HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 octombrie 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Secţiunea 1 Obiectul de reglementare și domeniul de aplicare

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenților chimici prezenți la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activități profesionale care implică agenți chimici.


  Articolul 2

  Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1.


  Articolul 3

  Pentru substanțele cancerigene și mutagene prezente la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a prejudicia prevederile mai favorabile securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă și/sau specifice din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.
  (la 19-01-2012, Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )


  Articolul 4
  (1) Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenții chimici periculoși sunt prezenți sau pot fi prezenți la locul de muncă, cu respectarea dispozițiilor privind măsurile de protecție împotriva radiațiilor aplicabile agenților chimici, potrivit prevederilor legislației naționale care transpun directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.
  (la 21-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )
  (2) La transportul agenților chimici periculoși, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea dispozițiilor mai favorabile protecției sănătății și securității lucrătorilor în muncă din legislația națională armonizată cu:
  a) Directiva 96/49/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la transportul feroviar de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 235/1996; din Ordonanța Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001; Hotărârea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componenței, atribuțiilor și regulamentului de organizare și funcționare ale Comitetului interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordonanța Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 110/2006; și Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată;
  b) Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem comunitar de urmărire și de informarea traficului navelor și de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 208/2002; din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspecții obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum și la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat;
  c) Directiva 94/55/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la transportul rutier al mărfurilor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 319/1994; din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006; Ordonanța Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002 și prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare;
  d) codul IMDG - codul maritim internațional al mărfurilor periculoase în vigoare, Codul IBC - lista internațională a Organizației Maritime Internaționale, denumită în continuare OMI, cu reglementările referitoare la construcția și echipamentul navelor care transportă produse chimice periculoase în vrac și Codul IGC - lista internațională a OMI, cu reglementările referitoare la construcția și echipamentul navelor care transportă gaze lichefiate în vrac;
  e) Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare și Regulamentul privind transportul intern al substanțelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse în dreptul comunitar;
  f) instrucțiunile tehnice pentru transportul mărfurilor periculoase în condiții de siguranță, emise de Organizația Internațională a Aviației Civile.


  Secţiunea a 2-a Definiții

  Articolul 5

  În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. agent chimic - orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub formă de deșeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs intenționat sau nu, fie că este introdus pe piață ori nu;2. agent chimic periculos:
  a) orice agent chimic care întrunește criteriile pentru clasificarea ca periculos în oricare dintre clasele de pericol fizic și/sau pentru sănătate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, așa cum a fost modificat de amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008, indiferent dacă agentul chimic în cauză este clasificat sau nu în conformitate cu regulamentul respectiv;
  (la 01-06-2015, Lit. a) a pct. 2 al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. )

  b) orice agent chimic care, deși nu întrunește criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile lit. a), poate prezenta un risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor din cauza proprietăților sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice și a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare-limită de expunere profesională potrivit secțiunii a 3-a din prezentul capitol.
  (la 01-06-2015, Lit. b) a pct. 2 al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. )

  c) abrogată.
  (la 21-08-2018, Litera c) din Punctul 2. , Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )
  3. activitate care implică agenți chimici - orice proces de muncă în care sunt utilizați sau se intenționează să se utilizeze agenți chimici, în orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea și tratarea, sau orice asemenea proces de muncă din care rezultă agenți chimici;4. valoare limită de expunere profesională - dacă nu se specifică altfel, limita mediei ponderate în funcție de timp a concentrației unui agent chimic în aerul zonei în care respiră un lucrător, pentru o perioadă de referință specificată, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;5. valoare-limită biologică - limita concentrației, în mediul biologic corespunzător, a agentului chimic și/sau a metabolitului/metaboliților săi și/sau a unui indicator de efect;
  (la 21-08-2018, Punctul 5. din Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )
  6. supraveghere a sănătății - evaluarea medicală a unui lucrător pentru a se determina starea sănătății acelui individ, în relație cu expunerea la agenți chimici specifici în muncă;7. pericol - proprietatea intrinsecă, cu potențial de a dăuna, a unui agent chimic;8. risc - probabilitatea ca potențialul de a dăuna să producă efecte în condițiile utilizării și/sau expunerii.9. zonă de respirație a lucrătorului - zonă de formă emisferică, situată la nivelul feței lucrătorului, având raza de 0,3 m, măsurați de la mijlocul unei linii imaginare ce unește urechile;
  (la 19-01-2012, Pct. 9 al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )
  10. fracție inhalabilă = fracțiunea inhalabilă - fracțiunea masică din totalul de particule în suspensie din aer care este inhalată pe nas și pe gură, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 100 мm;
  (la 19-01-2012, Pct. 10 al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )
  11. fracție respirabilă = fracțiune respirabilă - fracțiunea masică a particulelor inhalate care pătrunde până la căile neciliate - alveole, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 15 мm.
  (la 19-01-2012, Pct. 11 al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )


  Articolul 6

  Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale informează organizațiile lucrătorilor și ale angajatorilor cu privire la valorile limită de referință privind expunerea profesională, care sunt stabilite la nivelul Comisiei Europene.
  (la 19-01-2012, Art. 6 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale". )


  Secţiunea a 3-a Valori limită de expunere profesională și valori limită biologice

  Articolul 7
  (1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare limită de referință privind expunerea profesională, se stabilește o valoare limită obligatorie națională de expunere profesională, ținând cont de valoarea limită existentă la nivel comunitar.(2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare limită obligatorie de expunere profesională, se stabilește o valoare limită obligatorie națională de expunere profesională corespondentă, ținând cont, în acest sens, de valoarea limită comunitară, fără a o depăși.(3) Valorile-limită obligatorii naționale de expunere profesională ale agenților chimici, prevăzute la alin. (1) și (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă și sunt prevăzute în anexa nr. 1 sau 4, după caz. Valorile-limită stabilite potrivit art. 44 și datele științifice și tehnice relevante sunt comunicate Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
  (la 19-01-2012, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )


  Articolul 8
  (1) Pentru orice agent chimic pentru care se stabilește o valoare limită biologică obligatorie la nivel comunitar, se stabilește o valoare limită biologică obligatorie națională, bazată pe valoarea limită a Uniunii Europene, fără să o depășească.(2) Valorile-limită biologice obligatorii naționale, prevăzute la alin. (1), se stabilesc potrivit art. 44, pe baza unei evaluări științifice și a disponibilității tehnicilor de măsurare, reflectă factorii de utilitate pentru a menține sănătatea lucrătorilor la locul de muncă și sunt prevăzute în anexa nr. 2. Aceste valori-limită, împreună cu studiile, evaluările științifice, datele științifice și tehnice relevante, precum și cu alte informații relevante despre supravegherea sănătății, sunt comunicate Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
  (la 21-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 8 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )


  Articolul 9

  În cazul în care sunt revizuite sau introduse, după caz, valorile limită naționale pentru un agent chimic prevăzute la art. 7 și 8, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale informează Comisia Europeană și statele membre despre acest lucru și despre datele științifice și tehnice relevante.
  (la 19-01-2012, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale". )


  Articolul 10

  Metode standardizate de măsurare și evaluare a concentrațiilor din aer la locul de muncă în legătură cu valorile limită de expunere profesională se stabilesc în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.


  Capitolul II Obligațiile angajatorilor

  Secţiunea 1 Determinarea și evaluarea riscului implicat de agenții chimici periculoși

  Articolul 11
  (1) În îndeplinirea obligației sale de a asigura sănătatea și securitatea lucrătorilor în cadrul oricărei activități care implică agenți chimici periculoși, angajatorul ia măsurile preventive necesare, prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3) din Legea nr. 319/2006, și include măsurile prevăzute în prezenta hotărâre.(2) Angajatorul trebuie să se asigure că riscul pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă indus de un agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexele nr. 1 și 4, după caz, respectiv a valorilor-limită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu menținerea concentrațiilor agenților chimici la cel mai scăzut nivel posibil.
  (la 19-01-2012, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )
  (3) Valorile-limită prevăzute la alin. (2) reprezintă valori maxime admise.
  (la 19-01-2012, Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )


  Articolul 12
  (1) Angajatorul, în îndeplinirea obligațiilor stabilite la art. 7 alin. (4) și la art. 12 alin. (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, trebuie să determine existența oricărui agent chimic periculos la locul de muncă.
  (la 21-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )
  (1^1) Angajatorul trebuie să mențină un inventar/registru al agenților chimici periculoși manipulați în unitate, care să conțină referințe la fișele cu date de securitate aferente substanțelor și amestecurilor periculoase respective.
  (la 19-01-2012, Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )
  (2) În cazul în care se constată prezența agenților chimici periculoși la locul de muncă, angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea și sănătatea lucrătorilor care decurge din prezența respectivilor agenți chimici, luând în considerare:
  (la 19-01-2012, Partea introductivă a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )

  a) proprietățile lor periculoase;
  b) informațiile referitoare la securitate și sănătate care sunt puse la dispoziție de furnizor, de exemplu, fișa cu date de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de instituire a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 396 din 30 decembrie 2006, așa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.907/2006.
  (la 01-06-2015, Lit. b) a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. )

  c) nivelul, tipul și durata expunerii, luând în considerare toate rutele posibile de expunere;
  (la 19-01-2012, Lit. c) a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )

  d) condițiile în care se desfășoară lucrul în prezența unor astfel de agenți, inclusiv cantitățile acestora;
  e) valorile limită de expunere profesională sau valorile limită biologice naționale;
  f) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează să fie luate;
  g) concluziile care rezultă în urma supravegherii stării de sănătate deja efectuate, atunci când sunt disponibile.(3) Angajatorul trebuie să obțină informații suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agenților chimici periculoși sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste informații trebuie să conțină evaluarea specifică privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislației naționale aplicabile, armonizată cu legislația comunitară cu privire la agenții chimici.


  Articolul 13

  Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, și să identifice ce măsuri au fost luate potrivit art. 11 și 17-24 din prezenta hotărâre.
  (la 21-08-2018, Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )


  Articolul 14
  (1) Evaluarea riscului trebuie însoțită de documente prezentate într-o formă adecvată, în conformitate cu legislația și practica națională, și poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul că natura și amploarea riscurilor datorate agenților chimici nu necesită o altă evaluare detaliată a riscului.(2) Evaluarea riscului se actualizează, în special, dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depășită sau atunci când rezultatele supravegherii stării de sănătate fac necesar acest lucru.(3) În evaluarea riscului trebuie incluse și anumite activități în cadrul întreprinderii sau al unității, cum ar fi întreținerea, în timpul cărora este previzibilă apariția unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vătămătoare pentru securitate și sănătate, chiar după ce au fost luate toate măsurile tehnice.(4) În cazul activităților care implică expunerea la mai mulți agenți chimici periculoși, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toți acești agenți chimici în combinație.


