PRECIZĂRI din 3 martie 2011privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011
  Notă
  Aprobat prin Ordinul nr. 1.718 din 3 martie 2011 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 186 din 17 martie 2011.


  Prezentele precizări reglementează modul de întocmire și actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, de autoritățile administrației publice centrale sau locale, instituțiile publice și operatorii economici care au în administrare sau în concesionare bunuri din domeniul public al statului.
  Ministerul Finanțelor Publice are atribuții în centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului.1. Sunt cuprinse în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunurile prevăzute de art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată, de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și de alte acte normative, dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege și care sunt puse la dispoziția serviciilor civile sau militare ale statului și ale instituțiilor sale publice în vederea asigurării funcționării serviciului public de care sunt responsabile.
  Administratorii bunurilor din domeniul public al statului, în calitate de unici deținători ai tuturor informațiilor juridice și economice cu privire la bunurile în cauză, au obligația înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului numai a acelor bunuri care îndeplinesc condițiile legale.
  Pentru bunurile care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a aparține domeniului public al statului, instituțiile publice, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, inițiază hotărâri ale Guvernului pentru schimbarea regimului juridic al acestor bunuri și pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.2. Au dreptul să inițieze acte normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului autoritățile publice prevăzute la art. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.
  Pentru bunurile din domeniul public al statului date în administrarea unităților administrativ-teritoriale, inițierea actelor normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face de către Ministerul Administrației și Internelor.
  La inițierea actelor normative privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de natura imobilelor, datele de identificare ale acestora prevăzute în proiectele de acte normative trebuie să corespundă cu cele din cartea funciară a imobilelor respective.
  Actele normative de actualizare a inventarului bunurilor din domeniul public al statului sunt însoțite de o anexă care cuprinde obligatoriu următoarele date:– administratorii bunurilor respective și codul unic de identificare al acestora (CUI);– numărul de identificare MFP al bunului;– codul de clasificație și elementele-cadru de descriere tehnică, conform anexei nr. 3.
  Instituțiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale și care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.3. Au dreptul să inițieze/valideze cereri online de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului instituțiile prevăzute în anexa nr. 1. Instituțiile și operatorii economici prevăzuți în anexa nr. 2 pot iniția cereri online de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu condiția validării acestor inițializări de către instituțiile în subordinea cărora funcționează.
  Operațiunea de validare a cererilor de actualizare constă în verificarea concordanței datelor din cererile de actualizare cu cele din actele normative de modificare a inventarului.
  În cazul transferului dreptului de administrare a unui bun ce aparține domeniului public al statului, inițiativa emiterii cererii de actualizare online a inventarului o are administratorul care cedează bunul respectiv. Acceptul sau refuzul cererii de actualizare a inventarului bunurilor din domeniul public al statului se face online de către administratorul care primește bunul respectiv, în maximum 24 de ore de la depunerea cererii de actualizare.
  În cazul transferului dreptului de administrare, actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului se face în termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, după semnarea protocolului de predare-primire de către părțile interesate.
  Aprobarea cererii de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face online de către Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
  Responsabilitatea asupra corectitudinii datelor din cererile de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului revine persoanelor care inițiază aceste cereri.4. Inițierea cererii de actualizare a inventarului se face online de personalul de specialitate din cadrul instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 și din cadrul instituțiilor și operatorilor economici din subordinea instituțiilor prevăzute în anexa nr. 2, personal agreat de Ministerul Finanțelor Publice.
  Agrearea personalului de specialitate de către Ministerul Finanțelor Publice are ca scop instruirea și testarea cunoștințelor acestui personal în domeniul informaticii, în domeniul regimului juridic al proprietății publice a statului și în domeniul financiar-contabil.
  Instruirea acestui personal se face anual de Ministerul Finanțelor Publice.
  Vizualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în intranet, se face de către persoane autorizate de Ministerul Finanțelor Publice.
  Lista cu personalul care poate opera în sistemul intranet sau care poate vizualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se actualizează semestrial de Ministerul Finanțelor Publice.
  Identificatorul personal și parola necesare accesului la aplicația informatică și la baza de date, pentru fiecare utilizator, se acordă la sediul Ministerului Finanțelor Publice.
  Periodic, la fiecare 3 luni, utilizatorul are obligația schimbării parolei de acces; utilizatorul schimbă parola folosind aplicația informatică pusă la dispoziție în acest scop.
  În cazul schimbării atribuțiilor de serviciu privitoare la administrarea patrimoniului sau în cazul încetării relațiilor de serviciu cu instituția angajatoare, utilizatorul/instituția implicată are obligația anunțării Ministerului Finanțelor Publice despre aceasta și a anulării drepturilor de acces la aplicația informatică și baza de date.
  Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice asigură accesul la aceste date numai persoanelor autorizate.5. Verificarea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, se face de către personalul de specialitate al Direcției generale de legislație și reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.6. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele precizări.

