteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului;
  b) este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare;
  c) este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este restricţionată.
  (2) Echivalentele de trezorerie reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de modificare a valorii.
  149. În categoria activelor circulante se cuprind:
  a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură;
  b) creanţe;
  c) casa şi conturi la bănci
  d) alte elemente de activ (investiţii pe termen scurt).
  Evaluarea activelor circulante
  150. (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (2) de mai jos.
  (2) Ajustările de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la cea mai mică valoare de piaţă sau, în circumstanţe speciale, la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data bilanţului.
  151. Evaluarea la valoarea prevăzută la pct. 150 alin. (2) nu poate fi continuată dacă motivele pentru care au fost făcute ajustările de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, în situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la constituirea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură, atunci acea ajustare trebuie reluată corespunzător la venituri.
  152. Dacă activele circulante fac obiectul ajustărilor de valoare cu caracter excepţional exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.
  7.3.2. Stocuri
  153. (1) Stocurile sunt active circulante:
  a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;
  b) în curs de prelucrare în vederea utilizării în desfăşurarea activităţii; sau
  c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.
  (2) În categoria stocurilor se cuprind şi:
  a) materialele de natura obiectelor de inventar;
  b) bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, care se înregistrează distinct în contabilitate pe categorii de stocuri.
  154. Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
  155. Materialele consumabile care sunt în mod constant înlocuite şi a căror valoare totală este de o importanţă secundară pentru entitate pot fi prezentate la "Active" la o valoare şi cantitate fixe, dacă valoarea, cantitatea şi structura acestora nu variază în mod semnificativ.
  156. (1) La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile, acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia din următoarele metode:
  a) metoda primul intrat - primul ieşit - FIFO;
  b) metoda costului mediu ponderat - CMP;
  c) metoda ultimul intrat - primul ieşit - LIFO.
  (2) Dacă valoarea prezentată în bilanţ, rezultată după aplicarea metodelor specificate în alin. 1, diferă în mod semnificativ, la data bilanţului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piaţă cunoscute înainte de data bilanţului, valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorie de active.
  (3) Potrivit metodei "primul intrat - primul ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, în ordine cronologică.
  (4) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie.
  (5) Potrivit metodei "ultimul intrat - primul ieşit" (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului anterior, în ordine cronologică.
  (6) Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvenţă pentru elemente similare de natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul. Dacă, în situaţii excepţionale, administratorii decid să schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, în notele explicative trebuie să se prezinte următoarele informaţii:
  - motivul schimbării metodei, şi
  - efectele sale asupra rezultatului.
  (7) O entitate trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură şi utilizare similare. Pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificată.
  157. (1) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
  (2) În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât şi valoric.
  (3) Inventarul intermitent constă în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. În acest caz, ieşirile se determină ca diferenţă între valoarea stocului iniţial plus valoarea intrărilor şi valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii.
  158. (1) Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.
  (2) În înţelesul prezentelor reglementări, prin valoare realizabilă netă se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului şi costurile estimate necesare vânzării.
  7.3.3. Casa şi conturi la bănci
  159. (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, cecurile entităţii, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente.
  (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct.
  (3) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă şi pe fiecare fel de valută.
  (4) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
  (5) Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare, sau venituri financiare, după caz.
  160. Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.
  161. (1) Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei comunicat de Banca Naţională a României.
  (2) Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.
  162. La încheierea exerciţiului financiar, diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data închiderii exerciţiului financiar, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
  163. În vederea achitării unor obligaţii faţă de terţi, societăţile pot solicita deschiderea de acreditive în bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.
  164. Avansurile de trezorerie reprezentând sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
  165. Operaţiunile de transferuri de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii, se înregistrează în contabilitate printr-un cont de viramente interne.
  166. Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a altor reglementări emise în acest scop.
  167. (1) Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, pe seama cheltuielilor se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare.
  (2) La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, ajustările pentru pierderile de valoare reflectate se suplimentează, diminuează sau anulează, după caz. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru pierderi de valoare se anulează.
  7.4. Rezerve tehnice
  168. (1) Valoarea rezervelor tehnice trebuie să permită asigurătorului, în orice moment, să îşi onoreze, angajamentele ce rezultă din contractele de asigurare.
  (2) Contabilitatea rezervelor tehnice asigură evidenţa rezervelor tehnice constituite de asigurător potrivit reglementărilor legale.
  169. Asigurătorii au obligaţia să constituie şi să menţină categoriile de rezerve tehnice conform prevederilor legale în vigoare.
  170. Rezervele tehnice se constituie şi evidenţiază distinct pentru activitatea de asigurări generale şi activitatea de asigurări de viaţă.
  171. Sumele transferate rezervelor tehnice, constituite şi menţinute în condiţiile prevederilor legale, reprezintă obligaţii ale asigurătorului şi se deduc din veniturile acestuia în vederea determinării profitului.
  172. (1) În cazurile în care, contractul de asigurare prevede încasarea primelor şi plata despăgubirilor în valută, rezervele tehnice aferente se pot constitui şi menţine în valută.
  (2) Rezervele tehnice în valută se înregistrează în contabilitate în lei şi în valută, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operaţiunilor.
  173. Rezervele tehnice se inventariază şi evaluează la sfârşitul fiecărei perioade conform prevederilor legale în vigoare.
  174. Metodele de evaluare a rezervelor tehnice adoptate de asigurător trebuie să fie aceleaşi în tot cursul exerciţiului financiar, precum şi de la un exerciţiu financiar la altul.
  175. În cazuri justificate şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale, asigurătorul poate schimba metodele de evaluare, făcând în acest sens menţiuni în notele explicative, prezentând influenţele asupra poziţiei financiare, precum şi asupra performanţei financiare.
  176. În situaţia în care, asigurătorul realizează un transfer de portofoliu prin care o parte sau întreaga activitate de asigurare va fi transferată unui alt asigurător, în contabilitatea analitică a rezervelor tehnice se vor prezenta distinct rezervele tehnice aferente transferului de portofoliu.
  177. Diminuarea sau anularea rezervelor tehnice se efectuează prin creditarea conturilor corespunzătoare de cheltuieli.
  178. În cazul anulării, rezilierii sau încetării valabilităţii unui contract de asigurare, asigurătorul va efectua şi operaţiunile contabile de anulare a rezervelor tehnice aferente contractelor respective.
  179. (1) Rezerva de prime se calculează separat pentru fiecare contract de asigurare, iar suma rezultatelor astfel obţinute reprezintă rezerva de prime totală.
  (2) Calculul şi constituirea rezervei de prime pentru asigurările generale şi pentru asigurările de viaţă se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  180. Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea exerciţiului financiar, în cazul în care se constată că daunele estimate în viitor depăşesc rezervele de prime constituite şi, drept urmare, în perioadele viitoare rezerva de prime calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare nu va fi suficientă pentru acoperirea daunelor ce vor apărea în exerciţiile financiare următoare.
  181. Rezervele tehnice privind asigurările de viaţă se constituie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  182. (1) Rezerva matematică reprezintă valoarea actuarială a obligaţiilor financiare ale asigurătorului după deducerea valorii actuariale a obligaţiilor financiare ale asiguratului.
  (2) Orice rezervă matematică negativă va fi raportată şi evidenţiată ca fiind egală cu zero.
  (3) Această rezervă se calculează separat pentru fiecare contract de asigurare de viaţă.
  (4) Calculul se face de către un actuar sau de către altă persoană, expert în materie, pe baza metodelor actuariale recunoscute.
  183. Rezerva de daune se constituie şi se înregistrează în contabilitate separat pentru daune avizate şi pentru daune neavizate distinct pentru asigurările generale şi asigurările de viaţă.
  184. Calculul rezervei de daune pentru asigurări generale şi al rezervei de daune pentru asigurări de viaţă se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  185. (1) La calculul rezervelor de daune trebuie să se ia în calcul şi daunele neavizate la data încheierii bilanţului; pentru calcularea acestor rezerve, se ţine seama de experienţa anterioară în ceea ce priveşte numărul şi valoarea daunelor declarate după încheierea bilanţului.
  (2) La calculul rezervelor se ţine seama de cheltuielile pentru acoperirea daunelor, oricare ar fi originea acestora.
  186. Sumele recuperabile provenite din achiziţionarea creanţelor asiguraţilor faţă de terţi (subrogare în drepturile acestora) sau din achiziţionarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor asigurate se deduc din suma rezervei de daune şi se estimează cu prudenţă.
  Aceste sume se menţionează în notele explicative la situaţiile financiare.
  187. Atunci când despăgubirile pentru o daună trebuie plătite sub formă de anuitate, sumele destinate rezervelor în acest scop trebuie să fie calculate pe baza unor metode actuariale recunoscute.
  188. Se interzice orice deducere sau orice diminuare, rezultată din evaluarea rezervei pentru acoperirea unei daune la o valoare actuală inferioară sumei ce se poate prevedea că se va plăti ulterior, ori deducere sau diminuare care rezultă în oricare alt mod.
  189. La asigurările de viaţă, valoarea rezervelor pentru daune este egală cu suma datorată beneficiarilor, la care se adaugă cheltuielile de acoperire a daunelor. Valoarea acestor rezerve include atât rezerva de daune avizate cât şi rezerva pentru daune neavizate.
  190. (1) Rezerva de egalizare cuprinde toate sumele repartizate în anii cu rezultate tehnice favorabile, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea acoperirii daunelor în anii în care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile.
  (2) Rezerva de egalizare se creează la închiderea exerciţiului financiar cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor în exerciţiile financiare în care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile.
  7.5. Terţi
  191. Contabilitatea terţilor asigură evidenţa creanţelor şi datoriilor entităţii în relaţiile acesteia cu persoane fizice şi/sau juridice inclusiv cu bugetul statului.
  192. (1) În contabilitatea asigurărilor directe se înregistrează operaţiunile privind subscrierea şi încasarea primelor de asigurare aferente contractelor de asigurare, respectiv coasigurare, precum şi alte operaţiuni efectuate (transfer de portofoliu) în baza contractelor încheiate.
  (2) Primele de asigurare anulate reprezintă primele de asigurare brute subscrise, anulate ca urmare a încetării valabilităţii unui contract de asigurare înaintea termenului de expirare a acestuia.
  (3) Operaţiunea de asigurare a unui asigurător de către alt asigurător primul fiind reasigurat, iar al doilea reasigurător, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte privind reasigurarea.
  (4) În operaţiunile de reasigurare, raportul dintre reasigurat şi reasigurător, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de reasigurare.
  193. (1) Creanţele şi datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor, comunicat de Banca Naţională a României, cât şi în valută.
  (2) Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare (leu), aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină, la data efectuării tranzacţiei.
  194. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor se ţine pe categorii.
  195. Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.
  196. (1) Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariate, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, suportate din fondul de salarii, precum şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.
  (2) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii precum şi alte drepturi acordate potrivit legii.
  (3) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, pe persoane.
  (4) Reţinerile din salariile personalului datorate terţilor, se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.
  (5) Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul.
  197. (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la asigurări sociale de sănătate şi la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj.
  (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale.
  198. În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venit, subvenţiile de primit şi alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
  199. Impozitul pe profit/venit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanţă.
  200. (1) Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte ca diferenţă între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (TVA colectată) şi a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri şi servicii (TVA deductibilă).
  (2) În situaţia în care există decalaje între faptul generator de TVA şi exigibilitatea acesteia, totalul TVA se înregistrează într-un cont distinct, denumit TVA neexigibilă care, pe măsură ce devine exigibilă, se trece la TVA colectată sau TVA deductibilă, după caz.
  (3) De asemenea, în contul de TVA neexigibilă se înregistrează şi TVA deductibilă sau colectată, pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au întocmit facturile.
  (4) Diferenţa de taxă, în plus sau în minus, dintre TVA colectată şi TVA deductibilă se înregistrează în conturi distincte (TVA de plată sau TVA de recuperat) şi se regularizează în condiţiile legii.
  201. Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
  202. Fondurile speciale privind activitatea de asigurare se înregistrează în contabilitate distinct pe categorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  203. La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosire a terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalchează în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
  204. Subvenţiile primite sau de primit de către entitate se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct.
  205. Contabilitatea decontărilor între entităţile afiliate şi cu acţionarii/asociaţii, cuprinde operaţiile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entităţii debitoare, cât şi a celei creditoare, precum şi decontările între acţionari/asociaţi şi entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acţionarii/asociaţii şi, de asemenea, conturile coparticipanţilor referitoare la operaţiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participaţie.
  206. Dividendele repartizate acţionarilor/asociaţilor, propuse sau declarate după data bilanţului, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. În acest sens, sumele reprezentând dividende, respectiv, vărsăminte la buget sunt evidenţiate în rezultatul reportat, urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor a acestor destinaţii, să fie reflectate în conturile corespunzătoare de datorii.
  207. Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
  208. Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile pretinse, stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, şi alte creanţe faţă de personalul societăţii se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul.
  209. Creanţele/datoriile faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverşi.
  210. Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, într-un cont distinct. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.
  211. (1) Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost raportate în situaţiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar.
  (2) Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care a şi survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acel exerciţiu. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată într-un exerciţiu financiar ulterior, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare exerciţiu financiar, care intervine până în exerciţiul decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărui asemenea exerciţiu financiar.
  212. (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz.
  (2) În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri: cheltuieli privind chiriile, abonamentele şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare.
  213. Pentru deprecierea creanţelor, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se reflectă ajustări pentru depreciere.
  Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere
  214. (1) Operaţiunile în afara bilanţului cuprind angajamentele date şi primite reprezentând drepturi şi obligaţii ale căror efecte asupra mărimii şi structurii elementelor de activ şi de pasiv ale entităţii sunt condiţionate de realizarea unor operaţiuni ulterioare, precum unele bunuri sau operaţiuni ce nu pot fi integrate în activul şi pasivul bilanţului entităţii.
  (2) În această categorie se cuprind angajamente, giruri, cauţiuni, garanţii acordate sau primite în relaţiile cu terţii, titluri de primit şi de livrat, imobilizări corporale luate cu chirie, alte valori materiale primite în păstrare sau custodie, debitori scoşi din activ urmăriţi în continuare, redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte valori asimilate, precum şi alte valori.
  215. (1) Contabilitatea operaţiunilor în afara bilanţului se realizează cu ajutorul conturilor din clasa 8 grupele de la 80 la 83.
  (2) Contabilitatea operaţiunilor în afara bilanţului se ţine în partidă simplă sau dublă în funcţie de opţiunea societăţii.
  (3) Conturile în afara bilanţului sunt conturi de activ şi se debitează sau creditează în funcţie de sensul înregistrării în conturile de bilanţ a operaţiunilor.
  (4) În cadrul elementelor extrabilanţiere sunt cuprinse şi activele şi datoriile contingente.
  (5) Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii.
  Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanţă ce poate rezultă dintr-un litigiu în instanţă (de ex. o despăgubire), în care este implicată entitatea şi al cărui rezultat este incert.
  Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neaşteptate, care pot să genereze intrări de beneficii economice în entitate.
  Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare, deoarece ele nu sunt certe iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată.
  În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ contingent şi este adecvată recunoaşterea lui în bilanţ.
  Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situaţiile financiare a modificărilor survenite. Dacă intrarea de beneficii economice devine certă, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificările. Dacă este doar probabilă o creştere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta în notele explicative activul contingent.
  (6) O datorie contingenţă este:
  a) o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii; sau
  b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute anterior datei bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece:
  - nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau
  - valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.
  O entitate nu va recunoaşte în bilanţ o datorie contingentă, aceasta fiind prezentată în notele explicative. În situaţia în care o entitate are o obligaţie angajată în comun cu alte părţi, partea asumată de celelalte părţi este prezentată ca o datorie contingentă.
  Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că este necesară ieşirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului.
  (7) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că:
  a) provizioanele sunt recunoscute ca şi datorii (presupunând că pot fi realizate estimări corecte), deoarece ele constituie obligaţii curente la data bilanţului şi este probabil că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea obligaţiilor şi
  b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece ele sunt:
  - obligaţii posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă entitatea are o obligaţie curentă care poate genera o ieşire de resurse; sau
  - obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ (deoarece fie nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor entităţii care încorporează beneficii economice pentru stingerea obligaţiei, fie nu poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligaţiei).
  7.6. Datorii pe termen scurt: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
  216. (1) O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie curentă, atunci când:
  a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau
  b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului
  (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.
  7.7. Datorii pe termen lung: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
  217. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung şi mediu, sumele datorate entităţilor afiliate şi celor la care se deţin interese de participare, alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.
  218. (1) Împrumuturile din emisiunile de obligaţiuni reprezintă contravaloarea obligaţiunilor emise potrivit legii. În cadrul acestora, trebuie evidenţiate distinct împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertibile.
  (2) Datoriile subordonate reprezintă împrumuturi primite pe baza emisiunilor de titluri sau împrumuturi subordonate, la termen sau pe durată nedeterminată, a căror rambursare, în caz de lichidare, nu este posibilă decât după plata celorlalţi creanţieri.
  219. În categoria datoriilor subordonate se includ titlurile subordonate la termen, titlurile subordonate pe durată nedeterminată, titlurile participative, împrumuturile subordonate la termen, împrumuturile subordonate pe durată nedeterminată, împrumuturile participative, precum şi alte împrumuturi subordonate.
  220. Titlurile subordonate la termen reprezintă, în general, împrumuturi obţinute pe bază de titluri, destinate a fi capitalizate, respectiv fonduri care, în baza unei convenţii sau a unui acord particular, sunt destinate să finanţeze o viitoare mărire de capital hotărâtă de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. În această categorie intră obligaţiunile rambursabile în acţiuni, atunci când fondurile obţinute de societate sunt destinate să fie capitalizate la o anumită dată, iar împrumutătorii nu pot cere restituirea acestora.
  221. Titlurile subordonate pe durată nedeterminată reprezintă împrumuturi obţinute pe baza titlurilor emise, având, în general, următoarele caracteristici:
  (a) durata lor nu este determinată;
  (b) sunt purtătoare de o remuneraţie permanentă;
  (c) rambursarea lor nu este posibilă decât la iniţiativa societăţii emitente;
  (d) în caz de lichidare a entităţii, rambursarea împrumuturilor nu este posibilă decât după satisfacerea celorlalţi creanţieri;
  (e) plata dobânzii anuale poate fi amânată, pentru unul sau mai mulţi ani, în caz de absenţă a profiturilor distribuibile.
  222. (1) Împrumuturile subordonate la termen reprezintă împrumuturi nereprezentate printr-un titlu, având, în general, următoarele caracteristici:
  (a) împrumutătorii au acceptat ca drepturile lor să fie neprioritare faţă de cele ale altor creanţieri ai entităţii;
  (b) au fixată, de la origine, o dată de rambursare;
  (c) comportă o remuneraţie fixă.