  Articolul 15

  În cazul unei activități noi care implică agenți chimici periculoși, procesul de muncă trebuie să înceapă numai după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activități și după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare.


  Articolul 16

  Ghidurile practice care detaliază prevederile referitoare la evaluarea riscurilor și la aplicarea măsurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate în conformitate cu recomandările practice ale Comisiei Europene.


  Secţiunea a 2-a Principii generale pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenții chimici periculoși și pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc
  Principii pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenții chimici periculoși și pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc
  (la 19-01-2012, Titlul secțiunii a 2-a a cap. II a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )


  Articolul 17

  Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicați agenți chimici periculoși, prin:
  (la 21-08-2018, Partea introductivă a articolului 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )

  a) proiectarea și organizarea sistemelor de lucru la locul de muncă;
  b) dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenții chimici, elaborarea și implementarea procedurilor de întreținere, care să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă;
  c) reducerea la minimum a numărului de lucrători expuși sau care pot fi expuși;
  d) reducerea la minimum a duratei și intensității de expunere;
  e) măsuri corespunzătoare de igienă;
  f) reducerea cantității de agenți chimici prezenți la locul de muncă la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectivă;
  g) proceduri de lucru adecvate care includ măsuri privind manipularea, depozitarea și transportul, toate în condiții de siguranță, la locul de muncă, ale agenților chimici periculoși și ale deșeurilor care conțin asemenea agenți chimici.
  (la 21-08-2018, Litera g) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )


  Articolul 18
  (1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 12 indică prezența unui risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, se aplică măsurile specifice de protecție, prevenire și supraveghere prevăzute la art. 19-29 și la art. 38-42 din prezenta hotărâre.(2) Dacă rezultatele evaluării riscurilor, conform art. 12, arată că datorită cantității de agent chimic periculos prezent la locul de muncă există doar un risc redus pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, iar măsurile luate în conformitate cu art. 11 alin. (1), art. 17 și art. 20 alin. (4) sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 19-29 și 38-42 nu se aplică.


  Secţiunea a 3-a Măsuri specifice de protecție și prevenire

  Articolul 19

  Angajatorul va asigura că riscul pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor cauzat de prezența la locul de muncă a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.


  Articolul 20
  (1) În aplicarea art. 19 se recurge, de regulă, la substituire, prin care angajatorul evită utilizarea unui agent chimic periculos, înlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în condițiile utilizării, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, după caz.
  (la 19-01-2012, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )
  (2) Atunci când tipul activității nu permite eliminarea riscului prin substituire, ținând cont de activitatea și evaluarea riscului prevăzute la art. 12-16, angajatorul asigură reducerea la minimum a riscului prin aplicarea măsurilor de protecție și prevenire.(3) În ordinea priorității, măsurile prevăzute la alin. (2) includ:
  a) proiectarea unor procese de muncă și control tehnic adecvate și utilizarea echipamentelor și materialelor potrivite, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum emiterea de agenți chimici periculoși care pot prezenta un risc pentru siguranța și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă;
  b) aplicarea unor măsuri de protecție colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilația adecvată și măsurile potrivite de organizare;
  c) aplicarea unor măsuri de protecție individuală, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protecție, dacă expunerea nu poate fi prevenită prin alte mijloace.
  (4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecție și prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art. 44.
  (la 21-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )


  Articolul 21

  Măsurile prevăzute la art. 20 sunt completate cu cele de supraveghere a stării de sănătate, conform art. 38-42, dacă natura riscului o cere.


  Articolul 22

  Angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenților chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, în mod regulat și ori de câte ori se produce vreo schimbare a condițiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenți chimici, în special cu privire la valorile-limită de expunere profesională, cu excepția cazului în care demonstrează prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu art. 20, au fost luate măsuri adecvate de prevenire și protecție.
  (la 21-08-2018, Articolul 22 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )


  Articolul 23
  (1) În îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 12-16 sau care decurg, pe cale de consecință, din acestea, angajatorul ține seama de rezultatele procedurilor prevăzute la art. 22.(2) În situația în care o valoare limită de expunere profesională stabilită efectiv la nivel național a fost depășită, angajatorul ia măsuri imediat, ținând cont de natura acelei limite, pentru a remedia situația prin aplicarea măsurilor preventive și de protecție.


  Articolul 24
  (1) Pe baza evaluării globale și a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12-18 și la art. 20 alin. (4) angajatorul ia măsuri tehnice și/sau organizatorice potrivite cu natura operațiunii, inclusiv depozitarea, manipularea și separarea agenților chimici incompatibili, asigurând protecția lucrătorilor împotriva riscurilor care decurg din proprietățile fizico-chimice ale agenților chimici.(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) sunt luate, în ordinea priorității, în special, pentru:
  -------------
  Partea introductivă a alin. (2) al art. 24 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.

  a) a preveni prezența la locul de muncă a concentrațiilor periculoase ale substanțelor inflamabile sau a cantităților periculoase de substanțe chimice instabile, în cazul în care natura muncii permite acest lucru;
  b) a evita prezența surselor de aprindere care pot da naștere unor incendii și explozii sau a condițiilor nefavorabile care pot determina ca substanțele chimice instabile ori amestecurile de substanțe să genereze efecte fizice dăunătoare; și
  c) a diminua efectele negative pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substanțelor inflamabile, ori efectele fizice dăunătoare care decurg din prezența substanțelor chimice instabile sau a amestecurilor de substanțe.(3) Echipamentele de muncă și sistemele de protecție asigurate de angajator pentru protecția lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene în vigoare cu privire la proiectare, producție și livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătății și securității.
  (la 21-08-2018, Alineatul (3) din Articolul 24 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )
  (4) Măsurile tehnice și/sau organizatorice luate de angajator trebuie să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.
  (la 21-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 24 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )
  (5) Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalațiilor, echipamentelor și mașinilor sau pentru a pune la dispoziție echipamentele de suprimare a exploziilor ori de descărcare a presiunii de explozie.
  (la 21-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 24 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )


  Secţiunea a 4-a Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente, incidente sau urgențe

  Articolul 25

  În vederea protejării securității și sănătății lucrătorilor împotriva accidentelor, incidentelor și urgențelor legate de prezența unor agenți chimici periculoși la locul de muncă, cu respectarea obligațiilor prevăzute la art. 10 și 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul stabilește măsuri sau planuri de acțiune care pot fi aplicate atunci când se produce un asemenea eveniment, astfel încât să fie luate măsurile adecvate. Aceste măsuri sau planuri de acțiune trebuie să includă orice exerciții de protecție adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum și asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.


  Articolul 26
  (1) În cazul în care are loc unul dintre evenimentele prevăzute la art. 25, angajatorul ia imediat măsuri pentru a reduce efectele evenimentului și a informa lucrătorii interesați.(2) Pentru a readuce situația la normal, angajatorul trebuie:
  a) să aplice măsurile necesare pentru remedierea situației cât mai rapid posibil;
  b) să permită să lucreze în zona afectată numai lucrătorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparațiilor și a altor operațiuni necesare.


  Articolul 27
  (1) Lucrătorilor cărora li se permite să lucreze în zona afectată li se asigură îmbrăcăminte de protecție potrivită, echipament individual de protecție, echipament special de securitate și instalațiile pe care trebuie să le utilizeze, atât timp cât situația se menține.(2) Situația prevăzută la art. 25 nu trebuie să devină permanentă.(3) Persoanelor neprotejate nu li se permite să rămână în zona afectată.


  Articolul 28

  Cu respectarea prevederilor art. 10 și 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul ia măsurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare și alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existența unui risc crescut pentru securitate și sănătate, pentru a permite o reacție adecvată și pentru a întreprinde imediat acțiuni de remediere, precum și operațiuni de asistență, evacuare și salvare, dacă este nevoie.


  Articolul 29
  (1) Angajatorul asigură disponibilitatea informațiilor cu privire la măsurile aplicabile în caz de urgență, care implică agenți chimici periculoși.(2) Serviciile interne și externe competente în caz de accident și urgență au acces la informațiile prevăzute la alin. (1).(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) includ:
  a) notificarea prealabilă a pericolelor legate de activitatea profesională;
  b) măsurile de identificare a pericolelor;
  c) măsurile de precauție și procedurile pertinente, astfel încât serviciile de urgență să își poată pregăti propriile proceduri de intervenție și măsuri de precauție; și
  d) toate informațiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot apărea atunci când se produce un accident ori o situație de urgență;
  e) informații despre măsurile de aplicare a acestui articol.


  Secţiunea a 5-a

  Informarea, instruirea și consultarea lucrătorilor
  (la 21-08-2018, Titlul secțiunii a 5-a din Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )


  Articolul 30
  (1) Cu respectarea prevederilor art. 16,17, 20 și 21 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentanților acestora li se furnizează:
  (la 21-08-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 30 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )

  a) datele obținute în baza prevederilor art. 12-16 și informații suplimentare ori de câte ori schimbări majore la locul de muncă determină o modificare a acestor date;
  b) informații despre agenții chimici periculoși prezenți la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenți, riscurile pentru securitate și sănătate, valorile limită de expunere profesională, și prevederi legale;
  c) instruire și informare privind precauțiile necesare și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înșiși și pe alți lucrători la locul de muncă;
  d) acces la fișa cu date de securitate pusă la dispoziție de către furnizor în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul nr. 1.907/2006.
  (la 01-06-2015, Lit. d) a alin. (1) al art. 30 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. )
  (2) Angajatorul se asigură că informația transmisă lucrătorilor sau reprezentanților acestora este:
  a) furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc prevăzute la art. 12-16. Acesta poate merge de la comunicare orală până la instruirea și pregătirea individuală susținute cu informații scrise, în funcție de natura și gradul de risc indicate de evaluarea cerută de dispozițiile alin. (1);
  b) actualizată astfel încât să țină cont de modificarea condițiilor.


  Articolul 31

  În cazul în care containerele și conductele conțin agenți chimici periculoși pentru care legislația națională și europeană aplicabilă privind etichetarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase și cea privind semnalizarea de securitate la locul de muncă nu impun etichetarea și semnalizarea, angajatorul, cu respectarea derogărilor prevăzute de legislația menționată, trebuie să se asigure că se pot identifica ușor conținutul, natura și riscurile asociate conținutului containerelor și conductelor.
  (la 19-01-2012, Art. 31 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )


  Articolul 32
  (1) Angajatorii pot să solicite, de preferință de la producător sau furnizor, toate informațiile despre agenții chimici periculoși care sunt necesare pentru aplicarea art. 12, în măsura în care nici Regulamentul nr. 1.907/2006, nici Regulamentul nr. 1.272/2008 nu prevăd obligația de a furniza informații.(2) Persoanele cărora li s-au solicitat informațiile prevăzute la alin. (1) au obligația să le furnizeze, conform solicitării, cu excepția datelor considerate confidențiale, potrivit legii.
  (la 01-06-2015, Art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. )


  Articolul 33

  Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre se realizează potrivit art. 18 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.
  (la 21-08-2018, Articolul 33 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )


  Capitolul III Interdicții. Supravegherea stării de sănătate

  Secţiunea I Interdicții

  Articolul 34

  Este interzisă producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenților chimici prevăzuți în anexa nr. 3, în condițiile prevăzute în această anexă pentru a preveni expunerea lucrătorilor la riscurile pentru sănătate pe care le pot prezenta anumiți agenți chimici și/sau anumite activități care implică agenți chimici.