  Anexa nr. 1

   la precizări
  INSTITUȚIILE
  care inițiază/validează cereri online de actualizare a
  inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea
  Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

  Denumirea instituției:1. Administrația Prezidențială2. Senatul3. Camera Deputaților4. Înalta Curte de Casație și Justiție5. Curtea Constituțională6. Consiliul Legislativ7. Curtea de Conturi8. Consiliul Concurenței9. Avocatul Poporului10. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității11. Consiliul Național al Audiovizualului12. Secretariatul General al Guvernului13. Ministerul Afacerilor Externe14. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului15. Ministerul Finanțelor Publice16. Ministerul Justiției17. Ministerul Apărării Naționale18. Ministerul Administrației și Internelor19. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale20. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale21. Ministerul Mediului și Pădurilor22. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii23. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului24. Ministerul Sănătății25. Ministerul Culturii și Patrimoniului Național26. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale27. Ministerul Public28. Agenția Națională de Integritate29. Serviciul Român de Informații30. Serviciul de Informații Externe31. Serviciul de Protecție și Pază32. Serviciul de Telecomunicații Speciale33. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri34. Academia Română35. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor36. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 198937. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor38. Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat39. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării40. Agenția Națională de Presă AGERPRES41. Institutul Cultural Român42. Societatea Română de Radiodifuziune43. Societatea Română de Televiziune44. Consiliul Superior al Magistraturii45. Autoritatea Electorală Permanentă46. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal47. Consiliul Economic și Social48. Academia Oamenilor de Știință din România49. Banca Națională a României50. Autoritățile administrației publice locale


  Anexa nr. 2

   la precizări
  INSTITUȚIILE/OPERATORII ECONOMICI
  care au dreptul să inițieze cereri online de
  actualizare a inventarului centralizat al bunurilor
  din domeniul public al statului

  Instituția/Operatorul economic

  Instituția care validează cererea:

  01.

  Agenția Națională pentru Resurse Minerale

  Secretariatul General al Guvernului

  02.

  Autoritatea pentru Valorificarea
  Activelor Statului

  Secretariatul General al Guvernului

  03.

  Institutul Național de Statistică

  Secretariatul General al Guvernului

  04.

  Departamentul Național Anticorupție

  Ministerul Public

  05.

  Academia de Științe Agricole și Silvice
  "Gheorghe Ionescu-Șișești"

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
  Rurale

  06.

  Administrația Națională a Îmbunătățirilor
  Funciare

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
  Rurale

  07.

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru
  Agricultură

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
  Rurale

  08.

  Administrația Națională "Apele Române"

  Ministerul Mediului și Pădurilor

  09.

  Regia Națională a Pădurilor - Romsilva

  Ministerul Mediului și Pădurilor

  10.

  Centrul Național al Cinematografiei

  Ministerul Culturii și Patrimoniului
  Național

  11.

  Administrația Națională a Penitenciarelor

  Ministerul Justiției

  12.

  Compania Națională de Transport al
  Energiei Electrice "Transelectrica" -
  S.A.

  Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului
  de Afaceri

  13.

  Societatea Comercială "Hidroelectrica" -
  S.A.

  Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului
  de Afaceri

  14.

  Biroul Român de Metrologie Legală

  Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului
  de Afaceri

  15.

  Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A.

  Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului
  de Afaceri

  16.

  Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

  Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului
  de Afaceri

  17.

  Direcțiile generale ale finanțelor
  publice județene

  Ministerul Finanțelor Publice - Direcția
  generală de investiții, achiziții publice și
  servicii interne

  18.

  Agenția Națională de Administrare Fiscală

  Ministerul Finanțelor Publice - Direcția
  generală de investiții, achiziții publice
  și servicii interne

  19.

  Regia Autonomă "Administrația
  Patrimoniului Protocolului de Stat"

  Secretariatul General al Guvernului

  20.

  Autoritatea Națională a Vămilor

  Ministerul Finanțelor Publice - Direcția
  generală de investiții, achiziții publice și
  servicii interne

  21.

  Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi
  de Asigurări Sociale

  Ministerul Muncii, Familiei și Protecției
  Sociale

  22.

  Casa Națională de Asigurări de Sănătate

  Ministerul Sănătății

  23.

  Autoritatea Navală Română

  Ministerul Transporturilor și
  Infrastructurii

  24.

  Compania Națională de Autostrăzi și
  Drumuri Naționale

  Ministerul Transporturilor și
  Infrastructurii

  25.

  Autoritatea Națională pentru Tineret

  Ministerul Educației, Cercetării,
  Tineretului și Sportului

  26.

