HOTĂRÂRE nr. 67 din 26 ianuarie 2011
privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică la poziţia M.F.P. 35259 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.026/1996 privind transmiterea unui imobil din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 28 octombrie 1996, se modifică în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 26 ianuarie 2011.
  Nr. 67.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului situat în municipiul Bucureşti,
  str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sectorul 1, pentru
  care se modifică caracteristicile tehnice ca
  urmare a executării lucrărilor de cadastru, conform legii
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Baza legală Caracteristicile tehnice
  Municipiul Bucureşti Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sectorul 1 Curtea de Conturi a României Hotărârea Guvernului nr. 1.026/1996 privind transmiterea unui imobil din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Curţii de Conturi Memoriul tehnic cadastral nr. 29/3.09.2010 - suprafaţa construită la sol C1 (Corp A + Corp B + Corp legătură) = 1.814,0 mý - suprafaţa construită la sol C2 (Corp C) = 404,0 mý - suprafaţă construită la sol C3 (Cabină poartă) = 37,0 mý - suprafaţă construită la sol C4 (Anexe + Garaj) = 137,0 mý - suprafaţă construită la sol C5 (Cabină poartă) = 6,0 mý - suprafaţă construită la sol C6 (Anexe) = 16,0 mý - suprafaţă curte = 3.203,0 mý - suprafaţă totală incintă = 5.617,0 mý Nr. M.F.P. - 35259

  NOTĂ:
  Caracteristicile tehnice ale imobilului sunt conforme cu documentaţia topografică privind întocmirea planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate în vederea obţinerii numărului cadastral şi intabulării în Cartea funciară.
  -----