  Articolul 35

  Abrogat.
  (la 19-01-2012, Art. 35 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )


  Articolul 36

  Abrogat.
  (la 19-01-2012, Art. 36 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )


  Articolul 37

  Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Sănătății pot fi inițiatori ai hotărârii care urmează să modifice lista interdicțiilor prevăzute la art. 34, pentru a include și alți agenți chimici sau alte activități, pe baza modificărilor aduse listei de interdicții sabilite de Consiliul Uniunii Europene.
  (la 19-01-2012, Art. 37 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale", sintagma "Ministerul Sănătății Publice" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Sănătății". )


  Secţiunea a 2-a Supravegherea stării de sănătate

  Articolul 38
  (1) Cu respectarea prevederilor art. 24 și 25 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Ministerul Sănătății introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 12-16, indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerințele specificate pentru dosarele medicale și expuneri, precum și disponibilitatea acestora sunt introduse în conformitate cu prevederile legislației și practicii naționale.
  (la 21-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 38 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )
  (2) Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ține seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiții:
  a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de așa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătății și respectiva expunere;
  b) atunci când există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condițiile specifice activității/muncii lucrătorului;
  c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători.
  (la 21-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 38 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )
  (3) Suplimentar față de prevederile alin. (1) și (2), pentru supravegherea stării de sănătate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucrătorului la agentul chimic periculos.(4) În situația în care este stabilită o valoare-limită biologică obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate, potrivit metodelor din anexa respectivă, este o cerință obligatorie în cazul desfășurării unei activități cu respectivul agent chimic periculos.
  (la 21-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 38 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )
  (5) Lucrătorii trebuie să fie informați în legătură cu cerința prevăzută la alin. (4) înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.


  Articolul 39
  (1) Întrebuințarea carbonatului bazic de plumb - ceruză, a sulfatului de plumb și a tuturor produselor conținând acești pigmenți este interzisă în orice lucrare de vopsitorie, cu excepția vopsirii vagoanelor de cale ferată, a podurilor de cale ferată, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. În aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb și produsele care conțin acești pigmenți vor fi utilizate sub formă de pastă sau de vopsea gata preparată.(2) Este interzisă vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.(3) Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comportă utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb și a tuturor produselor care conțin acești pigmenți.


  Articolul 40

  Ministerul Sănătății stabilește măsurile necesare pentru a se ține permanent evidența actualizată a fiecărui lucrător a cărui stare de sănătate este supravegheată potrivit cerințelor art. 38.
  (la 19-01-2012, Art. 40 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Sănătății Publice" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Sănătății". )


  Articolul 41
  (1) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate și expunere trebuie să conțină concluziile examenului clinic și de specialitate al supravegherii stării de sănătate și al tuturor datelor reprezentative obținute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos.
  (la 19-01-2012, Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )
  (2) Monitorizarea biologică și cerințele conexe pot face parte din supravegherea stării de sănătate.(3) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate și expunere se păstrează la structura de medicină a muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul, într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerința confidențialității.
  (la 19-01-2012, Alin. (3) al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )
  (4) Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.
  (la 19-01-2012, Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "autoritate de sănătate publică" fiind înlocuită cu sintagma "direcție de sănătate publică". )
  (5) Lucrătorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sănătate și expunere care îl privesc personal.(6) Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicină a muncii cu care au avut contract în vederea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor.
  (la 19-01-2012, Alin. (6) al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )
  (7) La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical și ale fișei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate la structura de medicină a muncii a unității respective.
  (la 19-01-2012, Alin. (7) al art. 41 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )


  Articolul 42
  (1) Lucrătorul este informat de medic sau de altă persoană cu calificarea necesară în legătură cu rezultatul care îl privește personal, furnizându-i-se și informații și recomandări cu privire la orice acțiune de supraveghere a stării de sănătate care trebuie să i se aplice după încetarea expunerii dacă în urma supravegherii stării de sănătate se constată că:
  a) un lucrător suferă de o boală identificabilă sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătății, pe care un medic specialist în medicina muncii o/îl consideră rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de muncă;
  sau.
  (la 19-01-2012, Lit. a) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )

  b) a fost depășită o valoare limită biologică obligatorie.
  (2) În cazurile prevăzute la lit. a) și b) ale alin. (1), angajatorul realizează, simultan, următoarele:
  a) revizuiește evaluarea riscului efectuată în baza art. 12;
  b) revizuiește măsurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform art. 11 alin. (1) și art. 17-24;
  c) ține seama de sfaturile specialistului în medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesară sau ale autorității de sănătate publică județene și a municipiului București, autoritate competentă în aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform art. 19-24, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrătorul respectiv la un post de muncă în care nu există riscul expunerii în continuare;
  d) continuă supravegherea stării de sănătate și revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în același mod. În astfel de cazuri, medicul specialist în medicina muncii ori direcția de sănătate publică implicată poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.
  (la 19-01-2012, Lit. d) a alin. (2) al art. 42 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )


  Articolul 43

  La elaborarea politicilor naționale de securitate și sănătate a lucrătorilor, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Sănătății țin cont de recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.
  (la 21-08-2018, Articolul 43 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )


  Capitolul IV Dispoziții finale

  Articolul 44
  (1) Pe baza informațiilor disponibile privind agenții chimici, inclusiv a datelor științifice și tehnice care există, precum și a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limită și ghidurile necesare în utilizare se stabilesc și, respectiv, se elaborează de către o comisie formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și din alți specialiști desemnați de către acestea, după caz.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) își elaborează propriul regulament de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății.(3) Comisia prevăzută la alin. (1), când consideră necesar și în mod fundamentat, poate propune instituțiilor implicate și adoptarea altor dispoziții direct conexe.
  (la 19-01-2012, Art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale", sintagma "Ministerul Sănătății Publice" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Sănătății". )


  Articolul 45

  Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Sănătății asigură elaborarea reglementărilor și dispozițiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotărâri.
  (la 19-01-2012, Art. 45 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale", sintagma "Ministerul Sănătății Publice" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Sănătății". )


  Articolul 46
  (1) Abrogat.
  (la 21-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 46 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )
  (2) Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1-4 se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății.
  (la 19-01-2012, Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )


  Articolul 47

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 21-08-2018, Articolul 47 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )

  Prezenta hotărâre transpune următoarele directive:
  a) Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici în muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 131 din 5 mai 1998;
  b) Directiva 91/322/CEE a Comisiei din 29 mai 1991 privind stabilirea valorilor-limită cu caracter orientativ prin aplicarea Directivei 80/1.107/CEE a Consiliului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici și biologici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 177 din 5 iulie 1991;
  c) Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 142 din 16 iunie 2000;
  d) Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 de stabilire a unei a doua liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE și 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 38 din 9 februarie 2006;
  e) anexa III a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 158 din 30 aprilie 2004;
  f) Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 338 din 19 decembrie 2009;
  g) articolul 4 din Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 65 din 5 martie 2014;
  h) anexa Directivei (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 27 din 1 februarie 2017.“
  (la 21-08-2018, Mențiunea privind transpunerea normelor europene a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu

  București, 6 septembrie 2006.
  Nr. 1.218.

  Anexa nr. 1

  VALORI-LIMITĂ OBLIGATORII
  de expunere profesională la agenți chimici


  Nr. crt.

  CAS(^1)

  EC(^2) (EINECS)

  Denumirea agentului chimic

  Acțiunea cutanată(^3)

  Valoare-limită maximă

  Mențiuni(^8)

  8 ore(^4)

  Termen scurt (^5) (15 min.)

  mg/mc(^6)

  ppm(^7)

  mg/mc(^6)

  ppm(^7)

  1.

  75-07-0

  200-836-8

  Acetaldehidă/Etanal

   

  90

  50

  180

  100

   

  2.

  140-11-4

  205-399-7

  Acetat de benzil

   

  50

  8

  80

  13

   

  3.

  112-07-2

  203-933-3

  Acetat de 2-butoxietil

  P

  133

  20

  333

  50

  Directiva 2000/39

  4.

  123-86-4

  204-658-1

  Acetat de n-butil

   

  715

  150

  950

  200

   

  5.

  108-84-9

  203-621-7

  Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat de hexil secundar

   

  150

  25

  250

  42

   

  6.

  625-16-1

  -

  Acetat de 1,1 dimetilpropil/Acetat de terț pentil

   

  270

  50

  540

  100

  Directiva 2000/39 Amilacetat, terț

  7.

  141-78-6

  205-500-4

  Acetat de etil

   

  400

  111

  500

  139

  Directiva 2017/164

  8.

  111-15-9

  203-839-2

  Acetat de 2-etoxietil/Acetat de etilglicol

  P

  11

  2

  -

  -

  R1B Directiva 2009/161

  9.

  110-19-0

  203-745-1

  Acetat de izobutil

   

  715

  150

  950

  200

   

  10.

  123-92-2

  204-662-3

  Acetat de izopentil

   

  270

  50

  540

  100

  Directiva 2000/39

  11.

  108-21-4

  203-561-1

  Acetat de izopropil

   

  400

  96

  600

  144

   

  12.

  79-20-9

  201-185-2

  Acetat de metil

   

  200

  63

  600

  188

   

  13.

  626-38-0

  210-946-8

  Acetat de 1-metilbutil

   

  270

  50

  540

  100

  Directiva 2000/39

  14.

  110-49-6

  203-772-9

  Acetat de 2-metoxietil

  P

  4,8

  1

  -

  -

  R1B Directiva 2009/161

  15.

  108-65-6

  203-603-9

  Acetat de 2-metoxi-1-metiletil

  P

  275

  50

  550

  100

  Directiva 2000/39

  16.

  628-63-7

  211-047-3

  Acetat de pentil

   

  270

  50

  540

  100

  Directiva 2000/39

  17.

  620-11-1

  -

  Acetat de 3-pentil

   

  270

  50

  540

  100

  Directiva 2000/39

  18.

  109-60-4

  203-686-1

  Acetat de propil

   

  400

  96

  600

  144

   

  19.

  108-05-4

  203-545-4

  Acetat de vinil

   

  17,6

  5

  35,2

  10

  Directiva 2009/161

  20.

