LEGE nr. 654 din 20 noiembrie 2001
pentru modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 23 noiembrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul I

  Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Animalele sălbatice de interes vânătoresc, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, denumite în prezenta lege vanat, împreună cu biotopurile acestora, constituie fondul cinegetic al României."
  2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Vanatul României, resursa naturala regenerabila de interes naţional şi internaţional, este administrat şi gestionat în scopul conservării biodiversitatii faunei sălbatice, menţinerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii şi al satisfacerii altor cerinţe social-economice."
  3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Fondul cinegetic al României se compune din unităţi de gospodărire cinegetica, denumite fonduri de vânătoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar, şi astfel delimitate încât să asigure o cat mai mare stabilitate vânatului în cuprinsul acestora.
  (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) suprafeţele situate în intravilanul localităţilor, suprafeţele parcurilor naţionale şi rezervaţiilor ştiinţifice cu protecţie totală, pe durata existenţei acestora.
  (3) Suprafaţa unui fond de vânătoare va fi de cel puţin 5.000 ha la campie şi în Delta Dunării, 7.000 ha la deal şi 10.000 ha la munte.
  (4) Suprafaţa minima necesară pentru un membru vânător este de:
  - 150 ha în zona de campie şi în Delta Dunării;
  - 350 ha în zona de deal;
  - 400 ha în zona de munte."
  4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Gestionarea fondurilor de vânătoare se atribuie de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura organizaţiilor vânătoresti legal constituite din România, administratorului pădurilor statului, unităţilor de învăţământ şi unităţilor de cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic din România, denumite, în sensul prezentei legi, gestionari ai fondurilor de vânătoare."
  5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Organizaţiile vânătoresti, constituite pe principiul liberei asocieri a vânătorilor, sunt organizaţii nonprofit, au personalitate juridică, patrimoniu distinct şi sunt afiliate, în scopul reprezentării la nivel naţional şi internaţional, la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România.
  (2) Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, persoana juridică de utilitate publică, asigura îndeplinirea atribuţiilor stabilite de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în scopul gestionării durabile a vânatului din fondurile de vânătoare atribuite în gestiune organizaţiilor afiliate, potrivit prezentei legi.
  (3) Afilierea organizaţiilor vânătoresti la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România se face potrivit legii şi statutului acesteia."
  6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Exercitarea vânătorii se face în scop recreativ-sportiv, didactic sau de cercetare ştiinţifică, urmărindu-se asigurarea echilibrului ecologic şi ameliorarea calităţii vânatului."
  7. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În acest scop, în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura se înfiinţează un organism distinct specializat în domeniul cinegetic."
  8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura are următoarele atribuţii principale în domeniul cinegetic:
  a) elaborează strategia privind fondul cinegetic al României;
  b) stabileşte criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare şi conţinutul-cadru al contractelor de gestionare;
  c) stabileşte tarifele minime de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare şi nivelul tarifelor minime percepute vânătorilor români şi străini pentru acţiuni de vânătoare în România;
  d) elaborează metodologia de evaluare a efectivelor de vanat, de calcul al cotelor anuale de recolta şi reglementările de organizare şi practicare a vânătorii;
  e) stabileşte efectivele optime de vanat şi aproba cotele anuale de recolta, inclusiv pe cele destinate vânătorilor cu turişti străini;
  f) modifica, în situaţii justificate, perioadele legale de vânătoare pentru unele specii de vanat;
  g) aproba propunerile de populare a fondurilor de vânătoare cu specii noi de vanat;
  h) stabileşte, împreună cu reprezentanţii ministerelor de resort, măsurile necesare menţinerii echilibrului agro-silvo-cinegetic şi prevenirii pagubelor cauzate de vanat şi prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier;
  i) tine evidenta evoluţiei efectivelor de vanat, a dinamicii recoltelor şi evidenta trofeelor de vanat şi medaliabile;
  j) asigura, din fondul de protecţie a vânatului, finanţarea acţiunilor de refacere a potenţialului cinegetic al unor fonduri de vânătoare;
  k) avizează programele de învăţământ pentru disciplinele care au ca obiect de studiu vanatul şi vânătoarea şi aproba programele de cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic;
  l) controlează activitatea cinegetica la toate nivelurile;
  m) organizează direct şi coordonează activitatea de combatere a braconajului;
  n) stabileşte sistemul informaţional în domeniul cinegetic;
  o) stabileşte criteriile pentru acordarea licenţei de funcţionare gestionarilor fondurilor de vânătoare;
  p) acorda licenta de funcţionare gestionarilor fondurilor de vânătoare;
  r) realizează şi organizează, împreună cu Ministerul Justiţiei, atestarea experţilor tehnici în vânătoare;
  s) atesta inspectorii voluntari de vânătoare;
  t) controlează respectarea clauzelor contractuale de către gestionari;
  u) stabileşte rasele de caini admise la vânătoare în România;
  v) stabileşte armele şi munitiile care se pot folosi la vânătoare în România şi avizează omologarea celor de fabricaţie autohtona;
  w) iniţiază acţiuni de popularizare a activităţilor cinegetice şi de educare a populaţiei în domeniu;
  x) participa la sau sprijină, după caz, programul colaborarilor internaţionale în domeniul cinegetic;