  (2) În această categorie de împrumuturi se încadrează şi depozitele băneşti ale acţionarilor sau asociaţilor, respectiv sumele puse la dispoziţia entităţii de către persoanele fizice, acţionari sau asociaţi, cu condiţia ca aceste sume să fie încorporate în capital într-un interval de timp de maximum 5 ani de la data constituirii depozitelor şi ca acestea să rămână indisponibile până la încorporare în capitalul societăţii.
  223. (1) Împrumuturile subordonate pe durată nedeterminată reprezintă împrumuturi nereprezentate printr-un titlu, având, în general, următoarele caracteristici:
  (a) împrumutătorii au acceptat ca drepturile lor să fie neprioritare faţă de cele ale altor creanţieri ai societăţii;
  (b) data rambursării împrumuturilor nu este fixă, iar aceasta se poate face la iniţiativa societăţii împrumutate.
  (2) În această categorie de împrumuturi se încadrează şi avansurile efectuate de acţionari sau asociaţi (avansuri de echilibru), respectiv sumele puse la dispoziţia societăţii de către acţionari sau asociaţi şi care nu sunt purtătoare de dobânzi şi nu au fixată nici o scadenţă de rambursare.
  224. Entităţile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă:
  a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi
  b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.
  225. (1) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se înregistrează într-un cont de activ. Aceasta trebuie prezentată în bilanţ ca o corecţie a datoriei, precum şi în notele explicative.
  (2) Valoarea acestei diferenţe trebuie amortizată printr-o sumă rezonabilă în fiecare exerciţiu financiar, astfel încât să se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei.
  7.8. Provizioane
  226. Provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.
  227. (1) Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.
  (2) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:
  - o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;
  - este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi
  - poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.
  Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.
  (3) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplătite, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei.
  (4) Angajamentele entităţilor sunt prezentate, de regulă, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activităţi, în timp ce provizioanele sunt raportate separat.
  228. Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.
  229. (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:
  a) litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte;
  b) pensii şi obligaţii similare;
  c) impozite;
  d) alte provizioane.
  (2) Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
  (3) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relaţia cu statul.
  230. (1) Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate.
  (2) Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului, trebuie luate în considerare toate informaţiile disponibile.
  231. Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.
  232. Câştigurile rezultate din cedarea preconizată a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion.
  233. Dacă se estimează că o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terţă parte, rambursarea trebuie recunoscută numai în momentul în care este sigur că va fi primită. Rambursarea trebuie considerată ca un activ separat.
  234. (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizioanele trebuie anulate prin reluare la venituri.
  (2) Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost iniţial recunoscute.
  (3) Provizioanele se evaluează înaintea determinării impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de legislaţia fiscală.
  235. Provizioanele prezentate în bilanţ la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.
  Subvenţii
  236. (1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale.
  (2) În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct:
  - subvenţii guvernamentale;
  - împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;
  - donaţii;
  - alte sume primite cu caracter de subvenţii.
  237. (1) Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate.
  (2) O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar, caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justă.
  (3) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi plusurile de inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale.
  238. Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.
  239. Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.
  240. (1) Aceste subvenţii nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve.
  (2) Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venituri în avans. Aceste venituri se înregistrează în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
  241. (1) Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului în avans cu suma rambursabilă.
  (2) Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectuează fie prin reducerea veniturilor în avans dacă există, fie, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.
  (3) În măsura în care suma rambursată depăşeşte venitul în avans sau dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, se recunoaşte imediat ca o cheltuială.
  7.9. Capital şi rezerve
  242. (1) Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acţionarilor/asociaţilor asupra activelor unei entităţi, după deducerea tuturor datoriilor.
  (2) Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar.
  7.9.1. Capital
  243. (1) Capitalul subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a entităţii şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.
  (2) Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale subscrise şi vărsate.
  (3) Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt următoarele: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni, potrivit legii.
  (4) Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt, în principal, următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari sau asociaţi, răscumpărarea acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi sau alte operaţiuni, potrivit legii.
  244. Acţiunile proprii răscumpărate potrivit prevederilor legale sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a capitalului propriu.
  245. (1) Primele legate de capital (de emisiune, de fuziune, de aport, de conversie) reprezintă excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale.
  (2) Primele legate de capital pot avea numai sold pozitiv.
  7.9.2. Rezerve din reevaluare
  246. (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", după caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din prezentele reglementări.
  (2) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent.
  (3) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsecţiunii 7.2.5.1. "Reevaluarea imobilizărilor corporale" din prezentele reglementări.
  7.9.3. Rezerve
  247. (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.
  (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege.
  (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.
  (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
  (5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.
  7.10. Venituri şi cheltuieli
  7.10.1. Venituri
  248. (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.
  (2) Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum şi activităţile conexe acestora.
  (3) Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate.
  (4) Sumele colectate de entităţi în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezintă venit din activitatea curentă. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
  249. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:
  a) venituri din exploatare;
  b) venituri din plasamente/financiare
  c) venituri extraordinare.
  250. Venituri din exploatare ale asigurătorilor cuprind:
  (a) venituri din prime brute subscrise;
  (b) venituri din comisioane de reasigurare precum şi alte venituri din servicii prestate;
  (c) venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii;
  (d) venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor şi cheltuielilor efectuate de societate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca active imobilizate corporale şi necorporale;
  (e) venituri din subvenţii de exploatare reprezentând finanţări de care beneficiază societatea acordate de stat sau de alte societăţi;
  (f) alte venituri de exploatare cuprinzând veniturile din recuperări aferente asigurărilor generale, venituri din creanţe reactivate şi alte venituri din exploatare.
  251. (1) Veniturile din exploatare ale brokerilor cuprind:
  (a) venituri din negocierea contractelor de asigurare şi reasigurare;
  (b) venituri din efectuarea inspecţiilor de risc, regularizări de daune şi alte venituri în legătură cu obiectul de activitate;
  (c) venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii;
  (d) venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor şi cheltuielilor efectuate de societate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca active imobilizate corporale şi necorporale;
  (e) venituri din subvenţii de exploatare reprezentând finanţări de care beneficiază societatea acordate de stat sau de alte societăţi;
  (f) alte venituri de exploatare cuprinzând venituri din creanţe reactivate şi alte venituri din exploatare.
  (2) Cifra de afaceri aferentă activităţii brokerilor de asigurare reprezintă totalitatea veniturilor aferente exerciţiului financiar aşa cum sunt prezentate la alin. (1).
  252. Veniturile din plasamente/financiare cuprind venituri din titluri de participare, venituri din creanţe imobilizate, venituri din plasamente cedate, venituri din diferenţe de curs valutar, venituri din dobânzi, venituri din sconturi obţinute şi alte venituri similare.
  253. Venituri extraordinare reprezintă acele venituri rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt clar diferite de activităţile curente şi care, prin urmare, nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat.
  254. În contabilitatea asigurătorilor, veniturile din prime brute subscrise se înregistrează în momentul intrării în vigoare a contactului de asigurare pe baza poliţei de asigurare sau în alte condiţii prevăzute în contract.
  255. În contabilitatea brokerilor, veniturile din activitatea de brokeraj se înregistrează pe măsura prestării serviciilor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract.
  256. Veniturile din dobânzi, redevenţe şi dividende se recunosc astfel:
  a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente;
  b) redevenţele se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform contractului;
  c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului/asociatului de a le încasa.
  257. (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidenţiază distinct, în funcţie de natura acestora.
  (2) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menţinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă.
  7.10.2. Cheltuieli
  258. (1) Cheltuielile asigurătorului reprezintă sumele sau valorile plătite sau de plătit pentru:
  (a) daune şi prestaţii;
  (b) cheltuieli cu personalul;
  (c) cheltuieli de achiziţie privind contractele de asigurare;
  (d) executarea unor obligaţii legale sau contractuale;
  (e) consumurile, lucrările executate şi serviciile prestate de care beneficiază asigurătorul;
  (f) cheltuieli cu plasamentele şi alte cheltuieli;
  (g) cheltuieli privind comisioanele de reasigurare, etc.
  (2) Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezultă sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii curente a entităţii. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli.
  (3) În cadrul cheltuielilor pentru determinarea rezultatului exerciţiului financiar al asigurătorului se cuprind, de asemenea:
  (a) cheltuielile privind rezervele tehnice;
  (b) amortizările şi provizioanele constituite;
  (c) valoarea contabilă a activelor cedate, distruse sau constatate lipsă.
  259. Cheltuielile brokerilor reprezintă sumele sau valorile plătite sau de plătit pentru:
  (a) cheltuieli cu personalul;
  (b) executarea unor obligaţii legale sau contractuale;
  (c) consumurile, lucrările executate şi serviciile prestate de care beneficiază brokerul;
  (d) cheltuieli cu plasamentele şi alte cheltuieli;
  (e) amortizările şi provizioanele constituite;
  (f) valoarea contabilă a activelor cedate, distruse sau constatate lipsă.
  260. Potrivit prevederilor legale, contabilitatea cheltuielilor se ţine distinct pentru activitatea de asigurări de viaţă cât şi pentru activitatea de asigurări generale, pe feluri de cheltuieli, după natura lor.
  261. Cheltuielile de exploatare ale asigurătorilor, după natura lor, cuprind:
  - cheltuieli privind daunele şi prestaţiile (anuităţile, răscumpărările, recuperările şi alte cheltuieli privind daunele şi prestaţiile suportate de asigurători);
  - cheltuieli de achiziţie (cheltuieli ocazionate de achiziţionarea contractelor de asigurare, cheltuieli de deschidere a dosarelor, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu informatica, etc.);
  - cheltuieli de administrare a contractelor (cheltuieli cu încasarea primelor, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu informatica, etc.);
  - cheltuieli cu gestionarea daunelor (cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu informatica, cheltuieli cu serviciile de daune, etc.);
  - cheltuieli privind rezervele tehnice;
  - cheltuieli cu personalul (salarii şi alte drepturi de personal, asigurările şi protecţia socială, contribuţia unităţii la asigurările sociale şi pentru ajutorul de şomaj, cheltuieli cu pregătirea şi perfecţionarea profesională şi alte cheltuieli suportate de societatea de asigurare);
  - cheltuieli privind comisioanele de reasigurare;
  - cheltuieli privind consumurile de materiale consumabile, combustibil, piese de schimb, materiale de natura obiectelor de inventar;
  - cheltuielile cu lucrările şi serviciile executate de terţi (întreţinere, reparaţii), redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, studii şi cercetări, cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori, comisioane, cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, transportul de bunuri şi personal, deplasări, detaşări şi transferări, poştă şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele);
  - pierderi din creanţe, cheltuieli privind despăgubiri, amenzi, penalităţi, donaţii şi subvenţii acordate, cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital.
  262. Cheltuielile de exploatare ale brokerilor după natura lor, cuprind:
  - cheltuieli de administrare a contractelor (cheltuieli cu încasarea primelor, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu informatica, etc.);
  - cheltuieli cu gestionarea daunelor (cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu informatica, cheltuieli cu serviciile de daune, etc.);
  - cheltuieli cu personalul (salarii şi alte drepturi de personal, asigurările şi protecţia socială, contribuţia unităţii la asigurările sociale şi pentru ajutorul de şomaj, cheltuieli cu pregătirea şi perfecţionarea profesională şi alte cheltuieli suportate de broker);
  - cheltuieli privind consumurile de materiale consumabile, combustibil, piese de schimb, materiale de natura obiectelor de inventar;
  - cheltuielile cu lucrările şi serviciile executate de terţi (întreţinere, reparaţii), redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, studii şi cercetări, cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, transportul de bunuri şi personal, deplasări, detaşări şi transferări, poştă şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele);
  - pierderi din creanţe, cheltuieli privind despăgubiri, amenzi, penalităţi, donaţii şi subvenţii acordate, cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital.
  263. (1) Cheltuielile cu plasamentele şi alte cheltuieli, cuprind:
  - pierderi din creanţe legate de participaţii;
  - cheltuieli privind plasamentele cedate;
  - cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor;
  - cheltuieli din diferenţe de curs valutar;
  - cheltuieli privind dobânzile;
  - cheltuieli privind sconturile acordate;
  - alte cheltuieli similare.
  (2) Cheltuielile extraordinare reprezintă acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea curentă a societăţii (cheltuieli cu calamităţile şi alte evenimente extraordinare);
  (3) Cheltuielile cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor.
  264. Conturile sintetice de venituri şi cheltuieli se pot dezvolta pe analitice în funcţie de necesităţile impuse de prezentele reglementări sau potrivit nevoilor proprii ale entităţii.
  265. (1) Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiile asocierilor în participaţie se contabilizează distinct de către unul dintre asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere. În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoană juridică română şi o persoană juridică străină, contabilitatea se ţine de către persoana juridică română care răspunde potrivit legii.
  (2) La sfârşitul perioadei de raportare cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.
  266. (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.
  (2) Datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, respectiv din rulajele creditoare ale conturilor de venituri, cumulate de la începutul anului. Pentru situaţiile în care au fost efectuate înregistrări în creditul conturilor de cheltuieli sau în debitul conturilor de venituri (operaţiunile contabile privind reasigurarea, anularea primelor de asigurare, diminuarea rezervelor tehnice) datele sunt reprezentate de soldurile conturilor de venituri şi cheltuieli, înainte de a fi transferate asupra contului 121 "Profit şi pierdere" cumulate de la începutul exerciţiului financiar.
  (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.
  (4) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (5) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează utilizând contul 129 "Repartizarea profitului". Profitul rămas după această repartizare se preia în contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii legale.
  (6) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.
  Evenimente ulterioare datei bilanţului
  267. (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale se aprobă în vederea publicării.
  (2) Pot fi identificate două situaţii:
  a) entităţile obţin informaţii suplimentare faţă de cele existente la data bilanţului, pentru evenimente care avuseseră deja loc la data bilanţului. Dacă informaţiile suplimentare conduc la necesitatea înregistrării în contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste înregistrări;
  (b) entităţile obţin informaţii pentru evenimente petrecute ulterior datei situaţiilor financiare, dar a căror prezentare este necesară pentru utilizatorii de informaţii. În această situaţie, informaţiile respective se prezintă în notele explicative, fără efectuarea unor înregistrări în contabilitate.
  (3) Exemple de evenimente ulterioare datei bilanţului, care trebuie reflectate în situaţiile financiare anuale pot fi următoarele:
  (a) rezolvarea unui litigiu ulterior datei bilanţului impune ajustarea unui provizion deja recunoscut sau recunoaşterea unui nou provizion;
  (b) insolvenţa unui client, înregistrat ulterior datei bilanţului, confirmă că la data bilanţului există o pierdere aferentă unei creanţe comerciale şi, în consecinţă, entitatea trebuie să ajusteze valoarea contabilă a creanţei comerciale.
  (4) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului pentru care nu se fac ajustări ale situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piaţă a investiţiilor financiare, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale se aprobă în vederea publicării.
  (5) Atunci când evenimentele au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:
  (a) natura evenimentului; şi
  (b) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.
  Corectarea erorilor contabile
  268. (1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.
  (2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii, asociate uneia sau mai multor perioade anterioare, care apar din neutilizarea sau utilizarea eronată a informaţiilor credibile şi care:
  (a) au fost disponibile în momentul în care situaţiile financiare ale acelor perioade au fost autorizate în vederea emiterii; şi
  (b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare.
  Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.
  (3) În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit. În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constate.


  Secţiunea 8 CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

  269. Notele explicative trebuie:
  a) să prezinte informaţii despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale şi despre politicile contabile folosite;
  b) să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în bilanţ, contul de profit şi pierdere şi, după caz, în situaţia modificărilor capitalurilor proprii sau situaţia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru înţelegerea oricărora dintre acestea.
  8.1. Politici contabile
  270. (1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.
  (2) Conducerea fiecărei entităţi trebuie să stabilească politici contabile pentru toate operaţiunile derulate.
  (3) Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate.
  (4) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevăzute de prezentele reglementări.
  (5) Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale, a unor informaţii care trebuie să fie:
  a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; şi
  b) credibile în sensul că:
  - reprezintă fidel activele, datoriile, poziţia financiară şi profitul sau pierderea entităţii;
  - sunt neutre;
  - sunt prudente;
  - sunt complete sub toate aspectele semnificative.
  271. (1) Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile entităţii.
  (2) Entităţile trebuie să menţioneze în notele explicative orice modificări ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii entităţii.
  (3) Nu se consideră modificări ale politicilor contabile:
  a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacţiile produse anterior;
  b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.
  8.2. Note explicative
  8.2.1. Prevederi generale
  272. (1) Pe lângă informaţiile cerute conform prevederilor din celelalte secţiuni ale prezentelor reglementări, notele explicative trebuie să cuprindă şi informaţii referitoare la aspectele prevăzute de prezenta secţiune.
  (2) Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situaţiile financiare anuale trebuie să existe informaţii aferente în notele explicative.
  273. Notele explicative trebuie să cuprindă informaţii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situaţiile financiare anuale şi metodele utilizate pentru calcularea ajustărilor de valoare. Pentru elementele incluse în situaţiile financiare anuale care sunt sau au fost iniţial exprimate în monedă străină (valută), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima în moneda naţională.
  274. În notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, următoarele informaţii:
  a) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre societăţile în care entitatea deţine fie direct, fie printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul entităţii, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel puţin 20%, prezentând: proporţia de capital deţinută, valoarea capitalului şi rezervelor şi profitul sau pierderea societăţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. Informaţiile privind capitalul şi rezervele şi profitul sau pierderea societăţii în care se deţine interesul de participare pot fi omise dacă sunt doar de o importanţă neglijabilă în înţelesul pct. 5;
  b) denumirea, sediul principal sau sediul social şi forma juridică ale fiecăreia dintre societăţile la care entitatea este asociat cu răspundere nelimitată. Aceste informaţii pot fi omise dacă sunt doar de o importanţă neglijabilă în înţelesul pct. 5.
  275. Notele explicative trebuie să menţioneze:
  a) denumirea şi sediul social ale societăţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de societăţi din care face parte entitatea în calitate de filială;
  b) denumirea şi sediul social ale societăţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de societăţi din care face parte entitatea în calitate de filială şi care este, de asemenea, inclusă în grupul de societăţi prevăzut la lit. a);
  c) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. a) şi b), cu condiţia ca acestea să fie disponibile.
  276. Trebuie să se menţioneze, totodată, dacă situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu prevederile cuprinse în prezentele reglementări.
  277. Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de cât ori este necesar, pentru buna lor înţelegere:
  a) denumirea entităţii care face raportarea;
  b) faptul că situaţiile financiare anuale sunt proprii acesteia şi nu grupului;
  c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare anuale;
  d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale;
  e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu lei).