  141-97-9

  205-516-1

  Aceto-acetat de etil/Acetil-acetat de etil

   

  100

  19

  200

  38

   

  21.

  67-64-1

  200-662-2

  Acetonă

   

  1210

  500

  -

  -

  Directiva 2000/39

  22.

  64-19-7

  200-580-7

  Acid acetic

   

  25^(13)

  10

  50^(13)

  20

  Directiva 2017/164

  23.

  79-10-7

  201-177-9

  Acid acrilic

   

  29^(13)

  10

  59^(13)(14)

  20^(14)

  Directiva 2017/164

  24.

  10035-10-6

  233-113-0

  Acid bromhidric/Bromură de hidrogen

   

  -

  -

  6,7

  2

  Directiva 2000/39

  25.

  107-92-6

  203-532-3

  Acid butiric

   

  15

  4

  30

  8

   

  26.

  74-90-8

  200-821-6

  Acid cianhidric (exprimat în CN)

  P

  0,5

  0,45

  1

  0,9

  Directiva 2017/164
  Cianură de hidrogen

  27.

  79-11-8

  201-178-4

  Acid cloracetic

   

  -

  -

  1

  -

   

  28.

  7647-01-0

  231-595-7

  Acid clorhidric/Clorură de hidrogen

   

  8

  5

  15

  10

  Directiva 2000/39

  29.

  598-78-7

  209-952-3

  Acid 2-cloropropionic

   

  1

  0,2

  2

  0,4

   

  30.

  75-99-0

  200-923-0

  Acid 2,2-dicloropropionic

   

  2

  0,3

  10

  1,7

   

  31.

  756-80-9

  212-053-9

  Acid O,O dimetilditiofosforic

   

  10

  -

  15

  -

   

  32.

  7664-39-3

  231-634-8

  Acid fluorhidric/Fluorură de hidrogen

   

  1,5

  1,8

  2,5

  3

  Directiva 2000/39

  33.

  64-18-6

  200-579-1

  Acid formic

   

  9

  5

  -

  -

  Directiva 2006/15

  34.

  7782-79-8

  231-965-8

  Acid hidrazoic

   

  1

  -

  2

  -

   

  35.

  79-41-4

  201-204-4

  Acid metacrilic

   

  30

  8,5

  45

  13

   

  36.

  7697-37-2

  231-714-2

  Acid nitric/Acid azotic

   

  -

  -

  2,6

  1

  Directiva 2006/15

  37.

  7664-38-2

  231-633-2

  Acid ortofosforic

   

  1

  -

  2

  -

  Directiva 2000/39

  38.

  144-62-7

  205-634-3

  Acid oxalic

   

  1

  -

  -

  -

  Directiva 2006/15

  39.

  88-89-1

  201-865-9

  Acid picric

   

  0,1

  -

  -

  -

  Directiva 91/322

  40.

  79-09-4

  201-176-3

  Acid propionic

   

  31

  10

  62

  20

  Directiva 2000/39

  41.

  7664-93-9

  231-639-5

  Acid sulfuric (^9)

   

  0,05

  -

  -

  -

  Particule lichide pulverizate (^10) Directiva 2009/161

  42.

  107-02-8

  203-453-4

  Acrilaldehidă/Acroleină

   

  0,05^(13)

  0,02

  0,12^(13)

  0,05

  Directiva 2017/164

  43.

  79-06-1

  201-173-7

  Acrilamidă

  P

  0,03

  -

  -

  -

  C1B; M1B; R2

  44.

  141-32-2

  205-480-7

  Acrilat de n-butil

   

  11

  2

  53

  10

  Directiva 2000/39

  45.

  140-88-5

  205-438-8

  Acrilat de etil/Etilacrilat

   

  21

  5

  42

  10

  Directiva 2009/161

  46.

  96-33-3

  202-500-6

  Acrilat de metil/Metilacrilat

   

  18

  5

  36

  10

  Directiva 2009/161

  47.

  107-13-1

  203-466-5

  Acrilonitril

  P

  5

  2,3

  10

  4,6

  C1B

  48.

  15972-60-8

  240-110-8

  Alaclor/2-cloro-2’,6’-dietil-N- (metoximetil) acetanilidă

   

  20

  -

  30

  -

   

  49.

  107-18-6

  203-470-7

  Alcool alilic

  P

  4,8

  2

  12,1

  5

  Directiva 2000/39

  50.

  64-17-5

  200-578-6

  Alcool etilic/Etanol

   

  1900

  1000

  9500

  5000

   

  51.

  98-00-0

  202-626-1

  Alcool furfurilic

   

  50

  12,5

  100

  25

   

  52.

  111-70-6

  203-897-9

  Alcool heptilic/1-Heptanol

   

  150

  31,5

  250

  53

   

  53.

  111-27-3

  203-852-3

  Alcool hexilic/1-Hexanol

   

  150

  36

  250

  60

   

  54.

  123-96-6

  204-667-0

  Alcool izooctilic/2- Octanol

  P

  150

  28

  250

  47

   

  55.

  67-63-0

  200-661-7

  Alcool izopropilic/2- Propanol

   

  200

  81

  500

  203

   

  56.

  71-23-8

  200-746-9

  Alcool propilic/1- Propanol

   

  200

  81

  500

  203

   

  57.

  123-72-8

  204-646-6

  Aldehidă butirică

   

  -

  -

  25

  9

   

  58.

  107-20-0

  203-472-8

  Aldehidă cloracetică

   

  -

  -

  3

  1

   

  59.

  123-73-9

  204-647-1

  Aldehidă crotonică/2- Butenal

   

  -

  -

  25

  9

   

  60.

  309-00-2

  206-215-8

  Aldrin sau izodrin/1, 2, 3, 4, 10, 10 -hexaclor 1, 4, 4a, 5, 8, 8a- hexahidro- 1, 4, 5, 8-diendodimetilen naftalină

  P

  0,2

  -

  0,25

  -

   

  61.

  107-11-9

  203-463-9

  Alilamină

   

  0,1

  -

  0,4

  -

   

  62.

  -

  -

  Aluminiu și oxizi

   

  3

  -

  10

  -

  (Pulberi)

  63.

  -

  -

  Aluminiu și oxizi

   

  1

  -

  3

  -

  (Fumuri)

  64.

  92-67-1

  202-177-1

  4 aminodifenil

   

  -

  -

  -

  -

  Fp

  65.

  141-43-5

  205-483-3

  2-aminoetanol/Etanolamină

  P

  2,5

  1

  7,6

  3

  Directiva 2006/15

  66.

  75-31-0

  200-860-9

  2-aminopropan/Izopropilamină

   

  7

  3

  10

  4

   

  67.

  61-82-5

  200-521-5

  Amitrol

   

  0,2^(13)

  -

  -

  -

  Directiva 2017/164

  68.

  7664-41-7

  231-635-3

  Amoniac

   

  14

  20

  36

  50

  Directiva 2000/39

  69.

  108-24-7

  203-564-8

  Anhidridă acetică

   

  15

  3,6

  25

  6

   

  70.

  106-31-0

  203-383-4

  Anhidridă butirică

   

  1

  -

  5

  -

   

  71.

  85-44-9

  201-607-5

  Anhidridă ftalică

   

  2

  0,3

  5

  0,8

  (Vapori și aerosoli de condensare)

  72.

  108-31-6

  203-571-6

  Anhidridă maleică

   

  1

  0,25

  3

  0,75

   

  73.

  62-53-3

  200-539-3

  Anilină

  P

  3

  0,8

  5

  1,3

   

  74.

  90-04-0

  201-963-1

  o-Anisidină

  P

  0,3

  0,06

  0,5

  0,1

  C1B; M2

  75.

  536-90-3

  208-651-4

  m-Anisidină

  P

  0,3

  0,06

  0,5

  0,1

   

  76.

  104-94-9

  203-254-2

  p-Anisidină

  P

  0,3

  0,06

  0,5

  0,1

   

  77.

  7440-36-0

  231-146-5

  Antimoniu/Stibiu

   

  0,2

  -

  0,5

  -

   

  78.

  86-88-4

  201-706-3

  Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree

   

  0,2

  -

  0,6

  -

   

  79.

  7440-22-4

  231-131-3

  Argint

   

  0,1

  -

  -

  -

  (Metalic); Directiva 2000/39

  80.

  -

  231-131-3

  Argint (compuși solubili exprimați în Ag)

   

  0,01

  -

  -

  -

  Directiva 2006/15

  81.

  -

  -

  Arsen și compuși anorganici (exprimați în As)

   

  0,01

  -

  0,1

  -

  C 1A

  82.

  7784-42-1

  232-066-3

  Arsină/Hidrogen arseniat

   

  0,1

  0,03

  0,3

  0,09

   

  83.

  8052-42-4

  232-490-9

  Asfalt

   

  5

  -

  -

  -

  (Fumuri)

  84.

  1912-24-9

  217-617-8

  Atrazină

   

  1

  -

  2

  -

   

  85.

  26628-22-8

  247-852-1

  Azidă de sodiu

  P

  0,1

  -

  0,3

  -

  Directiva 2000/39

  86.

  -

  -

  Bariu (compuși solubili exprimați în Ba)

   

  0,5

  -

  -

  -

  Directiva 2006/15

  87.

  71-43-2

  200-753-7

  Benzen

  P(^11)

  3,25

  1

  -

  -

  C1A; M1B; Directiva 2004/37

  88.

  50-32-8

  200-028-5

  3,4-benzpiren/Benzo[a]piren

   

  -

  -

  -

  -

  Fp; C1B; M1B; R1B

  89.

  92-87-5

  202-199-1

  Benzidină

  P

  -

  -

  -

  -

  Fp; C1A

  90.

  -

  -

  Benzine (carburanți)

   

  300

  -

  500

  -

   

  91.

  93-89-0

  202-284-3

  Benzoat de etil

   

  200

  33

  300

  49

   

  92.

  106-51-4

  203-405-2

  p-Benzochinonă/Chinonă

   

  0,3

  -

  0,4

  -

   

  93.

  -

  -

  Beriliu (compuși de Be)

   

  0,002

  -

  -

  -

  C1B

  94.

  111-44-4

  203-870-1

  Bis(2-cloroetil)eter/2,2’ Dicloro dietil eter

  P

  40

  6,8

  60

  10,3

   

  95.

  542-88-1

  208-832-8

  Bis (clorometil) eter

   

  -

  -

  -

  -

  Fp; C1A

  96.

  14324-55-1

  238-270-9

  Bis (dietilditiocarbamat ) de zinc

   

  3

  -

  5

  -

   

  97.

  80-05-7

  201-245-8

  Bisfenol A/4,4’-Isopropilidendifenol

   

  2^(13)

  -

  -

  -

  Fracție inhalabilă R2; Directiva 2017/164

  98.