  z) adopta orice alte măsuri necesare, în acord cu dispoziţiile legale privind activitatea cinegetica.
  (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. i), l), m), p), t), w) şi x), în ceea ce priveşte organizaţiile vânătoresti afiliate, se exercită şi prin Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, iar în cazul celorlalte atribuţii enumerate în lege autoritatea publică centrala se va consulta în mod obligatoriu cu Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România."
  9. La articolul 9, literele b), c), e) şi f) vor avea următorul cuprins:
  "b) conducătorul organismului prevăzut la art. 7 alin. (2);
  c) directorul general al administratorului pădurilor statului;
  .............................................................
  e) doi reprezentanţi ai organismului prevăzut la art. 7 alin. (2);
  f) doi reprezentanţi ai administratorului pădurilor statului şi, optional, câte un reprezentant al administraţiilor pădurilor comunale şi pădurilor proprietate privată."
  10. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) avizează propunerile de acte administrative ale organismului prevăzut la art. 7 alin. (2) privind:
  - strategia în domeniul protecţiei şi dezvoltării fondului cinegetic;
  - criteriile şi tarifele minime de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare şi conţinutul modelului de contract;
  - modificarea perioadelor de vânătoare a unor specii de vanat;
  - rasele de caini admise la vânătoare în România;
  - omologarea şi autorizarea armelor şi muniţiilor care se pot folosi la vânătoare în România;
  - metodologia de evaluare a efectivelor de vanat, de calcul al efectivelor optime şi al cotelor anuale de recolta, reglementările privind organizarea şi practicarea vânătorii cu vânători români şi străini;
  - criteriile de acordare a licenţei de funcţionare pentru gestionării fondurilor de vânătoare;"
  11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, în sensul prezentei legi, se face de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, cu respectarea dreptului de preemţiune a fostului gestionar, sau prin licitaţie publică.
  (2) Licitaţia publică se organizează în cazul fondurilor de vânătoare pentru care nu se exercită dreptul de preemţiune şi în cazul fondurilor de vânătoare pentru care contractele de gestionare şi-au încetat, din orice motive, valabilitatea înainte de termen.
  (3) Pentru fondurile de vânătoare astfel atribuite se încheie contracte de gestionare pe minimum 10 ani.
  (4) Fondurile de vânătoare destinate cercetării ştiinţifice şi procesului de învăţământ se stabilesc şi se atribuie prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura.
  (5) Atribuirea fondurilor de vânătoare se va realiza în maximum 60 de zile de la data încetării din orice cauza a contractului de gestionare anterior.
  (6) Pe perioada de la încetarea contractului de gestionare anterior până la preluarea efectivă în gestiune de către noul gestionar a fondului de vânătoare în baza noului contract, gestionarea fondului de vânătoare se asigura de fostul gestionar.
  (7) Pe durata prevăzută la alin. (6) drepturile şi obligaţiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul anterior.
  (8) Gestionării fondurilor de vânătoare pot face schimbul gestiunii unor fonduri de vânătoare în vederea comasarii, cu avizul prealabil al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura.
  (9) Fondurile de vânătoare atribuite organizaţiilor vânătoresti legal constituite din România şi rămase necontractate timp de 6 luni se atribuie administratorului pădurilor statului."
  12. Articolul 13 se abroga.
  13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Vanatul dobândit în condiţiile legii, în limitele cotelor de recolta aprobate, se valorifica de gestionarul fondului de vânătoare.
  (2) Vanatul rezultat în urma unor acţiuni ilegale în care gestionarul nu este implicat, vanatul găsit mort şi coarnele lepadate de cervide aparţin gestionarului fondului de vânătoare."
  14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Răspunderea civilă pentru pagubele cauzate de vanatul din speciile prevăzute în anexa nr. 1 revine gestionarului fondului de vânătoare, iar pentru cele cauzate de vanatul din speciile prevăzute în anexa nr. 2, autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura.
  (2) Pentru pagubele produse de vanatul din speciile strict protejate despăgubirile se suporta în primul rând din fondul de protecţie a vânatului.
  (3) Pagubele se constata, în condiţiile legii, la cererea persoanei pagubite, depusa la gestionarul fondului de vânătoare şi la consiliul local în termen de maximum 3 zile de la data la care persoana pagubita a constatat producerea pagubei, de o comisie formată din reprezentantul administraţiei publice locale, din împuternicitul gestionarului fondului de vânătoare şi persoana pagubita, care încheie în acest scop un act constatator.
  (4) În caz de neprezentare a împuternicitului gestionarului fondului de vânătoare în termen de 48 de ore de la anunţarea sa, constatarea pagubelor se va face de către reprezentantul administraţiei publice locale în prezenta a doi martori şi a persoanei pagubite.
  (5) Litigiile se soluţionează de către instanţele judecătoreşti.
  (6) Pagubele cauzate de vanat, cele cauzate vânatului prin fapte ilicite care au ca obiect vanatul, precum şi cuantumul despăgubirilor se expertizeaza de către experţii tehnici de vânătoare. Cheltuielile de expertiza vor fi suportate ulterior de cel care a produs paguba."
  15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Deţinătorii, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vânătoare, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi să permită exercitarea vânătorii, aplicarea măsurilor de protecţie a vânatului, precum şi amplasarea instalaţiilor şi amenajărilor vânătoresti provizorii, dacă prin acţiunile respective nu se afectează folosinţă de baza a terenurilor.