  278. O entitate prezintă următoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situaţiile financiare anuale:
  a) locul principal unde îşi desfăşoară activitatea, dacă este diferit de sediul social;
  b) o descriere a naturii activităţii desfăşurate şi principalele domenii de activitate;
  c) denumirea societăţii-mamă şi cea a deţinătorului final în cadrul grupului (dacă este cazul);
  d) orice altă informaţie care, în opinia directorilor şi administratorilor, ajută la prezentarea unei imagini fidele asupra entităţii.
  Relaţii cu societăţile afiliate
  279. Dacă au existat tranzacţii între societăţile afiliate, entitatea raportoare trebuie să prezinte natura relaţiilor dintre acestea, tipurile de tranzacţii, precum şi valoarea tranzacţiilor.
  8.2.2. Informaţii referitoare la elementele de bilanţ
  Imobilizări necorporale
  280. Notele explicative trebuie să cuprindă:
  a) duratele de viaţă utilă sau ratele de amortizare utilizate;
  b) metodele de amortizare utilizate;
  c) creşterile de valoare, cu indicarea separată a acelora apărute din procesul de dezvoltare internă;
  d) valoarea imobilizărilor necorporale în curs.
  281. Atunci când imobilizările necorporale prezentate în bilanţ cuprind cheltuieli de dezvoltare, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informaţii:
  a) perioada pe parcursul căreia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmează să fie amortizată; şi
  b) motivele care au determinat recunoaşterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc).
  282. În cazul în care fondul comercial achiziţionat de către o entitate este prezentat în bilanţ la imobilizări necorporale, atunci perioada aleasă pentru amortizarea acestuia şi motivele pentru care a fost aleasă acea perioadă trebuie să fie prezentate în notele explicative.
  Imobilizări corporale
  283. (1) Notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de imobilizări corporale, următoarele informaţii:
  a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluată). Dacă s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentată pentru fiecare grupă în parte valoarea contabilă brută a respectivei grupe;
  b) metodele de amortizare folosite;
  c) valoarea imobilizărilor corporale în curs.
  (2) În cazul în care elementele imobilizărilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data şi condiţiile de efectuare a reevaluării.
  Plasamente
  284. Se menţionează existenţa oricăror certificate de participare, obligaţiuni convertibile sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numărului acestora şi a drepturilor pe care le conferă.
  285. În notele explicative se prezintă distinct valoarea terenurilor şi a construcţiilor utilizate de entitate pentru desfăşurarea activităţii proprii la începutul şi la încheierea exerciţiului financiar.
  286. Atunci când evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare nu a fost aplicată conform Subsecţiunii "Evaluarea la valoarea justă", în notele explicative se prezintă:
  a) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate:
  - valoarea justă a instrumentelor, dacă o astfel de valoare poate fi determinată prin oricare din metodele prevăzute la pct. 144 alin. (1);
  - informaţii privind aria şi natura instrumentelor financiare; şi
  b) pentru imobilizările financiare prevăzute la pct. 143 înregistrate la o valoare mai mare decât valoarea lor justă şi fără a se fi utilizat opţiunea de a face o ajustare de valoare conform pct. 90:
  - valoarea contabilă şi valoarea justă ale fiecăruia dintre activele individuale sau a grupărilor corespunzătoare ale acelor active individuale;
  - motivele pentru care nu a fost redusă valoarea contabilă, inclusiv natura dovezilor pe care se întemeiază opinia că valoarea contabilă va fi recuperată.
  Creanţe
  287. O entitate trebuie să prezinte în notele explicative subclasificări ale creanţelor prezentate în bilanţ, clasificate într-o manieră corespunzătoare activităţii desfăşurate, iar sumele de încasat de la entităţile afiliate şi întreprinderile asociate trebuie prezentate separat.
  Informaţii privind datoriile
  288. În notele explicative se menţionează sumele datorate de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, precum şi valoarea totală a datoriilor entităţii acoperite cu garanţii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii şi formei garanţiilor. Aceste informaţii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilanţier de natura datoriilor, în conformitate cu formatul de bilanţ prevăzut de prezentele reglementări.
  289. (1) În cazul în care entitatea a emis pe parcursul exerciţiului financiar titluri de valoare, cum ar fi acţiuni sau obligaţiuni, se prezintă următoarele informaţii:
  a) tipul titlurilor de valoare emise;
  b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune şi suma primită.
  (2) În cazul în care obligaţiunile emise de o entitate sunt deţinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de către acea entitate, în notele explicative se menţionează valoarea nominală a obligaţiunilor respective şi valoarea contabilă a acestora.
  290. În cazul obligaţiilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezintă următoarele informaţii:
  a) valoarea exactă sau estimată a acelei obligaţii;
  b) natura juridică a obligaţiei şi efectul acesteia;
  c) dacă entitatea a depus vreo garanţie semnificativă cu privire la acea obligaţie şi, în caz afirmativ, natura acelei garanţii.
  291. (1) De asemenea, se prezintă informaţii referitoare la alte obligaţii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situaţia economică a entităţii.
  (2) Pentru orice garanţie semnificativă care a fost constituită trebuie făcută o prezentare detaliată. Valoarea totală a angajamentelor financiare sub forma garanţiilor, girurilor şi ipotecilor de orice fel, în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute în bilanţ, trebuie să fie prezentate în mod clar în notele explicative, în măsura în care aceste informaţii sunt utile pentru evaluarea poziţiei financiare.
  (3) Orice angajamente privind pensiile şi societăţile afiliate trebuie prezentate distinct.
  Provizioane
  292. Dacă în timpul exerciţiului financiar o sumă este transferată la sau de la provizioane, următoarele informaţii se prezintă în notele explicative:
  a) valoarea provizioanelor la începutul exerciţiului financiar;
  b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate în cursul exerciţiului financiar;
  c) natura, sursa sau destinaţia oricăror astfel de transferuri;
  d) valoarea provizioanelor la sfârşitul exerciţiului financiar.
  Capital şi rezerve
  293. În legătura cu capitalul social al entităţii se vor furniza următoarele informaţii:
  (a) capitalul social subscris;
  (b) dacă există mai multe clase de acţiuni sau părţi sociale, numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa valorii nominale, valoarea contabilă pentru fiecare clasă.
  294. În cazul în care capitalul social cuprinde şi acţiuni răscumpărabile, se vor furniza următoarele informaţii:
  a) data cea mai apropiată şi data limită la care entitatea poate răscumpăra respectivele Acţiuni;
  b) dacă acele acţiuni trebuie răscumpărate obligatoriu sau dacă răscumpărarea este la alegerea entităţii sau a acţionarilor;
  c) dacă trebuie plătită o primă de răscumpărare şi, în caz afirmativ, care este valoarea acesteia.
  295. În ceea ce priveşte eventualele drepturi legate de distribuirea acţiunilor, se vor furniza următoarele informaţii:
  a) numărul, descrierea şi valoarea acţiunilor care fac obiectul exercitării acestor drepturi;
  b) perioada pe parcursul căreia drepturile pot fi exercitate;
  c) preţul care trebuie plătit pentru acţiunile distribuite.
  296. Pentru fiecare categorie de rezervă inclusă în capitalul propriu, se va descrie natura sa şi scopul pentru care a fost constituită.
  8.2.3. Informaţii referitoare la elementele din contul de profit şi pierdere
  297. În notele explicative asigurătorii vor prezenta următoarele informaţii:
  I. Pentru asigurările generale:
  1. primele brute subscrise;
  2. primele brute realizate
  3. primele brute încasate;
  4. cheltuieli brute cu daunele;
  5. cheltuieli de exploatare brute;
  6. soldul de reasigurare.
  Aceste sume trebuie prezentate separat pentru asigurarea directă şi acceptările în reasigurare, atunci când valorile reprezintă cel puţin 10% din suma totală a primelor brute subscrise. În plus, în cadrul asigurării directe, se vor prezenta următoarele categorii de asigurări:
  - asigurări de accidente;
  - asigurări de sănătate;
  - asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare;
  - asigurări de mijloace de transport feroviar;
  - asigurări de mijloace de transport aeriene;
  - asigurări de mijloace de transport maritime, lacustru şi fluvial;
  - asigurări de bunuri în tranzit;
  - asigurări de incendiu şi calamităţi naturale;
  - asigurări de bunuri;
  - asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule;
  - asigurări de răspundere civilă pentru mijloacelor de transport aerian;
  - asigurări de răspundere civilă pentru mijloacelor de transport maritim, lacustru şi fluvial;
  - asigurări de răspundere civilă generală;
  - asigurări de credite;
  - asigurări de garanţii;
  - asigurări de pierderi financiare;
  - asigurări de protecţie juridică;
  - asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor de la domiciliu ori de la locul de reşedinţă permanentă.
  Prezentarea distinctă a categoriilor de asigurări din cadrul asigurării directe nu este necesară atunci când suma primelor brute subscrise în asigurarea directă pentru categoriile indicate nu depăşeşte 10 milioane de euro. Totuşi, societăţile sunt obligate să indice sumele referitoare la trei categorii de asigurări care deţin ponderea cea mai mare în activitatea acestora.
  II. Pentru asigurările de viaţă:
  (1) Primele brute subscrise, separat pentru asigurarea directă şi acceptările în reasigurare atunci când aceste acceptări reprezintă cel puţin 10% din suma totală a primelor brute şi, în continuare, în cadrul asigurării directe, următoarele elemente:
  a) i) prime individuale;
  îi) prime cu titlu de contract de grup;
  b) i) prime periodice;
  îi) prime unice;
  c) i) prime de contract fără participare la beneficii;
  îi) prime de contract cu participare la beneficii;
  iii) prime de contract atunci când riscul din plasamente este suportat de către asiguraţi.
  (2) Soldul de reasigurare
  298. În cazul asigurătorilor prevăzuţi la pct. 49 alin. (4), notele explicative la situaţiile financiare trebuie să indice primele brute, repartizate pe asigurări de viaţă şi pe asigurări generale.
  299. În toate cazurile, pentru sumele care depăşesc 5% din suma totală a primelor brute subscrise, în notele explicative trebuie să se prezinte suma totală a primelor brute în asigurarea directă provenind din contractele încheiate de societate:
  - pe teritoriul României;
  - în Statele membre ale Uniunii Europene;
  - în ţări terţe.
  300. Brokerii de asigurare prezintă în notele explicative informaţii privind cifra de afaceri, cu prezentarea veniturilor din activitatea de brokeraj defalcate pe segmente de activităţi şi pe categorii de asigurări.
  Cheltuieli cu colaboratorii
  301. Se menţionează onorariile aferente exerciţiului financiar plătite auditorilor financiari pentru auditul financiar al situaţiilor financiare anuale sau onorariile plătite pentru verificarea situaţiilor financiare anuale, precum şi onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii decât cele de audit/verificare.
  Cheltuieli cu personalul
  302. (1) În notele explicative trebuie incluse informaţii privind numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii precum şi cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar, defalcate astfel:
  - salarii şi indemnizaţii
  - cheltuieli cu asigurările sociale, cu indicarea distinctă a celor referitoare la pensii.
  (2) Se menţionează suma indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în virtutea responsabilităţilor acestora, precum şi orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie.
  303. Se prezintă suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, principalelor condiţii şi a oricăror sume restituite, precum şi a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanţiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.
  Detalii privind impozitul pe profit/venit
  304. Se prezintă măsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile de evaluare prevăzute de prezentele reglementări, a fost efectuată în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilităţi fiscale. Atunci când influenţa unei asemenea evaluări asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativă, trebuie prezentate detalii.
  305. (1) Valoarea diferenţei dintre cheltuiala cu impozitul pe profit/venit pentru exerciţiul financiar curent şi pentru exerciţiile financiare precedente pe de o parte, şi valoarea impozitului rămas de plată aferente acestor exerciţii, pe de altă parte, se va prezenta în notele explicative dacă această diferenţa este semnificativă pentru scopul calculării obligaţiilor fiscale viitoare.
  (2) De asemenea, se prezintă reconcilierea dintre rezultatul contabil al exerciţiului financiar şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit pe profit.
  306. În notele explicative trebuie să se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului net pe destinaţii, astfel:
  a) sumele repartizate la rezerve;
  b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;
  c) dividende;
  d) alte repartizări.
  307. Asigurătorii trebuie să indice în notele explicative suma comisioanelor aferente asigurării directe înregistrate în timpul exerciţiului financiar (comisioanele de orice natură şi, în special, comisioanele de achiziţie, reînnoire, încasare şi de administrare a portofoliului).


  Secţiunea 9 CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR

  308. (1) Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă.
  (2) Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, corelată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor.
  (3) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea entităţii, performanţa sau poziţia să financiară, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurător şi angajaţii.
  (4) În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.
  309. (1) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre:
  a) evenimente importante care au apărut după sfârşitul exerciţiului financiar;
  b) dezvoltarea previzibilă a entităţii;
  c) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării;
  d) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:
  - motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;
  - numărul şi valoarea acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
  - în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
  - numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
  e) existenţa de sucursale ale entităţii;
  f) utilizarea de către entitate de instrumente financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:
  - obiectivele şi politicile entităţii în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, şi
  - expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de trezorerie.
  Scopul acestor prezentări este de a furniza informaţii care să ajute la înţelegerea mai bună a semnificaţiei instrumentelor financiare bilanţiere sau extrabilanţiere asupra situaţiei financiare a unei entităţi, rezultatelor activităţii ei şi fluxurilor de trezorerie şi de a ajuta în evaluarea sumelor, momentului apariţiei şi gradului de siguranţă a fluxurilor de trezorerie viitoare asociate cu acele instrumente.
  Prezentările cerute oferă informaţii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situaţiilor financiare în evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu în bilanţ.
  Tranzacţiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau transferarea către alte părţi a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos.
  a) Riscul de piaţă cuprinde trei tipuri de risc:
  - riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variaţiilor cursului de schimb valutar;
  - riscul ratei dobânzii la valoarea justă - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variaţiilor ratelor de piaţă ale dobânzii;
  - riscul de preţ - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării preţurilor pieţei, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacţionale pe piaţă.
  Termenul "risc de piaţă" încorporează nu numai potenţialul de pierdere, dar şi cel de câştig.
  b) Riscul de credit - este riscul ca una dintre părţile instrumentului financiar să nu execute obligaţia asumată, cauzând celeilalte părţi o pierdere financiară.
  c) Riscul de lichiditate - (numit şi riscul de finanţare), este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăţi în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezultă din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă.
  d) Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie - este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variaţiilor ratelor de piaţă ale dobânzii. De exemplu, în cazul unui instrument de împrumut cu rată variabilă, astfel de fluctuaţii constau în schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fără o schimbare corespondentă a valorii sale juste.
  O entitate trebuie să prezinte obiectivele şi politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.
  (2) Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administraţie şi se semnează în numele acestuia de preşedintele consiliului.


  Secţiunea 10 AUDITAREA/VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

  310. Situaţiile financiare anuale ale asigurătorilor se auditează de auditori financiari, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  311. Situaţiile financiare anuale ale brokerilor de asigurare se auditează/verifică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  312. Auditorii financiari îşi exprimă, de asemenea, o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.
  313. (1) Raportul auditorilor financiari cuprinde cel puţin următoarele:
  a) identificarea situaţiilor financiare anuale care fac obiectul auditului financiar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
  b) o descriere a ariei auditului financiar, care identifică cel puţin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul;
  c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorilor financiari potrivit căreia situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară şi, după caz, dacă situaţiile financiare anuale respectă cerinţele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii financiari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii;
  d) o referire la aspectele asupra cărora auditorii financiari atrag atenţia, printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;
  e) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorului cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.
  (2) Raportul de audit se semnează de către auditorii financiari persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor persoană juridică, după caz, şi se datează.


  Secţiunea 11 APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

  314. Situaţiile financiare ale unei entităţi se semnează de persoana responsabilă cu întocmirea acestora.
  315. Situaţiile financiare au înscrise în clar numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, calitatea acestora (director economic, contabil şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, expert contabil, contabil autorizat), precum şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.
  316. Situaţiile financiare ale unei entităţi, însoţite de raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză, sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
  317. Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, şi raportul administratorilor, împreună cu raportul de audit sau raportul de verificare, după caz, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  318. Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii financiari sau persoanele care au efectuat verificarea, după caz, şi-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit sau al raportului de verificare, după caz.
  319. Dacă situaţiile financiare anuale nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea publicată este o formă prescurtată şi trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul de audit nu se publică, dar se menţionează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, sau dacă auditorii financiari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, se menţionează dacă raportul de audit face referire la aspecte asupra cărora auditorii financiari atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.
  320. (1) Împreună cu situaţiile financiare anuale trebuie publicată propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
  (2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezintă în notele explicative.


  Capitolul III PLANUL DE CONTURI GENERAL

  1. PLANUL DE CONTURI PENTRU ASIGURĂTORI
  CLASA 1
  CONTURI DE CAPITALURI
  10 CAPITAL ŞI REZERVE
  101 Capital social
  1011 Capital social privind asigurările de viaţă
  10111 Capital subscris nevărsat
  10112 Capital subscris vărsat
  1012 Capital social privind asigurările generale
  10121 Capital subscris nevărsat
  10122 Capital subscris vărsat
  104 Prime de capital
  1041 Prime de capital privind asigurările de viaţă
  10411 Prime de emisiune
  10412 Prime de fuziune/divizare
  10413 Prime de aport
  10414 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni
  1042 Prime de capital privind asigurările generale
  10421 Prime de emisiune
  10422 Prime de fuziune/divizare
  10423 Prime de aport
  10424 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni
  105 Rezerve din reevaluare
  1051 Rezerve din reevaluare privind asigurările de viaţă
  1052 Rezerve din reevaluare privind asigurările generale
  106 Rezerve
  1061 Rezerve privind asigurările de viaţă
  10611 Rezerve legale
  10613 Rezerve statutare sau contractuale
  10614 Rezervă de valoare justă*3)
  -------
  *3) Acest cont apare numai în situaţiile financiare consolidate.
  10615 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
  10618 Alte rezerve
  1062 Rezerve privind asigurările generale
  10621 Rezerve legale
  10623 Rezerve statutare sau contractuale
  10624 Rezervă de valoare justă*4)
  -------
  *4) Acest cont apare numai în situaţiile financiare consolidate.
  10625 Rezervă reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
  10628 Alte rezerve
  108 Interese minoritare*5)
  -------
  *5) Acest cont apare numai în situaţiile financiare consolidate.
  1081 Interese minoritare privind asigurările de viaţă
  10811 Interese minoritare - rezultatul exerciţiului financiar
  10812 Interese minoritare alte capitaluri proprii
  1082 Interese minoritare privind asigurările generale
  10821 Interese minoritare - rezultatul exerciţiului financiar
  10822 Interese minoritare - alte capitaluri proprii
  109 Acţiuni proprii
  1091 Acţiuni proprii privind asigurările de viaţă
  10911 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt
  10912 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung
  1092 Acţiuni proprii privind asigurările generale
  10921 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt
  10922 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung
  11 REZULTATUL REPORTAT
  117 Rezultatul reportat
  1171 Rezultatul reportat privind asigurările de viaţă
  11711 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită
  11712 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29*6)
  ---------
  *6) Acest cont este menţinut până la închiderea soldului existent la data aplicării prezentelor Reglementări.
