ORDIN nr. 160 din 20 ianuarie 2004
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2004  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 188 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, al art. 64 alin. (2) şi (4), art. 87 şi al art. 88 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor prevăzute în anexa nr. 1:
  1. 220 "Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.01.13/3p;
  2. 221 "Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi independente", cod 14.13.01.13/4p;
  3. 222 "Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi agricole", cod 14.13.01.13/9p;
  4. 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice", cod 14.13.01.13/1i;
  5. 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5;
  6. 225 "Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate", cod 14.13.01.13/5i;
  7. "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.02.13/3a;
  8. "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente", cod 14.13.02.13/4a;
  9. "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi agricole", cod 14.13.02.13/9a.


  Articolul 2

  Formularele prevăzute la art. 1, cu excepţia celor prevăzute la pct. 7, 8 şi 9, se completează şi se depun conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2003 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 493/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003.


  Articolul 6

  Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 20 ianuarie 2004.
  Nr. 160.


  Anexa 1


                                                             ┌────────────┐
                                                             │ ROMÂNIA │
                                                             │ ┌─────┐ │
                                                             │ │ MFP │ │
        220 │ └─────┘ │
                                                             │ MINISTERUL │
                                                             │ FINANTELOR │
                                                             │ PUBLICE │
                                                             └────────────┘

                                            DECLARATIE
                   PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

                                      Anul |_|_|_|_|

      A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

     Nume Initiala Prenume Cod numeric personal/
                      tatalui Numar de identificare fiscala
     ┌───────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┐
     │ │ │ │ │
     └───────────────┴────────┴──────────────┴──────────────────────────────────┘
  A Judet Sector Localitate
  d ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
  r │ │ │ │
  e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘
  s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
  a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐
     │ │ │ │ │ │ │
     └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘

      Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐
                 └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘

             ┌─────────────────────────────────┐
      Tara │
             └─────────────────────────────────┘

  -------------------------------------------------------------------------------

    B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI

    1. Numele şi prenumele (denumirea) persoanei careia
       i se cedeaza dreptul de folosinţă a bunului .............................
    2. Contract de închiriere Nr. ....... data ....../...../.........
    3. Data începerii realizării venitului: ......./...../......
    4. Data încetării realizării venitului: ......./...../......
    5. Date de identificare ale bunului: ......................................
                                       ........................................
    6. Natura bunului: Constructii: [ ] Alte bunuri [ ]

  -----------------------------------------------------------------------------
    C. VENIT ESTIMAT
                                                                        - lei -
                                                 C1. CONSTRUCTII C2. ALTE BUNURI
                                                  ┌────┬─────────┐────┬─────────┐
    1. Contravaloarea chiriei/arendei conform │1.1 │ │2.1 │ │
       contractului: ... └────┴─────────┘────┴─────────┘
    2. Cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor
       legale, în sarcina proprietarului,
       uzufructuarului sau a altui detinator
       legal, dacă sunt efectuate de cealalta ┌────┬─────────┐────┬────────┐
       parte contractantă, prevăzute în contract: │1.2 │ │2.2 │ │
                                                  └────┴─────────┘────┴────────┘
                                                  ┌────┬─────────┐───┬────────┐
    3. Venit brut estimat (rd. 1.1 + rd. 1.2, │1.3 │ │2.3│ │
       respectiv rd. 2.1 + rd. 2.2) ... └────┴─────────┘───┴────────┘
                                                  ┌────┬─────────┐───┬────────┐
    4. Cheltuieli deductibile estimate* ......... │1.4 │ │2.4│ │
                                                  └────┴─────────┘───┴────────┘
                                                  ┌────┬─────────┐───┬────────┐
    5. Venit net estimat (rd. 1.3 - rd. 1.4, │1.5 │ │2.5│ │
       respectiv rd. 2.3 - rd. 2.4)* ....... └────┴─────────┘───┴────────┘

  ------------
      *) Se completeaza de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului
         net în sistem real
  -----------------------------------------------------------------------------
      D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

    Nume, prenume/Denumire ...................................................
    Adresa: Judet .......... Sector .............. Localitate ...............
           Str. ........ Nr. ....... Bloc .... Scara .....Etaj .....Ap. .....
           Cod postal ...... Telefon ............ Fax ....... E-mail ........

                                ┌─────┐┌──────────────────┐
    Cod de identificare fiscala │ ││ │
                                └─────┘└──────────────────┘

  -------------------------------------------------------------------------------
     Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele
     inscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

    Semnatura │ data │ |Semnatura data │
    contribuabil v....... v.... |reprezentant fiscal ......... v....

  -------------------------------------------------------------------------------

    Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............
                                                 Data ...........................

  ------------------------------------------------------------------------------

      Cod 14.13.01.13/3p

                                                             ┌────────────┐
                                                             │ ROMÂNIA │
                                                             │ ┌─────┐ │
                                                             │ │ MFP │ │
        221 │ └─────┘ │
                                                             │ MINISTERUL │
                                                             │ FINANTELOR │
                                                             │ PUBLICE │
                                                             └────────────┘
                                 DECLARATIE
               PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE

                               Aul |_|_|_|_|


      A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

     Nume Initiala Prenume Cod numeric personal/
                      tatalui Numar de identificare fiscala
     ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐
     │ │ │ ││ ││ │
     └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘
  A Judet Sector Localitate
  d ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
  r │ │ │ │
  e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘
  s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
  a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐
     │ │ │ │ │ │ │
     └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘

      Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐
                 └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘

           ┌─────────────────────────────────┐
      Tara │ │
           └─────────────────────────────────┘

  -------------------------------------------------------------------------------

      B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

   1. Natura veniturilor: Venituri ┌──┐ Venituri din ┌──┐
                            comerciale └──┘ profesii libere └──┘

   2. Obiectul principal de activitate .......... Cod CAEN ┌──┬──┬──┬──┐
                                                             └──┴──┴──┴──┘
   3. Forma de organizare: Individual ┌──┐ Asocieri între persoanele fizice ┌─┐
                                       └──┘ └─┘
   4. Locul principal de desfăşurare a activităţii ............................
   5. Autorizatie/Document de autorizare Nr.: ... Data ../../.. Organ emitent ..
   6. Contract de asociere Nr.: ............. Data ....../..../.......
   7. Data începerii activităţii: ../../.. 8. Data încetării activităţii: ../../..
  --------------------------------------------------------------------------------

      C. VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
          I. Venit estimat
                                                                    - lei -
                                                             ┌────┬───────────┐
    1. Venit brut estimat .................................. │ 1. │ │
                                                             └────┴───────────┘
                                                             ┌────┬───────────┐
    2. Cheltuieli deductibile estimate ..................... │ 2. │ │
                                                             └────┴───────────┘
                                                             ┌────┬───────────┐
    3. Venit net estimat ................................... │ 3. │ │
                                                             └────┴───────────┘

    II. Declar că venitul net se determina pe bază de norme anuale de venit [ ]
                                                  Bifati cu X dacă este cazul

  -------------------------------------------------------------------------------
      D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

    Nume, prenume/Denumire ...................................................
    Adresa: Judet .......... Sector .............. Localitate ...............
           Str. ........ Nr. ....... Bloc .... Scara .....Etaj .....Ap. .....
           Cod postal ...... Telefon ............ Fax ....... E-mail ........

