ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 19 septembrie 2012 (*actualizată*)
privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012
(actualizată până la data de 11 martie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 martie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 11 din 4 martie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere:
  - angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul global actual al crizei datoriilor suverane şi de a preveni apariţia de blocaje care ar putea afecta echilibrele macroeconomice;
  - necesitatea asigurării surselor de finanţare a rezervelor financiare cu scopul de a proteja finanţele publice împotriva unor şocuri externe neprevăzute,
  luând în considerare faptul că aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Se ratifică Acordul de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 1 miliard de euro, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012, denumit în continuare Acord.


  Articolul 2

  (1) Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Economiei, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Ministerul Sănătăţii sunt responsabile pentru implementarea măsurilor de reformă specifice monitorizate în cadrul programului, astfel cum este definit în Acord, şi pentru atingerea obiectivelor acestuia.
  --------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 11 din 4 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013, care modifică sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri" cu sintagma "Ministerul Economiei".
  (2) Pentru implementarea măsurilor de reformă, instituţiile prevăzute la alin. (1) vor colabora, după caz, şi cu alte entităţi de profil.


  Articolul 3

  Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.


  Articolul 4

  Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.


  Articolul 5

  (1) Pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului, Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, poate amenda conţinutul acestuia fără a majoră obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
  (2) Amendamentele convenite conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Fără a contraveni prevederilor prezentului articol, orice alt aranjament convenit între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la momentul solicitării unei trageri din împrumut, în conformitate cu prevederile Acordului, cu privire la condiţiile de rambursare a sumei respective nu va fi considerat amendament la Acord şi nu va necesita aprobare prin act normativ.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul economiei
  Daniel Chiţoiu
  --------
  Sintagma "Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri" a fost înlocuită cu sintagma "Ministrul economiei" potrivit art. unic din LEGEA nr. 11 din 4 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.
  Ministrul sănătăţii,
  Vasile Cepoi
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlăţean
  Bucureşti, 19 septembrie 2012.
  Nr. 51.

  ACORD 11/09/2012