  11714 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
  11716 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene
  1172 Rezultatul reportat privind asigurările generale
  11721 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită
  11722 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29*6)
  ---------
  *6) Acest cont este menţinut până la închiderea soldului existent la data aplicării prezentelor Reglementări.
  11724 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
  11726 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene
  12 REZULTATUL EXERCIŢIULUI
  121 Profit sau pierdere
  129 Repartizarea profitului
  13 SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII
  131 Subvenţii pentru investiţii
  1311 Subvenţii pentru investiţii aferente asigurărilor de viaţă
  13111 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
  13112 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investirii
  13113 Donaţii pentru investiţii
  13114 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor
  13118 Alte sume primate cu caracter de subvenţii pentru investiţii
  1312 Subvenţii pentru investiţii aferente asigurărilor generale
  13121 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
  13122 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii
  13123 Donaţii pentru investiţii
  13124 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor
  13128 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii
  15 PROVIZIOANE
  151 Provizioane
  1511 Provizioane privind asigurările de viaţă
  15111 Provizioane pentru litigii
  15114 Provizioane pentru restructurare
  15113 Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea*7)
  -------
  *7) Acest cont apare doar până la scoaterea din evidenţă a imobilizărilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementări.
  15115 Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
  15116 Provizioane pentru impozite
  15118 Alte provizioane
  1512 Provizioane privind asigurările generale
  15121 Provizioane pentru litigii
  15123 Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea*8)
  -------
  *8) Acest cont apare doar până la scoaterea din evidenţă a imobilizărilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementări.
  15124 Provizioane pentru restructurare
  15125 Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
  15126 Provizioane pentru impozite
  15128 Alte provizioane
  16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
  161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  1611 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni privind asigurările de viaţă
  16111 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni convertibile
  16114 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
  16115 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci
  16117 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
  16118 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  1612 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni privind asigurările generale
  16121 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni convertibile
  16124 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
  16125 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci
  16127 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
  16128 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  162 Credite bancare pe termen lung
  1621 Credite bancare pe termen lung privind asigurările de viaţă
  16211 Credite bancare pe termen lung
  16212 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă
  16213 Credite externe guvernamentale
  16214 Credite bancare externe garantate de stat
  16215 Credite bancare externe garantate de bănci
  16216 Credite de la trezoreria statului
  16217 Credite bancare interne garantate de stat
  16218 Alte credite pe termen lung
  1622 Credite bancare pe termen lung privind asigurările generale
  16221 Credite bancare pe termen lung
  16222 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă
  16223 Credite externe guvernamentale
  16224 Credite bancare externe garantate de stat
  16225 Credite bancare externe garantate de bănci
  16226 Credite de la trezoreria statului
  16227 Credite bancare interne garantate de stat
  16228 Alte credite pe termen lung
  163 Datorii subordonate
  1631 Datorii subordonate privind asigurările de viaţă
  1632 Datorii subordonate privind asigurările generale
  164 Datorii care privesc imobilizările financiare
  1641 Datorii care privesc imobilizările financiare pentru asigurările de viaţă
  16411 Datorii către societăţile afiliate
  16412 Datorii către societăţile care deţin interese de participare
  1642 Datorii care privesc imobilizările financiare pentru asigurările generale
  16421 Datorii către societăţile afiliate
  16422 Datorii către societăţile care deţin interese de participare
  165 Depozite primite de la reasigurători
  1651 Depozite primite de la reasigurători privind asigurările de viaţă
  1652 Depozite primite de la reasigurători privind asigurările generale
  167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
  1671 Alte împrumuturi şi datorii asimilate privind asigurările de viaţă
  1672 Alte împrumuturi şi datorii asimilate privind asigurările generale
  168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
  1681 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate privind asigurările de viaţă
  16811 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni
  16812 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung
  16815 Dobânzi aferente datoriilor către societăţile afiliate
  16816 Dobânzi aferente datoriilor către societăţile care deţin interese de participare
  16817 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate
  16818 Dobânzi privind depozitele primite de la reasigurători
  1682 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate privind asigurările generale
  16821 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni
  16822 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung
  16825 Dobânzi aferente datoriilor către societăţile afiliate
  16826 Dobânzi aferente datoriilor către societăţile care deţin interese de participare
  16827 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate
  16828 Dobânzi privind depozitele primite de la reasigurători
  169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor
  1691 Prime privind rambursarea obligaţiunilor pentru asigurările de viaţă
  1692 Prime privind rambursarea obligaţiunilor pentru asigurările generale
  CLASA 2
  CONTURI DE PLASAMENTE
  21 PLASAMENTE ÎN IMOBILIZĂRI CORPORALE
  211 Terenuri şi construcţii
  2111 Terenuri şi construcţii privind asigurările de viaţă
  21111 Terenuri şi amenajări de terenuri
  21112 Construcţii
  2112 Terenuri şi construcţii privind asigurările generale
  21121 Terenuri şi amenajări de terenuri
  21122 Construcţii
  23 PLASAMENTE ÎN IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS
  231 Plasamente în imobilizări corporale în curs
  2311 Plasamente în imobilizări corporale în curs privind asigurările de viaţă
  23111 Amenajări de terenuri
  23112 Construcţii
  2312 Plasamente în imobilizări corporale în curs privind asigurările generale
  23121 Amenajări de terenuri
  23122 Construcţii
  232 Avansuri acordate pentru plasamente în imobilizări corporale
  2321 Avansuri acordate pentru plasamente în imobilizări corporale privind asigurările de viaţă
  23211 Avansuri acordate pentru terenuri
  23212 Avansuri acordate pentru construcţii
  2322 Avansuri acordate pentru plasamente în imobilizări corporale privind asigurările generale
  23221 Avansuri acordate pentru terenuri
  23222 Avansuri acordate pentru construcţii
  24 PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANTULUI
  241 Plasamente aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  2411 Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
  2412 Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
  2413 Alte plasamente financiare
  2414 Dobânzi pentru plasamente aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  249 Vărsăminte de efectuat pentru plasamente aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  26 PLASAMENTE ÎN IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  261 Titluri de participare deţinute la societăţi afiliate
  2611 Titluri de participare deţinute la societăţi afiliate privind asigurările de viaţă
  2612 Titluri de participare deţinute la societăţi afiliate privind asigurările generale
  263 Interese de participare
  2631 Interese de participare privind asigurările de viaţă
  2632 Interese de participare privind asigurările generale
  264 Titluri puse în echivalenţă*9)
  -------
  *9) Acest cont apare numai în situaţiile financiare consolidate.
  2641 Titluri puse în echivalenţă privind asigurările de viaţă
  2642 Titluri puse în echivalenţă privind asigurările generale
  265 Alte titluri imobilizate
  2651 Alte titluri imobilizate privind asigurările de viaţă
  2652 Alte titluri imobilizate privind asigurările generale
  267 Creanţe imobilizate şi alte plasamente financiare
  2671 Creanţe imobilizate şi alte plasamente financiare privind asigurările de viaţă
  26711 Sume datorate de societăţile afiliate
  26712 Împrumuturi acordate pe termen lung
  26713 Creanţe legate de interesele de participare
  26714 Alte creanţe imobilizate
  26715 Împrumuturi ipotecare
  26716 Alte împrumuturi
  26717 Depozite la instituţiile de credit
  2672 Dobânzi aferente creanţelor imobilizate şi altor împrumuturi privind asigurările de viaţă
  26721 Dobânzi aferente sumelor datorate de societăţile afiliate
  26722 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung
  26723 Dobânzi aferente creanţelor legate de interesele de participare
  26724 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate
  26725 Dobânzi aferente împrumuturilor ipotecare
  26726 Dobânzi aferente altor împrumuturi
  26727 Dobânzi aferente depozitelor la instituţiile de credit
  2673 Creanţe imobilizate şi alte plasamente financiare privind asigurările generale
  26731 Sume datorate de societăţile afiliate
  26732 Împrumuturi acordate pe termen lung
  26733 Creanţe legate de interesele de participare
  26734 Alte creanţe imobilizate
  26737 Depozite la instituţiile de credit
  2674 Dobânzi aferente creanţelor imobilizate şi altor împrumuturi privind asigurările generale
  26741 Dobânzi aferente sumelor datorate de societăţile afiliate
  26742 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung
  26743 Dobânzi aferente creanţelor legate de interesele de participare
  26744 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate
  26747 Dobânzi aferente depozitelor la instituţiile de credit
  268 Depozite la societăţi cedente
  2681 Depozite la societăţi cedente privind asigurările de viaţă
  2682 Depozite la societăţi cedente privind asigurările generale
  2683 Dobânzi aferente depozitelor la societăţi cedente
  26831 Dobânzi aferente depozitelor la societăţi cedente privind asigurările de viaţă
  26832 Dobânzi aferente depozitelor la societăţi cedente privind asigurările generale
  269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
  2691 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare privind asigurările de viaţă
  26911 Vărsăminte de efectuat privind titlurile de participare deţinute la societăţile afiliate
  26912 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare
  26913 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare
  2692 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare privind asigurările generale
  26921 Vărsăminte de efectuat privind titlurile de participare deţinute la societăţile afiliate
  26922 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare
  26923 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare
  27 ALTE PLASAMENTE FINANCIARE PE TERMEN SCURT
  271 Plasamente financiare în titluri cu venit variabil
  2711 Plasamente financiare în titluri cu venit variabil privind asigurările de viaţă
  27111 Acţiuni cotate
  27112 Acţiuni necotate
  27113 Alte titluri cu venit variabil
  2712 Plasamente financiare în titluri cu venit variabil privind asigurările generale
  27121 Acţiuni cotate
  27122 Acţiuni necotate
  27123 Alte titluri cu venit variabil
  272 Plasamente financiare în titluri cu venit fix
  2721 Plasamente financiare în titluri cu venit fix privind asigurările de viaţă
  27211 Obligaţiuni cotate
  27212 Obligaţiuni necotate
  27213 Alte titluri cu venit fix
  27214 Dobânzi la obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
  2722 Plasamente financiare în titluri cu venit fix privind asigurările generale
  27221 Obligaţiuni cotate
  27222 Obligaţiuni necotate
  27223 Alte titluri cu venit fix
  27224 Dobânzi la obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
  273 Unităţi la fondurile comune de plasament
  2731 Unităţi la fondurile comune de plasament privind asigurările de viaţă
  2732 Unităţi la fondurile comune de plasament privind asigurările generale
  274 Părţi în fonduri comune de investiţii
  2741 Părţi în fonduri comune de investiţii privind asigurările de viaţă
  2742 Părţi în fonduri comune de investiţii privind asigurările generale
  278 Alte plasamente financiare pe termen scurt
  2781 Alte plasamente financiare pe termen scurt privind asigurările de viaţă
  2782 Alte plasamente financiare pe termen scurt privind asigurările generale
  2783 Dobânzi aferente altor plasamente financiare pe termen scurt
  27831 Dobânzi aferente altor plasamente financiare pe termen scurt privind asigurările de viaţă
  27832 Dobânzi aferente altor plasamente financiare pe termen scurt privind asigurările generale
  279 Vărsăminte de efectuat pentru alte plasamente financiare pe termen scurt
  2791 Vărsăminte de efectuat pentru alte plasamente financiare pe termen scurt privind asigurările de viaţă
  2792 Vărsăminte de efectuat pentru alte plasamente financiare pe termen scurt privind asigurările generale
  28 AMORTIZAREA PLASAMENTELOR ÎN IMOBILIZĂRI CORPORALE
  281 Amortizarea plasamentelor în imobilizări corporale
  2811 Amortizarea plasamentelor în imobilizări corporale privind asigurările de viaţă
  28111 Amortizarea amenajărilor de terenuri
  28112 Amortizarea construcţiilor
  2812 Amortizarea plasamentelor în imobilizări corporale privind asigurările generale
  28121 Amortizarea amenajărilor de terenuri
  28122 Amortizarea construcţiilor
  29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA PLASAMENTELOR
  291 Ajustări pentru deprecierea plasamentelor în imobilizări corporale
  2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi construcţiilor privind asigurările de viaţă
  29111 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri
  29112 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor
  2912 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi construcţiilor privind asigurările generale
  29121 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri
  29122 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor
  293 Ajustări pentru deprecierea plasamentelor în imobilizări corporale în curs
  2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs privind asigurările de viaţă
  29311 Ajustări pentru deprecierea amenajărilor de terenuri
  29312 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor
  2932 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs privind asigurările generale
  29321 Ajustări pentru deprecierea amenajărilor de terenuri
  29322 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor
  294 Ajustări pentru pierderea de valoare a plasamentelor aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  296 Ajustări pentru pierderea de valoare a plasamentelor în imobilizări financiare
  2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a plasamentelor în imobilizări financiare privind asigurările de viaţă
  29611 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de participare deţinute la societăţi afiliate
  29613 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare sub forma intereselor de participare
  29614 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate
  29615 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de societăţi afiliate
  29616 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung
  29617 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare
  29619 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate
  2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a plasamentelor în imobilizări financiare privind asigurările generale
  29621 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de participare deţinute la societăţi afiliate
  29623 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare sub forma intereselor de participare
  29624 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate
  29625 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de societăţi afiliate
  29626 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung
  29627 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare
  29629 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate
  2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor ipotecare şi a altor împrumuturi privind asigurările de viaţă
  29631 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor ipotecare
  29632 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor împrumuturi
  2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a depozitelor la instituţiile de credit şi la societăţile cedente privind asigurările de viaţă
  29641 Ajustări pentru pierderea de valoare a depozitelor la instituţiile de credit privind asigurările de viaţă
  29642 Ajustări pentru pierderea de valoare a depozitelor la societăţile cedente privind asigurările de viaţă
  2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a depozitelor la instituţiile de credit şi la societăţile cedente privind asigurările generale
  29651 Ajustări pentru pierderea de valoare a depozitelor la instituţiile de credit privind asigurările generale
  29652 Ajustări pentru pierderea de valoare a depozitelor la societăţile cedente privind asigurările generale
  297 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor plasamente financiare pe termen scurt
  2971 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor plasamente financiare pe termen scurt privind asigurările de viaţă
  29711 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor şi altor titluri cu venit variabil
  29712 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix
  29713 Ajustări pentru pierderea de valoare a unităţilor la fondurile comune de plasament
  29714 Ajustări pentru pierderea de valoare a părţilor în fondurile comune de investiţii
  29718 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor plasamente financiare
  2972 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor plasamente financiare pe termen scurt privind asigurările generale
  29721 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor, altor titluri cu venit variabil
  29722 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix.