  Compania Națională de Căi Ferate
  "C.F.R." - S.A. Infrastructură

  Ministerul Transporturilor și
  Infrastructurii


  Anexa nr. 3

   la precizări
  CLASIFICAȚIA
  bunurilor din domeniul public al statului
  CLASA: 8 Bunuri publice de stat

  GRUPA:
  8.01

  Bogățiile de orice natură declarate proprietate publică a statului prin lege:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.01.01

  Resurse de petrol

   

  8.01.02

  Resurse de gaze naturale

   

  8.01.03

  Resurse minerale

   

  8.01.04
   

  Resurse naturale ale apelor interioare și cu
  potențial energetic valorificabil

   
   

  8.01.05
   

  Resurse naturale ale zonei economice și ale
  platoului continental

   
   

  GRUPA:
  8.02

  Spațiul aerian:

  SUBGRUPA

  DENUMIREA

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

   

   

  coordonate

  GRUPA:
  8.03

  Sistemul național al apelor, din care:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.03.01
   
   

  Apele de suprafață cu albii minore cu lungimi mai
  mari de 5 km și cu bazine hidrografice ce depășesc
  suprafața de 10 km²

  Lungime, suprafață albie,
  codul hidrografic, CF
   

  8.03.02
   
   

  Insule, brațe și ostroave aferente apelor de
  suprafață
   

  Suprafață, lungime, codul
  hidrografic al cursului
  de apă, CF

  8.03.03

  Lacurile naturale, malurile și cuvetele aferente

  Suprafață cuvetă lac, CF

  8.03.04
   

  Apele subterane; corpurile de apă subterană
   

  Resursa teoretică,
  adâncimea

  8.03.05

  Apele maritime interioare

  Suprafețe

  8.03.06

  Marea teritorială

  Lățime, suprafață

  8.03.07
   

  Fundul apelor maritime (inclusiv platoul
  continental)

   
  Suprafață

  8.03.08

  Faleza și plaja maritimă

  Lățime, suprafață, CF

  8.03.09
   
   
   

  Lucrări de regularizare a cursurilor de apă și
  terenul aferent
   
   

  Lungime, suprafață
  regularizată, codul
  hidrografic al cursului
  de apă, CF

  8.03.10
   
   

  Derivații, conducte, canale de aducțiune și
  distribuție cu instalațiile aferente și terenul
  aferent

  Lungime, tip, suprafață,
  CF
   

  8.03.11
   

  Rețeaua de monitorizare cantitativă și calitativă a
  apelor subterane

  Nr. foraje, suprafață
  ocupată de foraje, CF

  8.03.12
   

  Alte lucrări hidrotehnice aferente activității de
  gospodărire a apelor și terenul aferent

  Suprafață, dimensiuni,
  scop, CF

  8.03.13
   
   

  Zona de protecție aferentă lucrărilor hidrotehnice
  de apărare din administrare conform Legii apelor
  nr. 107/1996, cu modificările ulterioare

   
   
  Suprafață, CF

  8.03.14
   
   

  Suprafețe de teren obținute prin lucrări de
  regularizare a cursurilor de apă (cu excepția celor
  cu destinație agricolă)

   
   
  Suprafață, CF

  GRUPA:
  8.04

  Sistemul național al pădurilor, din care:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.04.01
   

  Pădurile și terenurile destinate împăduririi
   

  Suprafețe, CF, date
  cadastrale

  8.04.02
   

  Terenuri care servesc nevoilor de cultură, de
  producție și administrație silvică

  Suprafețe, CF, date
  cadastrale

  8.04.03
   

  Iazurile și albiile pâraielor din amenajamentele
  silvice

  Suprafețe, CF, date
  cadastrale

  8.04.04

  Drumuri și căi ferate forestiere

  Lungime, Suprafețe și CF

  8.04.05
   

  Terenuri neproductive incluse în amenajamente
  silvice

  Suprafețe, CF, date
  cadastrale

  8.04.06
   

  Terenuri silvice destinate cercetării
   

  Suprafețe, CF, date
  cadastrale

  8.04.07
   

  Terenuri forestiere aferente fâșiilor de frontieră
   

  Suprafețe, CF, date
  cadastrale

  GRUPA:
  8.05

  Terenuri agricole, din care:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.05.01
   

  Terenuri agricole
   

  Suprafețe, CF, date
  cadastrale

  8.05.02
   

  Terenuri agricole obținute din îndiguiri, desecări
  sau lucrări de combatere a eroziunii solului

  Suprafețe, CF, date
  cadastrale

  8.05.03
   
   
   

  Terenuri agricole destinate cercetării științifice,
  producerii de semințe și material săditor din
  categorii biologice superioare și creșterii
  animalelor de rasă

  Suprafețe, CF, date
  cadastrale
   
   

  8.05.04
   

  Terenuri agricole necesare desfășurării activității
  de învățământ

  Suprafețe, CF, date
  cadastrale

  8.05.05
   

  Amenajări piscicole
   

  Suprafețe, CF, date
  cadastrale

  8.05.06
   

  Terenuri agricole aferente fâșiilor de frontieră
   

  Suprafețe, CF, date
  cadastrale

  GRUPA:
  8.06

  Parcuri naționale, parcuri naturale și rezervațiile biosferei:

  SUBGRUPA

  DENUMIREA

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.06.01

  Parcuri naționale

  Suprafețe, CF

  8.06.02

  Parcuri naturale

  Suprafețe, CF

  8.06.03

  Rezervațiile biosferei

  Suprafețe, CF

  8.06.04

  Situri Natura 2000

  Suprafețe, CF

  GRUPA:
  8.07

  Rezervațiile științifice, rezervațiile naturale și monumente ale naturii:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.07.01