  (2) Deţinătorii terenurilor sunt obligaţi sa ia măsurile prevăzute de lege pentru protecţia vânatului şi a mediului sau de viaţa şi răspund pentru pagubele pe care le produc acestuia prin acţiuni ilicite.
  (3) Administratorul pădurilor statului va asigura, cu titlu gratuit, în fondul forestier, terenuri libere de vegetaţie forestieră destinate cultivarii, depozitarii şi distribuirii hranei complementare a vânatului, în suprafaţa de minimum 1 ha la 1.000 ha de padure în zona de munte, 2 ha la 1.000 ha de padure în zona de deal şi 3 ha la 1.000 ha de padure în zona de campie, ostroave, balti, lunci împădurite şi în Delta Dunării.
  (4) Crescatoriile de fazani din sistemul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, existente în fondul forestier, domeniu public al statului, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt scutite de plată tarifelor şi chiriilor.
  (5) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) deţinătorii terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vânătoare sunt în drept sa beneficieze direct, în cazul proprietăţilor egale sau mai mari de 100 ha, şi indirect, prin bugetele locale, în cazul proprietăţilor mai mici de 100 ha, de 50% din cuantumul tarifelor anuale de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare."
  16. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Fondul de protecţie a vânatului este constituit din următoarele surse:
  a) venituri realizate din atribuirea gestionării fondurilor de vânătoare, în proporţie de 50% din tariful de atribuire în gestiune;
  b) 25% din valoarea despăgubirilor pentru daunele aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite;
  c) venituri realizate din încasarea tarifelor pentru acordarea licenţei de funcţionare pentru organizaţiile vânătoresti şi societăţile comerciale care intermediaza acţiuni de vânătoare;
  d) donaţii şi sponsorizări;
  e) alte venituri."
  17. La articolul 17 alineatul (3), literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
  "b) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire şi de combatere a braconajului;
  c) stimularea persoanelor care sprijină direct activităţile de combatere a braconajului şi a celor care depisteaza autorii unor asemenea fapte;"
  18. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) Sumele neutilizate din fondul de protecţie a vânatului într-un an calendaristic se reportează în anul următor."
  19. După articolul 17 se introduce articolul 17^1, inclus în capitolul III "Protecţia vânatului", cu următorul cuprins:
  "Art. 17^1. - (1) Gestionării fondurilor de vânătoare sunt obligaţi să asigure gestionarea durabila a vânatului, pe baza unor studii de specialitate, întocmite pentru fiecare fond de vânătoare, în perspectiva perioadei de valabilitate a contractului.
  (2) Studiile vor fi întocmite de specialişti şi vor fi supuse aprobării organismului prevăzut la art. 7 alin. (2)."
  20. La articolul 18, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "(3) Personalul prevăzut la alin. (2) este dotat, în condiţiile legii, cu armament şi echipament corespunzător.
  (4) Personalul prevăzut la alin. (2) este asimilat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu personalul care îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii publice."
  21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) În scopul conservării biodiversitatii mamiferele şi păsările de interes vânătoresc, inclusiv cele pradatoare, se vaneaza numai în cadrul cotei de recolta aprobate, cu respectarea reglementărilor tehnice privind organizarea şi practicarea vânătorii.
  (2) Pisicile şi cainii salbaticiti sau hoinari se împuşca fără restrictii şi fără obligarea la despăgubiri."
  22. După articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 19^1. - În vederea conservării fondului genetic al unor specii sedentare de vanat se constituie rezervaţii cinegetice, delimitate şi nominalizate de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în suprafaţa de minimum 4% şi maximum 5% din suprafaţa fondului cinegetic naţional."
  23. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Pentru creşterea efectivelor unor specii valoroase de vanat se pot înfiinţa, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, crescatorii de vanat, destinate popularilor, în care prin tehnologii adecvate se asigura păstrarea caracterului salbatic al acestora."
  24. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Popularea cu specii de vanat inexistente în fondurile de vânătoare se face în baza unor studii de specialitate aprobate de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura."
  25. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Capturarea vânatului viu este admisă, în cadrul cotei de recolta aprobate şi cu respectarea reglementărilor tehnice privind organizarea şi practicarea vânătorii, prin metode care nu vătăma animalul capturat şi numai sub directa îndrumare a personalului de specialitate."
  26. La articolul 23, literele h), i), l) şi m) vor avea următorul cuprins:
  "h) mutarea, distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;
  i) arderea stufului, tufarisurilor şi miristilor fără acordul scris prealabil al gestionarului fondului de vânătoare;
  .........................................................
  l) naturalizarea animalelor sălbatice, prelucrarea carnii de vanat şi a celorlalte produse ale vânatului, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără autorizarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura;
  m) scoaterea din ţara a trofeelor de vanat medaliabile, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura;"
  27. La articolul 23, după litera m) se introduce litera m^1) cu următorul cuprins:
  "m^1) scoaterea din ţara a trofeelor convenţionale de vanat nemedaliabile, fără documente legale de export;"
  28. La articolul 24, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - (1) Prin vânătoare, ca acţiune, se înţelege căutarea, starnirea, urmărirea, haituirea, ranirea, uciderea ori capturarea vânatului sau orice alta activitate cu aceeaşi finalitate.