                                ┌─────┐┌──────────────────┐
    Cod de identificare fiscala │ ││ │
                                └─────┘└──────────────────┘
  -------------------------------------------------------------------------------
     Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele
     inscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

    Semnatura │ data │ |Semnatura data │
    contribuabil v....... v.... |reprezentant fiscal ......... v....

  -------------------------------------------------------------------------------

    Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............
                                                 Data ...........................

  ------------------------------------------------------------------------------

      Cod 14.13.01.13/4p

                                                             ┌────────────┐
                                                             │ ROMÂNIA │
                                                             │ ┌─────┐ │
                                                             │ │ MFP │ │
        222 │ └─────┘ │
                                                             │ MINISTERUL │
                                                             │ FINANTELOR │
                                                             │ PUBLICE │
                                                             └────────────┘

                                 DECLARATIE
               PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE

                              Anul |_|_|_|_|

      A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

     Nume Initiala Prenume Cod numeric personal/
                      tatalui Numar de identificare fiscala
     ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐
     │ │ │ ││ ││ │
     └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘
  A Judet Sector Localitate
  d ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
  r │ │ │ │
  e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘
  s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
  a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐
     │ │ │ │ │ │ │
     └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘

      Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐
                 └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘

       Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) .................
  -------------------------------------------------------------------------------

      B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

   1. Felul activităţii
      - Cultivarea şi valorificarea florilor în sere şi solarii ........[]

      - Cultivarea şi valorificarea legumelor şi zarzavaturilor
        în sere şi solarii .............................................[]

      - Cultivarea şi valorificarea arbustilor ........................ []

      - Cultivarea şi valorificarea plantelor decorative .............. []

      - Cultivarea şi valorificarea ciupercilor ....................... []

      - Exploatarea pepinierelor viticole ............................. []

      - Exploatarea pepinierilor pomicole ............................. []

      - Alte activităţi asemanatoare .................................. []

   2. Contract de asociere Nr.: ............. Data ....../..../.......
   3. Data începerii activităţii: ../../..
  --------------------------------------------------------------------------------
      C. VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE
                                                                    - lei -
                                                             ┌────┬───────────┐
    1. Venit brut estimat .................................. │ 1. │ │
                                                             └────┴───────────┘
                                                             ┌────┬───────────┐
    2. Cheltuieli deductibile estimate ..................... │ 2. │ │
                                                             └────┴───────────┘
                                                             ┌────┬───────────┐
    3. Venit net estimat ................................... │ 3. │ │
                                                             └────┴───────────┘
  -------------------------------------------------------------------------------
      D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

    Nume, prenume/Denumire ...................................................
    Adresa: Judet .......... Sector .............. Localitate ...............
           Str. ........ Nr. ....... Bloc .... Scara .....Etaj .....Ap. .....
           Cod postal ...... Telefon ............ Fax ....... E-mail ........

                                 ┌─────┐┌──────────────────┐
    Cod de indentificare fiscala │ ││ │
                                 └─────┘└──────────────────┘
  -------------------------------------------------------------------------------
     Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele
     inscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

    Semnatura │ data │ |Semnatura data │
    contribuabil v....... v.... |reprezentant fiscal ......... v....

  -------------------------------------------------------------------------------

    Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............
                                                 Data ...........................
  ------------------------------------------------------------------------------

      Cod 14.13.01.13/9p


                                                             ┌────────────┐
                                                             │ ROMÂNIA │
                                                             │ ┌─────┐ │
                                                             │ │ MFP │ │
        223 │ └─────┘ │
                                                             │ MINISTERUL │
                                                             │ FINANTELOR │
                                                             │ PUBLICE │
                                                             └────────────┘

                                    DECLARATIE
                     PRIVIND VENITURILE ESTIMATE PENTRU ASOCIAŢIILE
                           FARA PERSONALITATE JURIDICA
                        CONSTITUITE INTRE PERSOANE FIZICE
                                Anul |_|_|_|_|


      A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAŢIEI FARA PERSONALITATE JURIDICA

      Denumire Cod de identificare fiscala
     ┌──────────────────────────────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐
  A │ ││ ││ │
  d └──────────────────────────────────────┘└───┘└────────────────────────────┘
  r Judet Sector Localitate
  e ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
  s │ │ │ │
  a └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘
     Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
     ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐
     │ │ │ │ │ │ │
     └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘

      Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐
                 └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘

  -------------------------------------------------------------------------------
      B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

   1. Natura veniturilor: Venituri ┌──┐ Venituri din ┌──┐ Altele ┌──┐
                            comerciale └──┘ profesii libere └──┘ └──┘

   2. Locul principal de desfăşurare a activităţii ............................

   3. Obiectul principal de activitate .......... Cod CAEN ┌──┬──┬──┬──┐
                                                             └──┴──┴──┴──┘
   4. Autorizatie/Document de autorizare Nr.: ... Data ../../.. Organ emitent ..
   5. Contract de asociere Nr.: ............. Data ....../..../.......

   6. Tipul asociaţiei fără personalitate juridica (Se va bifa cu X casuta
       corespunzătoare situaţiei)
       asociaţia familiala [] societate civila profesionala [] altele []
   7. Nume şi prenume responsabil asociaţie desemnat prin contract ..........
      Numar telefon/fax responsabil asociaţie ......... E-mail ..........
   8. Perioada de functionare: de la ..../..../.... la ..../..../........
   9. Numar asociaţi ...............................
  -------------------------------------------------------------------------------
     C. VENIT NET
                                                                      - lei -
                                                              ┌────┬───────────┐
    1. Venit brut estimat ................................... │ 1. │ │
                                                              └────┴───────────┘
                                                              ┌────┬───────────┐
    2. Cheltuieli deductibile estimate....................... │ 2. │ │
                                                              └────┴───────────┘
                                                              ┌────┬───────────┐
    3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ............................ │ 3. │ │
                                                              └────┴───────────┘
  -------------------------------------------------------------------------------
     D. DISTRIBUTIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIATI (tabel verso)
  -------------------------------------------------------------------------------
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele
   inscrise în acest formular sunt corecte şi complete.


    Semnatura responsabil asociaţie │ data │
                                    v................ v...............
  ------------------------------------------------------------------------------

    Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............
                                               Data ...........................