  29723 Ajustări pentru pierderea de valoare a unităţilor la fondurile comune de plasament
  29724 Ajustări pentru pierderea de valoare a părţilor în fondurile comune de investiţii
  29728 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor plasamente financiare
  CLASA 3
  CONTURI DE REZERVE TEHNICE
  31 REZERVE TEHNICE PRIVIND ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ ŞI REZERVA DE PRIME PRIVIND ASIGURĂRILE GENERALE
  311 Rezerve matematice
  3111 Rezerve matematice privind asigurările directe
  3112 Rezerve matematice privind acceptările în reasigurare
  312 Rezervă pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările de viaţă
  3121 Rezervă pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările directe
  3122 Rezervă pentru participare la beneficii şi risturnuri privind acceptările în reasigurare
  313 Alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă
  3131 Alte rezerve tehnice privind asigurările directe
  3132 Alte rezerve tehnice privind acceptările în reasigurare
  314 Rezervă matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  3141 Rezervă matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului - asigurări directe
  3142 Rezervă matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului - acceptări în reasigurare
  315 Rezervă de prime privind asigurările generale
  3151 Rezervă de prime privind asigurările directe
  3152 Rezervă de prime privind acceptările în reasigurare
  318 Rezervă de prime privind asigurările de viaţă
  3181 Rezervă de prime privind asigurările directe
  3182 Rezervă de prime privind acceptările în reasigurare
  32 REZERVĂ DE DAUNE PRIVIND ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ ŞI ASIGURĂRILE GENERALE
  326 Rezervă de daune privind asigurările de viaţă
  3261 Rezervă de daune avizate
  32611 Rezervă de daune avizate aferente asigurărilor directe
  32612 Rezervă de daune avizate aferente acceptărilor în reasigurare
  3262 Rezervă de daune neavizate
  32621 Rezervă de daune neavizate aferente asigurărilor directe
  32622 Rezervă de daune neavizate aferente acceptărilor în reasigurare
  327 Rezervă de daune privind asigurările generale
  3271 Rezervă de daune avizate
  32711 Rezervă de daune avizate privind asigurările directe
  32712 Rezervă de daune avizate privind acceptările în reasigurare
  3272 Rezervă de daune neavizate
  32721 Rezervă de daune neavizate privind asigurările directe
  32722 Rezervă de daune neavizate privind acceptările în reasigurare
  33 REZERVE TEHNICE PRIVIND ASIGURĂRILE GENERALE
  332 Rezervă pentru participare la beneficii şi risturnuri
  3321 Rezervă pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările directe
  3322 Rezervă pentru participare la beneficii şi risturnuri privind acceptările în reasigurare
  333 Rezervă de catastrofă
  3331 Rezervă de catastrofă privind asigurările directe
  3332 Rezervă de catastrofă privind acceptările în reasigurare
  334 Rezervă pentru riscuri neexpirate
  3341 Rezervă pentru riscuri neexpirate aferente asigurările directe
  3342 Rezervă pentru riscuri neexpirate aferente acceptărilor în reasigurare
  335 Alte rezerve tehnice
  3351 Alte rezerve tehnice privind asigurările directe
  3352 Alte rezerve tehnice privind acceptările în reasigurare
  338 Rezervă de egalizare
  39 REZERVE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE
  391 Partea cedată reasigurătorului din rezervele matematice
  3911 Partea cedată reasigurătorului din rezervele matematice aferente asigurărilor directe
  3912 Partea cedată reasigurătorului din rezervele matematice aferente acceptărilor
  392 Partea cedată reasigurătorului din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri
  3921 Partea cedată reasigurătorului din rezervele pentru participare la beneficii şi risturnuri aferente asigurărilor de viaţă
  39211 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  39212 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  3922 Partea cedată reasigurătorului din rezervele pentru participarea la beneficii şi risturnuri aferente asigurărilor generale
  39221 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  39222 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  393 Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă
  3931 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  3932 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  394 Partea cedată reasigurătorului din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  3941 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  3942 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  395 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de prime aferentă asigurărilor generale
  3951 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  3952 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  396 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor de viaţă
  3961 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate
  39611 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate aferentă asigurărilor directe
  39612 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate aferentă acceptărilor
  3962 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune neavizate
  39621 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune neavizate aferentă asigurărilor directe
  39622 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune neavizate aferentă acceptărilor
  397 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor generale
  3971 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate
  39711 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate aferentă asigurărilor directe
  39712 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate aferentă acceptărilor
  3972 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune neavizate
  39721 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune neavizate aferentă asigurărilor directe
  39722 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune neavizate aferentă acceptărilor
  398 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de prime privind asigurările de viaţă
  3981 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  3982 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  399 Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale
  3991 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de catastrofă
  39911 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  39912 Partea ce dată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  3992 Partea cedată reasigurătorului din rezerva pentru riscuri neexpirate
  39921 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  39922 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  3993 Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale
  39931 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  39932 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  CLASA 4
  CONTURI DE TERŢI
  40 DECONTĂRI PRIVIND OPERAŢIUNILE DE ASIGURĂRI DIRECTE
  401 Decontări privind primele de asigurare
  4011 Decontări privind primele de asigurare aferente asigurărilor de viaţă
  4012 Decontări privind primele de asigurare aferente asigurărilor generale
  402 Prime anulate şi de restituit
  4021 Prime anulate şi de restituit privind asigurările de viaţă
  4022 Prime anulate şi de restituit privind asigurările generale
  404 Decontări privind intermediarii în asigurări
  4041 Decontări privind intermediarii în asigurări aferente asigurărilor de viaţă
  4042 Decontări privind intermediarii în asigurări aferente asigurărilor generale
  405 Decontări privind operaţiunile de coasigurare
  4051 Decontări privind operaţiunile de coasigurare aferente asigurărilor de viaţă
  4052 Decontări privind operaţiunile de coasigurare aferente asigurărilor generale
  41 DECONTĂRI PRIVIND OPERAŢIUNILE DE REASIGURARE
  411 Decontări privind operaţiunile de reasigurare-acceptări
  4111 Decontări privind operaţiunile de reasigurare acceptări aferente asigurărilor de viaţă
  4112 Decontări privind operaţiunile de reasigurare acceptări aferente asigurărilor generale
  412 Decontări privind operaţiunile de reasigurare-cedări
  4121 Decontări privind operaţiunile de reasigurare cedări aferente asigurărilor de viaţă
  4122 Decontări privind operaţiunile de reasigurare cedări aferente asigurărilor generale
  42 PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
  421 Personal - salarii datorate
  4211 Personal - salarii datorate privind asigurările de viaţă
  4212 Personal - salarii datorate privind asigurările generale
  422 Sume datorate intermediarilor în asigurări asimilate salariilor
  4221 Sume datorate intermediarilor în asigurări privind asigurările de viaţă
  4222 Sume datorate intermediarilor în asigurări privind asigurările generale
  423 Personal - ajutoare materiale datorate
  4231 Personal - ajutoare materiale datorate privind asigurările de viaţă
  4232 Personal - ajutoare materiale datorate privind asigurările generale
  425 Avansuri acordate personalului
  4251 Avansuri acordate personalului privind asigurările de viaţă
  4252 Avansuri acordate personalului privind asigurările generale
  426 Drepturi de personal neridicate
  4261 Drepturi de personal neridicate privind asigurările de viaţă
  4262 Drepturi de personal neridicate privind asigurările generale
  427 Reţineri din salarii datorate terţilor
  4271 Reţineri din salarii datorate terţilor privind asigurările de viaţă
  4272 Reţineri din salarii datorate terţilor privind asigurările generale
  428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
  4281 Alte datorii în legătură cu personalul
  42811 Alte datorii în legătură cu personalul privind asigurările de viaţă
  42812 Alte datorii în legătură cu personalul privind asigurările generale
  4282 Alte creanţe în legătură cu personalul
  42821 Alte creanţe în legătură cu personalul privind asigurările de viaţă
  42822 Alte creanţe în legătură cu personalul privind asigurările generale
  43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
  431 Asigurări sociale
  4311 Contribuţia angajatorului la asigurările sociale
  43111 Contribuţia angajatorului la asigurările sociale privind asigurările de viaţă
  43112 Contribuţia angajatorului la asigurările sociale privind asigurările generale
  4312 Contribuţia personalului pentru asigurările sociale
  43121 Contribuţia personalului pentru asigurările sociale privind asigurările de viaţă
  43122 Contribuţia personalului pentru asigurările sociale privind asigurările generale
  4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
  43131 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate privind asigurările de viaţă
  43132 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate privind asigurările generale
  4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate
  43141 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate privind asigurările de viaţă
  43142 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate privind asigurările generale
  437 Ajutor de şomaj
  4371 Contribuţia angajatorului la fondul de şomaj
  43711 Contribuţia angajatorului la fondul de şomaj privind asigurările de viaţă
  43712 Contribuţia angajatorului la fondul de şomaj privind asigurările generale
  4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj
  43721 Contribuţia personalului la fondul de şomaj privind asigurările de viaţă
  43722 Contribuţia personalului la fondul de şomaj privind asigurările generale
  438 Alte datorii şi creanţe sociale
  4381 Alte datorii sociale
  43811 Alte datorii sociale privind asigurările de viaţă
  43812 Alte datorii sociale privind asigurările generale
  4382 Alte creanţe sociale
  43821 Alte creanţe sociale privind asigurările de viaţă
  43822 Alte creanţe sociale privind asigurările generale
  44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE
  441 Impozitul pe profit
  442 Taxa pe valoarea adăugată
  4423 TVA de plată
  4424 TVA de recuperat
  4426 TVA deductibilă
  4427 TVA colectată
  4428 TVA neexigibilă
  443 Fonduri speciale privind activitatea de asigurare
  4431 Fonduri speciale privind activitatea de asigurări de viaţă
  44311 Taxa de funcţionare
  44312 Contribuţia la fondul de garantare
  44318 Alte contribuţii la fonduri speciale privind activitatea de asigurare
  4432 Fonduri speciale privind activitatea de asigurări generale
  44321 Taxa de funcţionare
  44322 Contribuţia la fondul de garantare
  44323 Contribuţia procentuală din primele pentru asigurarea obligatorie RCA
  44324 Contribuţia la fondul de protecţie a victimelor străzii
  44325 Contribuţia la fondul de compensare
  44328 Alte contribuţii la fonduri speciale privind activitatea de asigurare
  444 Impozitul pe venituri de natura salariilor
  4441 Impozitul pe venituri de natura salariilor pentru asigurările de viaţă
  4442 Impozitul pe venituri de natura salariilor pentru asigurările generale
  445 Subvenţii
  4451 Subvenţii privind asigurările de viaţă
  44511 Subvenţii guvernamentale
  44512 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii
  44518 Alte sume primite cu caracter de subvenţii
  4452 Subvenţii privind asigurările generale
  44521 Subvenţii guvernamentale
  44522 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii
  44528 Alte sume primate cu caracter de subvenţii
  446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  4461 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate pentru asigurările de viaţă
  4462 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate pentru asigurările generale
  447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate
  4471 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate privind asigurările de viaţă
  4472 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate privind asigurările generale
  448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
  4481 Alte datorii faţă de bugetul statului
  44811 Alte datorii faţă de bugetul statului privind asigurările de viaţă
  44812 Alte datorii faţă de bugetul statului privind asigurările generale
  4482 Alte creanţe privind bugetul statului
  44821 Alte creanţe privind bugetul statului aferente asigurărilor de viaţă
  44822 Alte creanţe privind bugetul statului aferente asigurărilor generale
  45 GRUP ŞI ACŢIONARI
  451 Decontări între societăţi afiliate
  4511 Decontări între societăţi afiliate
  45111 Decontări între societăţi afiliate privind asigurările de viaţă
  45112 Decontări între societăţi afiliate privind asigurările generale
  4518 Dobânzi aferente decontărilor între societăţi afiliate
  45181 Dobânzi aferente decontărilor între societăţi afiliate privind asigurările de viaţă
  45182 Dobânzi aferente decontărilor între societăţi afiliate privind asigurările generale
  452 Decontări privind interesele de participare
  4521 Decontări privind interesele de participare
  45211 Decontări privind interesele de participare privind asigurările de viaţă
  45212 Decontări privind interesele de participare privind asigurările generale
  4528 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare
  45281 Dobânzi în cadrul grupului privind asigurările de viaţă
  45282 Dobânzi în cadrul grupului privind asigurările generale
  455 Sume datorate acţionarilor
  4551 Acţionari - conturi curente
  45511 Acţionari - conturi curente privind asigurările de viaţă
  45512 Acţionari - conturi curente privind asigurările generale
  4558 Acţionari - dobânzi la conturi curente
  45581 Acţionari - dobânzi la conturi curente privind asigurările de viaţă
  45582 Acţionari - dobânzi la conturi curente privind asigurările generale
  456 Decontări cu acţionarii privind capitalul
  4561 Decontări cu acţionarii privind capitalul - asigurări de viaţă
  4562 Decontări cu acţionarii privind capitalul - asigurări generale
  457 Dividende de plată
  458 Decontări din operaţii în participaţie
  4581 Decontări din operaţii în participaţie - activ
  45811 Decontări din operaţii în participaţie - activ privind asigurările de viaţă
  45812 Decontări din operaţii în participaţie - activ privind asigurările generale
  4582 Decontări din operaţii în participaţie - pasiv
  45821 Decontări din operaţii în participaţie - pasiv privind asigurările de viaţă
  45822 Decontări din operaţii în participaţie - pasiv privind asigurările generale
  46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI
  461 Debitori diverşi
  4611 Debitori diverşi privind asigurările de viaţă
  4612 Debitori diverşi privind asigurările generale
  462 Creditori diverşi
  4621 Creditori diverşi pentru asigurări de viaţă
  4622 Creditori diverşi pentru asigurări generale
  463 Efecte de plătit
  4631 Efecte de plătit pentru asigurări de viaţă
  4632 Efecte de plătit pentru asigurări generale
  464 Efecte de primit
  4641 Efecte de primit pentru asigurări de viaţă
  4642 Efecte de primit pentru asigurări generale
  47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
  471 Cheltuieli privind chiriile şi dobânzile înregistrate în avans
  4711 Chirii şi dobânzi înregistrate în avans privind asigurările de viaţă
  4712 Chirii şi dobânzi înregistrate în avans privind asigurările generale
  472 Cheltuieli de achiziţie reportate
  4721 Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările de viaţă
  4722 Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările generale
  473 Alte cheltuieli înregistrate în avans
  4731 Alte cheltuieli înregistrate în avans privind asigurările de viaţă
  4732 Alte cheltuieli înregistrate în avans privind asigurările generale
  474 Venituri înregistrate în avans
  4741 Venituri înregistrate în avans privind asigurările de viaţă
  4742 Venituri înregistrate în avans privind asigurările generale
  475 Decontări din operaţii în curs de clarificare
  4751 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind asigurările de viaţă
  4752 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind asigurările generale
  48 DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII
  481 Decontări între unitate şi subunităţi
  4811 Decontări între unitate şi subunităţi privind asigurările de viaţă
  4812 Decontări între unitate şi subunităţi privind asigurările generale
  482 Decontări între subunităţi
  4821 Decontări între subunităţi privind asigurările de viaţă
  4822 Decontări între subunităţi privind asigurările generale
  49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
  491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind operaţiunile de asigurare şi reasigurare
  4911 Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind operaţiunile de asigurare şi reasigurare pentru asigurările de viaţă
  4912 Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind operaţiunile de asigurare şi reasigurare pentru asigurările generale
  495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări între societăţile afiliate şi cu acţionarii
  4951 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări între societăţile afiliate şi cu acţionarii privind asigurările de viaţă
  4952 Ajustări pentru deprecierea creanţelor decontări între societăţile afiliate şi cu acţionarii privind asigurările generale
  496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi
  4961 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi privind asigurările de viaţă
  4962 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi privind asigurările generale
  CLASA 5
  ALTE ELEMENTE DE ACTIV
  50 IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  501 Cheltuieli de constituire
  5011 Cheltuieli de constituire privind asigurările de viaţă
  5012 Cheltuieli de constituire privind asigurările generale
  503 Cheltuieli de dezvoltare
  5031 Cheltuieli de dezvoltare privind asigurările de viaţă
  5032 Cheltuieli de dezvoltare privind asigurările generale
  505 Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare
  5051 Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare privind asigurările de viaţă
  5052 Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare privind asigurările generale
  507 Fond comercial
  5071 Fond comercial pozitiv*10)
  -------
  *10) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare consolidate.
  50711 Fond comercial pozitiv privind asigurările de viaţă
  50712 Fond comercial pozitiv privind asigurările generale
  5072 Fond comercial negativ*11)
  -------
  *11) Acest cont apare numai în situaţiile financiare consolidate.
  50721 Fond comercial negativ privind asigurările de viaţă
  50722 Fond comercial negativ privind asigurările generale
  508 Alte imobilizări necorporale
  5081 Alte imobilizări necorporale privind asigurările de viaţă
  5082 Alte imobilizări necorporale privind asigurările generale
  51 IMOBILIZĂRI CORPORALE DE EXPLOATARE
  511 Mijloace fixe
  5111 Mijloace fixe privind asigurările de viaţă
  51112 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
  51113 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
  51114 Mijloace de transport
  51116 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
  5112 Mijloace fixe privind asigurările generale
  51122 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
  51123 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
  51124 Mijloace de transport
  51126 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
  52 IMOBILIZĂRI ÎN CURS
  521 Imobilizări corporale în curs
  5211 Imobilizări corporale în curs privind asigurările de viaţă
  52112 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
  52113 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
  52118 Alte imobilizări corporale în curs
  5212 Imobilizări corporale în curs privind asigurările generale
  52122 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
  52123 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
  52128 Alte imobilizări corporale în curs
  522 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
  5221 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale privind asigurările de viaţă
  52212 Avansuri acordate pentru echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
  52213 Avansuri acordate pentru aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
  52214 Avansuri acordate pentru mijloace de transport
  52218 Avansuri acordate pentru alte imobilizări corporale
  5222 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale privind asigurările generale
  52222 Avansuri acordate pentru echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
  52223 Avansuri acordate pentru aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
  52224 Avansuri acordate pentru mijloace de transport
  52228 Avansuri acordate pentru alte imobilizări corporale
  523 Imobilizări necorporale în curs
  5231 Imobilizări necorporale în curs privind asigurările de viaţă
  5232 Imobilizări necorporale în curs privind asigurările generale
  524 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
  5241 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale privind asigurările de viaţă
  5242 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale privind asigurările generale
  53 ALTE ACTIVE MATERIALE ŞI STOCURI
  531 Materiale consumabile
  5311 Materiale consumabile privind asigurările de viaţă
  53111 Materiale consumabile
  53112 Combustibili
  53114 Piese de schimb
  53118 Alte active materiale şi stocuri
  5312 Materiale consumabile privind asigurările generale
  53121 Materiale consumabile
  53122 Combustibili
  53124 Piese de schimb
  53128 Alte active materiale şi stocuri
  532 Materiale de natura obiectelor de inventar
  5321 Materiale de natura obiectelor de inventar privind asigurările de viaţă
  5322 Materiale de natura obiectelor de inventar privind asigurările generale
  54 CONTURI DE TREZORERIE
  542 Obligaţiuni emise şi răscumpărate
  5421 Obligaţiuni emise şi răscumpărate privind asigurările de viaţă
  5422 Obligaţiuni emise şi răscumpărate privind asigurările generale
  543 Valori de încasat
  5431 Valori de încasat privind asigurările de viaţă
  54311 Cecuri de încasat
  54312 Efecte de încasat
  54313 Efecte remise spre scontare
  5432 Valori de încasat privind asigurările generale
  54321 Cecuri de încasat
  54322 Efecte de încasat
  54323 Efecte remise spre scontare
  544 Conturi curente la bănci
  5441 Conturi curente la bănci privind asigurările de viaţă
  54411 Conturi la bănci în lei
  54414 Conturi la bănci în valută
  54415 Sume în curs de decontare
  5442 Conturi curente la bănci privind asigurările generale
  54421 Conturi la bănci în lei
  54424 Conturi la bănci în valută
  54425 Sume în curs de decontare
  545 Dobânzi
  5451 Dobânzi privind asigurările de viaţă
  54511 Dobânzi de plătit
  54512 Dobânzi de încasat
  5452 Dobânzi privind asigurările generale
  54521 Dobânzi de plătit
  54522 Dobânzi de încasat
  546 Credite bancare pe termen scurt
  5461 Credite bancare pe termen scurt privind asigurările de viaţă
  54611 Credite bancare pe termen scurt
  54612 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă
  54613 Credite externe garantate de stat
  54614 Credite externe garantate de bănci
  54615 Credite de la trezoreria statului
  54616 Credite interne garantate de stat
  54617 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
  5462 Credite bancare pe termen scurt privind asigurările generale
  54621 Credite bancare pe termen scurt
  54622 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă
  54623 Credite externe garantate de stat
  54624 Credite externe garantate de bănci
  54625 Credite de la trezoreria statului
  54626 Credite interne garantate de stat
  54627 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
  547 Casa
  5471 Casa privind asigurările de viaţă
  54711 Casa în lei
  54714 Casa în valută
  5472 Casa privind asigurările generale
  54721 Casa în lei
  54724 Casa în valută
  548 Alte valori
  5481 Alte valori privind asigurările de viaţă
  54811 Timbre fiscale şi poştale
  54818 Alte valori
  5482 Alte valori privind asigurările generale
  54821 Timbre fiscale şi poştale
  54828 Alte valori
  549 Vărsăminte de efectuat
  5491 Vărsăminte de efectuat pentru asigurările de viaţă
  5492 Vărsăminte de efectuat pentru asigurările generale
  55 ACREDITIVE ŞI AVANSURI DE TREZORERIE
  551 Acreditive
  5511 Acreditive privind asigurările de viaţă
  55111 Acreditive în lei
  55112 Acreditive în valută
  5512 Acreditive privind asigurările generale
  55121 Acreditive în lei
  55122 Acreditive în valută
  552 Avansuri de trezorerie
  5521 Avansuri de trezorerie privind asigurările de viaţă
  5522 Avansuri de trezorerie privind asigurările generale
  56 VIRAMENTE INTERNE
  561 Viramente interne
  5611 Viramente interne privind asigurările de viaţă
  5612 Viramente interne privind asigurările generale
  58 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
  580 Amortizări privind imobilizările necorporale
  5801 Amortizări privind imobilizările necorporale privind asigurările de viaţă
  58011 Amortizarea cheltuielilor de constituire
  58013 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
  58015 Amortizarea concesiunilor, brevetelor şi altor drepturi şi valori similare
  58017 Amortizarea fondului comercial*12)
  -------
  *12) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare consolidate.
  58018 Amortizarea altor imobilizări necorporale
  5802 Amortizări privind imobilizările necorporale privind asigurările generale
  58021 Amortizarea cheltuielilor de constituire
  58023 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
  58025 Amortizarea concesiunilor, brevetelor şi altor drepturi şi valori similare
  58027 Amortizarea fondului comercial*13)
  -------
  *13) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare consolidate.