  Rezervațiile științifice

  Suprafețe, CF

  8.07.02

  Rezervațiile naturale

  Suprafețe, CF

  8.07.03

  Monumente ale naturii

  Suprafețe, CF

  GRUPA:
  8.08

  Patrimoniul natural al Rezervației Biosferei "Delta Dunării":

  SUBGRUPA

  DENUMIREA

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.08.01

  Lacuri, ghioluri, lagune

  Suprafețe, CF

  8.08.02

  Terenuri cu păduri și floră protejate

  Suprafețe, CF

  8.08.03

  Complexe lacustre protejate

  Suprafețe, CF

  8.08.04

  Grinduri, nisipuri, zone fosile și geologice

  Suprafețe, CF

  8.08.05

  Canale, diguri, platforme, baraje

  Suprafețe, CF

  8.08.06

  Alte areale protejate

  Suprafețe, CF

  GRUPA:
  8.09

  Bunurile patrimoniului geologic și speologic:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.09.01
   

  Peșteri
   

  Dimensiuni,
  caracteristici

  8.09.02

  Alte bunuri ale patrimoniului geologic și speologic

  Descriere

  GRUPA:
  8.10

  Infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele și lucrările de artă:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.10.01
   

  Liniile ferate de circulație, inclusiv zona de
  siguranță a infrastructurii feroviare

   
  Lungime, CF

  8.10.02
   
   

  Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise
  circulației acestora, inclusiv terenurile aferente
  acestora

   
   
  Lungime, CF, suprafețe

  8.10.03

  Tunelele, precum și terenurile aferente acestora

  Lungime, CF, suprafețe

  8.10.04
   

  Viaductele și alte lucrări de artă, cu terenurile
  aferente acestora

   
  CF, suprafețe

  8.10.05
   

  Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare,
  inclusiv terenurile aferente acestora

   
  CF, suprafețe

  8.10.06
   

  Terenurile aferente plantațiilor de protecție a
  liniilor ferate

  CF, suprafețe, date
  cadastrale

  8.10.07
   

  Instalații fixe de siguranță și de conducere
  operativă a circulației feroviare

   
  Număr de elemente

  8.10.08
   

  Triajele de rețea ale căilor ferate, inclusiv
  terenurile aferente acestora

   
  CF, suprafețe

  8.10.09
   

  Gările, inclusiv terenurile aferente acestora
   

  Suprafața construită,
  suprafața desfășurată, CF

  8.10.10
   

  Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii
  feroviare, inclusiv terenurile aferente acestora

  Suprafața construită,
  suprafața desfășurată, CF

  GRUPA:
  8.11

  Tunelele și casetele de metrou, precum și instalațiile aferente acestora:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.11.01
   
   

  Terenuri, accese, prize
   
   

  Suprafața în mp pentru
  terenuri, suprafața
  construită, CF

  8.11.02
   
   

  Tunele și galerii de metrou
   
   

  Suprafața construită în
  mp și lungimea - metri
  liniari

  8.11.03
   
   

  Stații de metrou și accese
   
   

  Suprafață construită,
  regim de înălțime,
  suprafață desfășurată

  8.11.04
   
   
   

  Construcții de protecție civilă
   
   
   

  Suprafață construită,
  regim de înălțime,
  suprafață desfășurată,
  suprafața terenului și CF

  8.11.05

  Cale de rulare

  Lungimea - metri liniari

  8.11.06

  Instalații electrice

  Număr de elemente

  8.11.07

  Instalații de automatizare

  Număr de elemente

  8.11.08

  Instalații de telecomunicații

  Număr de elemente

  8.11.09

  Instalații generale

  Număr de elemente

  GRUPA:
  8.12

  Drumuri auto:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.12.01

  Autostrăzi:

   

  8.12.01.01
   

  Suprafața și infrastructura autostrăzii situate în
  cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acesteia

  Suprafața, CF
   

  8.12.01.02
   

  Suprafețele de teren care formează zonele de
  siguranță a autostrăzii

  Suprafețe, CF,
  date cadastrale

  8.12.01.03
   

  Terenul aferent plantațiilor de protecție
   

  Suprafața, CF,
  date cadastrale

  8.12.01.04

  Tunelele, cu terenurile aferente acestora

  Lungime, CF

  8.12.01.05

  Viaductele, cu terenurile aferente acestora

  Lungime, CF

  8.12.01.06
   

  Pasajele denivelate și alte lucrări de artă, cu
  terenul aferent acestora

  Suprafață, CF
   

  8.12.01.07
   

  Locuri de parcare, oprire și staționare, cu
  terenurile aferente acestora

  Suprafață, CF,
  date cadastrale

  8.12.01.08
   

  Lucrări de consolidare, de protecție și de
  apărare, cu terenul aferent acestora

  Suprafață, CF
   

   

  8.12.02

  Drumuri expres:

  8.12.02.01
   
   

  Suprafața și infrastructura drumurilor expres
  situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul
  aferent acestora

  Suprafața, CF
   
   