  .............................................................
  (3) În situaţii de excepţie, motivate de menţinerea biodiversitatii faunei sălbatice şi păstrarea echilibrului ecologic, autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura poate stabili restrictia sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de vanat, precum şi vanarea limitată a unor specii strict protejate."
  29. La articolul 25 alineatul (2), literele a), b) şi c) vor avea următorul cuprins:
  "a) elevii şi studenţii din unităţile de învăţământ abilitate, în care se studiază ca disciplina, în cadrul programului de instruire, vanatul şi vânătoarea;
  b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, dar numai în limita atribuţiilor de serviciu;
  c) cetăţenii străini care fac dovada calităţii de vânător în ţara de domiciliu, ca invitaţi, pe bază de reciprocitate sau contra cost şi sub răspunderea directa a gestionarului fondului de vânătoare, dar numai în limita cotei de recolta aprobate şi nesolicitate de vânătorii din România."
  30. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) Vânătorii români, vânătorii străini, personalul tehnic de vânătoare, precum şi studenţii şi elevii care studiază cinegetica în cadrul procesului de învăţământ sunt obligaţi sa posede asigurare împotriva accidentelor, pentru a putea practica vânătoarea."
  31. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - (1) Permisele de vânătoare se eliberează de către organizaţiile vânătoresti licentiate în condiţiile legii solicitanţilor cu cetăţenie română care au domiciliul în România şi rezidenţilor în România care au împlinit vârsta de 18 ani, au efectuat un an de stagiatura, au luat parte la o instruire practica într-un poligon de tir vânătoresc şi au absolvit examenul de vânător susţinut în faţa unei comisii de examinare, constituită la nivel judeţean, la data stabilită anual de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura.
  (2) Din comisia de examinare fac parte 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, 2 reprezentanţi ai Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi un reprezentant al instituţiilor de învăţământ superior de specialitate.
  (3) Examenele se organizează anual.
  (4) Permisul de vânătoare nu poate fi obţinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de port-arma şi nici de cele care, în ultimii 3 ani, au fost sancţionate pentru săvârşirea vreunei abateri prevăzute de prezenta lege.
  (5) Permisul de vânătoare se va anula:
  - vânătorului care nu mai are dreptul la permis de arma;
  - vânătorului care a săvârşit o faptă încadrată ca infracţiune de prezenta lege;
  - vânătorului care şi-a pierdut calitatea de membru al organizaţiei gestionare de fonduri de vânătoare;
  - vânătorului care refuza să se legitimeze la cererea personalului cu atribuţii de control în domeniul cinegetic.
  (6) Retragerea şi anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  (7) Formularele permiselor de vânătoare sunt documente cu regim special, emise şi inseriate de către Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, conform modelului şi reglementărilor emise de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, şi puse la dispoziţie organizaţiilor vânătoresti cărora li s-a acordat licenta de funcţionare.
  (8) Permisele de vânătoare se pun la dispoziţie organizaţiilor vânătoresti care au în gestiune fonduri de vânătoare."
  32. La articolul 27, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi obţinute şi folosite de gestionării fondurilor de vânătoare, în condiţiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea şi practicarea vânătorii."
  33. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - În rezervaţiile cinegetice vanarea şi capturarea unor specii de vanat în scopul ameliorării sau reducerii efectivelor acestora se pot face şi în perioadele în care vânătoarea este interzisă, prin mijloace interzise sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura."
  34. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Mistretii care produc pagube culturilor agricole şi silvice pot fi vanati la panda şi în afară perioadei legale de vânătoare, pe baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura.
  (2) Ursii, lupii, pisicile sălbatice, vidrele, nurcile şi hamsterii pot fi vanati numai cu aprobarea şi în condiţiile stabilite de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte."
  35. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - Vanatul impuscat sau capturat se transporta însoţit de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare."
  36. La articolul 32, literele f), h), k), l), p), r) şi t) vor avea următorul cuprins:
  "f) vanarea iepurilor, fazanilor sau potarnichilor la hranitori ori în timpul de la apusul până la răsăritul soarelui;
  ...............................................................
  h) vanarea ursilor la barlog şi vanarea la nada fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, pentru fiecare caz;
  .............................................................
  k) folosirea la vânătoare a armelor semiautomate cu mai mult de doua cartuse în magazie, a armelor nepotrivite speciei care se vaneaza şi a muniţiei neautorizate;
  l) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chematorilor electronice, a oglinzilor şi a altor obiecte orbitoare;
  .............................................................
  p) utilizarea odorivectorilor fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura;
  r) comercializarea, de către persoane fizice, a vânatului;
  .............................................................
  t) utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile sa ucida, explozibililor, curselor şi a capcanelor neautorizate, otravurilor, narcoticelor şi a armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România."
  37. La articolul 32, după litera s) se introduce litera s^1) cu următorul cuprins:
  "s^1) vânătoarea cu străinii în parcurile naturale, în rezervaţiile cinegetice şi în fondurile de vânătoare destinate cercetării ştiinţifice."