  58028 Amortizarea altor imobilizări necorporale
  581 Amortizări privind imobilizările corporale
  5811 Amortizarea privind imobilizările corporale aferente asigurărilor de viaţă
  58112 Amortizarea echipamente lor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
  58113 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare
  58114 Amortizarea mijloacelor de transport
  58116 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale
  5812 Amortizări privind imobilizările corporale aferente asigurărilor generale
  58122 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
  58123 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare
  58124 Amortizarea mijloacelor de transport
  58126 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale
  59 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR ŞI ALTOR ACTIVE MATERIALE
  590 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
  5901 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale privind asigurările de viaţă
  59013 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
  59015 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor şi altor drepturi şi valori similare
  59017 Ajustări pentru deprecierea fondului comercial*14)
  -------
  *14) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare consolidate.
  59018 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale
  5902 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale privind asigurările generale
  59023 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
  59025 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor şi altor drepturi şi valori similare
  59027 Ajustări pentru deprecierea fondului comercial*15)
  -------
  *15) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare consolidate.
  59028 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale
  591 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale de exploatare
  5911 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale privind asigurările de viaţă
  59112 Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
  59113 Ajustări pentru deprecierea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare
  59114 Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport
  59116 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale
  5912 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale privind asigurările generale
  59122 Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
  59123 Ajustări pentru deprecierea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare
  59124 Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport
  59126 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale
  592 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs
  5921 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs privind asigurările de viaţă
  59211 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs
  59213 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs
  5922 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs privind asigurările generale
  59221 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs
  59223 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs
  593 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile
  5931 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile privind asigurările de viaţă
  5932 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile privind asigurările generale
  594 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
  5941 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar privind asigurările de viaţă
  5942 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar privind asigurările generale
  596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate
  5961 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate privind asigurările de viaţă
  5963 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate privind asigurările generale
  CLASA 6
  CONTURI DE CHELTUIELI
  60 CHELTUIELI DE EXPLOATARE
  601 Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările de viaţă directe
  6011 Cheltuieli privind daunele
  6013 Cheltuieli privind anuităţile
  6014 Cheltuieli privind răscumpărările
  6018 Alte cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările de viaţă directe
  602 Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările generale directe
  6021 Cheltuieli privind daunele
  6023 Cheltuieli privind anuităţile
  6024 Cheltuieli privind recuperările
  6028 Alte cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările generale directe
  604 Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările de viaţă acceptări
  6041 Cheltuieli privind daunele
  6043 Cheltuieli privind anuităţile
  6044 Cheltuieli privind răscumpărările
  6048 Alte cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările de viaţă acceptări
  605 Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările generale acceptări
  6051 Cheltuieli privind daunele
  6053 Cheltuieli privind anuităţile
  6054 Cheltuieli privind recuperările
  6058 Alte cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările generale acceptări
  61 CHELTUIELI PRIVIND REZERVELE TEHNICE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ ŞI A REZERVEI DE PRIME LA ASIGURĂRI GENERALE
  611 Cheltuieli privind rezerva matematică
  6111 Cheltuieli privind rezerva matematică aferentă asigurărilor directe
  6112 Cheltuieli privind rezerva matematică aferentă acceptărilor în reasigurare
  612 Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă asigurărilor de viaţă
  6121 Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă asigurărilor directe
  6122 Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă acceptărilor în reasigurare
  613 Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă
  6131 Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente asigurărilor directe
  6132 Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente acceptărilor în reasigurare
  614 Cheltuieli privind rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  6141 Cheltuieli privind rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului pentru asigurările directe
  6142 Cheltuieli privind rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului pentru acceptările în reasigurare
  615 Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă asigurărilor generale
  6151 Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă asigurărilor directe
  6152 Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă acceptărilor în reasigurare
  618 Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă asigurărilor de viaţă
  6181 Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă asigurărilor directe
  6182 Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă acceptărilor în reasigurare
  619 Partea cedată reasigurătorului din rezervele tehnice privind asigurările de viaţă şi rezerva de prime la asigurările generale
  6191 Partea cedată reasigurătorului din rezervele matematice
  61911 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  61912 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  6192 Partea cedată reasigurătorului din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările de viaţă
  61921 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  61922 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  6193 Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă
  61931 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  61932 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  6194 Partea cedată reasigurătorului din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  61941 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  61942 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  6195 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de prime aferente asigurărilor generale
  61951 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  61952 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  6196 Partea cedată reasigurătorului din rezerva pentru participarea la beneficii şi risturnuri aferente asigurărilor generale
  61961 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  61962 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  6198 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de prime aferente asigurărilor de viaţă
  61981 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  61982 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  62 CHELTUIELI PRIVIND REZERVELE DE DAUNE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ ŞI GENERALE
  626 Cheltuieli privind rezerva de daune aferente asigurărilor de viaţă
  6261 Cheltuieli privind rezerva de daune avizate
  62611 Cheltuieli privind rezerva de daune avizate aferentă asigurărilor directe
  62612 Cheltuieli privind rezerva de daune avizate aferentă acceptărilor în reasigurare
  6262 Cheltuieli privind rezerva de daune neavizate
  62621 Cheltuieli privind rezerva de daune neavizate aferentă asigurărilor directe
  62622 Cheltuieli privind rezerva de daune neavizate aferentă acceptărilor în reasigurare
  627 Cheltuieli privind rezerva de daune aferentă asigurărilor generale
  6271 Cheltuieli privind rezerva de daune avizate
  62711 Cheltuieli privind rezerva de daune avizate aferentă asigurărilor directe
  62712 Cheltuieli privind rezerva de daune avizate aferentă acceptărilor în reasigurare
  6272 Cheltuieli privind rezerva de daune neavizate
  62721 Cheltuieli privind rezerva de daune neavizate aferentă asigurărilor directe
  62722 Cheltuieli privind rezerva de daune neavizate aferentă acceptărilor în reasigurare
  629 Partea cedată reasigurătorului din rezervele de daune aferente asigurărilor de viaţă şi generale
  6296 Partea cedată reasigurătorului din rezervele de daune avizate şi neavizate aferente asigurărilor de viaţă
  62961 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate şi neavizate aferente asigurărilor directe
  62962 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă acceptărilor
  6297 Partea cedată reasigurătorului din rezervele de daune avizate şi neavizate aferente asigurărilor generale
  62971 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor directe
  62972 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă acceptărilor
  63 CHELTUIELI PRIVIND ALTE REZERVE TEHNICE AFERENTE ASIGURĂRILOR GENERALE
  632 Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri
  6321 Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă asigurărilor directe
  6322 Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă acceptărilor în reasigurare
  633 Cheltuieli privind rezerva de catastrofă
  6331 Cheltuieli privind rezerva de catastrofă aferentă asigurărilor directe
  6332 Cheltuieli privind rezerva de catastrofă aferentă acceptărilor în reasigurare
  634 Cheltuieli privind rezerva pentru riscuri neexpirate
  6341 Cheltuieli privind rezerva pentru riscuri neexpirate aferente asigurărilor directe
  6342 Cheltuieli privind rezerva pentru riscuri neexpirate aferente acceptărilor în reasigurare
  635 Cheltuieli privind alte rezerve tehnice
  6351 Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente asigurărilor directe
  6352 Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente acceptărilor în reasigurare
  638 Cheltuieli privind rezerva de egalizare
  639 Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale
  6391 Partea cedată reasigurătorului din rezerva de catastrofă
  63911 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  63912 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  6392 Partea cedată reasigurătorului din rezerva pentru riscuri neexpirate
  63921 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  63922 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  6393 Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice
  63931 Partea cedată reasigurătorului aferentă asigurărilor directe
  63932 Partea cedată reasigurătorului aferentă acceptărilor
  64 CHELTUIELI CU PERSONALUL, IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
  641 Cheltuieli cu salariile personalului
  6411 Cheltuieli cu salariile personalului privind asigurările de viaţă
  6412 Cheltuieli cu salariile personalului privind asigurările generale
  642 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  6421 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială aferentă asigurărilor de viaţă
  64211 Contribuţia angajatorului la asigurările sociale
  64212 Contribuţia angajatorului pentru ajutorul de şomaj
  64213 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
  64218 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  6422 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială aferentă asigurărilor generale
  64221 Contribuţia angajatorului la asigurările sociale
  64222 Contribuţia angajatorului pentru ajutorul de şomaj
  64223 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
  64228 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  643 Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de asigurare
  6431 Cheltuieli cu fondurile speciale privind asigurările de viaţă
  64311 Cheltuieli privind taxa de funcţionare
  64312 Cheltuieli privind contribuţia la fondul de garantare
  64318 Cheltuieli privind contribuţii la alte fonduri speciale
  6432 Cheltuieli cu fondurile speciale privind asigurările generale
  64321 Cheltuieli privind taxa de funcţionare
  64322 Cheltuieli privind contribuţia la fondul de garantare
  64323 Cheltuieli privind contribuţia procentuală din primele pentru asigurarea obligatorie RCA
  64324 Cheltuieli privind contribuţia la fondul de protejare a victimelor străzii
  64325 Cheltuieli privind contribuţia la fondul de compensare
  64328 Cheltuieli privind contribuţii la alte fonduri speciale
  644 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  6441 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate privind asigurările de viaţă
  6442 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate privind asigurările generale
  645 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor
  6451 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor privind asigurările de viaţă
  6452 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor privind asigurările generale
  65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
  651 Cheltuieli privind comisioanele din reasigurare
  6511 Cheltuieli privind comisioanele din reasigurare privind asigurările de viaţă
  6512 Cheltuieli privind comisioanele din reasigurare privind asigurările generale
  652 Cheltuieli cu materialele consumabile
  6521 Cheltuieli cu materialele consumabile privind asigurările de viaţă
  65211 Cheltuieli cu materialele consumabile
  65212 Cheltuieli privind combustibilul
  65214 Cheltuieli privind piesele de schimb
  65218 Cheltuieli cu alte active materiale consumabile
  6522 Cheltuieli cu materialele consumabile privind asigurările generale
  65221 Cheltuieli cu materialele consumabile
  65222 Cheltuieli privind combustibilul
  65224 Cheltuieli privind piesele de schimb
  65228 Cheltuieli cu alte active materiale consumabile
  653 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
  6531 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar aferente asigurărilor de viaţă
  6532 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar aferente asigurărilor generale
  654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
  6541 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi privind asigurările de viaţă
  6542 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi privind asigurările generale
  655 Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi
  6551 Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi privind asigurările de viaţă
  65511 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
  65512 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chirii
  65513 Cheltuieli cu primele de asigurare
  65514 Cheltuieli cu studiile şi cercetările
  65515 Cheltuieli privind energia şi apa
  6552 Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi privind asigurările generale
  65521 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
  65522 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chirii
  65523 Cheltuieli cu primele de asigurare
  65524 Cheltuieli cu studiile şi cercetările
  65525 Cheltuieli privind energia şi apa
  656 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi
  6561 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi privind asigurările de viaţă
  65611 Cheltuieli cu colaboratorii
  65612 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
  65613 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
  65614 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
  65615 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
  65616 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
  65617 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
  65618 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
  6562 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi privind asigurările generale
  65621 Cheltuieli cu colaboratorii
  65622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
  65623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
  65624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
  65625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
  65626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
  65627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
  65628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
  657 Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate
  6571 Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate privind asigurările de viaţă
  6572 Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate privind asigurările generale
  658 Alte cheltuieli de exploatare
  6581 Alte cheltuieli de exploatare privind asigurările de viaţă
  65811 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  65812 Donaţii şi subvenţii acordate
  65813 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital
  65818 Alte cheltuieli de exploatare
  6582 Alte cheltuieli de exploatare privind asigurările generale
  65821 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  65822 Donaţii şi subvenţii acordate
  65823 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital
  65828 Alte cheltuieli de exploatare
  66 CHELTUIELI CU PLASAMENTELE ŞI ALTE CHELTUIELI
  662 Pierderi din creanţe legate de participaţii
  6621 Pierderi din creanţe legate de participaţii la asigurările de viaţă
  6622 Pierderi din creanţe legate de participaţii la asigurările generale
  663 Cheltuieli privind plasamentele
  6631 Cheltuieli privind plasamentele cedate la asigurările de viaţă
  66311 Cheltuieli privind plasamentele în imobilizări corporale şi în curs cedate
  66312 Cheltuieli privind plasamentele în imobilizări financiare cedate
  66314 Pierderi privind plasamentele financiare pe termen scurt cedate
  66315 Pierderi privind plasamentele cedate aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  66316 Minusvalori privind plasamentele aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  66317 Minusvalori aferente altor plasamente
  6632 Cheltuieli privind plasamentele cedate la asigurările generale
  66321 Cheltuieli privind plasamentele în imobilizări corporale şi în curs cedate
  66322 Cheltuieli privind plasamentele în imobilizări financiare cedate
  66324 Pierderi privind plasamentele financiare pe termen scurt cedate
  66327 Minusvalori aferente altor plasamente
  665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
  6651 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar privind asigurările de viaţă
  6652 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar privind asigurările generale
  666 Cheltuieli privind dobânzile
  6661 Cheltuieli privind dobânzile - asigurări de viaţă
  6662 Cheltuieli privind dobânzile - asigurări generale
  667 Cheltuieli privind sconturile acordate
  6671 Cheltuieli privind sconturile acordate la asigurările de viaţă
  6672 Cheltuieli privind sconturile acordate la asigurările generale
  668 Alte cheltuieli similare
  6681 Alte cheltuieli similare la asigurările de viaţă
  6682 Alte cheltuieli similare la asigurările generale
  67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE
  671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare
  6711 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare aferente asigurărilor de viaţă
  6712 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare aferente asigurărilor generale
  68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
  681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
  6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere aferente asigurărilor de viaţă
  68111 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
  68113 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
  68114 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
  68115 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea altor elemente de activ
  6812 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere aferente asigurărilor generale
  68121 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
  68123 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
  68124 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
  68125 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea elementelor de activ
  682 Cheltuieli privind ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare privind plasamentele
  6821 Cheltuieli cu ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare privind plasamentele pentru asigurările de viaţă
  68211 Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea plasamentelor în terenuri şi construcţii
  68214 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind plasamentele aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  68216 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind plasamentele în imobilizări financiare
  68217 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind plasamentele financiare pe termen scurt
  68218 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind alte plasamente financiare
  6822 Cheltuieli cu ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare privind plasamentele pentru asigurări generale
  68221 Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea plasamentelor în terenuri şi construcţii
  68226 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind plasamentele în imobilizări financiare
  68227 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind plasamentele financiare pe termen scurt
  68228 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind alte plasamente financiare
  686 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor
  6861 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor la asigurările de viaţă
  6862 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor la asigurările generale
  69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
  691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
  CLASA 7
  CONTURI DE VENITURI
  70 VENITURI DIN EXPLOATARE
  701 Venituri din prime brute subscrise privind asigurările de viaţă directe
  702 Venituri din prime brute subscrise privind asigurările generale directe
  703 Venituri din prime brute subscrise aferente acceptărilor la asigurările de viaţă
  704 Venituri din prime brute subscrise aferente acceptărilor la asigurările generale
  705 Venituri din servicii prestate
  7051 Venituri din servicii prestate privind asigurările de viaţă
  70511 Venituri din comisioane de reasigurare
  70512 Venituri reprezentând daune care au intrat în sarcina reasigurătorului
  70513 Venituri reprezentând participarea la profitul reasigurătorului
  70518 Alte venituri din servicii prestate
  7052 Venituri din servicii prestate privind asigurările generale
  70521 Venituri din comisioane de reasigurare
  70522 Venituri reprezentând daune care au intrat în sarcina reasigurătorului
  70523 Venituri reprezentând participarea la profitul reasigurătorului
  70528 Alte venituri din servicii prestate
  706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
  7061 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii privind asigurările de viaţă
  7062 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii privind asigurările generale
  708 Prime brute subscrise anulate
  7081 Prime brute subscrise anulate aferente asigurărilor de viaţă
  70811 Prime brute subscrise anulate aferente asigurărilor directe
  70812 Prime brute subscrise anulate aferente acceptărilor în reasigurare
  7082 Prime brute subscrise anulate aferente asigurărilor generale
  70821 Prime brute subscrise anulate aferente asigurărilor directe
  70822 Prime brute subscrise anulate aferente acceptărilor în reasigurare
  709 Prime brute subscrise cedate
  7091 Prime brute subscrise cedate aferente asigurărilor de viaţă directe
  7092 Prime brute subscrise cedate aferente acceptărilor la asigurări de viaţă
  7093 Prime brute subscrise cedate aferente asigurărilor generale directe
  7094 Prime brute subscrise cedate aferente acceptărilor la asigurări generale
  72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI
  721 Venituri din producţia de imobilizări aferentă asigurărilor de viaţă
  7211 Venituri din producţia de imobilizări necorporale
  7212 Venituri din producţia de imobilizări corporale
  722 Venituri din producţia de imobilizări aferentă asigurărilor generale
  7221 Venituri din producţia de imobilizări necorporale
  7222 Venituri din producţia de imobilizări corporale
  73 VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
  731 Venituri din subvenţii de exploatare aferente asigurărilor de viaţă
  732 Venituri din subvenţii de exploatare aferente asigurărilor generale
  75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
  753 Venituri din recuperări aferente asigurărilor generale
  754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
  7541 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi aferente asigurărilor de viaţă
  7542 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi aferente asigurărilor generale
  758 Alte venituri din exploatare
  7581 Alte venituri din exploatare aferente asigurărilor de viaţă
  75811 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  75812 Venituri din donaţii şi subvenţii primite
  75813 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
  75814 Venituri din subvenţii pentru investiţii
  75815 Alte venituri din exploatare
  7582 Alte venituri din exploatare aferente asigurărilor generale
  75821 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  75822 Venituri din donaţii şi subvenţii primite
  75823 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
  75824 Venituri din subvenţii pentru investiţii
  75825 Alte venituri din exploatare
  76 VENITURI DIN PLASAMENTE ŞI ALTE VENITURI
  761 Venituri din plasamente
  7611 Venituri din plasamente aferente asigurărilor de viaţă
  76111 Venituri din titluri de participare deţinute la societăţile afiliate
  76112 Venituri din interese de participare
  76117 Venituri din alte plasamente
  76118 Venituri din plasamente aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  7612 Venituri din plasamente aferente asigurărilor generale
  76121 Venituri din titluri de participare deţinute la societăţile afiliate
  76122 Venituri din interese de participare
  76127 Venituri din alte plasamente
  762 Venituri din creanţe imobilizate
  7621 Venituri din creanţe imobilizate privind asigurările de viaţă
  7622 Venituri din creanţe imobilizate privind asigurările generale
  763 Alte venituri privind plasamentele
  7631 Alte venituri privind plasamentele aferente asigurărilor de viaţă
  76311 Venituri privind plasamentele în imobilizări corporale şi în curs cedate
  76312 Venituri privind plasamentele în imobilizări financiare cedate
  76314 Câştiguri privind plasamente financiare pe termen scurt cedate
  76315 Câştiguri privind plasamentele cedate aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  76316 Plus valori privind plasamentele aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  76317 Plusvalori aferente altor plasamente
  7632 Alte venituri privind plasamentele aferente asigurărilor generale
  76321 Venituri privind plasamentele în imobilizări corporale şi în curs cedate
  76322 Venituri privind plasamentele în imobilizări financiare cedate
  76324 Câştiguri privind plasamente financiare pe termen scurt cedate
  76327 Plusvalori aferente altor plasamente
  765 Venituri din diferenţe de curs valutar
  7651 Venituri din diferenţe de curs valutar aferente asigurărilor de viaţă
  7652 Venituri din diferenţe de curs valutar aferente asigurărilor generale
  766 Venituri din dobânzi
  7661 Venituri din dobânzi aferente asigurărilor de viaţă
  7662 Venituri din dobânzi aferente asigurărilor generale
  767 Venituri din sconturi obţinute
  7671 Venituri din sconturi obţinute aferente asigurărilor de viaţă
  7672 Venituri din sconturi obţinute aferente asigurărilor generale
  768 Alte venituri financiare
  7681 Alte venituri financiare aferente asigurărilor de viaţă
  7682 Alte venituri financiare aferente asigurărilor generale
  77 VENITURI EXTRAORDINARE
  771 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare
  7711 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare aferente asigurărilor de viaţă
  7712 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare aferente asigurărilor generale
  78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
  781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
  7811 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare aferentă asigurărilor de viaţă
  78113 Venituri din provizioane
  78114 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
  78115 Venituri din ajustări pentru deprecierea altor elemente de activ
  78116 Venituri din fondul comercial negativ*16)
  -------
  *16) Acest cont apare numai în situaţiile financiare consolidate.