  ------------------------------------------------------------------------------

      Cod 14.13.01.13/1i     D. DISTRIBUTIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIATI
  ┌────┬────────┬─────────────────────┬───────────┬─────────────────────┬───────┐
  │Nr. │Nume şi │Cod numeric personal/│Domiciliul │Cota de distribuire a│ Venit │
  │crt.│prenume │Nr. de identificare │ │venitului net estimat│ net │
  │ │asociat │ fiscala │ │la nivelul asociaţiei│estimat│
  │ │ │ │ │ % │distri-│
  │ │ │ │ │ │ buit │
  ├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴────────┴─────────────────────┴───────────┴─────────────────────┼───────┤
  │ TOTAL │ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

                                                             ┌────────────┐
                                                             │ ROMÂNIA │
                                                             │ ┌─────┐ │
                                                             │ │ MFP │ │
        224 │ └─────┘ │
                                                             │ MINISTERUL │
                                                             │ FINANTELOR │
                                                             │ PUBLICE │
                                                             └────────────┘

                                DECLARATIE

              PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE
                      OBTINUTE DE CATRE PERSOANELE FIZICE CARE
       DESFASOARA ACTIVITATE IN ROMÂNIA ŞI DE CATRE PERSOANELE FIZICE ROMÂNE
                       ANGAJATE ALE MISIUNILOR DIPLOMATICE ŞI
                     POSTURILOR CONSULARE ACREDITATE IN ROMÂNIA

                          Luna |_|_| Anul |_|_|_|_|

                                                Declaratie rectificativa [ ]
                                                Se completeaza cu X
                                                în cazul declaratiilor
                                                rectificative

      A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

     Nume Initiala Prenume Cod numeric personal/
                      tatalui Nr. de identificare fiscala
     ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐
     │ │ │ ││ ││ │
     └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘
  A Judet Sector Localitate
  d ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
  r │ │ │ │
  e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘
  s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
  a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐
     │ │ │ │ │ │ │
     └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘

      Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐
                 └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘

     Documentul care reglementeaza raportul de muncă: Nr. ..... Data .../.../....

     Perioada de activitate: de la ..../..../....... la ..../..../.........
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      B. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI DESFASOARA
         ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

     Nume, prenume/ Denumire Cod de identificare fiscala
     ┌─────────────────────────────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐
     │ ││ ││ │
     └─────────────────────────────────────┘└───┘└────────────────────────────┘
  A Judet Sector Localitate
  d ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
  r │ │ │ │
  e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘
  s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
  a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐
     │ │ │ │ │ │ │
     └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘

      Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐
                 └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘

  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    C. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMA DE SALARII
       DIN STRAINATATE
                                                                - lei -
                                                                ┌────┬───────────┐
    1. Venit brut: ....................................... │ 1. │ │
                                                                └────┴───────────┘
                                                                ┌────┬───────────┐
    2. Contribuţii sociale datorate potrivit legii, │ 2. │ │
       din care: ......................................... └────┴───────────┘
                                                                ┌────┬───────────┐
       2.a. contribuţia pentru asigurări sociale: ........ │ 2a.│ │
                                                                └────┴───────────┘
                                                                ┌────┬───────────┐
       2.b. contribuţia pentru asigurarile de şomaj ....... │ 2b.│ │
                                                                └────┴───────────┘
                                                                ┌────┬───────────┐
       2.c. contribuţia pentru asigurarile sociale de sănătate: │ 2c.│ │
                                                                └────┴───────────┘
                                                                ┌────┬───────────┐
    3. Cheltuieli profesionale (15% din deducerea │ 3. │ │
       personala de baza)* ................................. └────┴───────────┘
                                                                ┌────┬───────────┐
    4. Venit net (rd.1 - rd.2 - rd.3) ...................... │ 4. │ │
                                                                └────┴───────────┘
                                                                ┌────┬───────────┐
    5. Deduceri personale:* ................................... │ 5. │ │
                                                                └────┴───────────┘
                                                                ┌────┬───────────┐
    6. Venit impozabil (rd.4 - rd.5) ........................ │ 6. │ │
                                                                └────┴───────────┘
                                                                ┌────┬───────────┐
    7. Impozit lunar datorat .................................. │ 7. │ │
                                                                └────┴───────────┘

    8. Document de plată a impozitului Nr. ...... data .../.../......

  ------------
      *) Se completeaza de persoanele care au dreptul la deduceri personale
         conform legii
  --------------------------------------------------------------------------------
      D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

    Nume, prenume/Denumire ...................................................
    Adresa: Judet .......... Sector .............. Localitate ...............
           Str. ........ Nr. ....... Bloc .... Scara .....Etaj .....Ap. .....
           Cod postal ...... Telefon ............ Fax ....... E-mail ........
                                ┌─────┐┌──────────────────┐
    Cod de identificare fiscala │ ││ │
                                └─────┘└──────────────────┘
  -------------------------------------------------------------------------------
     Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele
     inscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

    Semnatura │ data │ |Semnatura data │
    contribuabil v....... v.... |reprezentant fiscal ......... v....

  -------------------------------------------------------------------------------

    Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............
                                                 Data ...........................
  ------------------------------------------------------------------------------

      Cod 14.13.01.13/5
                                                             ┌────────────┐
                                                             │ ROMÂNIA │
                                                             │ ┌─────┐ │
                                                             │ │ MFP │ │
        225 │ └─────┘ │
                                                             │ MINISTERUL │
                                                             │ FINANTELOR │
                                                             │ PUBLICE │
                                                             └────────────┘

                             DECLARATIE
                      INFORMATIVA PRIVIND INCEPEREA/INCETAREA
           ACTIVITĂŢII PERSOANELOR FIZICE CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN
        ROMÂNIA ŞI CARE OBTIN VENITURI SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE

      A. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI
         DESFASOARA ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

     Nume, prenume/ Denumire Cod de identificare fiscala
     ┌─────────────────────────────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐
     │ ││ ││ │
     └─────────────────────────────────────┘└───┘└────────────────────────────┘
  A Judet Sector Localitate
  d ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
  r │ │ │ │
  e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘
  s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
  a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐
     │ │ │ │ │ │ │
     └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘

      Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐
                 └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘

  -------------------------------------------------------------------------------
      B. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

     Nume Initiala Prenume Cod numeric personal/
                      tatalui Numar de identificare fiscala
     ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐
     │ │ │ ││ ││ │
     └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘
  A Judet Sector Localitate
  d ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
  r │ │ │ │
  e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘
  s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
  a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐
     │ │ │ │ │ │ │
     └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘

      Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐
                 └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     C. DATE PRIVIND SITUAŢIA CONTRIBUABILULUI

    1. Documentul care reglementeaza raportul de muncă: Nr. ... Data .../.../...
    2. Data începerii activităţii: ..../..../.........
    3. Data încetării activităţii: ..../..../.........
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele
     inscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

     Nume şi prenume .............. ┌──────────────────────┐
     Functia ...................... │Semnatura şi stampila │
                                                      │ │
                                                      └──────────────────────┘
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............
                                             Data ...........................

  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      Cod 14.13.01.13/5i      ┌────────────┐
      │ ROMÂNIA │ Agentia Naţionala Nr. înregistrare ....
      │ ┌─────┐ │ de Administrare Fiscala Data ................
      │ │ MFP │ │ Administratia Finanţelor Publice
      │ └─────┘ │
      │ MINISTERUL │
      │ FINANTELOR │
      │ PUBLICE │
      └────────────┘


             DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT
                    privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor

                                     pe anul ..........