  38. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - (1) Constituie infracţiune de braconaj la vânătoare şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta săvârşită:
  a) fără permis de vânătoare şi autorizaţie legală sau, după caz, fără autorizaţie legală;
  b) asupra animalelor a căror vanare este interzisă sau în perioade în care, potrivit legii, vanarea lor nu este permisă;
  c) prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari;
  d) noaptea, prin utilizarea autovehiculelor şi farurilor sau a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe intuneric;
  e) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otravurilor, narcoticelor, aparaturii electronice capabile sa ucida, a capcanelor neautorizate, a armelor altfel decât ţinute în mana şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România.
  (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 5 ani, dacă au fost săvârşite:
  a) în timpul nopţii, cu excepţia speciilor de vanat la care vânătoarea este permisă conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii;
  b) de doua sau mai multe persoane împreună;
  c) de o persoană cu atribuţii de serviciu sau atribuţii publice în domeniul vânătorii, precum şi de reprezentanţii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;
  d) în rezervaţii cinegetice."
  39. La articolul 35, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 35. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei:
  a) scoaterea din ţara a trofeelor medaliabile de vanat sau a vânatului viu fără respectarea dispoziţiilor legale;
  b) transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 34;
  c) eliberarea şi folosirea permiselor sau a autorizaţiilor de vânătoare în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 26 şi 27;
  d) depăşirea cotei de recolta aprobate pentru fiecare gestionar;
  e) eliberarea de autorizaţii pentru vânătoare în rezervaţii cinegetice fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura;
  f) vanarea speciilor de vanat strict protejate fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura;
  g) vânătoarea în parcurile naturale;
  h) vânătoarea cu vânători străini în rezervaţiile cinegetice şi în fondurile de vânătoare destinate cercetării ştiinţifice."
  40. La articolul 36, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 36. - (1) Bunurile care au servit la săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 34 şi 35, inclusiv mijloacele de transport, se confisca."
  41. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
  "Art. 37. - (1) Permisul de vânătoare al celui care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la art. 34 şi 35 se retrage şi se anulează, în condiţiile legii, de către unitatea care are vânătorul în evidenta.
  (2) Agentul constatator este obligat, în asemenea cazuri, sa retina permisul de vânătoare şi sa îl transmită imediat unităţii care l-a vizat."
  42. La articolul 39 alineatul (1), literele a), b), c) şi d) vor avea următorul cuprins:
  "a) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 lit. b), art. 32 lit. c) şi o) şi la art. 37 alin. (2), cu amendă de la 2.500.000 lei la 7.500.000 lei;
  b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 23 lit. e), f), h), i), j), k), l) şi p) şi la art. 32 lit. a) d), g), i), j), k) şi p), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
  c) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1), art. 23 lit. a), c), d) şi o), art. 30 şi art. 32 lit. b), e), h), l), n), r) şi s), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;
  d) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 23 lit. n), art. 31 alin. (1) şi la art. 32 lit. f) şi m), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei."
  43. La articolul 42, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Procesele-verbale încheiate de persoanele prevăzute la alin. (1) se trimit, în termen de maximum 5 zile, unităţii de care aparţine agentul constatator, conducătorului acesteia revenindu-i obligaţia de a le transmite, în cazul infracţiunilor, în maximum 25 de zile, organelor de cercetare penală."
  44. La articolul 44, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Despăgubirile pentru daunele produse fondului cinegetic se încasează de către gestionării fondurilor de vânătoare, direct sau prin intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice.
  (3) Despăgubirile încasate de gestionării fondurilor de vânătoare sunt utilizate şi distribuite după cum urmează:
  - 50% se reţin pentru gospodărirea vânatului de către gestionării care le încasează;
  - 25% se achită agenţilor constatatori de către gestionării care le încasează;
  - 25% se virează autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în fondul special de protecţia vânatului."
  45. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
  "Art. 46. - Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face, în condiţiile prezentei legi, de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, cu respectarea principiului continuităţii."
  46. După articolul 46 se introduce articolul 46^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 46^1. - Studiile prevăzute la art. 17^1 vor fi întocmite de actualii gestionari în maximum un an de la publicarea prezentei legi*)."
  -------------- Notă *) Art. 17^1 a fost introdus prin Legea nr. 654/2001.
  47. La articolul 47, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 47. - (1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vânătoare se face în maximum 60 de zile de la încetarea raporturilor contractuale cu foştii gestionari."
  48. La articolul 47, alineatul (3) devine alineatul (2) şi alineatul (2) se abroga.
  49. Articolul 49 se abroga.
  50. Anexele nr. 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
  "ANEXA 1
  FAUNA SALBATICA
  de interes vânătoresc, la care vanarea este permisă
  Perioadele de vanare şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite
             