  7726-95-6

  231-778-1

  Brom

   

  0,7

  0,1

  -

  -

  Directiva 2006/15

  99.

  74-96-4

  200-825-8

  Brometan/Bromura de etil

   

  400

  90

  500

  112

  C2

  100.

  74-83-9

  200-813-2

  Brommetan/Bromura de metil

  P

  20

  5

  30

  7,5

  M2

  101.

  593-60-2

  209-800-6

  Bromură de etilenă

   

  22

  5

  -

  -

  C1B

  102.

  106-99-0

  203-450-8

  1,3 Butadienă

   

  22

  10

  -

  -

  C1A; M1B

  103.

  71-36-3

  200-751-6

  n-Butanol

   

  100

  33

  200

  66

   

  104.

  78-93-3

  201-159-0

  2 Butanonă/Etil metil cetonă/Butanonă

   

  600

  200

  900

  300

  Directiva 2000/39

  105.

  110-65-6

  203-788-6

  2-butină-1,4-diol

   

  0,5^(13)

  -

  -

  -

  Directiva 2017/164

  106.

  109-73-9

  203-699-2

  Butilamină

  P

  -

  -

  15

  5

   

  107.

  106-35-4

  203-388-1

  Butil etil cetonă/ Heptan-3-onă/3-heptanonă

   

  95

  20

  -

  -

  Directiva 2000/39

  108.

  111-76-2

  203-905-0

  2-Butoxietanol/Etilenglicol monobutileter

  P

  98

  20

  246

  50

  Directiva 2000/39

  109.

  112-34-5

  203-961-6

  2-(2-Butoxietoxi)-etanol/ Dowanol DB

   

  67,5

  10

  101,2

  15

  Directiva 2006/15

  110.

  2426-08-6

  219-376-4

  Butil glicidil eter

   

  100

  19

  200

  38

  C2; M2

  111.

  -

  -

  Cadmiu și compuși (exprimați în Cd)

   

  0,05

  -

  -

  -

  C1B; M2; R2

  112.

  76-22-2

  200-945-0

  Camfor

   

  1

  6

  3

  18

   

  113.

  105-60-2

  203-313-2

  ε-Caprolactamă/ Ciclohexanon-iso-oximă

   

  10

  -

  40

  -

  (Pulberi, vapori) Directiva 2000/39

  114.

  63-25-2

  200-555-0

  Carbaril/1-naftil metilcarbamat

   

  2

  -

  5

  -

  C2

  115.

  105-58-8

  203-311-1

  Carbonat de dietil

   

  700

  145

  1000

  207

   

  116.

  497-19-8

  207-838-8

  Carbonat de sodiu

   

  1

  -

  3

  -

   

  117.

  12070-12-1

  235-123-0

  Carbura de tungsten

   

  2

  -

  6

  -

   

  118.

  463-51-4

  207-336-9

  Cetenă

   

  0,5

  -

  1,5

  -

   

  119.

  420-04-2

  206-992-3

  Cianamidă

  P

  1

  0,58

  -

  -

  Directiva 2006/15

  120.

  75-05-8

  200-835-2

  Cianometan/Acetonitril

  P

  70

  40

  -

  -

  Directiva 2006/15

  121.

  151-50-8

  205-792-3

  Cianură de potasiu (exprimată în CN)

  P

  0,5

  -

  1

  -

  Directiva 2017/164

  122.

  143-33-9

  205-599-4

  Cianură de sodiu (exprimată în CN)

  P

  0,5

  -

  1

  -

  Directiva 2017/164

  123.

  -

  -

  Cianuri (altele decât cele de la pozițiile 121 și 122) și cianogeni (exprimare în CN)

  P

  0,5

  -

  1

  -

   

  124.

  110-82-7

  203-806-2

  Ciclohexan

   

  700

  200

  -

  -

  Directiva 2006/15

  125.

  108-93-0

  203-630-6

  Ciclohexanol

  P

  100

  25

  200

  50

   

  126.

  108-94-1

  203-631-1

  Ciclohexanonă

  P

  40,8

  10

  81,6

  20

  Directiva 2000/39

  127.

  110-83-8

  203-807-8

  Ciclohexenă

   

  700

  208

  1200

  357

   

  128.

  108-91-8

  203-629-0

  Ciclohexilamină

   

  20

  5

  40

  10

  R2

  129.

  542-92-7

  208-835-4

  Ciclopentadienă

   

  100

  35,5

  200

  75

   

  130.

  12079-65-1

  235-142-4

  Ciclopentadienil tricarbonil mangan

   

  0,1

  -

  0,3

  -

   

  131.

  75-19-4

  200-847-8

  Ciclopropan

   

  500

  290

  700

  407

   

  132.

  7782-50-5

  231-959-5

  Clor

   

  -

  -

  1,5

  0,5

  Directiva 2006/15

  133.

  108-90-7

  203-628-5

  Clorbenzen/monoclorbenzen

   

  23

  5

  70

  15

  Directiva 2006/15

  134.

  74-97-5

  200-826-3

  Clor brom metan

   

  700

  132

  1000

  189

   

  135.

  506-77-4

  208-052-8

  Clorcian

   

  -

  -

  1

  0,4

   

  136.

  57-74-9

  200-349-0

  Clordan/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8-octaclor- 3a, 4, 7, 7a-tetrahidro-4,7-metanoindan

   

  0,3

  -

  0,6

  -

  C2

  137.

  106-89-8

  203-439-8

  1-clor-2,3-epoxipropan/ Epiclorhidrină

  P

  1

  0,2

  4

  0,8

  C1B

  138.

  95-57-8

  202-433-2

  2-Clorfenol

   

  -

  -

  10

  -

   

  139.

  74-87-3

  200-817-4

  Clormetan/clorură de metil

   

  75

  36

  150

  72

  C2

  140.

  100-00-5

  202-809-6

  1-Clor-4 nitrobenzen

  P

  -

  -

  1

  0,16

  C2; M2

  141.

  600-25-9

  209-990-0

  1-Clor-1 nitropropan

   

  50

  10

  75

  15

   

  142.

  532-27-4

  208-531-1

  2-Cloroacetofenonă

   

  -

  -

  0,3

  0,05

   

  143.

  106-47-8

  203-401-0

  4-Cloroanilină

  P

  2

  -

  5

  -

  C1B

  144.

  75-00-3

  200-830-5

  Cloretan

   

  268

  100

  -

  -

  C2 Directiva 2006/15

  145.

  40507-94-6

  254-947-1

  6-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă

   

  15

  -

  20

  -

   

  146.

  53469-21-9

  -

  Clorodifenil (42% clor)

  P

  -

  -

  1

  -

   

  147.

  11097-69-1

  -

  Clorodifenil (54% clor)

  P

  -

  -

  0,5

  -

   

  148.

  75-45-6

  200-871-9

  Clorodifluorometan

   

  3600

  1000

  -

  -

  Directiva 2000/39

  149.

  107-07-3

  203-459-7

  2 Cloroetanol/Etilenclorhidrină

  P

  3

  1

  10

  3

   

  150.

  67-66-3

  200-663-8

  Cloroform/Triclormetan

  P

  10

  2

  -

  -

  C2 Directiva 2000/39

  151.

  96-30-0

  202-497-1

  2-cloro-N-metilacetamidă

   

  10

  -

  14

  -

   

  152.

  563-47-3

  209-251-2

  3 Cloro-2metil propenă/Clorură de metalil

   

  80

  22

  150

  41

   

  153.

  97-00-7

  202-551-4

  1-Clor 2,4 dinitrobenzen

   

  -

  -

  1

  -

   

  154.

  126-99-8

  204-818-0

  Cloropren/2 Clor-1,3 butadienă

  P

  30

  8

  50

  14

  C1B

  155.

  75-29-6

  200-858-8

  2-clorpropan/clorură de izopropil

   

  400

  125

  500

  156

   

  156.

  96-24-2

  202-492-4

  3-cloro-1,2-propandiol/ Monoclorhidrină

   

  5

  -

  10

  -

   

  157.

  107-05-1

  203-457-6

  3-clorpropenă/clorură de alil

   

  3

  1

  6

  2

  C2; M2

  158.

  2039-87-4

  218-026-8

  o-Clorstiren

   

  50

  9

  100

  18

   

  159.

  95-49-8

  202-424-3

  2-clortoluen

   

  150

  30

  250

  50

   

  160.

  106-43-4

  203-397-0

  4-clortoluen

   

  150

  30

  250

  50

   

  161.

  100-44-7

  202-853-6

  α Clor toluen/clorură de benzil

   

  5

  1

  8

  1,5

  C1B

  162.

  75-36-5

  200-865-6

  Clorură de acetil

   

  2

  0,6

  5

  1,6

   

  163.

  12125-02-9

  235-186-4

  Clorură de amoniu

   

  5

  -

  10

  -

   

  164.

  98-88-4

  202-710-8

  Clorură de benzoil

   

  5

  0,9

  10

  1,8

   

  165.

  79-04-9

  201-171-6

  Clorură de cloracetil

   

  10

  2

  20

  4

   

  166.

  79-36-7

  201-199-9

  Clorură de dicloracetil

   

  3

  0,5

  5

  0,8

   

  167.

  10545-99-0

  234-129-0

  Clorură de sulf

   

  2

  0,4

  5

  0,9

   

  168.

  7791-25-5

  232-245-6

  Clorură de sulfuril

   

  2

  0,4

  5

  0,9

   

  169.

  7719-09-7

  231-748-8

  Clorură de tionil

   

  15

  3

  25

  5

   

  170.

  75-01-4

  200-831-0

  Clorură de vinil (monomer)

   

  7,77

  3

  -

  -

  C1A; Directiva 2004/37

  171.

  7440-48-4

  231-158-0

  Cobalt

   

  0,05

  -

  0,1

  -

   

  172.

  8050-09-7

  232-475-7

  Colofoniu (produși de descompunere la lipire cu fludor, exprimați în formaldehidă)

   

  0,1

  -

  -

  -

   

  173.

  1319-77-3

  215-293-2

  Cresoli (toți izomerii)

  P

  22

  5

  -

  -

  Directiva 91/322

  174.

  18540-29-9

  -

  Crom hexavalent

   

  0,05

  -

  -

  -

  C1A; M1B; R2

  175.

  -

  -

  Crom metalic, compuși anorganici ai Cr(II) și compuși anorganici insolubili ai Cr(III)

   

  2

  -

  -

  -

  Directiva 2006/15

  176.

  13530-65-9

  236-878-9

  Cromat de zinc

   

  0,01

  -

  -

  -

  C1A

  177.

  -

  -

  Crom trivalent (compuși solubili)

   

  0,5

  -

  -

  -

   

  178.