  8.12.02.02
   

  Suprafețele de teren care formează zonele de
  siguranță ale drumurilor expres

  Suprafața, CF, date
  cadastrale

  8.12.02.03

  Terenul aferent plantațiilor de protecție

  Suprafața, CF

  8.12.02.04

  Tunelele, cu terenurile aferente acestora

  Lungime, CF

  8.12.02.05

  Viaductele, cu terenurile aferente acestora

  Lungime, CF

  8.12.02.06
   

  Pasajele denivelate și alte lucrări de artă, cu
  terenul aferent acestora

  Suprafața, CF
   

  8.12.02.07
   

  Locuri de parcare, oprire și staționare, cu
  terenurile aferente acestora

  Suprafață, CF, date
  cadastrale

  8.12.02.08
   

  Lucrări de consolidare, de protecție și de
  apărare, cu terenul aferent acestora

  Suprafață, CF
   

   

  8.12.03

  Drumuri naționale europene (E):

  8.12.03.01
   
   

  Suprafața și infrastructura drumurilor naționale
  europene situate în cadrul amprizei, inclusiv
  terenul aferent acestora

  Suprafață, CF
   
   

  8.12.03.02
   

  Suprafețele de teren care formează zonele de
  siguranță ale drumurilor naționale europene

  Suprafețe, CF,
  date cadastrale

  8.12.03.03
   

  Terenul aferent plantațiilor rutiere
   

  Suprafața, CF,
  date cadastrale

  8.12.03.04

  Tunelele, cu terenurile aferente acestora

  Lungime, CF

  8.12.03.05

  Viaductele, cu terenurile aferente acestora

  Lungime, CF

  8.12.03.06
   

  Pasajele denivelate și alte lucrări de artă,
  cu terenul aferent acestora

  Suprafață, CF
   

  8.12.03.07
   

  Locuri de parcare, oprire și staționare,
  cu terenurile aferente acestora

  Suprafață, CF,
  date cadastrale

  8.12.03.08
   

  Lucrări de consolidare, de protecție
  și de apărare, cu terenul aferent acestora

  Suprafață, CF
   

   

  8.12.04

  Drumuri naționale principale:

  8.12.04.01
   
   

  Suprafața și infrastructura drumurilor
  naționale principale situate în cadrul
  amprizei, inclusiv terenul aferent acestora

  Suprafață, CF
   
   

  8.12.04.02
   

  Suprafețele de teren care formează zonele
  de siguranță ale drumurilor naționale principale

  Suprafață, CF,
  date cadastrale

  8.12.04.03
   

  Terenul aferent plantațiilor de protecție
   

  Suprafața, CF,
  date cadastrale

  8.12.04.04

  Tunelele, cu terenurile aferente acestora

  Lungime, CF

  8.12.04.05

  Viaductele, cu terenurile aferente acestora

  Lungime, CF

  8.12.04.06
   

  Pasajele denivelate și alte lucrări de artă,
  cu terenul aferent acestora

  Suprafață, CF
   

  8.12.04.07
   

  Locuri de parcare, oprire și staționare,
  cu terenurile aferente acestora

  Suprafață, CF,
  date cadastrale

  8.12.04.08
   

  Lucrări de consolidare, de protecție
  și de apărare, cu terenul aferent acestora

  Suprafață, CF
   

   

   

  8.12.05

  Drumuri naționale secundare:

  8.12.05.01
   
   

  Suprafața și infrastructura drumurilor
  naționale secundare situate în cadrul
  amprizei, inclusiv terenul aferent acestora

  Suprafață, CF
   
   

  8.12.05.02
   

  Suprafețele de teren care formează zonele
  de siguranță ale drumurilor naționale secundare

  Suprafață, CF,
  date cadastrale

  8.12.05.03
   

  Terenul aferent plantațiilor de protecție
   

  Suprafața, CF,
  date cadastrale

  8.12.05.04

  Tunelele, cu terenurile aferente acestora

  Lungime, CF

  8.12.05.05

  Viaductele, cu terenurile aferente acestora

  Lungime, CF

  8.12.05.06
   

  Pasajele denivelate și alte lucrări de artă,
  cu terenul aferent acestora

  Suprafață, CF
   

  8.12.05.07
   

  Locuri de parcare, oprire și staționare,
  cu terenurile aferente acestora

  Suprafață, CF,
  date cadastrale

  8.12.05.08
   

  Lucrări de consolidare, de protecție
  și de apărare, cu terenul aferent acestora

  Suprafață, CF
   

  GRUPA:
  8.13

  Sistemul național al canalelor navigabile, din care:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.13.01
   

  Cale navigabilă - Dunărea și brațele
  secundare navigabile

  Lungime, CF
   

  8.13.02
   
   

  Construcții hidrotehnice și terenurile aferente
  căii navigabile Dunărea și brațele secundare
  navigabile

  Suprafață construită,
  regim înălțime, CF
   

  8.13.03

  Canale navigabile

  Lungime, CF

  8.13.04
   

  Cuvetele și terenurile aferente
  acestor construcții

  Suprafață, CF
   

  8.13.05
   
   
   
   

  Zona maritimă și zona navigabilă interioară,
  zone de siguranță, drumurile tehnologice în
  lungul canalelor navigabile, drumuri de acces la
  obiectivele canalelor, podurile și canalele pe
  care sunt situate acestea