    Către:

    Nume: ....................
    Prenume: .................. CNP/NIF
    Domiciliul: Localitatea
    ............................
    Str. Nr. Bloc Sc. Ap.
    Judeţul (sect.) Cod postal

    Contract de închiriere nr. .................. data .../.../........
    Data începerii realizării venitului: ............./........./................
    Data încetării realizării venitului: ............./........./................
    Declaratia privind veniturile estimate din cedarea folosinţei
    bunurilor înregistrată la nr. ....... din ........./......../................
    Numele şi prenumele (denumirea) persoanei careia i se cedeaza dreptul de
    folosinţă a bunului .........................................................
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Natura bunului: constructii/altele ..........................................
    În baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 88 şi a Declaraţiei
    privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor pe anul....../
    Contractul de închiriere nr. ...../Raportului de inspecţie fiscala se
    stabilesc plăţile anticipate cu titlu de impozit, după cum urmeaza:

      I. Determinarea venitului estimat şi a plăţilor anticipate cu
         titlu de impozit

                                                                     - lei -
     ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
     │1. venit brut estimat │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
     │2. cheltuieli deductibile estimate 30% │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
     │3. cheltuieli deductibile estimate 50% │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
     │4. cheltuieli deductibile estimate* │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
     │5. venit net estimat (1-2-3-4) │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
     │6) plati anticipate cu titlu de impozit │ │
     └──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

  -------------
      *) Pentru contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului
         net sistem real

      II. Plati anticipate cu titlu de impozit:

      1. La venitul net estimat de ....... lei revin plati anticipate cu titlu
         de impozit de ......... lei.

              Punctul 2 şi 3 se completeaza numai în cazul modificarii impunerii
              în cadrul aceluiasi an
      2. Plati anticipate cu titlu de impozit stabilite la impunerea
         precedenta .......... lei
      3. Diferenţa (de adaugat sau de scăzut) dintre plăţile anticipate
         de la pct. 1 şi cele de la pct. 2 ............... lei.
      4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct. 1):
                                                                - lei -
    ┌─────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────┐
    │ Termen de plată │ Plati anticipate cu titlu │ Din care diferenţa │
    │ │ de impozit │ de la pct. 3 │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ TOTAL │ │ │
    └─────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────┘

    Pentru plăţile anticipate cu titlu de impozit neachitate până la termenele
     aratate mai sus, se vor calcula dobanzi şi penalităţi de intarziere.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.
    Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care
     se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

    ┌─────────────────────┬───────────┬────────────────┬────────┬──────────────┐
    │ │ Functia │ Numele şi │ Data │ Semnatura │
    │ │ │ prenumele │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤
    │ Aprobat │ │ │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤
    │ Verificat │ │ │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤
    │ Întocmit │ │ │ │ │
    └─────────────────────┴───────────┴────────────────┴────────┴──────────────┘

                                             Am primit un exemplar,
                                             Semnatura contribuabil .......
                                             Data ....../.........
                                             sau
                                             Nr. şi data confirmarii de primire:
                                             ..........................
       cod 14.13.02.13/3a

      ┌────────────┐
      │ ROMÂNIA │ Agentia Naţionala Nr. înregistrare ....
      │ ┌─────┐ │ de Administrare Fiscala Data ................
      │ │ MFP │ │ Administratia Finanţelor Publice
      │ └─────┘ │
      │ MINISTERUL │
      │ FINANTELOR │
      │ PUBLICE │
      └────────────┘

          DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT
                 privind venitul din activităţi independente

                            pe anul ..........

    Către:

    Nume: ......................
    Prenume: ................ CNP/NIF
    Domiciliul: Localitatea
      ......................
    Str. Nr. Bloc Sc. Ap.
    Judeţul (sect.) Cod postal

    Sediul principal de desfăşurare a activităţii ..............................
    Obiectul principal de activitate ....................... Cod CAEN ..........
    Natura veniturilor: venituri comerciale/venituri din profesii libere .......
    Autorizatie/Document de autorizare/Contract de asociere nr. ...data ../../..
    Perioada de activitate: de la data ..../..../.... la data ..../...../........
    Declaratia privind veniturile estimate din activităţi independente
    înregistrată la nr. .... din ........./......../.........
    În baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 88 şi a Declaraţiei
    privind veniturile estimate din activităţi independente/Declaraţiei
    speciale privind veniturile din activităţi independente pe anul ..../
    Raportului de inspecţie fiscala se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de
    impozit, după cum urmeaza:

      I. Determinarea venitului estimat şi a plăţilor anticipate
         cu titlu de impozit

      a) în sistem real:
                                                                     - lei -
     ┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
     │1. venit brut estimat │ │
     ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
     │2. cheltuieli deductibile estimate │ │
     ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
     │3. venit net estimat │ │
     ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
     │4. plati anticipate cu titlu de impozit │ │
     └───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

      b) pe baza normelor de venit:
                                                                       - lei -
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
    │1. pozitia din nomenclatorul activităţilor independente │ │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
    │2. venitul net determinat pe baza normei de venit │ │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
    │3. venit net aferent perioadei lucrate │ │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
    │4. plati anticipate cu titlu de impozit │ │
    └──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

      II. Plati anticipate cu titlu de impozit:

      1. La venitul net estimat de ....... lei revin plati anticipate cu titlu
         de impozit de ......... lei.

              Punctul 2 şi 3 se completeaza numai în cazul modificarii impunerii
              în cadrul aceluiasi an
      2. Plăţile anticipate cu titlu de impozit stabilite la impunerea
         precedenta .......... lei
      3. Diferenţa (de adaugat sau de scăzut) dintre plăţile anticipate
         de la pct. 1 şi cele de la pct. 2 ......... lei.
      4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct. 1):

                                                                - lei -
    ┌─────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────┐
    │ Termen de plată │ Plati anticipate cu titlu │ Din care diferenţa │
    │ │ de impozit │ de la pct. 3 │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ TOTAL │ │ │
    └─────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────┘

    Pentru plăţile anticipate cu titlu de impozit neachitate până la termenele
     aratate mai sus, se vor calcula dobanzi şi penalităţi de intarziere.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.
    Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care
     se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

    ┌─────────────────────┬───────────┬────────────────┬────────┬──────────────┐
    │ │ Functia │ Nume şi │ Data │ Semnatura │
    │ │ │ prenume │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤
    │ Aprobat │ │ │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤
    │ Verificat │ │ │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤
    │ Întocmit │ │ │ │ │
    └─────────────────────┴───────────┴────────────────┴────────┴──────────────┘

                                             Am primit un exemplar,
                                             Semnatura contribuabil .......
                                             Data ....../.........
                                             sau
                                             Nr. şi data confirmarii de primire:
                                             ..........................
       cod 14.13.02.13/4a


      ┌────────────┐
      │ ROMÂNIA │ Agentia Naţionala Nr. înregistrare ....
      │ ┌─────┐ │ de Administrare Fiscala Data ................
      │ │ MFP │ │ Administratia Finanţelor Publice
      │ └─────┘ │
      │ MINISTERUL │
      │ FINANTELOR │
      │ PUBLICE │
      └────────────┘

          DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT
                 privind venitul din activităţi agricole

                            pe anul ..........