    Nr. crt.Denumirea specieiPerioada de vânareDespăgubiri în lei, în perioada
    admisăinterzisă
      A. MAMIFERE      
    1.Bizamul (Ondatra zibethica)1 octombrie - 15 aprilie100.000200.000
    2.Capra neagră (Rupicapra rupicapra)15 septembrie - 15 decembrie25.000.00050.000.000
    3.Căpriorul (Capreolus capreolus)      
      - mascul15 mai - 15 octombrie15.000.00025.000.000
      - femelă1 septembrie - 15 februarie10.000.00020.000.000
    4.Cerbul comun (Cervus elaphus)      
      - mascul1 septembrie - 15 decembrie50.000.000100.000.000
      - femelă1 septembrie - 15 februarie30.000.00060.000.000
    5.Cerbul lopătar (Dama dama)      
      - mascul1 septembrie - 15 decembrie20.000.00040.000.000
      - femelă1 septembrie - 15 februarie15.000.00030.000.000
    6.Câinele enot (Nyctereutes prociynoides)15 septembrie - 31 martie500.0001.000.000
    7.Dihorul comun (Putorius sp.)15 septembrie - 31 martie200.000400.000
    8.Hermelina (Mustela erminea)15 septembrie - 31 martie200.000400.000
    9.Iepurele de câmp (Lepus europaeus)1 noiembrie - 31 ianuarie500.0001.000.000
    10.Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus)1 noiembrie - 31 ianuarie500.0001.000.000
    11.Jderul (Martes sp.)15 septembrie - 31 martie1.200.0002.400.000
    12.Marmota (Marmota marmota)15 septembrie - 31 octombrie2.000.0004.000.000
    13.Mistreţul (Sus scrofa)1 august - 31 ianuarie5.000.00010.000.000
    14.Muflonul (Ovis aries musimon)15 septembrie - 15 decembrie25.000.00050.000.000
    15.Nevăstuica (Mustela nivalis)15 septembrie - 31 martie500.0001.000.000
    16.Râsul (Lynx lynx)15 septembrie - 31 martie5.000.00010.000.000
    17.Şacalul (Canis aureus)tot anul500.000-
    18.Veveriţa (Sciurus vulgaris)15 septembrie - 31 martie200.000400.000
    19.Viezurele (Meles meles)1 august - 31 martie500.0001.000.000
    20.Vulpea (Vulpes vulpes)tot anul500.000-
      B. PĂSĂRI      
    1.Bătăuşul (Philomachus pugnax)15 august - 15 martie50.000100.000
    2.Becaţina comună (Gallinago gallinago)15 august - 15 martie50.000100.000
    3.Cioara grivă (Corvus corone cornix)tot anul10.000-
    4.Cioara de semănătură (Corvus frugilegus)tot anul10.000-
    5.Ciocârlia (Alauda arvensis)1 august - 15 martie50.000100.000
    6.Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus)1 aprilie - 5 mai5.000.00010.000.000
    7.Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)15 august - 15 martie100.000200.000
    8.Coţofana (Pica pica)tot anul10.000-
    9.Eiderul (Somateria mollissima)15 august - 15 martie200.000400.000
    10.Fazanul (Phasianus colchicus)1 octombrie - 28 februarie300.000600.000
    11.Ferestraşul mare (Mergus merganser)15 august - 15 martie200.000400.000
    12.Ferestraşul moţat (Mergus serrator)15 august- 15 martie200.000400.000
    13.Gaiţa (Garrulus glandarius)1 august - 15 martie10.00020.000
    14.Găinuşa de baltă (Gallinula chloropus)15 august - 15 martie100.000100.000
    15.Gâsca de semănătură (Anser fabalis fabalis)15 august - 28 februarie300.000600.000
    16.Gâsca mică de semănătură (Anser fabalis rossicus)15 august - 28 februarie300.000600.000
    17.Gâsca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus)15 august - 28 februarie300.000600.000
    18.Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris)15 august - 28 februarie300.000600.000
    19.Gâsca neagră (Branta bernicla)15 august - 28 februarie300.000600.000
    20.Gârliţa mare (Anser albifrons)15 august - 28 februarie300.000600.000
    21.Graurul (Sturnus sp.)1 august - 15 martie10.00020.000
    22.Guguştiucul (Streptopelia decaocto)1 august - 15 martie100.000200.000
    23.Ierunca (Tetrastes bonasia)15 septembrie - 15 decembrie500.0001.000.000
    24.Lişiţa (Fulica atra)15 august - 15 martie200.000400.000
    25.Nagâţul (Vanellus vanellus)15 august - 15 martie100.000200.000
    26.Porumbelul gulerat (Columba palumbus)1 august - 15 martie100.000200.000
    27.Porumbelul de scorbură (Columba oenas)1 august - 15 martie100.000200.000
    28.Potârnichea (Perdix perdix)15 octombrie - 31 decembrie300.000600.000
    29.Prepeliţa (Coturnix coturnix)1 august - 15 octombrie100.000200.000
    30.Raţa mare (Anas platyrhynchos)15 august - 28 februarie200.000400.000
    31.Raţa mică (Anas crecca)15 august - 15 martie200.000400.000
    32.Raţa pestriţă (Anas strepera)15 august - 15 martie200.000400.000
    33.Raţa fluierătoare (Anas penelope)15 august - 15 martie200.000400.000
    34.Raţa suliţar (Anas acuta)15 august - 15 martie200.000400.000
    35.Raţa cârâitoare (Anas querquedula)15 august - 15 martie200.000400.000
    36.Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina)15 august - 15 martie200.000400.000
    37.Raţa moţată (Aythya fuligula)15 august - 15 martie200.000400.000
    38.Raţa cu cap negru (Aythya marila)15 august - 15 martie200.000400.000
    39.Raţa sunătoare (Bucephala clangula)15 august - 15 martie200.000400.000
    40.Raţa cu ciuf (Netta rufina)15 august - 15 martie200.000400.000
    41.Raţa de gheţuri (Clangula hyemalis)15 august - 15 martie200.000400.000
    42.Raţa lingurar (Anas clypeata)15 august - 15 martie200.000400.000
    43.Raţa catifelată (Melanitta fusca)15 august - 15 martie200.000400.000
    44.Raţa neagră (Melanitta nigra)15 august - 15 martie200.000400.000
    45.Sitarul de pădure (Scolapax rusticola)15 septembrie - 15 aprilie500.0001.000.000
    46.Sitarul de mal (Limosa limosa)15 august - 15 martie200.000400.000
    47.Stăncuţa (Corvus monedula)1 august - 15 martie25.00050.000
    48.Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus)1 august - 15 martie25.00050.000
    49.Sturzul cântător (Turdus philomelos)1 august - 15 martie25.00050.000
    50.Sturzul de vii (Turdus iliacus)1 august - 15 martie25.00050.000
    51.Sturzul de iarnă (Turdus pilaris)1 august - 15 martie25.00050.000
    52.Stârcul cenuşiu (Ardea cinerea)1 august - 15 martie25.00050.000
    53.Turturica (Streptopelia turtur)1 august - 15 martie100.000200.000  Anexa 2