  Suprafață, CF, lungime
   
   
   
   

  8.13.06
   
   

  Imobile cu destinația de sedii ce servesc
  sistemul național al canalelor navigabile și
  terenurile aferente

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată, CF
   

  8.13.07
   
   

  Imobile și construcții cu destinație specială ce
  servesc sistemul național al canalelor navigabile
  și terenurile aferente

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată, CF
   

  GRUPA:
  8.14

  Rețelele de transport:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.14.01
   

  Rețele de transport ale energiei electrice,
  inclusiv terenul aferent acestora

  Elemente componente/
  Dotări aferente

  8.14.02
   

  Sistemul național de transport al gazelor naturale
   

  Elemente componente/
  Dotări aferente

  8.14.03
   

  Sistemul național de transport al țițeiului,
  gazolinei, condensatului și etanului

  Elemente componente/
  Dotări aferente

  8.14.04
   

  Terminalul petrolier
   

  Elemente componente/
  Dotări aferente

  GRUPA:
  8.15

  Sistemul național de telecomunicații, din care:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.15.01

  Spectrul de frecvențe radio

  Valoarea frecvenței

  8.15.02
   

  Rețelele de transport și de distribuție de
  telecomunicații

  Lungime, suprafață, CF
   

  8.15.03
   
   
   

  Resurse de numerotație
   
   
   

  Totalitatea resurselor
  de numerotație incluse
  în planul național
  de numerotație

  8.15.04
   
   

  Poziții prin care un satelit gestionar poate
  acoperi suprafața României cu adresa "țara
  România"

   
   
   

  GRUPA:
  8.16

  Sistemul național al lucrărilor de îmbunătățiri funciare:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.16.01
   
   

  Lucrări de captare a apei, puțuri forate cu
  construcțiile hidrotehnice aferente și terenul
  aferent

  Nr. foraje, suprafață,
  CF, date cadastrale
   

  8.16.02
   
   

  Canale și conducte de aducțiune și distribuție
  pentru irigații cu construcții hidrotehnice
  aferente și terenul aferent

  Lungime, CF,
  date cadastrale
   

  8.16.03
   

  Canale de desecare și construcțiile aferente
   

  Lungime, CF,
  date cadastrale

  8.16.04
   
   

  Drenuri absorbante și colectoare cu
  construcțiile hidrotehnice aferente și terenul
  aferent

  Suprafața, CF
   
   

  8.16.05
   
   

  Construcțiile hidrotehnice aferente lucrărilor de
  combatere a eroziunii solului de suprafață și de
  adâncime, cu terenul aferent

  Suprafața construită,
  suprafața desfășurată,
  regim înălțime, CF

  8.16.06

  Lucrări de regularizare a cursurilor de apă

  Suprafațe, CF

  8.16.07
   
   
   

  Lucrări de îndiguire, construcțiile aferente și
  terenul ocupat de ampriză sau platforme
   
   

  Lungime, suprafață
  ampriză, codul
  hidrografic al cursului
  de apă, amplasare, CF

  8.16.08
   
   

  Bornele axului cadastral de referință al
  cursurilor de apă
   

  Lungime, codul
  hidrografic al cursului
  de apă, nr. bucăți

  8.16.09

  Alte lucrări de îmbunătățiri funciare

  CF

  GRUPA:
  8.17

  Sistemul național al lacurilor de acumulare, din care:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.17.01
   
   
   

  Lacurile de acumulare și barajele acestora, având ca
  folosință producerea de energie electrică pentru
  sistemul energetic național și terenul aferent
   

  Suprafață la NNR,
  suprafață la nivelul
  coronamentului, suprafață
  expropriată, CF

  8.17.02
   
   
   

  Baraje și lacuri de acumulare cu folosință
  complexă și terenul aferent
   
   

  Suprafață la NNR,
  suprafață la nivelul
  coronamentului, suprafață
  expropriată, CF

  8.17.03
   
   

  Baraje și lacuri pentru atenuarea undelor de
  viitură și terenul aferent
   

  Suprafață expropriată,
  suprafață la nivelul
  coronamentului, CF

  8.17.04
   
   

  Zona de protecție aferentă lacurilor de
  acumulare conform Legii apelor nr. 107/1996,
  cu modificările ulterioare

  Suprafață, CF
   
   

  GRUPA:
  8.18

  Sistemul național al porturilor, din care:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.18.01
   
   

  Terenurile aferente porturilor maritime, fluviale
  sau situate pe căi navigabile interioare,
  destinate activității civile

  Suprafață, CF
   
   

  8.18.02
   
   
   
   
   
   

  Construcții hidrotehnice aferente porturilor:
  - diguri, epiuri, cheiuri, peree, construcții
  destinate acostării navelor;
  - apărări, protecții și consolidări de maluri și
  de taluzuri;
  - bazine portuare și șenale de acces în
  porturi, cu terenul aferent

  Suprafață, descriere
   
   
   
   
   
   

  8.18.03
   

  Bazinele, acvatoriile și șenalele de acces,
  drumurile tehnologice în porturi

  Suprafețe
   

  8.18.04

  Radele și acvatoriile portuare

  Suprafețe

  8.18.05
   

  Drumurile și căile ferate din interiorul porturilor,
  poduri, pasaje și pasarele

  CF, lungime
   

  8.18.06

  Terenuri câștigate asupra mării

  Suprafață

  8.18.07
   

  Gări fluviale și maritime
   

  CF, regim înălțime,
  suprafață

  8.18.08
   

  Alte imobile și construcții cu destinație specială
  și terenul aferent

   
   

  GRUPA:
  8.19

  Bunuri destinate apărării naționale și cu destinație specială
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.19.01.
   
