ORDONANŢĂ nr. 59 din 29 iulie 2004 (*actualizată*)
privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
(actualizată până la data de 23 decembrie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 6 august 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 23 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 octombrie 2004 abrogată de LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004 şi respinsă de LEGEA nr. 598 din 15 decembrie 2004.
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
  -------------
  Art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004.

  Articolul 2

  (1) Repartizarea fondurilor destinate serviciilor medicale şi medicamentelor pe casele de asigurări de sănătate se face, în condiţiile legii, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după reţinerea la dispoziţia sa a unei sume suplimentare reprezentând 3% din fondurile prevăzute cu această destinaţie. Această sumă se utilizează în situaţii justificate, stabilite prin normele de aplicare a contractului-cadru, şi se repartizează până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.
  -------------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004.
  (2) În limita sumelor repartizate potrivit alin. (1), casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale şi medicamente.


  Articolul 3

  Veniturile proprii se utilizează de instituţiile sanitare publice pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital. Instituţiile sanitare prevăd, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, sume pentru acordarea tichetelor de masă, în condiţiile Legii nr. 142/1998
  privind acordarea tichetelor de masă.
  -------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004.


  Articolul 4

  Eventualele economii înregistrate de instituţiile sanitare publice, în cursul exerciţiului bugetar, la cheltuielile de personal şi cheltuielile materiale şi servicii, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare, în condiţiile realizării indicatorilor specifici, se pot utiliza pentru finanţarea cheltuielilor de capital, cu modificarea corespunzătoare a bugetului de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii, cu aprobarea caselor de asigurări de sănătate şi a direcţiilor de sănătate publică sau, după caz, a Ministerului Sănătăţii, în funcţie de subordonare.


  Articolul 5

  (1) Ministerul Sănătăţii este abilitat să organizeze licitaţii la nivel naţional pentru achiziţionarea de servicii de întreţinere şi service, pentru reabilitarea şi modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 şi a instalaţiilor de sterilizare tip ISM.
  (2) Casele de asigurări de sănătate sunt autorizate ca, în contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu instituţiile sanitare publice să cuprindă, după caz, şi sumele necesare pentru reabilitarea şi modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 şi a instalaţiilor de sterilizare tip ISM.
  (3) În bugetul Ministerului Sănătăţii se pot cuprinde sume pentru înlocuirea pieselor de schimb la aparatura medicală de înaltă performanţă din dotarea instituţiilor sanitare publice.
  -------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004.


  Articolul 6

  (1) Disponibilităţile din venituri proprii înregistrate la finele anului de instituţiile sanitare publice se reportează în anul următor, avându-se în vedere la stabilirea nivelului cheltuielilor finanţate din venituri proprii pentru anul respectiv.
  (2) Trimestrial, instituţiile sanitare publice transmit, pe propria răspundere, ordonatorilor de credite de la care au primit finanţarea, monitorizarea privind obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice.
  (3) După verificare, aceste situaţii vor fi transmise ordonatorilor principali de credite în vederea întocmirii raportului trimestrial de monitorizare privind procesul investiţional.


  Articolul 7

  (1) În bugetul Ministerului Sănătăţii se prevăd anual sume reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru finanţarea programului privind compensarea în proporţie de 90% a preţului la medicamentele acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu.
  (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va derula şi va finanţa programul prevăzut la alin. (1). Condiţiile în care pensionarii pot beneficia de compensare în proporţie de 90% a preţului la medicamente acordate în ambulatoriu se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
  (3) Decontarea către farmacii a medicamentelor compensate în proporţie de 90% se face de către casele de asigurări sociale de sănătate, în termen de până la 90 de zile.
  -------------
  Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004.


  Articolul 8

  Ministerul Sănătăţii este abilitat să organizeze licitaţii la nivel naţional pentru achiziţia de bunuri şi servicii cu caracter medical şi nemedical, precum şi lucrări pentru instituţiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate acestora cu această destinaţie, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.


  Articolul 9

  Prevederile prezentei ordonanţe se aplică instituţiilor publice din sectorul sanitar, inclusiv celor aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, cu excepţia art. 8, care se aplică unităţilor sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii.


  Articolul 10

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă prevederile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2004, cu modificările ulterioare.


  Articolul 11

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul sănătăţii,
  Cristian Celea,
  secretar de stat
  p. Ministrul de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naţionale,
  George Cristian Maior,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 29 iulie 2004.
  Nr. 59.
  _______________