  98-82-8

  202-704-5

  Cumen/Izopropilbenzen

  P

  100

  20

  250

  50

  Directiva 2000/39

  179.

  7440-50-8

  231-159-6

  Cupru

   

  -

  -

  0,2

  -

  (Fumuri)

  180.

  7440-50-8

  231-159-6

  Cupru

   

  0,5

  -

  1,5

  -

  (Pulberi)

  181.

  94-75-7

  202-361-1

  2,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic

   

  5

  -

  10

  -

   

  182.

  1596-84-5

  216-485-9

  Daminozidă/Alar

   

  1

  -

  3

  -

   

  183.

  533-74-4

  208-576-7

  Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil-2H-1,3,5-triadiazin-2-tionă

   

  -

  -

  3

  -

   

  184.

  50-29-3

  200-024-3

  DDT/p,p’-diclorodifenil-tricloretan

  P

  0,5

  -

  1

  -

  C2

  185.

  95828-55-0

  -

  DDVP/o,o’-dimetil-2,2diclordivinil-fosfat

  P

  0,5

  -

  1,5

  -

   

  186.

  17702-41-9

  241-711-8

  Decaboran

  P

  0,1

  0,016

  0,3

  0,05

   

  187.

  91-17-8

  202-046-9

  Decahidronaftalină/Decalină

   

  100

  18

  200

  36

   

  188.

  112-30-1

  203-956-9

  1-Decanol

   

  100

  15

  200

  30

   

  189.

  8065-48-3

  -

  Demeton/Sistox

  P

  0,05

  -

  0,15

  -

   

  190.

  8022-00-2

  -

  Demeton metil

  P

  0,2

  -

  0,5

  -

   

  191.

  431-03-8

  207-069-8

  Diacetil/Butandionă

   

  0,07^(13)

  0,02

  0,36^(13)

  0,1

  Directiva 2017/164

  192.

  124-02-7

  204-671-2

  Dialilamină

   

  0,5

  0,1

  2

  0,5

   

  193.

  37764-25-3

  253-658-8

  N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă

   

  7

  -

  10

  -

   

  194.

  999-21-3

  213-658-0

  Dialil maleat

   

  1

  -

  5

  -

   

  195.

  334-88-3

  206-382-7

  Diazometan

   

  0,3

  0,2

  0,5

  0,3

  C1B

  196.

  19287-45-7

  242-940-6

  Diboran

   

  0,1

  0,1

  1

  1

   

  197.

  106-93-4

  203-444-5

  1,2 Dibrometan

  P

  0,8

  0,1

  2

  0,3

  C1B

  198.

  74-95-3

  200-824-2

  Dibrommetan/Bromură de metilen

   

  10

  1,4

  50

  7

   

  199.

  111-92-2

  203-921-8

  Di-n-butilamină

   

  -

  -

  6

  1,1

   

  200.

  142-96-1

  205-575-3

  Di-n-butil eter/Dibutil eter

  P

  30

  6

  50

  9

   

  201.

  107-66-4

  203-509-8

  Dibutilfosfat

   

  2

  -

  5

  -

   

  202.

  84-74-2

  201-557-4

  Dibutilftalat

   

  2

  -

  5

  -

  R1B

  203.

  95-50-1

  202-425-9

  1,2-diclorbenzen/o-Diclorbenzen

  P

  122

  20

  306

  50

  Directiva 2000/39

  204.

  106-46-7

  203-400-5

  1,4-diclorbenzen/p-Diclorbenzen

  P

  12^(13)

  2

  60^(13)

  10

  C2; Directiva 2017/164

  205.

  22591-21-5

  245-111-7

  1,1 Diclor-3,3 dimetil-2-butanonă/ Diclorpinacolonă

   

  -

  -

  10

  -

   

  206.

  75-34-3

  200-863-5

  1,1-dicloretan

  P

  412

  100

  -

  -

  Directiva 2000/39

  207.

  107-06-2

  203-458-1

  1,2 Dicloretan

   

  30

  7

  70

  17

  C1B

  208.

  75-35-4

  200-864-0

  1,1 Dicloretilenă/Clorură de viniliden

   

  8^(13)

  2

  20^(13)

  5

  C2; Directiva 2017/164

  209.

  540-59-0

  208-750-2

  1,2 Dicloretilenă

   

  200

  50

  300

  76

   

  210.

  75-09-2

  200-838-9

  Diclormetan/Clorură de metilen

  P

  353^(13)

  100

  706^(13)

  200

  C2; Directiva 2017/164

  211.

  594-72-9

  209-854-0

  1,1 Diclor-1-nitroetan

   

  10

  1,7

  40

  7

   

  212.

  78-87-5

  201-152-2

  1,2 Diclorpropan/Clorură de propilen

   

  100

  22

  200

  44

   

  213.

  96-23-1

  202-491-9

  1,3 Diclor-2-propanol/1,3 Diclorhidrină

  P

  5

  0,95

  10

  1,9

  C1B

  214.

  18671-97-1

  -

  2,6-diclorchinoxalină

   

  50

  -

  100

  -

   

  215.

  75-71-8

  200-893-9

  Diclor-difluor metan/Freon 12

   

  2000

  494

  3000

  741

   

  216.

  75-43-4

  200-869-8

  Diclormonofluor metan/Freon 21

   

  42

  10

  -

  -

   

  217.

  6607-45-0

  -

  1,2 Diclorvinil-benzen/α,β Diclorstiren

   

  30

  -

  50

  -

   

  218.

  76-14-2

  200-937-7

  1,1 Diclor-tetrafluoretan/Freon 114

   

  3000

  430

  5000

  715

   

  219.

  60-57-1

  200-484-5

  Dieldrin

  P

  0,2

  -

  0,25

  -

  C2

  220.

  109-89-7

  203-716-3

  Dietilamină

   

  15

  5

  30

  10

  Directiva 2006/15

  221.

  100-37-8

  202-845-2

  2-Dietilaminoetanol

  P

  30

  6

  45

  9

   

  222.

  91-66-7

  202-088-8

  N,N Dietilanilină

   

  10

  1,6

  20

  3,2

   

  223.

  91-65-6

  202-087-2

  N,N Dietilciclohexilamină

   

  15

  -

  30

  -

   

  224.

  122-39-4

  204-539-4

  Difenilamină

   

  4

  -

  6

  -

   

  225.

  80-10-4

  201-251-0

  Difenildiclorsilan

   

  5

  05

  7

  0,7

   

  226.

  25167-94-6

  246-696-1

  Difenilpropan

   

  10

  -

  15

  -

   

  227.

  8004-13-5

  -

  Difil/dinil/dowterm/amestec de difenil și oxid de difenil

   

  2

  -

  4

  -

   

  228.

  75-61-6

  200-885-5

  Difluordibrom-metan

   

  600

  70

  800

  93

   

  229.

  120-80-9

  204-427-5

  1,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol

   

  10

  -

  20

  -

   

  230.

  123-31-9

  204-617-8

  1,4-dihidroxibenzen/Hidrochinonă

   

  1

  -

  2

  -

  C2; M2

  231.

  25167-70-8

  246-690-9

  Diizobutilenă

   

  2000

  -

  2500

  -

   

  232.

  27205-99-8

  248-322-2

  O,O Diizopropil ditiofosfat de sodiu

   

  -

  -

  20

  -

   

  233.

  127-19-5

  204-826-4

  N,N-dimetilacetamidă

  P

  36

  10

  72

  20

  R1B; Directiva 2000/39

  234.

  124-40-3

  204-697-4

  Dimetilamină

   

  3,8

  2

  9,4

  5

  Directiva 2000/39

  235.

  121-69-7

  204-493-5

  N,N Dimetilanilină

  P

  25

  5

  49

  10

  C2

  236.

  103-83-3

  203-149-1

  Dimetil-benzilamină

   

  5

  0,9

  10

  1,8

   

  237.

  75-97-8

  200-920-4

  3,3 Dimetil-2-butanonă/Pinacolonă

   

  60

  15

  150

  37

   

  238.

  75-78-5

  200-901-0

  Dimetil-diclorsilan

   

  3

  0,6

  6

  1,2

   

  239.

  1331-15-3

  -

  2,5 Dimetil 1,4 dioxan

   

  50

  -

  100

  -

   

  240.

  115-10-6

  204-065-8

  Dimetil eter/Oxid de dimetil

   

  1920

  1000

  -

  -

  Directiva 2000/39

  241.

  68-12-2

  200-679-5

  N,N Dimetilformamidă

  P

  15

  5

  30

  10

  R1B; Directiva 2009/161

  242.

  868-85-9

  212-783-8

  Dimetilfosfit

   

  12

  -

  -

  -

  (Distilat)

  243.

  108-83-8

  203-620-1

  2,6 Dimetil 4 heptanonă/Diizobutil cetonă

   

  150

  26

  250

  43

   

  244.

  57-14-7

  200-316-0

  N,N Dimetilhidrazină

  P

  0,7

  0,3

  1,5

  0,6

  C1B

  245.

  77-78-1

  201-058-1

  Dimetilsulfat

  P

  0,5

  0,1

  -

  -

  C1B; M2

  246.

  120-61-6

  204-411-8

  Dimetiltereftalat

   

  2

  -

  5

  -

   

  247.

  60-51-5

  200-480-3

  Dimetoat

   

  7

  -

  10

  -

   

  248.

  109-87-5

  203-714-2

  Dimetoximetan/Metilal

   

  1500

  531

  2500

  885

   

  249.

  628-96-6

  211-063-0

  Dinitrat de etilenglicol

  P

  0,3

  0,05

  1

  0,2

   

  250.

  25154-54-5

  246-673-6

  Dinitrobenzen (toți izomerii)

  P

  1

  0,15

  1,5

  0,2

   

  251.

  51-28-5

  200-087-7

  2,4 Dinitrofenol

  P

  0,7

  -

  1

  -

   

  252.

  534-52-1

  208-601-1

  4,6 Dinitro-o-cresol/DNOC

  P

  0,05

  -

  0,2

  -

   

  253.

  25321-14-6

  246-836-1

  Dinitrotoluen

  P

  1

  -

  1,5

  -

  C1B; M2; R2

  254.

  88-85-7

  201-861-7

  Dinoseb/6 sec butil 2,4 dinitrofenol

   

  0,1

  -

  0,5

  -

  R1B

  255.

  2813-95-8

  220-560-1

  Dinosebacetat

   

  0,7

  -

  1

  -

   

  256.

  117-84-0

  204-214-7

  Dioctilftalat/Dietil-hexil 2-ftalat

   

  2

  0,1

  5

  0,3

   

  257.

  123-91-1

  204-661-8

  1,4 Dioxan

  P

  73

  20

  -

  -

  C2; Directiva 2009/161

  258.