   

  Imobile cu destinație specială ale căror date de
  identificare sunt clasificate conform actelor
  normative

  Codul, județul
   
   

  GRUPA:
  8.20

  Pistele de decolare-aterizare, căile de rulare și platformele pentru îmbarcare-
  debarcare situate pe aeroporturile civile și terenurile pe care sunt amplasate:

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.20.01
   
   

  Suprafața și infrastructura pistei de decolare-
  aterizare situate în cadrul amprizei, inclusiv
  terenul aferent acesteia

  Suprafață, CF
   
   

  8.20.02
   

  Terenul aferent zonei de siguranță a pistei de
  decolare-aterizare

  Suprafață, CF
   

  8.20.03
   
   

  Suprafețele și infrastructura căilor de rulare
  situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul
  aferent acestora

  Suprafață, CF
   
   

  8.20.04
   

  Terenul aferent zonelor de siguranță a căilor de
  rulare

  Suprafață, CF
   

  8.20.05
   
   

  Suprafețele și infrastructura platformelor
  pentru îmbarcare-debarcare situate în cadrul
  amprizei, inclusiv terenul aferent acestora

  Suprafață, CF
   
   

  8.20.06
   

  Terenul aferent zonei de siguranță a
  platformelor pentru îmbarcare-debarcare

  Suprafață, CF
   

  8.20.07

  Pistele inerbate cu terenul aferent

  Suprafață, CF

  8.20.08
   

  Aerogări cu terenurile aferente
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată, CF

  8.20.09

  Hangare cu terenurile aferente

  Suprafață construită, CF

  8.20.10

  Depozite de carburanți cu terenurile aferente

  Suprafață construită, CF

  8.20.11

  Turnuri de parașutism cu terenurile aferente

  Suprafață construită, CF

  8.20.12
   

  Obiective de supraveghere și control aerian cu
  terenurile aferente

  Suprafață construită, CF
   

  8.20.13
   

  Săli de pregătire fizică cu terenurile aferente
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată, CF

  8.20.14
   

  Garaje și magazii de materiale cu terenurile
  aferente

  Suprafață construită, CF
   

  8.20.15
   

  Clădirile administrative
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată, CF

  GRUPA:
  8.21

  Statuile, monumentele și memorialele declarate de interes public național:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.21.01
   

  Statui și monumente declarate de interes
  public național

  Descriere și loc
  de amplasament

  8.21.02
   

  Mausolee
   

  Descriere, loc
  de amplasament, CF

  8.21.03

  Cimitire de interes public național

  Suprafață teren, CF

  GRUPA:
  8.22

  Bunuri arheologice și monumente istorice:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.22.01

  Situri arheologice (terenuri)

  Denumire, suprafață, CF

  8.22.02
   
   
   
   

  Baze arheologice (imobile)
   
   
   
   

  Denumire, suprafață
  construită, suprafață
  desfășurată, regimul de
  înălțime, suprafață
  teren, CF

  8.22.03

  Monumente

  Descriere, dimensiuni

  8.22.04

  Ansambluri

  Descriere, dimensiuni

  8.22.05

  Situri

  Suprafață

  GRUPA:
  8.23

  Cai de rasă:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

   
   
   

  Subgrupele se vor detalia de autoritatea în
  domeniu în funcție de rasele de cai deținute
   

  Subrasa, anul nașterii,
  sexul, culoarea, locația
  de bază

  GRUPA:
  8.24

  Imobile destinate culturii și cultelor:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.24.01
   
   
   

  Muzee cu terenul aferent
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.24.02
   
   
   

  Case memoriale cu terenul aferent
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.24.03
   
   
   

  Biblioteci
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.24.04
   
   
   

  Săli cinematografice
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.24.05
   
   
   

  Săli de spectacole
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.24.06
   

  Colecțiile de artă
   

  Nr. elemente, descriere,
  locația de bază

  8.24.07

  Alte echipamente culturale

  Descriere

  8.24.08
   
   
   
   

  Biserici, mănăstiri și alte edificii de cult
   
   
   
   

  Destinație, suprafață
  construită, suprafață
  desfășurată, regimul de
  înălțime, suprafață
  teren, CF

  GRUPA:
  8.25

  Imobile cu destinație socială și sanitară:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.25.01
   
   
   
   

  Spitale cu terenurile aferente
   
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren,
  nr. de paturi, CF

  8.25.02
   
   
   