  7812 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind activitatea de exploatare aferentă asigurărilor generale
  78123 Venituri din provizioane
  78124 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
  78125 Venituri din ajustări pentru deprecierea altor elemente de activ
  78126 Venituri din fondul comercial negativ*17)
  -------
  *17) Acest cont apare numai în situaţiile financiare consolidate.
  782 Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind plasamentele
  7821 Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind plasamentele aferente asigurărilor de viaţă
  78211 Venituri din ajustări pentru depreciere privind plasamentele în imobilizări corporale
  78214 Venituri din ajustări pentru pierdere de valoare privind plasamentele aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului
  78216 Venituri din ajustări pentru pierdere de valoare privind plasamentele în imobilizări financiare
  78217 Venituri din ajustări pentru pierdere de valoare privind plasamentele financiare pe termen scurt
  78218 Venituri din ajustări pentru pierdere de valoare privind alte plasamente financiare
  7822 Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind plasamentele aferente asigurărilor generale
  78221 Venituri din ajustări pentru depreciere privind plasamentele în imobilizări corporale
  78226 Venituri din ajustări pentru pierdere de valoare privind plasamentele în imobilizări financiare
  78227 Venituri din ajustări pentru pierdere de valoare privind deprecierea altor plasamente financiare pe termen scurt
  78228 Venituri din ajustări pentru pierdere de valoare privind deprecierea altor plasamente financiare
  CLASA 8
  CONTURI SPECIALE
  80 ANGAJAMENTE PRIMITE ŞI DATE
  801 Angajamente primite
  8010 Angajamente contractuale
  8011 Angajamente legale
  802 Angajamente date
  8020 Avaluri, cauţiuni şi garanţii de credite contractuale date
  80201 Societăţi afiliate
  80202 Participaţii
  80203 Alte avaluri, cauţiuni şi garanţii de credite contractuale date
  81 ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE
  811 Titluri de primit
  8111 Titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare
  8112 Alte titluri de primit
  812 Titluri de livrat
  8121 Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumpărare
  8122 Alte titluri de livrat
  82 ANGAJAMENTE DIVERSE
  821 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
  822 Titluri primite în garanţie
  823 Alte angajamente diverse
  8231 Alte angajamente date
  8232 Alte angajamente primite
  83 CONTURI DE EVIDENŢĂ
  831 Imobilizări corporale luate cu chirie
  832 Valori primite în păstrare sau custodie
  833 Debitori scoşi din activ urmăriţi în continuare
  834 Alte conturi de evidenţă
  8341 Alte valori primite
  8342 Alte valori date
  8343 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă
  835 Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a imobilizărilor corporale
  89 BILANŢ
  891 Bilanţ de deschidere
  892 Bilanţ de închidere
  2. PLANUL DE CONTURI PENTRU BROKERII DE ASIGURARE
  CLASA 1
  CONTURI DE CAPITALURI
  10 CAPITAL ŞI REZERVE
  101 Capital social
  1011 Capital social nevărsat
  1012 Capital social vărsat
  104 Prime de capital
  1041 Prime de emisiune
  1042 Prime de fuziune/divizare
  1043 Prime de aport
  1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni
  105 Rezerve din reevaluare
  106 Rezerve
  1061 Rezerve legale
  1063 Rezerve statutare sau contractuale
  1064 Rezerva de valoare justă*18)
  -------
  *18) Acest cont apare numai în situaţiile financiare consolidate.
  1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
  1068 Alte rezerve
  108 Interese minoritare*19)
  -------
  *19) Acest cont apare numai în situaţiile financiare consolidate.
  1081 Interese minoritare - rezultatul exerciţiului financiar
  1082 Interese minoritare - alte capitaluri proprii
  109 Acţiuni proprii
  1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt
  1092 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung
  11 REZULTATUL REPORTAT
  117 Rezultatul reportat
  1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită
  1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29*20)
  -------
  *20) Acest cont este menţinut până la închiderea soldului existent la data aplicării prezentelor Reglementări.
  1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
  1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene
  12 REZULTATUL EXERCIŢIULUI
  121 Profit sau pierdere
  129 Repartizarea profitului
  13 SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII
  131 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
  132 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii
  133 Donaţii pentru investiţii
  134 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor
  138 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii
  15 PROVIZIOANE
  151 Provizioane
  1511 Provizioane pentru litigii
  1513 Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea*21)
  -------
  *21) Acest cont apare doar până la scoaterea din evidenţă a imobilizărilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor Reglementări.
  1514 Provizioane pentru restructurare
  1515 Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
  1516 Provizioane pentru impozite
  1518 Alte provizioane
  16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
  161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  1611 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni convertibile
  1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
  1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci
  1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
  1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  162 Credite bancare pe termen lung
  1621 Credite bancare pe termen lung
  1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă
  1623 Credite externe guvernamentale
  1624 Credite bancare externe garantate de stat
  1625 Credite bancare externe garantate de bănci
  1626 Credite de la trezoreria statului
  1627 Credite bancare interne garantate de stat
  1628 Alte credite pe termen lung
  164 Datorii care privesc imobilizările financiare
  1641 Datorii faţă de societăţile afiliate
  1642 Datorii faţă de societăţile care deţin interese de participare
  167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
  168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
  1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni
  1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung
  1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de societăţile afiliate
  1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de societăţile care deţin interese de participare
  1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate
  169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor
  CLASA 2
  CONTURI DE IMOBILIZĂRI
  20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  201 Cheltuieli de constituire
  203 Cheltuieli de dezvoltare
  205 Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare
  207 Fond comercial
  2071 Fond comercial pozitiv*22)
  -------
  *22) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare consolidate.
  2072 Fond comercial negativ*23)
  -------
  *23) Acest cont apare numai în situaţiile financiare consolidate.
  208 Alte imobilizări necorporale
  21 IMOBILIZĂRI CORPORALE
  211 Terenuri şi amenajări de terenuri
  2111 Terenuri
  2112 Amenajări de terenuri
  212 Construcţii
  213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport
  2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
  2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
  2133 Mijloace de transport
  214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
  23 IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI
  231 Imobilizări corporale în curs
  232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
  233 Imobilizări necorporale în curs
  234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
  26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  261 Titluri de participare deţinute la societăţi afiliate
  263 Interese de participare
  264 Titluri puse în echivalenţă*24)
  -------
  *24) Acest cont apare numai în situaţiile financiare consolidate.
  265 Alte titluri imobilizate
  267 Creanţe imobilizate
  2671 Sume datorate de societăţile afiliate
  2672 Dobânzi aferente sumelor datorate de societăţile afiliate
  2673 Creanţe legate de interesele de participare
  2674 Dobânzi aferente creanţelor legate de interesele de participare
  2675 Împrumuturi acordate pe termen lung
  2676 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung
  2678 Alte creanţe imobilizate
  2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate
  269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
  2691 Vărsăminte de efectuat privind titlurile de participare deţinute la societăţile afiliate
  2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare
  2693 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare
  28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
  280 Amortizări privind imobilizările necorporale
  2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire
  2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
  2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor şi altor drepturi şi valori similare
  2807 Amortizarea fondului comercial*25)
  -------
  *25) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare consolidate.
  2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale
  281 Amortizări privind imobilizările corporale
  2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri
  2812 Amortizarea construcţiilor
  2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport
  2814 Amortizarea altor imobilizări corporale
  29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR
  290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
  2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
  2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor şi altor drepturi şi valori similare
  2907 Ajustări pentru deprecierea fondului comercial*26)
  -------
  *26) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare consolidate
  2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale
  291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
  2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri
  2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor
  2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport
  2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale
  293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs
  2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs
  2932 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs
  296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de participare deţinute la societăţi afiliate
  2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare
  2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate
  2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de societăţi afiliate
  2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare
  2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung
  2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate
  CLASA 3
  CONTURI DE MATERIALE ŞI STOCURI
  30 MATERIALE ŞI STOCURI
  302 Materiale consumabile
  3021 Materiale consumabile
  3022 Combustibili
  3024 Piese de schimb
  3028 Alte active materiale şi stocuri
  303 Materiale de natura obiectelor de inventar
  39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA MATERIALELOR ŞI STOCURILOR
  392 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile
  393 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
  CLASA 4
  CONTURI DE TERŢI
  40 DECONTĂRI CU TERŢII PRIVIND ACTIVITATEA DE INTERMEDIERE
  401 Decontări cu asigurătorii şi reasigurătorii privind primele intermediate
  402 Decontări cu colaboratorii privind primele intermediate şi activităţi asimilate
  403 Decontări din activitatea de despăgubire în numele asigurătorilor externi
  41 DECONTĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE INTERMEDIERE
  411 Decontări privind comisioanele cuvenite din activitatea de intermediere
  412 Decontări privind alte sume cuvenite din alte operaţiuni aferente activităţii de intermediere
  42 PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
  421 Personal - salarii datorate
  423 Personal - ajutoare materiale datorate
  425 Avansuri acordate personalului
  426 Drepturi de personal neridicate
  427 Reţineri din salarii datorate terţilor
  428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
  4281 Alte datorii în legătură cu personalul
  4282 Alte creanţe în legătură cu personalul
  43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
  431 Asigurări sociale
  4311 Contribuţia angajatorului la asigurările sociale
  4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale
  4313 Contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate
  4314 Contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate
  437 Ajutor de şomaj
  4371 Contribuţia angajatorului la fondul de şomaj
  4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj
  438 Alte datorii şi creanţe sociale
  4381 Alte datorii sociale
  4382 Alte creanţe sociale
  44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE
  441 Impozitul pe profit/venit
  4411 Impozitul pe profit
  4418 Impozitul pe venit*27)
  -------
  *27) Se utilizează pentru evidenţierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.
  442 Taxa pe valoarea adăugată
  4423 TVA de plată
  4424 TVA de recuperat
  4426 TVA deductibilă
  4427 TVA colectată
  4428 TVA neexigibilă
  443 Fonduri speciale privind activitatea de intermediere
  4431 Taxa de funcţionare
  4438 Alte taxe şi fonduri asimilate
  444 Impozitul pe venituri de natura salariilor
  445 Subvenţii
  4451 Subvenţii guvernamentale
  4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii
  4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii
  446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate
  448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
  4481 Alte datorii faţă de bugetul statului
  4482 Alte creanţe privind bugetul statului
  45 GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI
  451 Decontări între societăţile afiliate
  4511 Decontări între societăţile afiliate
  4518 Dobânzi aferente decontărilor între societăţile afiliate
  452 Decontări privind interesele de participare
  4521 Decontări privind interesele de participare
  4528 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare
  455 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor
  4551 Acţionari/Asociaţi - conturi curente
  4558 Acţionari/Asociaţi - dobânzi la conturi curente
  456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul
  457 Dividende de plată
  458 Decontări din operaţii în participaţie
  4581 Decontări din operaţii în participaţie - activ
  4582 Decontări din operaţii în participaţie - pasiv
  46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI
  461 Debitori diverşi
  462 Creditori diverşi
  463 Efecte de plătit
  464 Efecte de primit
  47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
  471 Cheltuieli înregistrate în avans
  472 Venituri înregistrate în avans
  473 Decontări din operaţii în curs de clarificare
  48 DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII
  481 Decontări între unitate şi subunităţi
  482 Decontări între subunităţi
  49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
  491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind activitatea de intermediere
  495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări între societăţile afiliate şi cu acţionarii/asociaţii
  496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi
  CLASA 5
  ALTE ELEMENTE DE ACTIV
  50 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
  501 Titluri de participare deţinute la societăţile afiliate
  505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate
  506 Investiţii în titluri cu venit fix
  5061 Obligaţiuni cotate
  5062 Obligaţiuni necotate
  5063 Alte titluri cu venit fix
  5064 Dobânzi la obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
  508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
  5081 Alte titluri de plasament
  5088 Dobânzi la alte titluri de plasament
  509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt
  5091 Vărsăminte de efectuat pentru titlurile de participare deţinute la societăţile afiliate
  5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt
  51 CONTURI LA BĂNCI
  511 Valori de încasat
  5111 Cecuri de încasat
  5112 Efecte de încasat
  5113 Efecte remise spre scontare
  512 Conturi curente la bănci
  5121 Conturi la bănci în lei
  5124 Conturi la bănci în valută
  5125 Sume în curs de decontare
  518 Dobânzi
  5181 Dobânzi de plătit
  5182 Dobânzi de încasat
  519 Credite bancare pe termen scurt
  5191 Credite bancare pe termen scurt
  5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă
  5194 Credite externe garantate de stat
  5195 Credite externe garantate de bănci
  5196 Credite de la trezoreria statului
  5197 Credite interne garantate de stat
  5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
  53 CASA
  531 Casa
  5311 Casa în lei
  5314 Casa în valută
  532 Alte valori
  5321 Timbre fiscale şi poştale
  5328 Alte valori
  54 ACREDITIVE ŞI AVANSURI DE TREZORERIE
  541 Acreditive
  5411 Acreditive în lei
  5412 Acreditive în valută
  542 Avansuri de trezorerie
  58 VIRAMENTE INTERNE
  581 Viramente interne
  59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
  591 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de participare deţinute la societăţile afiliate
  595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate
  596 Ajustări pentru pierderea de valoare a investiţiilor în titluri cu venit fix
  598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
  CLASA 6
  CONTURI DE CHELTUIELI
  60 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE ŞI STOCURI
  602 Cheltuieli cu materialele consumabile
  6021 Cheltuieli cu materialele consumabile
  6022 Cheltuieli cu combustibilul
  6024 Cheltuieli cu piesele de schimb
  6028 Cheltuieli cu alte active materiale şi stocuri
  603 Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar
  61 CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
  611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
  612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
  613 Cheltuieli cu primele de asigurare
  614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările
  615 Cheltuieli privind energia şi apa
  62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
  621 Cheltuieli cu colaboratorii
  622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
  623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
  624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
  625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
  626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
  627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
  628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
  63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
  633 Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de intermediere
  6331 Cheltuieli cu taxa de funcţionare
  6338 Cheltuieli privind alte taxe şi fonduri asimilate
  635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
  641 Cheltuieli cu salariile personalului
  642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor
  645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  6451 Contribuţia angajatorului la asigurările sociale
  6452 Contribuţia angajatorului pentru ajutorul de şomaj
  6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
  6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
  654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
  658 Alte cheltuieli de exploatare
  6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  6582 Donaţii şi subvenţii acordate
  6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital
  6588 Alte cheltuieli de exploatare
  66 CHELTUIELI FINANCIARE
  663 Pierderi din creanţe legate de participaţii
  664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
  6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
  6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate
  665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
  666 Cheltuieli privind dobânzile
  667 Cheltuieli privind sconturile acordate
  668 Alte cheltuieli financiare
  67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE
  671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare
  68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
  681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
  6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
  6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
  6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
  6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea altor active
  686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierderea de valoare
  6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a altor active
  6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor
  69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
  691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
  698 Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus*28)
  -------
  *28) Se utilizează conform reglementărilor legale.
