ORDIN nr. 822 din 1 aprilie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 2 aprilie 2020
  Având în vedere:– declararea pandemiei SARS-CoV-2 de către Organizația Mondială a Sănătății;– hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;– recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale emise în scopul prevenirii răspândirii infectării cu SARS-CoV-2;– Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind aprobarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,
  ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 25 martie 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
  a) TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1*^), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;
  b) TIP 2 (GALBEN) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*^), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.
  *^) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
  2. La articolul 6 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
  b) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parțială a activității ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.
  3. Anexele nr. 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  În termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu

  București, 1 aprilie 2020.
  Nr. 822.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 791/2020)


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 791/2020)


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 791/2020)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul/Subsemnata, .........................., cetățean ........., născut/născută la data de ................... în ....................., cu domiciliul în ..............................................., legitimat/legitimată cu ......... seria .......... nr. .........., eliberat/eliberată de .................... la data de ....................., CNP ................................, adresă e-mail ................................, în calitate de reprezentant legal al .............................., cu sediul social în ..........................., având CUI/CIF .............................., declar pe propria răspundere următoarele:1. Toate datele și informațiile furnizate în vederea obținerii certificatului de situație de urgență (CSU) sunt complete, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat.2. Toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condițiilor impuse de actele normative incidente.3. Îmi dau acordul privind accesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și de alte instituții publice care vor oferi facilități sau măsuri de sprijin și în baza acestui CSU.4. Adresa de corespondență electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcțională, verificată de către subsemnatul și accept ca toate informațiile și documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondență transmisă oficial și recepționată.5. Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de certificat:
  [] TIP 1 (ALBASTRU) - pentru întreruperea activității total sau parțial, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;
  [] TIP 2 (GALBEN) - pentru înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.
  6. Toate informațiile și documentele necesare obținerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică, de către:
  [] subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al ....................................................;
  [] domnul/doamna ..............................., născut/născută la data de ................... în .........................., cu domiciliul în .............................., legitimat/legitimată cu .......... seria ........ nr. ...................................., eliberat/eliberată de .............................. la data de ................., CNP ....................................., în calitate de împuternicit.

  Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale și suportarea consecințelor.
  Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în declarații“ din Codul penal, referitor la: „(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.“
  Data
  ..................................
  Semnătura solicitantului
  ..................................

  ATENȚIE!
  Toate câmpurile se completează obligatoriu.

  -----