  10102-44-0

  233-272-6

  Dioxidul de azot

   

  0,96^(13)

  0,5

  1,91^(13)

  1

  Directiva 2017/164
  Valorile-limită pentru dioxidul de azot se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018

  259.

  124-38-9

  204-696-9

  Dioxid de carbon

   

  9000

  5000

  -

  -

  Directiva 2006/15

  260.

  10049-04-4

  233-162-8

  Dioxid de clor

   

  0,1

  0,04

  0,3

  0,11

   

  261.

  7446-09-5

  231-195-2

  Dioxid de sulf/Anhidridă sulfuroasă

   

  1,3^(13)

  0,5

  2,7^(13)

  1

  Directiva 2017/164

  262.

  13463-67-7

  236-675-5

  Dioxid de titan

   

  10

  -

  15

  -

   

  263.

  142-84-7

  205-565-9

  Dipropilamină

   

  1,7

  0,4

  2

  0,5

   

  264.

  298-04-4

  206-054-3

  Disulfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio) etil-fosforditionat

   

  0,1

  -

  0,2

  -

   

  265.

  2179-59-1

  218-550-7

  Disulfura de alil-propil

   

  10

  1,7

  20

  3,4

   

  266.

  72-20-8

  200-775-7

  Endrin/1,2,3,4,10,10 Hexaclor-6,7- epoxy-1,4,4a,5,6,7,8, 8a-octahidro- 1,4,5,8 dimetanonaftalină

  P

  0,03

  -

  0,1

  -

   

  267.

  106-87-6

  203-437-7

  1,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan/diepoxid 4-vinil ciclohexenă

  P

  57

  10

  -

  -

  C2

  268.

  4016-14-2

  223-672-9

  2,3 Epoxipropil izopropil eter/Izopropil glicidil eter

   

  50

  10,5

  100

  21

   

  269.

  111-43-3

  203-869-6

  Eter n-propilic/Dipropil eter

   

  1000

  -

  1500

  -

   

  270.

  108-20-3

  203-560-6

  Eter izopropilic/Diizopropil eter

   

  1000

  -

  1500

  -

   

  271.

  75-04-7

  200-834-7

  Etilamină

   

  9,4

  5

  -

  -

  Directiva 2000/39

  272.

  100-41-4

  202-849-4

  Etilbenzen

  P

  442

  100

  884

  200

  Directiva 2000/39

  273.

  5459-93-8

  226-733-8

  N–etilciclohexil amină

   

  15

  2,9

  30

  5,8

   

  274.

  107-15-3

  203-468-6

  Etilendiamină/1,2 Diaminoetan

   

  20

  8

  30

  12

   

  275.

  3566-10-7

  222-651-1

  Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu

   

  20

  -

  25

  -

   

  276.

  107-21-1

  203-473-3

  Etilenglicol/Etandiol

  P

  52

  20

  104

  40

  Directiva 2000/39

  277.

  109-86-4

  203-713-7

  Etilenglicol monometil eter/2-Metoxietanol

  P

  3,2

  1

  -

  -

  R1B; Directiva 2009/161

  278.

  151-56-4

  205-793-9

  Etilenimină

  P

  0,5

  0,3

  1

  0,5

  C1B; M1B

  279.

  104-76-7

  203-234-3

  2-etilhexan-1-ol

   

  5,4^(13)

  1

  -

  -

  Directiva 2017/164

  280.

  577-11-7

  209-406-4

  2 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu

   

  -

  -

  20

  -

   

  281.

  75-08-1

  200-837-3

  Etil mercaptan/Etan tiol

   

  -

  -

  1

  -

   

  282.

  622-96-8

  210-761-2

  4-Etil toluen

   

  300

  61

  400

  81

   

  283.

  110-80-5

  203-804-1

  2-Etoxietanol/Etilenglicol monoetil eter

  P

  8

  2

  -

  -

  R1B; Directiva 2009/161

  284.

  2370-63-0

  219-135-3

  2 Etoxi-etil-metacrilat

   

  100

  -

  200

  -

   

  285.

  101-84-8

  202-981-2

  Fenileter/Difenileter

   

  5

  0,7

  10

  1,4

  Directiva 2017/164

  286.

  122-60-1

  204-557-2

  Fenil glicidil eter/PGE/2,3-epoxipropil fenil eter/1,2-epoxi-fenoxipropan

   

  6

  1

  10

  2

  C1B; M2

  287.

  100-63-0

  202-873-5

  Fenil hidrazină

  P

  15

  3

  25

  6

  C1B; M2

  288.

  98-86-2

  202-708-7

  Fenil metil cetonă/Acetofenonă

   

  100

  20

  200

  41

   

  289.

  106-50-3

  203-404-7

  p-Fenilendiamină

  P

  0,07

  0,01

  0,1

  0,02

   

  290.

  95-54-5

  202-430-6

  o-Fenilendiamină

   

  -

  -

  10

  -

  C2; M2

  291.

  108-95-2

  203-632-7

  Fenol

  P

  8

  2

  16

  4

  M2; Directiva 2009/161

  292.

  12604-58-9

  603-118-6

  Ferovanadiu

   

  0,5

  -

  1,5

  -

  (Pulberi)

  293.

  7782-41-4

  231-954-8

  Fluor

   

  1,58

  1

  3,16

  2

  Directiva 2000/39

  294.

  62-74-8

  200-548-2

  Fluoroacetat de sodiu

  P

  0,02

  0,004

  0,05

  0,01

   

  295.

  7789-75-5

  232-188-7

  Fluorură de calciu

   

  1

  -

  2

  -

   

  296.

  2699-79-8

  220-281-5

  Fluorură de sulfuril

   

  15

  -

  20

  -

   

  297.

  -

  -

  Fluoruri anorganice

   

  2,5

  -

  -

  -

  Directiva 2000/39

  298.

  50-00-0

  200-001-8

  Formaldehidă

   

  1,2

  1

  3

  2

  C2

  299.

  75-12-7

  200-842-0

  Formamidă

   

  20

  11

  30

  16

  R1B

  300.

  109-94-4

  203-721-0

  Formiat de etil

   

  200

  66

  300

  99

   

  301.

  107-31-3

  203-481-7

  Formiat de metil

  P

  125^(13)

  50

  250^(13)

  100

  Directiva 2017/164

  302.

  7803-51-2

  232-260-8

  Fosfină/Hidrogen fosforat

   

  0,14

  0,1

  0,28

  0,2

  Directiva 2006/15

  303.

  7723-14-0

  231-768-7

  Fosfor roșu

   

  0,05

  -

  0,15

  -

   

  304.

  75-44-5

  200-870-3

  Fosgen/clorură de carbonil

   

  0,08

  0,02

  0,4

  0,1

  Directiva 2000/39

  305.

  732-11-6

  211-987-4

  Fosmet/Imidan/Ortadox

   

  1,5

  -

  3

  -

   

  306.

  98-01-1

  202-627-7

  2-Furaldehidă

   

  10

  2,5

  15

  4

  C2

  307.

  -

  -

  Gaze lichefiate (în principal C3-C4)

   

  1200

  -

  1500

  -

   

  308.

  7440-56-4

  231-164-3

  Germaniu

   

  2

  -

  5

  -

   

  309.

  556-52-5

  209-128-3

  Glicidol/2,3-epoxi-1-propanol

   

  50

  16,5

  100

  33

  C1B; M2; R1B

  310.

  7440-58-6

  231-166-4

  Hafniu

   

  0,2

  -

  0,5

  -

   

  311.

  151-67-7

  205-796-5

  Halotan/2-Brom-2-clor-1,1,1-trifluoroetan

   

  400

  50

  -

  -

   

  312.

  76-44-8

  200-962-3

  Heptaclor/1,4,5,6,7,8,8-heptaclor 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan

   

  0,3

  -

  0,6

  -

  C2

  313.

  142-82-5

  205-563-8

  Heptan/n-Heptan

   

  2085

  500

  -

  -

  Directiva 2000/39

  314.

  110-43-0

  203-767-1

  2-heptanonă/metil amil cetonă

  P

  238

  50

  475

  100

  Directiva 2000/39

  315.

  110-54-3

  203-777-6

  n-Hexan

   

  72

  20

  -

  -

  R2; Directiva 2006/15

  316.

  118-74-1

  204-273-9

  Hexaclorbenzen

   

  0,5

  -

  1

  -

  C1B

  317.

  87-68-3

  201-765-5

  Hexaclor-1,3-butadienă

  P

  -

  -

  0,2

  0,02

   

  318.

  67-72-1

  200-666-4

  Hexacloretan

   

  5

  0,5

  8

  0,8

   

  319.

  124-09-4

  204-679-6

  Hexametilendiamină

   

  1

  -

  5

  -

   

  320.

  822-06-0

  212-485-8

  Hexametilen-diizocianat

   

  0,05

  0,007

  1

  0,14

   

  321.

  302-01-2

  206-114-9

  Hidrazină

  P

  0,1

  0,08

  1

  0,8

  C1B

  322.

  -

  -

  Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină)

   

  700

  -

  1000

  -

   

  323.

  -

  -

  Hidrocarburi policiclice aromatice (fracția extractibilă în ciclohexan)

   

  0,2

  -

  -

  -

  C1B

  324.

  7783-07-5

  231-978-9

  Hidrogen seleniat

   

  0,07

  0,02

  0,17

  0,05

  Directiva 2000/39

  325.

  7803-52-3

  -

  Hidrogen stibiat

   

  0,2

  -

  0,5

  -

   

  326.

  7783-06-4

  231-977-3

  Hidrogen sulfurat/Sulfură de hidrogen

   

  7

  5

  14

  10

  Directiva 2009/161

  327.

  1305-62-0

  215-137-3

  Hidroxid de calciu/Dihidroxid de calciu

   

  1^(13)

  -

  4^(13)

  -

  Fracție respirabilă Directiva 2017/164

  328.

  118-29-6

  204-241-4

  N-Hidroximetilftalimidă

   

  50

  7

  75

  10

   

  329.

  123-42-2

  204-626-7

  4-Hidroxi-4metil 2 pentanonă/ Diaceton-alcool

   

  150

  32

  250

  53

   

  330.

  75-86-5

  200-909-4

  2-hidroxi-2-metilpropionitril/ Acetoncianhidrină

  P

  2

  0,6

  10

  2,9

   

  331.

  -

  -

  Hidroxizi alcalini (exprimați în hidroxid de sodiu)

   

  1

  -

  3

  -

   

  332.

  7580-67-8

  231-484-3

  Hidrură de litiu

   

  -

  -

  0,02^(13)

  -

  Fracție inhalabilă Directiva 2017/164

  333.

  111-40-0

  203-865-4

  2,2’-iminodietilamină/ Dietilentriamină

  P

  2

  0,5

  4

  1

   

  334.