  MAMIFERE DE INTERES VÂNĂTORESC
  şi păsări din fauna sălbatică la care vanarea este interzisă, precum şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite
         
    Nr. crt.Denumirea specieiDespăgubiri în lei
      A. MAMIFERE  
    1.Castorul (Castor fiber)50.000.000
    2.Elanul (Alces alces)100.000.000
    3.Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus)250.000
    4.Lupul (Canis lupus)5.000.000
    5.Nurca (Lutreola lutreola)2.500.000
    6.Nutria (Myocastor coypus)2.500.000
    7.Pisica sălbatică (Felix silvestris)1.500.000
    8.Ursul (Ursus arctos)200.000.000
    9.Vidra (Lutra lutra)10.000.000
    10.Zimbrul (Bison bonasus)200.000.000
      B. PĂSĂRI  
    1.Acvila-de-câmp (Aquila heliaca)5.000.000
    2.Acvila-de-munte (Aquila chrysaetos)5.000.000
    3.Acvila-de-stepă (Aquila rapax orientalis)5.000.000
    4.Acvila-mică (Hieraaetus pennatus)2.500.000
    5.Acvila-ţipătoare-mică (Aquila pomarina)2.500.000
    6.Acvila-ţipătoare-mare (Aquila clanga)2.500.000
    7.Acvila-porumbacă (Hieraaetus fasciatus)2.500.000
    8.Alunarul (Nucifraga caryocatactes)100.000
    9.uşelul (Regulus sp.)50.000
    10.Avozeta (Recurvirostra avozetta)100.000
    11.Barza-albă (Ciconia ciconia)500.000
    12.Barza-neagră (Ciconia nigra)500.000
    13.Becaţina mică (Lymnocryptes minimus)100.000
    14.Becaţina-mare (Gallinago media)100.000
    15.Boicuşul (Remiz sp.)50.000
    16.Brumăriţa (Prunnela sp.)50.000
    17.Bufniţa (Bubo bubo)2.500.000
    18.Buhaiul-de-baltă (Botaurus stellaris)100.000
    19.Caprimulgul (Caprimulgus sp.)500.000
    20.Călifarul-alb (Tadorna tadorna)1.000.000
    21.Călifarul-roşu (Tadorna ferruginea)1.000.000
    22.Chira (Sterna sp.)100.000
    23.Chirighiţa (Chlidonias sp.)100.000
    24.Cinghiţa-de-iarnă (Montifringilla nivalis)100.000
    25.Cinteza (Fringilla sp.)50.000
    26.Ciocănitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.)250.000
    27.Ciocârlanul (Galerida cristata)250.000
    28.Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha sp.; Calandrella sp.)250.000
    29.Ciovlica (Glareola sp.)500.000
    30.Ciuful (Asio sp.)500.000
    31.Ciuhurezul (Surnia ulula)500.000
    32.Ciuvica (Glaucidium passerinium)500.000
    33.Ciuşul (Otus scops)500.000
    34.Cocorul-mare (Grus grus)2.500.000
    35.Cocorul-mic (Anthropoides virgo)2.500.000
    36.Cocoşul-de-mesteacăn (Lyrurus tetrix)5.000.000
    37.Codalbul (Haliaeetus albicilla)2.500.000
    38.Codobatura (Motacilla sp.)50.000
    39.Codroşul (Phoenicurus sp.)50.000
    40.Cojoaica (Certhia sp.)50.000
    41.Corbul (Corvus corax)500.000
    42.Corcodelul (Podiceps sp.)100.000
    43.Cormoranul-creţ (Phalacrocorax aristotelis)150.000
    44.Cormoranul-mic (Phalacrocorax pygmaeus)150.000
    45.Cresteţul (Porzana sp.)150.000
    46.Cârsteiul-de-baltă (Rallus aquaticus)150.000
    47.Cârsteiul-de-câmp (Crex crex)150.000
    48.Cucul (Cuculus canorus)150.000
    49.Cucuveaua (Athene noctua)500.000
    50.Cufundarul (Gavia artica)250.000
    51.Cufundarul-guşă-roşie (Gavia stellata)250.000
    52.Cufundarul-mare (Gavia immer)250.000
    53.Culicul (Nemenius sp.)500.000
    54.Drepnea (Apus sp.)100.000
    55.Dropia (Otis tarda)15.000.000
    56.Dumbrăveanca (Coracias garrulus)100.000
    57.Egreta-mare (Egretta alba)500.000
    58.Egreta-mică (Egretta garzetta)500.000
    59.Ferestraşul-mic (Mergus albellus)100.000
    60.Fâsa (Anthus sp.)50.000
    61.Flamingul (Phoenicopterus ruber)50.000
    62.Fluierarul (Tringa sp.)50.000
    63.Forfecuţa (Loxia sp.)50.000
    64.Frunzăriţa (Hippolais sp.)50.000
    65.Fugaciul (Calidris sp.)50.000
    66.Furtunarul (Puffinus puffinus)50.000
    67.Gaia-albă (Elanus Caeruleus)2.500.000
    68.Gaia-neagră (Milvus migrans)2.500.000
    69.Gaia-roşie (Milvus milvus)2.500.000
    70.Ghionoaia (Picus sp.)250.000
    71.Gârliţa-mică (Anser erythropus)500.000
    72.Gâsca-polară (Anser caerulescens)500.000
    73.Gâsca-de-India (Anser indicus)500.000
    74.Gâsca-călugăriţă (Branta leucopsis)500.000
    75.Gâsca-cu-gât-roşu (Branta ruficollis)1.000.000
    76.Grangurul (Oriolus oriolus)100.000
    77.Greluşelul (Locustella sp.)50.000
    78.Guşă-roşie (Erithacus rubecula)50.000
    79.Guşă-vânătă (Luscinia sp.)50.000
    80.Heretele (Circus sp.)250.000
    81.Huhurezul (Strix sp.)500.000
    82.Hulubul-de-stepă (Syrrhaptes paradoxus)500.000
    83.Lăcarul (Acrocephalus sp.)50.000