    Către:

    Nume: ...............
    Prenume:.............. CNP/NIF
    Domiciliul: Localitatea
    ..........................
    Str. Nr. Bloc Sc. Ap.
    Judeţul (sect.) Cod postal

    Localitatea în a carei raza se afla terenul (terenurile) ....................
    Felul activităţii ..........................................................
    Declaratia privind veniturile estimate din activităţi agricole
    înregistrată la nr. .... din ........./......../.........
    Contract de asociere nr. .............. data ......./......./.......
    Data începerii activităţii: .............................................
    În baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 88 şi a Declaraţiei
    privind veniturile estimate din activităţi agricole/Declaraţiei
    speciale privind veniturile din activităţi agricole pe anul ..../
    Raportului de inspecţie fiscala se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de
    impozit, după cum urmeaza:

      I. Determinarea venitului estimat şi a plăţilor anticipate
         cu titlu de impozit

                                                                     - lei -
     ┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
     │1. venit brut estimat │ │
     ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
     │2. cheltuieli deductibile estimate │ │
     ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
     │3. venit net estimat │ │
     ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
     │4. plati anticipate cu titlu de impozit │ │
     └───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

      II. Plati anticipate cu titlu de impozit

      1. La venitul net estimat de ....... lei revin plati anticipate cu titlu
         de impozit de .................... lei.

              Punctul 2 şi 3 se completeaza numai în cazul modificarii impunerii
              în cadrul aceluiasi an
      2. Plăţile anticipate cu titlu de impozit stabilite la impunerea
         precedenta .......... lei
      3. Diferenţa (de adaugat sau de scăzut) dintre plăţile anticipate
         de la pct. 1 şi cele de la pct. 2 ............. lei.
      4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct. 1):

                                                                - lei -
    ┌─────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────┐
    │ Termen de plată │ Plati anticipate cu titlu │ Din care diferenţa │
    │ │ de impozit │ de la pct. 3 │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤
    │ TOTAL │ │ │
    └─────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────┘

    Pentru plăţile anticipate cu titlu de impozit neachitate până la termenele
     aratate mai sus, se vor calcula dobanzi şi penalităţi de intarziere.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.
    Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care
     se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

    ┌─────────────────────┬───────────┬────────────────┬────────┬──────────────┐
    │ │ Functia │ Nume şi │ Data │ Semnatura │
    │ │ │ prenume │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤
    │ Aprobat │ │ │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤
    │ Verificat │ │ │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤
    │ Întocmit │ │ │ │ │
    └─────────────────────┴───────────┴────────────────┴────────┴──────────────┘

                                             Am primit un exemplar,
                                             Semnatura contribuabil .......
                                             Data ....../.........
                                             sau
                                             Nr. şi data confirmarii de primire:
                                             ..........................