  Penitenciare cu terenurile aferente
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.25.03
   
   
   

  Centre de reeducare cu terenurile aferente
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.25.04
   
   
   

  Capele
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.25.05
   
   
   

  Crematorii
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.25.06
   
   
   

  Alte clădiri cu destinație socială
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.25.07
   
   
   

  Alte clădiri cu destinație sanitară
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  GRUPA:
  8.26

  Imobile cu destinație de agrement, sport și educație:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.26.01
   
   
   

  Tabere școlare, cu terenurile aferente
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.26.02
   
   
   

  Imobile cu destinație sportivă, cu terenurile
  aferente
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.26.03
   
   
   

  Inspectorate școlare, cu terenurile aferente
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.26.04
   
   
   

  Casele corpului didactic, cu terenurile aferente
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimuri de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.26.05
   
   
   

  Palatele și cluburile copiilor și elevilor, cu
  terenurile aferente
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.26.06
   
   
   

  Cluburile sportive școlare, cu terenurile aferente
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimuri de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.26.07
   
   
   

  Centre și cabinete de asistență
  psihopedagogică, cu terenurile aferente
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.26.08
   
   
   

  Centre logopedice, cu terenurile aferente
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.26.09
   
   
   

  Cabinete școlare, cu terenurile aferente
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.26.10
   
   
   

  Alte imobile cu destinație de agrement, sport
  și educație
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  GRUPA:
  8.27

  Imobile cu destinație agricolă și silvică:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.27.01
   
   
   

  Clădiri agricole, cu terenurile aferente
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.27.02
   
   
   

  Cabane forestiere, cu terenurile aferente
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.27.03
   
   
   
   

  Silozuri
   
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren,
  capacitate, CF

  8.27.04
   
   
   

  Clinici, dispensare sanitar-veterinare și
  circumscripții sanitar-veterinare
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.27.05
   
   
   

  Puncte de inspecție sanitar-veterinară situate
  la frontieră
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.27.06
   
   

  Sere și solarii și terenul aferent
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  suprafață teren, CF

  8.27.07
   
   
   

  Grajduri
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.27.08
   
   
   

  Manejuri și hipodromuri
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  GRUPA:
  8.28

  Imobile cu destinație tehnică:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.28.01
   
   
   

  Cantoanele hidrotehnice, stațiile hidrologice,
  meteorologice, de calitate a apei, cu terenurile
  aferente
   

  Suprafață teren,
  suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  tip clădire, CF

  8.28.02
   
   
   

  Posturi hidrometrice, punți limnimetrice, mire,
  secțiuni de control și terenurile aferente
   
   

  Suprafață teren,
  suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  tip clădire, CF

  8.28.03
   
   
   

  Laboratoare, cu terenurile aferente acestora
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.28.04
   
   
   

  Hale industriale
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.28.05
   
   
   

  Centre IT
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.28.06
   
   
   

  Imobile destinate cercetării științifice
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.28.07
   
   
   

  Centre de întreținere și intervenție
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.28.08
   
   
   

  Garaje
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.28.09
   
   
   

  Puncte vamale
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.28.10
   
   
   

  Imobile cu destinație tehnică specială
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimuri de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.28.11
   
   
   

  Imobile destinate acțiunilor de protocol
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimuri de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.28.12
   
   
   

  Imobile cu destinație de locuințe
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.28.13
   
   
   

  Alte imobile cu destinație tehnică
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  GRUPA:
  8.29

  Imobile cu destinație de birouri (inclusiv terenul aferent):
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  8.29.01
   
   
   

  Ambasade
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.02
   
   
   

  Administrația Prezidențială
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.03
   
   
   

  Guvernul României
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.04
   
   
   

  Senat
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.05
   
   
   

  Camera Deputaților
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.06
   
   
   

  Ministere
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.07
   
   
   

  Alte organe de specialitate ale administrației
  publice centrale
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.08
   
   
   

  Instituțiile publice subordonate ministerelor sau
  altor organe de specialitate ale administrației
  publice centrale
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.09
   
   
   

  Instanțele judecătorești
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.10
   
   
   

  Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.11
   
   
   

  Serviciile publice descentralizate
  ale ministerelor
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.12
   
   
   

  Serviciile publice descentralizate ale celorlalte
  organe de specialitate ale administrației
  publice centrale
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.13
   
   
   

  Prefecturi
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.14
   
   
   

  Banca Națională a României
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.15
   
   
   

  Administrația Națională a Rezervelor Statului
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  8.29.16
   
   
   

  Organele administrației publice locale
   
   
   

  Suprafață construită,
  suprafață desfășurată,
  regimul de înălțime,
  suprafață teren, CF

  GRUPA:
  8.30

  Alte bunuri de uz sau de interes public național, declarate ca atare prin lege:
   

  SUBGRUPA
   

  DENUMIREA
   

  ELEMENTELE-CADRU DE
  DESCRIERE TEHNICĂ

  Detalierea acestei grupe se va face de către Ministerul Finanțelor Publice, la
  propunerea instituțiilor prevăzute în anexa nr. 1 la precizări.

  -----