  CLASA 7
  CONTURI DE VENITURI
  70 VENITURI DIN EXPLOATARE
  706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
  707 Venituri din activitatea de intermediere în asigurări
  7071 Venituri din comisioane
  7072 Venituri din efectuarea inspecţiilor de risc
  7073 Venituri din activitatea de regularizări de daune
  7074 Venituri din activitatea de comisariat de avarii
  7075 Venituri din alte activităţi în legătură cu obiectul de activitate
  72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI
  721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale
  722 Venituri din producţia de imobilizări corporale
  74 VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
  741 Venituri din subvenţii de exploatare
  75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
  754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
  758 Alte venituri din exploatare
  7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  7582 Venituri din donaţii şi subvenţii primite
  7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
  7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii
  7588 Alte venituri din exploatare
  76 VENITURI FINANCIARE
  761 Venituri din imobilizări financiare
  7611 Venituri din titluri de participare deţinute la societăţile afiliate
  7613 Venituri din interese de participare
  762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
  763 Venituri creanţe imobilizate
  764 Venituri din investiţi financiare cedate
  7641 Venituri din imobilizări financiare cedate
  7642 Venituri din investiţii pe termen scurt cedate
  765 Venituri din diferenţe de curs valutar
  766 Venituri din dobânzi
  767 Venituri din sconturi obţinute
  768 Alte venituri financiare
  77 VENITURI EXTRAORDINARE
  771 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare
  78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
  781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
  7812 Venituri din provizioane
  7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
  7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea altor elemente de activ
  7815 Venituri din fondul comercial negativ
  786 Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare
  7863 Venituri din ajustări pentru pierdere de valoare privind imobilizările financiare
  7864 Venituri din ajustări pentru pierdere de valoare privind investiţiile pe termen scurt
  CLASA 8
  CONTURI SPECIALE
  80 ANGAJAMENTE PRIMITE ŞI DATE
  801 Angajamente acordate
  8011 Giruri şi garanţii acordate
  8018 Alte angajamente acordate
  802 Angajamente primite
  8021 Giruri şi garanţii primite
  8028 Alte angajamente primite
  81 ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE
  811 Titluri de primit
  8111 Titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare
  8112 Alte titluri de primit
  812 Titluri de livrat
  8121 Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumpărare
  8122 Alte titluri de livrat
  82 ANGAJAMENTE DIVERSE
  821 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
  822 Titluri primite în garanţie
  823 Alte angajamente diverse
  8231 Alte angajamente date
  8232 Alte angajamente primite
  83 CONTURI DE EVIDENŢĂ
  831 Imobilizări corporale luate cu chirie
  832 Valori primite în păstrare sau custodie
  833 Debitori scoşi din activ urmăriţi în continuare
  834 Alte conturi de evidenţă
  8341 Alte valori primite
  8342 Alte valori date
  8343 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă
  835 Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a imobilizărilor corporale
  89 BILANŢ
  891 Bilanţ de deschidere
  892 Bilanţ de închidere


  Capitolul IV TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 31.12.2005 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL

  1. TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 31.12.2005 PENTRU ASIGURĂTORI
  *Font 8*
  CONTURI POTRIVIT REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE CONTURI VECHI (Plan de conturi general conform reglementarilor contabile specifice domeniului asigurarilor aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2328/2390/2001)
  Simbol cont Denumire cont Simbol cont Denumire cont
  CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI
  GRUPA 10 CAPITAL ŞI REZERVE
  101 Capital social 101 Capital social
  1011 Capital social privind asigurarile de viaţa 1011 Capital social privind asigurarile de viaţa
  10111 Capital subscris nevarsat 10111 Capital subscris nevarsat
  10112 Capital subscris varsat 10112 Capital subscris varsat
  1012 Capital social privind asigurarile generale 1012 Capital social privind asigurarile generale
  10121 Capital subscris nevarsat 10121 Capital subscris nevarsat
  10122 Capital subscris varsat 10122 Capital subscris varsat
  104 Prime de capital 104 Prime legate de capital
  1041 Prime de capital privind asigurarile de viaţa 1041 Prime legate de capital privind asigurarile de viaţa
  10411 Prime de emisiune 10411 Prime de emisiune
  10412 Prime de fuziune/divizare 10412 Prime de fuziune
  10413 Prime de aport 10413 Prime de aport
  10414 Prime de conversie a obligatiunilor în acţiuni 10414 Prime de conversie a obligatiunilor în acţiuni
  1042 Prime de capital privind asigurarile generale 1042 Prime legate de capital privind asigurarile generale
  10421 Prime de emisiune 10421 Prime de emisiune
  10422 Prime de fuziune/divizare 10422 Prime de fuziune
  10423 Prime de aport 10423 Prime de aport
  10424 Prime de conversie a obligatiunilor în acţiuni 10424 Prime de conversie a obligatiunilor în acţiuni
  105 Rezerve din reevaluare 105 Rezerve din reevaluare
  1051 Rezerve din reevaluare privind asigurarile de viaţa 1051 Rezerve din reevaluare privind asigurarile de viaţa
  1052 Rezerve din reevaluare privind asigurarile generale 1052 Rezerve din reevaluare privind asigurarile generale
  106 Rezerve 106 Rezerve
  1061 Rezerve privind asigurarile de viaţa 1061 Rezerve privind asigurarile de viaţa
  10611 Rezerve legale 10611 Rezerve legale
  10613 Rezerve statutare sau contractuale 10613 Rezerve statutare sau contractuale
  10614 Rezerva de valoare justa Cont nou
  10615 Rezerva reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 11715/ 10618 Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare/Alte rezerve/analitic distinct
  10618 Alte rezerve 10618 Alte rezerve
  1062 Rezerve privind asigurarile generale 1062 Rezerve privind asigurarile generale
  10621 Rezerve legale 10621 Rezerve legale
  10623 Rezerve statutare sau contractuale 10623 Rezerve statutare sau contractuale
  10624 Rezerva de valoare justa 1 Cont nou
  10625 Rezerva reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 11725/ 10628 Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare/Alte rezerve/analitic distinct
  10628 Alte rezerve 10628 Alte rezerve
  109 Acţiuni proprii Cont nou
  1091 Acţiuni proprii privind asigurarile de viaţa Cont nou
  10911 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt 5411 Acţiuni proprii privind asigurarile de viaţa
  10912 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung Cont nou
  1092 Acţiuni proprii privind asigurarile generale 5412 Acţiuni proprii privind asigurarile generale
  10921 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt Cont nou
  10922 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung Cont nou
  GRUPA 11 REZULTATUL REPORTAT
  117 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat
  1171 Rezultatul reportat privind asigurarile de viaţa 1171 Rezultatul reportat privind asigurarile de viaţa
  11711 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita 11711 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierdere a nerecuperata
  11712*29) Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a TAS, mai puţin IAS 29 11712 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puţin IAS 29
  11716 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene 10612 107/1071 11713 398 Rezerve pentru Acţiuni proprii Rezerve din conversie privind asigurarile de viaţa Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile Partea cedata reasiguratorului din rezerva de egalizare
  *29) Acest cont apare până la închiderea soldului
  11714 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 11714 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale
  1172 Rezultatul reportat privind asigurarile generale 1172 Rezultatul reportat privind asigurarile generale
  11721 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita 11721 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata
  11722*) Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puţin IAS 29 11722 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puţin IAS 29
  11726 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene 10622 107/1072 11723 4412 Rezerve pentru Acţiuni proprii Rezerve din conversie privind asigurarile generale Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile Impozitul pe profit amanat/Sold debitor
  11724 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 11724 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale
  GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCITIULUI
  121 Profit sau pierdere 121 Profit şi pierdere
  129 Repartizarea profitului 129 Repartizarea profitului
  GRUPA 13 - SUBVENTII PENTRU INVESTITII
  131 Subventii pentru investitii 131 Subventii pentru investitii
  1311 Subventii pentru investitii aferente asigurarilor de viaţa 1311 Subventii pentru investitii aferente asigurarilor de viaţa
  13111 Subventii guvernamentale pentru investitii Cont nou
  13112 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii Cont nou
  13113 Donatii pentru investitii Cont nou
  13114 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor Cont nou
  13118 Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii Cont nou
  1312 Subventii pentru investitii aferente asigurarilor generale 1312 Subventii pentru investitii aferente asigurarilor generale
  13121 Subventii guvernamentale pentru investitii Cont nou
  13122 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii Cont nou
  13123 Donatii pentru investitii Cont nou
  13124 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor Cont nou
  13128 Alte sume primate cu caracter de subventii pentru investitii Cont nou
  GRUPA 15 - PROVIZIOANE GRUPA 15 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI
  151 Provizioane 151 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
  1511 Provizioane privind asigurarile de viaţa 1511 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli aferente asigurarile de viaţa
  15111 Provizioane pentru litigii 15111 Provizioane pentru litigii
  15113*30) Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea 15113 Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
  15114 Provizioane pentru restructurare 15114 Provizioane pentru restructurare
  15115 Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare 15115 Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
  15116 Provizioane pentru impozite 15116 4412 Provizioane pentru impozite Impozitul pe profitul amanat/sold creditor
  15118 Alte provizioane 15118 Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
  1512 Provizioane privind asigurarile generale 1512 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli aferente asigurarile generale
  15121 Provizioane pentru litigii 15121 Provizioane pentru litigii
  15123*31) Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea 15123 Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
  *30) Acest cont apare doar până la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementari. *31) Acest cont apare doar până la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementari.
  15124 Provizioane pentru restructurare 15124 Provizioane pentru restructurare
  15125 Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare 15125 Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
  15126 Provizioane pentru impozite 15126 4412 Provizioane pentru impozite Impozitul pe profitul amanat/ sold creditor
  15128 Alte provizioane 15128 Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
  GRUPA 16 - IMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
  161 Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni 161 Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  1611 Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni privind asigurarile de viaţa 1611 Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni pentru asigurarile de viaţa
  16111 Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni convertibile 16111 Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni convertibile
  16114 Imprumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat 16114 Imprumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
  16115 Imprumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci 16115 Imprumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci
  16117 Imprumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat 16117 Imprumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
  16118 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 16118 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  1612 Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni privind asigurarile generale 1612 Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni pentru asigurarile generale
  16121 Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni convertibile 16121 Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni convertibile
  16124 Imprumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat 16124 Imprumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
  16125 Imprumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci 16125 Imprumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci
  16127 Imprumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat 16127 Imprumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
  16128 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 16128 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  162 Credite bancare pe termen lung 162 Credite bancare pe termen lung
  1621 Credite bancare pe termen lung privind asigurarile de viaţa 1621 Credite bancare pe termen lung pentru asigurarile de viaţa
  16211 Credite bancare pe termen lung 16211 Credite bancare pe termen lung
  16212 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta 16212 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta
  16213 Credite externe guvernamentale 16213 Credite externe guvernamentale
  16214 Credite bancare externe garantate de stat 16214 Credite bancare externe garantate de stat
  16215 Credite bancare externe garantate de bănci 16215 Credite bancare externe garantate de bănci
  16216 Credite de la trezoreria statului 16216 Credite de la trezoreria statului
  16217 Credite bancare interne garantate de stat 16217 Credite bancare interne garantate de stat
  16218 Alte credite pe termen lung 16218 Alte credite pe termen lung
  1622 Credite bancare pe termen lung privind asigurarile generale 1622 Credite bancare pe termen lung pentru asigurarile generale
  16221 Credite bancare pe termen lung 16221 Credite bancare pe termen lung
  16222 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta 16222 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta
  16223 Credite externe guvernamentale 16223 Credite externe guvernamentale
  16224 Credite bancare externe garantate de stat 16224 Credite bancare externe garantate de stat
  16225 Credite bancare externe garantate de bănci 16225 Credite bancare externe garantate de bănci
  16226 Credite de la trezoreria statului 16226 Credite de la trezoreria statului
  16227 Credite bancare interne garantate de stat 16227 Credite bancare interne garantate de stat
  16228 Alte credite pe termen lung 16228 Alte credite pe termen lung
  163 Datorii subordonate 163 Datorii subordonate
  1631 Datorii subordonate privind asigurarile de viaţa 1631 Datorii subordonate pentru asigurarile de viaţa
  1632 Datorii subordonate privind asigurarile generale 1632 Datorii subordonate pentru asigurarile generale
  164 Datorii care privesc imobilizarile financiare 164 Datorii ce privesc imobilizarile financiare
  1641 Datorii care privesc imobilizarile financiare pentru asigurarile de viaţa 1641 Datorii ce privesc imobilizarile financiare pentru asigurarile de viaţa
  16411 Datorii către societăţile afiliate 16411 Datorii către societăţile din cadrul grupului
  16412 Datorii către societăţile care deţin interese de participare 16412 Datorii către societăţile care deţin interese de participare
  1642 Datorii care privesc imobilizarile financiare pentru asigurarile generale 1642 Datorii ce privesc imobilizarile financiare pentru asigurarile generale
  16421 Datorii către societăţile afiliate 16421 Datorii către societăţile din cadrul grupului
  16422 Datorii către societăţile care deţin interese de participare 16422 Datorii către societăţile care deţin interese de participare
  165 Depozite primite de la reasiguratori 165 Depozite primite de la reasiguratori
  1651 Depozite primite de la reasiguratori privind asigurarile de viaţa 1651 Depozite primite de la reasiguratori privind asigurarile de viaţa
  1652 Depozite primite de la reasiguratori privind asigurarile generale 1652 Depozite primite de la reasiguratori privind asigurarile generale
  167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
  1671 Alte împrumuturi şi datorii asimilate privind asigurarile de viaţa 1671 Alte împrumuturi şi datorii asimilate privind asigurarile de viaţa
  1672 Alte împrumuturi şi datorii asimilate privind asigurarile generale 1672 Alte împrumuturi şi datorii asimilate privind asigurarile generale
  168 Dobanzi aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate 168 Dobanzi aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate
  1681 Dobanzi aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate privind asigurarile de viaţa 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate privind asigurarile de viaţa
  16811 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 16811 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligaţiuni
  16812 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 16812 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung
  16815 Dobanzi aferente datoriilor către societăţile afiliate 16815 Dobanzi aferente datoriilor către societăţile din cadrul grupului
  16816 Dobanzi aferente datoriilor către societăţile care deţin interese de participare 16816 Dobanzi aferente datoriilor către societăţile care deţin interese de participare
  16817 Dobanzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate 16817 Dobanzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate
  16818 Dobanzi privind depozitele primite de la reasiguratori 16818 Dobanzi privind depozitele primite de la reasiguratori
  1682 Dobanzi aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate privind asigurarile generale 1682 Dobanzi aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate privind asigurarile generale
  16821 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 16821 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligaţiuni
  16822 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 16822 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung
  16825 Dobanzi aferente datoriilor către societăţile afiliate 16825 Dobanzi aferente datoriilor către societăţile din cadrul grupului
  16826 Dobanzi aferente datoriilor către societăţile care deţin interese de participare 16826 Dobanzi aferente datoriilor către societăţile care deţin interese de participare
  16827 Dobanzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate 16827 Dobanzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate
  16828 Dobanzi privind depozitele primite de la reasiguratori 16828 Dobanzi privind depozitele primite de la reasiguratori
  169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor
  1691 Prime privind rambursarea obligatiunilor pentru asigurarile de viaţa 1691 Prime privind rambursarea obligatiunilor aferente asigurarilor de viaţa
  1692 Prime privind rambursarea obligatiunilor pentru asigurarile generale 1692 Prime privind rambursarea obligatiunilor aferente asigurarilor generale
  CLASA 2 - CONTURI DE PLASAMENTE
  21 PLASAMENTE IN IMOBILIZARI CORPORALE
  211 Terenuri şi constructii 211 Terenuri şi constructii
  2111 Terenuri şi constructii privind asigurarile de viaţa 2111 Terenuri şi constructii privind asigurarile de viaţa
  21111 Terenuri şi amenajari de terenuri 21111 Terenuri şi amenajari de terenuri
  21112 Constructii 21112 Constructii
  2112 Terenuri şi constructii privind asigurarile generale 2112 Terenuri şi constructii privind asigurarile generale
  21121 Terenuri şi amenajari de terenuri 21121 Terenuri şi amenajari de terenuri
  21122 Constructii 21122 Constructii
  23 - PLASAMENTE IN IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS
  231 Plasamente în imobilizari corporale în curs 231 Plasamente în imobilizari corporale în curs
  2311 Plasamente în imobilizari corporale în curs privind asigurarile de viaţa 2311 Plasamente în imobilizari corporale în curs privind asigurarile de viaţa
  23111 Amenajari de terenuri 23111 Amenajari de terenuri
  23112 Constructii 23112 Constructii
  2312 Plasamente în imobilizari corporale în curs privind asigurarile generale 2312 Plasamente în imobilizari corporale în curs privind asigurarile generale
  23121 Amenajari de terenuri 23121 Amenajari de terenuri
  23122 Constructii 23122 Constructii
  232 Avansuri acordate pentru plasamente în imobilizari corporale 232 Avansuri acordate pentru plasamente în imobilizari corporale
  2321 Avansuri acordate pentru plasamente în imobilizari corporale privind asigurarile de viaţa 2321 Avansuri acordate pentru plasamente în imobilizari corporale privind asigurarile de viaţa
  23211 Avansuri acordate pentru terenuri 23211 Avansuri acordate pentru terenuri
  23212 Avansuri acordate pentru constructii 23212 Avansuri acordate pentru constructii
  2322 Avansuri acordate pentru plasamente în imobilizari corporale privind asigurarile generale 2322 Avansuri acordate pentru plasamente în imobilizari corporale privind asigurarile generale
  23221 Avansuri acordate pentru terenuri 23221 Avansuri acordate pentru terenuri
  23222 Avansuri acordate pentru constructii 23222 Avansuri acordate pentru constructii
  GRUPA 24 - PLASAMENTE AFERENTE ASIGURARILOR DE VIATA PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTITII ESTE TRANSFERATA CONTRACTANTULUI
  241 Plasamente aferente asigurarilor de viaţa pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata contractantului 241 Plasamente aferente contractelor în unităţi de cont
  2411 Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 2411 Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
  2412 Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix 2412 Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
  2413 Alte plasamente financiare 2413 Alte plasamente financiare
  2414 Dobanzi pentru plasamente aferente asigurarilor de viaţa pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata contractantului 2414 Dobanzi pentru plasamente aferente contractelor în unităţi de cont
  249 Varsaminte de efectuat pentru plasamente aferente asigurarilor de viaţa pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata contractantului 249 Varsaminte de efectuat pentru plasamente aferente contractelor în unităţi de cont
  GRUPA 26 - PLASAMENTE IN IMOBILIZARI FINANCIARE
  261 Titluri de participare deţinute la societăţi afiliate 261 Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului
  2611 Titluri de participare deţinute la societăţi afiliate privind asigurarile de viaţa 2611 Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului privind asigurarile de viaţa
  2612 Titluri de participare deţinute la societăţi afiliate privind asigurarile generale 2612 Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului privind asigurarile generale
  263 Interese de participare 263 Imobilizari financiare sub forma intereselor de participare
  2631 Interese de participare privind asigurarile de viaţa 2631 26311 26312 26313 26314 Imobilizari financiare sub forma intereselor de participare privind asigurarile de viaţa Titluri de participare deţinute în întreprinderi asociate din cadrul grupului Titluri de participare deţinute în întreprinderi asociate din afara grupului Titluri de participare strategice în cadrul grupului Titluri de participare strategice în afara grupului
  2632 Interese de participare privind asigurarile generale 2632 26321 26322 26323 26324 Imobilizari financiare sub forma intereselor de participare privind asigurarile generale Titluri de participare deţinute în întreprinderi asociate din cadrul grupului Titluri de participare deţinute în întreprinderi asociate din afara grupului Titluri de participare strategice în cadrul grupului Titluri de participare strategice în afara grupului
  265 Alte titluri imobilizate 262 264 265 Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului Titluri puse în echivalenta Alte titluri imobilizate
  2651 Alte titluri imobilizate privind asigurarile de viaţa 2621 2641 2651 Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului privind asigurarile de viaţa Titluri puse în echivalenta privind asigurarile de viaţa Alte titluri imobilizate privind asigurarile de viaţa
  2652 Alte titluri imobilizate privind asigurarile generale 2622 2642 2652 Titluri de participare deţinute la societăţi, din afara grupului privind asigurarile generale Titluri puse în echivalenta privind asigurarile generale Alte titluri imobilizate privind asigurarile generale
  267 Creante imobilizate şi alte plasamente financiare 267 Creante imobilizate şi alte plasamente financiare
  2671 Creante imobilizate şi alte plasamente financiare privind asigurarile de viaţa 2671 Creante imobilizate şi alte plasamente financiare privind asigurarile de viaţa