       cod 14.13.02.13/9a


  Anexa 2

  INSTRUCTIUNI
  de completare a formularului 220 "Declaratie privind
  veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor",
  Cod 14.13.01.13/3p
  Declaratia se completeaza de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natura, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obtinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.
  Declaratia se depune de către:
  - contribuabilii care realizează venituri dintr-o sursa noua în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data incheierii contractului între părţi, odata cu inregistrarea acestuia;
  - contribuabilii care au contracte incheiate din anii precedenti şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, odata cererea de optiuni.
  Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa.
  În situaţia inchirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completeaza şi depune cate o declaratie privind veniturile estimate, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.
  Declaratia se completeaza de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet şi corect toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:
  - originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sursa venitului, în cazul cedarii folosinţei bunurilor imobile, sau la organul fiscal în a cărui raza teritoriala contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, în cazul cedarii folosinţei bunurilor mobile, după caz;
  - copia se păstrează de către contribuabil.
  Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal prin scrisoare recomandata.
  Declaratia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
  Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
  Tara - se completeaza de către contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în România.
  Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, sau numărul de identificare fiscala atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".
  B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI
  rd. 1. Numele şi prenumele (denumirea) persoanei careia i se cedeaza dreptul de folosinţă a bunului - se completeaza numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice careia i s-a cedat folosinţă bunului.
  rd. 2. Contract de închiriere - se inscrie numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul incheiat între părţi, precum şi data înregistrării acestuia.
  rd. 3. Data începerii realizării venitului - se inscrie data prevăzută pentru începerea derularii contractului incheiat între părţi.
  rd. 4. Data încetării realizării venitului - se inscrie data prevăzută pentru încetarea contractului incheiat între părţi.
  rd. 5. Date de identificare ale bunului - se inscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosinţă este cedata. De exemplu:
  a) pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (strada, numărul, blocul, etajul, apartamentul), suprafaţa totala, din care inchiriata;
  b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numărul de inmatriculare, seria motorului, seria sasiului;
  c) alte bunuri: denumirea bunului, descriere detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici.
  rd. 6. Natura bunului - se bifeaza casuta corespunzătoare naturii bunului a cărui folosinţă a fost cedata.
  În cazul contractelor care au ca obiect atât inchirierea de constructii, cat şi inchirierea de alte bunuri (terenuri, masini şi alte bunuri), se vor bifa ambele casute.
  În situaţia în care în contractul de închiriere nu se menţionează distinct chiria aferenta construcţiei şi cea aferenta terenului sau altor bunuri, contribuabilul va bifa numai casuta "Alte bunuri" şi va completa numai rd. 2.1-2.5 de la subcap. C2 "Alte bunuri".
  Constructiile sunt definite conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.
  C. VENIT ESTIMAT
  rd. 1.1, rd. 2.1. Contravaloarea chiriei, conform contractului - se inscrie contravaloarea (în lei) a chiriei aferentA construcţiilor şi/sau contravaloarea (în lei) a chiriei aferenta altor bunuri, prevăzută în contractul incheiat între părţi pentru anul fiscal în curs.
  rd. 1.2, rd. 2.2. Cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dacă sunt efectuate de cealalta parte contractantă, prevăzute în contract - se inscrie suma totala (în lei) a cheltuielilor aferente construcţiilor şi/sau aferente altor bunuri, ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealalta parte contractantă.
  rd. 1.3, rd. 2.3. Venit brut estimat - se inscrie suma calculată prin majorarea chiriei înscrisă în contract cu suma reprezentand cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dacă sunt efectuate de cealalta parte contractantă, respectiv se aduna datele inscrise la rd. 1.2, respectiv rd. 2.2, la rd. 1.1, respectiv rd. 2.1;
  rd. 1.4, rd. 2.4. Cheltuieli deductibile estimate - se completeaza de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real şi conduc evidenţa contabilă în partida simpla. Se inscrie suma reprezentand cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat.
  rd. 1.5, rd. 2.5. Venit net estimat - se completeaza de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real şi conduc evidenţa contabilă în partida simpla.
  Se inscrie diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1.3 sau rd. 2.3 şi suma înscrisă la rd. 1.4 sau rd. 2.4.
  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
  Se completeaza numai în cazul în care oblibaţiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
  Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
  Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare al reprezentantului fiscal.
  INSTRUCTIUNI
  de completare a formularului 221 "Declaratie privind
  veniturile estimate din activităţi independente",
  Cod 14.13.01.13/4p
  Declaratia se completeaza de către contribuabilii care realizează venituri în bani şi/sau în natura, provenind din activităţi independente - comerciale şi profesii libere, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice, inclusiv din activităţi adiacente.
  Declaratia se depune de către:
  - contribuabilii care incep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;
  - contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, o dată cu declaratia speciala;
  - contribuabilii care determina venitul net pe bază de norme de venit şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, odata cu cererea de optiune, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal.
  Declaratia nu se depune de către contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa de către platitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale realizate în baza contractelor de consignaţie, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit Codului civil; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activităţi de expertiza contabila şi tehnica judiciara şi extrajudiciara; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala; cazul veniturilor din activităţi independente realizate de către contribuabili în cadrul unei asociaţii între persoane fizice şi persoane juridice, care nu da nastere unei persoane juridice.
  Persoanele fizice care obtin venituri din activităţi independente din mai multe surse depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare categorie de venit.
  Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice, completeaza declaratia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.
  Declaratia se completeaza de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet şi corect toate datele prevăzute în formular, în doua exemplare:
  - originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sursa venitului;
  - copia se păstrează de către contribuabil.
  Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
  Declaratia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
  Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
  Tara - se completeaza de către contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în România.
  Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numărul de identificare fiscala atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".
  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
  rd. 1. Natura veniturilor - se bifeazăă căsuţa corespunzătoare categoriei de venituri care urmează a se realiza în anul fiscal de impunere: venituri comerciale (venituri din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi din practicarea unei meserii) şi venituri din profesii libere (venituri obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii).
  rd. 2. Obiectul principal de activitate - se înscrie denumirea activităţii principale generatoare de venituri desfăşurata de contribuabil, înscrisa în autorizaţia de funcţionare sau în documentul de autorizare care îi atesta dreptul de desfăşurare a unei activităţi independente sau în contractul de asociere, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.
  rd. 3. Forma de organizare - se înscrie, după caz, forma de organizare prevăzuta în autorizaţia de funcţionare, documentul de autorizare sau în contractul de asociere.
  rd. 4. Locul principal de desfăşurare a activităţii - se completează cu adresa locului principal de desfăşurare a activităţii. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa locului principal de desfăşurare a activităţii.
  rd. 5. Autorizaţie/Document de autorizare - se înscriu numărul şi data eliberării autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul contribuabilului de a desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, precum şi organul emitent, respectiv numărul şi data eliberării documentului de autorizare care atesta dreptul contribuabilului de a exercita profesii libere, precum şi organul emitent.
  rd. 6. Contract de asociere:
  - se completează numai de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice;
  - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
  rd. 7, rd. 8. Data începerii/încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care îşi incep/inceteaza activitatea în cursul anului.
  C. VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
  I. Venit estimat - se completează de către contribuabilii care desfăşoară în mod individual sau intr-o formă de asociere, constituita între persoane fizice, activităţi independente pentru care venitul net se determina în sistem real.
  rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod individual.
  rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achiziţionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar, etc. Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod individual.
  rd. 3. Venit net estimat - se completează astfel:
  - în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente în mod individual, se înscrie diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv dintre suma înscrisa la rd. 1 şi suma înscrisa la rd. 2;
  - în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice, se înscrie venitul care le revine acestora din distribuirea venitului net estimat al asociaţiei, preluat din col. 5 a tabelului "Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi" din Declaraţia privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridica, constituite între persoane fizice, rândul corespunzător contribuabilului.
  II. DECLAR CA VENITUL NET SE DETERMINA PE BAZA DE NORME ANUALE DE VENIT - se completează cu x căsuţa special prevăzuta în acest scop de către contribuabilii pentru care venitul net se determina pe bază de norme anuale de venit.
  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
  Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
  Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
  Cod de identificare fiscala - se înscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.
  INSTRUCŢIUNI
  de completare a formularului 222 "Declaraţie privind
  veniturile estimate din activităţi agricole"
  Cod 14.13.01.13/9p
  Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natura, provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi în solarii, special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea, realizate în mod individual şi/sau în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice.
  Declaraţia se depune de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla, după cum urmează:
  - până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, odată cu cererea de opţiune, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent;
  - în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care incep activitatea în cursul anului fiscal;
  - contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează ca vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, odată cu declaraţia speciala;
  Contribuabilii depun cate o declaraţie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritoriala se afla terenul. În cazul în care în raza teritoriala a aceleiaşi localităţi se afla mai multe terenuri, se va depune o singura declaraţie de impunere.
  Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.
  Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, inscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:
  - originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sursa venitului (terenul);
  - copia se păstrează de către contribuabil.
  Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postai, prin scrisoare recomandata.
  Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
  Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
  Cod numeric personal/Număr de identificare fiscala - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscala atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxa pe valoarea adăugata, codul numeric personal/numărul de identificare fiscala va fi precedat de litera " R".
  Localitatea pe raza căreia se afla terenul (terenurile) - se înscrie denumirea unităţii administrativ - teritoriale în a cărei rază se afla terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comuna sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.
  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATA
