ORDIN nr. 2.275 din 23 aprilie 2014
pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 28 aprilie 2014  În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) şi ale art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 15 aprilie 2013, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 7, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Comisiile zonale şi teritoriul de competenţă al fiecărei comisii sunt următoarele:
  a) Comisia zonală 1, cu sediul la Bucureşti, cuprinde municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu;
  b) Comisia zonală 2, cu sediul la Braşov, cuprinde judeţele Harghita, Braşov şi Covasna;
  c) Comisia zonală 3, cu sediul la Cluj, cuprinde judeţele Cluj, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud;
  d) Comisia zonală 4, cu sediul la Constanţa, cuprinde judeţele Constanţa şi Tulcea;
  e) Comisia zonală 5, cu sediul la Iaşi, cuprinde judeţele Iaşi, Vaslui, Galaţi, Vrancea şi Bacău;
  f) Comisia zonală 6, cu sediul la Oradea, cuprinde judeţele Maramureş, Bihor şi Satu Mare;
  g) Comisia zonală 7, cu sediul la Suceava, cuprinde judeţele Suceava, Botoşani şi Neamţ;
  h) Comisia zonală 8, cu sediul la Ploieşti, cuprinde judeţele Prahova, Argeş, Teleorman şi Dâmboviţa;
  i) Comisia zonală 9, cu sediul la Sibiu, cuprinde judeţele Alba, Sibiu şi Mureş;
  j) Comisia zonală 10, cu sediul la Slobozia, cuprinde judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi Buzău;
  k) Comisia zonală 11, cu sediul la Târgu Jiu, cuprinde judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi Olt;
  l) Comisia zonală 12, cu sediul la Timişoara, cuprinde judeţele Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin."
  2. La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  "(5) Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii Comisiei, membrii secţiunilor de specialitate ale acesteia şi cei ai comisiilor zonale nu vor formula puncte de vedere şi nu vor participa la vot în cadrul şedinţelor în care sunt supuse analizării şi avizării documentaţii la a căror pregătire şi/sau elaborare au participat."
  3. La articolul 32, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - (1) Ministrul culturii poate dispune reanalizarea unei documentaţii de către secţiunile de specialitate.
  (2) În cazul în care secţiunea îşi menţine propunerea iniţială, ministrul poate decide reanalizarea de către secţiune sau trimiterea documentaţiei plenului Comisiei ori Biroului Comisiei, după caz."
  4. Anexa nr. 1 "Declaraţie privind confidenţialitatea şi imparţialitatea" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  (1) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  (2) Documentaţiile care nu au finalizat procesul de analizare/avizare în cadrul comisiilor zonale a căror competenţă teritorială a fost modificată prin efectul prezentului ordin vor fi trimise, spre analizare, comisiei zonale competente, prin grija secretarului comisiei zonale, care va asigura înştiinţarea beneficiarului/solicitantului.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul culturii,
  Kelemen Hunor
  Bucureşti, 23 aprilie 2014.
  Nr. 2.275.


  Anexa
  -----
  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2.173/2013)
  ---------------------------------------
  DECLARAŢIE
  privind confidenţialitatea şi imparţialitatea
  Subsemnatul(a), ..................................., membru în Comisia Naţională a Monumentelor Istorice/în Secţiunea de specialitate .........................../în Comisia zonală a monumentelor istorice nr. .........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:
  a) pe durata mandatului, nu voi participa la vot şi nu voi formula puncte de vedere, în calitate de membru, invitat sau proiectant, la şedinţele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, ale secţiunilor sale sau ale comisiilor zonale în cadrul cărora sunt supuse analizării şi avizării documentaţii la a căror pregătire şi/sau elaborare am participat;
  b) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare în cadrul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice/Secţiunii de specialitate ................/Comisiei zonale a monumentelor istorice nr. .......;
  c) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor şi datelor cu caracter personal şi a celor care intră sub incidenţa protecţiei date de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le voi obţine/le voi afla ca efect al calităţii mele de membru al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice/Secţiunii de specialitate ............................/Comisiei zonale a monumentelor istorice nr. ..............
  Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage.
                 Data Semnătura
           .................. ......................

  ------