  7553-56-2

  231-442-4

  Iod

   

  0,5

  0,09

  1

  0,2

   

  335.

  74-88-4

  200-819-5

  Iodură de metil

  P

  15

  2,5

  25

  4,2

  C2

  336.

  78-83-1

  201-148-0

  Izobutanol/2- metil 1-propanol

   

  100

  33

  200

  66

   

  337.

  624-83-9

  210-866-3

  Izocianatul de metan/Metilizocianat

   

  0,02

  0,008

  0,05

  0,02

  R2; Directiva 2009/161

  338.

  78-59-1

  201-126-0

  Izoforonă/3,5,5-trimetil 2 ciclohexen-1-onă

   

  25

  4,42

  50

  8,84

  C2

  339.

  58-89-9

  200-401-2

  Lindan/γ HCH

  P

  0,3

  -

  0,5

  -

   

  340.

  8018-01-7

  -

  Mancozeb/Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc și mangan

   

  100

  -

  200

  -

   

  341.

  -

  -

  Mangan și compuși anorganici de mangan (exprimați în Mn)

   

  0,2^(13)

  -

  -

  -

  Fracție inhalabilă Directiva 2017/164

  0,05^(13)

  -

  -

  -

  Fracție respirabilă Directiva 2017/164

  342.

  121-75-5

  204-497-7

  Malation/1,2-bis (etoxicarbonil) etil O,O-dimetil fosforoditioat

   

  7

  -

  10

  -

   

  343.

  -

  -

  Mercur și compușii anorganici bivalenți ai mercurului, inclusiv oxidul de mercur și clorura mercurică (măsurați ca mercur) ^(12)

   

  0,02

  -

  -

  -

  R1B Directiva 2009/161

  344.

  -

  -

  Mercur (compuși organici)

  P

  -

  -

  0,01

  -

   

  345.

  67-56-1

  200-659-6

  Metanol /Alcool metilic

  P

  260

  200

  -

  -

  Directiva 2006/15

  346.

  108-67-8

  203-604-4

  Mesitilenă/1,3,5-trimetilbenzen

   

  100

  20

  -

  -

  Directiva 2000/39

  347.

  97-88-1

  202-615-1

  Metacrilat de N-butil

   

  150

  25

  250

  43

   

  348.

  97-63-2

  202-597-5

  Metacrilat de etil

   

  150

  32

  250

  54

   

  349.

  80-62-6

  201-297-1

  Metacrilat de metil/ Metil 2-metilpropenoat

   

  205

  50

  410

  100

  Directiva 2009/161

  350.

  74-82-8

  200-812-7

  Metan

   

  1200

  1834

  1500

  2292

   

  351.

  74-99-7

  200-828-4

  Metil-acetilenă/Propină

   

  1300

  793

  1500

  915

   

  352.

  100-61-8

  202-870-9

  N-Metilanilină

  P

  7

  16

  10

  23

   

  353.

  75-55-8

  200-878-7

  2-Metilaziridină/Propilenimină

  P

  3

  -

  5

  -

  C1B

  354.

  78-78-4

  201-142-8

  2- metil butan/Izopentan

   

  3000

  1000

  -

  -

  Directiva 2006/15

  355.

  123-51-3

  204-633-5

  3-metil 1-butanol

   

  100

  -

  200

  -

   

  356.

  591-78-6

  209-731-1

  Metil butil cetonă/2-hexanonă

   

  200

  49

  300

  80

  R2

  357.

  108-87-2

  203-624-3

  Metil ciclohexan

   

  1200

  300

  1500

  375

   

  358.

  25639-42-3

  247-152-6

  Metil ciclohexanol

   

  200

  42

  300

  64

   

  359.

  583-60-8

  209-513-6

  2-Metil ciclohexanonă

  P

  250

  54,5

  350

  76

   

  360.

  96-34-4

  202-501-1

  Metil cloracetat

   

  5

  -

  10

  -

   

  361.

  80-63-7

  201-298-7

  Metil alfa cloracrilat

   

  2

  -

  5

  -

   

  362.

  101-14-4

  202-918-9

  4,4’Metilen-bis-(2 clor-anilină)

  P

  0,22

  -

  -

  -

  C1B

  363.

  101-68-8

  202-966-0

  4,4’Metilendifenil diizocianat

   

  -

  -

  0,15

  -

  C2

  364.

  101-77-9

  202-974-4

  4,4’ Metilen dianilină

  P

  0,8

  -

  0,22

  -

  C1B; M2

  365.

  27137-41-3

  248-253-8

  Metil furan/Silvan

   

  10

  -

  20

  -

   

  366.

  541-85-5

  208-793-7

  5-metilheptan-3-onă

   

  53

  10

  107

  20

  Directiva 2000/39

  367.

  110-12-3

  203-737-8

  5-metilhexan-2-onă

   

  95

  20

  -

  -

  Directiva 2000/39

  368.

  60-34-4

  200-471-4

  Metil hidrazină

  P

  0,37

  -

  -

  -

   

  369.

  74-93-1

  200-822-1

  Metil mercaptan/Metan tiol

   

  -

  -

  1

  -

   

  370.

  109-02-4

  203-640-0

  4-metilmorfolină/N-metilmorfolină

   

  -

  -

  70

  -

   

  371.

  108-11-2

  203-551-7

  4-metil 2-pentanol/Metil izobutil carbinol

  P

  60

  -

  100

  -

   

  372.

  141-79-7

  205-502-5

  4 Metil-3-penten-2-onă/Oxid de mesitil

   

  50

  12

  100

  24

   

  373.

  108-10-1

  203-550-1

  4-metilpentan-2-onă

   

  83

  20

  208

  50

  Directiva 2000/39

  374.

  872-50-4

  212-828-1

  n-metil-2-pirolidonă

  P

  40

  10

  80

  20

  R1B; Directiva 2009/161

  375.

  107-87-9

  203-528-1

  Metil propil cetonă/2-pentanonă

   

  250

  71

  300

  85

   

  376.

  98-83-9

  202-705-0

  α-metilstiren/2-fenilpropenă

   

  246

  50

  492

  100

  Directiva 2000/39

  377.

  100-80-1

  202-889-2

  3-Metil stiren

   

  250

  51

  350

  72

   

  378.

  23564-05-8

  245-740-7

  Metil tiofanat

   

  -

  -

  10

  -

  M2

  379.

  75-79-6

  200-902-6

  Metil triclorsilan

   

  1

  -

  3

  -

   

  380.

  124-70-9

  204-710-3

  Metil vinil diclorsilan

   

  3

  -

  5

  -

   

  381.

  2554-06-5

  219-863-1

  4- Metil -4-vinil siloxan

  P

  30

  -

  50

  -

   

  382.

  72-43-5

  200-779-9

  Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di(p-metoxi-fenil)etan]

  P

  10

  -

  15

  -

   

  383.

  111-77-3

  203-906-6

  2-(2-metoxietoxi)-etanol

  P

  50,1

  10

  -

  -

  R2; Directiva 2006/15

  384.

  34590-94-8

  252-104-2

  (2-metoximetiletoxi)-propanol/Dipropilenglicol monometileter/Eter metilic al dipropilenglicolului

  P

  308

  50

  -

  -

  Directiva 2000/39

  385.

  107-98-2

  203-539-1

  1- Metoxi-2-propanol/1-metoxipropan-2-ol

  P

  375

  100

  568

  150

  Directiva 2000/39

  386.

  21087-64-9

  244-209-7

  Metribuzin/4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4 -triazin-5-onă

   

  1

  -

  2

  -

   

  387.

  7786-34-7

  232-095-1

  Mevinfos/2-metoxicarbonil -1-metil vinil dimetil fosfat/Fosdrin

   

  0,05

  -

  0,15

  -

   

  388.

  -

  -

  Molibden (compuși insolubili)

   

  5

  -

  10

  -

   

  389.

  -

  -

  Molibden (compuși solubili)

   

  2

  -

  5

  -

   

  390.

  2212-67-1

  218-661-0

  Molinat/S-etil perhidroazepină-1-carbotioat

   

  -

  -

  0,5

  -

  C2; R2

  391.

  10102-43-9

  233-271-0

  Monoxid de azot

   

  2,5^(13)

  2

  -

  -

  Directiva 2017/164 Valorile-limită pentru monoxidul de azot se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.

  392.

  630-08-0

  211-128-3

  Monoxid de carbon

   

  23^(13)

  20

  117^(13)

  100

  R1A
  Directiva 2017/164
  Valorile-limită pentru monoxidul de carbon se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.

  393.

  74-89-5

  200-820-0

  Mono-metilamină

   

  10

  8

  15

  12

   

  394.

  110-91-8

  203-815-1

  Morfolină

   

  36

  10

  72

  20

  Directiva 2006/15

  395.

  8030-30-6

  232-443-2

  Nafta/Gudron de huilă

  P

  100

  -

  200

  -

  C1B; M1B

  396.

  91-20-3

  202-049-5

  Naftalină

   

  50

  10

  -

  -

  C2; Directiva 91/322

  397.

  91-59-8

  202-080-4

  2-Naftilamină

  P

  -

  -

  -

  -

  Fp; C1A

  398.

  135-88-6

  205-223-9

  N-2-naftilanilină/N-fenil-2-naftilamină

   

  -

  -

  -

  -

  Fp; C2

  399.

  135-64-8

  205-208-7

  Naftol AS-SW/3-hidroxi-N-2-naftil-2- naftamidă

   

  500

  -

  1000

  -

   

  400.

  90-15-3

  201-969-4

  1-Naftol

  P

  10

  -

  15

  -

   

  401.

  463-82-1

  207-343-7

  Neopentan

   

  3000

  1000

  -

  -

  Directiva 2006/15

  402.

  -

  -

  Nichel și compuși (exprimați în Ni)

   

  0,1

  -

  0,5

  -

  C2

  403.

  13463-39-3

  236-669-2

  Nichel tetracarbonil

   

  0,05

  -

  0,1

  -

  C2; R1B

  404.

  54-11-5

  200-193-3

  Nicotină/3-(N-metil-2-pirolidinil) piridină

  P

  0,5

  -

  -

  -

  Directiva 2006/15

  405.

  1712-64-7

  216-983-6

  Nitrat de izopropil

   

  20

  5

  25

  7

   

  406.

  627-13-4

  210-985-0

  Nitrat de n-propil

   

  75

  17,5

  100

  23

   

  407.

  100-01-6

  202-810-1

  p-Nitroanilină

  P

  3

  0,5

  5

  0,9

   

  408.

  100-17-4

  202-825-3

  p-Nitroanisol

   

  5

  -

  10

  -

   

  409.

  98-95-3

  202-716-0

  Nitrobenzen

  P

  1

  0,2

  -

  -

  C2; R2;
  Directiva 2006/15

  410.

  627-05-4

  210-980-3