  1. Felul activităţii - se bifează căsuţa (căsuţele) corespunzătoare tipului de activitate agricola ce urmează a fi desfăşurata în anul fiscal de impunere.
  2. Contract de asociere:
  - se completează numai de către contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice;
  - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
  C. VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE
  1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în mod individual.
  2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat. Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în mod individual.
  3. Venit net estimat - se completează astfel:
  - în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi agricole în mod individual, se înscrie diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferenţa dintre suma înscrisa la rd. 1 şi suma înscrisa la rd. 2;
  - în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi agricole în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice, se înscrie venitul care le revine acestora din distribuirea venitului net estimat al asociaţiei, preluat din coloana 5 a tabelului "Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi" din Declaraţia privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridica, constituite între persoane fizice, rândul corespunzător contribuabilului.
  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
  Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de către contribuabil.
  Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
  Cod de identificare fiscala - se înscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.
  INSTRUCŢIUNI
  de completare a formularului 223 "Declaraţie privind
  veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate
  juridica, constituite între persoane fizice"
  Cod 14.13.01.13/1i
  Declaraţia se completează în cazul asociaţiilor fără personalitate juridica, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente - comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi din activităţile agricole.
  Asociaţiile care obţin venituri de natura celor mai sus menţionate, din mai multe surse, depun cate o declaraţie estimativa pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare categorie de venit.
  Declaraţia se completează de către asociatul desemnat prin contract sa răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.
  Declaraţia se depune de către:
  - asociaţiile care incep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;
  - asociaţiile care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimează ca vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, odată cu declaraţia anuală de venit.
  Declaraţia nu se depune de către:
  - asociaţiile fără personalitate juridica constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursa de către plătitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale obţinute în baza contractelor de consignaţie, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activităţi de expertiza contabila şi tehnica, judiciara şi extrajudiciara; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala;
  - asociaţiile constituite între persoane fizice şi persoane juridice, care nu dau naştere unei persoane juridice, care realizează venituri din activităţi independente;
  Declaraţia se completează, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute în formular, în doua exemplare:
  - originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla locul principal de desfăşurare a activităţii;
  - copia se păstrează la domiciliul fiscal al asociaţiei, împreuna cu celelalte documente privind activitatea acesteia.
  Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
  Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie asociatului care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, la solicitarea acestuia.
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAŢIEI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICA
  Se completează: denumirea asociaţiei şi adresa domiciliului fiscal a asociaţiei.
  Cod de identificare fiscala - se înscrie codul de identificare fiscala atribuit asociaţiei fără personalitate juridica. În cazul în care asociaţia fără personalitate juridica este plătitoare de taxa pe valoarea adăugata, codul de înregistrare fiscala va fi precedat de litera "R".
  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATA
  rd. 1. Natura veniturilor - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venituri care urmează a se realiza în anul fiscal de impunere.
  rd. 2. Locul principal de desfăşurare a activităţii - se înscrie adresa exacta a locului principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei.
  rd. 3. Obiectul principal de activitate - se înscrie obiectul principal de activitate prevăzut în autorizaţie sau în contractul de asociere, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.
  rd. 4. Autorizaţie/Document de autorizare - se înscriu numărul şi data eliberării autorizaţiei de funcţionare/documentului de autorizare care atesta dreptul asociaţiei de a desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, precum şi organul emitent.
  rd. 5. Contract de asociere - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
  rd. 6. Tipul asociaţiei fără personalitate juridica - se bifează căsuţa corespunzătoare tipului asociaţiei.
  rd. 7. Nume şi prenume responsabil asociaţie desemnat prin contract - se înscrie numele şi prenumele responsabilului desemnat prin contract sa răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei, precum şi numărul de telefon/fax, e-mail ale acestuia.
  rd. 8. Perioada de funcţionare - se înscrie data începerii şi încetării activităţii, conform contractului.
  rd. 9. Număr asociaţi - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociaţie.
  C. VENIT NET
  rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura estimate a se realiza de către asociaţie în anul fiscal în curs.
  rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat.
  rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând venitul net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, determinata ca diferenţa între venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferenţa dintre suma înscrisa la rd. 1 şi suma înscrisa la rd. 2.
  D. TABELUL "DISTRIBUŢIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIAŢI":
  col. 1. "Nume şi prenume asociat"- se înscriu numele şi prenumele asociaţilor, conform contractului de asociere.
  col. 2. "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscala" - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscala atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
  col. 3. "Domiciliul" - se completează adresa domiciliului fiscal.
  col. 5. "Venit net estimat distribuit "- se înscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, calculată prin aplicarea cotei procentuale de distribuire a venitului net (din col.4) la suma venitului net estimat a se realiza la nivelul asociaţiei (rd.3 "Venit net estimat" de la Cap. C "Venit net") sau calculată conform altor clauze contractuale.
  rd. "Total" - se înscrie suma obţinută prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociaţi. Suma astfel calculată va fi egala cu cea înscrisa la rd. 3 "Venit net estimat" de la Cap. C "Venit net".
  INSTRUCŢIUNI
  de completare a formularului 224 "Declaraţie privind veniturile
  sub forma de salarii din străinătate obţinute de către
  persoanele fizice care desfăşoară activitate în România
  şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor
  diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România"
  Cod 14.13.01.13/5
  Declaraţia se completează de către persoanele fizice rezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.
  Termen de depunere:
  - lunar, în termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul;
  - ori de cate ori contribuabilul constata erori în declaraţia anterioara, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie "X" în căsuţa special prevăzuta în acest scop*.
  Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:
  - originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritoriala contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;
  - copia se păstrează de către contribuabil.
  Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
  Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
  Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal.
  Cod numeric personal/Număr de identificare fiscala - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscala atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
  ______________
  *)Declaraţia rectificativa se poate depune până în momentul iniţierii de către organul fiscal a unei acţiuni de cont rol fiscal privind perioada la care se referă.
  Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul şi data documentului încheiat cu angajatorul, în baza căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.
  Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate prevăzuta în documentul care reglementează raportul de muncă.
  B. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL
  Cod de identificare fiscala - se completează, după caz, dacă persoana fizica sau juridica la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul este înregistrata fiscal şi are atribuit cod de identificare fiscala, conform legislaţiei române.
  Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.
  C. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRĂINĂTATE
  rd. 1. Venit brut- se înscrie suma veniturilor în bani şi/sau în natura realizate de contribuabil în luna de raportare.
  rd. 2. Contribuţii sociale datorate potrivit legii - se înscrie suma totala a contribuţiilor obligatorii, datorate de contribuabil în luna de raportare potrivit legii şi plătite (rd.2a+rd.2b+rd.2c):
  2a) contribuţia pentru asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contribuţia individuala de asigurări sociale, datorata potrivit prevederilor legale;
  2b) contribuţia pentru asigurările de şomaj - se înscrie suma reprezentând contribuţia pentru protecţia sociala a şomerilor, datorata potrivit prevederilor legale;
  2c) contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, datorata potrivit prevederilor legale.
  rd. 3. Cheltuieli profesionale - se inscrie suma rezultata prin aplicarea cotei de 15% la deducerea personala de baza. Se completează numai de către persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.
  rd. 4. Venitul net - se calculează ca diferenţa între venitul brut şi suma totala a contribuţiilor sociale datorate, potrivit legii şi a cheltuielilor profesionale (rd.1-rd.2-rd.3).
  rd. 5. Deduceri personale - se înscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atesta dreptul de deducere. Se completează numai de către persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.
  rd. 6. Venit impozabil - se înscrie suma calculată prin scăderea deducerilor personale (rd.5) din venitul net (rd.4).
  rd. 7. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat conform baremului lunar, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice, aplicat asupra venitului net (rd.4) sau venitului net impozabil (rd.6), după caz.
  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
  Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
  Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
  Cod de identificare fiscala - se înscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.
  INSTRUCŢIUNI
  de completare a formularului 225 "Declaraţie informativa
  privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice
  care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri
  sub forma de salarii din străinătate"
  Cod 14.13.01.13/5i
  Declaraţia se completează de către persoanele juridice, fizice sau orice alta entitate la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate.
  În categoria persoanelor care au obligaţia să depună declaraţia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România etc.
  Declaraţia se depune ori de cate ori apar modificări de natura începerii/încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
  Pentru fiecare contribuabil care obţine venituri sub forma de salarii din străinătate pentru activitatea desfăşurata în România, se completează şi se depune cate o declaraţie.
  Declaraţia se completează în doua exemplare:
  - originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla locul desfăşurării activităţii contribuabilului;
  - copia se păstrează de către persoana fizica sau juridica la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.
  Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
  Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie persoanelor fizice sau juridice menţionate, la solicitarea acestora.
  A. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL
  Cod de identificare fiscala - se completează, după caz, dacă persoana fizica sau juridica la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul este înregistrata fiscal şi are atribuit cod de identificare fiscala, conform legislaţiei române.
  Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.
  B. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
  Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal.
  Cod numeric personal/Număr de identificare fiscala - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscala atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
  C. DATE PRIVIND SITUAŢIA CONTRIBUABILULUI
  rd. 1. Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscrie numărul şi data documentului în baza căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.
  rd. 2. Data începerii activităţii - se completează în cazul unui raport de muncă nou, inscriindu-se data începerii activităţii prevăzuta în documentul care reglementează raportul de muncă.
  rd. 3. Data încetării activităţii - se completează în cazul încetării raportului de muncă, inscriindu-se data încetării activităţii prevăzuta în documentul care reglementează raportul de muncă.