    84.Lăcustarul (Sturnus roseus)50.000
    85.Lăstunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.)50.000
    86.Lebăda-de-vară (Cygnus olor)2.000.000
    87.Lebăda-de-iarnă (Cygnus cygnus)1.000.000
    88.Lebăda-mică (Cygnus bewickii)1.000.000
    89.Lebăda-de-vară (Cygnus olor)1.000.000
    90.Lopătarul (Platalea leucorodia)500.000
    91.Lupul-de-mare (Stercorarius sp.)100.000
    92.Martinul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla)100.000
    93.Mărăcinarul (Saxicola sp.)50.000
    94.Mierla-gulerată (Turdus torquatus alpestris)100.000
    95.Mierla-neagră (Turdus merula)100.000
    96.Mierla-de-piatră (Monticola saxatilis)100.000
    97.Minuniţa (Aegolius funereus)500.000
    98.Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula)50.000
    99.Muscarul (Ficedula sp.)50.000
    100.Nagâţul-cu-picioare-galbene (Chettusia leucura)100.000
    101.Nagâţul-de-stepă (Vanellus gregarius)100.000
    102.Nagâţul-sudic (Vanellus spinosus)50.000
    103.Nisiparul (Calidris alba)50.000
    104.Notatiţa (Phalaropus sp.)50.000
    105.Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes)50.000
    106.Pasărea-ogorului (Burhinus oedicnemus)250.000
    107.Pasărea-omătului (Plectrophenax nivalis)250.000
    108.Păscărelul-negru (Cinclus sp.)100.000
    109.Pelicanul (Pelecanus sp.)1.000.000
    110.Pescăruşul-albastru (Alcedo athis)100.000
    111.Pescăriţa (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.)100.000
    112.Pescăruşul (Larus sp.)100.000
    113.Pietrarul (Oenanthe sp.)50.000
    114.Pietruşul (Arenaria interpres)50.000
    115.Pitulicea (Phylloscopus sp.)50.000
    116.Piţigoiul (Parus sp.)50.000
    117.Piţiguşul (Aegithalos sp.)50.000
    118.Ploierul (Pluvialis sp.)50.000
    119.Potârnichea-de-stâncă (Alectoris graeca)500.000
    120.Presura (Enberiza sp.)50.000
    121.Prigoria (Merops apiaster)50.000
    122.Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.)50.000
    123.Prundăraşul (Chradrius sp.)50.000
    124.Pupăza (Upupa epops)100.000
    125.Raţa-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala)500.000
    126.Raţa roşie (Aythya nyroca)500.000
    127.Rândunica (Hyrunda sp.)50.000
    128.Scoicarul (Haematopus ostralegus)50.000
    129.Sfrânciocul (Lanius sp.)50.000
    130.Silvia (Sylvia sp.)50.000
    131.Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica)100.000
    132.Spârcaciul (Otis tetrax)5.000.000
    133.Sticletele (Carduelis sp.)50.000
    134.Stârcul-de-cireadă (Bubuleus ibis)100.000
    135.Stârcul-galben (Ardeola ralloides)100.000
    136.Stârcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax)100.000
    137.Stârcul pitic (Ixobrychus minutus)100.000
    138.Stârcul-roşu (Ardea purpurea)100.000
    139.Striga (Tyto alba guttata)1.000.000
    140.Stufărica (Cettia cetti)50.000
    141.Şerparul (Circaetus circaetus gallicus)500.000
    142.Şoimul (Falco sp.)500.000
    143.Şorecarul (Buteo sp.)500.000
    144.Ţicleanul (Sitta europaea)50.000
    145.Ţigănuşul (Plegadis falcinellus)500.000
    146.Uliganul-pescar (Pandion haliaetus)500.000
    147.Uliul (Accipiter sp.)250.000
    148.Viesparul (Pernis apivorus)500.000
    149.Vulturul-alb (Neophron percnopterus)2.500.000
    150.Vulturul-negru (Aegypius monachus)5.000.000
    151.Vulturul-sur (Gyps fulvus)5.000.000
    152.Zăganul (Gypaetus barbatus)5.000.000"


  Articolul II

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Consiliul Naţional de Vânătoare va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare, cu votul majorităţii calificate a membrilor săi.


  Articolul III

  Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România îşi va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi în termen de un an de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul IV

  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, va aproba normele privind protecţia culturilor agricole, silvice şi a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vanat.


  Articolul V

  În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vanatul şi vânătoarea se vor actualiza.


  Articolul VI

  La data intrării în vigoare a prezentei legi art. II şi III, cu excepţia alin. 1 al art. 47 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 35/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.


  Articolul VII

  Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  --------