  Anexa 3

  Caracteristici de tipărire
  MODUL DE DIFUZARE, UTILIZARE ŞI PĂSTRARE A FORMULARELOR
  1. Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea
  folosinţei bunurilor, cod 14.13.01.13/3p
  1. Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor
  2. Cod: 14.13.01.13/3p
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte: (seturi)
  - pe faţa conţinutul declaraţiei
  - pe verso instrucţiunile de completare
  - se poate utiliza şi echipament informatic
  pentru editare şi completare
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: contribuabil sau reprezentantul fiscal
  8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sursa de venit
  - copia la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  2. Declaraţie privind veniturile estimate din
  activităţi independente, cod 14.13.01.13/4p
  1. Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi independente
  2. Cod: 14.13.01.13/4p
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: - se tipareste:(seturi)
  - pe faţa conţinutul declaraţiei
  - pe verso instrucţiunile de completare
  - se poate utiliza şi echipament informatic
  pentru editare şi completare
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obţinute din desfăşurarea activităţilor independente
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: contribuabil sau reprezentantul fiscal
  8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sursa de venit
  - copia la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  3. Declaraţie privind veniturile estimate din
  activităţi agricole, cod 14.13.01.13/9p
  1. Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi agricole
  2. Cod: 14.13.01.13/9p
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: - se tipareste:(seturi)
  - pe faţa conţinutul declaraţiei
  - pe verso instrucţiunile de completare
  - se poate utiliza şi echipament informatic
  pentru editare şi completare
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obţinute din activităţi agricole de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: contribuabil sau reprezentantul fiscal
  8. Circula la: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sursa de venit
  - copia la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului
  4. Declaraţie privind veniturile estimate pentru
  asociaţiile fără personalitate juridica, constituite
  între persoane fizice, cod 14.13.01.13/1i
  1. Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridica, constituite între persoane fizice
  2. Cod: 14.13.01.13/1i
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire - pe ambele fete(seturi)
  - se poate utiliza şi echipament informatic
  pentru editare şi completare
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate a se realiza de către asociaţiile între persoane fizice care nu dau naştere unei persoane juridice
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: responsabilul desemnat al asociaţiei
  8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla locul principal de desfăşurare a activităţii
  - copia la asociaţie
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al asociaţiei.
  5. Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii
  din străinătate obţinute de către persoanele fizice
  care desfăşoară activitate în România şi de către
  persoanele fizice române angajate ale misiunilor
  diplomatice şi posturilor consulare acreditate în
  România, cod 14.13.01.13/5
  1. Denumire: Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România
  2. Cod: 14.13.01.13/5
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire:- se tipăreşte:(seturi)
  - pe faţa conţinutul declaraţiei
  - pe verso instrucţiunile de completare
  - se poate utiliza şi echipament informatic
  pentru editare şi completare
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea lunara a veniturilor sub forma de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: contribuabil sau reprezentantul fiscal
  8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritoriala contribuabilul îşi are domiciliul fiscal
  - copia la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  6. Declaraţie informativa privind începerea/încetarea
  activităţii persoanelor fizice care desfăşoară
  activitate în România şi care obţin venituri sub forma
  de salarii din străinătate, cod 14.13.01.13/5i
  1. Denumire: Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate
  2. Cod: 14.13.01.13/5i
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte:(seturi)
  - pe faţa conţinutul declaraţiei
  - pe verso instrucţiunile de completare
  - se poate utiliza şi echipament informatic
  pentru editare şi completare
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: furnizarea informaţiilor referitoare la data începerii şi încetării activităţii contribuabilului persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub forma de salarii
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: persoana fizica sau juridica la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul
  8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla locul desfăşurării activităţii
  - copia la persoana fizica sau juridica la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  7. Decizie de impunere pentru plaţi anticipate cu titlu
  de impozit privind venitul din cedarea folosinţei
  bunurilor, cod 14.13.02.13/3a
  1. Denumire: Decizie de impunere pentru plaţi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor
  2. Cod: 14.13.02.13/3a
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire:
  - pe o singura faţa
  - se poate utiliza şi echipament informatic
  pentru editare şi completare
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: stabilirea plaţilor anticipate cu titlu de impozit
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau organul fiscal pe a cărui raza teritoriala se realizează venitul, în cazul contribuabililor fără domiciliu fiscal în România
  8. Circula: - un exemplar la contribuabil
  - un exemplar la organul fiscal competent
  9. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  8. Decizie de impunere pentru plaţi anticipate cu titlu
  de impozit privind venitul din activităţi independente,
  cod 14.13.02.13/4a
  1. Denumire: Decizie de impunere pentru plaţi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente
  2. Cod: 14.13.02.13/4a
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire: - pe o singura faţa
  - se poate utiliza şi echipament informatic
  pentru editare şi completare
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: stabilirea plaţilor anticipate cu titlu de impozit
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau organul fiscal pe a cărui raza teritoriala se realizează venitul, în cazul contribuabililor fără domiciliu fiscal în România
  8. Circula: - un exemplar la contribuabil
  - un exemplar la organul fiscal competent
  9. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  9. Decizie de impunere pentru plaţi anticipate cu titlu
  de impozit privind venitul din activităţi agricole,
  cod 14.13.02.13/9a
  1. Denumire: Decizie de impunere pentru plaţi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi agricole
  2. Cod: 14.13.02.13/9a
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire: - pe o singura faţa
  - se poate utiliza şi echipament informatic
  pentru editare şi completare
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează: la stabilirea plaţilor anticipate cu titlu de impozit
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau organul fiscal pe a cărui raza teritoriala se realizează venitul, în cazul contribuabililor fără domiciliu fiscal în România
  8. Circula: - un exemplar la contribuabil
  - un exemplar la organul fiscal competent
  9. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  ─────────────────